مدل های برنامه درسی و تعاریف

A
مدل های برنامه درسی و تعاریف 
هدف: کاوش انواع برنامه و برنامه های 
درسی تعاریف و همچنین راه هایی برای 
برنامه ریزی بنابراین شما ممکن است تعیین 
بهترین متناسب با سبک شما و مدرسه / 
سازمان. 
یک برنامه آموزشی چیست؟ برنامه 
چیست؟ 
مجموعه ای از مواد  
دنباله ای از دوره / پروژه  
مجموعه ای از اهداف عملکرد  
البته از مطالعه  
را که در مدرسه آموزش داده / سازمان  
مقدار  
همه چیز می رود که در درون مدرسه / سازمان از  
جمله فعالیت های کلاس اضافی، راهنمایی، و روابط 
میان فردی 
همه چیز است که توسط مدرسه / پرسنل سازمان  
برنامه ریزی شده
مجموعه ای از تجارب قرار گرفته توسط زبان  
آموزان در مدرسه / سازمان 
این که تجارب یادگیرنده فرد به عنوان یک نتیجه از  
مدرسه مشارکت / سازمان 
چگونه می توانم دو متفاوت است؟ چگونه 
به همان آنها؟ 
تعریف: برنامه، Google.com با توجه به 
برنامه عبارتند از: 
یک سیستم از پروژه و یا خدمات در نظر گرفته شده  
برای دیدار با نیاز های عمومی. "او پیشنهاد یک برنامه 
استادانه درست شده از آثار عمومی"؛ "مادران شاغل در 
برنامه مراقبت از روز تکیه" 
البته از مطالعه: البته یکپارچه از مطالعات  
آکادمیک. "او به یک برنامه جدید در دانشگاه پذیرفته 
شد" 
علوم کامپیوتر( دنباله ای از دستورالعمل ها است (  
که یک کامپیوتر می تواند تفسیر و اجرا. "برنامه مورد 
نیاز چند صد خط کد" 
یک برنامه یا برنامه )در مدیریت( حداقل دو معنا:  
1( مجموعه ای از پروژه ها که به سوی یک هدف 
مشترک کارگردانی، به عنوان مثال، برنامه فضایی ناسا.
2( چارچوب گسترده ای از اهداف را به دست آورد، در 
خدمت به عنوان پایه ای برای تعریف و برنامه ریزی 
SAPARD پروژه های خاص، به عنوان مثال برنامه 
)en.wikipedia.org/wiki/Program_(management . اتحادیه اروپا 
به طور کلی به عنوان یک مجموعه ای سازمان  
یافته از فعالیت های کارگردانی به سوی یک هدف 
مشترک و یا هدف، انجام و یا پیشنهاد شده توسط سازمان 
به منظور انجام مسئولیت های خود تعریف شده است. در 
عمل، با این حال، برنامه دراز مدت است بسیاری از 
استفاده و برای توصیف ماموریت، برنامه ها، توابع، 
فعالیت ها، خدمات، پروژه ها، و فرآیندهای سازمان. 
data2.itc.nps.gov/budget2/glossary.htm 
تعاریف بیشتر از برنامه .... 
برنامه درسی است: 
آلبرت الیور ... 
برنامه درسی برنامه آموزشی با چهار عنصر اساسی 
است 
1. برنامه مطالعات 
2. این برنامه از تجربه 
3. برنامه خدمات
4. برنامه درسی پنهان 
... Gagne رابرت 
شامل برنامه درسی 
1. موضوع )محتوا( 
2. بیانیه به پایان می رسد )اهداف پایان( 
3. تعیین توالی محتوای 
مهارت ورود Preassessment .4 
هاس ... برنامه درسی تمام تجارب که زبان آموزان 
فردی در یک برنامه آموزش و پرورش است که هدف 
آن دستیابی به اهداف گسترده و اهداف خاص مربوط 
است، که از نظر یک چارچوب نظریه و پژوهش و یا 
عملکرد حرفه ای در گذشته و حال برنامه ریزی شده 
است. 
کر ... همه یادگیری است که برنامه ریزی شده و 
هدایت شده توسط مدرسه، آن است که آیا در در گروه 
انجام و یا به صورت جداگانه، در داخل و یا خارج از 
مدرسه.
چگونه برنامه درسی / برنامه درخواست: 
دانشگاه )دو و میدانی، خدمات دانشجویی، و غیره(  
کسب و کار / آموزش صنعت  
تنظیمات دیگر  
چگونه برنامه درسی / برنامه تعریف می کنید 
در تنظیمات مورد نظر خود را؟ 
اما صبر کنید، 
انواع دیگری از برنامه درسی وجود 
دارد. 
آنها چه هستند؟ 
تعاریف برنامه درسی 
برنامه درسی برنامه ریزی VS برنامه درسی برنامه ریزی 
شده )چه تفاوت؟ است( 
برنامه درسی تست  
برنامه درسی تجربه  
برنامه درسی پنهان  
برنامه درسی آموخته  
برنامه درسی هسته 
برنامه درسی نوشته شده  
برنامه درسی برنامه ریزی شده  
برنامه درسی آموزش داده  
برنامه درسی پشتیبانی  
را Glatthorn چهار دوره های آموزشی 
غنی سازی عمومی 
ساختار تسلط تیم برنامه ریزی 
دانشجویی آلی Nonstructured تعیین 
فکر سوال ... 
