Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
‫חברתיות‬ ‫רשתות‬-‫וחדשנות‬ ‫מגמות‬ ‫מחקר‬
‫שיבר‬ ‫חמוטל‬|‫פברואר‬2016
‫פלטפורמה‬ ‫לא‬ ‫זו‬ ‫חברתית‬ ‫רשת‬:‫חיים‬ ‫דרך‬ ‫זוהי‬
‫בעבר‬,‫חברתית‬ ‫רשת‬"‫התרחשה‬"‫כמו‬ ‫ברשתות‬
‫פייסבוק‬.‫בהמשך‬,‫צ...
‫הקדמה‬
•‫מתקשרים‬ ‫אנו‬ ‫שבו‬ ‫האופן‬ ‫את‬ ‫משנות‬ ‫חברתית‬ ‫רשת‬ ‫פלטפורמות‬,‫ומשתפים‬ ‫חדשים‬ ‫קשרים‬ ‫יוצרים‬
‫פעולה‬,...
‫כיום‬ ‫יש‬ ‫העולם‬ ‫ברחבי‬2.31‫מיליארד‬
‫החברתית‬ ‫ברשת‬ ‫פעילים‬ ‫משתמשים‬–31%
‫העולם‬ ‫מאוכלוסיית‬.
‫לפי‬GlobalWebIndex...
1550
900 860
700
653 650
400
316 300 300
249 230 212 211 200
105 100 100 100 97
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800...
East Asia, 769
Southeast Asis, 234
North America, 213
South America, 211
West Europe, 201
East Europe, 191
South Asia, 186...
•‫הפעיל‬ ‫האזור‬ ‫הוא‬ ‫אסיה‬ ‫מזרח‬‫חברתיות‬ ‫רשתות‬ ‫מבחינת‬ ‫כיום‬ ‫ביותר‬,‫עם‬769‫ברשת‬ ‫פעילים‬ ‫משתמשים‬ ‫מיליון‬
‫מ...
•‫של‬ ‫הקניה‬ ‫במסע‬ ‫החברתית‬ ‫הרשת‬ ‫תפקיד‬ ‫את‬ ‫להבין‬ ‫חשוב‬
‫הקונה‬.
•‫בעבר‬,‫מודעות‬ ‫להעלאת‬ ‫ככלי‬ ‫נתפסה‬ ‫חברתי...
•‫סטארט‬ ‫מספר‬ ‫צמחו‬ ‫האחרונות‬ ‫בשנים‬-‫החברתית‬ ‫ברשת‬ ‫המסחר‬ ‫בתחום‬ ‫אפים‬,
‫המעודדים‬conversion‫את‬ ‫מחדש‬ ‫ומגדיר...
•‫עוצמתי‬ ‫שיווקי‬ ‫כלי‬ ‫הוא‬ ‫אמת‬ ‫בזמן‬ ‫תוכן‬:‫רלוונטי‬ ‫תוכן‬,‫שהוא‬ ‫בזמן‬ ‫לצרכנים‬ ‫שמתוקשר‬
‫מתרחש‬,‫לייצר‬ ‫יכו...
•‫היומיומיות‬ ‫לחדשות‬ ‫המרכזי‬ ‫המקור‬ ‫היא‬ ‫החברתית‬ ‫הרשת‬‫רבים‬ ‫עבור‬
‫מהצרכנים‬.‫למשל‬ ‫באוסטרליה‬,‫מהצרכנים‬ ‫משלי...
•‫השני‬ ‫המסך‬:‫חלק‬ ‫היא‬ ‫החברתית‬ ‫הרשת‬
‫התוכן‬ ‫צריכת‬ ‫מחוויית‬ ‫אינטגרלי‬‫הטלויזיוני‬,
‫כי‬ ‫מדווחים‬ ‫מהצרכנים‬ ‫מ...
27%‫מהאוכלוסיה‬‫חברתית‬ ‫לרשת‬ ‫נכנסת‬
‫מהמכשירים‬‫הניידים‬–1.97‫אנשים‬ ‫מיליארד‬.
‫צ‬ ‫באפליקציות‬ ‫הצמיחה‬ ‫עם‬'‫אטים‬,‫...
‫ב‬ ‫הצמיחה‬ ‫עם‬‫טכנולוגיה‬
‫לבישה‬,‫יותר‬ ‫כי‬ ‫מצפים‬ ‫אנו‬
‫תתרחש‬ ‫חברתית‬ ‫רשת‬ ‫פעילות‬
‫ובמכשירים‬ ‫חכמים‬ ‫בשעוני...
‫אימוץ‬"‫הדברים‬ ‫של‬ ‫האינטרנט‬"‫החברתית‬ ‫ברשת‬ ‫משתמשים‬ ‫אנשים‬ ‫שבו‬ ‫האופן‬ ‫את‬ ‫הוא‬ ‫גם‬ ‫ישנה‬,‫מכשירי‬ ‫ואפילו‬...
•‫טקסט‬ ‫אחרי‬,‫אמוג‬'‫י‬‫ו‬-‫וידאו‬,‫להיות‬ ‫עשוי‬ ‫הבא‬ ‫הדבר‬‫קול‬:‫אפליקציית‬Bubbly‫למשל‬,
‫על‬ ‫כבר‬ ‫מדווחת‬40‫בעולם...
•‫דבר‬ ‫לכל‬ ‫להתמכרות‬ ‫רבים‬ ‫מומחים‬ ‫לדעת‬ ‫נחשבת‬ ‫כבר‬ ‫החברתית‬ ‫הרשת‬,‫צרכנים‬ ‫שכן‬
‫שהם‬ ‫מדווחים‬‫רוצים‬,‫יכולי...
•‫העבודה‬ ‫עולם‬ ‫עתיד‬,‫עולם‬ ‫ועתיד‬
‫החברתית‬ ‫הרשת‬,‫זה‬ ‫שלובים‬
‫בזה‬.‫חברתיות‬ ‫פלטפורמות‬
‫יותר‬ ‫טוב‬ ‫לעבוד‬ ‫לצ...
•‫שלנו‬ ‫המסקנה‬:‫להיות‬ ‫חייבת‬ ‫החברתית‬ ‫ברשת‬ ‫צרכנים‬ ‫עם‬ ‫תקשורת‬‫צרכן‬ ‫וממוקדת‬ ‫רלוונטית‬,‫מנת‬ ‫על‬
‫ע‬ ‫תיתפס‬...
•‫מה‬ ‫לראות‬ ‫כדי‬ ‫ובראשונה‬ ‫בראש‬ ‫חברתית‬ ‫לרשת‬ ‫פונים‬ ‫אנשים‬ ‫כי‬ ‫מעלים‬ ‫מחקרים‬
‫תמונות‬ ‫ולהעלות‬ ‫עושים‬ ‫חב...
•‫החברתית‬ ‫ברשת‬ ‫חברות‬ ‫מבחינת‬ ‫המרכזיים‬ ‫המנופים‬,‫ורעיונות‬ ‫תוכן‬ ‫הם‬.‫של‬ ‫מחקר‬ ‫לפי‬
Warc,55%(11‫מתוך‬20)‫מבין...
•‫קהילות‬‫אחרת‬ ‫מדיה‬ ‫לכל‬ ‫חברתית‬ ‫רשת‬ ‫בין‬ ‫שמפריד‬ ‫מה‬ ‫הן‬–‫כיום‬ ‫פונים‬ ‫והמותגים‬
‫החדשות‬ ‫בפלטפורמות‬ ‫קהיל...
•‫וידאו‬360‫מעלות‬‫ה‬ ‫הטרנד‬ ‫הוא‬"‫חם‬"‫ברשת‬ ‫כיום‬ ‫ביותר‬
‫חברתית‬,‫להעביר‬ ‫לאפשר‬ ‫ומטרתו‬‫חווייה‬‫ופרסונלית‬ ‫עשיר...
