Örgütsel Motivasyon

OZDEN OZLÜ
OZDEN OZLÜTC Maltepe Üniversitesi Müdür Yardımcısı à School of Foreign Languages, Maltepe University
T.C
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ
YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
İŞLETME YÖNETİMİ VE İŞLETME FONKSİYONLARI DERSİ ÖDEVİ
HAZIRLAYAN
ÖZDEN ÖZLÜ
ISTANBUL, 2009
Motivasyon; insanlara yapt rmakı
istedi iniz eyi, yapmak istedikleriğ ş
için, yapt rma sanat d r.ı ı ı
Dwight D. Eisenhower
 Motivasyon Kavramı
 Dışsal ve İçsel Motivasyon
 Örgütsel Motivasyon
 Bireylerin İhtiyaçları
 Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi
 Psikolojik Açıdan Farklı İnsan Grupları
 İnsan Davranışını Değiştirebilen Üç Duygu
 İşgören Neden Çalıştığı Yerde Kalmak İster?
 Yönetimin Vereceği Hizmetler
 Yönetimin Sorumluluğu
 Yönetici Çalışanlarını Nasıl Motive Etmeli?
 Öğretmen Motivasyonu
 Sınıf Ortamı ve Öğretmen Motivasyonu
 Öğretmenin İçsel ve Dışsal Motivasyonu
 Okul Yöneticilerinin Okullarında Yaptıkları Motivasyonu Sağlama
Etkinlikleri
 Sonuç
 Öneriler
 Koçel, motivasyonu bireylerin, bir amacı gerçekleştirmek için kendi
arzu ve istekleri ile davranmaları olarak tanımlamaktadır. (Koçel,
2001, s.154)
 Luthans’a göre motivasyon; davranış ve performansı
* canlandıran
* harekete geçiren,
* yönlendiren,
* devamını sağlayan
bir süreçtir. (Luthans, 1998)
 Fındıkçı da, motivasyonu;
* insanı harekete geçiren,
* hareketlerinin yönlerini belirleyen,
* onların düşünceleri, umutları, inançları,
* kısaca arzu, ihtiyaç ve korkuları
olarak tanımlamaktadır. (Fındıkçı, 2000:373)
Motivasyonun iki türü vardır: dışsal motivasyon ve içsel motivasyon.
 Dışsal motivasyon, bireyin dışından gelen etkileri içerir. Motive edici
faktörler;
* para
* sosyal imkanlar
* notlar
gibi dış kaynaklı ödüllerdir.
 İçsel motivasyon, para ve not gibi dıştan gelen ödüllerden daha çok
bireyin içinde var olan
* bilme ihtiyacı
* yeterli olma isteği
* gelişme arzusu
gibi ihtiyaçlarına yönelik tepkilerdir.
Çalışanlar bir örgütün örgüt olmasındaki temel sebeplerdir. Çalışan
olmadan örgüt var olamaz.
Örgüt içindeki motivasyon; örgütsel hedeflere ulaşmak için, istekli ve
yüksek eforla çaba göstermek olarak tanımlanabilir. (Robbins, DeCenzo,
2005)
Buna göre temel amaç, işgörenlerin, örgütün hedefleri doğrultusunda
* bilgi, yetenek ve güçlerini kullanarak;
* istekli, verimli ve etkili çalışmasını
sağlamaktır.
Motivasyon, sadece bir kere sağlandıktan sonra tekrar ihtiyaç
duyulmayacak bir süreç değildir. Organizasyonlar ve bireyler zamanla
değişirler. Bu yüzden motivasyon kaynakları da sürekli değişmelidir.
İnsan ihtiyaçları sonsuz ve sınırsızdır, bu yüzden daha fazla motive
edilmeye hazırdır. Önemli olan insanların çalıştıkları kuruma daha fazla
katkı sağlamaları için doğru motivasyon araçları kullanmaktır.
İncir, çalışanların ihtiyaçları ile örtüşmeyen ödüllerle motive edilmesinin
anlamsız olduğunu söylemektedir. (İncir, 1999 ss. 47-60)
Bireyin çalıştığı kurumdan istediği sadece para gibi fizyolojik ihtiyaçlar
değildir. Birey ayrıca, psikolojik ve sosyolojik ihtiyaçlarının da bir
kısmını kurumdan sağlamak ister. (Başaran, 1984, s.207)
Bizler ihtiyaçlarımız tarafından motive ediliriz.
Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi, bu ihtiyaçların
bizleri nasıl motive ettiğini açıklar. Maslow
teorisine göre insan ihtiyaçlarının bir sıralaması
vardır.
Maslow teorisinde, ilk önce hayatta kalmak için
gerekli olan ihtiyaçlarla başlayarak, sırasıyla her
ihtiyacı karşılamamız gerektiği ve bir alt
basamaktaki ihtiyaçlar doyurulmadan bir üst
basamağa geçilemez denmektedir.
A Theory of Human Motivation
Psikolojik yapılarıyla farklılık gösteren insanların altı grupta
toplandığından söz eden Nüvit, bu grupları şöyle açıklamıştır: (Nüvit,
İnsan Mühendisliği, 7.B.)
* Emniyet arayan personel
* Mükemmellik isteyen personel
* Kendisine önem verilmesini isteyen personel
* Sorumluluk seven personel
* Prestij arayan personel
