Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

انفجار تجربه‌کاربری

493 vues

Publié le

پیرامون گذشته، امروز و آینده تجربه کاربری و ترند های روز و ابزار های آن صحبت خواهم کرد و به دو موضوع روز تجربه کاربری از قبیل اینترنت اشیا و تجربه کاربری و همچنین ابزار ها پوشیدنی و تجربه کاربری صحبت خواهم کرد و به چالش های پیش رو این دو موضوع برای طراحان تجربه کاربری خواهم پرداخت.

Publié dans : Technologie
 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

انفجار تجربه‌کاربری

 1. 1. ‫وند‬ ‫آمالی‬ ‫کیارش‬ ‫کاربری‬ ‫تجربه‬ ‫انفجار‬ kiawisherman
 2. 2. ‫غلطـــ‬ ‫باور‬ ‫یکـــ‬
 3. 3. ‫تعریف‬ UX
 4. 4. ‫مثال‬‫معروف‬‫استخـدام‬ ‫محصول‬ ‫ظاهر‬ ،‫کاربری‬ ‫رابط‬ User Interface, Visual, … ‫استراتژی‬‫محتوا‬ Content Strategy ‫تعامل‬‫یا‬ Interactions ‫ظاهر‬ ‫و‬ ‫تیپ‬ ‫کردن‬ ‫صحبت‬ ‫طرز‬ ‫رفتــــار‬ ‫شامل‬ ‫که‬ ‫ارکان‬ ‫این‬ ‫مجموعه‬ ‫به‬‫ها‬‫رفتار‬،‫ها‬‫دیدگاه‬‫یا‬ ‫و‬ ‫حس‬ ‫ایجاد‬ ‫باعث‬ ‫شما‬ ‫مقابل‬ ‫طرف‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫احساسات‬ ‫و‬ ‫وی‬ ‫ذهن‬ ‫در‬ ‫دیدگاهی‬ ‫و‬ ‫نظر‬ ‫بستن‬ ‫نقش‬‫می‬،‫شود‬ ‫یا‬ ‫کاربری‬ ‫تجربه‬User Experience (UX)‫گفته‬‫می‬‫شود‬.
 5. 5. ،‫رفتارها‬ ‫شامل‬‫ها‬‫دیدگاه‬‫ی‬ ‫و‬ ‫محصول‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫به‬ ‫کاربر‬ ‫یک‬ ‫احساسات‬ ‫و‬ ،‫یک‬ ‫ا‬ ‫است‬ ‫سرویس‬. ‫سریع‬ ‫بیانی‬ ‫به‬ ‫کاربری‬ ‫تجربه‬ ‫تعریف‬
 6. 6. ‫دید‬ ‫از‬ ‫سرویس‬ ‫یک‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫دیجیتال‬ ‫محصول‬ ‫یک‬ ‫اساسی‬ ‫های‬‫فاکتور‬‫کاربری‬ ‫تجربه‬ Usability Usefully User Interface ‫پذیری‬ ‫کاربرد‬ ‫سودم‬‫ـ‬‫ندی‬ ‫خود‬ ،‫مناسب‬ ‫کاربری‬ ‫تجربه‬ ‫یک‬ ‫رکن‬ ‫مهمترین‬‫کاربر‬‫است‬.
 7. 7. ‫حال‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫گذشته‬ ‫از‬ ‫کاربری‬ ‫تجربه‬ ‫ها‬‫سرویس‬ ‫گذشته‬ ‫در‬‫با‬ ‫محصوالت‬ ‫و‬‫هایی‬‫ویژگی‬‫طراح‬ ‫که‬‫در‬ ‫کارفرما‬ ‫و‬‫ن‬‫ظر‬ ‫گرفت‬‫می‬‫طراحی‬‫شدند‬‫می‬‫امروزه‬ ،‫کاربران‬‫دارند‬ ‫قرار‬ ‫پروژه‬ ‫هر‬ ‫طراحی‬ ‫مرکز‬ ‫در‬، ‫طراحی‬ ‫را‬ ‫محصوالتی‬ ‫ما‬‫کنیم‬‫می‬‫به‬ ‫وابسته‬ ،‫ها‬‫رفتار‬‫و‬‫های‬‫نیاز‬‫کاربران‬ ‫خودمان‬ ‫عقیده‬ ‫و‬ ‫شخصی‬ ‫نظر‬ ‫با‬ ‫اگر‬ ‫حتی‬‫متفاوت‬‫باشند‬.
