Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Nota Psikologi Pembelajaran

41 394 vues

Publié le

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

Nota Psikologi Pembelajaran

 1. 1. Psikologi Pembelajaran Dan Pengajaran Adeendra Sijil Pendidikan Lepasan Ijazah (Menengah Ugama) Definisi Pembelajaran : sebagai proses perubahan tingkah laku yang kekal / tetap akibat pengalaman / latihan proses  perubahan  kekal / tetap  akibat pengalaman / latihan  1
 2. 2. Psikologi Pembelajaran Dan Pengajaran Adeendra Sijil Pendidikan Lepasan Ijazah (Menengah Ugama)  Bertujuan tertentu  mesti ada objektif, mengikut subjek dan juga topik, mencatat perolehan apa yang dapat semasa pembelajaran berlaku.  Dirancang / mempunyai kurikulum – SPN21  Yang melibatkan negara agar generasi bersedia.  Berjadual waktu  Ada masa yang khusus (tertentu yang telah ditetapkan)  Dilaksanakan oleh yang terlatih – guru dan pensyarah  Dilaksanakan oleh agensi formal di tempat tertentu  Sekolah, institusi pendidikan, maktab dan universiti.  Kedatangan diperlukan  Penilaian di akhir sesi  Dinilai melalui exam, ujian atau projek 2
 3. 3. Psikologi Pembelajaran Dan Pengajaran Adeendra Sijil Pendidikan Lepasan Ijazah (Menengah Ugama)  Tiada bertujuan tertentu  Tiada mempunyai kurikulum – SPN21  Tiada berjadual waktu  Tidak perlu dilaksanakan oleh orang yang terlatih  Tiada memerlukan tempat tertentu  boleh didapati melalui filem-filem, iklan-iklan, ibu bapa dsb  didapati melalui 2 sumber : 1) Persekitaran Fizikal – alam semulajadi 2) Persekitaran Sosial: keluarga, kumpulan-kumpulan sosial, pekerjaan dadn aktiviti masa Lapang. 3
 4. 4. Psikologi Pembelajaran Dan Pengajaran Adeendra Sijil Pendidikan Lepasan Ijazah (Menengah Ugama) Mempunyai ciri-ciri dalam kedua-dua cara pembelajaran diatas. Contoh: kursus2 kemahiran dan bimbingan yang dijalankan oleh agensi2 / institusi2 tertentu seperti kursus masakan, kursus pertanian. Yang menjalankannya terdiri dari orang-orang yang berpengetahuan dan kemahiran. Dirancang / mempunyai sukatan pelajaran dan tujuan tertentu. Kedatangan tidak diwajibkan. Tiada penilaian di akhir sesi. 4
 5. 5. Psikologi Pembelajaran Dan Pengajaran Adeendra Sijil Pendidikan Lepasan Ijazah (Menengah Ugama) Proses yang berorientasikan matlamat yang dirancang tetlebih dahulu. “Satu latihan penyelesaian masalah, guru menitikberatkan proses komunikasi, motivasi, pengurusan, pentadbiran dan penilaian bilik darjah” (Burns & Anderson, 1987) PROSES PENGAJARAN Sebelum Semasa Selepas Objektif Pelaksanaan Penilaian Kesediaan pelajar Strategi ABM, strategi Langkah Langkah Objektif Penilaian 5
 6. 6. Psikologi Pembelajaran Dan Pengajaran Adeendra Sijil Pendidikan Lepasan Ijazah (Menengah Ugama) Taxanomy : Suatu bentuk klasifikasi berdasarkan prinsip Benjamin S. Bloom mencadangkan pembelajaran boleh dibahagikan kepada 3 Domain: 1) Kognitif 2) Afektif 3) Psikomotor Kognitif 1) Pengetahuan / Pengenalan 2) Kefahaman 3) Aplikasi / Penggunaan 4) Analisis 5) Sintesis 6) Penilaian Domain Afektif (merangkumi tingkah laku bersifat perasaan, emosi atau nilai) 1) Penerimaan 2) Membalas (bertindak balas) 3) Menghargai (nilaian) 4) Organisasi (pengelolaan) 5) Perwatakan 6
 7. 7. Psikologi Pembelajaran Dan Pengajaran Adeendra Sijil Pendidikan Lepasan Ijazah (Menengah Ugama) Domain Psikomotor (merujuk kepada tingkahlaku motor dan otot) 1) Pengamatan 2) Set (persediaan) 3) Pergerakan terkawal 4) Mekanisme 5) Pergerakan khusus 6) Penyesuaian 7) Keaslian 7
 8. 8. Psikologi Pembelajaran Dan Pengajaran Adeendra Sijil Pendidikan Lepasan Ijazah (Menengah Ugama) W.M Ryburn dan K.B Forge menyarankan dalam buku mereka yang berjudul Principles Of Teaching mengklasifikasikan pembelajaran kepada 6 jenis. 1) Belajar dengan cara meniru dan bermain. 2) Belajar dengan cara Pragmatis (sesuatu perbuatan yang menuju praktikal). 3) Belajar dengan cara pengamatan atau persepsi dan tanggapan atau konsep. 4) Belajar dengan cara Akademik (pembelajaran Induktif dan Deduktif) 5) Belajar dengan cara penghubungan (seperti mengingati tarikh, sempena dsbnya).  pengulangan  kebaharuan  Anggapan mulia  Kesan (kesan berhubungkait dengan anggapan mulia)  Keragaman (ragam emosi pelajar) 6) Belajar dengan cara membuat. 8
 9. 9. Psikologi Pembelajaran Dan Pengajaran Adeendra Sijil Pendidikan Lepasan Ijazah (Menengah Ugama)  Mengklasifikasikan pembelajaran kepada peringkat-peringkat kerumitan pembelajaran yang dialami oleh manusia.  Lapan jenis pembelajaran dikenalpasti: 1) Pembelajaran isyarat 2) Pembelajaran rangsangan gerak balas 3) Rangkaian 4) Pertalian berbahasa / verbal 5) Pembelajaran Diskriminasi 6) Pembelajaran konsep 7) Pembelajaran hukum 8) Penyelesaian masalah 9
 10. 10. Psikologi Pembelajaran Dan Pengajaran Adeendra Sijil Pendidikan Lepasan Ijazah (Menengah Ugama) – Prinsip-prinsip pembelajaran berdasarkan ahli-ahli psikologi pendidikan semasa adalah seperti berikut:  Manusia mudah belajar dan mengingatkan perkara-perkara yang ada pertalian antara satu sama lain.  Pembelajaran terhasil daripada pengalaman  Kepuasan pelajar akan menyebabkan pembelajaran lebih mudah berlaku dan kekal tersimpan dalam ingatan.  Mengamalkan kekerapan untuk mengulang pembelajaran.  Pembelajaran secara paksaan tidak akan mengakibatkan keberkesanan dalam pembelajaran.  Pembelajaran adalah satu proses pelaziman.  Pembelajaran perlu menggunakan peneguhan positif atau negatif untuk diteguhkan atau dikukuhkan.  Motivasi adalah penting untuk pembelajaran.  Pembelajaran mementingkan pertalian antara pengalaman- pengalaman yang sedia ada dengan pengalaman-pengalaman yang sedang dihadapi supaya pengalaman yang sedang dihadapi akan difahami dengan lebih mudah.  Penyertaan pelajar akan menentukan keberkesanan pembelajaran. 10
 11. 11. Psikologi Pembelajaran Dan Pengajaran Adeendra Sijil Pendidikan Lepasan Ijazah (Menengah Ugama)  Kaedah pembelajaran yang digunakan oleh pelajar dan kaedah pengajaran yang digunakan oleh guru akan lebih memberi kesan terhadap pembelajaran.  Pembelajaran adalah peniruan.  Pembelajaran akan berlaku dengan mudah jika isi pelajaran disusun.  Memberi maklum balas pada pelajar adalah perlu.  Mengutamakan belajar dengan cara memahami daripada dengan cara menghafal.  Belajar akan lebih berkesan jika mempunyai objektif yang jelas.  Perbezaan kebolehan pelajar perlu diambik kira semasa merancang dan menyampaikan pelajaran.  Guru hendaklah memahami latar belakang persekitaran pelajar.  Taraf kebimbangan mempengaruhi taraf pencapaian pelajar.  Pembelajaran melibatkan pelajar membuat diskriminasi dan generalisasi.  Pembelajaran adalah hasil aktiviti-aktiviti saraf yang berlaku pada otak manusia. 11
 12. 12. Psikologi Pembelajaran Dan Pengajaran Adeendra Sijil Pendidikan Lepasan Ijazah (Menengah Ugama) Pengertian Kesediaan Pembelajaran  Masa-masa yang menunjukkan samaada seseorang pelajar itu telah mempunyai kelengkapan diri (fizikal, mental, emosi ataupun sosial) untuk memperolehi pengalaman yang baru.  Umur digunakan sebagai ukuran kelengkapan diri.  Kesediaan pembelajaran diketahui mengunakan ujian-ujian kesediaan yang dicipta oleh ahli-ahli psikologi. PEMATANGAN  Keadaan pertumbuhan dan perkembangan akan mempengaruhi pembelajaran.  Kematangan ini haruslah mencapai tahap yang tertinggi dalam aspek pertumbuhan dan perkembangan.  Pematangan mana-mana aspek pertumbuhan dan perkembangan akan tetap berlaku tanpa mengira adanya pengaruh persekitaran atau tidak.  Hasil pembelajaran bergantung kepada saling tindak antara permatangan dan pembelajaran. PENGALAMAN  Pengalaman yang ada itu hendaklah ada pertaliannya dengan perkara yang hendak dipelajari.  ”Sekatan Kebudayaan” akan mengakibatkan kekurangan kesediaan pembelajaran. 12
