Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Presentasjon	av	CarciNor		
Foreningen	for	alle	som	er	engasjert	i	NET-kre9
CarciNor	presentasjon	
-	delt	inn	i	disse	hovedmomentene	
1.  Om	CarciNor	
2.  NET-kre9,	Nevroendokrin	kre9	
3.  Hvorfor	S...
1.	Om	CarciNor	
	
For	å	bedre	livsvilkår	for	personer	med	NET-kre9	
og	deres	pårørende,	og	jobbe	for	deres	interesser.	
• ...
CarciNor	er	mennesker	
	 mennesker / informasjon / meningsfylt	
			-	foreningen	er	for	medlemmene		
			-	medlemmer	som	ska...
CarciNor	-	frivillighet	
CarciNor	er	en	likepersonorganisasjon		
CarciNor	basert	på	frivillighet	
			-	styre	på	fem	person...
CarciNor	en	kre9organisasjon	
	
Assosiert	medlem	av,	og	IlsluSet,	Kre9foreningen	
sammen	med	14	andre	pasientorg.	(40.000	...
CarciNor	er	anerkjent	
	CarciNor	er	anerkjent,	nasjonalt	og	internasjonalt,	
som	en	organisasjon	som	arbeider	for	NET-kre9...
CarciNor	-	akIvitet	
Frivillighet	
og	gaver	71%		 BUFdir	24%		
Gaver	7%	
Kre4foreningen	
Funkis,	Bingo	46%	
Inntektsbring....
AkIv	med	NET	
Bli	med	på	AkIv	med	NET.	Vær	med	på	trekning	av	en	Ipad.	
-	Vær	akIv,	ta	bilde,	del	på	b	eller	Instagram	med...
2.	Nevroendokrin	(NET)	kre9	
Informasjon	om	nevroendokrin	kre9	som	CarciNor	deler	er	utelukkende	
av	generell	karakter	og	...
Om	kre9		
	
•  kre9	er	fremdeles	et	vanskelig	tema	
•  vi	med	NET-kre9	er	få	
(høyt	differensiert	NET	ca.250	Ilfeller(1)	/	...
Karzinoid	
	
Siegfried Oberndorfer, (tysk professor) den første som omtalte
disse svulstene som "karzinoid” i 1907.
Svulst...
Unordringer	(fra	pasientens	ståsted)	
	
•  NET-kre9,	sjelden	kre9sykdom	
•  vanskelig	navn,	vanskelig	å	forstå	
•  ikke	so...
NET-kre9	(fra	pasientens	ståsted)	
	
•  definert	ut	fra	nevroendokrine	celler	
Kan	oppstå	mange	steder	i	kroppen	
•  sjelde...
NET-kre9,	pakkeforløp,	ressurser	
Mange	har	spørsmål	om	NET-kre9,		
om	sykdommen,	diagnoser,	behandling,	….	
	CarciNor	har...
Hjemmeside		
For	informasjon	om	NET-kre9	
Besøk	oss	på	www.carcinor.no
3.	Hvorfor	sebra?
NET-kre9	
	
Sjelden	kre9sykdom	i	gruppen	nevroendokrin	kre9	(NET)	
(carcinoid	eller	karsinoid)	
Sjelden	kre9sykdom,	så	sje...
NET-kre9,	en	sebra	sykdom	
	
Sebra	-	et	internasjonalt	symbol	for	NET-kre9,	brukes	av	
pasientorganisasjoner,	foreninger,	...
NET-kre9,	en	sebra	sykdom	
	
