Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

William_Shakespear_និងស្នាដៃ_Hamlet.pptx

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Lean thinking
Lean thinking
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 22 Publicité

William_Shakespear_និងស្នាដៃ_Hamlet.pptx

សូមធ្វើវិភាគទាន ក្នុងករណីចង់ទាញយកឯកសារដើម្បីជាទុនបង្កើត ការស្រាវជ្រាវ។
ត្រឹមតែ ០.៥០សេខ ឬ ២០០០០៛
ABA: 001491732 ($) 001491761 (៛)
ទោះជាយ៉ាងណាយើងប្រើវិរយភាពរបស់យើងទាំងអស់ដើម្បីប្រយោជន៍សាធារណ៖។
យើងប្រើប្រាស់វិរយភាពរបស់យើងទាំងអស់ដើម្បីជំនា់ក្រោយរបស់យើង។
We however try the best to share all our best to common.
We are try the best to develop our next generation.

សូមធ្វើវិភាគទាន ក្នុងករណីចង់ទាញយកឯកសារដើម្បីជាទុនបង្កើត ការស្រាវជ្រាវ។
ត្រឹមតែ ០.៥០សេខ ឬ ២០០០០៛
ABA: 001491732 ($) 001491761 (៛)
ទោះជាយ៉ាងណាយើងប្រើវិរយភាពរបស់យើងទាំងអស់ដើម្បីប្រយោជន៍សាធារណ៖។
យើងប្រើប្រាស់វិរយភាពរបស់យើងទាំងអស់ដើម្បីជំនា់ក្រោយរបស់យើង។
We however try the best to share all our best to common.
We are try the best to develop our next generation.

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (20)

Plus par WSoursreng (20)

Publicité

Plus récents (12)

William_Shakespear_និងស្នាដៃ_Hamlet.pptx

 1. 1. វ.ប៊ុនធ ឿន ©២០១៩
 2. 2. ជាស្ន ា ដៃឯករបស់ធោក William Shakespeare ធរឿងធនេះធកើតធៅប្បធេស Denmark ជាទារ៊ុណកថាមួយ ធរៀបរាប់អំពីឃាតកមមធកើតពីអំធពើសម ន់រវាងប្បពនធជាមួយនឹងប អ ូនបធងកើត។ ©២០១៩ វ.ប៊ុនធ ឿន រវាងឆ្ ា ំ 1599 និង 1601
 3. 3. វ.ប៊ុនធ ឿន ©២០១៩ ១.ប្បវតតិធរឿង ក).ឈ៊ុតេី មួយ • Hamlet ជាកសប្តមួយអងគក ន ុងសធមលៀកបំពាក់កាន់េ៊ុកខពណ៌ធម ម ប្បកបធោយេឹកម៊ុខធប្កៀមប្កំ​ េ៊ុកខធោក • Hamlet បានបញ្ច ប់ការសិកាវ ិលប្តឡប់ពីប្បធេស អាលល ឺម៉ង់ បានជួបនឹងស្ន ា នភាពដនវងាន៊ុ វងសមួយៃ ៏ សសនឈឺចាប់បំផ៊ុតធ េះគឺប្ពេះបិតា Feu(King Old Hamlet)ធេើបសតស៊ុគត • ប្ពេះបិត៊ុោបានធឡើងប្គងរាជសមបតតិបនត និងសៃលមិនទាន់បាន ៧សខផងធរៀបការជាមួយនឹង មាតា Gertrude។ • ក ន ុងរាប្តីមួយឆ្យាប្ពេះបិតា Hamlet បានបង្ហ ា ញប្ពេះកាយធៅម៊ុខ Hamlet ធ ើយបាននិយាយ ប្បាប់ពីការពិតដនស៊ុគតរបស់ប្ពេះអងគៗមិនបានស៊ុគតធោយស្នរសតវអសិរពិលៃូចសៃល Claudius បានផសពវ ផាយធ េះធេ គឺមាតា និង Claudius បានពួតដៃគ្ន ា ោក់ថា ា ំពិសចូលក ន ុងប្ពេះ
 4. 4. វ.ប៊ុនធ ឿន ©២០១៩ ១.ប្បវតតិធរឿង ខ).ឈ៊ុតេី ពីរ • េំ ស់រវាង Hamlet ជាមួយនឹង Claudius ហាក់ធលចធឡើងជាធប្សចតាំងពីឈ៊ុតេីមួយមកធម • ធពលធនេះអាកទាំងពីរបានតាមោនគ្ន ា ធៅវ ិញធៅមក • ធៃើមបីោក់ការសងសឹក Hamlet សកលងធ វើឆ្ ក ួ ត។ អាកបបកិរ ិយារបស់ប្េង់ចសមលកធឡើងៗ ។ • ធ ើយសៃលចសមលកខ្ ល ំងធ េះគឺជាមួយ ង Ophelia ប្តូវជាសងារនឹងគ្ន ា • ង Ophelia កូនប្សីរបស់ Polonius ជាមន្តនតីផ្ទ ា ល់ Claudius • ធទាេះបីជា Hamlet មានប្ពេះេ័យអាណិតប្សឡាញ់ ងនិងធទាេះបីេធងវើរបស់ប្េង់ប្បាស់ចាកពី ឫេ័យពិតរបស់ប្េង់យា ៉ ងណាក៏ធោយ។ Ophelia
 5. 5. វ.ប៊ុនធ ឿន ©២០១៩ ខ).ឈ៊ុតេី ពីរ (ត) • Hamlet ប្តូវប្បឈមម៊ុខចំធពាេះបញ្ហ ា ជាធប្ចើនៃូចខ្ងធប្កាម៖  ធតើប្តូវធជឿសមតីរបស់ធខ្ ម ចសៃរឬធេ ធទាេះបីធខ្ ម ចធ េះជាបិតារបស់ប្េង់ក៏ធោយ?  ធតើ Claudius ពិតជាឃាតកសមា ល ប់បិតាខ ល ួនសមនឬធេ? • ធៃើមបីសធប្មចសផនការសសវ ងរកការពិត Hamlet បានបធងកើតគធប្មាងការណ៍មួយធោយធកាេះធៅ សិលបេះករមួយប្ក ុមមកសសមតងៃំធណើរធរឿងមួយសៃលប្េង់បធងកើតធោយខ ល ួនប្េង់គឺេិៃឋភាពដនការ ធ វើឃាតធលើប្ពេះបិតារបស់ប្េង់ចំធពាេះម៊ុខ Claudius និង Gertrude ធ ើយប្េង់ចាំធមើលប្បតិកមម។ • Claudius ​រ តតសតមានកងវល់ខ្ ល ំងចំធពាេះេ៊ុកខ និងភាពឆ្ ក ួ តរបស់ Hamlet • ធៃើមបីសសវ ងយល់ចាស់ Claudius បានបញ្ ជ ូនមន៊ុសសពីរ ក ់ សៃលជាមិតតរបស់ Hamlet តាំងពី ក៊ុមារគឺ Rosencrantz និង Guildenstern ក ន ុងធគ្នលបំណងយកការណ៍ពី Hamlet ។ • ធលើសពីធ េះ Claudius បានយកចិតតេ៊ុកោក់ធលើ ង Ophelia • ប៉៊ុសន ែ ប្គប់មធ ោបាយទាំងអស់មិនអាចៃឹងពីបំណងពិតរបស់ Hamlet ៃសៃល។ Ophelia
