TRAUMA

Zoja Demaj
Zoja DemajNurse à Salus Hospital
MENAXHIMI I POLITRAUMES
NE URGJENCEN SPITALORE
MENAXHIMI:
 PARAPREGATITJA DHE PREGATJA
 Parapregatitja fillon ne momentin kur spitali
sinjalizohet per ardhjen e nje pacienti te
traumatizuar.
 Pregatitja nenkupton organizimin e stafit dhe
verifikimin e te gjithe mjeteve dhe materialeve
dhe funksionimin e tyre perpara ardhjes se
traumes.
 Nje pike e rendesishme eshte qe zona ku do
pritet trauma te jete e izoluar nga pjesa tjeter e
urgjences dhe te jete sa me afer rrugeve te
kalimit per cdo gje qe nevojtet.
 Per cdo dite dhe per cdo perdorim duhet te
verifikohet Check-list e materialeve,funksioni i
ventilatoreve,defibrilatoreve dhe i
medikamenteve.
Karakteristikat e pacienteve qe paraqiten ne
Urgjence Spitalore me tipe te ndryshme te
traumave perfshijne disa faktore trajtimi:
 Tipologjia e organizimit territorial(ambulancat dhe mjetet
perkatese,me mjek anestezist reanimator me ose
pa,dhe pranine e infermiereve.)
 Tipologjia e organizimit spitalor.( Qendra e
traumes,dedikuar vecanarisht trajtimit te te gjithe llojeve
te traumave.)
 Bashkepunimi brendaspitalor per dhenien e nje
sherbimi efikas kundrejt pacientit per secilin sherbim te
kerkuar,ku ne kete menyre ulin numrin e transferimeve
sekondare dhe pritjet per ekzaminime te ndryshme.
 Pregatitja e nje “Trauma Team” , e cila duhet te jete nje
ekip i mire organizuar dhe secili te di detyrat e veta.
Dhome urgjence
 .
MJETET E NEVOJSHME QE DUHET PER PRITJEN E NJE
TRAUME:
 DEFIBRILATOR
 VENTILATOR ARTIFICIAL
 MONITOR PER MATJEN E PARAMETRAVE
 NGROHES PER VENDOSJEN E
INFUZIONEVE
 AMBU ME RESERVUAR
 PAISJE PER ASPIRIM DHE SONDA
ASPIRIMI
 QAFORE CERVIKALE
 TAVOLINE SPINALE DHE MBAJTESE
ANESORE
 FIKSUES PER LEGENIN
 MATERIALE PER DRENAZHIMIN TORAKAL
 BARELE
MJETET E NEVOJSHME QE DUHET PER PRITJEN
E NJE TRAUME:
 GJAK UNIVERSAL (2 UNITA’)
 MODULISTIKA
 ANGIOCATH KALIBER (14)
 SNG
 KATETER FOLEY
 EPRUVETA PER ANALIZA LABORATORIKE
 QESE PER INFUSIONE TE NGROHURA
 MJETE PER MBAJTJE E RRUGEVE AJERORE TE LIRA
 TUBA ENDOTRACHEALE
 TRAPON SEMI RIGID
 LARINGOSKOP
 TABAKA PER DRENAZHIN TORAKAL
 ECOGRAFI
 SHIRINGE POMPE (te pakten 2)
 MJETE PER MBROJTJE PERSONALE.
Detyrat e personit qe merr
informacion per traumen:
 Koha dhe menyre sesi ka ndodhur
aksidenti
 Numri,mosha dhe gjinia e personave te
perfshire
 Llojet e lezioneve sipas rendesise
 Niveli I koshiences e personave te
perfshire
 Niveli ABC
 Trajtimet e dhena dhe rrezultatet e
arritura
EKIPI I TRAUMES
 Per pritjen e traumes madhore,personat qe do e presin duhet te dine
sesi te reagojne dhe te bashkepunojne me njeri-tjetrin.
 Paveresisht dimensioneve,rezervave te nje spitali, nje Ekip Traume
duhet te jete e formuar te pakten nga:
 MJEK ANESTESIST-RIANIMATOR
 MJEK KIRURG
 MJEK ORTOPED
 RADIOLOGET
 INFERMIERE
 Personat qe domosdoshmerishte nuk jane te lidhur ngusht me ekipin
e traumes,qe do te thote nuka jane te detyruar te jene prezent ne
ardhjen e traumes,por prania e tyre eshte rendesishme ne fazat e
tjera jane:
 MJEKU KARDIOLOG
 MJEKU I EMERGJENCES
 Ne fazen e pare mjeku Anestezist-Reanimator merr funksionin e
liderit ne pune gjate ardhjes e traumes,pasi ka competence dhe
eksperiencen e nevojshme.
Detyrat dhe kompetencat qe cdo
anetar i ekipit te traumes ka:
 Koordimi i gjithe procedurave
 Evidenton rendesine e ekzaminimeve
diagnostikues dhe terapeutike
 Drejton veprimet e anetareve te tjere
 Respekton dhe bene qe te respektohet
protokolli i punes
 Perfshine specialist te tjere nese eshte e
nevojshme
 Vendos menjane materialet e
panevojshme
 Shoqeron fizikisht pacientin per cdo
procedure diagnostikuese
E RENDESISHME:
 Figura e liderit te traumes eshte e
njohur nga te gjithe dhe i njihen
vecorite dhe detyrat nga te gjithe ekipi.