 13. 13. Psikologi Pembelajaran Dan Pengajaran Adeendra Sijil Pendidikan Lepasan Ijazah (Menengah Ugama) KESESUAIAN BAHAWA PENGAJARAN DAN KAEDAH MENGAJAR2 DENGAN KANAK2  Kesuaian isi buku (penggunaan perkataannya, perbendaharaan kata, saiz tulisan dll)  Cara guru menyampaikan pengajaran (dari segi bahasa dan kaedahnya) KAEDAH EMOSI DAN PENYESUAIAN DIRI KANAK2  Emosi yang belum lagi stabil. 13
 14. 14. Psikologi Pembelajaran Dan Pengajaran Adeendra Sijil Pendidikan Lepasan Ijazah (Menengah Ugama) Faktor2 yang memainkan perana untuk memupuk kesediaan pembelajaran seseorang adalah: PENGALAMAN2 PRA SEKOLAH  Kanak2 perlu tahu menyalurkan sifat agresifnya dengan cara yang dapat diterima umum.  Kanak2 perlu mempunyai kemahiran2 sosial.  Faktor kebudayaan. PROGRAM-PROGRAM KESEDIAAN DI SEKOLAH  Memulakan dengan aktiviti asas.  Induksi set pelajaran haruslah dapat menarik minat dan mengekalkan tumpuan pelajar. MEMBINA KEYAKINAN DIRI  Memupuk keyakinan diri pelajar dengan melibatkan mereka secara aktif.  Membina kemahiran2 khas secara individu pada pelajar.  Menempatkan kanak2 dengan mereka yang lebih muda usianya.  Berikan penghargaan. (pujian atau penghargaan yang bersesuaian) PERBEZAAN INDIVIDU  Kesediaan pelajar bagi menerima sesuatu perkara itu tidaklah sama bagi semua pelajar.  Ada beberapa perkara yang perlu difahami oleh guru semasa merancangkan pembelajaran. Perbezaan kadar pertumbuhan Perbezaan minat atau kecenderungan Perbezaan Jantina Perbezaan dalam diri individu. 14
 15. 15. Psikologi Pembelajaran Dan Pengajaran Adeendra Sijil Pendidikan Lepasan Ijazah (Menengah Ugama) Apa dia teori Pembelajaran ?  Merujuk kepada rangkaian prinsip-prinsip dan hukum-hukum yang terjalin dan saling bergantung serta bertujuan mengelaskan beberapa pemerhatian dadn faktor dalam alam pembelajaran. Teori Pembelajaran:  Pendapat atau idea ahli psikologi pendidikan yang cuba menghuraikan apa yang dimaksudkan dengan pembelajaran, bagaimana pembelajaran berlaku dan faktor apa yang mempengaruhinya.  Teori pembelajaran juga berfungsi untuk menghuraikan pengetahuan yang luas mengenai dengan hukum-hukum pembelajaran dengan mudah dan ringkas.  Teori pembelajaran dapat dihuraikan dan disimpulkan apa yang kita ertikan dengan pembelajaran............ 15
 16. 16. Psikologi Pembelajaran Dan Pengajaran Adeendra Sijil Pendidikan Lepasan Ijazah (Menengah Ugama) TEORI PELAZIMAN KLASIK PAVLOV Menurut Pavlov (1894), setiap rangsangan akan menimbulkan gerakbalas. Perkaitan antara ransangan dan gerakbalas akan mewujudkan proses pembelajaran. Mengikut teori ini setiap rangsangan akan menghasilkan gerakbalas. Gerakbalas ialah tingkahlaku yang timbul kesan daripada rangsangan. Rangsangan pula ialah tenaga yang menimbulkan gerakbalas. Contohnya:  Apabila guru memberikan arahan supaya murid berdiri, maka murid dengan cepat akan berdiri.  Arahan ialah rangsangan  Manakala tindakan berdiri ialah gerakbalas.  Hasil daripada kajiannya, Pavlov berpendapat bahawa pembelajaran boleh berlaku kesan daripada kaitan antara rangsangan dengan gerakbalas. Pembelajaran yang berlaku melalui perkaitan tersebut dinamakan sebagai pelaziman dan pembelajaran yang berlaku akibat dua ransangan ini dikenali sebagai pelaziman klasik. 16
 17. 17. Psikologi Pembelajaran Dan Pengajaran Adeendra Sijil Pendidikan Lepasan Ijazah (Menengah Ugama) PELAZIMAN KLASIK  Proses apabila rangsangan neutral yang terlazim mendapat gerak balas yang dahulunya hanya diperolehi oleh rangsangan tak terlazim dengan cara berpasangan selalu dengan rangsangan tidak terlazim. RANGSANGAN TAK TERLAZIM  Rangsangan yang dahulunya neutral dan telah dipasangkan dengan RANGSANGAN TAK TERLAZIM dan dengan pasangan ini telah memperolehi kuasa mengeluarkan gerak balas.  Rangsangan semulajadi atau normal diberi nama rangsangan tak terlazim (RTT). GERAK BALAS TAK TERLAZIM  Gerak balas yang berlaku secara automatik berikutan daripada persembahan sesuatu rangsangan. Dikatakan juga gerak balas yang automatik dan tidak dipelajari.  Adapun Gerak balas semujadi terhadap rangsangan tersebut diberi nama gerak balas tak terlazim (GTT). GERAK BALAS TERLAZIM  Gerak balas yang dilakukan oleh seseorang individu terhadap rangsangan yang dahulunya tidak mengakibatkan gerak balas tersebut. 17
 18. 18. Psikologi Pembelajaran Dan Pengajaran Adeendra Sijil Pendidikan Lepasan Ijazah (Menengah Ugama)  Gerak balas yang dikawal oleh rangsangan luar atau asing. Rangsangannya ialah rangsangan terlazim (RT). Eksprimen Pavlov – Pelaziman Klasik Pavlov menunjukkan bagaimana Gerak balas (air liur) dilazimkan dengan rangsangan (loceng) setelah dipasangkan berulang-ulang (penyampaian kali 1-25) Penyampaian kali pertama Penyampaian kali ke 12 Penyampaian kali ke 25 18
 19. 19. Psikologi Pembelajaran Dan Pengajaran Adeendra Sijil Pendidikan Lepasan Ijazah (Menengah Ugama) SEBELUM PROSES PELAZIMAN Makanan Air liur (RTT) (GTT) Lonceng Tidak ada (RN -> RT) (G) Ransangan Neutral PROSES PELAZIMAN Lonceng + Daging Air liur (RT) (RTT) (GTT) Diulang-ulang SELEPAS PROSES PELAZIMAN Daging Air Liur (RTT) (GTT) RT (GT) Keluar air liur RT – Rangsangan Terlazim (sesuatu berlaku secara tak semulajadi) RTT – Rangsangan Tak Terlazim (sesuatu berlaku secara semulajadi) GT – Gerak Balas Terlazim GTT – Gerak Balas Tak Terlazim 19
 20. 20. Psikologi Pembelajaran Dan Pengajaran Adeendra Sijil Pendidikan Lepasan Ijazah (Menengah Ugama) KONSEP BERKAITAN DENGAN PELAZIMAN KLASIK (PAVLOV) PENGHAPUSAN  Penghapusan berlaku apabila ransangan terlazim yang tidak disertai dengan ransangan tidak terlazim.  Maka gerak balas terlazim semakin sedikit dan akhirnya hapus sama sekali.  Sesuatu tingkah laku tidak diberi peneguhan ia boleh dikikiskan secara perlahan-perlahan.  Contoh:  Guru boleh mengikiskan perasaan takut yang dialami oleh pelajar dalam situasi pengajaran dan pembelajaran.  Jika pelajar takut untuk membuatpembentangan di hadapan kelas, guru perlu meningkatkan keyakinannya secara berperingkat.  Pertama sekali, guru membiarkan pelajar itu membaca kepada kumpulan yang lebih kecil semasa dia duduk, kemudian semasa dia berdiri.  Akhir sekali, baru pelajar itu diberi peluang membaca di hadapan kelas. 20
 21. 21. Psikologi Pembelajaran Dan Pengajaran Adeendra Sijil Pendidikan Lepasan Ijazah (Menengah Ugama)  Ini dapat menghapuskan perasaan takut yang dialami oleh pelajar tersebut. PEMULIHAN SPONTAN/SEMERTA  Apabila sesuatu gerak balas telah dihapuskan, gerak balas tersebut boleh berlaku semula setelah masa berehat tertentu.  Hal ini tidak pula bermakna bahawa sesuatu gerak balas tidak mungkin akan berlaku lagi semata-mata kerana telah ‟dihapuskan‟ sekali.  Setengah-setengah gerak balas mungkin perlu dihapuskan beberapa kali sebelum boleh dikatakan yang hal itu tidak akan berlaku lagi. GENERALISASI/PENYELURUHAN  Definisi GENERALISASI ialah organisma akan melakukan gerak balas yang sama walaupun rangsangan yang menggerakkannya tidak serupa seratus peratus.  Ransangan yang sama akan menghasilkan tindakbalas yang sama. Misalnya, Ali menjadi risau setiap kali ujian kimia akan diadakan. Ali juga menjadi risau setiap kali ujian biologi akan diadakan kerana kedua mata pelajaran tersebut mempunyai perkaitan antara satu sama lain. Jadi kerisauan dalam Kimia telah digeneralisasikan ke dalam Biologi. 21