* Herkes tarafından kabul edilmesini isteyen personel
Korku, görev ve sevgiden oluşan üç duygu insan davranışının
değişmesine neden olabilir.
* Korku; insan korku duygusu ile motive edildiğinde görevini
mecbur olduğu için,
* Görev; görevinden dolayı motive olmuşsa işini zorunlu olduğu
için,
* Sevgi; motive eden sevgi duygusu ise işini istediği için yapar.
* mesleki büyüme, öğrenme ve gelişim olduğu için,
* farklılık yaratmak ve katkı sağlamak için,
* takımın bir parçası olduğu için,
* iyi patrona sahip olduğu için,
* takdir edildiği için,
* işte eğlence bulduğu için,
* işinde özyönetimi olduğu için,
* çalışma saatleri ve giyimde esneklik olduğu için,
* adil ücretlendirme ve kazançlar olduğu için,
* ilham veren lideri olduğu için,
* kurumun misyonu, kaliteli üretim yaptığı ve kurumuyla gurur
duyduğu için,
* kurumun bulunduğu çevreden dolayı,
* iş güvencesi için,
* aile ya da arkadaş gibi işvereni olduğu için,
* en ileri teknolojiye sahip olduğu için. (Kaye & Evans, 2002)
Çalışanların farklı yapılarına, çalıştıkları işten ve kurumdan beklentilerine
göre ihtiyaçlarını karşılayabilecek iyi bir yönetime ihtiyaç vardır.
Bir yönetici için önemli olan, çalışanların örgütün amaçları doğrultusunda
davranmasıdır.
Yönetimin çalışanlarına vereceği hizmetler;
* her türlü ödeme,
* yetiştirme,
* yükseltme,
* yer değiştirme,
* motivasyon
* disiplin
* değerlendirme
gibi olmalıdır.
Kavrakoğlu, örgütlerde yönetimin sorumluluğunu,
* sistemi geliştirmek,
* çabasını ve zamanını büyük ölçüde insan unsuruna ayırmak,
* çalışanların motivasyonunu yüksek tutmak
olarak açıklamaktadır. (Kavrakoğlu, 1996, s.61–66)
Çalışan, işi ile özdeşleşmiş ise, işi ile ilgili sorunlar çıktığında, sorunları
çözmeyi yüklenir ve bu da yöneticinin bu çalışanları motive etmesini
kolaylaştırır. (Başaran, 1982)
Her birey kendi enerjisini, güdüsünü ve üretkenliğini devam ettirmekle
yükümlüdür.
Bu büyük ölçüde doğru olsa da, aslında motivasyonun harekete
geçirileceği bir iş ortamını yaratmak yöneticinin sorumluluğudur.
Motivasyon, etkileyebileceğiniz ancak yaratamayacağınız bir davranıştır.
Hatta yüksek derecede motivasyonu olan bireyler bile, yaptığı işte
* hüsrana uğramış
* cesareti kırılmış
* bıkmış olabilir.
Örgüt üyelerinin, yöneticileri tarafından kendilerine değer verildiğini,
çabalarının farkında olunduğunu bilmek hakkıdır.
Bir yönetici unutmamalıdır ki, her çalışan farklıdır ve farklı şeylerle motive
olur veya emeğinin karşılığını alır.
İyi bir yöneticinin çalışanını motive etmek için takip etmesi gereken bazı
etkili yöntemler:
* Çalışanlarını iyi tanımak ve anlamak,
* Kendisinin motive etmede ne kadar etkili olduğunu bilmek,
* Çalışanların daha çok çalışmalarını ve daha verimli olmalarını
sağlayacak değişik ödüllerle de motive edebilmek,
* Başarıyı övgü ve ödülle karşılamak ve desteklemek,
* Çalışanların verimliliğini artıracak yetenek isteyen hedefler
belirleyerek onları bu hedeflere yönlendirmek,
* Çalışanların duygularını iltifat ve jestlerle okşamak,
* Kararları çalışanlarla birlikte alarak onların sorumluluk
almalarını sağlamak,
* Kurumun belirlediği hedeflerle ve diğer önemli konular ile ilgili
olarak çalışanları bilgilendirmek.
(Dogani ve Aysal, 2009 s. 98-
99)
İyi bir yönetici ;
‘Ben her şeyi kendim yaparım. Ben herkesten daha iyi yaparım’,
dememeli.
İyi bir yönetici;
‘Ben çalışanlarımla en iyisini yaparım’,
diyebilmeli.
Öğretmen, eğitim felsefesi ve amacını bilgiye ve beceriye
dönüştüren ve bunları sınıfta öğrencilere aktaran kişidir. (Ofoegbu,
2004)
Öğretmen motivasyonu;
* öğretmenin işine karşı tutumu,
* öğrencilerin eğitim sürecinde yer alması,
* öğrenci disiplin ve kontrolüne etkisi
ile ilgilidir.
Sınıf ortamı, öğretmen motivasyonunda önemlidir.
Eğer öğretmen, sınıfı, ideal öğrenmeyi sağlayacak kaynak ve
araçlarla güvenli, sağlıklı ve mutlu bir yer olarak yaşarsa, okulun
yönetiminde ve gelişiminde beklenilenden daha fazla katılım
