Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
ആത്മ൅ ഺധ഻ന഻ ആശ്രമം, എരു൅മല഻ - ആരയസമഺജം ൅കരളം  കല്പസംവത്സരം 196, 08, 53, 113
യവദവിധിപ്രകാരം ന്‍റെയേണ്ട ഇൗ ശവരധയാനം                        പൂര്പ്രജ്ഞരായ ഋഷികൾ നിര്യിച്ചത്    ...
മരര്ം വന്‍റര അഥവാ സമാധിപൂർതിവന്‍റര ന്‍റെയേണ്ട          നിതയകർമമാണ് എന്നതിനാൽ പ്രായപരിധിയിലല.          ...
ഈരവരഺനുശ്രഹം ൅നടുവഺനും ഈരവരൄന കഺണുവഺനുംഉള്ള ഉപഺയം?           “ദിനരാത്രങ്ങളുന്‍റട രണ്ടു സന്ധ്ിയവളകളിൽ എലലാ മനുഷയ...
धीमहि। धधय्े य्े नः प्रच्ेदय्त्॥भूभभुवःस्वः। तत्सववतुवु रेण्यं भर्ेु देवस्य                        ...
കല്പസംവത്സരം 196, 08, 53, 113ഓം ഭൂർ ഭുവഃ സവഃതത് സവിതുവയരര്യം ഭയഗാ യദവസയ ധീമഹി      വ    വധിയയാ യയാ നഃ പ്രയൊദയാത...
മനുവിന്‍റെ വിയശയഷാപയദശംഅമാവാസയാം അഷടമീം െപ ര്മാസീം െതുദശീം |   വ      വബ്രഹ്മൊരീ ഭയവന്നിതയംഅപയൃത സനാതയകാ ദവിജഃ ||ന...
നിതയകർമങ്ങളുന്‍റട സയവാതൃഷത           വ  ട                              2     ...
ന്റകൌസ്ലയോ സുപ്രജോ രോേ.....രാമായര്ത്തിൽ ഭഗവാൻ വാലമീകി പറയുന്നു -ക സലയാസുപ്രജാ രാമ പൂവാ സന്ധ്യാ പ്രവതയത|          ...
ഭഗവാൻ വയാസൻ                   ഭീഷമപിതാമഹൻെതുര്ാമപി വര്ാനാമാശ്രമസയ  വ    വവിയശഷതഃ |         ...
ന്‍റഭ തികവും ആത്മീയവുമായ ഗൃഹങ്ങളുന്‍റട പതികളായ ന്‍റഭ തികാഗ്നിയും    പരയമശവരനും നമ്മുന്‍റട യശ്രഷഠ-ഉപാസനകന്‍റള പ്രാപിച്ച...
सब क् भल् कर्े भरव्न् सब पर दय् कर्े भरव्न्।   सब क्े द्े वेद्ें क् ज्ञ्न सब क् सब ववध ि्े कल्य्ण्॥       ഏവര്ക്ക...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Vedic Sandhya - The Perennial Method of Chanting Gayatri

Some information related to Sandhya-Vandanam or Sandhya-Padhati. If anybody wants to practise it we will furnish further details. Contact: 9400600007