 6. 6. វ.ប៊ុនធ ឿន ©២០១៩ គ).ឈ៊ុតេី បី • គធប្មាងរបស់ Hamlet បានសធប្មចធៅប្តង់បង្ហ ា ញេសសនីយភាពោក់ថា ា ំចូលក ន ុងប្ពេះកាណ៍ • Claudius អនាេះអសនាង ប្ក ល់ប្កហាយ ស ្ ុេះរត់ធចញធៅធប្ៅស្នល។ • ៃូធចាេះអវើសៃល Claudius បានធ វើឲ្យជាភស ែ ុតាងប្គប់ប្គ្នន់សប្មាប់ Hamlet បញ្ហ ា ក់សមតីរបស់បិតា ខ ល ួន • Claudius ប្តឡប់ចូលក ន ុងរាជៃំណាក់ធ ើយល៊ុតជងគង់ស៊ុំខមាធទាសប្ពេះជាមា ច ស់ • Hamlet បានតាមោនជាប់ៗជាមួយនឹងប្ពេះខ័ន ប្ពមទាំងចង់ចាក់Claudiusេម ល ុេះពីធប្កាយខាង សតប្តូវខកខ្នធប្ពាេះចំធពល Claudius កំព៊ុងថា វ យបងគំ ធេើបសធប្មចចិតតោក់ប្ពេះខ័នច៊ុេះវ ិញ។ • Hamlet បាន ួសចូលធៅៃំណាក់ប្ពេះមាតាខ ល ួនប្ពមទាំងបានធប្បើពាកយមិនគបបីជាធប្ចើន • ធៅធពលវាំងននកធប្មើកធឡើង Hamlet យល់ថាមានមន៊ុសសកំព៊ុងពួនស្ន ត ប់ធេើបចាក់មួយប្ពេះ ខ័នចំកសនលងកធប្មើកធ េះ។
 7. 7. វ.ប៊ុនធ ឿន ©២០១៩ ឃ).ឈ៊ុតេី បួន • ធឃើញ Polonius ស្ន ល ប់ Claudius យល់ចាស់ពីធប្គ្នេះថា ា ក់មួយសៃលនឹងធកើតធឡើងចំធពាេះខ ល ួន ក៏ៃូច ជារាជវងាន៊ុវងស។ ៃូធចាេះធៃើមបីបធញ្ច ៀសធប្គ្នេះថា ា ក់ធនេះ Claudius បានបញ្ ជ ូន Hamlet ធៅអង់ធគលស ក ន ុងធគ្នលបំណងឲ្យធសត ច អង់ធគលសសមា ល ប់ជំនួសខ ល ួន ធ ើយក ន ុងៃំធណើរប្តូវបាន Rosencrantz និង Guildenstern ជាអាកអមៃំធណើរក ន ុងបំណងថាជាធបសកកមមេូត។ • ធ ត៊ុសៃល Claudius មិនអាចសមា ល ប់ Hamlet ផ្ទ ា ល់ដៃក៏ធប្ពាេះ៖  Hamlet មានប្បជាប្បិយភាពចំធពាេះរាន្តសត  មា ត យ Hamlet យ ូ រឆ្ប់គង់នឹងមិនអាចឈរធមើលធគសមា ល ប់កូនបធងកើតរបស់ខ ល ួនបាន • តាមផ ល ូវប្តូវធចារបលន់ Hamlet បានធោតធៅសំធៅរបស់ធចារ ប្បយ៊ុេធនឹងពួកធចារ ។ ក ន ុងធពល ធ េះ Rosencrantz និង Guildenstern បានប ំ សបរេូកប្តឡប់ធប្កាយធចាល Hamlet សៃលកំព៊ុងជាប់ ដៃប្បយ៊ុេធ។ Hamlet ប្តូវធចារចាប់បានសតមិនសមា ល ប់ធេ ធប្ពាេះជាប៊ុប្តរបស់ធសត ច។