 22. 22. Psikologi Pembelajaran Dan Pengajaran Adeendra Sijil Pendidikan Lepasan Ijazah (Menengah Ugama) DISKRIMINASI - Berlaku apabila individu bertindakbalas terhadap sesuatu ransangan yang tertentu sahaja dan tidak pada ransangan yang lain. - Guru perlu memastikan bahawa pelajar memberi fokus kepada rangsangan yang betul dan dapat membezakan rangsangan-rangsangan yang lebih penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. - CONTOH:  guru boleh memberitahu pelajar objektif spesifik yang perlu dikuasai dalam sesuatu pelajaran.  Maka pelajar akan memberi perhatian yang lebih kepada maklumat penting yang berkaitan dengan objektif pelajaran.  Ini menunjukkan bahawa pelajar dapat membuat diskriminasi antara maklumat penting yang kurang relevan. 22
 23. 23. Psikologi Pembelajaran Dan Pengajaran Adeendra Sijil Pendidikan Lepasan Ijazah (Menengah Ugama) EKSPRIMEN WATSON SEBELUM PROSES PELAZIMAN RT Tiada Gerak Balas (Tikus Putih) (yang dimaksudkan) RTT GTT (bunyi Gong) (takut/menangis) PROSES PELAZIMAN Tikus Putih + bunyi gong Takut/menangis (RT) (RTT) (GTT) Diulang beberapa kali SELEPAS PROSES PELAZIMAN Bunyi Gong Takut / menangis (RTT) (GTT) RT (GT) (tikus putih) Keluar air liur 23
 24. 24. Psikologi Pembelajaran Dan Pengajaran Adeendra Sijil Pendidikan Lepasan Ijazah (Menengah Ugama) FAKTOR PENTING DALAM PELAZIMAN PAVLOV  Ransangan Terlazim haruslah kuat dan jelas diamati oleh subjek.  Kedudukan urutan memberi Ransangan Terlazim (RT) dan Ransangan Tak Terlazim (RTT).  Jangka masa / jarak masa antara RT & RTT (kedekatan waktu/ kontiguiti).  Kebanyakkan pelaziman klasik perlu diulang-ulang (latihan ulangan). 24
 25. 25. Psikologi Pembelajaran Dan Pengajaran Adeendra Sijil Pendidikan Lepasan Ijazah (Menengah Ugama) Guithrie (1935) menamakan teknik pemansuhan tabiat ini sebagai kaedah ambang Kaedah Ambang  Ransangan disampaikan berperingkat-peringkat dan sedikit demi sedikit dibawah tahap ambang untuk mengelakkan Gerakan yang tidak diingini.  Contoh: Katakanlah ada seorang kanak-kanak yang meronta-ronta tidak mahu tidak mahu ke bilik air kerana dia tidak suka mandi atau kena air. Kita boleh mengurangkan reaksi ini dengan membawa kanak-kanak bermaindekat bilik air tanpa membawanya masuk ke bilik air. Di sini bolehlah kita berpindah ke tempat yang lebih dekat dengan bilik air itu. Sedikit demi sedikit kita akan beransur memasukibilik air, hingga akhirnya kanak-kanak itu dapat berada di dalam bilik air dan secara beransur-ansur pula menggalakkannya bermain dengan air. Kaedah Kepenatan  Menyampaikan sesuatu RANSANGAN berulang-ulang untuk menghasilkan GERAK BALAS yang tidak diingini (tabiat) begitu kerap kali sehingga individu itu akan penat bergerak balas.  Contoh: kanak-kanak yang suka bermain macis. Puas dia dimarahi dan dileteri oleh ibunya, namun perangainya tidak juga berubah. 25
 26. 26. Psikologi Pembelajaran Dan Pengajaran Adeendra Sijil Pendidikan Lepasan Ijazah (Menengah Ugama) Oleh demikian, ibunya telah menyuruhnya nyalakan macis banyak- banyak dan cepat-cepat sampai dia tidak lagi berdaya untuk menyalakan macis itu kerana terlalu letih. Lantaran keletihannya itu dia pun mencampakkan kotak mancis itu. Gerak balas mencampak kotak mancis itu merupakan gerak balas terakhir yang dipelajarinya berhubung dengan kotak mancis. Oleh demikian, setiap kali kanak- kanak itu nampak kotak mancis, dia tidak lagi bermain seperti dahulu, tetapi sebaliknya mencampakannya. Kaedah RANSANGAN tak sepadan  Menyebabkan GERAK BALAS yang tidak diingini, pada ketika yang mana GERAK BALAS berkenaan tidak dapat bangkit (menghalang GERAK BALAS berlaku).  Rangsangan yang menghasilkan gerak balas yang tidak diingini dikemukakan bersama-sama dengan rangsangan lain yang tidak serasi dengannya, dan yang boleh menghasilkan gerak balas baharu yang berlainan dan tidak serasi dengan gerak balas yang lama, maka rangsangan asal akhir-akhirnya boleh menghasilkan gerak balas baru ini.  Contoh : seorang pelajar yang tidak boleh menumpukan perhatian kepada pelajarannya kerana suasana terlalu bising. Belajar .............. Bising ........... Tak ada tumpuan perhatian Baca buku cerita...... Bising ........ Ada tumpuan perhatian Belajar ...... Bising .......... Ada tumpuan perhatian 26
 27. 27. Psikologi Pembelajaran Dan Pengajaran Adeendra Sijil Pendidikan Lepasan Ijazah (Menengah Ugama) SEBELUM PELAZIMAN BERLAKU Bunyi Loceng Tidak ada gerak balas (ransangan / terlazim) Makanan Keluar air liur (ransangan tdk terlazim) (gerak balas tdk terlazim) SEMASA PELAZIMAN BERLAKU Bunyi loceng (Ransangan terlazim) keluar air liur Gerak balas tidak terlazim Makanan (ransangan tidak terlazim) SELEPAS PELAZIMAN BERLAKU Bunyi Loceng Keluar air liur (ransangan terlazim) (gerak balas terlazim) 27
 28. 28. Psikologi Pembelajaran Dan Pengajaran Adeendra Sijil Pendidikan Lepasan Ijazah (Menengah Ugama) Guy Le Francois (1972) ada 4 cara bagaimana RTT dapat diregukan dengan rangsangan yang bukan semulajadi bagi menjadikannya rangsangan terlazim (RT) Mula Henti Terlewat RT RTT  Sesuatu Gerak balas dapat dilazimkan dengan paling berjaya sekali apabila rangsangan terlazim (RT) dikemukakan sebelum rangsangan tidak terlazim (RTT), dan terus dikemukakan semasa rangsangan tidak terlazim dikemukakan. Mula Henti Turihan RT RTT  Juga amat berkesan bila rangsangan terlazim (RT) mendahului sedikit rangsangan tidak terlazim (RTT), tetapi tidak dikemukakan berterusan seperti di dalam pelaziman terlewat. Mula Henti 28
 29. 29. Psikologi Pembelajaran Dan Pengajaran Adeendra Sijil Pendidikan Lepasan Ijazah (Menengah Ugama) Serentak RT RTT  Dalam kaedah ini rangsangan tidak terlazim (RTT) dan rangsangan terlazim (RT) dikemukakan sekaligus atau serentak. Mula Henti Kebelakangan RT RTT  Kaedah ini didapati kurang berkesan.  Di mana rangsangan tidak terlazim (RTT) mendahului rangsangan terlazim (RT).  Agak sukar bagi sesuatu organisma memberi perhatian kepada rangsangan terlazim (RT) setelah rangsangan tidak terlazim (RTT) dikemukakan kepadanya. RT  Loceng RTT  makanan TEORI PELAZIMAN OPERAN 29
 30. 30. Psikologi Pembelajaran Dan Pengajaran Adeendra Sijil Pendidikan Lepasan Ijazah (Menengah Ugama)  Manusia belajar melalui ganjaran dan denda.  Belajar dengan cuba jaya (belajar dengan memilih dan mengaitkan ransangan dan gerak balas).  Perkataan 'operan' dicipta oleh Skinner yang membawa maksud bertindak ke atas.  Pelaziman operan ialah apabila organisme menghasilkan sesuatu gerak balas kerana organisme itu bekerjasama ke atas persekitarannya.  Skinner menegaskan bahawa setiap gerak balas hanya akan berulang sekiranya ada ganjaran.  dalam pelaziman operan, organisme mempunyai pilihan untuk bertindak atau tidak kerana gerak balasnya menentukan rangsangan yang diberikan.  Contohnya: seorang budak yang mengemaskan tempat tidur jika dia tahu dia akan dibelanja makan ais krim. 30