gösterir. (Ofoegbu, 2004)
Sınıf uygulamaları ve okul çevresiyle uyum derecesine göre,
öğretmenler, öğrencilerin performansını azaltabilir veya
yükseltebilir.
Ofoegbu’nun O’neil’den aktardığına göre, öğretmenlerin de içsel ve
dışsal ihtiyaçları vardır. (O’neil, 1995 akt. Ofoegbu 2004)
İçsel motive olan bir öğretmen;
* kendi yararı için,
* görevin sağladığı yarar için,
* başarma ve kendini geliştirme duygusu için
bir görevi üstlenmiş olabilir.
Dışsal motive olan bir öğretmen, görevini maaş alma gibi bir ödülü
elde etmek için yapabilir.
Gerilim, stres ve endişe durumları, olumsuz kurumsal motivasyon
sonucu ortaya çıkmaktadır. İş tatminsizliği işten ayrılma nedeni
olabilir. (Alexander,Litchtenstein and Hellmann, 1997, Jamal, 1997)
Öğretmenler arasında bazen devlet sektöründen özel sektöre veya
tam tersi geçme olabilir.
* Özel okullardaki ders saati yükü, yaz tatillerinin daha kısa
olması, sıklıkla veli görüşme saatleri, ücret ödenmeden
istenilen kurs hizmetleri gibi şartlar devlet okullarına
geçme nedeni olabilir.
* Devlet okullarındaki kalabalık sınıflar, teknoloji eksikliği,
takım çalışması eksikliği, maaşların düşüklüğü gibi şartlar
özel okullara geçme nedeni olabilir.
1997-1998 öğretim yılında Istanbul il merkezinde bulunan
ilköğretim okullarındaki 28 yönetici ve 158 öğretmen üzerinde bir
araştırma yapılmıştır.
Araştırmanın amacı, ilköğretim okulu yöneticilerinin okullarında
motivasyonu sağlamak amacıyla yaptıkları etkinlikleri yönetici ve
sınıf öğretmenlerinin görüşlerine göre saptamaktır. Bu ankette
yöneticilerin, motivasyonu sağlamada öğretmenlerin bireysel
ihtiyaçlarının ve beklentilerinin karşılanması gerektiğinin fazla
dikkate alınmadığı gerçeği ortaya çıkmıştır.
Beaubien, yöneticilik, insanları motive etmek için onların istek ve
ihtiyaçları ile samimi olarak ilgilenmeyi gerektirir der. (Beaubien,
1997, s.6)
Ankette yöneticilerin, motivasyonu sağlamada nadiren
derecesinde gösterdikleri davranışlar:
* öğretmenlerin işten doyum bulmalarının sağlanması,
* öğretmenlerin yetenek ve becerilerini ortaya çıkaracak
fırsatlar yaratma,
* öğretmenlerin etkinliklerinin değerlendirilmesi
gibi davranışlardır.
Bu sonuç; yöneticilerin,
* öğretmenlerin gelişmesinin
* yaratıcı yeteneklerinin ortaya çıkarılmasının
etkili bir motivasyon aracı olduğunu benimsemediklerini
göstermektedir.
Ankette yöneticilerin, motivasyonu sağlamada arasıra gösterdikleri
davranışlar:
* öğretmenlere okulla ilgili bilgiler verme,
* öğretmenlerin bireysel ihtiyaçları ile ilgilenme,
* öğretmenlerin davranışlarını değerlendirmedir.
Bu sonuç; yöneticilerin,
* öğretmenlerin ihtiyaçlarıyla ilgilenme,
* okulla ilgili işlerde bilgilendirme ile
okulun benimsenmesinde önemli bir etken olduğunu
göstermektedir.
Ankette yöneticilerin, motivasyonu sağlamada çoğunlukla
gösterdikleri davranışlar:
* öğretmenlerin işlerini iyi yaptıklarına inanma ve güvenme,
* öğretmenlerin yaptıkları işin önemli olduğuna inanma,
* öğretmenlerin alınan kararlara katılmasını sağlama
gibi etkinlikler olduğu saptanmıştır.
Bu sonuç; yöneticilerin,
* öğretmenlere değer vermesi,
* güvenmesi,
* toplantılarda öğretmenlerin alınan kararlara katılmasını
sağlamanın
olumlu davranışlar olduğunu göstermektedir.
Çalışanların motive olabilmeleri için istek ve arzuları ile davranış
göstermeleri, kendi bilgi ve becerilerini işlerine yansıtmaları gerekir.
Konfüçyüs’ün dediği gibi, ‘İyiyi teşvik et, acemiye öğret ki hevesli
olsunlar’,
Kısacası, yüksek işgücü motivasyonu, beraberinde yüksek
verimliliği getirecektir.
 Çalışanlar sürekli geliştirilmeli.
 Uygun ortamlar sağlanarak çalışanların motivasyonları artırılmalı.
 Çalışanların beklenti ve ihtiyaçları dikkate alınarak, kendilerini
geliştirmeleri için fırsatlar yaratılmalı.
 Özellikle okul yöneticilerinin yetkilerini artırarak daha özerk
çalışmalarını sağlayacak değişiklikler yaparak, okulların daha
etkili işlemesi ve verimliliğinin artırılması sağlanabilir.
1 sur 30

