Publicité
Xarxes informàtiques
Xarxes informàtiques
Xarxes informàtiques
Xarxes informàtiques
Publicité
Xarxes informàtiques
Xarxes informàtiques
Xarxes informàtiques
Xarxes informàtiques
Xarxes informàtiques
Publicité
Xarxes informàtiques
Xarxes informàtiques
Prochain SlideShare
Xarxes informàtiquesXarxes informàtiques
Chargement dans ... 3
1 sur 11
Publicité

Xarxes informàtiques

 1. Xarxes Informàtiques Nom: Zhiwei Curs: 4B 1
 2. Índex Sistemes de numeració..................................................................... 1 1.Xarxes d’informàtiques................................................................. 2 2.Parts d’una xarxa informàtica........................................................ 3 Router.......................................................................................... 3 Commutador o switch................................................................. 3 Targeta de xarxa.......................................................................... 3 Transmissió de dades.................................................................. 4 3.Configuracio de la xarxa............................................................... 5 4. Arquitectura de xarxes.................................................................. 5-6 5. Sistemes operatius........................................................................ 7 2
 3. Xarxes Informàtiques Sistemes de numeració Els ordinadors utilitzen el sistema binari. El sistema binari es un codi numèric que utilitza dos símbols: el 0 i l’1. El nostre sistema de numeració es el sistema decimal que utilitza deu símbols: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9. Per convertir números del sistema decimal al binari utilitzem una taula com el següent: 512 256 128 64 32 16 8 4 2 1 En aquesta taula estan representades les potencies de 2, a la dreta de tot hi tenim 20 , desprès 21 , 22 , etc. Es a dir, a la dreta de tot hi posem el número 1 i a la següent casella l’anem multiplicant per 2: 1, 2, 4, 8, 16, 32, .... A partir del numero decimal que vull convertir, busco quins números de la taula he de sumar per aconseguir-lo i hi poso 1 a sota, i poso 0 a aquells números de la taula que no utilitzo (els 0 a l’esquerra no serveixen per res). Exemple: Converteix el numero 150 a codi binari. 512 256 128 64 32 16 8 4 2 1 1 0 0 1 0 1 1 0 Per tant el numero 150 decimal es el 10010110 binari, ja que si sumen 128 més 16 més 4 i més 2, dóna 150. Per passar de binari a decimal utilitzem també la taula. Copiem el número binari a la taula i sumem on hi hagi 1. El resultat d’aquesta suma és el número decimal. Exemple: Quin és l’equivalent decimal del número binari 10101111? 512 256 128 64 32 16 8 4 2 1 1 0 1 0 1 1 1 1 El resultat és la suma de 128 més 32 més 8 més 4 més 2 i més 1. Per tant, és el número 175. Cadascun dels 0 i 1 que circulen per l’ordinador s’anomenen bits. Un bit es la unitat mínima d’informació. Els bits es poden agrupar en: 3
 4. 1 byte 8 bits 1 Kbyte 1024 bytes 1 Mbyte 1024 Kbytes 1 Gbyte 1024 Mbytes 1 Tbyte 1024 Gbytes 1.Xarxes informàtiques Una xarxa d’àrea local, també coneguda com a LAN (Local Area Network), és un conjunt d’ordinadors i dispositius de maquinari units entre ells amb l’objectiu de compartir recursos en una zona geogràfica limitada. 2.Parts d’una xarxa informàtica Router: Aparell que permet connectar una xarxa a Internet. Permet l’entrada i sortida de dades a traves de la línea telefònica. 4
 5. Commutador o switch: Dispositiu que permet connectar diferents ordinadors a la xarxa. Llegeix la informació que li arriba i la dirigeix a l’equip que la sol·licita. Targeta de xarxa: Placa que hi ha dins l’ordinador i que ens permet connectar el cable de xarxa de l’ordinador al switch. Transmissió de dades: Mitjà utilitzar per a transmetre la informació. Pot ser de quatre tipus: • Cable de coure de parells trenats. És el cable més utilitzat en xarxes domestiques i en empreses. 5
 6. • Cable coaxial. Té un nucli de coure envoltat per una capa aïllant i una malla metàl·lica per evitar interferències. • Cable de fibra òptica. La informació es transmet mitjançant petits impulsos de llum. És el mitjà més ràpid però també el més car. 6
 7. • Mitjà sense fil (Wifi). La informació es transmet per ones de ràdio. 3.Configuracio de la xarxa • Adreça MAC. Numero que identifica de manera unívoca la targeta de xarxa. Aquest numero ve definit de fabrica i es diferent per a cada ordinador. 7
 8. • Adreça IP. Número que identifica l’equip o ordinador dins de la xarxa. És de l’estil 192.168.0.190 • 192.168.0.195 • 00-26-18-1B-6C-99 4. Arquitectura de xarxes L’arquitectura fa referència a l’estructura física de la xarxa, un cop interconnectats tots els dispositius. En xarxes d’àrea local s’han utilitzat diversos tipus d’arquitectura: • Bus: Els ordinadors surten d’un punt central. 8
 9. • Anell: Els ordinadors que componen la xarxa formen un anell. • Estrella: Els ordinadors es connecten a través d’un dispositiu que forma el nucli de la xarxa. Són les més utilitzades. • Cel·lular: La xarxa es compon d’àrees circulars. Per exemple, les xarxes sense fil. 9
 10. 5. Sistemes operatius • Què és un sistema operatius? Programa o conjunt de programes que efectuen la gestió dels processos bàsics d’un sistema informàtic, i permet l’execució normal de la resta d’operacions. • Tipus de sistemes Windows Linux: Programari lliure. 10
 11. 11
Publicité