چه نوع برنامه درسی را برای شما ارزش ترین؟ چرا؟ 
چه مدافع سازمان شما؟ 
در حال حاضر برای یک بیت از تاریخ 
روبرو برنامه آموزشی و مدارس .... 
http://clarke.cmich.edu/schoolhouse/clark6.jpg 
از ده NEA کمیته 
1982  
هدف از دبیرستان آمریکایی مورد بحث 
کالج مقدماتی یا یک مدرسه مردم ارائه طیف وسیعی  
از دوره های عملی؟ 
ایجاد یک برنامه آموزشی استاندارد و آزاد سازی  
دبیرستان با ارائه جایگزین به لاتین و برنامه های درسی 
کلاسیک یونانی. 
هدف از دبیرستان بود برای آماده سازی همه دانش  
آموزان به انجام به خوبی در زندگی، کمک به خود رفاه 
و جامعه خوب خود، و برای تهیه برخی از دانش آموزان 
برای کالج. 
HTTP: //www/nd.edu/~rbarger/www7/neacom10.html 
ht tp://www.t fhrc.gov/pubrds/06mar/images/wein2.jpg 
Bobbitt جان فرانکلین 
1819  
برنامه درسی عرصه برای مهندسی اجتماعی است.  
فرض: "علمی" کارشناسان واجد شرایط و توجیه در  
طراحی برنامه های درسی بر اساس دانش تخصصی از 
آنچه کیفیت در بزرگسالان جامعه مطلوب هستند و می 
توان آن را می دانم آنچه تجربه می آن کیفیت تولید می 
باشد. بنابراین، برنامه درسی به عنوان تجربه تعریف شده 
است که کسی باید به منظور تبدیل شدن به نوع بالغ آنها
باید تبدیل شده اند. برنامه درسی ایده آل به جای واقعیت 
از آنچه در واقع اتفاق خواهد افتاد است. 
چه سبک رهبری شما را در هنگام کار 
با همکاران در مورد مسائل برنامه / 
برنامه استفاده کنید؟ 
ماکس وبر - انواع سازمان 
فرانسه و ریون - منابع قدرت نظارتی )قدرت اجتماعی( 
ماکس وبر 
انواع سازمان 
Devine سنتی - پایگاه اقتدار مشروعیت سنت، درست است 
می شاهان، و غیره مثال: کسب و کار مردسالار، مدارس 
پدرسالار. 
برای داشتن جذابیت - رهبر است که توسط قدرتهای مافوق 
طبیعی الهام گرفته 
حقوقی-گویا - اقتدار بر اساس قوانین 
)به علاوه( حرفه ای - قدرت هدایت قوانین حرفه ای، کد 
اخلاق
http://danawilliams2.tripod.c om/authority.html 
فرانسه و ریون 
منابع قدرت نظارت 
پاداش - قدرت بر اساس توانایی پاداش )یعنی پرداخت افزایش 
می دهد، نعمت، تجهیزات بهتر است. 
اجباری - قدرت بر اساس توانایی مجازات 
کارشناس - قدرت بر اساس توانایی های متخصص به عنوان 
توسط دیگران درک )دیگران توانایی های رهبر احترام( 
مرجع - قدرت بر اساس احترام / تحسین 
مشروع - قدرت بر اساس دفتر برگزار شد 
http://www.valuebasedmanagement.net/methods_french_raven_bases_social_power.html 
چه نوع رهبری کار در سازمان خود را؟ 
چه نوع شما را استخدام خواهد کرد؟ 
ماکس وبر 
انواع سازمان 
مرسوم 
برای داشتن جذابیت
حقوقی منطقی 
حرفه ای 
فرانسه و ریون 
منابع قدرت نظارت 
پاداش 
اجباری 
متخصص 
مرجع )احترام( 
مشروع 
تعریف برنامه درسی یک چیز است، 
در حال توسعه برنامه درسی دیگر ... 
است. 
پارادایم تحقیقات، سیستم ارزش و باورها درباره 
جهان به طور کلی خواهد مدل برنامه ریزی درسی 
شما دفاع را تحت تاثیر قرار. 
کدام "اردوگاه" می توانم به شما راحتی به سقوط؟ 
فنی-علمی
طبیعت 
یا 
فنی-علمی 
روشهای علمی و اصول به کار توسعه برنامه 
درسی. 
