Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité

NATURAL PLAYGROUND

  1. SERVEY LANDFORM DESING 802214 631710142 สิรภพ มณีวรรณ
  2. พื้นที่ในอุดมคติ เป็นพื้นที่ ที่เงียบสงบมีการเข้าถึงง่ายและ มีแสงไฟในยามวิกาลมีมลพิษทางอากาศน้อยทำให้ผู้ที่เข้าไป ใช้งานรู้สึก สงบผ่อนคลายอยู่ใกล้ธรรมชาติ ขนาดพื้นที่ : 200 ตารางเมตร ลักษณะพื้นที่ : ที่โปร่งโล่ง มีต้นไม้ มีความต่างระดับของดินน้อย
  3. เป็นเส้นทางที่มาจาก ทางหอ 40 ปี เป็นเส้นทางที่มาจากคณะวิทยาศาสตร์ เป็นเส้นทางที่มาจากตึกภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม ที่ตั้ง ตรงข้ามตึกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศสตร์ บทบาทหน้าที่เดิม เป็นพื้นที่โล่งว่าง ด้านข้างเป็นที่จอดรถ ความปลอดภัย ไม่มีแสงส่องสว่งในตอนกลางคืน และค่อนข้างเป็น ที่ต่างระดับพอสมควร สัตว์ที่อาศัยโดยรอบ หมา นก การเข้าถึงพื้นที่ รถโดยสารประจำทาง รถส่วนตัว มอเตอร์ไซค์ จักรยาน เดิน พืชพรรณที่อยู่ในพื้นที่ ต้นสัก ต้นหูกวาง ต้นมะม่วง หญ้ามาเลเซีย ระบบการระบายน้ำและคุณภาพดิน มีการติดตั้งท่อบริเวณใต้ดินและนำไปปล่อย บริเวณทางทิศทางตะวันตกของพื้นที่จะมีทาง เดินน้ำตัดผ่าน ดินบริเวณพื้นที่เป็นดินร่วยผสมดินทรายเล็ก น้อยปลูกพืชพรรณได้ดี เสียงในบริเวณพื้นที่จะเข้ามารอบ site เพราะพื้นที่ติด ถนนและอาคาร คุณภาพอากาศค่อนข้างดี แต่จะมีฝุ่นเล็กน้อยที่เข้ามา ทางทิศตะวันตกเพราะติดกับถนน
  4. เป็นเส้นทางที่มาจากสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ เป็นเส้นทางที่มาจากคณะรัฐศาสตร์ เป็นเส้นทางที่มาจากตึกภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม ที่ตั้ง ด้านหน้าบริเวณอาคารเครือซีเมนต์ไทย บทบาทหน้าที่เดิม เป็นพื้นที่โล่งว่าง ไม่มีการใช้งาน ความปลอดภัย มีแสงส่องสว่งในตอนกลางคืน แต่มีความความ อันตรายจากทางสัญจรบริเวณรอบๆ site สัตว์ที่อาศัยโดยรอบ หมา นก การเข้าถึงพื้นที่ รถโดยสารประจำทาง รถส่วนตัว มอเตอร์ไซค์ จักรยาน เดิน พืชพรรณที่อยู่ในพื้นที่ ต้นสัก ต้นหูกวาง ต้นจันผา หญ้ามาเลเซีย ระบบการระบายน้ำและคุณภาพดิน มีการติดตั้งท่อบริเวณใต้ดินและนำไปปล่อย บริเวณรอบ site เพราะบริเวณรอบมีรางน้ำ เล็กๆ บริเวณรอบ site ดินบริเวณพื้นที่เป็นดินร่วยผสมดินทรายเล็ก น้อยปลูกพืชพรรณได้ดี เสียงเข้ามารอบด้านเพราะบริเวณ site อยู่ตรงทาง สามแยกพอดีและมีด้านหลังเป็นอาคาร คุณภาพอากาศค่อนแย่เพราะ site ติดกับถนน มีฝุ่น เข้ามาจากถนนและจากอาคาร
  5. ต้นจันผา เป็นเส้นทางที่มาจาก คณะนิติศาสตร์ เป็นเส้นทางที่มาจากอ่างแก้ว เป็นเส้นทางที่มาจากบ้านพักบุคลากร ที่ตั้ง ตรงข้ามที่พักรับรองอ่างแก้ว บทบาทหน้าที่เดิม เป็นพื้นที่เล่นกีฬาแบตมินตัน ความปลอดภัย มีแสงส่องสว่งในตอนกลางคืน ระดับในพื้นที่ค่อนข้าง เรียบดี แต่มีผู้ตนเดินผ่านน้อยในช่วงเวลากลางคืน สัตว์ที่อาศัยโดยรอบ หมา นก การเข้าถึงพื้นที่ รถโดยสารประจำทาง รถส่วนตัว มอเตอร์ไซค์ จักรยาน เดิน พืชพรรณที่อยู่ในพื้นที่ ต้นปีป ต้นแคนนา ต้นปุย ตันมะเฟื่อง ระบบการระบายน้ำและคุณภาพดิน มีการติดตั้งท่อบริเวณใต้ดินและนำไปปล่อย ดินบริเวณด้านบนเป็นกรวดหิน แต่บริเวณ ด้านล่างน่าจะเป็นดินร่วนเพราะบริเวณใน site ยังมีการปลูกต้นไม้ได้ เสียงในบริเวณพื้นที่จะเข้ามารอบ site แต่จะส่วน ใหญ่จะมาจากทางทิศตะวันตก เพราะเป็นเสียงที่มา จากสวนสัตว์ คุณภาพอากาศค่อนข้างดี มีทางตัดสัญจรผ่านแต่ ต้อนข้างมีการขับผ่านบริเวณพื้นที่น้อย แมว
  6. กายภาพ กายภาพ สังคม สภาพทางภูมิศาสตร์ ขนาดพื้นที่ ความหนาแน่น ตำแหน่งที่ตั้ง การเข้าถึง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ราคาที่ดิน ความคุ้มทุน สิทธิประโยชน์ต่างๆ บทบาทหน้าที่ ศีลธรรม ข้อกำหนดชุมชน กฎหมาย ประเภทของที่ดิน กิจกรรม ความปลอดภัย รวม 100 CRITERIA ค่าน้ำหนัก คะแนน คะแนน คะแนน Site 1 Site 2 Site 3 10 10 10 10 10 10 - 10 - 10 - - - - 10 10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 8 6 7 7 8 7 6 5 7 8 9 7 8 6 7 6 5 5 4 7 9 7 7 8 7 9 8 8 8 66 65 78 พื้นที่ที่เหมาะสม : ตรงข้ามที่พักรับรองอ่างแก้ว
  7. rest area + entrance playground zone Green zone ZONING ข้อดี ข้อเสีย -มีมลพิษทางอากาศน้อย -มีแสงสว่างในยามวิกาล -การเข้าถึงง่าย -มีความสงบผ่อนคลาย -มีรถสัญจรผ่านเล็กน้อย -มีสัตว์อาศัยอยู่ใกล้ๆ บริเวณ เช่น หมา -ยามวิกาลค่อนข้างเปลี่ยว
Publicité