Recommandé

Motivasyon (1) par
Motivasyon (1)Motivasyon (1)
Motivasyon (1)kobikobi
3.2K vues41 diapositives
Moti̇vasyon Motivation par
Moti̇vasyon MotivationMoti̇vasyon Motivation
Moti̇vasyon MotivationFurkan Orkan Bayram
512 vues22 diapositives
Motivasyon Yönetimi par
Motivasyon YönetimiMotivasyon Yönetimi
Motivasyon YönetimiCOSKUN CAN AKTAN
2.6K vues25 diapositives
ÖRGÜTLERDE GÜÇ VE POLİTİKA par
ÖRGÜTLERDE GÜÇ VE POLİTİKAÖRGÜTLERDE GÜÇ VE POLİTİKA
ÖRGÜTLERDE GÜÇ VE POLİTİKAYunus Emre Sarıgül
28.3K vues40 diapositives
Motivasyon par
Motivasyon Motivasyon
Motivasyon İK Atölyesi
9.5K vues30 diapositives
Farklılıkların Yönetimi par
Farklılıkların YönetimiFarklılıkların Yönetimi
Farklılıkların Yönetimiİsmet Barutcugil
11.3K vues30 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi par
Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi
Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Ipek Aral
13.6K vues47 diapositives
İnsan Kaynaklarında Motivasyon par
İnsan Kaynaklarında Motivasyonİnsan Kaynaklarında Motivasyon
İnsan Kaynaklarında MotivasyonSEMRIN IK EGITIM VE DANISMANLIK
7.1K vues90 diapositives
öRgütsel güven par
öRgütsel güvenöRgütsel güven
öRgütsel güvennilayy03
8.3K vues30 diapositives
Çalışanların Motivasyonu Nasıl Arttırılır? par
Çalışanların Motivasyonu Nasıl Arttırılır?Çalışanların Motivasyonu Nasıl Arttırılır?
Çalışanların Motivasyonu Nasıl Arttırılır?SlaytSunum
40.1K vues26 diapositives
2. üni̇te par
2. üni̇te2. üni̇te
2. üni̇teMehmet Akif Çakırer
1.9K vues41 diapositives
ÖRGÜT İKLİMİ par
ÖRGÜT İKLİMİÖRGÜT İKLİMİ
ÖRGÜT İKLİMİAli KAHRAMAN
18.7K vues20 diapositives

Tendances(20)

Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi par Ipek Aral
Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi
Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi
Ipek Aral 13.6K vues
öRgütsel güven par nilayy03
öRgütsel güvenöRgütsel güven
öRgütsel güven
nilayy038.3K vues
Çalışanların Motivasyonu Nasıl Arttırılır? par SlaytSunum
Çalışanların Motivasyonu Nasıl Arttırılır?Çalışanların Motivasyonu Nasıl Arttırılır?
Çalışanların Motivasyonu Nasıl Arttırılır?
SlaytSunum40.1K vues
Ekip Motivasyonu Oluşturmak ve Bu Motivasyonu Sürekli Kılmak par Serhat Bıçakçı
Ekip Motivasyonu Oluşturmak ve Bu Motivasyonu Sürekli KılmakEkip Motivasyonu Oluşturmak ve Bu Motivasyonu Sürekli Kılmak
Ekip Motivasyonu Oluşturmak ve Bu Motivasyonu Sürekli Kılmak
Serhat Bıçakçı14.6K vues
İş değerleme ve ücret yöneti̇mi̇ par Tugba Ozen
İş değerleme ve ücret yöneti̇mi̇İş değerleme ve ücret yöneti̇mi̇
İş değerleme ve ücret yöneti̇mi̇
Tugba Ozen23.8K vues
İş değerleme par Nuri Yilmaz
İş değerlemeİş değerleme
İş değerleme
Nuri Yilmaz31.9K vues
İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi / Istanbul Business School Micro MBA Eğitimi par Istanbul_Business_School
İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi / Istanbul Business School Micro MBA Eğitimiİnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi / Istanbul Business School Micro MBA Eğitimi
İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi / Istanbul Business School Micro MBA Eğitimi
İş Tatmini par Tugba Ozen
İş Tatminiİş Tatmini
İş Tatmini
Tugba Ozen11.1K vues
ÖĞRETMENLERE MOTİVASYON SEMİNERİ par Cihangir Acar
ÖĞRETMENLERE MOTİVASYON SEMİNERİÖĞRETMENLERE MOTİVASYON SEMİNERİ
ÖĞRETMENLERE MOTİVASYON SEMİNERİ
Cihangir Acar6.6K vues
Sağlık kurumlarında kalite yönetimi unite 22-kali̇te ödülleri̇-prof.dr.halit ... par Prof. Dr. Halit Hami Öz
Sağlık kurumlarında kalite yönetimi unite 22-kali̇te ödülleri̇-prof.dr.halit ...Sağlık kurumlarında kalite yönetimi unite 22-kali̇te ödülleri̇-prof.dr.halit ...
Sağlık kurumlarında kalite yönetimi unite 22-kali̇te ödülleri̇-prof.dr.halit ...

Similaire à Örgütsel Motivasyon

Isletme 2 Ders 2 par
Isletme 2 Ders 2Isletme 2 Ders 2
Isletme 2 Ders 2Mert Erkol
3.5K vues60 diapositives
Motivasyon par
MotivasyonMotivasyon
MotivasyonIsmail Altan
3.1K vues79 diapositives
Motivasyon nilay-yonetimm par
Motivasyon nilay-yonetimmMotivasyon nilay-yonetimm
Motivasyon nilay-yonetimmSerkan Kocakaya
2.8K vues41 diapositives
3uncu goz isadami kocluk programi par
3uncu goz isadami kocluk programi3uncu goz isadami kocluk programi
3uncu goz isadami kocluk programiGursoy Erol
516 vues12 diapositives
19103934 takımalıması par
19103934 takımalıması19103934 takımalıması
19103934 takımalımasıHakem Filiz
286 vues48 diapositives
KoçLuk&MentöRlüK par
KoçLuk&MentöRlüKKoçLuk&MentöRlüK
KoçLuk&MentöRlüKfahricelik
4.9K vues22 diapositives

Similaire à Örgütsel Motivasyon(20)