•‫מדומה‬ ‫מציאות‬(VR)‫צומחת‬ ‫טכנולוגיה‬ ‫היא‬,‫חדשים‬ ‫מתקנים‬ ‫בזכות‬ ‫המתאפשרת‬
‫וידאו‬ ‫ובזכות‬ ‫בעבר‬ ‫קיימים‬ ‫היו‬ ...
•‫המסרים‬ ‫אפליקציות‬‫לתקשור‬ ‫חשוב‬ ‫לכלי‬ ‫הופכות‬,‫נאמנות‬ ‫ובניית‬ ‫שירות‬.
‫רשת‬ ‫כלי‬ ‫להטמיע‬ ‫החלו‬ ‫כבר‬ ‫מצטייני...
•‫אמוג‬'‫י‬‫ויותר‬ ‫יותר‬ ‫חשוב‬ ‫ותקשורתי‬ ‫שיווקי‬ ‫לכלי‬ ‫הופכים‬.‫אמוג‬'‫י‬‫יחודיים‬‫למותגים‬,
‫של‬ ‫החדשות‬ ‫והתוספות...
‫כ‬ ‫חברתית‬ ‫רשת‬"‫מארחת‬"‫החיים‬ ‫של‬‫האמיתיים‬
•‫שלנו‬ ‫היומיום‬ ‫בחיי‬ ‫עצום‬ ‫לשינוי‬ ‫הביאה‬ ‫החברתית‬ ‫הרשת‬,‫של‬ ‫...
‫רבה‬ ‫תודה‬!
‫ידי‬ ‫על‬ ‫נערך‬ ‫המחקר‬:‫שיבר‬ ‫חמוטל‬
‫תחרותי‬ ‫ומודיעין‬ ‫שוק‬ ‫מחקרי‬|SCHIEBER RESEARCH
www.researchci....
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

רשתות חברתיות - מחקר מגמות וחדשנות

המדיה החברתית הופכת בהדרגה לרכיב שמשולב בכל נקודות הממשק עם הלקוח: מהמחקר טרום הרכישה, דרך הרכישה עצמה, הקשר לאחר הרכישה ועד לבניית הנאמנות. מחקר זה בוחן את המגמות והחדשנות בשוק, עם דוגמאות למינוף של הפלטפורמות השונות כדרך לספק רלוונטיות.

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

רשתות חברתיות - מחקר מגמות וחדשנות

 1. 1. ‫חברתיות‬ ‫רשתות‬-‫וחדשנות‬ ‫מגמות‬ ‫מחקר‬ ‫שיבר‬ ‫חמוטל‬|‫פברואר‬2016
 2. 2. ‫פלטפורמה‬ ‫לא‬ ‫זו‬ ‫חברתית‬ ‫רשת‬:‫חיים‬ ‫דרך‬ ‫זוהי‬ ‫בעבר‬,‫חברתית‬ ‫רשת‬"‫התרחשה‬"‫כמו‬ ‫ברשתות‬ ‫פייסבוק‬.‫בהמשך‬,‫צ‬'‫ל‬ ‫הפכו‬ ‫אטים‬"‫חברתיים‬" (‫למשל‬–WhatsApp.)‫היום‬,‫כל‬ ‫כמעט‬ ‫אינטראקציה‬‫מכירתית‬‫רכיב‬ ‫כולל‬ ‫שיווקית‬ ‫או‬ ‫חברתית‬ ‫רשת‬ ‫של‬ ‫מאפשר‬. ‫בקרוב‬ ‫כי‬ ‫צופים‬ ‫אנו‬,‫כל‬‫תוכן‬,‫ותקשורת‬ ‫רכישה‬ ‫בעלי‬ ‫יהיו‬"‫חברתית‬ ‫ליבה‬:"‫רכיבים‬ ‫יכילו‬ ‫הם‬ ‫שהיא‬ ‫פלטפורמה‬ ‫בכל‬ ‫חברתית‬ ‫רשת‬ ‫של‬. ‫רשתות‬ ‫חברתיות‬ ‫אינטראקציה‬ ‫תוכן‬ ‫מכירות‬ ‫שיווק‬
 3. 3. ‫הקדמה‬ •‫מתקשרים‬ ‫אנו‬ ‫שבו‬ ‫האופן‬ ‫את‬ ‫משנות‬ ‫חברתית‬ ‫רשת‬ ‫פלטפורמות‬,‫ומשתפים‬ ‫חדשים‬ ‫קשרים‬ ‫יוצרים‬ ‫פעולה‬,‫שנים‬ ‫מזה‬.‫לאחרונה‬,‫ועובדים‬ ‫קונים‬ ‫אנו‬ ‫שבו‬ ‫האופן‬ ‫את‬ ‫גם‬ ‫לשנות‬ ‫החלו‬ ‫הן‬. •‫ה‬ ‫בעולם‬ ‫והרגלים‬ ‫פלטפורמות‬ ‫בוחנת‬ ‫זו‬ ‫מצגת‬"‫החברתית‬ ‫רשת‬",‫מובילה‬ ‫לחדשנות‬ ‫דוגמאות‬ ‫גם‬ ‫כמו‬ ‫המוצגות‬ ‫המגמות‬ ‫מן‬ ‫אחת‬ ‫לכל‬ ‫הנוגעת‬. ‫מה‬ ‫מדוע‬ ‫כיצד‬ ‫מתי‬ ‫היכן‬ ‫מי‬ ‫מגמות‬‫בתכנים‬ ‫ובהתנהגות‬ ‫צרכנים‬ ‫תובנות‬ ‫ברשת‬‫החברתית‬ ‫במכשירים‬ ‫מגמות‬ ‫על‬ ‫חברתית‬ ‫רשת‬ ‫הרכישה‬ ‫מסע‬ ‫פני‬ ‫שווקים‬ ‫דמוגרפיות‬
 4. 4. ‫כיום‬ ‫יש‬ ‫העולם‬ ‫ברחבי‬2.31‫מיליארד‬ ‫החברתית‬ ‫ברשת‬ ‫פעילים‬ ‫משתמשים‬–31% ‫העולם‬ ‫מאוכלוסיית‬. ‫לפי‬GlobalWebIndex,‫פייסבוק‬‫הרשת‬ ‫היא‬ ‫בעולם‬ ‫המובילה‬ ‫החברתית‬,‫ליותר‬ ‫מגיעה‬ ‫והיא‬ ‫מ‬-80%‫בעולם‬ ‫האינטרנט‬ ‫ממשתמשי‬,‫כאשר‬ ‫שלהם‬ ‫לחשבון‬ ‫נכנסים‬ ‫מהמשתמשים‬ ‫מחצית‬ ‫בחודש‬ ‫פעם‬ ‫לפחות‬. ‫לוקאליות‬ ‫חברתיות‬ ‫רשתות‬ ‫יש‬ ‫שונות‬ ‫במדינות‬ ‫יותר‬ ‫חזקות‬–‫למשל‬,Sina Weido‫ו‬ ‫בסין‬-VK ‫ברוסיה‬. Source: We Are Social, Jan. 2016; GlobalWebIndex ‫של‬ ‫הדמוגרפי‬ ‫ההרכב‬ ‫שונה‬ ‫הפלטפורמות‬. ‫סנאפצ‬'‫ט‬‫למשל‬,‫מאופיינת‬ ‫למדי‬ ‫צעיר‬ ‫בקהל‬(86% ‫בני‬ ‫הם‬ ‫מהמשתמשים‬13‫עד‬ 34.)‫לכן‬,‫כמו‬ ‫מותגים‬ Chobani‫תכנים‬ ‫מתקשרים‬ ‫זו‬ ‫לקבוצה‬ ‫רלוונטיים‬,‫כמו‬ "‫סיפורי‬"‫מכללות‬ ‫פוטבול‬. ‫מה‬ ‫מדוע‬ ‫כיצד‬ ‫מתי‬ ‫היכן‬ ‫מי‬ ‫מגמות‬‫בתכנים‬ ‫ובהתנהגות‬ ‫צרכנים‬ ‫תובנות‬ ‫החברתית‬ ‫ברשת‬ ‫במכשירים‬ ‫מגמות‬ ‫פני‬ ‫על‬ ‫חברתית‬ ‫רשת‬ ‫הרכישה‬ ‫מסע‬ ‫שווקים‬ ‫דמוגרפיות‬
