Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

John steinbeck teamwork_bg X607

389 vues

Publié le

Publié dans : Formation
 • Soyez le premier à commenter

John steinbeck teamwork_bg X607

 1. 1. Тренировъчен тест по информационни технологии C#Част I – Отборна работа Отбор Джон Стайнбек Telerik Software Academy academy.telerik.com
 2. 2. Компютърни системи Хардуер
 3. 3. Въпрос  Как се нарича постоянната памет, вградена в компютъра? a) RAM b) ROM c) CPU d) CD-ROM 3
 4. 4. Отговор  ROM  Постоянната памет, вградена в компютъра е посочена като памет само за четене, която е известна също като фърмуер. Тя е интегрална схема, който е програмирана с подробни данни.  Информация:  http://en.wikipedia.org/wiki/Read-only_memorys 4
 5. 5. Софтуерни системи Компютърен софтуер
 6. 6. Въпрос  Кое от следните НЕ може да бъде определено като Помощен софтуер? a) LibreOffice b) Microsoft Security Essentials c) Norton Utilities d) AVG PC Tuneup 6
 7. 7. Отговор  LibreOffice  LibreOffice е офис пакет с отворен код разработен от The Document Foundation.  Помощният софтуер е системен софтуер, създаден за да подпомага анализирането на състоянието, конфигурирането, оптимизирането и поддръжката на един компютър.  Информация:  http://en.wikipedia.org/wiki/LibreOffice  http://en.wikipedia.org/wiki/Utility_software 7
 8. 8. Работа с компютърни системи и програми Инсталиране, използване, поддръжка, …
 9. 9. Въпрос  Кое от твърденията за инфраструктурата User Account Control (UAC) в операционните системи Windows е вярно? a) въведена е в Windows 7 b) Windows изисква одобрение от потребителя при всяко действие, което изисква административни права, като например инсталирането на нов софтуер или промяната на системни настройки c) настройките на UAC не могат да бъдат променяни в Windows 7 d) всички твърдения са верни 9
 10. 10. Отговор  User Account Control (UAC) е инфраструктура за сигурност, която може да ограничи достъпа на приложния софтуер до администраторските привилегии, докато потребител с администраторски права не разреши използването им  за пръв път е въведен в Windows Vista  настройките на UAC могат да бъдат променени през Control Panel  Информация:  http://en.wikipedia.org/wiki/User_Account_Control 10
 11. 11. Пренос на данни и бройни системи Канали за пренос на данни, единици за измерване, работа с бройни системи
 12. 12. Въпрос   Отразеният бинарен код, познат още като кода на Грей, е двоична бройна система при която две поредни числа се различават само с един бит. Можем да превърнем положителното бинарно число (n) в отразен бинарен код (r) по следния начин: r = (n >> 1) ^ n. Кой е отразения бинарен код на 0110? Забележка: ">>" Изместване на дясно и "^" озачав изключващо или (XOR) a) 0011 b) 0111 c) 1101 d) 0101 e) 0010 12
 13. 13. Отговор 0110 >> 1 = 0011 0011 XOR 0110 = 0101  Информация:  http://en.wikipedia.org/wiki/Gray_code 13
 14. 14. Операционни системи Архитектура, процеси, потребители, потребителски интерфейс, файлови системи
 15. 15. Въпрос  Коя от следните операционни системи не е базирана върху UNIX? a) Linux b) Android c) iOS d) Windows e) BSD 15
 16. 16. Отговор  Windows  „Unix-подобни“ е семейство от операционни системи с няколко основни под-категории като System V, BSD и Linux. Наименованието "UNIX" е търговска марка на Open Group, която го лицензира за употреба при операционните системи. Употребата на наименованието доказва, че дадената операционна система съответства на техните дефиниции. „UNIX-подобни“ обикновено се използва за обозначаване на голям набор от операционни системи, които наподобяват оригиналния UNIX.  Информация:  http://en.wikipedia.org/wiki/Unix 16