Isletme 2 Ders 2 par Mert Erkol
Isletme 2 Ders 2Isletme 2 Ders 2
Isletme 2 Ders 2
Mert Erkol3.5K vues
3uncu goz isadami kocluk programi par Gursoy Erol
3uncu goz isadami kocluk programi3uncu goz isadami kocluk programi
3uncu goz isadami kocluk programi
Gursoy Erol516 vues
19103934 takımalıması par Hakem Filiz
19103934 takımalıması19103934 takımalıması
19103934 takımalıması
Hakem Filiz286 vues
KoçLuk&MentöRlüK par fahricelik
KoçLuk&MentöRlüKKoçLuk&MentöRlüK
KoçLuk&MentöRlüK
fahricelik4.9K vues
Cagri Merkezi Insan Kaynaklari par Aretiasus
Cagri Merkezi Insan KaynaklariCagri Merkezi Insan Kaynaklari
Cagri Merkezi Insan Kaynaklari
Aretiasus 2K vues
Hasan öztabay 20103059 kariyer planlama sunu par hasanoztabay
Hasan öztabay 20103059 kariyer planlama sunuHasan öztabay 20103059 kariyer planlama sunu
Hasan öztabay 20103059 kariyer planlama sunu
hasanoztabay5K vues
Temel Koçluk Eğitimi par Univerist
Temel Koçluk EğitimiTemel Koçluk Eğitimi
Temel Koçluk Eğitimi
Univerist516 vues
Cagri Merkezi Oryantasyon par Aretiasus
Cagri Merkezi OryantasyonCagri Merkezi Oryantasyon
Cagri Merkezi Oryantasyon
Aretiasus 1.7K vues
Sosyal Sermaye Modeli "Nefes Alan Şirketler" par Akın KILIÇ
Sosyal Sermaye Modeli "Nefes Alan Şirketler"Sosyal Sermaye Modeli "Nefes Alan Şirketler"
Sosyal Sermaye Modeli "Nefes Alan Şirketler"
Akın KILIÇ317 vues
İnsan Kaynakları Yönetimi - Eğitim ve Geliştirme par Osman Nar
İnsan Kaynakları Yönetimi - Eğitim ve Geliştirmeİnsan Kaynakları Yönetimi - Eğitim ve Geliştirme
İnsan Kaynakları Yönetimi - Eğitim ve Geliştirme
Osman Nar52.5K vues

Plus de OZDEN OZLÜ

Sosyal medya ve yabancilasma par
Sosyal medya ve yabancilasmaSosyal medya ve yabancilasma
Sosyal medya ve yabancilasmaOZDEN OZLÜ
360 vues25 diapositives
Kurumsal sosyal sorumluluk piramidi par
Kurumsal sosyal sorumluluk piramidiKurumsal sosyal sorumluluk piramidi
Kurumsal sosyal sorumluluk piramidiOZDEN OZLÜ
697 vues33 diapositives
Kültür Endüstrisi par
Kültür EndüstrisiKültür Endüstrisi
Kültür EndüstrisiOZDEN OZLÜ
3.1K vues29 diapositives
Reklamda etik ve çocuklara yönelik reklamlar par
Reklamda etik ve çocuklara yönelik reklamlarReklamda etik ve çocuklara yönelik reklamlar
Reklamda etik ve çocuklara yönelik reklamlarOZDEN OZLÜ
5.2K vues44 diapositives
Modanın Tüketimdeki Yeri ve Yaşam Tarzları ile İlişkisi par
Modanın Tüketimdeki Yeri ve Yaşam Tarzları ile İlişkisiModanın Tüketimdeki Yeri ve Yaşam Tarzları ile İlişkisi
Modanın Tüketimdeki Yeri ve Yaşam Tarzları ile İlişkisiOZDEN OZLÜ
1.4K vues47 diapositives
Türk lobisi, Turkish lobby par
Türk lobisi, Turkish lobbyTürk lobisi, Turkish lobby
Türk lobisi, Turkish lobbyOZDEN OZLÜ
2.4K vues31 diapositives

Plus de OZDEN OZLÜ(11)

Sosyal medya ve yabancilasma par OZDEN OZLÜ
Sosyal medya ve yabancilasmaSosyal medya ve yabancilasma
Sosyal medya ve yabancilasma
OZDEN OZLÜ360 vues
Kurumsal sosyal sorumluluk piramidi par OZDEN OZLÜ
Kurumsal sosyal sorumluluk piramidiKurumsal sosyal sorumluluk piramidi
Kurumsal sosyal sorumluluk piramidi
OZDEN OZLÜ697 vues
Kültür Endüstrisi par OZDEN OZLÜ
Kültür EndüstrisiKültür Endüstrisi
Kültür Endüstrisi
OZDEN OZLÜ3.1K vues
Reklamda etik ve çocuklara yönelik reklamlar par OZDEN OZLÜ
Reklamda etik ve çocuklara yönelik reklamlarReklamda etik ve çocuklara yönelik reklamlar
Reklamda etik ve çocuklara yönelik reklamlar
OZDEN OZLÜ5.2K vues
Modanın Tüketimdeki Yeri ve Yaşam Tarzları ile İlişkisi par OZDEN OZLÜ
Modanın Tüketimdeki Yeri ve Yaşam Tarzları ile İlişkisiModanın Tüketimdeki Yeri ve Yaşam Tarzları ile İlişkisi
Modanın Tüketimdeki Yeri ve Yaşam Tarzları ile İlişkisi
OZDEN OZLÜ1.4K vues
Türk lobisi, Turkish lobby par OZDEN OZLÜ
Türk lobisi, Turkish lobbyTürk lobisi, Turkish lobby
Türk lobisi, Turkish lobby
OZDEN OZLÜ2.4K vues
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemi, Evren, Örneklem ve Verilerin Belirlenmesi par OZDEN OZLÜ
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemi, Evren, Örneklem ve Verilerin BelirlenmesiSosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemi, Evren, Örneklem ve Verilerin Belirlenmesi
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemi, Evren, Örneklem ve Verilerin Belirlenmesi
OZDEN OZLÜ66.9K vues
Kri̇z yöneti̇mi̇ par OZDEN OZLÜ
Kri̇z yöneti̇mi̇ Kri̇z yöneti̇mi̇
Kri̇z yöneti̇mi̇
OZDEN OZLÜ3.2K vues
Okulda performans yönetim sistemi par OZDEN OZLÜ
Okulda performans yönetim sistemiOkulda performans yönetim sistemi
Okulda performans yönetim sistemi
OZDEN OZLÜ633 vues
İçsel ve dişsal moti̇vasyonlar par OZDEN OZLÜ
İçsel ve dişsal moti̇vasyonlar İçsel ve dişsal moti̇vasyonlar
İçsel ve dişsal moti̇vasyonlar
OZDEN OZLÜ4K vues

