Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 3 Publicité

Teaching plan

Télécharger pour lire hors ligne

การวิเคราะห์รายวิชาเพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้

การวิเคราะห์รายวิชาเพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Plus récents (20)

Publicité

Teaching plan

  1. 1. เพื่อจัดทำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ กำรวิเครำะห์รำยวิชำ วัลลภา อยู่ทอง หน่วยศึกษานิเทศก์ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  2. 2. แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ หมายถึง รายละเอียดของกิจกรรมต่าง ๆ ที่ครูผู้สอน กาหนดขึ้นอย่างเป็ นระบบและเป็ นลายลักษณ์อักษรไว ้ ล่วงหน้า เพื่อนาไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให ้ บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่วางไว ้ Wanlapha : Apr 58
  3. 3. สิ่งที่ครูผู้สอนต้องรู้ 1. หลักสูตรและรายวิชาที่จะสอน 1.1 ระดับหลักสูตร 1.2 รายละเอียดของรายวิชา (จุดประสงค์รายวิชา มาตรฐาน/สมรรถนะรายวิชา คาอธิบายรายวิชา เวลา) 1.3 ความสัมพันธ์กับวิชาอื่นในแผนการเรียนของหลักสูตร 2. การออกแบบการจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผล 3. สื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ เอกสารประกอบ แหล่งเรียนรู้ ฯลฯ 4. การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้และการจัดทาใบช่วยสอน 5. ประสบการณ์ของผู้สอนและผู้เรียน Wanlapha : Apr 58

×