Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
TEST 
QUIZ 
GGrraammmmaaiirree 
&& 
CCoonnjjuuggaaiissoonnss 
5KNA Productions 2013 
Niveau: Certificat d’Études Primaires
LLeess ggrroouuppeess ddeess vveerrbbeess 
ÀÀ qquueell ggrroouuppee aappppaarrttiieenntt llee vveerrbbee:: aaiimmeerr ?? 
...
LLeess ggrroouuppeess ddeess vveerrbbeess 
Cliquez pour continuer 
LLee vveerrbbee aaiimmeerr aappppaarrttiieenntt aauu 11...
LLeess ggrroouuppeess ddeess vveerrbbeess 
ÀÀ qquueell ggrroouuppee aappppaarrttiieenntt llee vveerrbbee:: ffiinniirr ?? 
...
LLeess ggrroouuppeess ddeess vveerrbbeess 
LLee vveerrbbee ffiinniirr aappppaarrttiieenntt aauu 22iièèmmee ggrroouuppee.. ...
LLeess ggrroouuppeess ddeess vveerrbbeess 
ÀÀ qquueell ggrroouuppee aappppaarrttiieenntt llee vveerrbbee:: vvoouullooiirr ...
LLeess ggrroouuppeess ddeess vveerrbbeess 
LLee vveerrbbee vvoouullooiirr aappppaarrttiieenntt aauu 33iièèmmee ggrroouuppe...
LLeess ggrroouuppeess ddeess vveerrbbeess 
ÀÀ qquueell ggrroouuppee aappppaarrttiieenntt llee vveerrbbee:: aalllleerr ?? 
...
LLeess ggrroouuppeess ddeess vveerrbbeess 
LLee vveerrbbee aalllleerr aappppaarrttiieenntt aauu 33iièèmmee ggrroouuppee.. ...
LLeess ggrroouuppeess ddeess vveerrbbeess 
ÀÀ qquueell ggrroouuppee aappppaarrttiieenntt llee vveerrbbee:: ddoorrmmiirr ??...
LLeess ggrroouuppeess ddeess vveerrbbeess 
LLee vveerrbbee ddoorrmmiirr aappppaarrttiieenntt aauu 33iièèmmee ggrroouuppee....
LLeess ggrroouuppeess ddeess vveerrbbeess 
ÀÀ qquueell ggrroouuppee aappppaarrttiieenntt llee vveerrbbee:: hhaaïïrr ?? 
PP...
LLeess ggrroouuppeess ddeess vveerrbbeess 
LLee vveerrbbee hhaaïïrr aappppaarrttiieenntt aauu 22iièèmmee ggrroouuppee.. 
P...
LLeess ggrroouuppeess ddeess vveerrbbeess 
CChhaasssseezz ll’’iinnttrruuss !! 
ccoouurriirr 
ddoorrmmiirr 
rrééppaarrttiir...
LLeess ggrroouuppeess ddeess vveerrbbeess 
CChhaasssseezz ll’’iinnttrruuss !! 
ccoouurriirr 
ddoorrmmiirr 
rrééppaarrttiir...
LL’’iinnddiiccaattiiff pprréésseenntt 
JJ’’ ___ mmaall àà llaa ttêêttee 
ÊÊttrree oouu aavvooiirr ?? 
aaii 
eess 
eesstt C...
LL’’iinnddiiccaattiiff pprréésseenntt 
JJ’’ ai mmaall àà llaa ttêêttee 
TTuu ___ eenn rreettaarrdd 
ÊÊttrree oouu aavvooii...
LL’’iinnddiiccaattiiff pprréésseenntt 
JJ’’ ai mmaall àà llaa ttêêttee 
TTuu es eenn rreettaarrdd 
EEllllee ___ hheeuurree...
LL’’iinnddiiccaattiiff pprréésseenntt 
JJ’’ ai mmaall àà llaa ttêêttee 
TTuu es eenn rreettaarrdd 
EEllllee est hheeuurree...
LLee ppaasssséé ccoommppoosséé 
TTuu aass ___ uunnee bboonnnnee iiddééee 
eeuu 
aavvooiirr 
eeuuee 
eeûûtt 
VVeerrbbee aav...
LLee ppaasssséé ccoommppoosséé 
VVeerrbbee aavvooiirr CCoorrrreecctt 
TTuu aass eeuu uunnee bboonnnnee iiddééee 
NNoouuss ...
LLee ppaasssséé ccoommppoosséé 
VVeerrbbee aavvooiirr CCoorrrreecctt 
TTuu aass eeuu uunnee bboonnnnee iiddééee 
VVeerrbbe...
LLee ppaasssséé ccoommppoosséé 
TTuu aass eeuu uunnee bboonnnnee iiddééee 
VVeerrbbee ppoouuvvooiirr 
NNoouuss nn’’aavvoon...
AAccccoorrdd dduu vveerrbbee aavveecc llee ssuujjeett 
JJeeaann oouu ssaa ssoeoeuurr ___________ uunn tteell ddéénnoouueem...
AAccccoorrdd dduu vveerrbbee aavveecc llee ssuujjeett 
JJeeaann oouu ssaa ssoeoeuurr eemmppêêcchheerraaiieenntt uunn tteel...
AAccccoorrdd dduu vveerrbbee aavveecc llee ssuujjeett 
JJeeaann oouu ssaa ssoeoeuurr eemmppêêcchheerraaiieenntt uunn tteel...
LLee pprréésseenntt ddee ll’’iinnddiiccaattiiff 
VVeerrbbeess dduu 33iièèmmee 
ggrroouuppee 
MMeetttteezz llee vveerrbbee ...
LLee pprréésseenntt ddee ll’’iinnddiiccaattiiff 
VVeerrbbeess dduu 33iièèmmee 
ggrroouuppee 
MMeetttteezz llee vveerrbbee ...
LLee pprréésseenntt ddee ll’’iinnddiiccaattiiff 
VVeerrbbeess dduu 33iièèmmee 
ggrroouuppee 
MMeetttteezz llee vveerrbbee ...
LLee pprréésseenntt ddee ll’’iinnddiiccaattiiff 
VVeerrbbeess dduu 33iièèmmee 
ggrroouuppee 
MMeetttteezz llee vveerrbbee ...