 31. 31. Psikologi Pembelajaran Dan Pengajaran Adeendra Sijil Pendidikan Lepasan Ijazah (Menengah Ugama) 3 HUKUM PERTAMA YANG DIKEMUKAKAN OLEH THORNDIKE 1) HUKUM KESEDIAAN  Persiapan dalam diri individu sebelum ia bertindak.  Untuk melakukan sesuatu aktiviti yang diperlukan, individu perlu berada dalam keadaan fizikal yang baik dan mempunyai aras motivasi yang tinggi.  Contoh : - apabila pelajar berada dalam keadaan bersedia, dia akan berasa puans apabila dia bertindak. - Jika pelajar belum bersedia untuk bertindak, dan guru menyuruh pelajar bertindak, dia akan berasa kecewa. - Oleh itu, guru perlu melihat tahap kesediaan pelajar.  Pelajar bersedia belajar, (rangsangan motivasi) berkesan.  Pelajar belum bersedia belajar , (tanpa rangsangan) -> tidak berkesan. 2) HUKUM LATIHAN  Sesuatu perkaitan antara ransangan dan gerak balas akan bertambah kukuh jika terdapat latihan.  Maksudnya : Pertalian antara rangsangan dan gerak balas akan bertambah kukuh jika latihan, aplikasi serta aktiviti pengukuhan diberikan. 31
 32. 32. Psikologi Pembelajaran Dan Pengajaran Adeendra Sijil Pendidikan Lepasan Ijazah (Menengah Ugama)  Hukum latihan menyatakan bahawa satu tingkah laku akan diteguhkan melalui aplikasi dan akan dilemahkan tanpa pengukuhan.  Contoh:  Jika pelajar selalu mengulangkaji rumusan sifirnya, dia dapat mengingatinya dengan lebih senang. * hukum latihan sangat sesuai digunakan bagi latihan hafalan. 3) HUKUM KESAN  Sesuatu perkaitan antara ransangan dan gerak balas akan bertambah kukuh jika terdapat kesan yang memuaskan selepas sesuatu gerak balas dihasilkan.  Pertalian antara rangsangan dan gerak balas akan bertambah kukuh jika dapat kesan pengalaman yang menyeronokkan dan gerak balas ini akan diulang.  Manakala, jika kesan pengalaman itu menyakitkan, gerak balas tersebut akan lenyap.  Merumuskan bahawa ganjaran dapat menggalakkan individu manakala denda menghalang individu daripada melakukannya. 32
 33. 33. Psikologi Pembelajaran Dan Pengajaran Adeendra Sijil Pendidikan Lepasan Ijazah (Menengah Ugama) E.L THORNDIKE  Meletakkan seekor kucing lapar dalam sangkar.  Di dalam sangkar itu ada satu selak.  Apabila selak ditekan, pintu akan terbuka.  Kucing melakukan pelbagai pergerakkan (secara cuba jaya) lalu terpijak selak.  Kucing pun keluar dan makan makanan di luar sangkar itu.  Kucing dimasukkan semula kedalam sangkar.  Kali ini, kucing dapat menekan selak dengan lebih cepat.  Dengan itu, jelaslah kucing telah mempelajari cara membuka pintu sangkar secara cuba jaya (trial and error).  Kucing belajar bahawa gerak balas yang betul membolehkannya keluar untuk mendapatkan makanan.  Gerak balas salah menyebabkan terus terkurung. 33
 34. 34. Psikologi Pembelajaran Dan Pengajaran Adeendra Sijil Pendidikan Lepasan Ijazah (Menengah Ugama) 5 PRINSIP TAMBAHAN 1) Gerak Balas Aneka  Organisma berupaya menunjukkan pelbagai jenis gerak balas terhadap suatu keadaan.  Apabila gerak balas betul ditunjukkan dan diberi ganjaran, pembelajaran akan terus berlaku.  Penyelesaian sukar dicapai sekiranya organisma tidak boleh menunjukkan pelbagai gerak balas. 2) Sikap atau Set  Sesuatu pembelajaran itu dipandu atau dipengaruhi oleh sesuatu sikap atau set yang menyeluruh yang terdapat pada organisma.  Gerak balas seseorang itu dipengaruhi bukan sahaja oleh kebudayaannya, bahkan juga keadaan-keadaan masa itu.  Sikap sesuatu organisma menentukan apa yang akan dilakukannya, serta apa yang boleh memuaskannya atau menyakitinya. Justeru kerana itu kadang-kadang apa yang memberi kepuasan kepada seseorang itu, tidak dapat memberi kesan yang sama kepada orang lain.  Manusia mengeluarkan gerak balas yang berbeza bagi sesuatu masalah. 34
 35. 35. Psikologi Pembelajaran Dan Pengajaran Adeendra Sijil Pendidikan Lepasan Ijazah (Menengah Ugama) 3) Pemilihan perkara-perkara penting  Mengikut prinsip ini, seseorang murid dapat membezakan unsur- unsur penting daripada unsur-unsur tidak penting.  Keupayaan seperti ini membolehkan berlakunya pembelajaran analitis. 4) Pemindahan Berkait  Gerak balas yang dihasilkan oleh ransangan boleh dikekalkan dengan gerak balas yang baru.  Ransangan lama tidak ada memberi apa-apa ransangan. Cukup pada ransangan baru.  Contohnya, hadiah yang diberikan murid kerana suatu prestasi baik boleh digantikan dengan kata-kata pujian. 5) Gerak Balas Melalui Analogi  Prinsip ini bermaksud seseorang boleh bertindak balas dalam suatu situasi baru dengan menggunakan kemahiran sedia ada dan disertakan tindakan yang baru. 35
 36. 36. Psikologi Pembelajaran Dan Pengajaran Adeendra Sijil Pendidikan Lepasan Ijazah (Menengah Ugama) HUKUM-HUKUM DALAM TEORI THORNDIKE Mendapat sesuatu yang menyeronokkan Hukum kesediaan Gerak Balas yang Rangsangan Hukum pelbagai Gerak Balas Latihan (perlu pembelajaran + peneguhan) Hukum Kesan Mendapat sesuatu yang menyakitkan 36
 37. 37. Psikologi Pembelajaran Dan Pengajaran Adeendra Sijil Pendidikan Lepasan Ijazah (Menengah Ugama) TEORI PEMBELAJARAN BEHAVIORISME PELAZIMAN OPERAN SKINNER PERBEZAAN ANTARA PELAZIMAN KLASIK DAN PELAZIMAN OPERAN Pelaziman klasik Pelaziman Operan Tidak sukarela Sukarela (individu tidak (individu dapat Tingkahlaku dapat mengawal mengawal tingkah laku) tingkahlaku) Tingkahlaku Tingkahlaku muncul selepas adalah kesan Urutan rangsangan daripada rangsangan Rangsangan tidak Kesan terlazim dikaitkan tingkahlaku Cara Pembelajaran dengan mempengaruhi rangsangan pembelajaran terlazim berikut PAVLOV Thorndike skinner Pelapor Utama 37
 38. 38. Psikologi Pembelajaran Dan Pengajaran Adeendra Sijil Pendidikan Lepasan Ijazah (Menengah Ugama) Skinner Telah Membuat Beberapa Kesimpulan 1- Teori-teori yang menekankan peranan rangsangan yang diketahui bagi menghasilkan gerak balas dikatakan Teori JENIS S. (Stimulous). 2- Teori yang tidak menekankan peranan rangsangan bagi menghasilkan sesuatu dikatakan Teori Jenis R. (Reinforcement : peneguhan)  Dalam pelaziman operan, individu akan bertindak balas terhadap persekitaran.  PRINSIP: jika sesuatu tingkahlaku diingini, ia hendaklah diberi peneguhan. Jika tiada peneguhan, tingkahlaku itu akan terhapus. PENEGUHAN YANG DIKEMUKAKAN OLEH SKINNER TERDIRI DARIPADA 2 JENIS: 38
 39. 39. Psikologi Pembelajaran Dan Pengajaran Adeendra Sijil Pendidikan Lepasan Ijazah (Menengah Ugama) 1) Peneguhan Positif  Untuk menentukan tingkah laku positif dengan stimulus atau maklum balas yang positif.  Peneguhan positif boleh menambahkan kebaraangkalian berulangnya asesuatu tingkah laku, jika ia diberikan selepas sesuatu tingkah laku itu berlaku.  Peneguhan boleh diberikan dalam bentuk-bentuk berikut: - kebendaan: wang, hadiah, gula-gula dan lain-lain. - Sosial: pujian, kata-kata perangsang, sentuhan. - Token: poin atau bintang yang dikumpul kemudian boleh ditukarkan untuk sesuatu ganjaran. 2) Peneguhan Negatif  Tingkah laku positif yang ditonjolkan kerana individu ingin melepaskan diri daripada stimulus yang tidak menyeronokkan atau menyakitkan.  Peneguhan negatif tidak bererti mendera atau mendenda.  Peneguhan negatif diberikan untuk membawa kesan yang tidak menyeronokkan atau memalukan, yang ingin dihindari oleh seseorang individu.  Peristiwa yang memalukan, menyaktikan dan menyusahkan akan bertindak sebagai peneguh negatif.  Untuk mengelakkan atau menghindari sesuatu yang negatif, individu akan mengulangi tingkah laku operan yang dikehendaki.  Peneguhan positif atau negatif bertujuan untuk menambahkan kebarangkalian berulangnya sesuatu tingkahlaku 39