 17. 17. Софтуерно инженерство Анализ, спецификация, проектиране, прототип, имплементация, тестване, поддръжка, …
 18. 18. Въпрос  Кой е правилния ред на фазите за изпълнение при Водопадния (Watterfall) модел за разработка на софтуер? a) Анализ на изискванията, Софтуерен дизайн, Имплементация, Внедряване и поддръжка, Тестване b) Софтуерен дизайн, Анализ на изискванията, Валидация, Имплементация, Внедряване и поддръжка c) Валидация, Анализ на изискванията, Софтуерен дизайн, Имплементация, Внедряване и поддръжка d) Анализ на изискванията, Софтуерен дизайн, Имплементация, Тестване, Внедряване и поддръжка 18
 19. 19. Отговор  Анализ на изискванията, Софтуерен дизайн, Имплементация, Тестване, Внедряване и поддръжка  Waterfall методологията се отличава с това, че дейностите протичар в процес, при който фазите на разработка на софтуера следват точно определен ред  Информация:  http://en.wikipedia.org/wiki/Software_development_proce ss#Waterfall_model 19
 20. 20. Компресиране на данни Алгоритми за компресия, софтуер за архивиране
 21. 21. Въпрос  Кой е най-разпространеният формат за съхраняване и изпращане на цифрова фотография в World Wide Web? a) MPEG b) JPEG c) GIF d) TIFF e) BMP 21
 22. 22. Отговор  Снимките се компресират по традиция в JPEG формат.  Форматът MPEG е за видео компресия  Форматът GIF по принцип не се използва за цифрова фотография  BMP and TIFF не са формати с компресия  Информация:  en.wikipedia.org/wiki/JPEG 22
 23. 23. Текстообработка Работа с текстотобработващ софтуер, файлови формати, кодирания, текст, таблици, фигури, …
 24. 24. Въпрос  Кой от следните формати за документи не е формат за чист текст? a) .tex b) .txt c) .html d) .pdf e) None of the above 24
 25. 25. Отговор  PDF  PDF (Portable Document Format) файловете са вид текстов формат, независим от операционната система, който съдържа цялостно описание на особеностите и формата на текста и графичните елементи на документа.  Информация:  http://en.wikipedia.org/wiki/Portable_Document_Format  http://en.wikipedia.org/wiki/Plain_text 25
 26. 26. Компютърна графика Растерна и векторна графика, графични файлови формати, графични редактори, цветови гами
 27. 27. Въпрос  Кой от дефинираните цветове е зелен? a) C=100%, M=50%, Y=0%, K=50% b) C=0%, M=100%, Y=100%, K=0% c) C=0%, M=0%, Y=100%, K=100% d) C=100%, M=0%, Y=100%, K=0% e) C=75%, M=75%, Y=75%, K=75% f) Нито един от посочените 27
 28. 28. Отговор  C=100%, M=0%, Y=100%, K=0%  CMYK е цветови модел използван в модерния цветен печат. Съкращението е образувано от букви на английските думи Cyan (циан основно синьо), Magenta (маджента пурпурночервен цвят, клонящо към червено), Yellow (жълто), Key или blacK (за черно).  Зеления цвят = Cyan + Yellow  Информация:  http://bg.wikipedia.org/wiki/CMYK 28
 29. 29. Бази от данни Модели на данните, таблици, релации, SQL
 30. 30. Въпрос  В кой от следните редове не се съдържа RDBMS (Система за управление на релационна база данни)? a) MongoDB, Couchbase, Neo4j b) MySQL, SQLite, Couchbase c) MS SQL Server, PostgreSQL d) PostgreSQL, MongoDB e) MariaDB, Couchbase, MongoDB 30
 31. 31. Отговор  MongoDB, Couchbase, Neo4j – NoSQL бази данни   Нерелационната база данни (на английски: Not only Structured Query Language, NoSQL) предоставя механизъм за съхранение и възстановяване на данни, който използва свободен съгласуван модел за разлика от по–често ползваната релационна база данни Информация:  http://en.wikipedia.org/wiki/Relational_database_m anagement_system  http://en.wikipedia.org/wiki/MongoDB 31