 5. 5. 1550 900 860 700 653 650 400 316 300 300 249 230 212 211 200 105 100 100 100 97 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 Source: Statista, 2016 ‫פלטפורמה‬ ‫בחתך‬ ‫משתמשים‬ ‫מספר‬(‫במיליונים‬.)‫סה‬"‫כ‬–8.23‫משתמשים‬ ‫מיליארד‬(‫ישנה‬ ‫חפיפה‬) ‫בצהוב‬ ‫מסומנות‬:‫צ‬ ‫פלטפורמות‬'‫אט‬–3.66‫משתמשים‬ ‫מיליארד‬ ‫מה‬ ‫מדוע‬ ‫כיצד‬ ‫מתי‬ ‫היכן‬ ‫מי‬ ‫מגמות‬‫בתכנים‬ ‫ובהתנהגות‬ ‫צרכנים‬ ‫תובנות‬ ‫החברתית‬ ‫ברשת‬ ‫במכשירים‬ ‫מגמות‬ ‫פני‬ ‫על‬ ‫חברתית‬ ‫רשת‬ ‫הרכישה‬ ‫מסע‬ ‫שווקים‬ ‫דמוגרפיות‬
 6. 6. East Asia, 769 Southeast Asis, 234 North America, 213 South America, 211 West Europe, 201 East Europe, 191 South Asia, 186 Africa, 129 Central America, 87 Middle East, 63 Oceania, 18 Central Asis, 4 ‫חברתית‬ ‫ברשת‬ ‫אקטיביים‬ ‫משתמשים‬,‫במיליונים‬,2015(‫סה‬"‫כ‬:2.31‫מיליארד‬) ‫מה‬ ‫מדוע‬ ‫כיצד‬ ‫מתי‬ ‫היכן‬ ‫מי‬ ‫מגמות‬‫בתכנים‬ ‫ובהתנהגות‬ ‫צרכנים‬ ‫תובנות‬ ‫החברתית‬ ‫ברשת‬ ‫במכשירים‬ ‫מגמות‬ ‫פני‬ ‫על‬ ‫חברתית‬ ‫רשת‬ ‫הרכישה‬ ‫מסע‬ ‫שווקים‬ ‫דמוגרפיות‬
 7. 7. •‫הפעיל‬ ‫האזור‬ ‫הוא‬ ‫אסיה‬ ‫מזרח‬‫חברתיות‬ ‫רשתות‬ ‫מבחינת‬ ‫כיום‬ ‫ביותר‬,‫עם‬769‫ברשת‬ ‫פעילים‬ ‫משתמשים‬ ‫מיליון‬ ‫מדינה‬ ‫בכל‬ ‫המובילה‬ ‫החברתית‬.‫ביותר‬ ‫הגבוהה‬ ‫היא‬ ‫החברתית‬ ‫הרשת‬ ‫חדירת‬ ‫שבה‬ ‫המדינה‬ ‫היא‬ ‫קוריאה‬ ‫דרום‬–‫עם‬ 76%‫במדינה‬ ‫המובילה‬ ‫החברתית‬ ‫הרשת‬ ‫של‬ ‫חדירה‬. 76% 66% 59% 59% 58% 58% 50% 49% 48% 48% 47% 47% 36% 36% 31% 24% 10% Source: We Are Social, Jan. 2016 ‫מה‬ ‫מדוע‬ ‫כיצד‬ ‫מתי‬ ‫היכן‬ ‫מי‬ ‫מגמות‬‫בתכנים‬ ‫ובהתנהגות‬ ‫צרכנים‬ ‫תובנות‬ ‫החברתית‬ ‫ברשת‬ ‫במכשירים‬ ‫מגמות‬ ‫פני‬ ‫על‬ ‫חברתית‬ ‫רשת‬ ‫הרכישה‬ ‫מסע‬ ‫שווקים‬ ‫דמוגרפיות‬
 8. 8. •‫של‬ ‫הקניה‬ ‫במסע‬ ‫החברתית‬ ‫הרשת‬ ‫תפקיד‬ ‫את‬ ‫להבין‬ ‫חשוב‬ ‫הקונה‬. •‫בעבר‬,‫מודעות‬ ‫להעלאת‬ ‫ככלי‬ ‫נתפסה‬ ‫חברתית‬ ‫רשת‬ (‫שיווק‬),‫לכדי‬ ‫התפתחה‬"‫השפעה‬ ‫עידוד‬/‫משפיענים‬", ‫כפתורי‬ ‫לכדי‬ ‫מכן‬ ‫ולאחר‬"‫קניה‬‫מיידית‬"‫בפייסבוק‬(‫מסחר‬ ‫החברתית‬ ‫ברשת‬)‫אחרים‬ ‫לפעולה‬ ‫הנעה‬ ‫וכפתורי‬. •‫כיום‬ ‫אולם‬,‫ההצגה‬ ‫ובאופן‬ ‫בתוכן‬ ‫שינויים‬‫בטיימליין‬, ‫בפייסבוק‬‫בעיקר‬,‫הקניה‬ ‫תהליך‬ ‫בין‬ ‫לאינטגרציה‬ ‫מביאים‬ ‫התוכן‬ ‫צריכת‬ ‫תהליך‬ ‫לבין‬. •‫פייסבוק‬,‫טוויטר‬,‫פינטרסט‬‫ואינסטגרם‬‫כולן‬ ‫מציעות‬ ‫קניה‬ ‫כפתורי‬,‫דרך‬ ‫מכירות‬ ‫להניע‬ ‫למותגים‬ ‫לסייע‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫שלהן‬ ‫הפלטפורמות‬. •‫סנאפצ‬'‫ט‬‫כאלה‬ ‫כפתורים‬ ‫מציעה‬ ‫אינה‬ ‫אמנם‬,‫ישנם‬ ‫אך‬ ‫מותגים‬(‫כגון‬MeUndies)‫לקניה‬ ‫לינקים‬ ‫שכוללים‬ ‫מהפוסט‬.MeUndies‫כי‬ ‫דיווח‬10%-12%‫מהמותגים‬ ‫הללו‬ ‫הלינקים‬ ‫על‬ ‫הקליקו‬. ‫מה‬ ‫מדוע‬ ‫כיצד‬ ‫מתי‬ ‫היכן‬ ‫מי‬ ‫מגמות‬‫בתכנים‬ ‫ובהתנהגות‬ ‫צרכנים‬ ‫תובנות‬ ‫החברתית‬ ‫ברשת‬ ‫במכשירים‬ ‫מגמות‬ ‫פני‬ ‫על‬ ‫חברתית‬ ‫רשת‬ ‫הרכישה‬ ‫מסע‬ ‫שווקים‬ ‫דמוגרפיות‬