 40. 40. Psikologi Pembelajaran Dan Pengajaran Adeendra Sijil Pendidikan Lepasan Ijazah (Menengah Ugama)  Dan bukan menyekatkan atau menghentikannya seperti yang dilakukan oleh denda atau dera. 40
 41. 41. Psikologi Pembelajaran Dan Pengajaran Adeendra Sijil Pendidikan Lepasan Ijazah (Menengah Ugama) PRINSIP PREMACK  Ialah mengaitkan aktiviti yang kurang diminati dengan aktiviti yang lebih diminati.  Ia bertujuan untuk mengukuhkan tingkah laku murid terhadap aktiviti yang kurang diminati.  Sebagai contoh, seorang murid dibenarkan menggunakan perisian komputer sekiranya dia berjaya menghabiskan tugasan yang diberikan oleh gurunya. EKONOMI TOKEN  Ini merupakan satu prosedur yang teratur di mana token atau hadiah diberikan sebagai peneguhan untuk tingkah laku yang bersesuaian. Token ini adalah dalam bentuk seperti duit syiling plastik, markah, bintang atau apa sahaja benda yang boleh ditunaikan atau ditebus (cashed in) dengan hadiah atau sebagainya. 41
 42. 42. Psikologi Pembelajaran Dan Pengajaran Adeendra Sijil Pendidikan Lepasan Ijazah (Menengah Ugama) TIME - OUT  Time-out ini biasanya dalam bentuk menyuruh pelajar untuk duduk di sebuah kursi atau masuk ruangan tertentu dalam waktu tertentu.  Waktu time-out selesai, guru harus menjelaskan kenapa pelajar dikenai time-out, dan kemudian menasehati tentang perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh pelajar tersebut.  RT – hilang (peluang belajar semasa ia di beri time-out tetapi Tingkah laku menurun. Contoh buat bising). 42
 43. 43. Psikologi Pembelajaran Dan Pengajaran Adeendra Sijil Pendidikan Lepasan Ijazah (Menengah Ugama) PENEGUHAN POSITIF, PENEGUHAN NEGATIF DAN DENDA Tingkahlaku Tingkahlaku Bertambah Kuat Bertambah Lemah HUKUMAN JENIS I Persembahan Peneguhan Positif: Hukuman: Ali mendapat sebiji Diberikan selepas Ali mendapat cubitan gula kerana bersikap tingkahlaku kerana bersikap tidak baik baik. HUKUMAN JENIS II Peneguhan Negatif: Penyingkiran Ditiadakan Ali disuruh kembali Hukuman: selepas duduk selepas Gula Ali telah diambil sesuatu tingkahlaku bersikap baik. kembali kerana bersikap tidak baik. 43
 44. 44. Psikologi Pembelajaran Dan Pengajaran Adeendra Sijil Pendidikan Lepasan Ijazah (Menengah Ugama) HUKUMAN JENIS I = PERSEMBAHAN HUKUMAN  Dendaan yang tidak melibatkan fizikal, tetapi dapat menakutkan murid.  Contohnya, Cik Salimah boleh mengambil semula hadiah yang telah diberikan sekiranya murid itu tidak dapat menyelesaikan tugasan yang diberikan.  Lari keliling padang, beri kerja tambahan. HUKUMAN JENIS II = PENYINGKIRAN HUKUMAN  Dendaan berkaitan dengan penyingkiran rangsangan.  Contohnya, seseorang murid tidak dibenarkan bermain permainan yang sememangnya disediakan di dalam kelas seperti permainan suai padan dan sebagainya sekiranya dia tidak menyiapkan tugasan yang diberikan.  Dilarang menonton tv sebab hendak periksa. Nota: Dendaan hendaklah dilakukan segera, iaitu sebaik sahaja perlakuan tidak diingini dilakukan oleh seseorang murid. Selain itu, murid yang didenda mesti tahu mengapa mereka dihukum. Dendaan juga hendaklah diberi atas dasar untuk mengubah kelakuan yang telah dilakukan dan bukannya sebagai balasan atas perlakuannya. Walau bagaimanapun, dendaan yang dikenakan ke atas seseorang pelajar hendaklah konsisten. Contohnya, sekiranya Ahmad didenda dengan sesuatu jenis hukuman, maka Ali pun mesti mendapat hukuman yang serupa untuk kesalahan yang sama. Namun demikian, perlu diingat bahawa dendaan yang dijalankan hendaklah berpada-pada kerana dendaan yang keterlaluan boleh menghasilkan gangguan emosi, membentuk tingkah laku yang negatif seperti rasa rendah diri pada murid-murid yang terlibat. 44
 45. 45. Psikologi Pembelajaran Dan Pengajaran Adeendra Sijil Pendidikan Lepasan Ijazah (Menengah Ugama) PRINSIP-PRINSIP PELAZIMAN OPERAN  Kalau peneguhan mengikuti gerak balas dengan cepatnya, Maka kaitan antara peneguhan dan gerak balas akan dipelajari dengan cepatnya.  Kalau peneguhan (makanan) diberi lewat (iaitu selepas lama haiwan tekan tuil) akan didapati haiwan tidak akan menambahkan tekan tuil itu.  Jarak masa antara gerak balas dan peneguhan adalah penting bagi perolehan kaitan antara gerak balas dan peneguhan.  Kalau kita berhenti pemberian peneguhan penghapusan akan terjadi.  Kalau kaitan antara tekan tuil (gerak balas) dengan makanan (peneguhan) dihentikan . 45
 46. 46. Psikologi Pembelajaran Dan Pengajaran Adeendra Sijil Pendidikan Lepasan Ijazah (Menengah Ugama) PELAZIMAN OPERAN Menurut Skinner, terdapat 2 jenis tingkah laku: 1) Tingkah laku Respoden  Tingkah laku yang terjadi selepas dan juga akibat dari rangsangan.  Pelaziman klasik Pavlov memberi keterangan tentang tingkah laku responden.  Gerak balas automatik terhadap situasi tertentu. 2) Tingkah Laku Operan  Tingkah laku gerak balas yang bertindak terhadap rangsangan dan juga alam persekitaran.  Skinner mengemukakan pelaziman operan/instrumental untuk menerangkan tingkah laku operan. Ganjaran (makanan/air) menyebabkan haiwan tekan tuil dalam eksperimen Skinner. Ini dipanggil sebagai pelaziman Operan dimana haiwan telah dilazimkan untuk menekankan tuil untuk mendapatkan makanan (ganajaran). Ia akan bertindak demikian sehingga ia kenyang. Ini bermakna haiwan telah belajar tekan tuil supaya dapat makanan. 46
 47. 47. Psikologi Pembelajaran Dan Pengajaran Adeendra Sijil Pendidikan Lepasan Ijazah (Menengah Ugama) 1- Hukuman ialah sesuatu yang menyakiti (aversif) menyebabkan orang atau situasi yang dihubungkaitkan dengan hukuman melalui pelaziman menjadi aversif seperti ditakuti, tidak disukai atau dibenci. 2- Rangsangan aversif menghasilkan pembelajaran pengelakan.  Pembelajaran pengelakan ialah sebahagian pengalaman yang kita alami setiap hari.  Pembelajaran pengelakkan adalah akibat daripada kawan aversif. 3- Menghasilkan alam sekitar pembelajaran yang menimbulkan tingkah laku aversif. 47
 48. 48. Psikologi Pembelajaran Dan Pengajaran Adeendra Sijil Pendidikan Lepasan Ijazah (Menengah Ugama) JADUAL PENEGUHAN SKINNER PENEGUHAN Peneguhan Peneguhan Berterusan Berkala Nisbah Masa Tetap Berubah Tetap Berubah 48
 49. 49. Psikologi Pembelajaran Dan Pengajaran Adeendra Sijil Pendidikan Lepasan Ijazah (Menengah Ugama) 49
 50. 50. Psikologi Pembelajaran Dan Pengajaran Adeendra Sijil Pendidikan Lepasan Ijazah (Menengah Ugama) Peneguhan berterusan  Setiap tingkah laku operan yang terhasil akan diberikan peneguhan untuk memastikan tingkah laku yang dikehendaki terbentuk.  Peneguhan berterusan ini diberikan pada peringkat awal supaya tingkah laku operan berulang.  Apabila sesuatu tingkah laku operan telah diperolehi, barulah peneguhan diberi dalam bentuk berkala.  Peneguhan yang berterusan adalah paling mudah untuk dilaksanakan kerana ia diberi setiap kali tingkah laku operan ditunjukkan.  Contohnya: setaip kali Ryan dapat menjawap semua soalan tauhid dengan betul, guru akan memberikan bintang dalam buku latihannya.  Bintang merupakan peneguhan kepada tingkah laku operan membuat kerja tauhid dengan baik. 50