DETYRA E MJEKUT
ANESTESIST REANIMATOR
◦ Observim primar (A,B,C,D,E)
◦ Pershkruar sedative,analgjiziket dhe medikamentet
kuruese
◦ Intubon dhe garanton ventilim dhe oksigjenim
◦ Vendos aksese venoze
◦ Stabilizon hemodinamiken me likide dhe
medikamente
◦ Bashkepunon me kirurgun ne rastin e nje PNX
◦ Kontrollon levizjen e kujdesshme te pacientit per cdo
spostim qe i behet.
◦ Monitoron parametrat vital
◦ Drejton te tjeret per kryerjn e CPR-se ne rast nevoje.
◦ në C të vezhgimit primar identifikon dhe tamponon
vendi ku ka hemorragji
DETYRA E MJEKUT
ANESTESIST REANIMATOR
 vlerëson integritetin dhe ashpërsinë e traumës së gjoksit dhe
të barkut ,të hapur dhe të mbyllur e vendos se cfare do behet.
 trajton PNX të mundshme
 bashkopunon me ortopedin per lezioneve të mundshme
vaskulare në gjymtyrë
 mban lidhje me sallat operative dhe merr pjesë në
diagnostifikim nëse është parakusht për kirurgji të mundshme
 Gjatë studimit primar (E = ekspozimi), trajton frakturat që
imobilizohen dhe trajton lezionet e lidhura (dezinfektim,
qepje, fashë)
 vlerëson traumat e hapura dhe të mbyllura të gjymtyrëve dhe
legenit dhe siguron procedura diagnostike terapeutike sipas
algoritmeve të paracaktuara të vendimmarrjes
 pajtohet me kirurgun për qasjen ndaj lezioneve të mundshme
vaskulare në gjymtyrë
 mban lidhje me teatrot operative dhe merr pjesë në
diagnostifikim nëse është parakusht për kirurgji të mundshme
DETYRAT E INFERMIERIT
 për thjeshtësi ne identifikojmë infermieren
e parë me mbikëqyrjen e pikave A dhe B
dhe pjesën C të studimit primar)
 siguron medikamentet ,kontrollon
rrugëve të frymëmarrjes te jene te lira,
stabilizimin e shtyllës kurrizore dhe
procedurat dhe mjetet per monitorimin
janë të pranishme dhe funksionale:
 për thjeshtësi ne e identifikojmë atë me
bashkëpunimin me kirurgun dhe
ortopedin, dhe me menaxhimin e pjesës
së C, D dhe të observimit primar.
Udhëheqësi i ekipit dhe infermierja duhet të presin
pacientin jashtë urgjences se spitalit dhe te bëjn një
vështrim të shpejtë, i cili nuk zëvendëson obeservimin
primar sipas skemës:
 ABCDE, por lejon një kontakt të parë vizual me
pacientin dhe mund të sjellë zgjedhje operative te
menjehershme.
 (SHIKIM I SHPEJTE)
 • RRUGE TE LIRA TE FRYMEMARRJES OSE TE
BLLOKUARA?
 • VENTILIMI DHE OKSIGJENIM ADEKUAT?
 • SHENJAT E SHKARKIMIT MASIVE, OSE SHOCK
HIPOVOLEMIKE?
 • A ËSHTË PACIENTI KOSHIENT?
 • LESIONET TË RENDA TE KOKES, QAFES,
SHPINES, ARTIKULAZIONEVE?
 • NGJYRA
 TEMPERATURA TRUPORE
 Ne rast hemoragjie masive duhet drejtuar menjehere
salles se operacionit….
KLINIKA
 Ne shumicen raste te gjithe pacientet
qe vine ne spital fillimisht jane asistuar
nga nje personel mjeksor I cili ne nje
fare menyre ka stabilizuar parametrat
vital,por ne momentin mberritjes
ndiqet gjithmone skema ABCDE
KLINIKA
 A:kontrolli i rrugeve te
frymemarrjes dhe vendosja e nje
qaforeje per stabilizuar zonen
cervikale.
 B: Frymemarrja
 C: Qarkullimi dhe kontrolli i
burimeve hemorragjike
 D: Koshienca (statusi neurologjik)
 E: EKSPOZURE
Observimi sekondar
 Observimi sekondar duhet të
përfundojë në Departamentin e
Emergjencave, por në marrëdhëniet
detajet logjistike, çështjet dhe ngjarjet
lokale gjithashtu mund të kryhet në
departamentin e fundit destinacionit të
pacientit (p.sh. kirurgji), por është
përgjegjësi e liderit për të siguruar se
cfare do te ndodh dhe që të gjithë të
dhënat shoqërojnë pacientin ne cdo
hap te tij.