 9. 9. •‫סטארט‬ ‫מספר‬ ‫צמחו‬ ‫האחרונות‬ ‫בשנים‬-‫החברתית‬ ‫ברשת‬ ‫המסחר‬ ‫בתחום‬ ‫אפים‬, ‫המעודדים‬conversion‫את‬ ‫מחדש‬ ‫ומגדירים‬‫החברתית‬ ‫הקניה‬ ‫חוויית‬. Fancy.com + Wanelo.com–‫דמויות‬ ‫מסחר‬ ‫פלטפורמות‬- ‫פינטרסט‬.‫לעשות‬ ‫לקונים‬ ‫מאפשרות‬Like‫מיקומם‬ ‫את‬ ‫ולקדם‬ ‫מוצרים‬ ‫של‬,‫אחרים‬ ‫משתמשים‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שמוצעים‬.‫תכני‬ ‫שלהם‬ ‫הפעילות‬ ‫להיסטוריית‬ ‫בהתאם‬ ‫מתעדכנים‬ ‫המשתמש‬, ‫אישית‬ ‫מותאם‬ ‫תוכן‬ ‫להציע‬ ‫כדי‬. Best in Class ‫האלקטרוני‬ ‫המסחר‬ ‫ענקיות‬,‫כמו‬Amazon.com‫ו‬-eBay, ‫משלהן‬ ‫חברתית‬ ‫קניה‬ ‫כלי‬ ‫מטמיעות‬. ‫מה‬ ‫מדוע‬ ‫כיצד‬ ‫מתי‬ ‫היכן‬ ‫מי‬ ‫מגמות‬‫בתכנים‬ ‫ובהתנהגות‬ ‫צרכנים‬ ‫תובנות‬ ‫החברתית‬ ‫ברשת‬ ‫במכשירים‬ ‫מגמות‬ ‫פני‬ ‫על‬ ‫חברתית‬ ‫רשת‬ ‫הרכישה‬ ‫מסע‬ ‫שווקים‬ ‫דמוגרפיות‬
 10. 10. •‫עוצמתי‬ ‫שיווקי‬ ‫כלי‬ ‫הוא‬ ‫אמת‬ ‫בזמן‬ ‫תוכן‬:‫רלוונטי‬ ‫תוכן‬,‫שהוא‬ ‫בזמן‬ ‫לצרכנים‬ ‫שמתוקשר‬ ‫מתרחש‬,‫לייצר‬ ‫יכול‬"‫שבט‬ ‫מדורת‬"‫במותג‬ ‫גבוהה‬ ‫מעורבות‬ ‫ולייצר‬ ‫חדשה‬. Twitter‫לחוד‬ ‫בעינינו‬ ‫נחשבת‬-‫זמן‬ ‫במונחי‬ ‫החנית‬-‫אמת‬.‫החברה‬, ‫שה‬-"‫הלוהטים‬ ‫נושאים‬"‫של‬ ‫התגובה‬ ‫אופן‬ ‫את‬ ‫שינו‬ ‫שהציגה‬ ‫החברתית‬ ‫ברשת‬ ‫המותגים‬,‫שידורי‬ ‫חברת‬ ‫את‬ ‫לרכוש‬ ‫בחרה‬ ‫הוידאו‬‫אמת‬ ‫בזמן‬Periscope.‫מבינים‬ ‫לא‬ ‫עדיין‬ ‫שמשווקים‬ ‫דומה‬ ‫הפלטפורמה‬ ‫של‬ ‫הפוטנציאל‬ ‫מלוא‬ ‫את‬ ‫לעומק‬;‫המרכזי‬ ‫הרעיון‬ ‫אך‬ ‫מעניינים‬ ‫אירועים‬ ‫למנף‬ ‫הוא‬,‫משפיענים‬,‫לפעולה‬ ‫וקריאה‬‫מיידית‬. ‫בדצמבר‬,2015,‫טוויטר‬‫שת‬ ‫על‬ ‫הודיעה‬"‫אפליקציית‬ ‫עם‬ ‫פ‬ ‫הצ‬'‫אטים‬Lookup,‫הודעה‬ ‫לשלוח‬ ‫לצרכנים‬ ‫המאפשרת‬‫מיידית‬‫ל‬ @lookup‫ושירותים‬ ‫מוצרים‬ ‫על‬ ‫מידע‬ ‫לקבל‬ ‫מנת‬ ‫על‬,‫להזמין‬ ‫פגישות‬,‫ומסעדות‬ ‫חנויות‬ ‫עם‬ ‫לדבר‬,‫ועוד‬. Best in Class ‫מה‬ ‫מדוע‬ ‫כיצד‬ ‫מתי‬ ‫היכן‬ ‫מי‬ ‫מגמות‬‫בתכנים‬ ‫ובהתנהגות‬ ‫צרכנים‬ ‫תובנות‬ ‫החברתית‬ ‫ברשת‬ ‫במכשירים‬ ‫מגמות‬ ‫פני‬ ‫על‬ ‫חברתית‬ ‫רשת‬ ‫הרכישה‬ ‫מסע‬ ‫שווקים‬ ‫דמוגרפיות‬
 11. 11. •‫היומיומיות‬ ‫לחדשות‬ ‫המרכזי‬ ‫המקור‬ ‫היא‬ ‫החברתית‬ ‫הרשת‬‫רבים‬ ‫עבור‬ ‫מהצרכנים‬.‫למשל‬ ‫באוסטרליה‬,‫מהצרכנים‬ ‫משליש‬ ‫למעלה‬(35%)‫קוראים‬ ‫החברתית‬ ‫ברשת‬ ‫כל‬ ‫קודם‬ ‫החדשות‬ ‫את‬(Telsyte,2016.) Best in Class ‫גישת‬"‫החדשות‬ ‫חדר‬"‫אדירה‬ ‫להצלחה‬ ‫זכתה‬,‫בפעילות‬ ‫החל‬ ‫מותג‬Oreo‫בטוויטר‬,‫מאז‬ ‫רבים‬ ‫כמותגים‬ ‫וכלה‬.‫ואולם‬,‫אנו‬ ‫סבורים‬‫שדוקא‬‫הצ‬ ‫אפליקציות‬'‫המידע‬ ‫למקור‬ ‫שיהפכו‬ ‫הן‬ ‫אטים‬ ‫הקרוב‬ ‫בעתיד‬ ‫לחדשות‬ ‫המרכזי‬,‫להתאים‬ ‫מותגים‬ ‫שיחייב‬ ‫דבר‬ ‫זו‬ ‫לסביבה‬ ‫גם‬ ‫שלהם‬ ‫החדשות‬ ‫חדר‬ ‫אסטרטגיית‬ ‫את‬. ‫מה‬ ‫מדוע‬ ‫כיצד‬ ‫מתי‬ ‫היכן‬ ‫מי‬ ‫מגמות‬‫בתכנים‬ ‫ובהתנהגות‬ ‫צרכנים‬ ‫תובנות‬ ‫החברתית‬ ‫ברשת‬ ‫במכשירים‬ ‫מגמות‬ ‫פני‬ ‫על‬ ‫חברתית‬ ‫רשת‬ ‫הרכישה‬ ‫מסע‬ ‫שווקים‬ ‫דמוגרפיות‬
 12. 12. •‫השני‬ ‫המסך‬:‫חלק‬ ‫היא‬ ‫החברתית‬ ‫הרשת‬ ‫התוכן‬ ‫צריכת‬ ‫מחוויית‬ ‫אינטגרלי‬‫הטלויזיוני‬, ‫כי‬ ‫מדווחים‬ ‫מהצרכנים‬ ‫ממחצית‬ ‫למעלה‬ ‫כאשר‬ ‫לדבר‬ ‫במטרה‬ ‫תכניות‬ ‫אחר‬ ‫לעקוב‬ ‫אוהבים‬ ‫הם‬ ‫מכן‬ ‫לאחר‬ ‫החברתית‬ ‫ברשת‬ ‫עליהן‬(Nielsen, 2015.) ‫בצרכני‬ ‫לזכות‬ ‫מנת‬ ‫על‬ "‫השני‬ ‫המסך‬",Snapchat ‫חלק‬ ‫לאחרונה‬ ‫השיקה‬"‫חי‬" ‫כיסוי‬ ‫לספק‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫באתר‬ ‫בזמן‬ ‫האוסקר‬ ‫טקס‬ ‫של‬ ‫אמת‬. ‫מה‬ ‫מדוע‬ ‫כיצד‬ ‫מתי‬ ‫היכן‬ ‫מי‬ ‫מגמות‬‫בתכנים‬ ‫ובהתנהגות‬ ‫צרכנים‬ ‫תובנות‬ ‫החברתית‬ ‫ברשת‬ ‫במכשירים‬ ‫מגמות‬ ‫פני‬ ‫על‬ ‫חברתית‬ ‫רשת‬ ‫הרכישה‬ ‫מסע‬ ‫שווקים‬ ‫דמוגרפיות‬
