Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
İnformasiya
mövzusunun
tədrisi
Informasiyanın dərsdə öyrənilməsində əsas məqsəd
 Şagirdlərdə informasiya haqqında ümumi təsəvvürlər yaratmaq
yaratmaq
 ...
 İnformasiya termini mənşəcə latın sözü olub, izahetmə, şərhetmə,
məlumatvermə mənalarını daşıyan «informatio» sözündən y...
İnformasiya nədir?
B
C
D
Elmdir
Hec biri
Məlumat və biliklərdir
Yunan sözüdür Cavab hansı
ulduzdadır?
A
İnformasiya təbiətdə siqnallar şəkildə ötrülür və 2 növə bölünür:......
analoq və rəqəmsal
Boşluqları tamamlayın!!
Faydalılıq
İnsan informasiyanı 5 duyğu üzvü :göz ,qulaq ,burun, dil və dəri
vasitəsi ilə alır.Hansı duyğu üzvü tərəfindən qəbul edilm...
İnsanlar informasiya toplamaqla
yanaşı, onu saxlayır, dəyişdirir –
emal edir, başqalarına ötürürlər.
İnformasiya ilə aparı...
İnformasiyanın ötürülməsi — toplanan informasiyanın emal edilməsi üçün emal vasitələri ilə ötürülməni nəzərdə
tutur. Adi h...
kağız
Fləşkart
DiskləPerfokart
Perfolent
İformasiyanın yazılıb saxlandığı
vasitələrə informasiya daşıyıcıları
deyilir
İnformasiyanı müxtəlif şərti
işarələrlə də təqdim etmək
olar. İnformasiyanı təqdim
etmək üçün istifadə olunan
şərti işarəl...
İnformasiyanın modelləşdirilməsi
Obyektlərin sadələş dirilmiş bənzəri model adlanır. Obyektlərin görünən əlamətlərinin əks...
İnformasiyanın ölçülməsi
İnformasiyanın kəmiyyətcə ölçülməsi üçün ən kiçik ölçü vahidi bitdir (ingilis dilində binary digi...
“İNFORMATİKA” sözü 11 simvoldan (hərfdən) ibarət
oldu ğundan kompyuterin yaddaşında 11 bayt yer
tutur. Bunu bitə çevirsək,...
Son
Hazırladı Zülfiyyə Mehdili
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Informasiyanın dərsdə öyrənilməsi

1 224 vues

Publié le

informasiyanin dersde oyrenilmesi

Publié dans : Formation
 • Hello! I have searched hard to find a reliable and best research paper writing service and finally i got a good option for my needs as ⇒ www.HelpWriting.net ⇐
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • Soyez le premier à aimer ceci