LLee pprréésseenntt ddee ll’’iinnddiiccaattiiff 
VVeerrbbeess dduu 33iièèmmee 
ggrroouuppee 
MMeetttteezz llee vveerrbbee ...
LLee pprréésseenntt ddee ll’’iinnddiiccaattiiff 
VVeerrbbeess dduu 33iièèmmee 
ggrroouuppee 
MMeetttteezz llee vveerrbbee ...
LLee pprréésseenntt ddee ll’’iinnddiiccaattiiff 
VVeerrbbeess dduu 33iièèmmee 
ggrroouuppee 
MMeetttteezz llee vveerrbbee ...
LLee pprréésseenntt ddee ll’’iinnddiiccaattiiff 
VVeerrbbeess dduu 33iièèmmee 
ggrroouuppee 
MMeetttteezz llee vveerrbbee ...
LLee pprréésseenntt ddee ll’’iinnddiiccaattiiff 
VVeerrbbeess dduu 33iièèmmee 
ggrroouuppee 
MMeetttteezz llee vveerrbbee ...
LLee pprréésseenntt ddee ll’’iinnddiiccaattiiff 
VVeerrbbeess dduu 33iièèmmee 
ggrroouuppee 
MMeetttteezz llee vveerrbbee ...
LLee pprréésseenntt ddee ll’’iinnddiiccaattiiff 
VVeerrbbeess dduu 33iièèmmee 
ggrroouuppee 
MMeetttteezz llee vveerrbbee ...
LLee pprréésseenntt ddee ll’’iinnddiiccaattiiff 
VVeerrbbeess dduu 33iièèmmee 
ggrroouuppee 
MMeetttteezz llee vveerrbbee ...
LLee pprréésseenntt ddee ll’’iinnddiiccaattiiff 
VVeerrbbeess dduu 33iièèmmee 
ggrroouuppee 
iill ccoonnnnaaiitt 
VVeerrbb...
LLee pprréésseenntt ddee ll’’iinnddiiccaattiiff 
VVeerrbbeess dduu 33iièèmmee 
ggrroouuppee 
iill ccoonnnnaaiitt 
VVeerrbb...
LLee pprréésseenntt ddee ll’’iinnddiiccaattiiff 
VVeerrbbeess dduu 33iièèmmee 
ggrroouuppee 
iill ccoonnnnaaiitt 
VVeerrbb...
LLee pprréésseenntt ddee ll’’iinnddiiccaattiiff 
VVeerrbbeess dduu 33iièèmmee 
ggrroouuppee 
iill ccoonnnnaaiitt 
VVeerrbb...
LL’’iimmppéérraattiiff 
MMeetttteezz llee vveerrbbee ffiinniirr àà ll’’iimmppéérraattiiff:: 
ffiinniirr 
FFiinnii 
FF_____...
LL’’iimmppéérraattiiff 
MMeetttteezz llee vveerrbbee ffiinniirr àà ll’’iimmppéérraattiiff:: 
ffiinniirr 
FFiinnii 
BRAVO !...
LL’’iimmppéérraattiiff 
MMeetttteezz llee vveerrbbee ppeeiinnddrree àà ll’’iimmppéérraattiiff:: 
ppeeiinnddrree 
PPeeiinnd...
LL’’iimmppéérraattiiff 
MMeetttteezz llee vveerrbbee ppeeiinnddrree àà ll’’iimmppéérraattiiff:: 
ppeeiinnddrree 
PPeeiinnd...
LL’’iimmppéérraattiiff 
MMeetttteezz llee vveerrbbee ccuueeiilllliirr àà ll’’iimmppéérraattiiff:: 
ccuueeiilllliirr 
CCuue...
LL’’iimmppéérraattiiff 
MMeetttteezz llee vveerrbbee ccuueeiilllliirr àà ll’’iimmppéérraattiiff:: 
ccuueeiilllliirr 
CCuue...
LL’’iimmppéérraattiiff 
MMeetttteezz llee vveerrbbee ssaavvooiirr àà ll’’iimmppéérraattiiff:: 
ssaavvooiirr 
SSaacchhee 
S...
LL’’iimmppéérraattiiff 
MMeetttteezz llee vveerrbbee ssaavvooiirr àà ll’’iimmppéérraattiiff:: 
ssaavvooiirr 
SSaacchhee 
B...
LL’’iimmppéérraattiiff 
MMeetttteezz llee vveerrbbee ss’’eenn aalllleerr àà ll’’iimmppéérraattiiff:: 
ss’’eenn aalllleerr ...
LL’’iimmppéérraattiiff 
MMeetttteezz llee vveerrbbee ss’’eenn aalllleerr àà ll’’iimmppéérraattiiff:: 
ss’’eenn aalllleerr ...
LLee ppaarrttiicciippee ppaasssséé 
ddeevvooiirr 
MMeetttteezz llee vveerrbbee ddeevvooiirr àà llaa ffoorrmmee qquuii ccoo...
LLee ppaarrttiicciippee ppaasssséé 
ddeevvooiirr 
MMeetttteezz llee vveerrbbee ddeevvooiirr àà llaa ffoorrmmee qquuii ccoo...
LLee ppaarrttiicciippee ppaasssséé 
ddeevvooiirr 
MMeetttteezz llee vveerrbbee ddeevvooiirr àà llaa ffoorrmmee qquuii ccoo...
AAccccoorrdd dduu ppaarrttiicciippee ppaasssséé 
MMeetttteezz llee ppaarrttiicciippee ppaasssséé àà llaa ffoorrmmee qquuii...
AAccccoorrdd dduu ppaarrttiicciippee ppaasssséé 
MMeetttteezz llee ppaarrttiicciippee ppaasssséé àà llaa ffoorrmmee qquuii...
AAccccoorrdd dduu ppaarrttiicciippee ppaasssséé 
MMeetttteezz llee ppaarrttiicciippee ppaasssséé àà llaa ffoorrmmee qquuii...
AAccccoorrdd dduu ppaarrttiicciippee ppaasssséé 
MMeetttteezz llee ppaarrttiicciippee ppaasssséé àà llaa ffoorrmmee qquuii...