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

Vedic Sandhya - The Perennial Method of Chanting Gayatri

 1. 1. ആത്മ൅ ഺധ഻ന഻ ആശ്രമം, എരു൅മല഻ - ആരയസമഺജം ൅കരളം കല്പസംവത്സരം 196, 08, 53, 113
 2. 2. യവദവിധിപ്രകാരം ന്‍റെയേണ്ട ഇൗ ശവരധയാനം പൂര്പ്രജ്ഞരായ ഋഷികൾ നിര്യിച്ചത് വ വ ശ്രീരാമൻ, ശ്രീകൃഷണൻ തുടങ്ങിയ മഹാപുരുഷന്മാർ അനുഷഠിച്ചത് രാവും പകലും വഴിമാറുന്ന രണ്ടു യവളകളിൽ മന്ത്രപൂവം ന്‍റെയേണ്ടത് വ അഷടാംഗയയാഗമാർഗത്തിന്‍റെ ദദനികമായ പ്രായയാഗിക-അനുശീലനം ഗായത്രി അഥവാ സാവിത്രി ജപിക്കുവാനുള്ള ശാസ്ത്രീയവിധാനംആത്മ൅ ഺധ഻ന഻ ആശ്രമം, എരു൅മല഻ - ആരയസമഺജം ൅കരളം കല്പസംവത്സരം 196, 08, 53, 113
 3. 3. മരര്ം വന്‍റര അഥവാ സമാധിപൂർതിവന്‍റര ന്‍റെയേണ്ട നിതയകർമമാണ് എന്നതിനാൽ പ്രായപരിധിയിലല. സസയാഹാരനിഷഠയും മറ്റ ു സാതവികശീലങ്ങളുമുള്ള വീടുകളിൽ കുട്ടികൾ 5-8 വയസസിനുള്ളിൽതന്‍റന്ന ഗുരു-ആൊയൗരയൗാപയദശയത്താന്‍റട സന്ധ്യാവന്ദനം ന്‍റെോൻ ആരംഭിക്കുന്നു.ആത്മ൅ ഺധ഻ന഻ ആശ്രമം, എരു൅മല഻ - ആരയസമഺജം ൅കരളം കല്പസംവത്സരം 196, 08, 53, 113
 4. 4. ഈരവരഺനുശ്രഹം ൅നടുവഺനും ഈരവരൄന കഺണുവഺനുംഉള്ള ഉപഺയം? “ദിനരാത്രങ്ങളുന്‍റട രണ്ടു സന്ധ്ിയവളകളിൽ എലലാ മനുഷയരും പരയമശവരന്‍റെ തന്‍റന്ന സുതി-പ്രാഥന-ഉപാസന ഇവ നിതയവും വ മുടക്കയമാ ആലസയയമാ കൂടാന്‍റത ന്‍റെേര്ം” – മഹഷി ദയാനന്ദൻ വ ആത്മ൅ ഺധ഻ന഻ ആശ്രമം, എരു൅മല഻ - ആരയസമഺജം ൅കരളം കല്പസംവത്സരം 196, 08, 53, 113
 5. 5. धीमहि। धधय्े य्े नः प्रच्ेदय्त्॥भूभभुवःस्वः। तत्सववतुवु रेण्यं भर्ेु देवस्य കല്പസംവത്സരം 196, 08, 53, 113 ഗായത്രി ആത്മ൅ ഺധ഻ന഻ ആശ്രമം, എരു൅മല഻ - ആരയസമഺജം ൅കരളം
 6. 6. കല്പസംവത്സരം 196, 08, 53, 113ഓം ഭൂർ ഭുവഃ സവഃതത് സവിതുവയരര്യം ഭയഗാ യദവസയ ധീമഹി വ വധിയയാ യയാ നഃ പ്രയൊദയാത് (യജുയവദം 36.3) വ ആത്മ൅ ഺധ഻ന഻ ആശ്രമം, എരു൅മല഻ - ആരയസമഺജം ൅കരളംഅല്ലയ ോ ഓംകോരയേ, പ്രോണയനകുന്ന, ദുഃഖം ദൂരീകരിക്കുന്ന,പരേസുഖേരുളുന്ന അവിടുന്ന് എല്ലോറ്റിന്റെയും ഉത്പോദകനുംയപ്രരകനും ആകുന്നുവയല്ലോ. ഏറ്റവും മുന്തി അവിടുന്റെദിവയജ്ഞോനം (ഭർഗസ്) ഞങ്ങള്‍ക്കക്കു നല്കി ബുദ്ധിവൃെികന്റെനിരന്തരം ഉണര്‍ത്െി ോലും – ബോഹ്യങ്ങളും ആന്തരികങ്ങളുംആ ദുഃസ്വോധീനങ്ങള്‍ക്കക് ഞങ്ങള്‍ക്കവശന്റെടോന്റെ ിരിക്കുവോന്‍; ഒെം എയെോഴും അവിടുന്റെഅധീനെിലിരുന്നുന്റകോണ്ട് ആനന്ദം ഭുജിക്കുവോൻ.
 7. 7. മനുവിന്‍റെ വിയശയഷാപയദശംഅമാവാസയാം അഷടമീം െപ ര്മാസീം െതുദശീം | വ വബ്രഹ്മൊരീ ഭയവന്നിതയംഅപയൃത സനാതയകാ ദവിജഃ ||നാത്മാനമവമയനയതപുവാഭിരസമൃദ്ധിഭിഃ | വആ മൃയതയാഃശ്രിയമനവിയെേദന്നനാം മയനയതദുലഭാം || വ ആത്മ൅ ഺധ഻ന഻ ആശ്രമം, എരു൅മല഻ - ആരയസമഺജം ൅കരളം കല്പസംവത്സരം 196, 08, 53, 113