مفروضات: 
واقعیت تعریف پذیر است  
 اهداف آموزش و پرورش قابل شناخت 
هستند 
 ، فرآیند هدف خطی اسناد مفید و برنامه 
های با کیفیت بالا خواهد داشت 
>--- 
غیاب 
بالا به پایین  
دخالت مدیر گسترده 
 شروع می شود با بررسی گسترده تر 
سوالات / اهداف آموزش و پرورش و 
نیازهای اجتماعی قبل از پرداختن به سطح 
کلاس درس 
،Hunkins ، نویسندگان کلیدی: تایلر، هاس 
WIDS 
>--- 
روند قیاسی 
پایین به بالا  
توسعه برنامه درسی  
توسط معلمان کلاس درس 
 شروع می شود با توسعه واحد های 
فردی خواهد شد که به یک برنامه منسجم 
مونتاژ 
نویسنده کلیدی: تابا 
تایلر مدل
1989 ، ص ،Bondi وایلز و ؛J P 267-8 ،1993 ،Hunkins و Ornstein( 
)11 
1. تعریف هدف از مدرسه 
شناسایی اهداف آموزشی 
2. ربط تجارب آموزشی به اهداف مدرسه 
3. سازماندهی تجارب آموزشی 
4. اهداف برای ارزیابی 
اثر برنامه است. 
مدل Parkay هاس و 
) 1993 ، ص. 284 ،Parkay )هاس و 
1. شناسایی زمینه )جمع آوری اطلاعات در 
مورد زبان آموزان در نظر گرفته شده و 
انسان، اجتماعی، و متغیرهای محیطی که در 
آن زبان آموزان تعامل( 
2. تعیین اهداف 
اهداف
3. انتخاب، آماده، و پیاده سازی ----< 
استراتژی و جایگزین 
4. ارزیابی 
Hunkins مدل 
1993 ، ص ،Hunkins و Ornstein ...32- 1993 ، ص 328 ،Parkay )هاس و 
)23-212 
مفهوم و مشروعیت .Curr .1 
 ساخته شده بر روی ارزش ها، 
باورها، دانش، موسسات، و مصنوعات 
جامعه 
 تکمیل تجزیه و تحلیل پایان جلو: 
 پرسش های فلسفی بپرسید 
 بحث هدف از تحصیل 
 طرح برنامه درسی بحث 
 توسعه طرح برنامه درسی 
کارشناسی ارشد
تشخیص 2. برنامه درسی 
شناسایی دلایل کمبود عملکرد انسان  
ترجمه نیازهای به علل  
 تولید اهداف، اهداف، نتایج 
یادگیرنده انتظار می رود 
3. انتخاب محتوا 
 شناسایی معیارهای انتخاب محتوا 
)به عنوان مثال. اقتصاد، اهمیت، 
امکان ،learnability ، اعتبار، علاقه 
سنجی( 
محتوای دنباله ---<  
و انتخاب مواد )توسط معلم( Experiencs .4 
 روش تعیین، استراتژی، فعالیت ها، 
انگیزه ها، مواد، طبیعت محیط 
آموزشی 
5. اجرای
 برنامه درسی خلبان )ارزیابی 
برنامه درسی دانش آموزان( 
اصلاح در صورت لزوم  
اجرای کامل  
>--- 
6. ارزیابی 
 تعیین اگر برنامه درسی ارائه شده 
است / به عنوان نوشته شده است و 
توصیه می شود )تابع نظارت( آموزش 
داده 
 مبله داده تا تصمیم گیری را می 
توان به ادامه، اصلاح و یا برنامه قطع 
2. نگهداری 
نظارت و حفظ  
برنامه درسی 
تابا مدل توسعه دوره
)2- )اولیوا، 1882 ، ص. 161 
1. واحد آزمایشی تولید )اسلاید بعدی را مشاهده کنید( 
2. واحد تجربی تست 
3. اصلاح و تحکیم واحد 
4. توسعه یک چارچوب 
5. نصب و انتشار واحدهای جدید 
مدل تابا خلبان توسعه واحد 
1. تشخیص نیازهای - شکاف فعلی در 
یادگیری دانش آموزان چه می 
2. فرمول اهداف 
3. محتوای انتخاب 
4. سازماندهی محتوا 
5. انتخاب تجارب یادگیری 
6. سازماندهی فعالیت های یادگیری 
2. تعیین بررسی و راه و روش ارزیابی
9. بررسی برای تعادل و توالی 
8. مشخص 
ارزیابی 
استراتژی 
14 . ایجاد 
کلاس 
برنامه 
13 . چیدمان 
یادگیری / 
طرح درس 
12 . توسعه 
آموزش 
مصالح 
11 . طراحی 
یادگیری 
فعالیت 
11 . توسعه 
ارزیابی / 
برنامه ضبط 
2. دنباله 
صلاحیت
9. توسعه 
دوره / هدف 
شرح 
6. تعیین 
هسته 
توانایی 
5. توسعه 
کارایی 
استانداردهای 
1. انجام 
نیازهای / وظیفه 
تحلیل 
2. نوشتن 
دوره 
صلاحیت 
3. تجزیه و تحلیل 
دوره 
صلاحیت 
4. توسعه 
یادگیری 
اهداف
WIDS 
ویسکانسین آموزشی طراحی سیستم 
طبیعت 
nonrational- رویکرد غیر فنی 
مفروضات: 
برنامه درسی تکامل می یابد به عنوان زبان آموزان،  
معلمان، و تعامل دانش 
همه اهداف آموزش و پرورش نمی تواند از پیش  
تعریف شده باشد 
محتوا تنها می تواند بطور آزمایشی انتخاب شده  
آموزش خواهد شد در خلق دانش، به خصوص  
خودشناسی بر اساس 
مدیران نیاز به توسعه برنامه درسی است بسیار  
سیاسی و معلمان با هم کار کنند 
مدل طبیعی( ( Glatthorn : نویسنده کلیدی 
Glatthorn مدل طبیعی 
).+ 1987 ، ص 98 ،Glatthorn ؛ 1993 ، ص 224 ،Hunkins و Ornstein(
1. ارزیابی جایگزین - ارزیابی روش های 
فعلی 
2. سهام از قلمرو 
 تعریف پارامترهای البته 
 تعریف مخاطب یادگیری 
 تعریف فعالیت های یادگیری 
3. توسعه حوزه 