Observimi sekondar
 • EKZAMINIMI I KOKES – TRUNGUT
DHE KEMBEVE - PERGJIGJE PER
VLERESIMIN E PLOTE TE NDONJE
LEZIONI
 ANAMNEZA E PLOTE
 MONITORIMI I TË DHËNAVE
LABORATORIKE, KLINIKE DHE
RADIOLOGJIKE
 RRUGETIMI I PACIENTIT
Vlerësimi neurologjik:
 GCS duhet të rivlerësohet, me motilitetin
okular dhe pupillarë të ekzaminuar, me
shenja anësore të identifikuara. Nëse
pacienti po bashkëpunon, lëvizja dhe
ndjeshmëria periferike duhet të
shqyrtohen dhe niveli i lesionit të
theksohet. Prania e tronditjes me
bradikardinë është sugjestuese e
goditjes kurrizore (shiko), ndërsa tek
meshkujt shfaqja e priapizmit përfaqëson
një shenjë gati patognomonike.
Kokë:
 obeservohet per lecione të kokës
(veçanërisht në zona oksipital ose në
çdo rast të mbuluar me flokë), të dyja
depërtimet e kutisë së kafkës. Në rast
të gjakderdhjes, një compression ose
suture mund të jetë e mjaftueshme në
pritje të një vlerësimi të specializuar
neurokirurgjik.
Thyerja e bazes se kafkes
 duhet të dyshohet në rast të otorrheës
ose lëngjeve. Nëse likidi është e
shoqëruar me gjak (pothuajse
gjithmonë !!), vetëm vëzhgoni
formimin e një halo të dyfishtë në një
garzë absorbuese, ose vonesa në
koagulimin e gjakut. Nëse dyshohet
një thyerje e bazës së kafkës,
përdorimi i otoskopëve e pozicionimi i
verbër i një tubi bërthamor. Nëse
është e nevojshme, do të futet një tub
orogastrik.
Syte
 Ekzaminimi duhet të jetë i
parakohshëm si për të vlerësuar
shenjat neurologjike, ashtu edhe për
shkak të shfaqjes së edemës së
palpebrale dhe mund të vështirësojë
një ekzaminim pasues. Organet e
huaja (duke përfshirë lentet e
kontaktit) duhet të hiqen. Nëse
pacienti është i ndërgjegjshëm, aftësia
vizuale duhet të vlerësohet (shih mua?
Lexo emrin tim!).
Fytyra
 duhet të testohet për të identifikuar
ndonjë lezione të kockave. Duhet të
respektohet stabiliteti i maxillës
(lezione e mundshme e) dhe një
thyerje e mandibulës (e cila mund të
shoqërohet me rënien e gjuhës).
Qafa
 Inspektimi dhe palpimi në kërkim të
lëndimeve. Gjithashtu në këtë rajon
është e ndaluar ekzekutimi i
manovrave të verbërta dhe heqja e
çdo mjeteve depërtuese.
Kraharori
 Supozohet se në këtë fazë lezionet
potencialisht vdekjeprurëse (PNX,
tamponade kardiak) janë trajtuar.
Prandaj duhet të kërkohet asimetri në
zgjerimin gjoks, kërcit. Prania e
lezioneve depërtuese kërkon observim
të menjëhershëm diagnostik dhe një
vlerësim kirurgjik.
Abdomeni
 Vlerësimi i barkut synon të vendosë nëse do të përdorë
një laparotomi. Prandaj Tac, mund të përdoret në
përputhje me stabilitetin hemodinamik e pacientit dhe
me politikat lokale. Nëse vlerësimi i stabilitetit të legenit
nuk është kryer gjatë P.S.është e mundur të bëhet tani,
por testi duhet të kryhet vetëm një herë dhe rezultati të
jetë regjistruar në dosje. Nëse është e mundur një tub
duhet të futet në goje.Së fundi do te kryhet nje
esploracion te zorrës së trashë e cila lejon për të
vlerësuar këputje e pelvisit, zhvendosjen e prostatës,
prania e gjakut në zorrën e trashë dhe tonusin e
sfinkterit (shpesh mungon në trauma palcës së kurrizit).
Nëse nuk ka kunderrindikime (thyerje të kockës pubike,
prezenca e gjakut në meatus jashtëm urinar,
zhvendosja e prostatës, hematoma scrotal) është i
dobishëm për të futur një kateter urinare.
Gjymtyret
 Nëse pacienti është i vetëdijshëm,
ekzaminimi do të udhëhiqet nga ndonjë
dhimbje raportuar dhe praninë e kufizimit
funksional nga pacienti. Në rast të mos-
bashkëpunimit, një ekzaminim i plotë do të
kryhet në kërkim të lezioneve, deformimeve
dhe lezioneve vaskulare-nervore. Këto duhet
të trajtohen sa më shpejt që të jetë e mundur
për të shmangur dëmtimet e përhershme.
Lezione duhet të irrigohen, inspektohet dhe
sterilizohet. Burimet e gjakderdhjes duhet të
ndalohen.
Zona dorsale
 :Në një pacient të traumatizuar duhet
të kontrollohet pjesa nga mbrapa!
Është e papranueshme që lezionet
depërtuese identifikohen pas orëve.
Me teknikën e rrotullimit është e
mundur të kryhet një vlerësim i duhur i
shpinës pa ndërprerë stabilizimin e
shtyllës kurrizore. Siç është
përmendur tashmë, sa më shpejt të
jetë e mundur, tabela kurrizore duhet
të hiqet.
Anamneza
 Ne mbledhjen e te dhenave ne
observimin sekondar vihet re qe te
dhenat jane me te permbledhura dhe
ulin numrin e ekzaminimve shtese.