 13. 13. 27%‫מהאוכלוסיה‬‫חברתית‬ ‫לרשת‬ ‫נכנסת‬ ‫מהמכשירים‬‫הניידים‬–1.97‫אנשים‬ ‫מיליארד‬. ‫צ‬ ‫באפליקציות‬ ‫הצמיחה‬ ‫עם‬'‫אטים‬,‫כי‬ ‫מאמינים‬ ‫אנו‬ ‫הקרובה‬ ‫בשנה‬ ‫משמעותית‬ ‫יצמח‬ ‫הנתון‬. Sources: We Are Social, Jan. 2016; Adage, Nov. 2015 Whatsapp,‫ע‬ ‫שנרכשה‬"‫י‬‫פייסבוק‬‫ב‬-2014,‫היא‬ ‫המסרים‬ ‫אפליקציית‬‫המיידיים‬‫המובילה‬,‫ומשווקים‬ ‫לבנות‬ ‫כדי‬ ‫הזו‬ ‫הפלטפורמה‬ ‫את‬ ‫למנף‬ ‫דרכים‬ ‫מחפשים‬ ‫וקהילות‬ ‫נאמנות‬. Snapchat,‫לצעירים‬ ‫הפונה‬,‫תיוג‬ ‫לאחרונה‬ ‫השיקה‬ ‫צרכנים‬ ‫על‬ ‫להקל‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫גיאוגרפי‬–‫משווקים‬ ‫ועל‬– ‫התרחשויות‬ ‫לאתר‬. Best in Class ‫מה‬ ‫מדוע‬ ‫כיצד‬ ‫מתי‬ ‫היכן‬ ‫מי‬ ‫מגמות‬‫בתכנים‬ ‫ובהתנהגות‬ ‫צרכנים‬ ‫תובנות‬ ‫החברתית‬ ‫ברשת‬ ‫במכשירים‬ ‫מגמות‬ ‫פני‬ ‫על‬ ‫חברתית‬ ‫רשת‬ ‫הרכישה‬ ‫מסע‬ ‫שווקים‬ ‫דמוגרפיות‬
 14. 14. ‫ב‬ ‫הצמיחה‬ ‫עם‬‫טכנולוגיה‬ ‫לבישה‬,‫יותר‬ ‫כי‬ ‫מצפים‬ ‫אנו‬ ‫תתרחש‬ ‫חברתית‬ ‫רשת‬ ‫פעילות‬ ‫ובמכשירים‬ ‫חכמים‬ ‫בשעונים‬ ‫אחרים‬ ‫לבישים‬. Source: IDC, 2015 ‫מה‬ ‫מדוע‬ ‫כיצד‬ ‫מתי‬ ‫היכן‬ ‫מי‬ ‫מגמות‬‫בתכנים‬ ‫ובהתנהגות‬ ‫צרכנים‬ ‫תובנות‬ ‫החברתית‬ ‫ברשת‬ ‫במכשירים‬ ‫מגמות‬ ‫פני‬ ‫על‬ ‫חברתית‬ ‫רשת‬ ‫הרכישה‬ ‫מסע‬ ‫שווקים‬ ‫דמוגרפיות‬
 15. 15. ‫אימוץ‬"‫הדברים‬ ‫של‬ ‫האינטרנט‬"‫החברתית‬ ‫ברשת‬ ‫משתמשים‬ ‫אנשים‬ ‫שבו‬ ‫האופן‬ ‫את‬ ‫הוא‬ ‫גם‬ ‫ישנה‬,‫מכשירי‬ ‫ואפילו‬ ‫יוכלו‬ ‫חשמל‬"‫להעלות‬"‫החברתית‬ ‫לרשת‬ ‫הודעות‬,‫של‬ ‫חדש‬ ‫עידן‬ ‫שייצר‬ ‫דבר‬"‫דאטה‬ ‫ביג‬"‫במכשירים‬ ‫שמקורו‬ ‫חשמליים‬. Source: Ericsson, 2015 ‫מה‬ ‫מדוע‬ ‫כיצד‬ ‫מתי‬ ‫היכן‬ ‫מי‬ ‫מגמות‬‫בתכנים‬ ‫ובהתנהגות‬ ‫צרכנים‬ ‫תובנות‬ ‫החברתית‬ ‫ברשת‬ ‫במכשירים‬ ‫מגמות‬ ‫פני‬ ‫על‬ ‫חברתית‬ ‫רשת‬ ‫הרכישה‬ ‫מסע‬ ‫שווקים‬ ‫דמוגרפיות‬
 16. 16. •‫טקסט‬ ‫אחרי‬,‫אמוג‬'‫י‬‫ו‬-‫וידאו‬,‫להיות‬ ‫עשוי‬ ‫הבא‬ ‫הדבר‬‫קול‬:‫אפליקציית‬Bubbly‫למשל‬, ‫על‬ ‫כבר‬ ‫מדווחת‬40‫בעולם‬ ‫משתמשים‬ ‫מיליון‬(‫ובמזה‬ ‫באסיה‬ ‫בעיקר‬"‫ת‬,‫לפי‬Social Media Daily.)‫ה‬ ‫את‬ ‫למצוא‬ ‫משווקים‬ ‫לחייב‬ ‫עשוי‬ ‫כה‬ ‫טרנד‬"‫קול‬"‫האמיתי‬‫שלהם‬–‫דבר‬ ‫פעם‬ ‫מאי‬ ‫רבה‬ ‫אותנטיות‬ ‫המייצר‬. ‫מה‬ ‫מדוע‬ ‫כיצד‬ ‫מתי‬ ‫היכן‬ ‫מי‬ ‫מגמות‬‫בתכנים‬ ‫ובהתנהגות‬ ‫צרכנים‬ ‫תובנות‬ ‫החברתית‬ ‫ברשת‬ ‫במכשירים‬ ‫מגמות‬ ‫פני‬ ‫על‬ ‫חברתית‬ ‫רשת‬ ‫הרכישה‬ ‫מסע‬ ‫שווקים‬ ‫דמוגרפיות‬
 17. 17. •‫דבר‬ ‫לכל‬ ‫להתמכרות‬ ‫רבים‬ ‫מומחים‬ ‫לדעת‬ ‫נחשבת‬ ‫כבר‬ ‫החברתית‬ ‫הרשת‬,‫צרכנים‬ ‫שכן‬ ‫שהם‬ ‫מדווחים‬‫רוצים‬,‫יכולים‬ ‫לא‬ ‫אך‬‫ממנה‬ ‫להתנתק‬.‫מרכזיות‬ ‫סיבות‬:FoMo(‫הפחד‬ ‫שקורה‬ ‫מה‬ ‫לפספס‬)‫העסק‬ ‫ודרישות‬. •‫פי‬ ‫על‬Unroll.me,‫אי‬ ‫הודעות‬ ‫לקבל‬ ‫מעוניינים‬ ‫אינם‬ ‫צרכנים‬-‫מפלטפורמות‬ ‫מייל‬ ‫חברתית‬ ‫רשת‬(‫פברואר‬,2016) •‫סקר‬ ‫פי‬ ‫על‬Harris‫בארה‬"‫ב‬,67%‫ולהתנתק‬ ‫לנסות‬ ‫החליטו‬ ‫במדינה‬ ‫מהבוגרים‬ ‫דיגיטלית‬ ‫ממדיה‬,‫עבור‬ ‫כאשר‬70%‫מרשת‬ ‫ניתוק‬ ‫הוא‬ ‫המרכזי‬ ‫הצורך‬ ‫מהם‬ ‫חברתית‬. •‫פייסבוק‬‫את‬ ‫השיקה‬Facebook@Work‫ל‬"‫יותר‬ ‫מחובר‬ ‫עבודה‬ ‫כוח‬ ‫מתמיד‬."