 32. 32. Информационни системи ERP, CRM, BI, BPM, FMIS, CAD/CAM, CMS, софтуерни архитектури
 33. 33. Въпрос  Коя информационна система позволява по- лесно да се редактира или публикува съдържание в уебсайт без да е нужно ръчно да се пише код? a) BI b) .NET Framework c) CMS d) CRM e) ERP 33
 34. 34. Отговор  CMS  Системите за управление на съдържанието (Content Management System) често се използват за уебсайтове съдържащи: блогове, новинарски сайтове и електронни магазини. Идеята на този вид технологии е да се избегне или поне намали нуждата от ръчно писане на код  Информация:  http://en.wikipedia.org/wiki/Content_management_system 34
 35. 35. Сигурност и защита на информацията Симетрични и асиметрични кодиращи алгоритми, криптографско хеширане, електронен подпис, цифрови сертификати
 36. 36. Въпрос  Какво е x.509 a) Асиметрична схема базирана на целочислена факторизация b) Стандарт за инфраструктура на пулбичния ключ (PKI) и инфраструктура за управление на правата (PMI) c) Симетричен криптографски алгоритъм d) Асиметрична схема базирана на дикретни логаритми e) Софтуерна библиотека за кодиране на видео стрийм 36
 37. 37. Отговор  Стандартът X.509  X.509 е широко-възприет стандарт за цифрови сертификати. Един X.509 цифров сертификат съдържа публичен ключ на дадено лице, информация за това лице (име, организация и т. н.), информация за сертификационния орган, който е издал сертификата, информация за срока му на валидност, информация за използваните криптографски алгоритми и различни други детайли.  Имформация:  http://www.nakov.com/books/signatures/Java-for-Digitally-Signing-Documents-in-Webbook-Nakov.html#_Toc116531364 37
 38. 38. Презентационни системи Софтуер за презентации, изготвяне на презентации, слайдове, ефекти, бележки, цветове, изображения, звук, видео
 39. 39. Въпрос  Кое от следните се смята за добра практика при създаване на мултимедийни презентации? a) употреба на опцията за автоматична смяна на слайдовете и анимации с предварителни времена b) употреба на много различни цветове на текста за различните слайдове c) Използване на санс-серифни шрифтове за заглавия и съдържание d) Използване на сложен графичен интерфейс с много опции 39
 40. 40. Отговор  санс-серифен шрифт  Тъй като серифните шрифтове имат допълнителни елементи (опашки), това ги прави трудни за четене от разстояние, както и лесни за четене при наличие на малък текст. Благодарение на това са много добър избор при създаване на презентации.  Информация:  http://lifehacker.com/5810271/how-to-createpresentations-that-dont-suck  http://www.thinkoutsidetheslide.com/how-toselect-and-use-fonts-on-presentation-slides/ 40
 41. 41. Мултимедия Софтуер за създаване / обработка на мултимедия: звук, видео, файлови формати
 42. 42. Въпрос  Кое от следните е пример за линейна мултимедия? a) компютърна игра b) хипермедия c) информационен киоск d) кино филм 42
 43. 43. Отговор  Кино филм  Нелинейната мултимедия е такава, при която има доза интерактивност, т.е. изисква се двупосочна връзка между представящия / публиката и мултимедията. Във всички примери, с изключение на филма има такава двупосочна връзка.  Информация:  http://en.wikipedia.org/wiki/Multimedia 43
 44. 44. Компютърни мрежи OSI модел, мрежови модели, протоколи, стандарти, хардуерно оборудване
 45. 45. Въпрос  При коя мрежова топология ще се изгуби цялата мрежа, ако има проблем със централния хост? a) Пръстен b) Разпределена шина c) Кръстосън огън d) Звезда 45