AAccccoorrdd dduu ppaarrttiicciippee ppaasssséé 
MMeetttteezz llee ppaarrttiicciippee ppaasssséé àà llaa ffoorrmmee qquuii...
AAccccoorrdd dduu ppaarrttiicciippee ppaasssséé 
MMeetttteezz llee ppaarrttiicciippee ppaasssséé àà llaa ffoorrmmee qquuii...
AAccccoorrdd dduu ppaarrttiicciippee ppaasssséé 
MMeetttteezz llee ppaarrttiicciippee ppaasssséé àà llaa ffoorrmmee qquuii...
LLeess hhoommoonnyymmeess 
CClliiqquueezz ssuurr llaa bboonnnnee rrééppoonnssee:: 
AAlloorrss MMaarrcceell cc’’eesstt llee...
LLeess hhoommoonnyymmeess 
BRAVO ! 
AAlloorrss MMaarrcceell cc’’eesstt lleevvéé eett cc’’eesstt mmiiss àà pplleeuurreerr.....
LLeess hhoommoonnyymmeess 
CClliiqquueezz ssuurr llaa bboonnnnee rrééppoonnssee:: 
IIll nnee ppeennssee qquu’’aa mmaannggé...
LLeess hhoommoonnyymmeess 
BRAVO ! 
IIll nnee ppeennssee qquu’’aa mmaannggéé.. 
IIll nnee ppeennssee qquu’’aa mmaannggeerr...
LLeess hhoommoonnyymmeess 
CClliiqquueezz ssuurr llaa bboonnnnee rrééppoonnssee:: 
aa oouu àà ?? 
IIll aa bbeeaauuccoouupp...
LLeess hhoommoonnyymmeess aa oouu àà ?? 
BRAVO ! 
IIll aa bbeeaauuccoouupp ddee cchhoosseess aa nnoouuss ddiirree.. 
IIll ...
TTrroouuvveezz ll’’iinnttrruuss 
CChhaasssseezz ll’’iinnttrruuss !! 
VVeerrbbeess 
jjee ddiirraaii 
jjee ffeerraaii 
jjee ...
TTrroouuvveezz ll’’iinnttrruuss VVeerrbbeess 
jjee ddiirraaii 
jjee ffeerraaii 
jjee lliirraaii 
jjee ttiirraaii 
Je tirai...
TTrroouuvveezz ll’’iinnttrruuss 
CChhaasssseezz ll’’iinnttrruuss !! 
VVeerrbbeess 
jj’’ééccrriiss 
jjee ffiiss 
jjee lliis...
TTrroouuvveezz ll’’iinnttrruuss 
CChhaasssseezz ll’’iinnttrruuss !! 
VVeerrbbeess 
jj’’ééccrriiss 
jjee ffiiss 
jjee lliis...
UUnn « pp » oouu « 22 pp » ?? Cliquez sur la bonne 
réponse 
AAppaaiisseerr 
AAppppaaiisseerr
UUnn « pp » oouu « 22 pp » ?? Cliquez sur la bonne 
réponse 
AAppaaiisseerr 
AAppppaaiisseerr 
AAppaarraaîîttrree 
AAppppa...
UUnn « pp » oouu « 22 pp » ?? Cliquez sur la bonne 
réponse 
AAppaaiisseerr 
AAppppaaiisseerr 
AAppaauuvvrriirr 
AAppppaau...
UUnn « pp » oouu « 22 pp » ?? Cliquez sur la bonne 
réponse 
AAppaaiisseerr 
AAppppaaiisseerr 
AAppaauuvvrriirr 
AAppppaau...
UUnn « pp » oouu « 22 pp » ?? Cliquez sur la bonne 
réponse 
AAppaaiisseerr 
AAppppaaiisseerr 
AAppaauuvvrriirr 
AAppppaau...
UUnn « pp » oouu « 22 pp » ?? 
Cliquez sur la bonne 
réponse 
AApprroouuvveerr 
AApppprroouuvveerr 
AAppaaiisseerr 
AApppp...
UUnn « pp » oouu « 22 pp » ?? 
AAppaaiisseerr 
AAppppaaiisseerr 
AAppaauuvvrriirr 
BBRRAAVVOO !! 
AAppaarraaîîttrree 
AApp...
LLee ssuubbjjoonnccttiiff pprréésseenntt 
AAvvooiirr 
CChhooiissiisssseezz llaa ffoorrmmee qquuii ccoonnvviieenntt ppoouur...
LLee ssuubbjjoonnccttiiff pprréésseenntt 
BBRRAAVVOO !! 
CChhooiissiisssseezz llaa ffoorrmmee qquuii ccoonnvviieenntt ppoo...
LLee ssuubbjjoonnccttiiff pprréésseenntt 
ÊÊttrree 
CChhooiissiisssseezz llaa ffoorrmmee qquuii ccoonnvviieenntt ppoouurr ...
LLee ssuubbjjoonnccttiiff pprréésseenntt 
BBRRAAVVOO !! 
CChhooiissiisssseezz llaa ffoorrmmee qquuii ccoonnvviieenntt ppoo...
LLee ffuuttuurr ssiimmppllee êêttrree 
CCee _____ ccee ssooiirr.. 
sseerraa 
CChhooiissiisssseezz llaa ffoorrmmee qquuii c...
LLee ffuuttuurr ssiimmppllee êêttrree 
CCee sseerraa ccee ssooiirr.. 
sseerraa 
CChhooiissiisssseezz llaa ffoorrmmee qquui...
LLee ffuuttuurr ssiimmppllee êêttrree 
CCee sseerraa ccee ssooiirr.. 
sseerraa 
CChhooiissiisssseezz llaa ffoorrmmee qquui...
Trouvez llee tteemmppss eemmppllooyyéé 
JJee vvoouuddrraaiiss ddeess eennccoouurraaggeemmeennttss.. 
CCoonnddiittiioonnnne...
Trouvez llee tteemmppss eemmppllooyyéé 
JJee vvoouuddrraaiiss ddeess eennccoouurraaggeemmeennttss.. 
CCoonnddiittiioonnnne...
LLee ssuubbjjoonnccttiiff pprréésseenntt 
MMeetttteezz llee vveerrbbee ffaaiirree aauu ssuubbjjoonnccttiiff pprréésseenntt...