>--- 
4. ساخت پایگاه دانش 
شناسایی محتوای  
 جمع آوری داده ها در مهارت 
دانشکده و پشتیبانی 
 جمع آوری اطلاعات در مخاطبان 
دانشجویی 
5. بلوک واحد 
موضوعات واحد را انتخاب کنید 
ارسال به اهداف کلی  
6. توسعه راهنمای برنامه ریزی واحد 
>--- 
2. طرح تجارب یادگیری با کیفیت 
 تجارب انتخاب محتوای آن ندارد آن 
را یاد گرفت 
9. توسعه و سؤال البته 
 بگویید چگونه یادگیری مستند 
خواهد )آزمون نمی شود( 
8. توسعه سناریوهای یادگیری 
11 . بسته بندی محصول 
هستند که در آن شما در نظر تعاریف 
برنامه درسی و مدل؟ 
هفته آینده: چگونه سازمان خود را توسعه / تجدید نظر برنامه 
درسی / برنامه ها، چه این روند، که آنچه است.

Recommandé

برنامه ریزی درسی مدرسه محور par
برنامه ریزی درسی مدرسه محوربرنامه ریزی درسی مدرسه محور
برنامه ریزی درسی مدرسه محورMohsen Sharifirad
1.8K vues9 diapositives
integrated curriculum par
integrated curriculum integrated curriculum
integrated curriculum Iqra Shah
70.7K vues31 diapositives
Km in project based com par
Km in project based comKm in project based com
Km in project based comOmid Aminzadeh Gohari
480 vues19 diapositives
Educational data mining par
Educational data miningEducational data mining
Educational data miningMohammadHoseinSharif1
30 vues21 diapositives
Organizational Learning par
Organizational Learning Organizational Learning
Organizational Learning ALI REZA DADASHI
1.3K vues23 diapositives
دامن کلوش par
دامن کلوشدامن کلوش
دامن کلوشsimakade
46 vues176 diapositives

Contenu connexe

Similaire à مدل های برنامه درسی و تعاریف

آموزش کارآمد علم ارگونومی در برنامه مطالعه مهندسی صنایع par
آموزش کارآمد علم ارگونومی در برنامه مطالعه مهندسی صنایعآموزش کارآمد علم ارگونومی در برنامه مطالعه مهندسی صنایع
آموزش کارآمد علم ارگونومی در برنامه مطالعه مهندسی صنایعSiamak H. Mehrabani
727 vues7 diapositives
یادگیری مداوم در عصر دیجیتال par
یادگیری مداوم در عصر دیجیتالیادگیری مداوم در عصر دیجیتال
یادگیری مداوم در عصر دیجیتالDr. Farideh Mashayekh
6 vues22 diapositives
برنامه ریزی تحصیلی par
برنامه ریزی تحصیلیبرنامه ریزی تحصیلی
برنامه ریزی تحصیلیfmoeini
37 vues22 diapositives
effective evaluation ارزشیابی اثربخش par
effective evaluation ارزشیابی اثربخشeffective evaluation ارزشیابی اثربخش
effective evaluation ارزشیابی اثربخشMohsen Sharifirad
1.2K vues22 diapositives
تاملی برتحول اندیشه و عمل پداگوژی: علم و هنر یاددهی-یادگیری par
تاملی برتحول اندیشه و عمل پداگوژی: علم و هنر یاددهی-یادگیری  تاملی برتحول اندیشه و عمل پداگوژی: علم و هنر یاددهی-یادگیری
تاملی برتحول اندیشه و عمل پداگوژی: علم و هنر یاددهی-یادگیری Dr. Farideh Mashayekh
13 vues28 diapositives
تاملی برتحول اندیشه وعمل پداگوژی : علم وهنر یاددهی-یادگیری par
تاملی برتحول اندیشه وعمل پداگوژی : علم وهنر یاددهی-یادگیریتاملی برتحول اندیشه وعمل پداگوژی : علم وهنر یاددهی-یادگیری
تاملی برتحول اندیشه وعمل پداگوژی : علم وهنر یاددهی-یادگیریPEDAGOGY.IR
218 vues30 diapositives

Similaire à مدل های برنامه درسی و تعاریف(20)

آموزش کارآمد علم ارگونومی در برنامه مطالعه مهندسی صنایع par Siamak H. Mehrabani
آموزش کارآمد علم ارگونومی در برنامه مطالعه مهندسی صنایعآموزش کارآمد علم ارگونومی در برنامه مطالعه مهندسی صنایع
آموزش کارآمد علم ارگونومی در برنامه مطالعه مهندسی صنایع
برنامه ریزی تحصیلی par fmoeini
برنامه ریزی تحصیلیبرنامه ریزی تحصیلی
برنامه ریزی تحصیلی
fmoeini37 vues
effective evaluation ارزشیابی اثربخش par Mohsen Sharifirad
effective evaluation ارزشیابی اثربخشeffective evaluation ارزشیابی اثربخش
effective evaluation ارزشیابی اثربخش
Mohsen Sharifirad1.2K vues
تاملی برتحول اندیشه و عمل پداگوژی: علم و هنر یاددهی-یادگیری par Dr. Farideh Mashayekh
تاملی برتحول اندیشه و عمل پداگوژی: علم و هنر یاددهی-یادگیری  تاملی برتحول اندیشه و عمل پداگوژی: علم و هنر یاددهی-یادگیری
