Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Tueddiadau’r Dyfodol Llywodraeth Cymru 2017: iechyd

22 vues

Publié le

Mae’r sleidiau yn darparu’r data a’r wybodaeth gefndirol a ddefnyddiwyd i lywio tueddiadau’r dyfodol a nodwyd dan y thema iechyd. Dylid edrych ar y cyflwyniad hwn ochr yn ochr â’r cyflwyniadau ar y themâu eraill er mwyn deall y darlun ehangach.

Publié dans : Données & analyses
 • Was a little hesitant about using ⇒⇒⇒WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐ at first, but am very happy that I did. The writer was able to write my paper by the deadline and it was very well written. So guys don’t hesitate to use it.
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • Hello! I do no use writing service very often, only when I really have problems. But this one, I like best of all. The team of writers operates very quickly. It's called ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ Hope this helps!
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • To get professional research papers you must go for experts like ⇒ www.WritePaper.info ⇐
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • I pasted a website that might be helpful to you: ⇒ www.WritePaper.info ⇐ Good luck!
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • Soyez le premier à aimer ceci

Tueddiadau’r Dyfodol Llywodraeth Cymru 2017: iechyd

 1. 1. Adroddiad Tueddiadau’r Dyfodol Llywodraeth Cymru 2017– sleidiau data Thema Iechyd Mae’r sleidiau canlynol yn darparu’r data a’r graffiau cefndir a ddefnyddir ar gyfer y thema Iechyd yn yr Adroddiad Tueddiadau’r Dyfodol 2017
 2. 2. Mae poblogaeth sy’n cynyddu ac sy’n heneiddio yn heriol i wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol Cymru: amcanestyniadau poblogaeth Ffynhonnell: StatsCymru 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0 140.0 160.0 2016 2021 2026 2031 2036 2041 mynegai: 2016 = 100 pob oedran 0-15 65+ 16-64 0-15 65+ 16-64
 3. 3. Disgwylir i’r poblogaethau o hen bobl weld cynnydd cymharol fawr, a rhagwelir y bydd nifer y bobl yng Nghymru sy’n 80 oed a hŷn yn cynyddu dros chwarter dros y 10 mlynedd nesaf, a mwy na 80% dros y 25 mlynedd nesaf. Cymru: amcanestyniadau poblogaeth ar gyfer pobl 80 oed a hŷn Ffynhonnell: StatsCymru 0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 2016 2021 2026 2031 2036 2041 80+ oed
 4. 4. Pobl 90 oed a hŷn yng Nghymru 5,211 16,086 21,297 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 Canol-blwyddyn 2008 Pawb Menywod Dynion 8,985 8,746 8,285 7,971 7,481 20,779 20,855 20,777 20,854 20,323 29,764 29,601 29,062 28,825 27,804 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 Canol-blwyddyn 2017 Canol-blwyddyn 2016 Canol-blwyddyn 2015 Canol-blwyddyn 2014 Canol-blwyddyn 2013 Pawb Menywod Dynion Menywod/Dynion=3.1 M/D=2.7 M/D=2.6 M/D=2.5 M/D=2.4 M/D=2.3
 5. 5. Cynnydd sylweddol yn nifer y bobl hen iawn – a chost gofal yn cynyddu’n sylweddol gydag oedran Cost gofal aciwt yng Nghymru Cost flynyddol gyfartalog fesul oedran a rhyw 2014/15 Ffynhonnell: Y llwybr i gynaliadwyedd: Rhagolygon cyllid ar gyfer y GIG yng Nghymru i 2019/20 a 2030/31 (The Health Foundation, 2016) http://www.health.org.uk/sites/health/files/YLlwybrI%20Gynaliadwyedd_0.pdf
 6. 6. Gwario ar wahanol feysydd triniaeth Mynegai o ragamcanion gwario ar gyfer meysydd triniaeth unigol, o ganlyniad i gynydd mewn gweithgareddau a chostau uned, 2015/16=100 Ac mae cynnydd mewn gweithgareddau ynghyd â chostau sy’n cynyddu yn achosi pwysau sylweddol Ffynhonnell: Y llwybr i gynaliadwyedd: Rhagolygon cyllid ar gyfer y GIG yng Nghymru i 2019/20 a 2030/31 (The Health Foundation, 2016) http://www.health.org.uk/sites/health/files/YLlwybrI%20Gynaliadwyedd_0.pdf