Örgütsel Motivasyon

 • 1. T.C MALTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İŞLETME YÖNETİMİ VE İŞLETME FONKSİYONLARI DERSİ ÖDEVİ HAZIRLAYAN ÖZDEN ÖZLÜ ISTANBUL, 2009
 • 2. Motivasyon; insanlara yapt rmakı istedi iniz eyi, yapmak istedikleriğ ş için, yapt rma sanat d r.ı ı ı Dwight D. Eisenhower
 • 3.  Motivasyon Kavramı  Dışsal ve İçsel Motivasyon  Örgütsel Motivasyon  Bireylerin İhtiyaçları  Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi  Psikolojik Açıdan Farklı İnsan Grupları  İnsan Davranışını Değiştirebilen Üç Duygu  İşgören Neden Çalıştığı Yerde Kalmak İster?  Yönetimin Vereceği Hizmetler  Yönetimin Sorumluluğu  Yönetici Çalışanlarını Nasıl Motive Etmeli?  Öğretmen Motivasyonu  Sınıf Ortamı ve Öğretmen Motivasyonu  Öğretmenin İçsel ve Dışsal Motivasyonu  Okul Yöneticilerinin Okullarında Yaptıkları Motivasyonu Sağlama Etkinlikleri  Sonuç  Öneriler
 • 4.  Koçel, motivasyonu bireylerin, bir amacı gerçekleştirmek için kendi arzu ve istekleri ile davranmaları olarak tanımlamaktadır. (Koçel, 2001, s.154)  Luthans’a göre motivasyon; davranış ve performansı * canlandıran * harekete geçiren, * yönlendiren, * devamını sağlayan bir süreçtir. (Luthans, 1998)  Fındıkçı da, motivasyonu; * insanı harekete geçiren, * hareketlerinin yönlerini belirleyen, * onların düşünceleri, umutları, inançları, * kısaca arzu, ihtiyaç ve korkuları olarak tanımlamaktadır. (Fındıkçı, 2000:373)
 • 5. Motivasyonun iki türü vardır: dışsal motivasyon ve içsel motivasyon.  Dışsal motivasyon, bireyin dışından gelen etkileri içerir. Motive edici faktörler; * para * sosyal imkanlar * notlar gibi dış kaynaklı ödüllerdir.  İçsel motivasyon, para ve not gibi dıştan gelen ödüllerden daha çok bireyin içinde var olan * bilme ihtiyacı * yeterli olma isteği * gelişme arzusu gibi ihtiyaçlarına yönelik tepkilerdir.
 • 6. Çalışanlar bir örgütün örgüt olmasındaki temel sebeplerdir. Çalışan olmadan örgüt var olamaz. Örgüt içindeki motivasyon; örgütsel hedeflere ulaşmak için, istekli ve yüksek eforla çaba göstermek olarak tanımlanabilir. (Robbins, DeCenzo, 2005) Buna göre temel amaç, işgörenlerin, örgütün hedefleri doğrultusunda * bilgi, yetenek ve güçlerini kullanarak; * istekli, verimli ve etkili çalışmasını sağlamaktır.
 • 7. Motivasyon, sadece bir kere sağlandıktan sonra tekrar ihtiyaç duyulmayacak bir süreç değildir. Organizasyonlar ve bireyler zamanla değişirler. Bu yüzden motivasyon kaynakları da sürekli değişmelidir.
 • 8. İnsan ihtiyaçları sonsuz ve sınırsızdır, bu yüzden daha fazla motive edilmeye hazırdır. Önemli olan insanların çalıştıkları kuruma daha fazla katkı sağlamaları için doğru motivasyon araçları kullanmaktır. İncir, çalışanların ihtiyaçları ile örtüşmeyen ödüllerle motive edilmesinin anlamsız olduğunu söylemektedir. (İncir, 1999 ss. 47-60) Bireyin çalıştığı kurumdan istediği sadece para gibi fizyolojik ihtiyaçlar değildir. Birey ayrıca, psikolojik ve sosyolojik ihtiyaçlarının da bir kısmını kurumdan sağlamak ister. (Başaran, 1984, s.207)
 • 9. Bizler ihtiyaçlarımız tarafından motive ediliriz. Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi, bu ihtiyaçların bizleri nasıl motive ettiğini açıklar. Maslow teorisine göre insan ihtiyaçlarının bir sıralaması vardır. Maslow teorisinde, ilk önce hayatta kalmak için gerekli olan ihtiyaçlarla başlayarak, sırasıyla her ihtiyacı karşılamamız gerektiği ve bir alt basamaktaki ihtiyaçlar doyurulmadan bir üst basamağa geçilemez denmektedir.
 • 10. A Theory of Human Motivation
 • 11. Psikolojik yapılarıyla farklılık gösteren insanların altı grupta toplandığından söz eden Nüvit, bu grupları şöyle açıklamıştır: (Nüvit, İnsan Mühendisliği, 7.B.) * Emniyet arayan personel * Mükemmellik isteyen personel * Kendisine önem verilmesini isteyen personel * Sorumluluk seven personel * Prestij arayan personel * Herkes tarafından kabul edilmesini isteyen personel