تاملی برتحول اندیشه و عمل پداگوژی: علم و هنر یاددهی-یادگیری
تاملی برتحول اندیشه وعمل پداگوژی : علم وهنر یاددهی-یادگیری par PEDAGOGY.IR
تاملی برتحول اندیشه وعمل پداگوژی : علم وهنر یاددهی-یادگیریتاملی برتحول اندیشه وعمل پداگوژی : علم وهنر یاددهی-یادگیری
تاملی برتحول اندیشه وعمل پداگوژی : علم وهنر یاددهی-یادگیری
PEDAGOGY.IR 218 vues
Ciard general presentation- Farsi par AARINENA-RAIS
Ciard general presentation- FarsiCiard general presentation- Farsi
Ciard general presentation- Farsi
AARINENA-RAIS 511 vues
(بیانیه کنفرانس) آموزش عالی باز، برخط و انعطاف‌پذیر برای آیندۀ مطلوب از گفتار... par Dr. Farideh Mashayekh
(بیانیه کنفرانس) آموزش عالی باز، برخط و انعطاف‌پذیر برای آیندۀ مطلوب از گفتار...(بیانیه کنفرانس) آموزش عالی باز، برخط و انعطاف‌پذیر برای آیندۀ مطلوب از گفتار...
(بیانیه کنفرانس) آموزش عالی باز، برخط و انعطاف‌پذیر برای آیندۀ مطلوب از گفتار...
Higher education ERPs par fidelcastro
Higher education ERPsHigher education ERPs
Higher education ERPs
fidelcastro595 vues
مفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسی par Dr. Farideh Mashayekh
مفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسیمفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسی
مفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسی
کارگاه آزمون سازی par mjanatifar
  کارگاه آزمون سازی  کارگاه آزمون سازی
کارگاه آزمون سازی
mjanatifar2.3K vues
زهره عموزاده مهدیرجی (مبانی و مدیریت فناوری اطلاعات سواد اطلاعاتی) par Lampesht
زهره عموزاده مهدیرجی (مبانی و مدیریت فناوری اطلاعات سواد اطلاعاتی)زهره عموزاده مهدیرجی (مبانی و مدیریت فناوری اطلاعات سواد اطلاعاتی)
زهره عموزاده مهدیرجی (مبانی و مدیریت فناوری اطلاعات سواد اطلاعاتی)
Lampesht652 vues
Organizational Learning - Persian par Hamideh Iraj
Organizational Learning - PersianOrganizational Learning - Persian
Organizational Learning - Persian
Hamideh Iraj351 vues
بخشی از صحبتهای آقای ضیاء آبادی par tarasad
بخشی از صحبتهای آقای ضیاء آبادیبخشی از صحبتهای آقای ضیاء آبادی
بخشی از صحبتهای آقای ضیاء آبادی
tarasad111 vues
ارزشیابی مستمر و کاربرد آن در بهبود کیفیت یادگیری در آموزش دانشگاهی par PEDAGOGY.IR
ارزشیابی مستمر و کاربرد آن در بهبود کیفیت یادگیری در آموزش دانشگاهیارزشیابی مستمر و کاربرد آن در بهبود کیفیت یادگیری در آموزش دانشگاهی
ارزشیابی مستمر و کاربرد آن در بهبود کیفیت یادگیری در آموزش دانشگاهی
PEDAGOGY.IR 2.1K vues

مدل های برنامه درسی و تعاریف

 • 1. مدل های برنامه درسی و تعاریف هدف: کاوش انواع برنامه و برنامه های درسی تعاریف و همچنین راه هایی برای برنامه ریزی بنابراین شما ممکن است تعیین بهترین متناسب با سبک شما و مدرسه / سازمان. یک برنامه آموزشی چیست؟ برنامه چیست؟ مجموعه ای از مواد  دنباله ای از دوره / پروژه  مجموعه ای از اهداف عملکرد  البته از مطالعه  را که در مدرسه آموزش داده / سازمان  مقدار  همه چیز می رود که در درون مدرسه / سازمان از  جمله فعالیت های کلاس اضافی، راهنمایی، و روابط میان فردی همه چیز است که توسط مدرسه / پرسنل سازمان  برنامه ریزی شده
 • 2. مجموعه ای از تجارب قرار گرفته توسط زبان  آموزان در مدرسه / سازمان این که تجارب یادگیرنده فرد به عنوان یک نتیجه از  مدرسه مشارکت / سازمان چگونه می توانم دو متفاوت است؟ چگونه به همان آنها؟ تعریف: برنامه، Google.com با توجه به برنامه عبارتند از: یک سیستم از پروژه و یا خدمات در نظر گرفته شده  برای دیدار با نیاز های عمومی. "او پیشنهاد یک برنامه استادانه درست شده از آثار عمومی"؛ "مادران شاغل در برنامه مراقبت از روز تکیه" البته از مطالعه: البته یکپارچه از مطالعات  آکادمیک. "او به یک برنامه جدید در دانشگاه پذیرفته شد" علوم کامپیوتر( دنباله ای از دستورالعمل ها است (  که یک کامپیوتر می تواند تفسیر و اجرا. "برنامه مورد نیاز چند صد خط کد" یک برنامه یا برنامه )در مدیریت( حداقل دو معنا:  1( مجموعه ای از پروژه ها که به سوی یک هدف مشترک کارگردانی، به عنوان مثال، برنامه فضایی ناسا.