CarciNor	fordi	
-	Det	er	et	faktum	at	NET-
kre9pasienter	o9e	får	
sIlt	feil,	eller	får	
for	s...
4.	Medlem
Pårørende	
En	kre9sykdom	rammer	langt	flere	enn	bare		
den	som	blir	syk.	
•  		pasienter	og	pårørende	i	en	
		vanskelig	sit...
Medlem	i	CarciNor	
•  landsmøte	
•  landskonferanse	
-	faglig	og	sosial	samling	
•  lokallag,	NET-Kafé,	medlemsmøter	
•  l...
Medlemskategorier	
CarciNor	har	flere	medlemskategorier	
•  medlem	
•  familiemedlem	
•  støSemedlem	
•  meldt	seg	inn	indi...
CarciNors	lokallag	
•  en	vikIg	del	av	CarciNors	organisasjon	
•  alle	medlemmer	kan	være	med	i	lokallag	
•  lokallag	en	g...
Flere	lokallag	
•  vi	ønsker	at	mange	engasjerer	seg,	mange	lokallag	
Lokallag	er	et	Ilbud,	en	mulighet	
•  vi	har	felles	...
Landskonferanse	i	CarciNor	
•  høy	prioritering	på	det	faglige	innholdet	
med	foredrag	og	samtaler		
•  treffe	noen	med	sam...
5.	Likepersoner	i	CarciNor
Likepersoner	i	CarciNor	
Trenger	du	en	å	snakke	med?	
•  en	likeperson	har	erfaring	med	NET-kre9	
•  en	som	har	gjennomgåS...
Likepersoner	i	CarciNor	
Likepersonene	–	vår	vikIgste	akIvitet	
•  likepersonene	er	våre	representanter	på		
Vardesenter,	...
Noen	å	snakke	med	om	NET-kre9?	
Du	treffer	oss	Irsdager	og	torsdager	17.00	-	20.00	
-	KontakSelefonen	betjenes	
av	våre	lik...
NET	kafé	
•  uformelt	møtested		
•  med	andre	som	er	i	samme	situasjon	
•  både	sosialt	og	medmenneskelig	
Noen	å	dele	erf...
Show	your	stripes	
Vis	diT	engasjement	for	NET-kre4		
•  fortell	om	NET-kre9,	del	brosjyrer,	del	NETverket.	
•  bruk	Carci...
6.	CarciNors	forskningsfond
CarciNors	forskningsfond	
CarciNor	er	en	ak'v	bidragsyter	'l	forskning	på	NET-kre4	
•  deler	årlig	ut	midler	Il	relevante	...
Hvorfor	forskningsfond?	
CarciNors	medlemmer	bidrar	Il	forskning	på	NET-kre9	
Retningslinjer	vedtaS		
av	landsmøte	i	Carci...
CarciNors	forskningspris	
Her	er	noen	av	våre	forskningsprosjekter.	Les	mer	om		
forskning	og	forskningspris	på	www.carcin...
StøS	CarciNor	
•  støS	forskning	på	NET-kre9	
•  gave	Il	CarciNor	
•  skaSefradrag	
•  minnegave		
Det	er	vi	som	engasjere...
7.	Informasjon	-	kommunikasjon
NETverket	
•  et	medlemsblad	av	høy	kvalitet	
•  mennesker,	pasienthistorier	
•  fagstoff	om	NET-kre9	
•  lokallagsakIvitet...
Brosjyrer	
•  Forskingsfond	
•  Likepersoner	
•  Bli	medlem	
•  Brukermedvirkning	
•  Minnegave	
•  Net-kre9	
•  Lokallags...
Hjemmeside		
•  alt	om	CarciNor	
•  NET-kre9	
•  om	organisasjonen	
•  likepersoner	
•  medlemmer	
•  lokallag	
•  ressurs...
Sosiale	medier	
Sosiale	medier	er	der	hvor	mennesker	treffes	
CarciNor	er	her	
•  Facebook	
•  Forum	med	lukket		
gruppe	på...
CarciNors	blogg	
CarciNor	blogger	om	NET-kre9.	
For	å	få	frem	informasjon	og	formidle	kunnskap	om	
NET-kre9.	Besøk	oss	på	...
8.	NET-kre9	dagen
NET-kre9	dagen	
•  en	dag	for	å	reSe	søkelys	på	NET-kre9	
•  en	internasjonal	dag		
•  utdeling	av	forskningsmidler	
•  st...
INCA	-	Internasjonale	Nevroendokrine	Kre9	Allianse		
•  INCA	et	internasjonalt	samarbeid		
•  17	medlemsorganisasjoner	i	r...
Sammen	er	vi	mange	
Besøk	våre	NET-kre9	venner	på	neS	eller	b
Internasjonalt	samarbeid	
•  vi	er	få	i	Norge	-	sammen	er	vi	mange	
•  vi	har	felles	erfaringer,	felles	unordringer	
NET-k...
Internasjonale	pasientkonferanser	
Spennende,	lærerikt	–		
for	de	som	vil	vite	mer	om	NET-kre9	
•  Carpa,	Sverige	
•  NETp...
CarciNor	fordi	
•  det	er	et	faktum	at	NET-kre9pasienter	o9e	får	sIlt	feil	diagnose,	eller	blir	
diagnosIsert	for	sent.	De...
Vervekampanje	
Bli	med	i	vervekampanje	
-	CarciNor	trenger	flere	
medlemmer.		
-	Hvert	medlem	er	vikIg	for	at	
foreningen	s...
Takk	for	oppmerksomheten	
	Lykke	Il	på	veien	videre	
Det	er	vi	som	engasjerer	oss	for	NET-kre4	
Det	er	vi	som	kan	gjøre	en...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