 46. 46. Отговор  Звезда  Цялата комуникация минава през един централен хост. Ако има проблем с централния хост, се губи цялата мрежа. Ако има проблем с друг хост, мрежата продължава да работи  Информация:  http://en.wikipedia.org/wiki/Network_topology 46
 47. 47. Устройство на Интернет Интернет, протоколи, услуги, WWW, HTTP, FTP, SMTP, POP3, IMAP, WebDAV, IP, DNS, …
 48. 48. Въпрос  Кой от следните е ненадежден протокол от транспортния слой, използван от Системата за имената на домейните DNS (Domain name system)? a) SCTP b) UDP c) TCP d) HDLC 48
 49. 49. Отговор  UDP (User Datagram Protocol)  В семейството от TCP/IP протоколи, UDP предоставя прост интерфейс между мрежовия протокол под него и приложните протоколи над него. UDP не гарантира доставката на данните: не се пази информация за изпратено съобщение.  Информация:  http://bg.wikipedia.org/wiki/User_Datagram_Protocol  http://en.wikipedia.org/wiki/Transport_layer  http://en.wikipedia.org/wiki/Dns 49
 50. 50. Електронна комуникация E-mail, Skype, ICQ, IRC, MSN Messenger, Yahoo Messenger, социални мрежи, форуми, …
 51. 51. Въпрос  Кое от следните НЕ е компонент на имейл съобщението? a) Envelope b) Header c) Head d) Body 51
 52. 52. Отговор  Head  Дадено имейл съобщение се състои от три компонента - заглавие на съобщението, плик на съобщението и тяло на съобщението, което е всъщност съдържанието на имейла. В заглавието на съобщението се съдържа контролна информация. Тя е имейл адреса на изпращача и един или повече адреси на получателите. Обикновено има и допълнителна информация като тема на писмото.  Информация:  http://en.wikipedia.org/wiki/Email 52
 53. 53. World Wide Web (WWW) Как работи WWW? Протоколът HTTP, GET, POST, URL, уеб браузър, уеб страница, уеб сайт, …
 54. 54. Въпрос  Какви са основните характеристики на маркиращите езици? a) чрез тях е възможно на един документ да бъдат добавени анотации, които са синтактично отличаващи се от основния текст b) съдържат хипервръзки c) интернет базирани са d) интернет базирани са 54
 55. 55. Отговор  чрез тях е възможно на един документ да бъдат добавени анотации, които са синтактично отличаващи се от основния текст  Маркиращите езици са модерни системи за анотиране на документи по синтактично отличаващ се от основния текст начин  HTML (HyperText Markup Language) е пример за маркиращ език, но не е единственият такъв  Информация:  http://en.wikipedia.org/wiki/Markup_language 55
 56. 56. Уеб дизайн, HTML, CSS Уеб дизайн, HTML, CSS, текст, графика, препратки, таблици, формуляри, …
 57. 57. Въпрос  Кое от следните не е компонент на Responsive Web Design? a) Fluid grid b) Уеб шрифтове (Web fonts) c) Медийни заявки (Media Queries) d) Гъвкави изображения (Flexible images) 57
 58. 58. Отговор  Web fonts  Сайт, който е проектиран с RWD адаптира оформлението с помощта на fluid grid, proportion-based grids, гъвкави изображения и CSS3 медийни заявки  Информация:  http://en.wikipedia.org/wiki/Responsive_Web_Design 58
 59. 59. JavaScript Разработка на скриптове с JavaScript, основни JavaScript конструкции, оператори, обекти, манипулация на DOM дървото
 60. 60. Въпрос  Кой от следните езици е едновременно и клиентски и сървърен скриптов език? a) Perl b) PHP c) Lua d) Python e) JavaScript 60
 61. 61. Отговор  JavaScript  JavaScript се използва и за клиентски и за сървърен скриптов език  Информация:  http://en.wikipedia.org/wiki/Client-side_scripting  http://en.wikipedia.org/wiki/Server-side_scripting 61
 62. 62. Telerik Software Academy Въпроси? http://schoolacademy.telerik.com

×