 • 3. 2( چارچوب گسترده ای از اهداف را به دست آورد، در خدمت به عنوان پایه ای برای تعریف و برنامه ریزی SAPARD پروژه های خاص، به عنوان مثال برنامه )en.wikipedia.org/wiki/Program_(management . اتحادیه اروپا به طور کلی به عنوان یک مجموعه ای سازمان  یافته از فعالیت های کارگردانی به سوی یک هدف مشترک و یا هدف، انجام و یا پیشنهاد شده توسط سازمان به منظور انجام مسئولیت های خود تعریف شده است. در عمل، با این حال، برنامه دراز مدت است بسیاری از استفاده و برای توصیف ماموریت، برنامه ها، توابع، فعالیت ها، خدمات، پروژه ها، و فرآیندهای سازمان. data2.itc.nps.gov/budget2/glossary.htm تعاریف بیشتر از برنامه .... برنامه درسی است: آلبرت الیور ... برنامه درسی برنامه آموزشی با چهار عنصر اساسی است 1. برنامه مطالعات 2. این برنامه از تجربه 3. برنامه خدمات
 • 4. 4. برنامه درسی پنهان ... Gagne رابرت شامل برنامه درسی 1. موضوع )محتوا( 2. بیانیه به پایان می رسد )اهداف پایان( 3. تعیین توالی محتوای مهارت ورود Preassessment .4 هاس ... برنامه درسی تمام تجارب که زبان آموزان فردی در یک برنامه آموزش و پرورش است که هدف آن دستیابی به اهداف گسترده و اهداف خاص مربوط است، که از نظر یک چارچوب نظریه و پژوهش و یا عملکرد حرفه ای در گذشته و حال برنامه ریزی شده است. کر ... همه یادگیری است که برنامه ریزی شده و هدایت شده توسط مدرسه، آن است که آیا در در گروه انجام و یا به صورت جداگانه، در داخل و یا خارج از مدرسه.
 • 5. چگونه برنامه درسی / برنامه درخواست: دانشگاه )دو و میدانی، خدمات دانشجویی، و غیره(  کسب و کار / آموزش صنعت  تنظیمات دیگر  چگونه برنامه درسی / برنامه تعریف می کنید در تنظیمات مورد نظر خود را؟ اما صبر کنید، انواع دیگری از برنامه درسی وجود دارد. آنها چه هستند؟ تعاریف برنامه درسی برنامه درسی برنامه ریزی VS برنامه درسی برنامه ریزی شده )چه تفاوت؟ است( برنامه درسی تست  برنامه درسی تجربه  برنامه درسی پنهان  برنامه درسی آموخته  برنامه درسی هسته 
 • 6. برنامه درسی نوشته شده  برنامه درسی برنامه ریزی شده  برنامه درسی آموزش داده  برنامه درسی پشتیبانی  را Glatthorn چهار دوره های آموزشی غنی سازی عمومی ساختار تسلط تیم برنامه ریزی دانشجویی آلی Nonstructured تعیین فکر سوال ... چه نوع برنامه درسی را برای شما ارزش ترین؟ چرا؟ چه مدافع سازمان شما؟ در حال حاضر برای یک بیت از تاریخ روبرو برنامه آموزشی و مدارس .... http://clarke.cmich.edu/schoolhouse/clark6.jpg از ده NEA کمیته 1982  هدف از دبیرستان آمریکایی مورد بحث 
 • 7. کالج مقدماتی یا یک مدرسه مردم ارائه طیف وسیعی  از دوره های عملی؟ ایجاد یک برنامه آموزشی استاندارد و آزاد سازی  دبیرستان با ارائه جایگزین به لاتین و برنامه های درسی کلاسیک یونانی. هدف از دبیرستان بود برای آماده سازی همه دانش  آموزان به انجام به خوبی در زندگی، کمک به خود رفاه و جامعه خوب خود، و برای تهیه برخی از دانش آموزان برای کالج. HTTP: //www/nd.edu/~rbarger/www7/neacom10.html ht tp://www.t fhrc.gov/pubrds/06mar/images/wein2.jpg Bobbitt جان فرانکلین 1819  برنامه درسی عرصه برای مهندسی اجتماعی است.  فرض: "علمی" کارشناسان واجد شرایط و توجیه در  طراحی برنامه های درسی بر اساس دانش تخصصی از آنچه کیفیت در بزرگسالان جامعه مطلوب هستند و می توان آن را می دانم آنچه تجربه می آن کیفیت تولید می باشد. بنابراین، برنامه درسی به عنوان تجربه تعریف شده است که کسی باید به منظور تبدیل شدن به نوع بالغ آنها