 51. 51. Psikologi Pembelajaran Dan Pengajaran Adeendra Sijil Pendidikan Lepasan Ijazah (Menengah Ugama) Peneguhan berkala  Peneguhan ini tidak diberikan secara berterusan, tetapi ia diberikan dalam bentuk nisbah dan masa.  Jika pengetahuan diberikan dalam dua bentuk, iaitu mengikut bilangan atau kadar sesuatu tingkah laku operan itu dihasilkan, ia disebut jadual peneguhan berkala nisbah.  Misalnya: jika kita menetapkan bahawa selepas selepas tiap-tiap tiga kali tingkah laku operan dihasilkan, individu akan diberikan ganjaran, maka tindakan yang sebegini adalah tindakaan menurut jadual nisbah.  Jika sesuatu peneguhan itu diberikan bergantung kepada masa, maka ia dinamakan jadual peneguhan berkala masa.  Contoh: guru boleh memberi arahan berikut pada pelajar yang hiperaktif: ”Jika kamu duduk diam selama 5 minit, kamu akan diberikan peneguhan dalam bentuk wang”.  Jika kita menetapkan bahawa selepas tiap-tiap 5 minit tingkah laku operan yang telah dihasilkan, kita beri peneguhan, maka tindakan ini adalah menurut jadual masa.  Dalam jadual berkala ini boleh diberikan secara tetap atau berubah. 51
 52. 52. Psikologi Pembelajaran Dan Pengajaran Adeendra Sijil Pendidikan Lepasan Ijazah (Menengah Ugama) 4 JENIS JADUAL PENEGUHAN 1) Jadual Nisbah Tetap  Bilangan Operan yang mesti dilakukan sebelum diberikan peneguhan ditentukan.  Guru tetapkan bilangan operan yang mesti dilakukan sebelum peneguhan diberikan.  Contoh: guru memberitahu pelajar bahawa mereka mesti mendapat markah 100 peratus sebanyak tiga kali sebelum dia membawa mereka melawat ke Muzium. 2) Jadual Nisbah Berubah  Bilangan Operan yang mesti dilakukan sebelum diberikan peneguhan tidak ditentukan.  Guru tidak tetapkan bilangan operan yang mesti dilakukan. Peneguhan diberi mengikut kehendak guru.  Kadang-kadang selepas 3 kali atau 5 kali tingkah laku operan dilakukan dan sebagainya.  Oleh kerana pelajar tidak mengetahui bila masa peneguhan akan diberikan, dia akan terus melakukan operan dengan harapan diberi ganjaran yang ditetapkan. 3) Jadual Masa Tetap  Jumlah masa yang mesti berlalu tanpa mengira bilangan operan yang dilakukan sebelum peneguhan diberikan ditetapkan.  Guru menentukan jumlah masa yang mesti berlalu tanpa mengira bilangan operan yang dilakukan, sebelum peneguhan diberikan. 52
 53. 53. Psikologi Pembelajaran Dan Pengajaran Adeendra Sijil Pendidikan Lepasan Ijazah (Menengah Ugama) 4) Jadual Masa Berubah  Jumlah masa yang tertentu sebelum peneguhan diberikan tidak ditetapkan.  Contoh: ia mungkin diberikan selepas lima minit atau lepas lima jam pelajar menunjukkan tingkahlaku operan. Yakni tidak bergantung kepada faktor masa. 53
 54. 54. Psikologi Pembelajaran Dan Pengajaran Adeendra Sijil Pendidikan Lepasan Ijazah (Menengah Ugama) KESAN JADUAL PENEGUHAN YANG BERBEZA 1- Jadual peneguhan yang berubah mendorong organisma menghasilkan lebih banyak tingkah laku operan kerana peneguhan tidak ditetapkan oleh masa atau nisbah. Organisma akan memperolehi lebih banyak peneguhan jika ia memperlihatkan lebih banyak tingkah laku operan. 2- Jadual peneguhan yang tetap mengikut masa atau nisbah, organisma memperlihatkan tingkah laku operan yang paling sedikit selepas diberikan peneguhan kerana ia berjaya meramal pola peneguhan yang ditetapkan. Ia telah sedar yang ia tidak akan diberikan peneguhan dengan serta merta selepas diberikan peneguhan. Ia boleh mengagak bila ia akan menerima peneguhan. Bagi jadual nisbah yang tetap, organisma akan terus bertindak balas dengan kekerapan yang tinggi jika nisbah yang digunakan itu kecil. Jika nisbah itu besar kecenderungan untuk tindak balas menurun. 54
 55. 55. Psikologi Pembelajaran Dan Pengajaran Adeendra Sijil Pendidikan Lepasan Ijazah (Menengah Ugama) TEORI PEMBELAJARAN HUMANIS  Mementingkan aspek perbezaan individu.  iaitu cara pengajaran dan pembelajaran disusun mengikut kehendak dan perkembangan emosi individu.  Kefahaman tentang pengalaman peribadi individu itu diperoleh dari komunikasi dengan individu tersebut.  Teori menekankan perasaan dan emosi manusia.  Pengamatan seseorang tentang sesuatu adalah penting dalam pendekatan humanis.  Setiap orang mempunyai potensi untuk mencapai kecemerlangan diri (bedasarkan Maslow). Tambahan:  Setiap orang mempunyai pengalaman peribadi yang tidak dapat difahami oleh orang lain. 55
 56. 56. Psikologi Pembelajaran Dan Pengajaran Adeendra Sijil Pendidikan Lepasan Ijazah (Menengah Ugama) Prinsip Dalam Teori Pembelajaran Humanis  Sistem pendidikan humanis memberi Kebebasan pada pelajar untuk belajar apa yang mereka kehendaki.  kecemerlangan akademik tidak dipentingkan. Tetapi yang penting ialah keinginan untuk belajar dan cara belajar.  Dalam sistem ini pelajar membuat penilaian kendiri.  Perasaan dan emosi pelajar adalah sangat penting dalam proses pembelajaran.  Suasana pembelajaran mesti kondusif untuk proses pengajaran dan pembelajaran. Pelajar mesti berada dalam keadaan relaks dan tidak tegang semasa belajar.  Guru mesti menjaga penghargaan kendiri pelajar dengan tidak memarahinya selalu.  Pelajar diberi kebebasan supaya berdikari dalam pengajaran dan pembelajaran.  Pelajar mesti bersifat bertanggungjawab terhadap tindakan sendiri.  Pelajar diberi peluang untuk meningkatkan daya cipta dan minat serta memperkembangkan potensi mereka. 56
 57. 57. Psikologi Pembelajaran Dan Pengajaran Adeendra Sijil Pendidikan Lepasan Ijazah (Menengah Ugama) TEORI PEMBELAJARAN – CARL ROGERS Ciri-ciri utama teori pembelajaran Rogers. a) Memberikan pengalaman realistik setiap individu adalah fenemonogikal.  Pengalaman setiap orang hanya boleh dialami dan diketahui oleh individu itu sendiri sahaja. b) Setiap orang mempunyai motivasi untuk mencapai kesempurnaan kendiri.  Setiap orang mempunyai naluri semulajadi untuk menjadi manusia yang sihat dan berjaya. c) Membentuk konsep kendiri yang unik.  Individu menyedari tentang konsep kendiri melalui sistem nilai dan kepercayaan diri dan orang lain. d) Tingkah laku wujud dalam konteks kenyataan realiti kendiri.  Cara yang paling baik untuk memahami seseorang ialah dengan memahami pandangannya. Komunikasi dan empati adalah penting. e) Tingkah laku seiras dengan pemikiran kendiri.  Manusia memilih tingkah laku yang tidak bercanggah dengan sistem kepercayaannya. 57
 58. 58. Psikologi Pembelajaran Dan Pengajaran Adeendra Sijil Pendidikan Lepasan Ijazah (Menengah Ugama)  Aspek perbezaan individu dalam proses pengajaran dan pembelajaran.  Guru perlu merancang strategi pengajaran dan pembelajaran yang sejajar dengan kebolehan pelajar.  Jika pelajar adalah lemah, strategi pemulihan digunakan dan jika pelajar adalah pandai,strategi pengayaan digunakan.  Guru perlu tekankan pada perasaan dan pemikiran pelajar daripada pengetahuan dan pencapaian akademik. Ini adalah kerana pelajar sudah mempunyai motivasi instrinsik yang tinggi untuk belajar.  Meningkatkan harga kendiri yang positif.  Tugas guru yang paling penting dalam bilik darah ialah meningkatkan konsep kendiri pelajar.  Dia perlu mengajar secara bertimbang rasa dan dengan penuh kasih sayang.  Guru mesti memastikan pelajar dapat membina konsep kendiri yang positf dengan membina suasana kelas yang bebas daripada ancaman dan ketegangan.  Guru tidak boleh mengkritik dan memarahi pelajar selalu kerana ini akan menjejaskan konsep kendiri yang positif.  Guru mesti mengiktirafkan kejayaan pelajar. 58