 7. 7. Mae’r ffigyrau diweddaraf yn dangos peth ostyngiad yn nisgwyliad oes yng Nghymru, wedi sawl blwyddyn heb fawr o newid. Nid yw’r arafu yn ngwelliannau disgwyliad oes yn unigryw i Gymru- fe’i harsylwyd yn y DU, yr UE ac mewn mannau eraill. Mae’r cynnydd yn nisgwyliad oes yng Nghymru ers 2003/05 yn llai nac ar gyfer y DU a’r UE. Ffynhonnell: Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG) https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/hea lthandsocialcare/healthandlifeexpectancies/bulletins/healthst atelifeexpectanciesuk/previousReleases Ffynhonnell: SYG (Cymru a’r DU), Eurostat (UE) https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/healthandsocialcare/healthandlifeexpectancies/bulletins/healthstatelifeexpectanciesuk /previousReleases http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=hlth_hlye&lang=en 65 70 75 80 85 2001-2003 2002-2004 2003-2005 2004-2006 2005-2007 2006-2008 2007-2009 2008-2010 2009-2011 2010-2012 2011-2013 2012-2014 2013-2015 2014-2016 2015-2017 Blynyddoedd Disgwyliad oes ar adeg geni Menywod Dynion Dynion Menywod 2003/05 2015/17 2003/05 2015/17 Cymru - disgwyliad oes ar adeg geni (blynyddoedd) 76.1 76.1 80.5 82.2 Gwahaniaeth o ran disgwyliad oes rhwng Cymru a'r DU (blynyddoedd) -0.4 -0.9 -0.4 -0.6 Gwahaniaeth o ran disgwyliad oes rhwng Cymru a'r UE (27/28) (blynyddoedd) 0.9 0.1 -1.0 -1.4
 8. 8. A rhagwelir y bydd disgwyliad oes yn parhau i gynyddu, ond mae ansicrwydd mawr am ba hyd y bydd hyn yn parhau Ffynhonnell: SYG https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/lifeexpectancies/bulletins/pastandproj ecteddatafromtheperiodandcohortlifetables/2014baseduk1981to2064
 9. 9. Ond mae “disgwyliad oes iach” yn bwysig a gall effeithio ar y math o bwysau a’r defnydd o’r gwasanaeth iechyd a geir yn y dyfodol. Yn gyffredinol, gall pobl ddisgwyl treulio ychydig dros dri chwarter eu bywyd mewn iechyd da; yn 65 oed, gall pobl ddisgwyl treulio ychydig dros hanner y bywyd sydd ganddynt yn weddill mewn iechyd da. Ffynhonnell: Swyddfa Ystadegau Gwladol https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/healthandsocialcare/healthandlifeexpectanc ies/bulletins/healthstatelifeexpectanciesuk/2013to2015 Disgwyliad oes a disgwyliad oes iach, Cymru, 2013-15 Disgwyliad oes iach Disgwyliad oes % o fywyd ag iechyd da Dynion ar adeg eu geni 61.5 78.4 78.4 Menywod ar adeg eu geni 62.7 82.3 76.2 Dynion yn 65 oed 9.8 18.1 54.0 Menywod yn 65 oed 10.7 20.5 52.3
 10. 10. Felly, er y rhagwelir y bydd nifer y bobl 75 oed a hŷn yn cynyddu’n sydyn, mae nifer y marwolaeth yn fwy sefydlog. 0 50 100 150 200 250 300 Ffynhonnell: Amcanestyniadau SYG pobl 75+ marwolaethau mynegai: 2015 = 100 2015 20392023 2031 Cymru: rhagamcanion ar gyfer marwolaeth a phobl 75 oed a hŷn
 11. 11. Nid oes unrhyw arwydd clir bod y bwlch yn nisgwyliad oes a disgwyliad oes iach rhwng yr ardaloedd mwyaf a lleiaf difreintiedig yn lleihau Ffynhonnell: Iechyd Cyhoeddus Cymru, Mesur Anghydraddoldebau 2016 http://www.arsyllfaiechydcyhoedduscymru.wales.nhs.uk/hafan
 12. 12. Mae’r cyfraddau ar gyfer oedolion sy’n cael eu trin am rai cyflyrrau (e.e. diabetes a salwch meddwl) wedi cynyddu... Ffynhonnell: Arolwg Iechyd Cymru http://gov.wales/statistics-and-research/welsh-health-survey/?lang=cy
 13. 13. ...ond mae’r cyfraddau ar gyfer oedolion sy’n cael eu trin ar gyfer cyflyrau eraill (e.e. salwch anadlol, arthritis a chyflwr y galon) wedi newid neu ostwng ychydig; Ond mae’r ffaith bod y boblogaeth yn cynyddu ac yn heneiddio yn golygu na fydd hyn o reidrwydd yn achosi sefydlogrwydd na gostyngiad yn yr union niferoedd sy’n cael eu trin am y cyflyrau hyn Ffynhonnell: Arolwg Iechyd Cymru http://gov.wales/statistics-and-research/welsh-health-survey/?lang=cy
 14. 14. Mae nifer yr achosion newydd o ganser wedi cynyddu. Ond, ar ôl addasu ar gyfer effeithiau’r boblogaeth sy’n heneiddio, roedd y cyfraddau yn sefydlog ar y cyfan. Gostyngodd y cyfraddau ar gyfer dynion tua’r un mor gyflym ag y cynyddodd y cyfraddau ar gyfer menywod. Ffynhonnell: Cancer Incidence in Wales 2015, WCISU, PHW http://www.wcisu.wales.nhs.uk/cancer-incidence-in-wales-1