 8. 8. Crazy egg, Mix panel, Hotjar, Google Analytics ‫های‬‫تست‬‫پذیری‬ ‫کاربرد‬ ‫اول‬ ‫سرویس‬ ،‫محصول‬ ‫تولید‬‫یه‬ Sketch, Just in Mind, Flinto, Principle, invision ‫اولیه‬ ‫طراحی‬ ‫تحقیقات‬ ‫و‬ ‫استراتژی‬ ‫کاربری‬ ‫تجربه‬ ‫امروزی‬ ‫روند‬(‫محور‬ ‫کاربر‬)
 9. 9. ‫کاربـــری‬ ‫تجربه‬ ‫انفـــجار‬ ‫جدید‬ ‫تغییرات‬ ،‫جدید‬ ‫های‬‫چالش‬ ،‫جدید‬ ‫عصر‬ ‫خود‬ ‫های‬‫سرویس‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫در‬ ‫کاربران‬ ‫رفتارهای‬ ‫های‬‫چگونه‬ ‫و‬ ‫چراها‬ ‫بررسی‬ ،‫کاربری‬ ‫تجربه‬ ‫طراحان‬‫کرده‬ ‫شروع‬ ‫را‬‫ا‬،‫ند‬ ‫است‬ ‫ها‬‫سرویس‬ ‫این‬ ‫مختلف‬ ‫کاربردهای‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫گرافیکی‬ ‫های‬‫طراحی‬ ‫از‬ ‫مهمتر‬ ‫بسیار‬ ‫امر‬ ‫این‬ ‫و‬.
 10. 10. ‫در‬ ‫کاربران‬ ‫رفتار‬ ‫آنالیز‬ ‫صرف‬ ‫را‬ ‫بیشتری‬ ‫وقت‬ ‫ما‬ ‫همچنین‬navigate‫اپلیکیشن‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫مختلف‬ ‫های‬‫بخش‬ ‫به‬ ‫کنیم‬‫می‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫پلتفرم‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫دیوایس‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫اینترنتی‬ ‫های‬‫فروشگاه‬ ‫از‬ ‫ها‬‫آن‬ ‫خرید‬ ‫نحوه‬ ‫یا‬ ،‫خود‬.
 11. 11. ‫افز‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫بسیار‬ ‫آن‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫تقاضا‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫زیاد‬ ‫بسیار‬ ‫سرعت‬ ‫با‬ ‫رشد‬ ‫به‬ ‫رو‬ ‫عرصه‬ ‫یک‬ ‫کاربری‬ ‫تجربه‬‫است‬ ‫ایش‬.
 12. 12. ‫هایی‬‫سرویس‬ ‫و‬ ‫ها‬‫سایت‬ ‫وب‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫کاربران‬ ،‫کرد‬ ‫خواهد‬ ‫تجربه‬ ‫را‬ ‫بزرگی‬ ‫انفجار‬ ‫آتی‬ ‫های‬‫سال‬ ‫در‬ ‫کاربری‬ ‫تجربه‬‫هستند‬ ‫ب‬ ‫نیز‬ ‫ها‬ ‫شرکت‬ ‫و‬ ‫کارفرمایان‬ ،‫کنند‬ ‫برطرف‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫های‬‫نیاز‬ ‫زمان‬ ‫ترین‬ ‫کوتاه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫خوبی‬ ‫به‬ ‫خود‬ ‫کاری‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫که‬‫دنبال‬ ‫ه‬ ‫باشند‬ ‫متوجه‬ ‫خوبی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫و‬ ‫کاربری‬ ‫تجربه‬ ‫مفهوم‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫دهندگانی‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫طراحان‬.
