Publicité

Stendhal.pptx

28 Jan 2023
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Stendhal.pptx

  1. “សសៀវសៅល្អ គឺជាព្រឹត្តិការណ៍មួយក្ ន ុងជីវ ិត្របស់ខ ្ ុុំ” “មនុសសម្ន ា ក្់អាចទទួល្បានអ្វីៗព្គប់យ ៉ា ងសោយភារឯសកា សល្ើក្លល្ង លត្ចរ ិត្។” “ម្ននរចនាប័ទមននសព្មស់សព្ចើនដូចជាម្ននការសមើល្ស ើញននសុភមងគ ល្។”
Publicité