Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Tlodi incwm cymharol: Ethnigrwydd ac anabledd, blwyddyn ariannol hyd at 2019

28 vues

Publié le

Mae person mewn tlodi incwm cymharol pan ei bod yn byw mewn cartref lle’r oedd cyfanswm incwm yr aelwyd o bob ffynhonnell yn llai na 60 y cant o incwm aelwyd gyfartalog y DU (fel y rhoddir gan y canolrif).

Publié dans : Données & analyses
  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

Tlodi incwm cymharol: Ethnigrwydd ac anabledd, blwyddyn ariannol hyd at 2019

  1. 1. Relative income poverty ethnicity and disability Tlodi incwm cymharol Ethnigrwydd ac anabledd Blwyddyn ariannol hyd at 2019
  2. 2. Mae ethnigrwydd heb fod yn wyn yn gysylltiedig â thebygolrwydd uwch o dlodi incwm cymharol • Yn y cyfnod diweddaraf (2014-15 i 2018-19, cyfartaledd 5 mlynedd ariannol), yr oedd pobl a oedd yn byw mewn aelwydydd lle’r oedd y pen teulu o grŵp ethnig heb fod yn wyn yn fwy tebygol o fod mewn tlodi incwm cymharol o’i gymharu â’r rhai lle yr oedd y pen teulu o grŵp ethnig gwyn. • Roedd tebygolrwydd o 25 y cant bod pobl o grŵp ethnig heb fod yn wyn yn byw mewn tlodi incwm cymharol o'i gymharu â 23 y cant o debygrwydd i'r rheiny o grŵp ethnig gwyn yn 2014-15 i 2018-19. • Fodd bynnag, oherwydd bod gan y mwyafrif helaeth o aelwydydd yng Nghymru ben teulu sydd o grŵp ethnig gwyn, roedd y rhan fwyaf o bobl (98 y cant) a oedd yn byw mewn tlodi incwm cymharol yn dod o aelwydydd o’r fath. Nid oeddem yn gallu cynhyrchu ffigurau cadarn ar gyfer plant neu bensiynwyr gan grŵp ethnig o bennaeth y cartref oherwydd meintiau sampl isel. Gweler y tablau HBAI a gynhyrchwyd gan yr Adran Gwaith a Phensiynau ar gyfer dadansoddiadau UK yn ôl grŵp ethnig.
  3. 3. Mae byw gyda pherson ag anabledd yn gwneud tlodi incwm cymharol yn fwy tebygol ar gyfer plant a phobl o oedran gweithio • Yn data yr arolwg, caiff pobl anabl eu dehongli fel pobl sy’n adrodd unrhyw gyflwr corfforol neu feddyliol neu salwch y disgwylir iddo bara am 12 mis neu fwy, ac sy’n cyfyngu ar eu gallu i gyflawni gweithgareddau bob dydd, boed ychydig neu lawer iawn. Mae hyn yn unol â diffiniad y Ddeddf Cydraddoldeb. • Yn y cyfnod diweddaraf (2016-17 i 2018-19), yr oedd 37 y cant o blant a oedd yn byw mewn aelwyd lle yr oedd rhywun ag anabledd mewn tlodi incwm cymharol o’i gymharu â 24 y cant mewn aelwydydd lle nad oedd unrhyw un yn anabl. • Yr oedd 31 y cant o oedolion o oedran gweithio a oedd yn byw mewn aelwyd lle yr oedd rhywun ag anabledd mewn tlodi incwm cymharol o’i gymharu â 18 y cant o’r rhai a oedd yn byw mewn aelwyd lle nad oedd neb yn anabl.

×