 • 8. باید تبدیل شده اند. برنامه درسی ایده آل به جای واقعیت از آنچه در واقع اتفاق خواهد افتاد است. چه سبک رهبری شما را در هنگام کار با همکاران در مورد مسائل برنامه / برنامه استفاده کنید؟ ماکس وبر - انواع سازمان فرانسه و ریون - منابع قدرت نظارتی )قدرت اجتماعی( ماکس وبر انواع سازمان Devine سنتی - پایگاه اقتدار مشروعیت سنت، درست است می شاهان، و غیره مثال: کسب و کار مردسالار، مدارس پدرسالار. برای داشتن جذابیت - رهبر است که توسط قدرتهای مافوق طبیعی الهام گرفته حقوقی-گویا - اقتدار بر اساس قوانین )به علاوه( حرفه ای - قدرت هدایت قوانین حرفه ای، کد اخلاق
 • 9. http://danawilliams2.tripod.c om/authority.html فرانسه و ریون منابع قدرت نظارت پاداش - قدرت بر اساس توانایی پاداش )یعنی پرداخت افزایش می دهد، نعمت، تجهیزات بهتر است. اجباری - قدرت بر اساس توانایی مجازات کارشناس - قدرت بر اساس توانایی های متخصص به عنوان توسط دیگران درک )دیگران توانایی های رهبر احترام( مرجع - قدرت بر اساس احترام / تحسین مشروع - قدرت بر اساس دفتر برگزار شد http://www.valuebasedmanagement.net/methods_french_raven_bases_social_power.html چه نوع رهبری کار در سازمان خود را؟ چه نوع شما را استخدام خواهد کرد؟ ماکس وبر انواع سازمان مرسوم برای داشتن جذابیت
 • 10. حقوقی منطقی حرفه ای فرانسه و ریون منابع قدرت نظارت پاداش اجباری متخصص مرجع )احترام( مشروع تعریف برنامه درسی یک چیز است، در حال توسعه برنامه درسی دیگر ... است. پارادایم تحقیقات، سیستم ارزش و باورها درباره جهان به طور کلی خواهد مدل برنامه ریزی درسی شما دفاع را تحت تاثیر قرار. کدام "اردوگاه" می توانم به شما راحتی به سقوط؟ فنی-علمی
 • 11. طبیعت یا فنی-علمی روشهای علمی و اصول به کار توسعه برنامه درسی. مفروضات: واقعیت تعریف پذیر است   اهداف آموزش و پرورش قابل شناخت هستند  ، فرآیند هدف خطی اسناد مفید و برنامه های با کیفیت بالا خواهد داشت >--- غیاب بالا به پایین  دخالت مدیر گسترده 
 • 12.  شروع می شود با بررسی گسترده تر سوالات / اهداف آموزش و پرورش و نیازهای اجتماعی قبل از پرداختن به سطح کلاس درس ،Hunkins ، نویسندگان کلیدی: تایلر، هاس WIDS >--- روند قیاسی پایین به بالا  توسعه برنامه درسی  توسط معلمان کلاس درس  شروع می شود با توسعه واحد های فردی خواهد شد که به یک برنامه منسجم مونتاژ نویسنده کلیدی: تابا تایلر مدل
 • 13. 1989 ، ص ،Bondi وایلز و ؛J P 267-8 ،1993 ،Hunkins و Ornstein( )11 1. تعریف هدف از مدرسه شناسایی اهداف آموزشی 2. ربط تجارب آموزشی به اهداف مدرسه 3. سازماندهی تجارب آموزشی 4. اهداف برای ارزیابی اثر برنامه است. مدل Parkay هاس و ) 1993 ، ص. 284 ،Parkay )هاس و 1. شناسایی زمینه )جمع آوری اطلاعات در مورد زبان آموزان در نظر گرفته شده و انسان، اجتماعی، و متغیرهای محیطی که در آن زبان آموزان تعامل( 2. تعیین اهداف اهداف
 • 14. 3. انتخاب، آماده، و پیاده سازی ----< استراتژی و جایگزین 4. ارزیابی Hunkins مدل 1993 ، ص ،Hunkins و Ornstein ...32- 1993 ، ص 328 ،Parkay )هاس و )23-212 مفهوم و مشروعیت .Curr .1  ساخته شده بر روی ارزش ها، باورها، دانش، موسسات، و مصنوعات جامعه  تکمیل تجزیه و تحلیل پایان جلو:  پرسش های فلسفی بپرسید  بحث هدف از تحصیل  طرح برنامه درسی بحث  توسعه طرح برنامه درسی کارشناسی ارشد
