Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Hydref a Tachwedd 2019

31 vues

Publié le

Mae adroddiad misol sy’n crynhoi data am weithgarwch a pherfformiad yn y GIG yng Nghymru. Mae’n cynnwys y wybodaeth ddiweddaraf, fisol sydd ar gael yn ogystal â chrynodeb o dueddiadau tymor hir.

Publié dans : Données & analyses
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Hydref a Tachwedd 2019

 1. 1. Crynodeb o Berfformiad a Gweithgarwch y GIG Hydref/Tachwedd 2019 19 Rhagfyr 2019
 2. 2. Y mis yma, gwelwyd gostyngiad ym mherfformiad adrannau Damweiniau ac Achosion Brys o’i gymharu â’r targed o 4 awr, ond roedd mwy o gleifion wedi treulio dros 12 awr mewn adran Damweiniau ac Achosion Brys. Roedd nifer y cleifion sy’n aros dros 8 wythnos am wasanaethau diagnostig a’r nifer sy’n aros dros 14 wythnos am wasanaethau therapi wedi gostwng. Roedd canran y cleifion sy’n aros llai na 26 wythnos rhwng atgyfeirio a thriniaeth wedi aros yr un canran ond roedd y nifer sy’n aros dros 36 wythnos wedi cynyddu. Roedd nifer cyfartalog yr atgyfeiriadau a dderbyniwyd bob diwrnod wedi cynyddu yn ystod y mis.Roedd canran y cleifion canser sy’n dechrau triniaeth o fewn yr amser targed wedi cynyddu, a hynny ar gyfer cleifion ar y llwybr brys a’r rheini nad ydynt ar y llwybr brys. Roedd nifer cyfartalog y galwadau i’r gwasanaeth ambiwlans wedi cynyddu ers y mis diwethaf; ni chyrhaeddwyd y targed am y tro cyntaf ers cyflwyno'r model ymateb clinigol newydd. Roedd nifer yr achosion o oedi wrth drosglwyddo gofal wedi cynyddu’r mis hwn.
 3. 3. Dechreuodd 96.9% o gleifion a oedd newydd gael diagnosis canser ond nid ar y llwybr Brys driniaeth o fewn yr amser targed (31 diwrnod), i lan 0.7 pwynt canran o fis Medi. Amser Aros Canser GIG Hydref 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ebr-12 Ebr-13 Ebr-14 Ebr-15 Ebr-16 Ebr-17 Ebr-18 Ebr-19 Canranycleifion Canran y cleifion yn dechrau triniaeth o fewn amseroedd targed Nid fel achos brys posibl Fel achos brys posibl Ffynhonnell: Amseroedd aros canser, Byrddau Iechyd Lleol Cymru Dechreuodd 81.4% o gleifion a oedd newydd gael diagnosis canser ar y llwybr Brys driniaeth o fewn yr amser targed (62 diwrnod), i lan 1.1 pwynt canran o fis Medi.
 4. 4. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Med- 11 Maw- 12 Med- 12 Maw- 13 Med- 13 Maw- 14 Med- 14 Maw- 15 Med- 15 Maw- 16 Med- 16 Maw- 17 Med- 17 Maw- 18 Med- 18 Maw- 19 Med- 19 Llwybraucleifion Aros llai na 36 wythnos Aros llai na 26 wythnos Llwybrau cleifion sy'n aros i ddechrau triniaeth Ffynhonnell: Amseroedd atgyfeiriad am driniaeth, Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru Amseroedd atgyfeiriad am driniaeth Hydref Roedd 21,145 o lwybrau cleifion wedi bod yn aros dros 36 wythnos i ddechrau triniaeth ym mis Hydref, cynyddiad o 2,369 ers mis Medi. Roedd 84.8% o lwybrau cleifion a oedd yn aros i ddechrau triniaeth ym mis Hydref wedi bod yn aros am lai na 26 wythnos, yr un canran a mis Medi.