 Perdorimi I fjales AMPLE konsiston:
A-alergji
M-medikamente te marra me perpara
P-patologji te tjera
L-last minute –minuti i fundit i zbulimit
te te dhenave te reja
E-evente te lidhura me aksidentin.
Ne fund te obervimit kontrollen edhe nje here:
 A (AIRWAY) DHE B (BREATHING) jane te
pranueshme? (Nese pergjigja negative – TE
MERRET VENDIM).
 C (CIRCULATION) ËSHTË E VLEFSHEM?
Humbja e 15% e masës së qarkullimit të
gjakut futet me korrektësi nga infuzioni i 2
litrave të lëngjeve.
 Te kontrollohen parametrat dhe nese vihen re
ndryshime te menjehershme te tyre duhet te
bere kujdes dhe te raportohet.
 Në përputhje me protokollet lokale dhe
statusin klinik të pacientit duhet të kryhet
profilaksi antitetanike dhe terapi antalgjike.
Regjistrimi i kohës në karteles e traumës lejon një rivlerësim
kritik të performancës së ekipit dhe çdo korrigjim të çështjeve
kritike. Një kohë e pranueshme është si vijon:
 RED=E KUQE (më pak se një minutë)
INTERVENIMET Shpeto jete!!!
(ABCDE)
 Lironi rrugët e frymëmarrjes
 Oksigjen dhe Ventilim
 Kompresim i hemoragjive të jashtme
masive, komprimime pelvike
…
 ORANGE=PORTOKALLE (më pak se 15
minuta) INTERVENIMET URGJENTE
 intubim
 Imobilizzimi i qafes
 aksese venoze me kaliber te gjere -
Terapi me likide
 Monitorimi - ekografi
 Zhvishni pacientin
 Plotësoni observimin fillesta
 Thorax dhe Pelvis Rx
…
YELLOW= VERDHE (MË SHUMË SE
30 MINUTA) EKZAMINIME
URGJENTE DHE TRAJTIMET
 Të përfundoni observimin sekondar
 Kateterizimi i fshikëzës
 TAC dhe Rx
 diagnostikime dhe terapi te plota
 Terapi kirurgjikale
 Kujdesi intensiv
….
 Pas përfundimit të trajtimit, pacienti
duhet të transferohet në Njësinë
Operative të destinacionit
përfundimtar.
 Është e shpeshtë që në këtë pikë,
ndoshta pas një trajtimi të kryer në
mënyrë të pa të metë dhe me një
rezultat pozitiv, niveli i ndihmës
zvogëlohet.
Është e domosdoshme që:
 • Pacienti te jete i shoqëruar nga
mjeku, infermierja, të dhënat dhe
historinë e çdo gjë që është bërë.
 Flete e shoqerimit te pacientit te
regjistruar si trauma specifikon te
gjitha te dhenat,
 NËSE PACIENTI ËSHTË I
PANJOHUR, te vendoset nje byzylyk
identifikues qe korrespondon me
kartelen.
….
 • PROTEZAT, DOKUMENTET, MALLRAT
DHE OBJEKTE TË TJERA TË PACIENTIT
DUHET TE FUTEN NE INVENTAR DHE TE
RUHEN,PO E NJEJTA GJE VLENE PER
PLUMBAT,ARMET,DROGA.TE CILAT MUND
TE SHERBEJNE ME EVIDENTIME MJEKO-
LIGJORE.
 Transferimi i pacientit brenda ose jashte
struktures spitalore duhet bere nen
shoqerimin e nje mjeku dhe infermieri dhe te
kete keto material me vete :medikamente te
emergjences, një burim të oksigjenit, FANS,
defibrilator dhe monitor me observim te
parametrave.
FALEMINDERIT !!!!