 • 12. Korku, görev ve sevgiden oluşan üç duygu insan davranışının değişmesine neden olabilir. * Korku; insan korku duygusu ile motive edildiğinde görevini mecbur olduğu için, * Görev; görevinden dolayı motive olmuşsa işini zorunlu olduğu için, * Sevgi; motive eden sevgi duygusu ise işini istediği için yapar.
 • 13. * mesleki büyüme, öğrenme ve gelişim olduğu için, * farklılık yaratmak ve katkı sağlamak için, * takımın bir parçası olduğu için, * iyi patrona sahip olduğu için, * takdir edildiği için, * işte eğlence bulduğu için, * işinde özyönetimi olduğu için, * çalışma saatleri ve giyimde esneklik olduğu için, * adil ücretlendirme ve kazançlar olduğu için, * ilham veren lideri olduğu için, * kurumun misyonu, kaliteli üretim yaptığı ve kurumuyla gurur duyduğu için, * kurumun bulunduğu çevreden dolayı, * iş güvencesi için, * aile ya da arkadaş gibi işvereni olduğu için, * en ileri teknolojiye sahip olduğu için. (Kaye & Evans, 2002)
 • 14. Çalışanların farklı yapılarına, çalıştıkları işten ve kurumdan beklentilerine göre ihtiyaçlarını karşılayabilecek iyi bir yönetime ihtiyaç vardır. Bir yönetici için önemli olan, çalışanların örgütün amaçları doğrultusunda davranmasıdır.
 • 15. Yönetimin çalışanlarına vereceği hizmetler; * her türlü ödeme, * yetiştirme, * yükseltme, * yer değiştirme, * motivasyon * disiplin * değerlendirme gibi olmalıdır.
 • 16. Kavrakoğlu, örgütlerde yönetimin sorumluluğunu, * sistemi geliştirmek, * çabasını ve zamanını büyük ölçüde insan unsuruna ayırmak, * çalışanların motivasyonunu yüksek tutmak olarak açıklamaktadır. (Kavrakoğlu, 1996, s.61–66) Çalışan, işi ile özdeşleşmiş ise, işi ile ilgili sorunlar çıktığında, sorunları çözmeyi yüklenir ve bu da yöneticinin bu çalışanları motive etmesini kolaylaştırır. (Başaran, 1982)
 • 17. Her birey kendi enerjisini, güdüsünü ve üretkenliğini devam ettirmekle yükümlüdür. Bu büyük ölçüde doğru olsa da, aslında motivasyonun harekete geçirileceği bir iş ortamını yaratmak yöneticinin sorumluluğudur.
 • 18. Motivasyon, etkileyebileceğiniz ancak yaratamayacağınız bir davranıştır. Hatta yüksek derecede motivasyonu olan bireyler bile, yaptığı işte * hüsrana uğramış * cesareti kırılmış * bıkmış olabilir. Örgüt üyelerinin, yöneticileri tarafından kendilerine değer verildiğini, çabalarının farkında olunduğunu bilmek hakkıdır. Bir yönetici unutmamalıdır ki, her çalışan farklıdır ve farklı şeylerle motive olur veya emeğinin karşılığını alır.
 • 19. İyi bir yöneticinin çalışanını motive etmek için takip etmesi gereken bazı etkili yöntemler: * Çalışanlarını iyi tanımak ve anlamak, * Kendisinin motive etmede ne kadar etkili olduğunu bilmek, * Çalışanların daha çok çalışmalarını ve daha verimli olmalarını sağlayacak değişik ödüllerle de motive edebilmek, * Başarıyı övgü ve ödülle karşılamak ve desteklemek, * Çalışanların verimliliğini artıracak yetenek isteyen hedefler belirleyerek onları bu hedeflere yönlendirmek, * Çalışanların duygularını iltifat ve jestlerle okşamak, * Kararları çalışanlarla birlikte alarak onların sorumluluk almalarını sağlamak, * Kurumun belirlediği hedeflerle ve diğer önemli konular ile ilgili olarak çalışanları bilgilendirmek. (Dogani ve Aysal, 2009 s. 98- 99)
 • 20. İyi bir yönetici ; ‘Ben her şeyi kendim yaparım. Ben herkesten daha iyi yaparım’, dememeli. İyi bir yönetici; ‘Ben çalışanlarımla en iyisini yaparım’, diyebilmeli.
 • 21. Öğretmen, eğitim felsefesi ve amacını bilgiye ve beceriye dönüştüren ve bunları sınıfta öğrencilere aktaran kişidir. (Ofoegbu, 2004) Öğretmen motivasyonu; * öğretmenin işine karşı tutumu, * öğrencilerin eğitim sürecinde yer alması, * öğrenci disiplin ve kontrolüne etkisi ile ilgilidir.
 • 22. Sınıf ortamı, öğretmen motivasyonunda önemlidir. Eğer öğretmen, sınıfı, ideal öğrenmeyi sağlayacak kaynak ve araçlarla güvenli, sağlıklı ve mutlu bir yer olarak yaşarsa, okulun yönetiminde ve gelişiminde beklenilenden daha fazla katılım gösterir. (Ofoegbu, 2004) Sınıf uygulamaları ve okul çevresiyle uyum derecesine göre, öğretmenler, öğrencilerin performansını azaltabilir veya yükseltebilir.
