Publicité
מכתב בנושא סעיף 33 לחוק הודלים
מכתב בנושא סעיף 33 לחוק הודלים
Prochain SlideShare
Ato 1Ato 1
Chargement dans ... 3
1 sur 2
Publicité

Contenu connexe

Similaire à מכתב בנושא סעיף 33 לחוק הודלים (20)

Publicité

Plus de acri009(20)

מכתב בנושא סעיף 33 לחוק הודלים

  1. ‫האגודה לזכויות האזרח בישראל • האגודה לצדק‬ ‫חלוקתי • במקום – מתכננים למען זכויות תכנון •‬ ‫הקליניקה לזכויות אדם בחברה באונ' חיפה • המעבדה‬ ‫לתכנון עם קהילה בטכניון • התנועה לחיים בכבוד •‬ ‫איתך מעכי • המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי • סיכוי‬ ‫– לשוויון אזרחי • שתיל •‬ ‫51 בפברואר, 2102‬ ‫לכבוד‬ ‫ח"כ אמנון כהן‬ ‫יו"ר הוועדה המשותפת פנים -כלכלה‬ ‫הכנסת‬ ‫‪U‬‬ ‫שלום רב,‬ ‫הנדון: זימון ישיבה לקבלת דיווח אודות י ישום חוק הוד"לים‬ ‫‪U‬‬ ‫1. אבקשך לפעול בהתאם לסעיף 33)ב( לחוק הליכי תכנון ובנייה להאצת הבניה למגורים‬ ‫)הוראת שעה(, התשע"א-1102 )חוק הוד"לים(, ולזמן את נציגי ראש הממשלה ושר הפנים‬ ‫לדווח לוועדה, ולציבור הרחב, על התקדמות יישום החוק.‬ ‫2. על פי סע' 33)ב(, על דיווח כזה להימסר לוועדה המשותפת אחת לארבעה חודשים מיום‬ ‫תחילתו של החוק. עד כה פורסם דוח אחד, ביום 21.1.51, אך עד עתה לא נערך דיון פומבי‬ ‫בוועדה המשותפת בממצאיו.‬ ‫הדוח מצוי באתר מינהל התכנון:‬ ‫‪http://www.moin.gov.il/SubjectDocuments/vadal0112.pdf‬‬ ‫‪U‬‬ ‫‪U‬‬ ‫3. הדוח מעורר שאלות רבות, הדורשות בדיקה מצד הוועדה. כך למשל, הדוח אינו מפרט כיצד‬ ‫ממלאת הממשלה את הוראות החוק בעניין דיור בהישג יד. בסעיף 1 לחוק נקבע כי מטרת‬ ‫חוק הוד"לים היא "מתן פתרון לצורכי הדיור באמצעות היצע דירות מגורים בגדלים שונים‬ ‫ומסוגים שונים, לרבות באמצעות ייעוד קרקע לדיור להשכרה".‬ ‫4. לצורך כך קבעה הכנסת, בסעיף 3)א( לחוק, שבתוכנית לדיור לאומי יכול שייקבע "כי בניין,‬ ‫כולו או חלקו, ייועד להשכרה, ואת התקופה שבה ייועד כאמור, אשר לא תפחת מעשר שנים‬ ‫וכן יכול שייקבע בה ייעוד קרקע לדיור בהישג יד להשכרה". כמו כן נקבע בסעיף 3)ב(, כי אם‬ ‫יועדה קרקע בתכנית לדיור לאומי לדיור בהישג יד להשכרה, "יושכרו יחידות הדיור שייבנו על‬ ‫פיה בהתאם להוראות שייקבעו, בין היתר, לעניין תנאי ההשכרה של יחידות הדיור, ובכלל זה‬ ‫מחיר ההשכרה, הגבלות על העברת הזכויות ביחידות הדיור והזכאים לשכור את יחידות‬ ‫הדיור". כמו כן קבע החוק, כי יש להבטיח דירות בגדלים שונים.‬ ‫5. הדוח אינו מתייחס להוראות אלו, והן אף לא מצוינות בסקירה הנכללת בו. בדוח מצוינות‬ ‫יוזמות חקיקה והחלטות שונות בנושא דיור בר השגה, בלי להתייחס לסמכויות הרחבות‬ ‫שקיימות לוד"ל על פי החוק, וללא התייחסות לאופן שבו מומשו. בהתאם, גם הדיווח‬ ‫המפורט של כל וד"ל כולל רק את מספר יחידות הדיור ואין בו כל פירוט של סוג הדירות לפי‬ ‫הפילוחים שהחוק דורש )גודל, ייעוד להשכרה וייעוד להשכרה בהישג יד(.‬ ‫האגודה לזכויות האזרח בישראל )ע"ר(, נחלת בנימין 57 תל אביב, טל': 5818065-30, פקס: 5618065-30‬ ‫אתר: ‪ ,www.acri.org.il‬דוא"ל: ‪gil@acri.org.il‬‬
  2. ‫2‬ ‫6. נראה שעד כה, לא הוטמעו הוראות החוק לתוך פעילות הגופים האמונים על קידום תוכניות‬ ‫לדיור לאומי, כמו משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל, וכמו כן, נראה שעד כה‬ ‫הוראות אלו לא הוטמעו בעבודת הפיקוח של הוועדות לדיור לאומי.‬ ‫7. לאור זאת, יש מקום לכנס את הוועדה המשותפת לדיון בממצאי הדוח, וכדי לבחון כיצד ניתן‬ ‫להטמיע את הוראות החוק בפעילות התכנון ובפעילות הוועדות מעתה והלאה.‬ ‫8. אנו מציעים גם כי הוועדה תבקש מהממשלה לפרט נתונים נוספים מעבר למספר יחידות‬ ‫הדיור, הן בתוכניות שאושרו והן בתוכניות שבצנרת, לפי פילוח של גודל, יעוד‬ ‫)השכרה/מכירה /השכרה בהישג יד( ולגבי השכרה – מחיר, תנאים וזכאים.‬ ‫בכבוד רב,‬ ‫גיל גן -מור, עו"ד‬ ‫האגודה לזכויות האזרח בישראל‬ ‫בשם הקואליציה לדיור בר השגה‬ ‫העתק :‬ ‫חברי הוועדה המשותפת‬ ‫עו"ד איריס פרנקל כהן, יועמ"ש הוועדה המשותפת‬ ‫האגודה לזכויות האזרח בישראל )ע"ר(, נחלת בנימין 57 תל אביב, טל': 5818065-30, פקס: 5618065-30‬ ‫אתר: ‪ ,www.acri.org.il‬דוא"ל: ‪gil@acri.org.il‬‬
Publicité