‫ה‬ ‫מערכת‬ ‫בתוך‬ ‫רק‬ ‫זמינה‬ ‫זו‬ ‫גרסה‬-IT‫החברה‬ ‫של‬.‫אנו‬ ‫דווקא‬ ‫היא‬ ‫העתיד‬ ‫של‬ ‫העסקית‬ ‫החברתית‬ ‫הרשת‬ ‫תוכנת‬ ‫כי‬ ‫מאמינים‬ Slack,‫מסרים‬ ‫אפליקציית‬‫מיידיים‬‫להם‬ ‫ומציעה‬ ‫לצוותים‬ ‫המכוונת‬ ‫וחכם‬ ‫פשוט‬ ‫רעיון‬–"‫עסוקים‬ ‫פחות‬ ‫להיות‬." Best in Class ‫מה‬ ‫מדוע‬ ‫כיצד‬ ‫מתי‬ ‫היכן‬ ‫מי‬ ‫מגמות‬‫בתכנים‬ ‫ובהתנהגות‬ ‫צרכנים‬ ‫תובנות‬ ‫החברתית‬ ‫ברשת‬ ‫במכשירים‬ ‫מגמות‬ ‫פני‬ ‫על‬ ‫חברתית‬ ‫רשת‬ ‫הרכישה‬ ‫מסע‬ ‫שווקים‬ ‫דמוגרפיות‬
 18. 18. •‫העבודה‬ ‫עולם‬ ‫עתיד‬,‫עולם‬ ‫ועתיד‬ ‫החברתית‬ ‫הרשת‬,‫זה‬ ‫שלובים‬ ‫בזה‬.‫חברתיות‬ ‫פלטפורמות‬ ‫יותר‬ ‫טוב‬ ‫לעבוד‬ ‫לצוותים‬ ‫יאפשרו‬ ‫יחד‬,‫בעולם‬ ‫מקום‬ ‫מכל‬,‫בעל‬ ‫דבר‬ ‫ה‬ ‫דור‬ ‫מקרב‬ ‫לעובדים‬ ‫חשיבות‬-X ‫ה‬ ‫ודור‬-Y,‫אופן‬ ‫עבור‬ ‫גם‬ ‫כמו‬ ‫רב‬ ‫מידע‬ ‫הדורש‬ ‫ימינו‬ ‫של‬ ‫העבודה‬ ‫משימות‬ ‫וריבוי‬. ‫אפליקציית‬"Lean On:"‫לנשים‬ ‫חברתית‬ ‫מובייל‬ ‫אפליקציית‬ ‫בעבודה‬,‫לפנות‬ ‫לנשים‬ ‫המאפשרת‬‫למנטוריות‬‫שאלות‬ ‫עם‬ ‫לעבודה‬ ‫הקשורות‬. ‫מה‬ ‫מדוע‬ ‫כיצד‬ ‫מתי‬ ‫היכן‬ ‫מי‬ ‫מגמות‬‫בתכנים‬ ‫ובהתנהגות‬ ‫צרכנים‬ ‫תובנות‬ ‫החברתית‬ ‫ברשת‬ ‫במכשירים‬ ‫מגמות‬ ‫פני‬ ‫על‬ ‫חברתית‬ ‫רשת‬ ‫הרכישה‬ ‫מסע‬ ‫שווקים‬ ‫דמוגרפיות‬
 19. 19. •‫שלנו‬ ‫המסקנה‬:‫להיות‬ ‫חייבת‬ ‫החברתית‬ ‫ברשת‬ ‫צרכנים‬ ‫עם‬ ‫תקשורת‬‫צרכן‬ ‫וממוקדת‬ ‫רלוונטית‬,‫מנת‬ ‫על‬ ‫ע‬ ‫תיתפס‬ ‫לא‬ ‫שהתקשורת‬"‫דעת‬ ‫הסחת‬ ‫כעוד‬ ‫הצרכנים‬ ‫י‬–‫המותג‬ ‫של‬ ‫הרושם‬ ‫את‬ ‫לשבש‬ ‫גם‬ ‫שעשוי‬ ‫דבר‬ ‫הצרכן‬ ‫על‬. Vine‫מיקרו‬ ‫פלטפורמת‬ ‫הנה‬-‫מ‬ ‫למעלה‬ ‫עם‬ ‫וידאו‬-40‫משתמשים‬ ‫מיליון‬ ‫רשומים‬(57%‫נשים‬.)‫היא‬ ‫ביותר‬ ‫הגדולה‬ ‫הגיל‬ ‫קבוצת‬18-20. ‫פרסומות‬ ‫להציג‬ ‫מסרבת‬ ‫החברה‬(‫של‬ ‫ללבם‬ ‫מבינה‬ ‫היא‬ ‫כי‬ ‫מראה‬ ‫ובכך‬ ‫המשתמשים‬),‫להציג‬ ‫למותגים‬ ‫מאפשרת‬ ‫אולם‬‫שיווקי‬ ‫תוכן‬(‫שמהווה‬4% ‫מתוך‬100‫המובילים‬ ‫החשבונות‬. ‫תוכן‬ ‫לייצר‬ ‫כדי‬ ‫הזו‬ ‫בפלטפורמה‬ ‫משתמשים‬ ‫מותגים‬"‫שיתוף‬ ‫שווה‬",‫תוך‬ ‫שימוש‬‫במשפיענים‬‫ובכוכבי‬"‫ויין‬:"Coca Cola Freestyle / Lucas & Marcus,Lowe’s‫להפוך‬ ‫הצליחו‬ ‫שלה‬ ‫שהסרטונים‬"‫בעצמך‬ ‫זאת‬ ‫עשה‬" ‫לנושא‬ ‫הבית‬ ‫בשוק‬"‫חם‬"‫ופופולארי‬. Best in Class ‫מה‬ ‫מדוע‬ ‫כיצד‬ ‫מתי‬ ‫היכן‬ ‫מי‬ ‫מגמות‬‫בתכנים‬ ‫ובהתנהגות‬ ‫צרכנים‬ ‫תובנות‬ ‫החברתית‬ ‫ברשת‬ ‫במכשירים‬ ‫מגמות‬ ‫פני‬ ‫על‬ ‫חברתית‬ ‫רשת‬ ‫הרכישה‬ ‫מסע‬ ‫שווקים‬ ‫דמוגרפיות‬
 20. 20. •‫מה‬ ‫לראות‬ ‫כדי‬ ‫ובראשונה‬ ‫בראש‬ ‫חברתית‬ ‫לרשת‬ ‫פונים‬ ‫אנשים‬ ‫כי‬ ‫מעלים‬ ‫מחקרים‬ ‫תמונות‬ ‫ולהעלות‬ ‫עושים‬ ‫חבריהם‬.‫עם‬ ‫קשר‬ ‫ליצור‬ ‫כדי‬ ‫החברתית‬ ‫לרשת‬ ‫פונים‬ ‫אינם‬ ‫הם‬ ‫מותגים‬...‫מכאן‬,‫הצרכנים‬ ‫של‬ ‫המוטיבציות‬ ‫את‬ ‫להבין‬ ‫מותגים‬ ‫שעל‬–‫בידור‬,‫שיתוף‬ ‫תוכן‬,‫וכיו‬ ‫מידע‬ ‫איתור‬"‫ב‬–‫לשיחה‬ ‫להצטרף‬ ‫כדי‬. •‫מחקר‬ ‫ויותר‬ ‫יותר‬ ‫מבצעים‬ ‫הצרכנים‬ ‫כיום‬ ‫החברתית‬ ‫ברשת‬,‫במנועי‬ ‫במקום‬ ‫חיפוש‬.‫הנם‬ ‫לציון‬ ‫ראויים‬ ‫חידושים‬ ‫ב‬ ‫לחפש‬ ‫האפשרות‬-Facebook‫מידע‬,‫או‬ ‫ב‬ ‫תמונה‬ ‫לחפש‬ ‫היכולת‬-Pinterest‫על‬ ‫דומים‬ ‫אייטמים‬ ‫לאתר‬ ‫מנת‬. ‫מה‬ ‫מדוע‬ ‫כיצד‬ ‫מתי‬ ‫היכן‬ ‫מי‬ ‫מגמות‬‫בתכנים‬ ‫ובהתנהגות‬ ‫צרכנים‬ ‫תובנות‬ ‫החברתית‬ ‫ברשת‬ ‫במכשירים‬ ‫מגמות‬ ‫פני‬ ‫על‬ ‫חברתית‬ ‫רשת‬ ‫הרכישה‬ ‫מסע‬ ‫שווקים‬ ‫דמוגרפיות‬