 59. 59. Psikologi Pembelajaran Dan Pengajaran Adeendra Sijil Pendidikan Lepasan Ijazah (Menengah Ugama)  Aspek komunikasi dalam bilik darjah  Guru perlu mengadakan komunikasi intra-personal yang jujur dengan pelajar dalam bilik darjah, dan membina hubungan yang positif.  Guru perlu melihat kesan emosi dan kesan afektif dalam situasi pengajaran dan pembelajaran.  Guru juga perlu mengemukakan soalan pemikiran divergen dalam bilik darjah untuk lebih memahami pemikiran pelajar.  Penekanan ke atas motivasi instrinsik.  Dalam Pendekatan humanis, guru perlu meningkatkan motivasi instrinsik pelajar kerana pembelajaran bersifat arah kendiri.  Ini adalah kerana pelajar mesti terdorong untuk menghabiskan sendiri kurikulum yang telah ditentukan.  Oleh kerana prestasi akademik bukan kriteria yang utama, pelajar akan menentukan kadar dan matlamat pembelajaran yang tersendiri.  Jika motivasi intrinsik adalah rendah, pembelajaran ke arah kendiri tidak akan tercapai.  Oleh itu guru perlu mementingkan nilai-nilai kendiri yang positif. 59
 60. 60. Psikologi Pembelajaran Dan Pengajaran Adeendra Sijil Pendidikan Lepasan Ijazah (Menengah Ugama) TEORI PEMBELAJARAN SOSIAL TEORI PEMODELAN BANDURA Pengenalan:  Teori Bandura menjelaskan pelbagai tingkah laku sosial seperti dalam tarian, pakaian, peranan jantina, keagresifan dan sebagainya.  Elemen sosial terbabit kerana pembelajaran diperoleh dengan:  melihat  meniru  dan memerhaikan tingkah laku orang lain. Ciri-Ciri Teori Pemodelan ( pemerhatian atau peniruan) Bandura:  Pemerhatian gerak balas yang ditonjolkan oleh orang lain.  Tingkah laku orang lain boleh dipelajari melalui bahasa, contoh dan teladan.  Tingkah laku itu akan ditiru jika seseorang itu memperolehi kepuasan dan peneguhan yang tinggi.  Jika peniruan terhadap manusia (model) lain berlaku, status atau darjah model tersebut mesti tinggi.  Peniruan yang mudah untuk kanak2 banyak dipelajari dengan meniru tingkah laku daripada ibubapa dan adik beradik untuk mempelajari tingkah laku yang mudah seperti menulis, menggosok gigi dan sebagainya. Cara-Cara Peniruan 60
 61. 61. Psikologi Pembelajaran Dan Pengajaran Adeendra Sijil Pendidikan Lepasan Ijazah (Menengah Ugama) Peniruan secara langsung dan tidak langsung ¥ Proses peniruan secara langsung berlaku dengan memerhatikan tingkah laku model. ¥ Model boleh berada di depan mata atau wujud dalam khayalan individu. JENIS HURAIAN CONTOH Meniru tingkah laku Aminah meniru cara Peniruan Langsung yang ditonjolkan oleh ibunya membuat kek. model. Meniru tingkah laku Ali meniru watak watak2 dalam Peniruan tak pahlawan yang langsung (simbolik) televisyen, buku dan diminatinya. filem Mewujudkan tingkah Fifie melihat kakaknya laku dengan menggunakan kerusi menggabungkan untuk membersihkan tingkah laku peniruan almari. Dia juga yang berlainan. melihat ibunya Peniruan gabungan membuka pintu dapur. Dia meniru dengan berdiri di atas kerusi dan membuka pintu dapur. 61
 62. 62. Psikologi Pembelajaran Dan Pengajaran Adeendra Sijil Pendidikan Lepasan Ijazah (Menengah Ugama) 1) Peniruan sekat laluan  Sesuai dilakukan dalam keadaan yang tertentu.  Contoh: Ikram suka meniru cara fesyen rambut dari modelnya seorang pelakon terkenal. Tetapi dia telah mempelajari bahawa dia tidak boleh menggayakan rambut seperti itu ke sekolah kerana akan diambil tindakan disiplin.  Dalam peniruan sekat lakuan, individu akan menyekat tingkah laku yang tidak sesuai ditiru dalam situasi yang tertentu. 2) Peniruan tak sekat laluan  Seseorang akan terus mengamalkan peniruan dalam apa jua situasi.  Contoh : Milah menyimpan kuku panjang yang berwarna kerana mengikut pelakon kegemarannya. Oleh kerana guru disiplin belum mengambil atas perkara ini, Milah akan terus menyimpan kuku yang berwarna , walaupun dia tahu satu dia akan ditangkap. 3) Peniruan melalui Proses Elistasi  Seseorang akan terus melakukan apa yang dilakukan oleh orang lain jika dia sudah mengetahui cara melakukan tingkah laku tersebut.  Keinginan untuk meniru akan timbul apabila melihat gerak balas yang dilakukan oleh orang lain.  Contoh : Elly melihat Leeya menolong membawa buku Cikgu Aqsa, maka Elly pun meniru tingkah laku ini dengan menolong membawa beg Cikgu Madinah. 62
 63. 63. Psikologi Pembelajaran Dan Pengajaran Adeendra Sijil Pendidikan Lepasan Ijazah (Menengah Ugama) 1) Memberi Perhatian Menggunakan deria seperti mata, telinga dan anggota badannya.  Penumpuan yang diberikan mesti tinggi supaya tingkah laku model  dapat ditiru. Faktor2 yang mempengaruhi perhatian ialah:  - Kecekapan model. - Faedah2 yang diperolehi daripada memerhai model. 2) Menyimpan hasil pemerhatian dalam ingatan Ciri2 positif yang dapat dilihat dalam model mesti disimpan dalam  bentuk kod ingatan jangka panjang supaya ciri2 ini boleh dipanggil semula. Mengikut Bandura, kita akan menyimpan maklumat melalui bahasa  dan imaginasi (visual). Bandura mengesyorkan supaya pelajar menyusun maklumat dan  melatih laku yang hendak ditiru dalam otak secara mentah.  Jika pelajar ingin membuat sesuatu kemahiran gimnastik, dia perlu menyimpan maklumat urutan langkah-langkah yang terlibat secara visual. Dengan cara ini dia dapat mengingat kemahiran gimnastik dengan lebih berkesan. 63
 64. 64. Psikologi Pembelajaran Dan Pengajaran Adeendra Sijil Pendidikan Lepasan Ijazah (Menengah Ugama) 3) Kemahiran Tiruan Motor  Kebolehan seseorang untuk meniru sesuatu tingkah laku itu adalah dihadkan oleh kebolehan fizikal dan kemahiran motornya.  Contoh: guru yang ingin mengajar Pendidikan Jasmani boleh membuat banyak demonstrasi tetapi keupayaan pelajar untuk meniru tingkah laku dalam demonstrasi bergantung kepada kemahiran motor dan kesediaan fizikalnya.  Guru perlu peka tentang faktor ini semasa melakukan demonstrasi dalam permainan. Ini adalah kerana pelajar memerlukan kemahiran motor yang secukupnya sebelum dia dapat meniru sesuatu gerak balas. 4) Mendapat kepuasan, ganjaran atau peneguhan apabila tingkah laku itu selesai dilakukan.  Individu akan meniru sesuatu tingkah laku jika hasil yang diperolehi adalah memuaskan dengan mendapat peneguhan positif atau ganjaran.  Tetapi jika individu ditegur atau didenda, dia mungkin tidak mahu meniru tingkah laku tersebut.  Contoh: Adeem meniru cara percakapan kurang bersopan rakan sebayanya. Apabila dia dimarahi oleh ayahnya, dia pun menghentikan tingkah laku ini. 64