 • 15. تشخیص 2. برنامه درسی شناسایی دلایل کمبود عملکرد انسان  ترجمه نیازهای به علل   تولید اهداف، اهداف، نتایج یادگیرنده انتظار می رود 3. انتخاب محتوا  شناسایی معیارهای انتخاب محتوا )به عنوان مثال. اقتصاد، اهمیت، امکان ،learnability ، اعتبار، علاقه سنجی( محتوای دنباله ---<  و انتخاب مواد )توسط معلم( Experiencs .4  روش تعیین، استراتژی، فعالیت ها، انگیزه ها، مواد، طبیعت محیط آموزشی 5. اجرای
 • 16.  برنامه درسی خلبان )ارزیابی برنامه درسی دانش آموزان( اصلاح در صورت لزوم  اجرای کامل  >--- 6. ارزیابی  تعیین اگر برنامه درسی ارائه شده است / به عنوان نوشته شده است و توصیه می شود )تابع نظارت( آموزش داده  مبله داده تا تصمیم گیری را می توان به ادامه، اصلاح و یا برنامه قطع 2. نگهداری نظارت و حفظ  برنامه درسی تابا مدل توسعه دوره
 • 17. )2- )اولیوا، 1882 ، ص. 161 1. واحد آزمایشی تولید )اسلاید بعدی را مشاهده کنید( 2. واحد تجربی تست 3. اصلاح و تحکیم واحد 4. توسعه یک چارچوب 5. نصب و انتشار واحدهای جدید مدل تابا خلبان توسعه واحد 1. تشخیص نیازهای - شکاف فعلی در یادگیری دانش آموزان چه می 2. فرمول اهداف 3. محتوای انتخاب 4. سازماندهی محتوا 5. انتخاب تجارب یادگیری 6. سازماندهی فعالیت های یادگیری 2. تعیین بررسی و راه و روش ارزیابی
 • 18. 9. بررسی برای تعادل و توالی 8. مشخص ارزیابی استراتژی 14 . ایجاد کلاس برنامه 13 . چیدمان یادگیری / طرح درس 12 . توسعه آموزش مصالح 11 . طراحی یادگیری فعالیت 11 . توسعه ارزیابی / برنامه ضبط 2. دنباله صلاحیت
 • 19. 9. توسعه دوره / هدف شرح 6. تعیین هسته توانایی 5. توسعه کارایی استانداردهای 1. انجام نیازهای / وظیفه تحلیل 2. نوشتن دوره صلاحیت 3. تجزیه و تحلیل دوره صلاحیت 4. توسعه یادگیری اهداف
 • 20. WIDS ویسکانسین آموزشی طراحی سیستم طبیعت nonrational- رویکرد غیر فنی مفروضات: برنامه درسی تکامل می یابد به عنوان زبان آموزان،  معلمان، و تعامل دانش همه اهداف آموزش و پرورش نمی تواند از پیش  تعریف شده باشد محتوا تنها می تواند بطور آزمایشی انتخاب شده  آموزش خواهد شد در خلق دانش، به خصوص  خودشناسی بر اساس مدیران نیاز به توسعه برنامه درسی است بسیار  سیاسی و معلمان با هم کار کنند مدل طبیعی( ( Glatthorn : نویسنده کلیدی Glatthorn مدل طبیعی ).+ 1987 ، ص 98 ،Glatthorn ؛ 1993 ، ص 224 ،Hunkins و Ornstein(
 • 21. 1. ارزیابی جایگزین - ارزیابی روش های فعلی 2. سهام از قلمرو  تعریف پارامترهای البته  تعریف مخاطب یادگیری  تعریف فعالیت های یادگیری 3. توسعه حوزه >--- 4. ساخت پایگاه دانش شناسایی محتوای   جمع آوری داده ها در مهارت دانشکده و پشتیبانی  جمع آوری اطلاعات در مخاطبان دانشجویی 5. بلوک واحد موضوعات واحد را انتخاب کنید 
 • 22. ارسال به اهداف کلی  6. توسعه راهنمای برنامه ریزی واحد >--- 2. طرح تجارب یادگیری با کیفیت  تجارب انتخاب محتوای آن ندارد آن را یاد گرفت 9. توسعه و سؤال البته  بگویید چگونه یادگیری مستند خواهد )آزمون نمی شود( 8. توسعه سناریوهای یادگیری 11 . بسته بندی محصول هستند که در آن شما در نظر تعاریف برنامه درسی و مدل؟ هفته آینده: چگونه سازمان خود را توسعه / تجدید نظر برنامه درسی / برنامه ها، چه این روند، که آنچه است.