CarciNor presentasjon, kortversjon

364 vues

Publié le

Presentasjon av pasientforeningen CarciNor, kortversjon.
CarciNor arbeider for personer og pårørende med NET-kreft. Foreningen er assosiert medlem av Kreftforeningen, og er godkjent av Barne, Ungdoms og Familiedirektoratet.

Publié dans : Santé & Médecine
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

CarciNor presentasjon, kortversjon

 1. 1. Presentasjon av CarciNor Foreningen for alle som er engasjert i NET-kre9
 2. 2. CarciNor presentasjon - delt inn i disse hovedmomentene 1.  Om CarciNor 2.  NET-kre9, Nevroendokrin kre9 3.  Hvorfor Sebra? 4.  MedlemsakIvitet, Lokallag 5.  Likepersonsarbeid 6.  Forskningsfond 7.  Informasjon, kommunikasjon 8.  NET-kre9 dagen
 3. 3. 1. Om CarciNor For å bedre livsvilkår for personer med NET-kre9 og deres pårørende, og jobbe for deres interesser. •  LandsomfaSende forening. •  For alle – pasienter, pårørende, for våre støSespillere som familie, venner, helsepersonell •  CarciNors mål er angiS i våre vedtekter En forening man først blir kjent med når en selv eller noen av dine nærmeste er rammet av NET-kreft
 4. 4. CarciNor er mennesker mennesker / informasjon / meningsfylt - foreningen er for medlemmene - medlemmer som skaper engasjement, akIvitet En vik'g oppgave - de som kommer eSer oss Medlemmene er CarciNors fremste talspersoner
 5. 5. CarciNor - frivillighet CarciNor er en likepersonorganisasjon CarciNor basert på frivillighet - styre på fem personer + vara - landsdekkende - sekretariatstjenester, regnskap, medlemsservice, revisor - likepersoner - lokallag
 6. 6. CarciNor en kre9organisasjon Assosiert medlem av, og IlsluSet, Kre9foreningen sammen med 14 andre pasientorg. (40.000 medl.) -  representert i Kre9foreningens rep.skap -  gjensidig forpliktende samarbeidsavtale
 7. 7. CarciNor er anerkjent CarciNor er anerkjent, nasjonalt og internasjonalt, som en organisasjon som arbeider for NET-kre9 rammede
 8. 8. CarciNor - akIvitet Frivillighet og gaver 71% BUFdir 24% Gaver 7% Kre4foreningen Funkis, Bingo 46% Inntektsbring. arbeid 6% Moms komp 5% Kon'ngent 9% Fra det off. 29% Medlem 24% Informasjon 24% Likeperson 16% Organisasjon, lokalt 9% Forskningspris 6% Brukermedv. 5% Poli'sk arb. 4% Formål 87% Adm, regnsk, revisor 7%
 9. 9. AkIv med NET Bli med på AkIv med NET. Vær med på trekning av en Ipad. - Vær akIv, ta bilde, del på b eller Instagram med #akIvmednet. Les mer i vår blogg eller i NETverket.
 10. 10. 2. Nevroendokrin (NET) kre9 Informasjon om nevroendokrin kre9 som CarciNor deler er utelukkende av generell karakter og erstaSer ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos autorisert helsepersonell.
 11. 11. Om kre9 •  kre9 er fremdeles et vanskelig tema •  vi med NET-kre9 er få (høyt differensiert NET ca.250 Ilfeller(1) / hvert år) Vi er spredt over hele landet •  kan føle oss alene •  pårørende er vikIge VikIg å øke bevisstheten/kunnskap om NET-kre9 fastleger/leger/kre9koordinatorer/sykepleiere (1) Kilde: DiagnosIkk og behandling av nevroendokrin kre9sykdom Halfdan Sørbye, overlege, dr.med., Kre9avdelingen, Haukeland universitetssykehushSp://www.bestprac.no/Idl_udgivelser.html?id=174
 12. 12. Karzinoid Siegfried Oberndorfer, (tysk professor) den første som omtalte disse svulstene som "karzinoid” i 1907. Svulstene beskrevet som saktevoksende, kreftlignende sykdom. På 1950-tallet ble det klart at disse kunne være ondartede og spre seg fra en del av kroppen Il en annen, slik som andre typer kre9. Carcinoid (karsinoid) – brukes nå om høyt differensiert NET (WHO 2000), (ca.250 Ilfeller/ hvert år) Carcinoid svulst blir eSerhvert erstaSet i medisinske liSeratur med beskrivelsen nevroendokrin kre9 (NET) og/eller gastroenteropancreaIc svulster (GEP-NET) Carcinoid fremdeles vanlig begrep (eks. carcinoid syndrom), også opprinnelsen for CarciNor.
