Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Ionawr a Chwefror 2020

18 vues

Publié le

Mae adroddiad misol sy’n crynhoi data am weithgarwch a pherfformiad yn y GIG yng Nghymru. Mae’n cynnwys y wybodaeth ddiweddaraf, fisol sydd ar gael yn ogystal â chrynodeb o dueddiadau tymor hir.

Publié dans : Données & analyses
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Crynodeb o berfformiad a gweithgarwch y GIG, Ionawr a Chwefror 2020

 1. 1. Crynodeb o Berfformiad a Gweithgarwch y GIG Ionawr 2020/ Chwefror 2020 19 Mawrth 2020
 2. 2. Y mis yma, gwelwyd cynnydd ym mherfformiad adrannau Damweiniau ac Achosion Brys o’i gymharu â’r targed o 4 awr, gyda llai o gleifion wedi treulio dros 12 awr mewn adran Damweiniau ac Achosion Brys. Roedd nifer y cleifion sy’n aros dros 8 wythnos am brofion diagnostig wedi cynyddu, ac roedd y nifer sy’n aros dros 14 wythnos am wasanaethau therapi wedi cynyddu. Roedd canran y cleifion sy’n aros llai na 26 wythnos rhwng atgyfeirio a thriniaeth wedi gostwng ac roedd y nifer sy’n aros dros 36 wythnos wedi cynyddu. Roedd nifer cyfartalog yr atgyfeiriadau a dderbyniwyd bob diwrnod wedi cynyddu yn ystod y mis.Roedd canran y cleifion canser sy’n dechrau triniaeth o fewn yr amser targed wedi gostwng ar gyfer cleifion ar y llwybr brys a’r rheini nad ydynt ar y llwybr brys. Roedd nifer cyfartalog y galwadau i’r gwasanaeth ambiwlans wedi gostwng ers y mis diwethaf; cyflawnwyd y targed am yr ail fis yn olynol. Roedd nifer yr achosion o oedi wrth drosglwyddo gofal wedi cynyddu y mis hwn.
 3. 3. Dechreuodd 94.6%o gleifion a oedd newydd gael diagnosis canser ond nid ar y llwybr Brys driniaeth o fewn yr amser targed (31 diwrnod), 2.0 pwynt canran yn llai na yn mis Rhagfyr. Amser Aros Canser GIG Ionawr 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ebr-12 Ebr-13 Ebr-14 Ebr-15 Ebr-16 Ebr-17 Ebr-18 Ebr-19 Canranycleifion Canran y cleifion yn dechrau triniaeth o fewn amseroedd targed Nid fel achos brys posibl Fel achos brys posibl Ffynhonnell: Amseroedd aros canser, Byrddau Iechyd Lleol Cymru Dechreuodd 79.0% o gleifion a oedd newydd gael diagnosis canser ar y llwybr Brys driniaeth o fewn yr amser targed (62 diwrnod), 1.6% pwynt canran yn llai na yn mis Rhagfyr.
 4. 4. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Med- 11 Maw- 12 Med- 12 Maw- 13 Med- 13 Maw- 14 Med- 14 Maw- 15 Med- 15 Maw- 16 Med- 16 Maw- 17 Med- 17 Maw- 18 Med- 18 Maw- 19 Med- 19 Llwybraucleifion Aros llai na 36 wythnos Aros llai na 26 wythnos Llwybrau cleifion sy'n aros i ddechrau triniaeth Ffynhonnell: Amseroedd atgyfeiriad am driniaeth, Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru (GGGC) Amseroedd atgyfeiriad am driniaeth Ionawr Roedd 27,314 o lwybrau cleifion wedi bod yn aros dros 36 wythnos i ddechrau triniaeth ym mis Ionawr, cynyddiad o 1,765 ers mis Rhagfyr. Roedd 83.4% o lwybrau cleifion a oedd yn aros i ddechrau triniaeth ym mis Ionawr wedi bod yn aros am llai na 26 wythnos, 0.2 pwynt canran yn llai na yn mis Rhagfyr.