 13. 13. ‫خود‬ ‫به‬ ‫بگوییم‬ ‫کلمه‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫کاربری‬ ‫تجربه‬ ‫آینده‬ ‫بخواهیم‬ ‫اگر‬‫کاربر‬‫میرسیم‬. ‫کاربران‬ ‫های‬ ‫دغدغه‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫نیاز‬ ‫به‬ ‫پرداختن‬ ‫یعنی‬ ‫کارب‬ ‫های‬ ‫نیاز‬ ‫که‬ ‫رسد‬‫می‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫نزدیک‬ ‫آینده‬ ‫در‬ ‫کاربری‬ ‫تجربه‬ ‫بکنیم‬ ‫فکر‬ ‫تر‬ ‫بلندمدت‬ ‫کمی‬ ‫بخواهیم‬ ‫اگر‬‫از‬ ‫قبل‬ ‫را‬ ‫ران‬ ‫دهد‬ ‫پیشنهاد‬ ‫مناسبی‬ ‫های‬‫راهکار‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫حل‬ ‫برسند‬ ‫ها‬ ‫نیاز‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫ها‬‫آن‬ ‫خود‬ ‫اینکه‬.
 14. 14. ‫مح‬ ‫یک‬ ‫همانند‬ ‫نکته‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫رود‬‫می‬ ‫پیش‬ ‫سمت‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫بودن‬ ‫بهینه‬ ‫و‬ ‫کاربری‬ ‫تجربه‬ ‫به‬ ‫بسیار‬ ‫توجه‬‫نگاه‬ ‫صول‬ ‫باشد‬‫می‬ ‫محصول‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫سرویس‬ ‫یک‬ ‫تولید‬ ‫با‬ ‫برابر‬ ‫کاربری‬ ‫تجربه‬ ‫اهمیت‬ ‫که‬ ‫معنی‬ ‫این‬ ‫به‬ ،‫شود‬.
 15. 15. ‫کاربری‬ ‫تجربه‬ ‫انفجار‬ ‫در‬ ‫آخر‬ ‫نکته‬: ‫داشت‬ ‫خواهد‬ ‫اشراف‬ ‫سرویس‬ ‫یک‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫محصول‬ ‫یک‬ ‫های‬ ‫جنبه‬ ‫تمامی‬ ‫به‬ ‫زودی‬ ‫به‬ ‫کاربری‬ ‫تجربه‬. ‫ها‬ ‫نقش‬ ‫محصول‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫کاربر‬
 16. 16. ‫کاربری‬ ‫تجربه‬ ‫آینده‬ ‫و‬ ‫اشیا‬ ‫اینترنت‬ ‫دارید؟‬ ‫دوست‬ ‫را‬ ‫تخیلی‬ ‫علمی‬ ‫های‬ ‫فیلم‬ ‫آیا‬
 17. 17. ،‫شوند‬‫می‬ ‫آشنا‬ ‫اشیا‬ ‫اینترنت‬ ‫تکنولوژی‬ ‫با‬ ‫زودی‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫کاربرهایی‬ ‫پهنای‬ ‫گسترش‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫بنابراین‬‫و‬ ‫پذیری‬ ‫کاربرد‬ ‫است‬ ‫رو‬‫روبه‬ ‫جدیدی‬ ‫و‬ ‫روز‬ ‫به‬ ‫های‬‫چالش‬ ‫با‬ ‫کاربری‬ ‫تجربه‬ ‫طراحی‬.