 21. 21. •‫החברתית‬ ‫ברשת‬ ‫חברות‬ ‫מבחינת‬ ‫המרכזיים‬ ‫המנופים‬,‫ורעיונות‬ ‫תוכן‬ ‫הם‬.‫של‬ ‫מחקר‬ ‫לפי‬ Warc,55%(11‫מתוך‬20)‫מבין‬20‫ב‬ ‫בשיווק‬ ‫המובילות‬ ‫החברות‬-2015,‫נשענו‬ ‫על‬ ‫מהותית‬‫דיגיטל‬,‫אונליין‬ ‫וידאו‬ ‫ועל‬ ‫חברתית‬ ‫רשת‬ ‫על‬ ‫וספציפית‬. ‫החברתית‬ ‫ברשת‬ ‫המובילים‬ ‫הקמפיינים‬ ‫אחד‬ ‫הוא‬#likeagirl‫מותג‬ ‫של‬Always‫מבית‬P&G, ‫נשים‬ ‫מעצים‬ ‫מסר‬ ‫על‬ ‫נשען‬ ‫אשר‬.‫הקמפיין‬, ‫החזק‬ ‫הרעיון‬ ‫בזכות‬ ‫רבים‬ ‫שיתופים‬ ‫שהזמין‬ ‫והביצוע‬,‫דו‬ ‫לצמיחה‬ ‫הביא‬-‫לערך‬ ‫ספרתית‬ ‫המותג‬,‫בעיקר‬‫התגית‬ ‫בשל‬‫לקמפיין‬ ‫שהוצמדה‬ ‫ולהשתתף‬ ‫הרעיון‬ ‫את‬ ‫לאמץ‬ ‫לאנשים‬ ‫וגרמה‬ ‫שלו‬ ‫במשמעות‬(‫מנכ‬ ‫לפי‬"‫לית‬Leo Burnett Canada.) Best in Class ‫מה‬ ‫מדוע‬ ‫כיצד‬ ‫מתי‬ ‫היכן‬ ‫מי‬ ‫מגמות‬‫בתכנים‬ ‫ובהתנהגות‬ ‫צרכנים‬ ‫תובנות‬ ‫החברתית‬ ‫ברשת‬ ‫במכשירים‬ ‫מגמות‬ ‫פני‬ ‫על‬ ‫חברתית‬ ‫רשת‬ ‫הרכישה‬ ‫מסע‬ ‫שווקים‬ ‫דמוגרפיות‬
 22. 22. •‫קהילות‬‫אחרת‬ ‫מדיה‬ ‫לכל‬ ‫חברתית‬ ‫רשת‬ ‫בין‬ ‫שמפריד‬ ‫מה‬ ‫הן‬–‫כיום‬ ‫פונים‬ ‫והמותגים‬ ‫החדשות‬ ‫בפלטפורמות‬ ‫קהילות‬ ‫לבניית‬,‫צ‬ ‫אפליקציות‬ ‫לרבות‬'‫אטים‬. ‫של‬ ‫הצלחתה‬Airbnb‫במידה‬ ‫מיוחסת‬ ‫של‬ ‫הנכונה‬ ‫לבניה‬ ‫רבה‬‫מקוונת‬ ‫קהילה‬, ‫בכלכלת‬ ‫משותף‬ ‫עניין‬ ‫על‬ ‫המבוססת‬ ‫השיתוף‬.‫רעיונות‬ ‫משתפת‬ ‫הקהילה‬ ‫ומאורחים‬ ‫ממארחים‬ ‫וטיפים‬,‫ומספקת‬ ‫השראה‬.‫קבוצות‬ ‫מציעה‬ ‫גם‬ ‫החברה‬ ‫ספציפי‬ ‫לנושא‬ ‫הנוגעות‬,‫ומעודדת‬ ‫פנים‬ ‫אל‬ ‫פנים‬ ‫מפגשים‬(Meetups.) Best in Class ‫מה‬ ‫מדוע‬ ‫כיצד‬ ‫מתי‬ ‫היכן‬ ‫מי‬ ‫מגמות‬‫בתכנים‬ ‫ובהתנהגות‬ ‫צרכנים‬ ‫תובנות‬ ‫החברתית‬ ‫ברשת‬ ‫במכשירים‬ ‫מגמות‬ ‫פני‬ ‫על‬ ‫חברתית‬ ‫רשת‬ ‫הרכישה‬ ‫מסע‬ ‫שווקים‬ ‫דמוגרפיות‬
 23. 23. •‫וידאו‬360‫מעלות‬‫ה‬ ‫הטרנד‬ ‫הוא‬"‫חם‬"‫ברשת‬ ‫כיום‬ ‫ביותר‬ ‫חברתית‬,‫להעביר‬ ‫לאפשר‬ ‫ומטרתו‬‫חווייה‬‫ופרסונלית‬ ‫עשירה‬ ‫אמת‬ ‫זמן‬ ‫תחושת‬ ‫עם‬,‫הפיזי‬ ‫העולם‬ ‫בין‬ ‫לגשר‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫לוירטואלי‬. ‫וידאו‬360 ‫מעלות‬ ‫זמן‬ ‫אמת‬ ‫פרסונלי‬ ‫זציה‬ ‫וידאו‬ ‫מובייל‬ Google‫בעולם‬ ‫מנהיגה‬ ‫היא‬‫הוידאו‬360‫מעלות‬,‫שני‬ ‫עם‬ ‫בתחום‬ ‫מרכזיים‬ ‫נכסים‬:‫יוטיוב‬360‫התוכן‬ ‫בצד‬,‫וגוגל‬ Cardboard‫מכשיר‬ ‫בצד‬‫הצפיה‬.‫מצלמות‬ ‫פיתחה‬ ‫אף‬ ‫החברה‬ ‫וידאו‬360‫עם‬ ‫מעלות‬GoPro. Best in Class ‫במפתיע‬ ‫שלא‬,‫בין‬ ‫היא‬ ‫הרכב‬ ‫תעשיית‬ ‫הטכנולוגיה‬ ‫את‬ ‫שאימצו‬ ‫הראשונות‬,‫המאפשרת‬ ‫לצרכנים‬ ‫להעביר‬ ‫לחברות‬‫חוייה‬‫הוליסטית‬ (‫לדוגמא‬–‫מבית‬ ‫וידאו‬Mercedes.) ‫מה‬ ‫מדוע‬ ‫כיצד‬ ‫מתי‬ ‫היכן‬ ‫מי‬ ‫מגמות‬‫בתכנים‬ ‫ובהתנהגות‬ ‫צרכנים‬ ‫תובנות‬ ‫החברתית‬ ‫ברשת‬ ‫במכשירים‬ ‫מגמות‬ ‫פני‬ ‫על‬ ‫חברתית‬ ‫רשת‬ ‫הרכישה‬ ‫מסע‬ ‫שווקים‬ ‫דמוגרפיות‬
 24. 24. •‫מדומה‬ ‫מציאות‬(VR)‫צומחת‬ ‫טכנולוגיה‬ ‫היא‬,‫חדשים‬ ‫מתקנים‬ ‫בזכות‬ ‫המתאפשרת‬ ‫וידאו‬ ‫ובזכות‬ ‫בעבר‬ ‫קיימים‬ ‫היו‬ ‫שלא‬360‫מעלות‬.‫שמציאות‬ ‫לכך‬ ‫מביאות‬ ‫אלה‬ ‫מגמות‬ ‫בשנים‬ ‫החברות‬ ‫של‬ ‫השיווק‬ ‫מאסטרטגיית‬ ‫אינטגרלי‬ ‫לחלק‬ ‫להפוך‬ ‫עשויה‬ ‫מדומה‬ ‫הקרובות‬. ‫פייסבוק‬‫ה‬ ‫בתחום‬ ‫משקיעה‬-VR,‫השקעה‬ ‫עם‬ ‫בוידאו‬360‫ורכישת‬ ‫מעלות‬Oculus Rift ‫לצפיה‬‫בתכני‬VR. Best in Class ‫מה‬ ‫מדוע‬ ‫כיצד‬ ‫מתי‬ ‫היכן‬ ‫מי‬ ‫מגמות‬‫בתכנים‬ ‫ובהתנהגות‬ ‫צרכנים‬ ‫תובנות‬ ‫החברתית‬ ‫ברשת‬ ‫במכשירים‬ ‫מגמות‬ ‫פני‬ ‫על‬ ‫חברתית‬ ‫רשת‬ ‫הרכישה‬ ‫מסע‬ ‫שווקים‬ ‫דמוגרפיות‬