 5. 5. 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 Hyd-09 Hyd-10 Hyd-11 Hyd-12 Hyd-13 Hyd-14 Hyd-15 Hyd-16 Hyd-17 Hyd-18 Hyd-19 Niferycleifion Aros dros 8 wythnos am wasanaethau diagnostig Aros dros 14 wythnos am wasanaethau therapi Ffynhonnell: Amseroedd aros gwasanaethau diagnostig a therapi, Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru (GGGC) Nifer y cleifion sy'n aros dros amserau safonol ar gyfer gwasanaethau diagnostig a therapi Amseroedd aros gwasanaethau diagnostig a therapi GIG Ionawr Roedd 5,087 o gleifion yn aros dros 8 wythnos am wasanaethau diagnostig ym mis Ionawr, i lan 185 o fis Rhagfyr. Bu 238 o bobl yn aros dros 14 wythnos am wasanaethau therapi ym mis Ionawr, cynyddiad o 54 o’i gymharu â mis Rhagfyr.
 6. 6. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Ebr-12 Gor-12 Hyd-12 Ion-13 Ebr-13 Gor-13 Hyd-13 Ion-14 Ebr-14 Gor-14 Hyd-14 Ion-15 Ebr-15 Gor-15 Hyd-15 Ion-16 Ebr-16 Gor-16 Hyd-16 Ion-17 Ebr-17 Gor-17 Hyd-17 Ion-18 Ebr-18 Gor-18 Hyd-18 Ion-19 Ebr-19 Gor-19 Hyd-19 Ion-20 Canranogleifion Amser a dreuliwyd yn adrannau damweiniau ac achosion brys GIG Llai na 12 awr Llai na 4 awr Ffynhonnell: Set ddata adran achosion brys (EDDS) Amser a dreuliwyd yn adrannau damweiniau ac achosion brys GIG Chwefror Treuliodd 5,429 o gleifion 12 awr neu fwy mewn adran Damweiniau ac Achosion Brys ym mis Chwefror, 1,711 yn lai nag ym mis Ionawr. Treuliodd 74.6% o gleifion lai na 4 awr mewn adran Damweiniau ac Achosion Brys ym mis Chwefror, 1.1 pwynt canran yn fwy na mis Ionawr.
 7. 7. 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18 '19 Oedi wrth drosglwyddo gofal: Hydref 2004 i Chwefror 2020 Oediadau Cyfartaledd 3 mis blaenorol Ffynhonnell: Cronfa ddata achosion o oedi wrth drosglwyddo gofal, Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru (GGGC) NODYN: Mae’n debyg bod y cynnydd yn Hydref 2009 yn rhannol oherwydd gweithdrefnau diwygiedig. Oedi wrth drosglwyddo gofal Chwefror Cofnodwyd 448 o achosion o oedi wrth drosglwyddo gofal yng nghyfrifiad mis Chwefror 2020, cynyddiad o 423 ym mis Ionawr 2020.
 8. 8. Gwasanaethau ambiwlans Chwefror Roedd canran y galwadau coch a gyrhaeddodd y lleoliad o fewn 8 munud ym mis Chwefror 2020 ac yn uwch na’r targed o 65% am yr ail fis yn olynol. Gweler y nodyn ar y dudalen nesaf.
 9. 9. Gwasanaethau ambiwlans Amseroedd ymateb ambiwlansys Fel rhan o’r adolygiad parhaus o’r model ymateb clinigol, mae Gwasanaeth Ambiwlans Cymru yn mynd ati’n rheolaidd i adolygu arferion trin galwadau a chategoreiddio digwyddiadau. Ymddengys fod diweddaru arferion trin galwadau yn haf 2019 wedi llwyddo i ddarparu at nifer uwch o ddigwyddiadau Coch. Gwneir rhagor o waith i ddeall y newid hwn. Felly, nid oes modd ar hyn o bryd gymharu nifer digwyddiadau coch yn y misoedd diweddar. Gallai cynnydd yn nifer y digwyddiadau coch effeithio ar berfformiad oherwydd bod angen adnoddau ychwanegol i fynd at ddigwyddiad coch.
 10. 10. Dolenni'r we Amser aros canser GIG Crynodeb perfformiad a gweithgaredd y GIG StatsCymru Cyhoeddiad blynyddol Amseroedd atgyfeiriad am driniaeth Crynodeb perfformiad a gweithgaredd y GIG StatsCymru Cyhoeddiad blynyddol Amseroedd aros gwasanaethau diagnostig a therapi GIG Crynodeb perfformiad a gweithgaredd y GIG StatsCymru Cyhoeddiad blynyddol Gwasanaethau ambiwlans Crynodeb perfformiad a gweithgaredd y GIG StatsCymru Cyhoeddiad blynyddol Oedi wrth drosglwyddo gofal Crynodeb perfformiad a gweithgaredd y GIG StatsCymru Cyhoeddiad blynyddol Amser a dreuliwyd yn adrannau damweiniau ac achosion brys GIG Crynodeb perfformiad a gweithgaredd y GIG StatsCymru Cyhoeddiad blynyddol Rhagor o wybodaeth Cyswllt: ystadegau.iechyd@llyw.cymru

×