LLee ssuubbjjoonnccttiiff pprréésseenntt 
MMeetttteezz llee vveerrbbee ffaaiirree aauu ssuubbjjoonnccttiiff pprréésseenntt...
BBRRAAVVOO !!
5KNA Productions 2013
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Enseignement quizzconjugaison-140128114536-phpapp02

204 vues

Publié le

 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Enseignement quizzconjugaison-140128114536-phpapp02

 1. 1. TEST QUIZ GGrraammmmaaiirree && CCoonnjjuuggaaiissoonnss 5KNA Productions 2013 Niveau: Certificat d’Études Primaires
 2. 2. LLeess ggrroouuppeess ddeess vveerrbbeess ÀÀ qquueell ggrroouuppee aappppaarrttiieenntt llee vveerrbbee:: aaiimmeerr ?? PPrreemmiieerr ggrroouuppee aaiimmeerr DDeeuuxxiièèmmee ggrroouuppee TTrrooiissiièèmmee ggrroouuppee Cliquez sur la bonne réponse
 3. 3. LLeess ggrroouuppeess ddeess vveerrbbeess Cliquez pour continuer LLee vveerrbbee aaiimmeerr aappppaarrttiieenntt aauu 11eerr ggrroouuppee.. PPrreemmiieerr ggrroouuppee aaiimmeerr DDeeuuxxiièèmmee ggrroouuppee TTrrooiissiièèmmee ggrroouuppee CCoorrrreecctt BRAVO ! Les verbes en -er (sauf aller) sont du premier groupe.
 4. 4. LLeess ggrroouuppeess ddeess vveerrbbeess ÀÀ qquueell ggrroouuppee aappppaarrttiieenntt llee vveerrbbee:: ffiinniirr ?? PPrreemmiieerr ggrroouuppee ffiinniirr DDeeuuxxiièèmmee ggrroouuppee TTrrooiissiièèmmee ggrroouuppee Cliquez sur la bonne réponse
 5. 5. LLeess ggrroouuppeess ddeess vveerrbbeess LLee vveerrbbee ffiinniirr aappppaarrttiieenntt aauu 22iièèmmee ggrroouuppee.. PPrreemmiieerr ggrroouuppee ffiinniirr DDeeuuxxiièèmmee ggrroouuppee TTrrooiissiièèmmee ggrroouuppee CCoorrrreecctt Les verbes en -ir dont le participe présent se termine en -issant sont du deuxième groupe. Cliquez pour continuer BRAVO !
 6. 6. LLeess ggrroouuppeess ddeess vveerrbbeess ÀÀ qquueell ggrroouuppee aappppaarrttiieenntt llee vveerrbbee:: vvoouullooiirr ?? PPrreemmiieerr ggrroouuppee vvoouullooiirr DDeeuuxxiièèmmee ggrroouuppee TTrrooiissiièèmmee ggrroouuppee Cliquez sur la bonne réponse
 7. 7. LLeess ggrroouuppeess ddeess vveerrbbeess LLee vveerrbbee vvoouullooiirr aappppaarrttiieenntt aauu 33iièèmmee ggrroouuppee.. PPrreemmiieerr ggrroouuppee vvoouullooiirr DDeeuuxxiièèmmee ggrroouuppee TTrrooiissiièèmmee ggrroouuppee CCoorrrreecctt Les verbes qui ne se finissent ni en -er ni en -ir sont tous du troisième groupe. Cliquez pour continuer BRAVO !
 8. 8. LLeess ggrroouuppeess ddeess vveerrbbeess ÀÀ qquueell ggrroouuppee aappppaarrttiieenntt llee vveerrbbee:: aalllleerr ?? PPrreemmiieerr ggrroouuppee aalllleerr DDeeuuxxiièèmmee ggrroouuppee TTrrooiissiièèmmee ggrroouuppee Cliquez sur la bonne réponse
 9. 9. LLeess ggrroouuppeess ddeess vveerrbbeess LLee vveerrbbee aalllleerr aappppaarrttiieenntt aauu 33iièèmmee ggrroouuppee.. PPrreemmiieerr ggrroouuppee aalllleerr DDeeuuxxiièèmmee ggrroouuppee TTrrooiissiièèmmee ggrroouuppee CCoorrrreecctt Malgré sa terminaison en –er, aller est un verbe irrégulier et fait donc partie du troisième groupe. Cliquez pour continuer BRAVO !
 10. 10. LLeess ggrroouuppeess ddeess vveerrbbeess ÀÀ qquueell ggrroouuppee aappppaarrttiieenntt llee vveerrbbee:: ddoorrmmiirr ?? PPrreemmiieerr ggrroouuppee ddoorrmmiirr DDeeuuxxiièèmmee ggrroouuppee TTrrooiissiièèmmee ggrroouuppee Cliquez sur la bonne réponse
 11. 11. LLeess ggrroouuppeess ddeess vveerrbbeess LLee vveerrbbee ddoorrmmiirr aappppaarrttiieenntt aauu 33iièèmmee ggrroouuppee.. PPrreemmiieerr ggrroouuppee ddoorrmmiirr DDeeuuxxiièèmmee ggrroouuppee TTrrooiissiièèmmee ggrroouuppee CCoorrrreecctt Les verbes en -ir dont le participe présent ne se termine pas en -issant sont du troisième groupe. Cliquez pour continuer BRAVO !
 12. 12. LLeess ggrroouuppeess ddeess vveerrbbeess ÀÀ qquueell ggrroouuppee aappppaarrttiieenntt llee vveerrbbee:: hhaaïïrr ?? PPrreemmiieerr ggrroouuppee hhaaïïrr DDeeuuxxiièèmmee ggrroouuppee TTrrooiissiièèmmee ggrroouuppee Cliquez sur la bonne réponse
 13. 13. LLeess ggrroouuppeess ddeess vveerrbbeess LLee vveerrbbee hhaaïïrr aappppaarrttiieenntt aauu 22iièèmmee ggrroouuppee.. PPrreemmiieerr ggrroouuppee hhaaïïrr DDeeuuxxiièèmmee ggrroouuppee TTrrooiissiièèmmee ggrroouuppee CCoorrrreecctt La seule exception dans le deuxième groupe est haïr. Même s'il y a un tréma sur le i, il s'agit d'un verbe du deuxième groupe car son participe présent est haïssant. Cliquez pour continuer BRAVO !