 65. 65. Psikologi Pembelajaran Dan Pengajaran Adeendra Sijil Pendidikan Lepasan Ijazah (Menengah Ugama) Teori Pembelajaran Kognitif – Kohler Dan Pembelajaran Celik Akal Teori Kohler berkaitan dengan persepsi dan struktur pemikiran. Cimpanzi telah digunakan dalam kajian Kohler untuk menyelesaikan masalah yang dikemukakan kepadanya dengan menggunakan celik akal. Mengkaji pembelajaran penyelesaian masalah. 2 eksperimen Kohler dengan cimpanzi  Penyelesaian masalah berlaku mendadak atau tiba2 dan lengkap.  Penyelesaian yang dibuat disimpan untuk masa yang agak lama.  Prinsip dalam celik akal dapat dipindahkan kepada situasi lain.  Individu2 dapat memikirkan alternatif2 lain.  Individu dapat memikirkan tentang struktur dan persepsi yang baru.  Penyelesaian pada sesuatu masalah secara tiba2 juga disebut sebagai pengalaman „Aha‟. Celik akal boleh dianggapkan sebagai katalis dalam proses pembelajaran. Bagaimanakah celik akal membantu dalam mempercepatkan pencapaian kemahiran? Celik akal bertindak dalam berbagai cara: 1. Celik akal membolehkan pelajar mempratikkan segala prinsip yang telah dipelajarinya. 2. Celik akal juga mebantu ingatan pelajar. 3. Celik akal membolehkan seseorang bertindak dengan lebih berkesan. 4. Celik akal juga berfaedah kerana ia mendatangkan kepuasan kepada seseorang. 65
 66. 66. Psikologi Pembelajaran Dan Pengajaran Adeendra Sijil Pendidikan Lepasan Ijazah (Menengah Ugama) Berdasarkan kajian-kajian yang dijalankan oleh kohler dan pendukung- pendukung Gestalt, didapati umumnya: Organisma yang lebih cerdas mempunyai kemungkinan yang lebih besar untuk mendapat celik akal. [ Organisma yang lebih berpengalaman mempunyai kemungkinan yang lebih besar untuk mendapat celik akal daripada organisma yang kurang berpengalaman. [ Setengah2 susunan eksperimen lebih sesuai untuk menghasilkan celik akal daripada yang lain. [ Usaha2 berbentuk cuba-jaya sering terdapat di dalam mencapai penyelesaian secara celik akal. Cara mengalakkan pemikiran celik akal di kalangan pelajar  Perkara yang hendak disampaikan mestilah mudah difahami.  Pengajaran haruslah sesuai dengan tahap kognitif pelajar.  Berikan banyak contoh supaya pelajar boleh membuat generalisasi.  Galakkan pemikiran yang kritikal dan perasaan ingin tahu pelajar. langkah2  Menyusun yang tersusun untuk membantu pelajar mencapai celik akal. 66
 67. 67. Psikologi Pembelajaran Dan Pengajaran Adeendra Sijil Pendidikan Lepasan Ijazah (Menengah Ugama) TEORI PEMBELAJARAN KOGNITIF TEORI PEMPROSESAN MAKLUMAT GAGNE p Pembelajaran dikenali sebagai proses input-proses-output. p Organisma menerima pelbagai jenis rangsangan daripada persekitarannya secara sedar dan tak sedar. p Setiap individu menilai input dari persekitarannya, merekodkannya dan memindahkannya kepada tindak balas tertentu. p Rangsangan diproses oleh sistem saraf untuk dikenali dan diletakkan dalam bahagian otak ingatan jangka pendek. p Setelah dikodkan, maklumat yang penting dihantar kepada ingatan jangka panjang. p Ingatan jangka panjang ialah bahagian otak di mana pengalaman tertentu disimpan untuk dikaitkan dengan pengalaman lama untuk memudahkan proses pembelajaran. p Jika kod adalah betul maka tindak balas juga adalah tepat dan begitu juga sebaliknya. Jangkaan Kawalan Eksekutif P Pelaksanaan Pengerak E Tindak R balas S E K I T Stor Stor Penerimaan A Perakam Ingatan Deria Ingatan R Jangka Jangka A Panjang pendek N 67
 68. 68. Psikologi Pembelajaran Dan Pengajaran Adeendra Sijil Pendidikan Lepasan Ijazah (Menengah Ugama) Terdapat beberapa peringkat spesifik dalam model pemprosesan maklumat. Peringkat pertama (Ingatan atau memori sensori):  Ingatan atau sensori memori berlaku dalam masa yang amat singkat (1/2 saat hingga 4 saat). Pada masa ini, otak menentukan sama ada rangsangan perlu diberikan perhatian atau tidak. Peringkat kedua (Pengiktirafan dan Penilaian):  Peringkat ini akan menentukan sama ada maklumat dalam ingatan sensori dapat diproses selanjutnya.  Pengiktirafan: interaksi rangsangan yang diperolehi dengan membuat perkaitan dengan maklumat yang tersimpan dalam ingatan jangka panjang.  Perhatian: tumpuan pancaindera adalah tinggi terhadap rangsangan tersebut. Peringkat ketiga (Ingatan Jangka Pendek):  Ingatan jangka pendek ialah merupakan „Ingatan yang berkerja atau ingatan yang sedar‟.  Berupaya menyimpan tujuh item untuk masa yang terhad.  Maklumat yang diberi perhatian dikodkan untuk disimpan dalam saraf pusat.  Ingatan jangka pendek yang tidak diulang akan kekal selama 15 saat.  Ingatan jangka pendek jika sentiasa diulang akan dipindahkan pada ingatan jangka panjang.  Jika maklumat digabung melalui „Chunking‟ atau pengumpulan daya ingatan bertambah. 68
 69. 69. Psikologi Pembelajaran Dan Pengajaran Adeendra Sijil Pendidikan Lepasan Ijazah (Menengah Ugama)  Ulangan atau raptai adalah satu cara yang boleh menambahkan kekuatan ingatan jangka pendek.  Raptai adalah tingkah laku berulang untuk membiasakan dengan sesuatu maklumat.  Pengkodan adalah cara memproses maklumat untuk menyimpan dalam ingatan jangka masa panjang.  Ulang maklumat juga adalah satu cara untuk mengulang maklumat dengnan menyebutnya selalu.  Satu lagi cara untuk mengulang ialah latihan elaboratif. Peringkat keempat (Ingatan jangka panjang):  Ingatan jangka panjang merupakan stor di mana pengalaman2 tertentu itu disimpan untuk dikaitkan dengan pengalaman2 baru bagi memudahkan pembelajaran baru berlaku.  Maklumat boleh disimpan selama beberapa minit atau tahun. Contoh pengalaman yang disimpan dalam ingatan jangka panjang ialah seperti: Peristiwa yang menarik perhatian, bermakna dan yang sukar dilupakan. 69
 70. 70. Psikologi Pembelajaran Dan Pengajaran Adeendra Sijil Pendidikan Lepasan Ijazah (Menengah Ugama) Ingatan jangka panjang boleh dikategorikan kepada: 1. Ingatan episodic: pengalaman peribadi atau peristiwa yang berkaitan dengan masa, tarikh dan tempat. 2. Ingatan semantic: maklumat yang digunakan untuk rumusan, membuat generalisasi, hukum dan rumus. 3. Ingatan hafazan: penyimpanan maklumat dalam bentuk mental dan dikeluarkan semula tanpa pengubahsuaian. 4. Ingatan logik: menerima maklumat rasional dan logik. 5. Ingatan intelektual: berkaitan dengan idea konsep dan maklumat yang abstrak.  Semua maklumat, data, rangsangan, pengalaman atau input ini diproseskan untuk melaksanakan tugas pemprosesan dan Gagne mengemukakan dua komponen yang dinamakan: 1. Majlis kerja atau executive council. 2. Jangkaan atau expectancies.  Bertanggungjawab bagi mengkodkan maklumat atau rangsangan apabila maklumat ini memasuki stor ingatan jangka panjang.  Bertugas mencari sesuatu data atau maklumat yang telah dikodkan di dalam stor ingatan jangka panjang bila keadaan memerlukan.  Dalam diri individu wujud jangkaan2 tertentu dan dengan inilah individu itu melihat dan menilai input dari persekitarannya, mengkodkannya dan kemudiannya memindahkannya menjadi tindak balas tertentu. 70
 71. 71. Psikologi Pembelajaran Dan Pengajaran Adeendra Sijil Pendidikan Lepasan Ijazah (Menengah Ugama) Strategi kognitif – proses2 yang terlibat di dalam kawalan maklumat oleh majlis kerja dan jangkaan yang merangkumi semua aspek sebelum, semasa dan selepas. Aspek sebelum (aspek input) penentuan2 Aspek semasa (aspek proses yang akan melakukan tertentu) Aspek selepas (aspek output yang berkait dengan tindak balas yang akan dilakukan) Tindakan belajar yang menyeluruh (total learning action) Keadaan sebelum – peristiwa penting – peristiwa yang menyusul. Peringkat kelima (keusangan atau Gangguan)  Ada maklumat yang hilang daripada ingatan jangka pendek melalui gangguan dan keusangan atau kerana tidak digunakan.  Keusangan: apabila perhatian tidak diberi dan kadar aktif maklumat menurun.  Gangguan: pembelajaran baru mengganggu pembelajaran yang lama. 71

×