 25. 25. •‫המסרים‬ ‫אפליקציות‬‫לתקשור‬ ‫חשוב‬ ‫לכלי‬ ‫הופכות‬,‫נאמנות‬ ‫ובניית‬ ‫שירות‬. ‫רשת‬ ‫כלי‬ ‫להטמיע‬ ‫החלו‬ ‫כבר‬ ‫מצטיינים‬ ‫מלון‬ ‫בתי‬ ‫הלקוח‬ ‫של‬ ‫הקניה‬ ‫מסע‬ ‫לאורך‬ ‫חברתית‬,‫החל‬‫מ‬"‫ציוץ‬ ‫להזמנה‬( "‫כמו‬#tweetstay‫הבוטיק‬ ‫מלון‬ ‫של‬ Stayful),‫שירות‬ ‫דרך‬(KLM‫לצרכנים‬ ‫מאפשרת‬ ‫הודעות‬ ‫לה‬ ‫לשלוח‬ ‫בהולנד‬WhatsApp),‫ועד‬ ‫ונאמנות‬ ‫לקהילות‬(Hyatt‫לקוחותיה‬ ‫עם‬ ‫מתקשרת‬ ‫עם‬ ‫בסין‬Wechat.) Best in Class ‫מה‬ ‫מדוע‬ ‫כיצד‬ ‫מתי‬ ‫היכן‬ ‫מי‬ ‫מגמות‬‫בתכנים‬ ‫ובהתנהגות‬ ‫צרכנים‬ ‫תובנות‬ ‫החברתית‬ ‫ברשת‬ ‫במכשירים‬ ‫מגמות‬ ‫פני‬ ‫על‬ ‫חברתית‬ ‫רשת‬ ‫הרכישה‬ ‫מסע‬ ‫שווקים‬ ‫דמוגרפיות‬
 26. 26. •‫אמוג‬'‫י‬‫ויותר‬ ‫יותר‬ ‫חשוב‬ ‫ותקשורתי‬ ‫שיווקי‬ ‫לכלי‬ ‫הופכים‬.‫אמוג‬'‫י‬‫יחודיים‬‫למותגים‬, ‫של‬ ‫החדשות‬ ‫והתוספות‬‫פייסבוק‬,‫משווקים‬ ‫בפני‬ ‫העומדות‬ ‫האפשרויות‬ ‫את‬ ‫מרחיבים‬ ‫לשימוש‬‫באמוג‬'‫י‬‫שיווקיים‬ ‫במהלכים‬. ‫סרטוני‬‫הוידאו‬‫של‬ ‫החדשים‬ ‫המקוונים‬‫שברולט‬ ‫של‬ ‫החדשים‬ ‫התגובה‬ ‫בכפתורי‬ ‫משתמשים‬‫פייסבוק‬, ‫דקה‬ ‫באורך‬ ‫סרטונים‬ ‫עם‬‫בפייסבוק‬‫וביוטיוב‬,‫עם‬ ‫מעוררת‬ ‫המכונית‬ ‫לפיו‬ ‫המסר‬Love,‫סתם‬ ‫לא‬Like. Best in Class ‫מותג‬‫קוקה‬-‫קולה‬‫יצר‬‫אמוג‬'‫י‬ ‫משלו‬,‫בקבוקים‬ ‫שני‬ ‫שמראה‬ ‫משיקים‬,‫מצייצים‬ ‫אם‬ #shareacoke. ‫מה‬ ‫מדוע‬ ‫כיצד‬ ‫מתי‬ ‫היכן‬ ‫מי‬ ‫מגמות‬‫בתכנים‬ ‫ובהתנהגות‬ ‫צרכנים‬ ‫תובנות‬ ‫החברתית‬ ‫ברשת‬ ‫במכשירים‬ ‫מגמות‬ ‫פני‬ ‫על‬ ‫חברתית‬ ‫רשת‬ ‫הרכישה‬ ‫מסע‬ ‫שווקים‬ ‫דמוגרפיות‬
 27. 27. ‫כ‬ ‫חברתית‬ ‫רשת‬"‫מארחת‬"‫החיים‬ ‫של‬‫האמיתיים‬ •‫שלנו‬ ‫היומיום‬ ‫בחיי‬ ‫עצום‬ ‫לשינוי‬ ‫הביאה‬ ‫החברתית‬ ‫הרשת‬,‫של‬ ‫לצמיחתה‬ ‫הביאה‬ ‫אף‬ ‫והיא‬ "‫השיתוף‬ ‫כלכלת‬."‫כיום‬,‫יותר‬ ‫הרבה‬ ‫בשביל‬ ‫חברתית‬ ‫רשת‬ ‫לפלטפורמות‬ ‫פונים‬ ‫אנשים‬ ‫ממידע‬:‫לאירוח‬ ‫מקומות‬ ‫מחפשים‬ ‫הם‬,‫רהיטים‬ ‫ולקנות‬ ‫למכור‬,‫ועוד‬. •‫עסקים‬ ‫מבחינת‬ ‫גם‬,‫עם‬ ‫לאינטראקציה‬ ‫רק‬ ‫לא‬ ‫משמשות‬ ‫חברתית‬ ‫רשת‬ ‫פלטפורמות‬ ‫ארגונית‬ ‫פנים‬ ‫לתקשורת‬ ‫גם‬ ‫אלא‬ ‫לקוחות‬. •‫יהיה‬ ‫הבא‬ ‫השלב‬,‫לדעתנו‬,‫הקניה‬ ‫בתהליך‬ ‫חברתית‬ ‫רשת‬ ‫של‬ ‫מוחלטת‬ ‫היטמעות‬,‫שכן‬ "‫חברתית‬ ‫קניה‬"‫את‬ ‫תמנף‬‫המיידיות‬,‫ברשת‬ ‫הנפוצות‬ ‫דעת‬ ‫בחוות‬ ‫והשימוש‬ ‫הקהילתיות‬ ‫אי‬ ‫לפלטפורמות‬ ‫סתמי‬ ‫חיקוי‬ ‫להוות‬ ‫במקום‬ ‫החברתית‬-‫קומרס‬‫אחרות‬. •‫כן‬ ‫כמו‬,‫לשימוש‬ ‫המוטיבציות‬ ‫את‬ ‫ויבינו‬ ‫המאפיינים‬ ‫את‬ ‫יאמצו‬ ‫שמשווקים‬ ‫חשוב‬ ‫השונות‬ ‫בפלטפורמות‬–‫לא‬ ‫כהפרעה‬ ‫הצרכנים‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫יתפסו‬ ‫שלא‬ ‫מנת‬ ‫על‬-‫רצויה‬.
 28. 28. ‫רבה‬ ‫תודה‬! ‫ידי‬ ‫על‬ ‫נערך‬ ‫המחקר‬:‫שיבר‬ ‫חמוטל‬ ‫תחרותי‬ ‫ומודיעין‬ ‫שוק‬ ‫מחקרי‬|SCHIEBER RESEARCH www.researchci.com | hamutal@researchci.com ‫מנהלים‬ ‫תקציר‬.‫המלא‬ ‫המחקר‬ ‫לקבלת‬–‫פנו‬ ‫אנא‬‫לכרמלון‬‫דיגיטלי‬ ‫שיווק‬ http://www.carmelon.co.il

×