 14. 14. LLeess ggrroouuppeess ddeess vveerrbbeess CChhaasssseezz ll’’iinnttrruuss !! ccoouurriirr ddoorrmmiirr rrééppaarrttiirr ssoorrttiirr
 15. 15. LLeess ggrroouuppeess ddeess vveerrbbeess CChhaasssseezz ll’’iinnttrruuss !! ccoouurriirr ddoorrmmiirr rrééppaarrttiirr ssoorrttiirr BRAVO ! Répartir est un verbe du deuxième groupe tandis que les autres sont du troisième groupe. Cliquez pour continuer
 16. 16. LL’’iinnddiiccaattiiff pprréésseenntt JJ’’ ___ mmaall àà llaa ttêêttee ÊÊttrree oouu aavvooiirr ?? aaii eess eesstt Cliquez sur la bonne réponse
 17. 17. LL’’iinnddiiccaattiiff pprréésseenntt JJ’’ ai mmaall àà llaa ttêêttee TTuu ___ eenn rreettaarrdd ÊÊttrree oouu aavvooiirr ?? aaii eess eesstt aaii eess eesstt CCoorrrreecctt Cliquez sur la bonne réponse
 18. 18. LL’’iinnddiiccaattiiff pprréésseenntt JJ’’ ai mmaall àà llaa ttêêttee TTuu es eenn rreettaarrdd EEllllee ___ hheeuurreeuussee ÊÊttrree oouu aavvooiirr ?? aaii eess eesstt aaii eess eesstt aaii eess eesstt CCoorrrreecctt CCoorrrreecctt Cliquez sur la bonne réponse
 19. 19. LL’’iinnddiiccaattiiff pprréésseenntt JJ’’ ai mmaall àà llaa ttêêttee TTuu es eenn rreettaarrdd EEllllee est hheeuurreeuussee ÊÊttrree oouu aavvooiirr ?? aaii eess eesstt aaii eess eesstt aaii eess eesstt CCoorrrreecctt CCoorrrreecctt CCoorrrreecctt Cliquez pour continuer
 20. 20. LLee ppaasssséé ccoommppoosséé TTuu aass ___ uunnee bboonnnnee iiddééee eeuu aavvooiirr eeuuee eeûûtt VVeerrbbee aavvooiirr
 21. 21. LLee ppaasssséé ccoommppoosséé VVeerrbbee aavvooiirr CCoorrrreecctt TTuu aass eeuu uunnee bboonnnnee iiddééee NNoouuss nn’’aavvoonnss ppaass ___ vveenniirr eeuu ppoouuvvooiirr eeuuee eeûûtt ppuu ppûû ppuuss VVeerrbbee ppoouuvvooiirr
 22. 22. LLee ppaasssséé ccoommppoosséé VVeerrbbee aavvooiirr CCoorrrreecctt TTuu aass eeuu uunnee bboonnnnee iiddééee VVeerrbbee ppoouuvvooiirr NNoouuss nn’’aavvoonnss ppaass ppuu vveenniirr IIllss oonntt ___ lluuii eexxpplliiqquueerr eeuu ddeevvooiirr eeuuee eeûûtt ppuu CCoorrrreecctt ppûû ppuuss dduu ddûû dduuss VVeerrbbee ddeevvooiirr
 23. 23. LLee ppaasssséé ccoommppoosséé TTuu aass eeuu uunnee bboonnnnee iiddééee VVeerrbbee ppoouuvvooiirr NNoouuss nn’’aavvoonnss ppaass ppuu vveenniirr IIllss oonntt ddûû lluuii eexxpplliiqquueerr eeuu eeuuee eeûûtt ppuu ppûû ppuuss dduu ddûû dduuss CCoorrrreecctt CCoorrrreecctt CCoorrrreecctt Cliquez pour continuer VVeerrbbee aavvooiirr VVeerrbbee ddeevvooiirr BBRRAAVVOO !!
 24. 24. AAccccoorrdd dduu vveerrbbee aavveecc llee ssuujjeett JJeeaann oouu ssaa ssoeoeuurr ___________ uunn tteell ddéénnoouueemmeenntt.. eemmppêêcchheerraaiieenntt eemmppêêcchheerraaiitt
 25. 25. AAccccoorrdd dduu vveerrbbee aavveecc llee ssuujjeett JJeeaann oouu ssaa ssoeoeuurr eemmppêêcchheerraaiieenntt uunn tteell ddéénnoouueemmeenntt.. eemmppêêcchheerraaiieenntt eemmppêêcchheerraaiitt NNii llaa pplluuiiee nnii llaa nneeiiggee nn’’_______ lleess rraannddoonnnneeuurrss.. aarrrrêêtteerraa aarrrrêêtteerroonntt
 26. 26. AAccccoorrdd dduu vveerrbbee aavveecc llee ssuujjeett JJeeaann oouu ssaa ssoeoeuurr eemmppêêcchheerraaiieenntt uunn tteell ddéénnoouueemmeenntt.. eemmppêêcchheerraaiieenntt eemmppêêcchheerraaiitt BRAVO ! NNii llaa pplluuiiee nnii llaa nneeiiggee nn’’aarrrrêêtteerraa lleess rraannddoonnnneeuurrss.. aarrrrêêtteerraa aarrrrêêtteerroonntt Plusieurs sujets singuliers reliés par « ou » ou « ni » : le verbe se conjugue au pluriel dans le cas où tous les sujets participent à l’action ; le verbe reste au singulier si seul l’un des sujets peut être concerné par l’action.