 8. 8. វ.ប៊ុនធ ឿន ©២០១៩ ឃ).ឈ៊ុតេី បួន​ (ត) • Hamlet ប្តូវបានពួកធចារជូនធៅៃល់ប្បធេសធៃើម(Denmark)​វ ិញប្ពមទាំងចង់ជាមិតតជាមួយ Hamlet • បងប្ប ុស Ophelia ធ្ ម េះ La Ertre សៃលកំព៊ុងសិកាធៅប្បធេសបារាំងក៏បានវ ិលប្តឡប់មក មាត៊ុប្បធេសវ ិញ ធប្ពាេះឪព៊ុករបស់ខ ល ួនប្តូវបានធគធ វើឃាត។ • La Ertre ប្តូវសងសឹកឲ្យឪព៊ុក ច ំ សណក ង Ophelia កា ល យជាឆ្ ក ួ ត។ • ជាធរៀងរាល់ដងៃ ងOphelia ធៃើរធបេះផ្ទ ក ប្ពមទាំងសប្សកធប្ចៀងនូវបេធផសងៗ ជាពិធសសចធប្មៀង ធសា ហា • ងបានធ្ល ល ក់ចូលធៅក ន ុងេឹកសតមិនលិចធេ ធៅធពល ងធឡើងធបេះផ្ទ ក ។ ធៅធពល ងមិន ទាន់លិច ងបានសប្សកធប្ចៀងជាមួយនឹងស្ន ា មញញឹម ងមិនខឹង មិនសអ ប់ Hamlet ធេ
 9. 9. វ.ប៊ុនធ ឿន ©២០១៩ ង).ឈ៊ុតេី ប្បាំ • ជាឈ៊ុតដនេំ ស់តឹងសតងធឡើងរវាង Hamlet និង Claudius ឈប់ពនោធពលធេៀតធ ើយ • Hamlet បានចូលធៅកសនលងកប់សព ង Ophelia បានធឃើញ La Ertres កំព៊ុងយំធោយប្សធណាេះ ប អ ូនរបស់ខ ល ួន។ La Ertres ស ្ ុេះធៅប្កបួចកអាវ Hamlet ធពលធ េះ Claudius សៃលធៅេីធ េះបាន បញ្ហ ា ឲ្យធគប ំ សបកអាកទាំងពីរធប្ពាេះវាជាអាកធរៀបចំនូវឆ្កធនេះក ន ុងធគ្នលបំណង ស្នកលបងចិតត អាកទាំងពីរ។ • Hamlet និយាយប្បាប់ La Ertres ថា”េឹកចិត ែ ប្សឡាញរបស់បងប្ប ុស មួយពាន់ៃងមិនធសម ើនឹង េឹកចិត ែ ប្សឡាញ់របស់ខ ្ ុំសៃរ”។ • La Ertres ៃកោវសៃលធៅខ្ងច៊ុងោវធ េះមានប្ជលក់ថា ា ំពិស ប្ពមធពលធ េះវាក៏បានធរៀបចំ
 10. 10. វ.ប៊ុនធ ឿន ©២០១៩ ង).ឈ៊ុតេី ប្បាំ (ត) • ធៅឆ្កប្បយ៊ុេធគ្ន ា ៃំបូង Hamlet នឹកស្ន ម នថាជាការស្នកលបង ប៉៊ុសនតធៅធពលៃឹងថា La Ertres ប្បយ៊ុេធសមនសេនធប្ពាេះខ ល ួនធគប្តូវរបួស ធេើបៃឹងថាការប្បយ៊ុេធធនេះជាការប្បយ៊ុេធស្ន ល ប់រស់។ • ធៅឆ្កប្បយ៊ុេធធលើកេីពីរ Hamlet បានចាក់ La Ertres របួស ៃន់។ មា ត យ Hamlet ខំប្បឹងធមើលការ ប្បយ៊ុេធរបស់កូនខ ល ួន ជាមួយគ្ន ា ធ េះដៃរបស់ ងបានរាវសកវេឹកផឹកក៏ចាប់ច ំ សកវសៃលមានថា ា ំ ព៊ុលៗស្ន ល ប់ • La Ertres ក៏បានធពាលថា មា ត យរបស់ឯងស្ន ល ប់ ឯងក៏ប្តូវសតស្ន ល ប់ធៅជាមួយសៃរធប្ពាេះថាឯងប្តូវ ថា ា ំពិស • គធប្មាងទាំងធនេះស៊ុេធ ប្តូវបាន Claudius ជាអាកធរៀបចំ។ មា ត យ Hamlet ធៅធពលធ ៀបនឹងោច់ ខយល់បាននិយាយប្បាប់ Hamlet ថាេឹកធៅក ន ុងសកវធ េះក៏មានថា ា ំព៊ុលសៃរ ។ • កំ ឹងរបស់ Hamlet កាន ់ សតព៊ុេះធឡើង។ ធៅច៊ុងធប្កាយខំប្បឹងប្បមូលកមា ល ំង ធ ើយបានប្បយ៊ុេធ និងបានចាក់សមា ល ប់ ប្ពមទាំងប្បមូលថា ា ំពិសធៅធសសសល់ចាក់ចូលក ន ុងមាត់របស់ Claudius