1 sur 37

Recommandé

Traumat e vazave të mëdha të gjakut në abdomen. Mirgena Jeri.pptx par
Traumat e vazave të mëdha të gjakut në abdomen. Mirgena Jeri.pptxTraumat e vazave të mëdha të gjakut në abdomen. Mirgena Jeri.pptx
Traumat e vazave të mëdha të gjakut në abdomen. Mirgena Jeri.pptxMirgenaJeri1
7 vues37 diapositives
Anesteziologji par
AnesteziologjiAnesteziologji
AnesteziologjiMuhamed01
5.7K vues25 diapositives
Plaget.pptx par
Plaget.pptxPlaget.pptx
Plaget.pptxZoja Demaj
2K vues35 diapositives
Kirurgjia e neoplazive par
Kirurgjia e neoplaziveKirurgjia e neoplazive
Kirurgjia e neoplaziveHysni Dida
98 vues30 diapositives
JAVA PROJECT.docx par
JAVA PROJECT.docxJAVA PROJECT.docx
JAVA PROJECT.docxAnilaHysa1
5 vues2 diapositives
Lendimet masovike,-triazhimi-i-te-lenduareve-ppt;-25-10-2012 par
Lendimet masovike,-triazhimi-i-te-lenduareve-ppt;-25-10-2012Lendimet masovike,-triazhimi-i-te-lenduareve-ppt;-25-10-2012
Lendimet masovike,-triazhimi-i-te-lenduareve-ppt;-25-10-2012nastela
3K vues30 diapositives

Contenu connexe

En vedette

ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd par
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd Clark Boyd
27.1K vues69 diapositives
Getting into the tech field. what next par
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Tessa Mero
6.4K vues22 diapositives
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent par
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentLily Ray
6.8K vues99 diapositives
How to have difficult conversations par
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations Rajiv Jayarajah, MAppComm, ACC
5.5K vues19 diapositives
Introduction to Data Science par
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data ScienceChristy Abraham Joy
82.5K vues51 diapositives
Time Management & Productivity - Best Practices par
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesVit Horky
169.8K vues42 diapositives

En vedette(20)

ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd par Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
Clark Boyd27.1K vues
Getting into the tech field. what next par Tessa Mero
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
Tessa Mero6.4K vues
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent par Lily Ray
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Lily Ray6.8K vues
Time Management & Productivity - Best Practices par Vit Horky
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
Vit Horky169.8K vues
The six step guide to practical project management par MindGenius
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
MindGenius36.7K vues
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright... par RachelPearson36
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
RachelPearson3612.7K vues
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present... par Applitools
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Applitools55.5K vues
12 Ways to Increase Your Influence at Work par GetSmarter
12 Ways to Increase Your Influence at Work12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work
GetSmarter401.7K vues
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G... par DevGAMM Conference
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
DevGAMM Conference3.6K vues
Barbie - Brand Strategy Presentation par Erica Santiago
Barbie - Brand Strategy PresentationBarbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy Presentation
Erica Santiago25.1K vues
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well par Saba Software
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them wellGood Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Saba Software25.3K vues
Introduction to C Programming Language par Simplilearn
Introduction to C Programming LanguageIntroduction to C Programming Language
Introduction to C Programming Language
Simplilearn8.4K vues
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr... par Palo Alto Software
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...
Palo Alto Software88.4K vues
9 Tips for a Work-free Vacation par Weekdone.com
9 Tips for a Work-free Vacation9 Tips for a Work-free Vacation
9 Tips for a Work-free Vacation
Weekdone.com7.2K vues
How to Map Your Future par SlideShop.com
How to Map Your FutureHow to Map Your Future
How to Map Your Future
SlideShop.com275.1K vues

TRAUMA

 • 1. MENAXHIMI I POLITRAUMES NE URGJENCEN SPITALORE
 • 2. MENAXHIMI:  PARAPREGATITJA DHE PREGATJA  Parapregatitja fillon ne momentin kur spitali sinjalizohet per ardhjen e nje pacienti te traumatizuar.  Pregatitja nenkupton organizimin e stafit dhe verifikimin e te gjithe mjeteve dhe materialeve dhe funksionimin e tyre perpara ardhjes se traumes.  Nje pike e rendesishme eshte qe zona ku do pritet trauma te jete e izoluar nga pjesa tjeter e urgjences dhe te jete sa me afer rrugeve te kalimit per cdo gje qe nevojtet.  Per cdo dite dhe per cdo perdorim duhet te verifikohet Check-list e materialeve,funksioni i ventilatoreve,defibrilatoreve dhe i medikamenteve.
 • 3. Karakteristikat e pacienteve qe paraqiten ne Urgjence Spitalore me tipe te ndryshme te traumave perfshijne disa faktore trajtimi:  Tipologjia e organizimit territorial(ambulancat dhe mjetet perkatese,me mjek anestezist reanimator me ose pa,dhe pranine e infermiereve.)  Tipologjia e organizimit spitalor.( Qendra e traumes,dedikuar vecanarisht trajtimit te te gjithe llojeve te traumave.)  Bashkepunimi brendaspitalor per dhenien e nje sherbimi efikas kundrejt pacientit per secilin sherbim te kerkuar,ku ne kete menyre ulin numrin e transferimeve sekondare dhe pritjet per ekzaminime te ndryshme.  Pregatitja e nje “Trauma Team” , e cila duhet te jete nje ekip i mire organizuar dhe secili te di detyrat e veta.
 • 5. MJETET E NEVOJSHME QE DUHET PER PRITJEN E NJE TRAUME:  DEFIBRILATOR  VENTILATOR ARTIFICIAL  MONITOR PER MATJEN E PARAMETRAVE  NGROHES PER VENDOSJEN E INFUZIONEVE  AMBU ME RESERVUAR  PAISJE PER ASPIRIM DHE SONDA ASPIRIMI  QAFORE CERVIKALE  TAVOLINE SPINALE DHE MBAJTESE ANESORE  FIKSUES PER LEGENIN  MATERIALE PER DRENAZHIMIN TORAKAL  BARELE
 • 6. MJETET E NEVOJSHME QE DUHET PER PRITJEN E NJE TRAUME:  GJAK UNIVERSAL (2 UNITA’)  MODULISTIKA  ANGIOCATH KALIBER (14)  SNG  KATETER FOLEY  EPRUVETA PER ANALIZA LABORATORIKE  QESE PER INFUSIONE TE NGROHURA  MJETE PER MBAJTJE E RRUGEVE AJERORE TE LIRA  TUBA ENDOTRACHEALE  TRAPON SEMI RIGID  LARINGOSKOP  TABAKA PER DRENAZHIN TORAKAL  ECOGRAFI  SHIRINGE POMPE (te pakten 2)  MJETE PER MBROJTJE PERSONALE.