 18. 18. ‫رو‬ ‫پیش‬ ‫های‬ ‫چالش‬ ‫متعدد‬ ‫های‬ ‫اینترفیس‬‫پذیری‬ ‫کاربرد‬ ‫اب‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫همیشه‬ ‫همانند‬ ،‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫کاربری‬ ‫تجربه‬ ‫رو‬ ‫پیش‬ ‫های‬‫چالش‬ ‫تمامی‬ ‫رفع‬ ‫برای‬ ‫مهم‬ ‫نکته‬‫تدا‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫سرویس‬ ‫از‬ ‫متقابل‬ ‫درکی‬ ‫تا‬ ،‫دهید‬ ‫قرار‬ ‫ها‬‫آن‬ ‫کفش‬ ‫در‬ ‫پا‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫تصور‬ ‫ها‬‫کاربر‬ ‫جای‬.
 19. 19. ،‫دارند‬ ‫کاربری‬ ‫تجربه‬ ‫به‬ ‫ارتباطی‬ ‫چه‬ ‫ها‬ ‫تکنولوژی‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫بیاید‬ ‫پیش‬ ‫سوال‬ ‫این‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫شاید‬ ‫ا‬ ‫تر‬ ‫راحت‬ ‫استفاده‬ ‫برای‬ ‫روز‬ ‫تکنولوژی‬ ‫های‬ ‫جنبه‬ ‫تمامی‬ ‫برگیرنده‬ ‫در‬ ‫مفهوم‬ ‫حقیقت‬ ‫در‬ ‫کاربری‬ ‫تجربه‬ ‫انفجار‬‫یک‬ ‫ز‬ ‫است‬ ‫محصول‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫سرویس‬. ‫کاربری‬ ‫تجربه‬ ‫و‬ ‫مجازی‬ ‫،واقعیت‬ ‫افزوده‬ ‫واقعیت‬
 20. 20. ‫کاربری‬ ‫تجربه‬ ‫طراحان‬ ‫روبرو‬ ‫چالش‬ ‫نظیر‬ ‫هایی‬ ‫تکنولوژی‬ ‫چنین‬ ‫درک‬ ‫کاربری‬ ‫تجربه‬ ‫طرحان‬ ‫روبرو‬ ‫چالش‬ ‫عمل‬ ‫به‬ ‫ابتدا‬AR‫و‬VR‫و‬ ‫چگونه‬ ‫سپس‬ ،‫باشد‬‫می‬ ‫دس‬ ‫کردن‬ ‫تر‬ ‫آسان‬ ‫و‬ ‫بخشیدن‬ ‫سرعت‬ ‫برای‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫سرویس‬ ‫در‬ ‫هایی‬‫تکنولوژی‬ ‫چنین‬ ‫گرفتن‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫زمان‬ ‫چه‬‫ترسی‬ ‫است‬ ‫اهدافشان‬ ‫به‬ ‫کاربران‬.
 21. 21. ‫کاربری‬ ‫تجربه‬ ‫های‬ ‫چالش‬ ‫و‬ ‫آینده‬ ‫در‬ ‫کاربری‬ ‫رابط‬ ‫رفتن‬ ‫بین‬ ‫از‬ 5 ‫امروز‬ ‫دست‬ ‫در‬ ‫رایگان‬ ً‫گاها‬ ‫و‬ ‫مناسب‬ ‫قیمت‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫صوتی‬ ‫های‬ ‫دستیار‬ ‫و‬ ‫مصنوعی‬ ‫هوش‬ ‫های‬ ‫تکنولوژی‬ ‫آمدن‬ ‫پدید‬ ‫با‬ ‫امروزه‬ ‫رود‬‫می‬ ‫پیش‬ ‫شدن‬ ‫ساده‬ ‫سوی‬ ‫به‬ ‫سرعت‬ ‫به‬ ‫دیجیتال‬ ‫محصوالت‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫سرویس‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫از‬ ‫کاربران‬ ‫تجربه‬ ،‫ماست‬ ‫همگی‬. ‫ک‬ ‫استفاده‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫پلتفرم‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫آن‬ ‫اینترفیس‬ ‫از‬ ‫اینکه‬ ‫تا‬ ‫کنید‬ ‫صحبت‬ ‫سرویس‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫اگر‬ ‫هستید‬ ‫تر‬ ‫راحت‬ ‫شما‬‫نید‬.