 15. 15. Gan y rhagwelir y bydd nifer y bobl hŷn yn cynyddu, os bydd yr amcangyfrif cyfredol o’r achosion o ddementia yn parhau erbyn 2025 gallai fod 50,000 o bobl 65 oed neu hŷn yn byw gyda dementia yng Nghymru, bron chwarter ohonynt yn 90 oed a hŷn. Ffynhonnell: Amcangyfrifon 2010-15 - http://gov.wales/statistics-and-research/general-medical-services-contract/?lang=cy Rhagamcanion 2016-25 – Rhagolygon deilliannol gan ddefnyddio rhagamcanion gwladol y SYG, astudiaeth CFASII (dementia prevalences) Mae’r boblogaeth sy’n heneiddio yn debygol o arwain at gynnydd yn nifer yr achosion o ddementia
 16. 16. Mae’r rhagamcanion cyfredol yn awgrymu ychydig o gynydd yn y cyfraddau ffrwythlondeb a fydd yn effeithio ar y galw am wasanaethau Ffynhonnell: Crynodeb genedigaethau SYG ac amcanestyniadau poblogaeth cenedlaethol https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/populationandmigration/populationprojections/dat asets/tablea15principalprojectionwalessummary Mae amcanestyniadau yr ONS yn tybio bod y cyfraddau ffrwythlondeb hirdymor yng Nghymru ychydig yn uwch nag y mae ar hyn o bryd, sy’n golygu cyfanswm blynyddol o ryw 34,000 o enedigaethau. Gall nifer y genedigaethau a phroffil oedran mamau effeithio ar y galw am wasanaethau. Yn y rhan fwyaf o wledydd datblygedig, mae menywod yn gynyddol wedi bod yn aros nes eu bod yn hŷn cyn cael plant. Mae hyn wedi arwain at gyfraddau ffrwythlondeb cynyddol ymhlith menywod hŷn. 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 Cyfanswmgenedigaethau Cyfanswm genedigaethau (byw a marw) Cymru, 2000-25 Mae rhagamcanion o 2018 ymlaen yn seiliedig ar ddata 2016
 17. 17. Bydd patrymau ffordd o fyw yn cael dylanwad allweddol ar yr achosion o afiechyd yn y dyfodol. Mae rhai arwyddion o ffyrdd o fyw iachach yn lledaenu ymhlith plant yn eu harddegau. 0 10 20 30 40 50 60 1986 1990 1994 1998 2002 2006 2010 2014 2018* %ydisgyblionblwyddyn11 Ffynhonnell: Arolwg Ymddygiadau iechyd plant oedran ysgol. *Mae'r data ar gyfer 2018 dros dro; casglwyd data ar lein yn 2018 am y tro cyntaf a all effeithio cymharedd Canran y disgyblion blwyddyn 11 sydd wedi meddwi 4+ gwaith yn eu bywyd, fesul rhyw. Merched Bechgyn
 18. 18. Mae llai ohonynt yn ysmygu 0 5 10 15 20 25 30 35 1986 1990 1994 1998 2002 2006 2010 2014 2018* %ydisgyblionblwyddyn11 Ffynhonnell: Arolwg Ymddygiadau iechyd plant oedran ysgol. *Mae'r data ar gyfer 2018 dros dro; casglwyd data ar lein yn 2018 am y tro cyntaf a all effeithio cymharedd Canran y disgyblion blwyddyn 11 sy'n ysmygu tybaco o leiaf unwaith yr wythnos, fesul rhyw. Merched Bechgyn
 19. 19. Mae gordewdra ymhlith oedolion wedi cynyddu Ffynhonnell: Arolwg Iechyd Cymru 2015 http://gov.wales/statistics-and-research/welsh-health-survey/?lang=cy
 20. 20. Ychydig o newid sydd wedi bod mewn gweithgaredd corfforol ymysg oedolion Ffynhonnell: Arolwg Iechyd Cymru 2015 http://gov.wales/statistics-and-research/welsh-health-survey/?lang=cy
 21. 21. Mae nifer yr oedolion sy’n ysmygu ac yfed alcohol wedi gostwng Ffynhonnell: Arolwg Iechyd Cymru 2015 http://gov.wales/statistics-and-research/welsh-health-survey/?lang=cy
 22. 22. Rhagwelir y bydd rhai agweddau ar arferion byw yn iach yn parhau i wella (ysmygu) ond bydd eraill yn gwaethygu (bod dros bwysau a gordewdra, bwyta ffrwythau a llysiau) Iechyd Cyhoeddus Cymru, gan ddefnyddio Arolwg Iechyd Cymru a rhagamcanion poblogaeth https://public.tableau.com/profile/publichealthwalesobservatory#!/vizhome/WBFGProjectionsLocalauthoriti es/Home?:iid&:tabs=no
 23. 23. I gael rhagor o wybodaeth am Adroddiad Tueddiadau’r Dyfodol Llywodraeth Cymru 2017, ewch i’r cyfeiriad canlynol: http://llyw.cymru/statistics-and-research/future-trends/ Mae sleidiau data cefndir ar gael ar y wefan hefyd ar gyfer Themâu eraill Adroddiad Tueddiadau’r Dyfodol: Poblogaeth; Economi a Seilwaith; Newid yn yr Hinsawdd; Defnydd Tir a Seilwaith; a Chymdeithas a Diwylliant.

×