 8. 8. നിതയകർമങ്ങളുന്‍റട സയവാതൃഷത വ ട 2 ൅ദവയജ്ഞം 5 1 3 അത഻ഥ഻ ശ് ഹ്മയജ്ഞം പ഻തൃ യജ്ഞം യജ്ഞം 4 ഭൂതയജ്ഞം ആത്മ൅ ഺധ഻ന഻ ആശ്രമം, എരു൅മല഻ - ആരയസമഺജം ൅കരളം കല്പസംവത്സരം 196, 08, 53, 113
 9. 9. ന്റകൌസ്ലയോ സുപ്രജോ രോേ.....രാമായര്ത്തിൽ ഭഗവാൻ വാലമീകി പറയുന്നു -ക സലയാസുപ്രജാ രാമ പൂവാ സന്ധ്യാ പ്രവതയത| വ വഉത്തിഷഠ നരശാദൂല കതവയം ദദവമാഹ്നികം|| വ വന്‍റക സലയയുന്‍റട സുസന്താനമായ യഹ രാമ!പൂവസന്ധ്യ ഇതാ പ്രവതിക്കയായി. യഹ, വ വനരയകസരി! ഉര്രുക, ദദവികനിതയകമം ന്‍റെേ... വ ൂതസയയഷഃ പരയമാദാരം വെഃ ശ്രുതവാ നൃപാത്മജ | വസനാതവാ കൃയതാദക വീര യജപതുഃ പരമം ജപം||വിശവാമിത്ര ഋഷിയുന്‍റട പരയമാദാരമായ ആ വെനംയകട്ട രാജപുത്രന്മാരായ വീരരാമലക്ഷ്മര്ന്മാർ കുളിച്ച്ആെമനാദി ഉദകക്രിയ ന്‍റെയത് പരമജപന്‍റത്ത(സാവിത്രിന്‍റയ) ജപിച്ച... എന്ന് ു ആത്മ൅ ഺധ഻ന഻ ആശ്രമം, എരു൅മല഻ - ആരയസമഺജം ൅കരളം കല്പസംവത്സരം 196, 08, 53, 113
 10. 10. ഭഗവാൻ വയാസൻ ഭീഷമപിതാമഹൻെതുര്ാമപി വര്ാനാമാശ്രമസയ വ വവിയശഷതഃ | യ ഏതാം യവദ ഗായത്രീം പുര്യാം സവഗുര്ാനവിതാം | വകയരാതി സതതം ശാന്തിം തയത്തവന ഭരതയശ്രഷഠ യലായകസാവിത്രീമുത്തമാം പഠന് || സ ന പ്രര്ശയതി ||ഉത്തമമായ സാവിത്രിന്‍റയ സവഗുര്ാനവിതയും വപഠിക്കുന്നവൻ എലലാ പുര്യയുമായ ഗായത്രിന്‍റയവര്ങ്ങൾക്കും, വ തത്തവത്തിൽആശ്രമങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നയാൾവിയശഷിച്ചം,ു യലാകത്ത്നിതാന്തശാന്തിയയകുന്നു. നശിക്കുന്നിലല. ആത്മ൅ ഺധ഻ന഻ ആശ്രമം, എരു൅മല഻ - ആരയസമഺജം ൅കരളം കല്പസംവത്സരം 196, 08, 53, 113
 11. 11. ന്‍റഭ തികവും ആത്മീയവുമായ ഗൃഹങ്ങളുന്‍റട പതികളായ ന്‍റഭ തികാഗ്നിയും പരയമശവരനും നമ്മുന്‍റട യശ്രഷഠ-ഉപാസനകന്‍റള പ്രാപിച്ചന്‍റകാണ്ട് ആയരാഗയവും ു ആനന്ദവും നലുന്നു. ഉത്തമങ്ങളിൽ വച്ച് ഉത്തമപദാഥങ്ങൾ നലുന്നു. ഇരുവരുന്‍റടയും വ യാജ്ഞികസാന്നിധയം രാജയം തുടങ്ങിയ വയവഹാരങ്ങളിലും െിത്തത്തിലും നിലനിലകന്‍റട്ട. രണ്ടു ഗൃഹപതികന്‍റളയും പ്രകാശിപപിച്ചന്‍റകാണ്ട് നാം നമ്മുന്‍റട ു ശരീരന്‍റത്തയും സംസാരന്‍റത്തയും പുഷിട ന്‍റപപടുത്തന്‍റട്ട. ഇരുവരുന്‍റടയും സുസാന്നിധയത്തിൽ സന്ധ്യയും അഗ്നിയഹാത്രവും മറ്റ ു കർമങ്ങളും നിവഹിച്ച് നൂറു വ യഹമന്തങ്ങളും ഹാനിയിലലാത്തവരായി നാം നിലന്‍റകാള്ളന്‍റട്ട. (അഥവം 19.55.3-4) വആത്മ൅ ഺധ഻ന഻ ആശ്രമം, എരു൅മല഻ - ആരയസമഺജം ൅കരളം കല്പസംവത്സരം 196, 08, 53, 113
 12. 12. सब क् भल् कर्े भरव्न् सब पर दय् कर्े भरव्न्। सब क्े द्े वेद्ें क् ज्ञ्न सब क् सब ववध ि्े कल्य्ण्॥ ഏവര്ക്കും നന്മ ചെയ്ക ഭഗവൻ ഏവര്ക്കും ദയ ചെയ്ക ഭഗവൻ ഏവര്ക്കും വവദജ്ഞാനവേകുക ഏവര്ക്കും േംഗളോകചെ ജീവിതംആത്മ൅ ഺധ഻ന഻ ആശ്രമം, എരു൅മല഻ - ആരയസമഺജം ൅കരളം കല്പസംവത്സരം 196, 08, 53, 113

×