 13. 13. Unordringer (fra pasientens ståsted) •  NET-kre9, sjelden kre9sykdom •  vanskelig navn, vanskelig å forstå •  ikke som annen kre9sykdom sykdom i et organ eks. lunge, bryst,… •  mange diagnoser, mange begreper •  o9e vanskelig å diagnosIsere •  sykdommen er o9e kommet langt med spredning / metastaser •  o9e kronisk / uhelbredelig Informasjon om nevroendokrin kre9 som CarciNor deler er utelukkende av generell karakter og erstaSer ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos autorisert helsepersonell.
 14. 14. NET-kre9 (fra pasientens ståsted) •  definert ut fra nevroendokrine celler Kan oppstå mange steder i kroppen •  sjelden eller veldig sjelden kre9sykdom •  over 200 diagnoser, syndromer, begreper O4e langsomtvoksende kre4sykdom, men kan også være veldig aggressiv •  alder ca.60 år, men også barn og ungdom •  mange gode behandlingsalternaIv Mange har god prognose Informasjon om nevroendokrin kre9 som CarciNor deler er utelukkende av generell karakter og erstaSer ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos autorisert helsepersonell.
 15. 15. NET-kre9, pakkeforløp, ressurser Mange har spørsmål om NET-kre9, om sykdommen, diagnoser, behandling, …. CarciNor har •  fagarIkler i NETverket •  informasjon om NET-kre9 •  samlet ressurser fra mange kilder •  lenker Il aktuell info., bøker, brosjyrer Lær mer på www.carcinor.no Informasjon om nevroendokrin kre9 som CarciNor deler er utelukkende av generell karakter og erstaSer ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos autorisert helsepersonell.
 16. 16. Hjemmeside For informasjon om NET-kre9 Besøk oss på www.carcinor.no
 17. 17. 3. Hvorfor sebra?
 18. 18. NET-kre9 Sjelden kre9sykdom i gruppen nevroendokrin kre9 (NET) (carcinoid eller karsinoid) Sjelden kre9sykdom, så sjelden at vi bruker sebra og sebrastriper som symbol Sebra, egentlig fra USA – medisinsk uSrykk for sjelden sykdom "When you hear hoobeats, think horses not zebras” Noen ganger er det en sebra – den sjeldne diagnosen
 19. 19. NET-kre9, en sebra sykdom Sebra - et internasjonalt symbol for NET-kre9, brukes av pasientorganisasjoner, foreninger, insItusjoner Sebra og sebramønsteret er individuelt - hver enkelt pasient med NET-kre9 krever individuell behandling og oppfølging. - CarciNor forening for pasienter og pårørende. For alle som er engasjert i NET-kreft.
 20. 20. NET-kre9, en sebra sykdom CarciNor fordi - Det er et faktum at NET- kre9pasienter o9e får sIlt feil, eller får for sen diagnose. - DeSe kan ha negaIve følger for overlevelse og livskvalitet.
 21. 21. 4. Medlem
 22. 22. Pårørende En kre9sykdom rammer langt flere enn bare den som blir syk. •  pasienter og pårørende i en vanskelig situasjon Pårørende er umåtelig vikIg, og betyr mye for pasienten •  en støSe og følgesvenn i en vanskelig Id •  pårørende er en vikIg del av CarciNor Vik'g at CarciNor også er for pårørende, at pårørende er ak've medlemmer.
 23. 23. Medlem i CarciNor •  landsmøte •  landskonferanse - faglig og sosial samling •  lokallag, NET-Kafé, medlemsmøter •  likepersonkonferanse •  konferanser, mange muligheter •  kurs/fagseminarer •  Kre9foreningens kurs, samlinger