 • 7. Detyrat e personit qe merr informacion per traumen:  Koha dhe menyre sesi ka ndodhur aksidenti  Numri,mosha dhe gjinia e personave te perfshire  Llojet e lezioneve sipas rendesise  Niveli I koshiences e personave te perfshire  Niveli ABC  Trajtimet e dhena dhe rrezultatet e arritura
 • 8. EKIPI I TRAUMES  Per pritjen e traumes madhore,personat qe do e presin duhet te dine sesi te reagojne dhe te bashkepunojne me njeri-tjetrin.  Paveresisht dimensioneve,rezervave te nje spitali, nje Ekip Traume duhet te jete e formuar te pakten nga:  MJEK ANESTESIST-RIANIMATOR  MJEK KIRURG  MJEK ORTOPED  RADIOLOGET  INFERMIERE  Personat qe domosdoshmerishte nuk jane te lidhur ngusht me ekipin e traumes,qe do te thote nuka jane te detyruar te jene prezent ne ardhjen e traumes,por prania e tyre eshte rendesishme ne fazat e tjera jane:  MJEKU KARDIOLOG  MJEKU I EMERGJENCES  Ne fazen e pare mjeku Anestezist-Reanimator merr funksionin e liderit ne pune gjate ardhjes e traumes,pasi ka competence dhe eksperiencen e nevojshme.
 • 9. Detyrat dhe kompetencat qe cdo anetar i ekipit te traumes ka:  Koordimi i gjithe procedurave  Evidenton rendesine e ekzaminimeve diagnostikues dhe terapeutike  Drejton veprimet e anetareve te tjere  Respekton dhe bene qe te respektohet protokolli i punes  Perfshine specialist te tjere nese eshte e nevojshme  Vendos menjane materialet e panevojshme  Shoqeron fizikisht pacientin per cdo procedure diagnostikuese
 • 10. E RENDESISHME:  Figura e liderit te traumes eshte e njohur nga te gjithe dhe i njihen vecorite dhe detyrat nga te gjithe ekipi.
 • 11. DETYRA E MJEKUT ANESTESIST REANIMATOR ◦ Observim primar (A,B,C,D,E) ◦ Pershkruar sedative,analgjiziket dhe medikamentet kuruese ◦ Intubon dhe garanton ventilim dhe oksigjenim ◦ Vendos aksese venoze ◦ Stabilizon hemodinamiken me likide dhe medikamente ◦ Bashkepunon me kirurgun ne rastin e nje PNX ◦ Kontrollon levizjen e kujdesshme te pacientit per cdo spostim qe i behet. ◦ Monitoron parametrat vital ◦ Drejton te tjeret per kryerjn e CPR-se ne rast nevoje. ◦ në C të vezhgimit primar identifikon dhe tamponon vendi ku ka hemorragji
 • 12. DETYRA E MJEKUT ANESTESIST REANIMATOR  vlerëson integritetin dhe ashpërsinë e traumës së gjoksit dhe të barkut ,të hapur dhe të mbyllur e vendos se cfare do behet.  trajton PNX të mundshme  bashkopunon me ortopedin per lezioneve të mundshme vaskulare në gjymtyrë  mban lidhje me sallat operative dhe merr pjesë në diagnostifikim nëse është parakusht për kirurgji të mundshme  Gjatë studimit primar (E = ekspozimi), trajton frakturat që imobilizohen dhe trajton lezionet e lidhura (dezinfektim, qepje, fashë)  vlerëson traumat e hapura dhe të mbyllura të gjymtyrëve dhe legenit dhe siguron procedura diagnostike terapeutike sipas algoritmeve të paracaktuara të vendimmarrjes  pajtohet me kirurgun për qasjen ndaj lezioneve të mundshme vaskulare në gjymtyrë  mban lidhje me teatrot operative dhe merr pjesë në diagnostifikim nëse është parakusht për kirurgji të mundshme
 • 13. DETYRAT E INFERMIERIT  për thjeshtësi ne identifikojmë infermieren e parë me mbikëqyrjen e pikave A dhe B dhe pjesën C të studimit primar)  siguron medikamentet ,kontrollon rrugëve të frymëmarrjes te jene te lira, stabilizimin e shtyllës kurrizore dhe procedurat dhe mjetet per monitorimin janë të pranishme dhe funksionale:  për thjeshtësi ne e identifikojmë atë me bashkëpunimin me kirurgun dhe ortopedin, dhe me menaxhimin e pjesës së C, D dhe të observimit primar.
 • 14. Udhëheqësi i ekipit dhe infermierja duhet të presin pacientin jashtë urgjences se spitalit dhe te bëjn një vështrim të shpejtë, i cili nuk zëvendëson obeservimin primar sipas skemës:  ABCDE, por lejon një kontakt të parë vizual me pacientin dhe mund të sjellë zgjedhje operative te menjehershme.  (SHIKIM I SHPEJTE)  • RRUGE TE LIRA TE FRYMEMARRJES OSE TE BLLOKUARA?  • VENTILIMI DHE OKSIGJENIM ADEKUAT?  • SHENJAT E SHKARKIMIT MASIVE, OSE SHOCK HIPOVOLEMIKE?  • A ËSHTË PACIENTI KOSHIENT?  • LESIONET TË RENDA TE KOKES, QAFES, SHPINES, ARTIKULAZIONEVE?  • NGJYRA  TEMPERATURA TRUPORE  Ne rast hemoragjie masive duhet drejtuar menjehere salles se operacionit….