 27. 27. LLee pprréésseenntt ddee ll’’iinnddiiccaattiiff VVeerrbbeess dduu 33iièèmmee ggrroouuppee MMeetttteezz llee vveerrbbee ddeesscceennddrree aauu pprréésseenntt ddee ll’’iinnddiiccaattiiff:: ddeesscceenndd ddeesscceennddss ddeesscceenntt Cliquez sur la bonne réponse TTuu ______ ddee llaa mmoonnttaaggnnee ddeesscceennttss
 28. 28. LLee pprréésseenntt ddee ll’’iinnddiiccaattiiff VVeerrbbeess dduu 33iièèmmee ggrroouuppee MMeetttteezz llee vveerrbbee ddeesscceennddrree aauu pprréésseenntt ddee ll’’iinnddiiccaattiiff:: ddeesscceenndd ddeesscceennddss ddeesscceenntt TTuu ddeesscceennddss ddee llaa mmoonnttaaggnnee ddeesscceennttss BRAVO ! Les verbes en -dre comme vendre, perdre, coudre se terminent par : -ds -ds -d -ons -ez –ent. Cliquez pour continuer
 29. 29. LLee pprréésseenntt ddee ll’’iinnddiiccaattiiff VVeerrbbeess dduu 33iièèmmee ggrroouuppee MMeetttteezz llee vveerrbbee rreejjooiinnddrree aauu pprréésseenntt ddee ll’’iinnddiiccaattiiff:: rreejjooiinnddss rreejjooiinnss JJee ttee ______ aauu bbuurreeaauu Cliquez sur la bonne réponse rreejjooiinntt rreejjooiinnttss
 30. 30. LLee pprréésseenntt ddee ll’’iinnddiiccaattiiff VVeerrbbeess dduu 33iièèmmee ggrroouuppee MMeetttteezz llee vveerrbbee rreejjooiinnddrree aauu pprréésseenntt ddee ll’’iinnddiiccaattiiff:: rreejjooiinnddss rreejjooiinnss JJee ttee rreejjooiinnss aauu bbuurreeaauu rreejjooiinntt rreejjooiinnttss BRAVO ! Les verbes en -dre comme vendre, perdre, coudre se terminent par : -ds -ds -d -ons -ez –ent. Sauf les verbes en -aindre, -eindre, -oindre, -soudre comme craindre, peindre, joindre, résoudre qui eux suivent la règle générale : -s -s -t -ons -ez –ent.
 31. 31. LLee pprréésseenntt ddee ll’’iinnddiiccaattiiff VVeerrbbeess dduu 33iièèmmee ggrroouuppee MMeetttteezz llee vveerrbbee eexxcclluurree aauu pprréésseenntt ddee ll’’iinnddiiccaattiiff:: eexxcclluu eexxcclluuee CCeeccii ______ lleess ddoouutteess Cliquez sur la bonne réponse eexxcclluuss eexxcclluutt
 32. 32. LLee pprréésseenntt ddee ll’’iinnddiiccaattiiff VVeerrbbeess dduu 33iièèmmee ggrroouuppee MMeetttteezz llee vveerrbbee eexxcclluurree aauu pprréésseenntt ddee ll’’iinnddiiccaattiiff:: eexxcclluu eexxcclluuee BRAVO ! CCeeccii eexxcclluutt lleess ddoouutteess eexxcclluuss eexxcclluutt Au présent de l'indicatif, la plupart des verbes du 3ème groupe ont les terminaisons suivantes : -s -s -t -ons -ez –ent. Cliquez pour continuer
 33. 33. LLee pprréésseenntt ddee ll’’iinnddiiccaattiiff VVeerrbbeess dduu 33iièèmmee ggrroouuppee MMeetttteezz llee vveerrbbee ppoouuvvooiirr aauu pprréésseenntt ddee ll’’iinnddiiccaattiiff:: ppeeuu ppeeuutt JJee ______ vvoouuss mmoonnttrreerr Cliquez sur la bonne réponse ppeeuuxx
 34. 34. LLee pprréésseenntt ddee ll’’iinnddiiccaattiiff VVeerrbbeess dduu 33iièèmmee ggrroouuppee MMeetttteezz llee vveerrbbee ppoouuvvooiirr aauu pprréésseenntt ddee ll’’iinnddiiccaattiiff:: ppeeuu BRAVO ! JJee ppeeuuxx vvoouuss mmoonnttrreerr ppeeuutt ppeeuuxx Les verbes pouvoir, vouloir, valoir se terminent à l'écrit par : -x -x -t -ons -ez -ent. Cliquez pour continuer
 35. 35. LLee pprréésseenntt ddee ll’’iinnddiiccaattiiff VVeerrbbeess dduu 33iièèmmee ggrroouuppee MMeetttteezz llee vveerrbbee ccoouurriirr aauu pprréésseenntt ddee ll’’iinnddiiccaattiiff:: ccoouurroonnss ccoouurrrroonnss NNoouuss ______ ddaannss lleess bbooiiss Cliquez sur la bonne réponse ccoouurrrroonntt
 36. 36. LLee pprréésseenntt ddee ll’’iinnddiiccaattiiff VVeerrbbeess dduu 33iièèmmee ggrroouuppee MMeetttteezz llee vveerrbbee ccoouurriirr aauu pprréésseenntt ddee ll’’iinnddiiccaattiiff:: ccoouurroonnss NNoouuss ccoouurroonnss ddaannss lleess bbooiiss ccoouurrrroonnss ccoouurrrroonntt Courir prend 2 r uniquement au futur et au conditionnel présent. BRAVO !
 37. 37. LLee pprréésseenntt ddee ll’’iinnddiiccaattiiff VVeerrbbeess dduu 33iièèmmee ggrroouuppee MMeetttteezz llee vveerrbbee mmeettttrree aauu pprréésseenntt ddee ll’’iinnddiiccaattiiff:: mmaaiiss IIll ssee ______ aauu ppiiaannoo mmeett mmeettss
 38. 38. LLee pprréésseenntt ddee ll’’iinnddiiccaattiiff VVeerrbbeess dduu 33iièèmmee ggrroouuppee MMeetttteezz llee vveerrbbee mmeettttrree aauu pprréésseenntt ddee ll’’iinnddiiccaattiiff:: mmaaiiss IIll ssee mmeett aauu ppiiaannoo mmeett mmeettss BRAVO ! Mettre a déjà 2 t. Il en garde un dans sa conjugaison au présent de l'indicatif.