 11. 11. វ.ប៊ុនធ ឿន ©២០១៩ ២).ធរឿង Hamlet ជាលេធិមន៊ុសសនិយម និងវ ិបតតិមន៊ុសស និយម ក). លេធិមន៊ុសសនិយម(Humanism) • Hamlet ជាតួអងគឯកធៅក ន ុងធរឿងធ ើយជាតួអងគតំណាង ឲ្យមន៊ុសស ប៊ុនសម័យ។ ធគថាមន៊ុសសនិយមគឺវាបាន ធឆ្លើយតបធៅនឹងេសសនៈដនមន៊ុសស សម័យកាលសត វតសរ៍េី ១៦។ • ពួកមន៊ុសសនិយមទាំងឡាយគឺធគប្សឡាញ់ជី​វ ិត ប្សឡាញ់ សផនៃី ពួកធគខិតខំកស្នងអវើៗទាំងអស់សប្មាប ់ សត មន៊ុសស ពួកមានស៊ុេិៃឋិនិយមបំផ៊ុត។
 12. 12. វ.ប៊ុនធ ឿន ©២០១៩ ២).ធរឿង Hamlet ជាលេធិមន៊ុសសនិយម និងវ ិបតតិមន៊ុសសនិយម ក). លេធិមន៊ុសសនិយម(ត) • ពួកេ៊ុេិៃឋិភាពនិយមធគមិនចង់ធឃើញ ធ ើយមិនសមនធគមិនចង់រស់ធ េះធេ ពួកមន៊ុសស និយម ធៅក ន ុងធបេះៃូងរបស់ពួកធគៗមានភាពរ ើកចធប្មើនជានិចច ពួកប្សឡាញ់ និង សរធសើរមន៊ុសស។ • Hamlet គ្នត់បានសរធសើរមន៊ុសសតាំងពីធគកំព៊ុងសិកាធៅអាលល ឺម៉ង់ មន៊ុសសជា ផលិតផលឯកដន មមជាតិ សៃលគ្ន ម នផលិតផលឯណាប្បធសើរជាងធនេះធេ។ មន៊ុសស ខពង់ខពស់ឧត ែ ុងគឧតតមធោយស្នរគំនិត និងវ ិចារណញាណធប្ចើនរាប់មិនអស់ធកើតធចញពី ខួរកាលរបស់ពួកធគ។ ចិតតគំនិត កាយវ ិការមិនៃូចធៅនឹងអេិធេពធ េះធេ។ • មន៊ុសសជាអលង្ហ ក រៃ៏វ ិធសសរបស់ពិភពធោក ជាធសត ចដនបណា ត សតវទាំងអស់ធលើភពសផន ៃីធនេះ។ • ង Ophelia ជាសភាកដនអាកប្បាជញ ធ ើយក៏ជាអណា ត តដនអាកពូសកនិយាយ ជាអាកចាំង
 13. 13. វ.ប៊ុនធ ឿន ©២០១៩ ២).ធរឿង Hamlet ជាលេធិមន៊ុសសនិយម និងវ ិបតតិមន៊ុសសនិយម ខ). ​ វ ិបតតិមន៊ុសសនិយម • ធៅក ន ុងធរឿង Hamlet ធនេះបានធលចធឡើងនូវវ ិបតតិមន៊ុសសនិយមពីរ៖ អវើធកើតខ៊ុសពីការ រំពឹងេ៊ុកគឺផ្ ុយព ី សផនការពីគធប្មាង១ ការធសចកតីប្សឡាញ់ ធស្នមនសសភាពប្តូវរោយ បាត់ សប្បធៅជាេ៊ុកខធស្នក ធមើលធឃើញសផនៃីតូចចធងអៀត គ្ន ម នជីជាតិ ធស្នេះកធប្កាេះ។ • Gertrude “Hamlet កូនជាេីប្សឡាញ់ ចូរកូនធបាេះបង់ធចាលនូវេ៊ុកខធស្នកទាំងអស់ធ េះ ធៅ។ ចូរកូនឈប់ចធចសសសវ ងរកឪព៊ុករបស់កូនជាមួយនឹងភាពធប្កៀមប្កំពីធប្ពាេះ ឪព៊ុករបស់កូនបានសប្មានតក ន ុងផ ន ូ រធៅធ ើយ កូនៃឹងប្ស្នប់ធ ើយធនេះជាចាប់សប្មាប់ សពវសតវទាំងអស់។ អាកធកើតមករសមងស្ន ល ប់ធៅកាន់ភពងមីមួយធេៀតជា មមតា” • Hamlet “បាេ ពិតណាស់មាតាធនេះជាចាប់ មមជាតិ” ធ េះមកពីអវើ? មកពីស្នរជាតិៃ៏ លវ ើងជូរចត ់ សៃល Hamlet បានធឃើញផ្ទ ា ល់នឹងសភាក ធ ើយប្េង់ជាស្នកសីធៅចំធពាេះម៊ុខ។