 • 15. KLINIKA  Ne shumicen raste te gjithe pacientet qe vine ne spital fillimisht jane asistuar nga nje personel mjeksor I cili ne nje fare menyre ka stabilizuar parametrat vital,por ne momentin mberritjes ndiqet gjithmone skema ABCDE
 • 16. KLINIKA  A:kontrolli i rrugeve te frymemarrjes dhe vendosja e nje qaforeje per stabilizuar zonen cervikale.  B: Frymemarrja  C: Qarkullimi dhe kontrolli i burimeve hemorragjike  D: Koshienca (statusi neurologjik)  E: EKSPOZURE
 • 17. Observimi sekondar  Observimi sekondar duhet të përfundojë në Departamentin e Emergjencave, por në marrëdhëniet detajet logjistike, çështjet dhe ngjarjet lokale gjithashtu mund të kryhet në departamentin e fundit destinacionit të pacientit (p.sh. kirurgji), por është përgjegjësi e liderit për të siguruar se cfare do te ndodh dhe që të gjithë të dhënat shoqërojnë pacientin ne cdo hap te tij.
 • 18. Observimi sekondar  • EKZAMINIMI I KOKES – TRUNGUT DHE KEMBEVE - PERGJIGJE PER VLERESIMIN E PLOTE TE NDONJE LEZIONI  ANAMNEZA E PLOTE  MONITORIMI I TË DHËNAVE LABORATORIKE, KLINIKE DHE RADIOLOGJIKE  RRUGETIMI I PACIENTIT
 • 19. Vlerësimi neurologjik:  GCS duhet të rivlerësohet, me motilitetin okular dhe pupillarë të ekzaminuar, me shenja anësore të identifikuara. Nëse pacienti po bashkëpunon, lëvizja dhe ndjeshmëria periferike duhet të shqyrtohen dhe niveli i lesionit të theksohet. Prania e tronditjes me bradikardinë është sugjestuese e goditjes kurrizore (shiko), ndërsa tek meshkujt shfaqja e priapizmit përfaqëson një shenjë gati patognomonike.
 • 20. Kokë:  obeservohet per lecione të kokës (veçanërisht në zona oksipital ose në çdo rast të mbuluar me flokë), të dyja depërtimet e kutisë së kafkës. Në rast të gjakderdhjes, një compression ose suture mund të jetë e mjaftueshme në pritje të një vlerësimi të specializuar neurokirurgjik.
 • 21. Thyerja e bazes se kafkes  duhet të dyshohet në rast të otorrheës ose lëngjeve. Nëse likidi është e shoqëruar me gjak (pothuajse gjithmonë !!), vetëm vëzhgoni formimin e një halo të dyfishtë në një garzë absorbuese, ose vonesa në koagulimin e gjakut. Nëse dyshohet një thyerje e bazës së kafkës, përdorimi i otoskopëve e pozicionimi i verbër i një tubi bërthamor. Nëse është e nevojshme, do të futet një tub orogastrik.
 • 22. Syte  Ekzaminimi duhet të jetë i parakohshëm si për të vlerësuar shenjat neurologjike, ashtu edhe për shkak të shfaqjes së edemës së palpebrale dhe mund të vështirësojë një ekzaminim pasues. Organet e huaja (duke përfshirë lentet e kontaktit) duhet të hiqen. Nëse pacienti është i ndërgjegjshëm, aftësia vizuale duhet të vlerësohet (shih mua? Lexo emrin tim!).
 • 23. Fytyra  duhet të testohet për të identifikuar ndonjë lezione të kockave. Duhet të respektohet stabiliteti i maxillës (lezione e mundshme e) dhe një thyerje e mandibulës (e cila mund të shoqërohet me rënien e gjuhës).
 • 24. Qafa  Inspektimi dhe palpimi në kërkim të lëndimeve. Gjithashtu në këtë rajon është e ndaluar ekzekutimi i manovrave të verbërta dhe heqja e çdo mjeteve depërtuese.
 • 25. Kraharori  Supozohet se në këtë fazë lezionet potencialisht vdekjeprurëse (PNX, tamponade kardiak) janë trajtuar. Prandaj duhet të kërkohet asimetri në zgjerimin gjoks, kërcit. Prania e lezioneve depërtuese kërkon observim të menjëhershëm diagnostik dhe një vlerësim kirurgjik.
 • 26. Abdomeni  Vlerësimi i barkut synon të vendosë nëse do të përdorë një laparotomi. Prandaj Tac, mund të përdoret në përputhje me stabilitetin hemodinamik e pacientit dhe me politikat lokale. Nëse vlerësimi i stabilitetit të legenit nuk është kryer gjatë P.S.është e mundur të bëhet tani, por testi duhet të kryhet vetëm një herë dhe rezultati të jetë regjistruar në dosje. Nëse është e mundur një tub duhet të futet në goje.Së fundi do te kryhet nje esploracion te zorrës së trashë e cila lejon për të vlerësuar këputje e pelvisit, zhvendosjen e prostatës, prania e gjakut në zorrën e trashë dhe tonusin e sfinkterit (shpesh mungon në trauma palcës së kurrizit). Nëse nuk ka kunderrindikime (thyerje të kockës pubike, prezenca e gjakut në meatus jashtëm urinar, zhvendosja e prostatës, hematoma scrotal) është i dobishëm për të futur një kateter urinare.