 • 23. Ofoegbu’nun O’neil’den aktardığına göre, öğretmenlerin de içsel ve dışsal ihtiyaçları vardır. (O’neil, 1995 akt. Ofoegbu 2004) İçsel motive olan bir öğretmen; * kendi yararı için, * görevin sağladığı yarar için, * başarma ve kendini geliştirme duygusu için bir görevi üstlenmiş olabilir. Dışsal motive olan bir öğretmen, görevini maaş alma gibi bir ödülü elde etmek için yapabilir.
 • 24. Gerilim, stres ve endişe durumları, olumsuz kurumsal motivasyon sonucu ortaya çıkmaktadır. İş tatminsizliği işten ayrılma nedeni olabilir. (Alexander,Litchtenstein and Hellmann, 1997, Jamal, 1997) Öğretmenler arasında bazen devlet sektöründen özel sektöre veya tam tersi geçme olabilir. * Özel okullardaki ders saati yükü, yaz tatillerinin daha kısa olması, sıklıkla veli görüşme saatleri, ücret ödenmeden istenilen kurs hizmetleri gibi şartlar devlet okullarına geçme nedeni olabilir. * Devlet okullarındaki kalabalık sınıflar, teknoloji eksikliği, takım çalışması eksikliği, maaşların düşüklüğü gibi şartlar özel okullara geçme nedeni olabilir.
 • 25. 1997-1998 öğretim yılında Istanbul il merkezinde bulunan ilköğretim okullarındaki 28 yönetici ve 158 öğretmen üzerinde bir araştırma yapılmıştır. Araştırmanın amacı, ilköğretim okulu yöneticilerinin okullarında motivasyonu sağlamak amacıyla yaptıkları etkinlikleri yönetici ve sınıf öğretmenlerinin görüşlerine göre saptamaktır. Bu ankette yöneticilerin, motivasyonu sağlamada öğretmenlerin bireysel ihtiyaçlarının ve beklentilerinin karşılanması gerektiğinin fazla dikkate alınmadığı gerçeği ortaya çıkmıştır. Beaubien, yöneticilik, insanları motive etmek için onların istek ve ihtiyaçları ile samimi olarak ilgilenmeyi gerektirir der. (Beaubien, 1997, s.6)
 • 26. Ankette yöneticilerin, motivasyonu sağlamada nadiren derecesinde gösterdikleri davranışlar: * öğretmenlerin işten doyum bulmalarının sağlanması, * öğretmenlerin yetenek ve becerilerini ortaya çıkaracak fırsatlar yaratma, * öğretmenlerin etkinliklerinin değerlendirilmesi gibi davranışlardır. Bu sonuç; yöneticilerin, * öğretmenlerin gelişmesinin * yaratıcı yeteneklerinin ortaya çıkarılmasının etkili bir motivasyon aracı olduğunu benimsemediklerini göstermektedir.
 • 27. Ankette yöneticilerin, motivasyonu sağlamada arasıra gösterdikleri davranışlar: * öğretmenlere okulla ilgili bilgiler verme, * öğretmenlerin bireysel ihtiyaçları ile ilgilenme, * öğretmenlerin davranışlarını değerlendirmedir. Bu sonuç; yöneticilerin, * öğretmenlerin ihtiyaçlarıyla ilgilenme, * okulla ilgili işlerde bilgilendirme ile okulun benimsenmesinde önemli bir etken olduğunu göstermektedir.
 • 28. Ankette yöneticilerin, motivasyonu sağlamada çoğunlukla gösterdikleri davranışlar: * öğretmenlerin işlerini iyi yaptıklarına inanma ve güvenme, * öğretmenlerin yaptıkları işin önemli olduğuna inanma, * öğretmenlerin alınan kararlara katılmasını sağlama gibi etkinlikler olduğu saptanmıştır. Bu sonuç; yöneticilerin, * öğretmenlere değer vermesi, * güvenmesi, * toplantılarda öğretmenlerin alınan kararlara katılmasını sağlamanın olumlu davranışlar olduğunu göstermektedir.
 • 29. Çalışanların motive olabilmeleri için istek ve arzuları ile davranış göstermeleri, kendi bilgi ve becerilerini işlerine yansıtmaları gerekir. Konfüçyüs’ün dediği gibi, ‘İyiyi teşvik et, acemiye öğret ki hevesli olsunlar’, Kısacası, yüksek işgücü motivasyonu, beraberinde yüksek verimliliği getirecektir.
 • 30.  Çalışanlar sürekli geliştirilmeli.  Uygun ortamlar sağlanarak çalışanların motivasyonları artırılmalı.  Çalışanların beklenti ve ihtiyaçları dikkate alınarak, kendilerini geliştirmeleri için fırsatlar yaratılmalı.  Özellikle okul yöneticilerinin yetkilerini artırarak daha özerk çalışmalarını sağlayacak değişiklikler yaparak, okulların daha etkili işlemesi ve verimliliğinin artırılması sağlanabilir.