 14. 14. វ.ប៊ុនធ ឿន ©២០១៩ ២).ធរឿង Hamlet ជាលេធិមន៊ុសសនិយម និងវ ិបតតិមន៊ុសសនិយម ខ). ​ វ ិបតតិមន៊ុសសនិយម(ត) • ទីមួយ៖ ភកតីភាពរវាងបតីនិងប្បពនធ។ មាតាជាមធ សីរសមងមានភកតីភាពចំធពាេះស្ន វ មីជា និចច ប្ពេះកាយប្ពេះបិតាេន់ភលន់ចំធពាេះមាតា ការពារប្ពេះមាតាសូ មបីសតខយល់ខ្ ល ំងបក់ប៉េះ ក៏មិនឲ្យប៉េះផង។ • ប៉៊ុសនតឥឡ ូ វធគបានធរៀបការយា ៉ ងតក់ធកាោ ល បំផ៊ុតមិនទាំងប្គប់ពីរសខផងធប្កាយ ប្ពេះស្ន វ មីរបស់ខ ល ួនស៊ុគត។” • ធ ត៊ុធនេះធ ើយធេើប Hamlet ឧទាននូវពាកយមួយឃា ល ៃ៏ធខ្ ល ចផាថា “មិនបានពីរសខផងម្ ធតចមិនរងចាំពីរសខធេៀតសិន”។ ខ ្ ុំមិនចង់គិតៃល់ធរឿងធនេះធេ ។ មួយសខម៊ុនធនេះ សសបកធជើងធគពាក់មិនទាន់សិកផង មួយសខធប្កាយធគធរៀបការ គឺមាតាធនេះធ ើយគឺជា
 15. 15. វ.ប៊ុនធ ឿន ©២០១៩ ២).ធរឿង Hamlet ជាលេធិមន៊ុសសនិយម និងវ ិបតតិមន៊ុសសនិយម ខ). ​ វ ិបតតិមន៊ុសសនិយម(ត) • ទីពីរ៖ ភាតរភាព។ • ប អ ូនប្តូវសតធគ្នរពប្សឡាញ់បងៗក៏ៃូចគ្ន ា សៃរ ឥឡ ូ វ ៃន់ ៃរណាស់ អាប្កក់ណាស់ • Hamlet ធជឿធលើសមតីធខ្ ម ចធមតចធកើត ៃូធចាេះធ ើយបានជា Hamlet ប្តូវសតសួ រខ ល ួនឯងថាធតើ Claudius អាចសមា ល ប់បងរបស់ខ ល ួនឯងធមតចធកើត? ធ ើយក៏ជាអាកៃធណ ត ើមមធ សីរបស់ បង ធមតចធកើត? សតអវើៗប្តូវប្កឡាប់ចាក់ៗសីល ម៌សងគម ប ែ ូ រពីសីល ម៌ធៅអសីល ម៌ ព ី សផអមសលា មធៅជាជូរចត់។
 16. 16. វ.ប៊ុនធ ឿន ©២០១៩ ២).ធរឿង Hamlet ជាលេធិមន៊ុសសនិយម និងវ ិបតតិមន៊ុសសនិយម ខ). ​ វ ិបតតិមន៊ុសសនិយម(ត) ទីបី៖ មិតតភាព។ • បញ្ហ ា មិតតភាព Rosencrantz និង Guildenstern ធគទាំងពីរជាមិតតស្ន ល ប់រស់របស់ Hamlet។ ធគទាំងពីរប្តូវបានប្ពេះបិតា Hamlet យកមកចិញ្ច ឹមតាំងសតពីក៊ុមារ ឲ្យធរៀន ទាំង ូប ច៊ុក ធៃកជាមួយ Hamlet ។ • Gertrude បាននិយាយថា មានមន៊ុសសសតពីរ ក់ធេសៃល Hamlet ប្សឡាញ់ជាងធគ។ ឥឡ ូ វ ធគបានកា ល យធៅជាអាកធស៊ុើបការណ៍ និងផតល់ព័ត៌មានឲ្យធៅ Claudius ។ ធលើសពីធនេះធេៀត ពីរ ក់ធនេះធ ើយសៃលជាអាកជូនៃំធណើរHamlet ធៅរកធសចកតី ស្ន ល ប ់ សងមធេៀត។ ធនេះ ជាតងមួយធេៀតសៃលធៃើរផ្ ុយពីលេធិមន៊ុសសនិយម គឺ”បាត់គ៊ុណ ម៌”។