 5. 5. 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 Hyd-09 Hyd-10 Hyd-11 Hyd-12 Hyd-13 Hyd-14 Hyd-15 Hyd-16 Hyd-17 Hyd-18 Hyd-19 Niferycleifion Aros dros 8 wythnos am wasanaethau diagnostig Aros dros 14 wythnos am wasanaethau therapi Ffynhonnell: Amseroedd aros gwasanaethau diagnostig a therapi, Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru (GGGC) Nifer y cleifion sy'n aros dros amserau safonol ar gyfer gwasanaethau diagnostig a therapi Amseroedd aros gwasanaethau diagnostig a therapi GIG Hydref Roedd 3,881 o gleifion yn aros dros 8 wythnos am wasanaethau diagnostig ym mis Hydref, gostyngiad o 752 o’i gymharu â mis Medi. Bu 382 o bobl yn aros dros 14 wythnos am wasanaethau therapi ym mis Hydref, gostyngiad o 126 o’i gymharu â mis Medi.
 6. 6. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Ebr-12 Gor-12 Hyd-12 Ion-13 Ebr-13 Gor-13 Hyd-13 Ion-14 Ebr-14 Gor-14 Hyd-14 Ion-15 Ebr-15 Gor-15 Hyd-15 Ion-16 Ebr-16 Gor-16 Hyd-16 Ion-17 Ebr-17 Gor-17 Hyd-17 Ion-18 Ebr-18 Gor-18 Hyd-18 Ion-19 Ebr-19 Gor-19 Hyd-19 Canranogleifion Amser a dreuliwydyn adrannaudamweiniauac achosionbrys GIG Llai na 12 awr Llai na 4 awr Ffynhonnell: Set ddata adran achosion brys (EDDS) Amser a dreuliwyd yn adrannau damweiniau ac achosion brys GIG Tachwedd Treuliodd 5,890 o gleifion 12 awr neu fwy mewn adran Damweiniau ac Achosion Brys ym mis Tachwedd, 310 yn fwy nag ym mis Hydref. Treuliodd 74.4% o gleifion lai na 4 awr mewn adran Damweiniau ac Achosion Brys ym mis Tachwedd, 0.9 pwynt canran yn llai na mis Hydref.
 7. 7. 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18 '19 Oedi wrth drosglwyddo gofal: Hydref 2004 i Tachwedd 2019 Oediadau Cyfartaledd 3 mis blaenorol Ffynhonnell: Cronfa ddata achosion o oedi wrth drosglwyddo gofal, Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru (GGGC) NODYN: Mae’n debyg bod y cynnydd yn Hydref 2009 yn rhannol oherwydd gweithdrefnau diwygiedig. Oedi wrth drosglwyddo gofal Tachwedd Cofnodwyd 513 o achosion o oedi wrth drosglwyddo gofal yng nghyfrifiad mis Tachwedd 2019, i lan o 481 ym mis Hydref 2019.
 8. 8. Gwasanaethau ambiwlans Tachwedd Roedd canran y galwadau coch a gyrhaeddodd y lleoliad o fewn 8 munud ym mis Tachwedd 2019 yn is na'r targed o 65% am y tro cyntaf. Gweler y nodyn ar y dudalen nesaf.
 9. 9. Gwasanaethau ambiwlans Tachwedd Amseroedd ymateb ambiwlansys Fel rhan o’r adolygiad parhaus o’r model ymateb clinigol, mae Gwasanaeth Ambiwlans Cymru yn mynd ati’n rheolaidd i adolygu arferion trin galwadau a chategoreiddio digwyddiadau. Ymddengys fod diweddaru arferion trin galwadau yn yr haf wedi llwyddo i ddarparu at nifer uwch o ddigwyddiadau Coch. Gwneir rhagor o waith i ddeall y newid hwn. Felly, nid oes modd ar hyn o bryd gymharu nifer digwyddiadau coch yn y misoedd diweddar. Gallai cynnydd yn nifer y digwyddiadau coch effeithio ar berfformiad oherwydd bod angen adnoddau ychwanegol i fynd at ddigwyddiad coch.
 10. 10. Dolenni'r we Amser aros canser GIG Crynodeb perfformiad a gweithgaredd y GIG StatsCymru Cyhoeddiad blynyddol Amseroedd atgyfeiriad am driniaeth Crynodeb perfformiad a gweithgaredd y GIG StatsCymru Cyhoeddiad blynyddol Amseroedd aros gwasanaethau diagnostig a therapi GIG Crynodeb perfformiad a gweithgaredd y GIG StatsCymru Cyhoeddiad blynyddol Gwasanaethau ambiwlans Crynodeb perfformiad a gweithgaredd y GIG StatsCymru Cyhoeddiad blynyddol Oedi wrth drosglwyddo gofal Crynodeb perfformiad a gweithgaredd y GIG StatsCymru Cyhoeddiad blynyddol Amser a dreuliwyd yn adrannau damweiniau ac achosion brys GIG Crynodeb perfformiad a gweithgaredd y GIG StatsCymru Cyhoeddiad blynyddol Rhagor o wybodaeth Cyswllt: ystadegau.iechyd@llyw.cymru

×