 22. 22. ‫است‬ ‫شده‬ ‫رو‬ ‫به‬ ‫رو‬ ‫جدید‬ ‫های‬ ‫تکنولوژی‬ ‫و‬ ‫تغییرات‬ ‫از‬ ‫بزرگی‬ ‫سیل‬ ‫با‬ ‫کاربری‬ ‫تجربه‬. ‫محصوالت‬ ‫در‬ ‫شیوه‬ ‫بهترین‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫تکنولوژی‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫خواهند‬ ‫موفق‬ ‫زمانی‬ ‫کاربری‬ ‫تجربه‬ ‫معماران‬ ‫و‬ ‫طراحان‬ ‫کنند‬ ‫استفاده‬ ‫خود‬.
 23. 23. •‫است‬ ‫مناسب‬ ‫محصول‬ ‫یک‬ ‫برابر‬ ‫مناسب‬ ‫کاربری‬ ‫تجربه‬ ‫یک‬. •‫تمامی‬ ‫حذف‬ ‫و‬ ‫کاربردی‬ ‫و‬ ‫منطقی‬ ‫جزئیات‬ ‫به‬ ‫توجه‬‫سرویس‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫کردن‬ ‫تر‬ ‫ساده‬ ‫چه‬ ‫هر‬ ‫و‬ ‫اضافی‬ ‫جزئیات‬. •‫باشد‬‫می‬ ‫کاربر‬ ‫مسیر‬ ‫ایجاد‬ ‫و‬ ‫کاربری‬ ‫تجربه‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫مرحله‬ ‫یک‬ ‫همیشه‬ ‫اینترفیس‬ ‫و‬ ‫ظاهر‬ ‫طراحی‬. •‫و‬ ‫متغیر‬ ‫پیوسته‬ ‫ها‬ ‫طراحی‬MVP‫تغیی‬ ‫ایجاد‬ ‫برای‬ ‫منعطف‬ ‫باید‬ ‫روز‬ ‫های‬‫تکنولوژی‬ ‫آمدن‬ ‫پدید‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫میروند‬ ‫پیش‬‫در‬ ‫ر‬ ‫باشند‬ ‫شدن‬ ‫تر‬ ‫ساده‬ ‫و‬ ‫بودن‬ ‫روز‬ ‫به‬ ‫جهت‬. •‫مناسب‬ ‫جایگاه‬ ‫و‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫سرویس‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫محصول‬ ‫یک‬ ‫مختلف‬ ‫های‬‫بخش‬ ‫و‬ ‫ها‬‫ویژگی‬ ‫قرارگیری‬. •‫ب‬ ‫راحتی‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫پلتفرم‬ ‫تمامی‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫بودن‬ ‫دسترس‬ ‫قابل‬ ‫و‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫پلتفرم‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫یکپارچه‬ ‫ها‬‫طراحی‬‫یشتر‬ ‫کاربر‬(.‫شوند‬‫می‬ ‫تر‬ ‫تنبل‬ ‫روز‬ ‫به‬ ‫روز‬ ‫کاربران‬). •‫و‬ ‫کاربری‬ ‫تجربه‬ ‫های‬‫پروسه‬ ‫انجام‬UX‫صنعتی‬ ‫پروژه‬ ‫یک‬ ‫همانند‬ ‫بدانند‬ ‫باید‬ ‫طراحان‬ ‫که‬ ‫نزدیک‬ ‫آینده‬ ‫در‬ ‫کاربری‬ ‫تجربه‬ ‫نکات‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫ویژگی‬!
 24. 24. Thank You! Kiarash Amalivand kiawisherman

×