 39. 39. LLee pprréésseenntt ddee ll’’iinnddiiccaattiiff VVeerrbbeess dduu 33iièèmmee ggrroouuppee iill ccoonnnnaaiitt VVeerrbbee ccoonnnnaaîîttrree iill ccoonnnnaaîîtt
 40. 40. LLee pprréésseenntt ddee ll’’iinnddiiccaattiiff VVeerrbbeess dduu 33iièèmmee ggrroouuppee iill ccoonnnnaaiitt VVeerrbbee ccoonnnnaaîîttrree VVeerrbbee ppllaaiirree iill ccoonnnnaaîîtt iill ppllaaiitt iill ppllaaîîtt
 41. 41. LLee pprréésseenntt ddee ll’’iinnddiiccaattiiff VVeerrbbeess dduu 33iièèmmee ggrroouuppee iill ccoonnnnaaiitt VVeerrbbee ccoonnnnaaîîttrree VVeerrbbee ppllaaiirree VVeerrbbee ttaaiirree iill ccoonnnnaaîîtt iill ppllaaiitt iill ppllaaîîtt iill ttaaiitt iill ttaaîîtt
 42. 42. LLee pprréésseenntt ddee ll’’iinnddiiccaattiiff VVeerrbbeess dduu 33iièèmmee ggrroouuppee iill ccoonnnnaaiitt VVeerrbbee ccoonnnnaaîîttrree VVeerrbbee ppllaaiirree VVeerrbbee ttaaiirree iill ccoonnnnaaîîtt iill ppllaaiitt iill ppllaaîîtt iill ttaaiitt iill ttaaîîtt
 43. 43. LL’’iimmppéérraattiiff MMeetttteezz llee vveerrbbee ffiinniirr àà ll’’iimmppéérraattiiff:: ffiinniirr FFiinnii FF_____ ttoonn ttrraavvaaiill dd’’aabboorrdd!! FFiinniiss FFiinniitt
 44. 44. LL’’iimmppéérraattiiff MMeetttteezz llee vveerrbbee ffiinniirr àà ll’’iimmppéérraattiiff:: ffiinniirr FFiinnii BRAVO ! FFiinniiss ttoonn ttrraavvaaiill dd’’aabboorrdd!! FFiinniiss FFiinniitt D'une manière générale, on forme l'impératif sur base du présent de l'indicatif auquel on retire le pronom.
 45. 45. LL’’iimmppéérraattiiff MMeetttteezz llee vveerrbbee ppeeiinnddrree àà ll’’iimmppéérraattiiff:: ppeeiinnddrree PPeeiinnddss PP_____ ttaa cchhaammbbrree!! PPeeiinnss PPeeiinnttss
 46. 46. LL’’iimmppéérraattiiff MMeetttteezz llee vveerrbbee ppeeiinnddrree àà ll’’iimmppéérraattiiff:: ppeeiinnddrree PPeeiinnddss PPeeiinnss ttaa cchhaammbbrree!! PPeeiinnss PPeeiinnttss BRAVO ! Les mêmes règles qu'au présent de l'indicatif: Les verbes en -indre et -soudre perdent leur d.
 47. 47. LL’’iimmppéérraattiiff MMeetttteezz llee vveerrbbee ccuueeiilllliirr àà ll’’iimmppéérraattiiff:: ccuueeiilllliirr CCuueeiillllee CC_____ ddeess fflleeuurrss!! CCuueeiilllleenntt CCuueeiilllleess
 48. 48. LL’’iimmppéérraattiiff MMeetttteezz llee vveerrbbee ccuueeiilllliirr àà ll’’iimmppéérraattiiff:: ccuueeiilllliirr CCuueeiillllee BRAVO ! CCuueeiillllee ddeess fflleeuurrss!! CCuueeiilllleenntt CCuueeiilllleess A l'impératif, la deuxième personne du singulier ne prend pas de s après le son e. Ceci concerne les verbes des premier et troisième groupes.
 49. 49. LL’’iimmppéérraattiiff MMeetttteezz llee vveerrbbee ssaavvooiirr àà ll’’iimmppéérraattiiff:: ssaavvooiirr SSaacchhee SS_____ qquuee jjee nnee tt’’eenn vveeuuxx ppaass!! SSaacchheess SSaaiiss
 50. 50. LL’’iimmppéérraattiiff MMeetttteezz llee vveerrbbee ssaavvooiirr àà ll’’iimmppéérraattiiff:: ssaavvooiirr SSaacchhee BRAVO ! SSaacchhee qquuee jjee nnee tt’’eenn vveeuuxx ppaass!! SSaacchheess SSaaiiss Les verbes avoir, être, savoir et vouloir ont des formes irrégulières à l'impératif.
 51. 51. LL’’iimmppéérraattiiff MMeetttteezz llee vveerrbbee ss’’eenn aalllleerr àà ll’’iimmppéérraattiiff:: ss’’eenn aalllleerr AAlllleezz vvoouuss eenn!! AAlllleezz vvoouuss--eenn!! AA_____________ !! AAlllleezz--vvoouuss eenn!! AAlllleezz--vvoouuss--eenn!!
 52. 52. LL’’iimmppéérraattiiff MMeetttteezz llee vveerrbbee ss’’eenn aalllleerr àà ll’’iimmppéérraattiiff:: ss’’eenn aalllleerr AAlllleezz vvoouuss eenn!! AAlllleezz vvoouuss--eenn!! BRAVO ! AAlllleezz--vvoouuss--eenn!! AAlllleezz--vvoouuss eenn!! AAlllleezz--vvoouuss--eenn!! Le verbe à l'impératif doit être joint par un trait d'union aux pronoms personnel et complément qui le suivent.
 53. 53. LLee ppaarrttiicciippee ppaasssséé ddeevvooiirr MMeetttteezz llee vveerrbbee ddeevvooiirr àà llaa ffoorrmmee qquuii ccoonnvviieenntt:: LLee cchhèèqquuee eesstt dduu.. LLee cchhèèqquuee eesstt ddûû..
 54. 54. LLee ppaarrttiicciippee ppaasssséé ddeevvooiirr MMeetttteezz llee vveerrbbee ddeevvooiirr àà llaa ffoorrmmee qquuii ccoonnvviieenntt:: LLee cchhèèqquuee eesstt dduu.. LLee cchhèèqquuee eesstt ddûû.. CCeettttee ssoommmmee eesstt dduuee.. CCeettttee ssoommmmee eesstt ddûûee..