 24. 24. Medlemskategorier CarciNor har flere medlemskategorier •  medlem •  familiemedlem •  støSemedlem •  meldt seg inn individuelt og frivillig Alle medlemmer har fulle demokraIske reugheter Vik'g med familiemedlemmer Verv et støTemedlem
 25. 25. CarciNors lokallag •  en vikIg del av CarciNors organisasjon •  alle medlemmer kan være med i lokallag •  lokallag en grunnstein i foreningen Lokallagene som skaper medlemsakIvitet / sikrer lokal akIvitet.
 26. 26. Flere lokallag •  vi ønsker at mange engasjerer seg, mange lokallag Lokallag er et Ilbud, en mulighet •  vi har felles unordringer - et best mulig Ilbud Il de som er rammet av NET-kre9 - hvordan nå frem med informasjon om NET-kre9 Vil du være med å bidra?
 27. 27. Landskonferanse i CarciNor •  høy prioritering på det faglige innholdet med foredrag og samtaler •  treffe noen med samme unordringer •  faglig oppdatering •  prisvinner foredrag Erfaringsutveksling, •  sosialt samvær •  eget sebraball •  et variert Ilbud, noe for alle
 28. 28. 5. Likepersoner i CarciNor
 29. 29. Likepersoner i CarciNor Trenger du en å snakke med? •  en likeperson har erfaring med NET-kre9 •  en som har gjennomgåS det samme som deg Likepersoner for pasienter og pårørende •  en likeperson forstår, kan være en god støSe •  snakke med om vanskelige Ing, utveksle erfaringer og opplevelser En likeperson er et medmenneske
 30. 30. Likepersoner i CarciNor Likepersonene – vår vikIgste akIvitet •  likepersonene er våre representanter på Vardesenter, møteplasser, pusterom •  på telefon, en personlig telefonkontakt •  har avlagt taushetslø9e •  har gjennomført likepersonkurs •  samarbeid med Kre9foreningen, likepersonutvalg, samlinger, brosjyrer CarciNor trenger flere likepersoner. Noe for deg?
 31. 31. Noen å snakke med om NET-kre9? Du treffer oss Irsdager og torsdager 17.00 - 20.00 - KontakSelefonen betjenes av våre likepersoner. -  En likeperson forstår -  Kan være en god støSe -  utveksle erfaringer og opplevelser.
 32. 32. NET kafé •  uformelt møtested •  med andre som er i samme situasjon •  både sosialt og medmenneskelig Noen å dele erfaringer med, eller bare komme sammen med •  åpent for alle som er interessert •  CarciNor Øst har faste kafémøter vår og høst Les mer på www.carcinor.no gratis påfyll
 33. 33. Show your stripes Vis diT engasjement for NET-kre4 •  fortell om NET-kre9, del brosjyrer, del NETverket. •  bruk CarciNors pin •  bruk et sebraarmbånd , sebraskjerf, ….. •  del informasjon med din lege, sykehus, venterom….. •  del informasjon med dine venner, din omgangskrets Ta med noen brosjyrer til din fastlege
 34. 34. 6. CarciNors forskningsfond
 35. 35. CarciNors forskningsfond CarciNor er en ak'v bidragsyter 'l forskning på NET-kre4 •  deler årlig ut midler Il relevante prosjekter. •  sImulere Il flere og bedre forskningsprosjekter for NET-kre9 •  finne bedre metoder for utredning og behandling Takket være små og store bidrag til vårt forsknings- fond kan CarciNor bidra til forskning på NET-kreft.
 36. 36. Hvorfor forskningsfond? CarciNors medlemmer bidrar Il forskning på NET-kre9 Retningslinjer vedtaS av landsmøte i CarciNor NET - $0,003
 37. 37. CarciNors forskningspris Her er noen av våre forskningsprosjekter. Les mer om forskning og forskningspris på www.carcinor.no
 38. 38. StøS CarciNor •  støS forskning på NET-kre9 •  gave Il CarciNor •  skaSefradrag •  minnegave Det er vi som engasjerer oss for NET-kre4 Det er vi som kan gjøre en forskjell
 39. 39. 7. Informasjon - kommunikasjon