 17. 17. វ.ប៊ុនធ ឿន ©២០១៩ ២).ធរឿង Hamlet ជាលេធិមន៊ុសសនិយម និងវ ិបតតិមន៊ុសសនិយម ខ). ​ វ ិបតតិមន៊ុសសនិយម(ត) ទីបួន៖ ធសចកតីធសា ហា • ធសចកតីធសា ហារវាង Hamlet និង Ophelia គឺជាធសា ហាមួយប្បធសើរធៅក ន ុងប្បវតតិអកសរសិលប៍ស្នកល ធោក។ Hamlet ប្សឡាញ ង Ophelia ខ្ ល ំងណាស់រ ូតហានអេះអាងចំធពាេះម៊ុខ La Ertres អំពី េឹកចិត ែ ប្សឡាញ់របស់បងប្ប ុសរាប់ពាន់ៃង មិនធសម ើនឹងធសចកតីប្សឡាញ់របស់ខ ល ួនសៃរ។ • ធប្ពាេះសតធសចកតីប្សឡាញ់ធនេះ ង Ophelia ស្ន ល ប់ធៅភា ា ប់ជាមួយនូវបេចធប្មៀងធសា ហាជាប់មា ត់។ ប៉៊ុសនតក៏មានចំណ ៊ុ ចធខាយខលេះរបស់ ង Ophelia គឺធទាេះបី ងមិនចង់កា ល យជាឧបករណ៍ Claudius ធៃើមបីសសវ ងរក Hamlet ។ ធគមិនអាចប្បកាន់អាកបបកិរ ិយារបស់ Hamlet ចំធពាេះ ង Ophelia បានធេ។
 18. 18. វ.ប៊ុនធ ឿន ©២០១៩ ២).ធរឿង Hamlet ជាលេធិមន៊ុសសនិយម និងវ ិបតតិមន៊ុសសនិយម ខ). ​ វ ិបតតិមន៊ុសសនិយម(ត) • សរ៊ុបមកតងភាពទាំងឡាយខ្ងធលើជាប្បភពេ៊ុកខធស្នកពិតប្បាកៃរបស់ Hamlet ធៅច៊ុង បញ្ច ប់ដនឈ៊ុតេីមួយ យបានបនលឺធឡើងថា៖ “អវើៗសៃលវ ិលមកកសនលងធៃើមវ ិញអស់ធ ើយ ភាព គ្ន ម នសណា ត ប់ធ្ល ា ប់ សៃលគួរប្តូវធជរប្បធេច ខ ្ ុំធកើតមកសប្មាប ់ សតអាកឬ”។ សតេំរង់ធនេះធ ើយ សៃលជាេ៊ុកខធស្នក។ • ធលើសពីធនេះ ធៅធប្កាមប្កសសសភាករបស់ Hamlet វាមានអវើសៃលព៊ុករលួ យជាងធគបងអស់ធៅចប្ក ភពោណឺមា ៉ ក។ ពិភពធោកគឺជាគ៊ុកសៃលគួរឲ្យសអ ប់ធខពើមធ េះគឺការហានរ ិេះគន់ធោយចំ ។ ធយើងធឃើញចាស់ថាេធងវើឆ្ ក ួតមួយ បនតធៅឆ្ ក ួ តមួយធេៀត ពីធប្ពាេះសតសងគមធ វើឲ្យមន៊ុសស ប្តូវធចេះ
 19. 19. វ.ប៊ុនធ ឿន ©២០១៩ ៣).លកខណៈ Hamlet • តំណាងឲ្យមន៊ុសសនិយមមា ា ក់ធៅប៊ុនសម័យ។ តួអងគធនេះសតងសតប្តិេះ​រ ិេះពិចារណាជានិចចម៊ុនធ វើ អវើ • ប្បឹងសប្បងធលើអវើៗទាំងអស់ សងស័យធលើបរមសពបិតាខ ល ួន មិនោច់ធប្សច គឺលកខណៈតំណាងឲ្យ បញ្ញ វនតទាំងឡាយសៃលជាប្បធភេមន៊ុសសមិនោច់ធប្សច។ • ចិតតមិនោច់ធប្សច ធ េះធយើងអាចយល់បានថាគឺមិនសមន