 • 27. Gjymtyret  Nëse pacienti është i vetëdijshëm, ekzaminimi do të udhëhiqet nga ndonjë dhimbje raportuar dhe praninë e kufizimit funksional nga pacienti. Në rast të mos- bashkëpunimit, një ekzaminim i plotë do të kryhet në kërkim të lezioneve, deformimeve dhe lezioneve vaskulare-nervore. Këto duhet të trajtohen sa më shpejt që të jetë e mundur për të shmangur dëmtimet e përhershme. Lezione duhet të irrigohen, inspektohet dhe sterilizohet. Burimet e gjakderdhjes duhet të ndalohen.
 • 28. Zona dorsale  :Në një pacient të traumatizuar duhet të kontrollohet pjesa nga mbrapa! Është e papranueshme që lezionet depërtuese identifikohen pas orëve. Me teknikën e rrotullimit është e mundur të kryhet një vlerësim i duhur i shpinës pa ndërprerë stabilizimin e shtyllës kurrizore. Siç është përmendur tashmë, sa më shpejt të jetë e mundur, tabela kurrizore duhet të hiqet.
 • 29. Anamneza  Ne mbledhjen e te dhenave ne observimin sekondar vihet re qe te dhenat jane me te permbledhura dhe ulin numrin e ekzaminimve shtese.  Perdorimi I fjales AMPLE konsiston: A-alergji M-medikamente te marra me perpara P-patologji te tjera L-last minute –minuti i fundit i zbulimit te te dhenave te reja E-evente te lidhura me aksidentin.
 • 30. Ne fund te obervimit kontrollen edhe nje here:  A (AIRWAY) DHE B (BREATHING) jane te pranueshme? (Nese pergjigja negative – TE MERRET VENDIM).  C (CIRCULATION) ËSHTË E VLEFSHEM? Humbja e 15% e masës së qarkullimit të gjakut futet me korrektësi nga infuzioni i 2 litrave të lëngjeve.  Te kontrollohen parametrat dhe nese vihen re ndryshime te menjehershme te tyre duhet te bere kujdes dhe te raportohet.  Në përputhje me protokollet lokale dhe statusin klinik të pacientit duhet të kryhet profilaksi antitetanike dhe terapi antalgjike.
 • 31. Regjistrimi i kohës në karteles e traumës lejon një rivlerësim kritik të performancës së ekipit dhe çdo korrigjim të çështjeve kritike. Një kohë e pranueshme është si vijon:  RED=E KUQE (më pak se një minutë) INTERVENIMET Shpeto jete!!! (ABCDE)  Lironi rrugët e frymëmarrjes  Oksigjen dhe Ventilim  Kompresim i hemoragjive të jashtme masive, komprimime pelvike
 • 32. …  ORANGE=PORTOKALLE (më pak se 15 minuta) INTERVENIMET URGJENTE  intubim  Imobilizzimi i qafes  aksese venoze me kaliber te gjere - Terapi me likide  Monitorimi - ekografi  Zhvishni pacientin  Plotësoni observimin fillesta  Thorax dhe Pelvis Rx
 • 33. … YELLOW= VERDHE (MË SHUMË SE 30 MINUTA) EKZAMINIME URGJENTE DHE TRAJTIMET  Të përfundoni observimin sekondar  Kateterizimi i fshikëzës  TAC dhe Rx  diagnostikime dhe terapi te plota  Terapi kirurgjikale  Kujdesi intensiv
 • 34. ….  Pas përfundimit të trajtimit, pacienti duhet të transferohet në Njësinë Operative të destinacionit përfundimtar.  Është e shpeshtë që në këtë pikë, ndoshta pas një trajtimi të kryer në mënyrë të pa të metë dhe me një rezultat pozitiv, niveli i ndihmës zvogëlohet.
 • 35. Është e domosdoshme që:  • Pacienti te jete i shoqëruar nga mjeku, infermierja, të dhënat dhe historinë e çdo gjë që është bërë.  Flete e shoqerimit te pacientit te regjistruar si trauma specifikon te gjitha te dhenat,  NËSE PACIENTI ËSHTË I PANJOHUR, te vendoset nje byzylyk identifikues qe korrespondon me kartelen.
 • 36. ….  • PROTEZAT, DOKUMENTET, MALLRAT DHE OBJEKTE TË TJERA TË PACIENTIT DUHET TE FUTEN NE INVENTAR DHE TE RUHEN,PO E NJEJTA GJE VLENE PER PLUMBAT,ARMET,DROGA.TE CILAT MUND TE SHERBEJNE ME EVIDENTIME MJEKO- LIGJORE.  Transferimi i pacientit brenda ose jashte struktures spitalore duhet bere nen shoqerimin e nje mjeku dhe infermieri dhe te kete keto material me vete :medikamente te emergjences, një burim të oksigjenit, FANS, defibrilator dhe monitor me observim te parametrave.