Informasiyanın dərsdə öyrənilməsi

 1. 1. İnformasiya mövzusunun tədrisi
 2. 2. Informasiyanın dərsdə öyrənilməsində əsas məqsəd  Şagirdlərdə informasiya haqqında ümumi təsəvvürlər yaratmaq yaratmaq  Şagirdlərdə təfəkkürü inkişaf etdirmək  Şagirdlərdə nitqi inkişaf etdirmək  İnformasiya -onun yaranması saxlanması ötrülməsi və s prosesləri şagirdlərə izah etmək
 3. 3.  İnformasiya termini mənşəcə latın sözü olub, izahetmə, şərhetmə, məlumatvermə mənalarını daşıyan «informatio» sözündən yaranmışdır. İnformatikada informasiya ilkin və təyin olunmamış anlayış kimi qəbul olunur.İnformasiya ifadə olunma formasından asılı olmayaraq insanlar, canlılar, cansızlar, faktlar, hadisələr, proseslər və s. haqqında olan məlumat və biliklərdir. Biliklər isə müəyyən faktlar və onlar arasındakı asılılıqlar şəklində ifadə olunur. İnformasiyanı yaratmaq, ötürmək, saxlamaq, emal etmək mümkündür.İnformasiya təbiətdə siqnallar şəklində ötürülür və iki tipə ayrılır: analoq və rəqəmli. İnsanlar öz hissiyyat üzvlərinə görə analoq, kompyuterlər isə rəqəmli informasiyaların köməyilə fəaliyyət göstərir., Analoq informasiya deyildiyi kimi təsvir edilir və insanın duyğu üzvləri ilə qəbul edilir. Rəqəmli informasiya isə kompyuterin emal etdiyi informasiyadır və kodlarla ifadə olunur.
 4. 4. İnformasiya nədir? B C D Elmdir Hec biri Məlumat və biliklərdir Yunan sözüdür Cavab hansı ulduzdadır? A
 5. 5. İnformasiya təbiətdə siqnallar şəkildə ötrülür və 2 növə bölünür:...... analoq və rəqəmsal Boşluqları tamamlayın!!
 6. 6. Faydalılıq
 7. 7. İnsan informasiyanı 5 duyğu üzvü :göz ,qulaq ,burun, dil və dəri vasitəsi ilə alır.Hansı duyğu üzvü tərəfindən qəbul edilməsindən aslı olaraq informasiya virtual, səs, qoxu , dad və taktil informasiyası adlanır
 8. 8. İnsanlar informasiya toplamaqla yanaşı, onu saxlayır, dəyişdirir – emal edir, başqalarına ötürürlər. İnformasiya ilə aparılan belə əməliyyatlara, yəni onların toplanması, saxlanması, ötü rülməsi və emal olunmasına informasiya prosesləri deyilir. Informasiya prosesləri
 9. 9. İnformasiyanın ötürülməsi — toplanan informasiyanın emal edilməsi üçün emal vasitələri ilə ötürülməni nəzərdə tutur. Adi halda informasiyanın emalı insan tərəfindən, avtomatlaşdırılmış halda isə kompyuterlər vasitələrlə aparılır. İnformasiyanın ötürülməsi məsafədən asılı olaraq müxtəlif vasitələrlə yerinə yetirilə bilər. Yaxın məsafəli ötürmələrdə kabellərdən, uzaq məsafəli ötürmələrdə isə rabitə kanallarından (telefon, teleqraf, peyk rabitəsi və s.) istifadə edilir. Müasir kompyuterlərdə informasiyanın telefon kanalı vasitəsilə uzaq məsafədən qəbulu və ötürülməsi üçün modem adlanan xüsusi qurğudan istifadə edilir.
 10. 10. kağız Fləşkart DiskləPerfokart Perfolent İformasiyanın yazılıb saxlandığı vasitələrə informasiya daşıyıcıları deyilir
 11. 11. İnformasiyanı müxtəlif şərti işarələrlə də təqdim etmək olar. İnformasiyanı təqdim etmək üçün istifadə olunan şərti işarələr sis teminə kod deyilir. İnformasi yanın hər hansı kodla göstərilməsi isə kodlaşdırma adlanır.
 12. 12. İnformasiyanın modelləşdirilməsi Obyektlərin sadələş dirilmiş bənzəri model adlanır. Obyektlərin görünən əlamətlərinin əks olunduğu bu cür modellərə maddi model deyilir. Maddi modellərdən başqa, informasiya modelləri də var. Əgər obyektin maddi modeli onun fiziki oxşarıdırsa, informasiya modeli onun təsviridir. Məsələn, xəritə Yer kürəsinin informasiya modelidir.
 13. 13. İnformasiyanın ölçülməsi İnformasiyanın kəmiyyətcə ölçülməsi üçün ən kiçik ölçü vahidi bitdir (ingilis dilində binary digit- ikilik rəqəm sözündən götürülüb). Kompüterin daxilində elektrik siqnalları iki vəziyyətdə ola bilər: siqnal var (gərginlik var)-1; siqnal yoxdur (gərginlik yoxdur)-0. Məhz bu səbəbdən də kompüter öz işində ikilik məntiqdən istifadə edir. Müasir kompüterlərin klaviaturasında olan simvolların ikilik kodlarla verilməsi üçün 7 bit kifayət edir. Bir bit isə təsdiq üçün əlavə olunur. Məhz bu səbəbdən də 8 bit=1 bayt ən kiçik yaddaş vahidi kimi qəbul edilir. İnformasiya yaddaşda saxlanıldığından bayt həm də informasiya ölçü vahididir. Daha böyük informasiyaölçü vahidləri aşağıdakılardır: 8 bit= 1 Bayt ;1024 Bayt= 1 KiloBayt (KB); 1024KB=1 Meqa Bayt(MB); 1024 MB=1QiqaBayt (QB) və.s
 14. 14. “İNFORMATİKA” sözü 11 simvoldan (hərfdən) ibarət oldu ğundan kompyuterin yaddaşında 11 bayt yer tutur. Bunu bitə çevirsək, 88 bit alınar: 11 ∙ 8 bit = 88 bit. İnformasiyanın həcminin ölçülməsi” ifadəsi isə 33 bayt, yaxud 264 bit yer tutacaq.
 15. 15. Son Hazırladı Zülfiyyə Mehdili

×