មមជាតិដនបញ្ញ វនតធ េះធេ ធ ើយ ក៏មិនសមនជាអាកសង្ហ ក និយមមា ា ក ់ សៃរ។ • ៃូធចាេះចិតតធ េះបណា ត លមកពីអវើ? មូលធ ត៊ុ Hamlet រាសរកក៏ធប្ពាេះមកពីឧតតមគតិរបស់ខ ល ួន សៃលសប្សកថា​ ​“ប្តូវការសកេប្មង់សងគម មានការលំបាក។ ប៉៊ុសនតមិនធគចធចញពីធសចកតី កា ល ហាន មិននឹករកលបិចសបបណាធៃើមបីសកេប្មង់សងគមសបបណាធោយខ ល ួនឯង។ ធគមានសត
 20. 20. វ.ប៊ុនធ ឿន ©២០១៩ ៣).លកខណៈ Hamlet (ត) • ៃូធចាេះ Hamlet ប្តូវរាសរកអល់ឯកចិតត ធ េះធ ើយជាទារ៊ុណភាពដនធរឿង Hamlet គឺធៅប្តង់ធមើល ធឃើញសំណ ូ មពរចាំបាច ់ សតខ ល ួនមិនអាចធ វើបាន។ • ធគគិតពីឧតតមគតិជាតិ ប៉៊ុសនតធគភ័យខ្ ល ចសប្កងៃំធណើរការអន៊ុវតតន៍មិនបានធជាគជ័យ ធប្ពាេះ ខ ល ួនធៅឆ្ ៃ យពីចល មហាជន ធ ើយសកតិភូមិ អំណាចផ្ទ ត ច់ការ កំព៊ុងរ ើកចធប្មើនធនេះជាមូល ធ ត៊ុេីពីរសៃលធ វើឲ្យធគរាសរកចិតត។
 21. 21. វ.ប៊ុនធ ឿន ©២០១៩ សនាិោ ឋ ន • ធៅក ន ុងសតវតសរ៍េី ១៥ និង ១៦ តួអងគ Hamlet ជាតួអងគវ ិជា ា មាន មកៃល់សពវដងៃធនេះ ឧតតម គតិរបស់ធគ(ការសកសប្បសងគមព៊ុករលួ យធ េះ)។ • ភាពកា ល ហានរបស់តួអងគធៅសតរកាបាននូវអតាន័យធជឿនធលឿនមួយធៅធឡើយ។ • តួអងគជាមន៊ុសសពិតប្បាកៃ ជាបញ្ញ វនតពិត ធទាេះបីធគមិនអាចសធប្មចឧតតមគតិរបស់ធគបាន ធពលធ េះក៏ធប្ពាេះលកខខណ ឌ មិនប្គប់ប្គ្នន់សប្មាប់សធប្មចធជាគជ័យរបស់ធគ។ • ធយើងសពវដងៃប្តូវបនតធវនសធប្មចឲ្យបាននូវឧតតមគតិធ េះ គឺសធប្មចតាមឧតតមគតិរបស់ ធយើង ធលើក ឧតតមគតិធយើងឲ្យខពង់ខពស់ ផ្ ុយពី Hamlet និងឲ្យកាន ់ សតស៊ុីជធប្ៅ និងសធប្មចឲ្យ បាន ធពល​ ​ ​ អ គត។
 22. 22. វ.ប៊ុនធ ឿន ©២០១៩ https://en.wikipedia.org/wiki/William_Shakespeare https://en.wikipedia.org/wiki/The_Merchant_of_Venice https://en.wikipedia.org/wiki/Othello https://en.wikipedia.org/wiki/King_Lear https://en.wikipedia.org/wiki/Hamlet https://en.wikipedia.org/wiki/Romeo_and_Juliet https://en.wikipedia.org/wiki/Characters_in_Romeo_and_Juliet https://en.wikipedia.org/wiki/Verona https://en.wikipedia.org/wiki/The_Merchant_of_Venice https://en.wikipedia.org/wiki/Humanism

×