 40. 40. NETverket •  et medlemsblad av høy kvalitet •  mennesker, pasienthistorier •  fagstoff om NET-kre9 •  lokallagsakIviteter •  kre9perspekIvet •  NET-kre9 dagen •  medlemsakIvitet •  oppskri9er, kryssord, ….
 41. 41. Brosjyrer •  Forskingsfond •  Likepersoner •  Bli medlem •  Brukermedvirkning •  Minnegave •  Net-kre9 •  Lokallagsbrosjyrer Temafarger fra Kre4foreningens vi4e Alle brosjyrer www.carcinor.no
 42. 42. Hjemmeside •  alt om CarciNor •  NET-kre9 •  om organisasjonen •  likepersoner •  medlemmer •  lokallag •  ressurser •  NET-kre9 dagen www.carcinor.no
 43. 43. Sosiale medier Sosiale medier er der hvor mennesker treffes CarciNor er her •  Facebook •  Forum med lukket gruppe på b •  TwiSer •  YouTube •  Instagram, SpoIfy, Slideshare, Linkedn, Pinterest,…. Lik oss på fb, bli venn, del oss med dine venner, del info.
 44. 44. CarciNors blogg CarciNor blogger om NET-kre9. For å få frem informasjon og formidle kunnskap om NET-kre9. Besøk oss på www.carcinor.wordpress.com
 45. 45. 8. NET-kre9 dagen
 46. 46. NET-kre9 dagen •  en dag for å reSe søkelys på NET-kre9 •  en internasjonal dag •  utdeling av forskningsmidler •  styre og lokalforeninger skaper akIvitet og engasjement •  en dag hvor vi henvender oss Il media, pressemeldinger, annonser, film, mm
 47. 47. INCA - Internasjonale Nevroendokrine Kre9 Allianse •  INCA et internasjonalt samarbeid •  17 medlemsorganisasjoner i rep.skap. •  CarciNor i representantskap og styre •  over 30 organisasjoner IlsluSe INCA •  NET Cancer Awareness Day •  www.netcancerday.org •  Facebook, YouTube, TwiSer
 48. 48. Sammen er vi mange Besøk våre NET-kre9 venner på neS eller b
 49. 49. Internasjonalt samarbeid •  vi er få i Norge - sammen er vi mange •  vi har felles erfaringer, felles unordringer NET-kre9 er internasjonalt •  leger, sykepleiere samarbeider internasjonalt •  forskning og behandling er internasjonal Utveksler erfaringer, deler kompetanse, med andre som er i samme situasjon over hele verden
 50. 50. Internasjonale pasientkonferanser Spennende, lærerikt – for de som vil vite mer om NET-kre9 •  Carpa, Sverige •  NETpa, Danmark •  USA/England/Tyskland/ Nederland/Frankrike •  for pasienter Verdens ledende leger/spesialister på NET-kreft
 51. 51. CarciNor fordi •  det er et faktum at NET-kre9pasienter o9e får sIlt feil diagnose, eller blir diagnosIsert for sent. DeSe kan ha negaIve følger for overlevelse, livskvalitet. •  vi har leger, sykepleiere og helsepers. som er blant verdens beste. NET- kre9pasienter må få behandling ved sykehus som har eksperIse for deSe. •  NET-kre9pasienter må få rask Ilgang Il de vitenskapelige og medisinske framskriS som skjer på deSe området, ha Ilgang Il den best mulige behandling. •  prognosen for pasienter med NET-kre9 blir betydelig redusert ved mangel på Ilgang Il behandling av kvalifisert helsepersonell. •  NET-kre9pasienter kan med rask diagnose og god behandling oppnå mange flere leveår og økt livskvalitet. •  vi i CarciNor arbeider for å øke kunnskapen om NET-kre9, behovet for rask diagnose og Ilgang Il best mulig behandling og pleie. •  vi i CarciNor arbeider for å synliggjøre NET-kre9pasienter og bidra Il mer og bedre informasjon om NET-kre9 •  vi i CarciNor er en bidragsyter Il forskning på NET-kre9
 52. 52. Vervekampanje Bli med i vervekampanje - CarciNor trenger flere medlemmer. - Hvert medlem er vikIg for at foreningen skal kunne lykkes i siS arbeid, dele informasjon og nå ut Il de som virkelig trenger det.
 53. 53. Takk for oppmerksomheten Lykke Il på veien videre Det er vi som engasjerer oss for NET-kre4 Det er vi som kan gjøre en forskjell

×