 55. 55. LLee ppaarrttiicciippee ppaasssséé ddeevvooiirr MMeetttteezz llee vveerrbbee ddeevvooiirr àà llaa ffoorrmmee qquuii ccoonnvviieenntt:: LLee cchhèèqquuee eesstt dduu.. LLee cchhèèqquuee eesstt ddûû.. CCeettttee ssoommmmee eesstt dduuee.. CCeettttee ssoommmmee eesstt ddûûee.. Afin de différencier le participe passé de devoir avec l'article du (du pain), on met un accent circonflexe à dû. Seul le participe passé masculin singulier prend un accent circonflexe, les autres s'écrivent normalement sans accent : dû, due, dus, dues.
 56. 56. AAccccoorrdd dduu ppaarrttiicciippee ppaasssséé MMeetttteezz llee ppaarrttiicciippee ppaasssséé àà llaa ffoorrmmee qquuii ccoonnvviieenntt:: LLeess vvêêtteemmeennttss qquu’’eellllee aa ________ .. ffaabbrriiqquuééss ffaabbrriiqquueerr ffaabbrriiqquuéé ffaabbrriiqquuééee
 57. 57. AAccccoorrdd dduu ppaarrttiicciippee ppaasssséé MMeetttteezz llee ppaarrttiicciippee ppaasssséé àà llaa ffoorrmmee qquuii ccoonnvviieenntt:: LLeess vvêêtteemmeennttss qquu’’eellllee aa ffaabbrriiqquuééss.. ffaabbrriiqquuééss ffaabbrriiqquueerr ffaabbrriiqquuéé ffaabbrriiqquuééee CCoorrrreecctt Le participe passé s’accorde en genre et en nombre avec le complément d’objet direct quand ce dernier est placé avant le verbe.
 58. 58. AAccccoorrdd dduu ppaarrttiicciippee ppaasssséé MMeetttteezz llee ppaarrttiicciippee ppaasssséé àà llaa ffoorrmmee qquuii ccoonnvviieenntt:: LLeess ddeeuuxx hheeuurreess qquuee ccee ddiissccoouurrss aa dd_______ oonntt ééttéé ttrrèèss lloonngguueess.. DDuurrééeess dduurreerr DDuurréé DDuurrééee
 59. 59. AAccccoorrdd dduu ppaarrttiicciippee ppaasssséé MMeetttteezz llee ppaarrttiicciippee ppaasssséé àà llaa ffoorrmmee qquuii ccoonnvviieenntt:: LLeess ddeeuuxx hheeuurreess qquuee ccee ddiissccoouurrss aa dduurréé oonntt ééttéé ttrrèèss lloonngguueess.. DDuurrééeess dduurreerr DDuurréé DDuurrééee BRAVO ! Il n'y a pas d'accord pour les verbes qui se construisent avec un complément circonstanciel de mesure sans préposition (courir, coûter, durer, mesurer, peser, valoir, vivre...). Ce complément ressemble à un COD mais répond à la question combien et non pas quoi. CCoorrrreecctt
 60. 60. AAccccoorrdd dduu ppaarrttiicciippee ppaasssséé MMeetttteezz llee ppaarrttiicciippee ppaasssséé àà llaa ffoorrmmee qquuii ccoonnvviieenntt:: eenntteennddrree LLaa cchhaanntteeuussee qquuee jj''aaii ee______ cchhaanntteerr.. eenntteenndduu eenntteenndduuee
 61. 61. AAccccoorrdd dduu ppaarrttiicciippee ppaasssséé MMeetttteezz llee ppaarrttiicciippee ppaasssséé àà llaa ffoorrmmee qquuii ccoonnvviieenntt:: eenntteennddrree LLaa cchhaanntteeuussee qquuee jj''aaii eenntteenndduuee cchhaanntteerr.. eenntteenndduu eenntteenndduuee LLaa cchhaannssoonn qquuee jj''aaii ee______ cchhaanntteerr.. eenntteenndduu eenntteenndduuee
 62. 62. AAccccoorrdd dduu ppaarrttiicciippee ppaasssséé MMeetttteezz llee ppaarrttiicciippee ppaasssséé àà llaa ffoorrmmee qquuii ccoonnvviieenntt:: LLaa cchhaanntteeuussee qquuee jj''aaii eenntteenndduuee cchhaanntteerr.. Avec les verbes de perception, le participe s'accorde si le COD (placé avant le verbe naturellement!) est l'agent de l'infinitif. Dans la première phrase, c'est la chanteuse qui chante tandis que dans la seconde, la chanson n'est pas l'agent de l'infinitif donc il n'y a pas d'accord. eenntteennddrree eenntteenndduu eenntteenndduuee LLaa cchhaannssoonn qquuee jj''aaii eenntteenndduu cchhaanntteerr.. eenntteenndduu eenntteenndduuee BRAVO !
 63. 63. LLeess hhoommoonnyymmeess CClliiqquueezz ssuurr llaa bboonnnnee rrééppoonnssee:: AAlloorrss MMaarrcceell cc’’eesstt lleevvéé eett cc’’eesstt mmiiss àà pplleeuurreerr.. AAlloorrss MMaarrcceell cc’’eesstt lleevvéé eett ss’’eesstt mmiiss àà pplleeuurreerr.. AAlloorrss MMaarrcceell ss’’eesstt lleevvéé eett cc’’eesstt mmiiss àà pplleeuurreerr.. AAlloorrss MMaarrcceell ss’’eesstt lleevvéé eett ss’’eesstt mmiiss àà pplleeuurreerr..
 64. 64. LLeess hhoommoonnyymmeess BRAVO ! AAlloorrss MMaarrcceell cc’’eesstt lleevvéé eett cc’’eesstt mmiiss àà pplleeuurreerr.. AAlloorrss MMaarrcceell cc’’eesstt lleevvéé eett ss’’eesstt mmiiss àà pplleeuurreerr.. AAlloorrss MMaarrcceell ss’’eesstt lleevvéé eett cc’’eesstt mmiiss àà pplleeuurreerr.. AAlloorrss MMaarrcceell ss’’eesstt lleevvéé eett ss’’eesstt mmiiss àà pplleeuurreerr.. "s'est" est le signe d'un verbe pronominal tandis que c'est peut se remplacer par "ceci est".
 65. 65. LLeess hhoommoonnyymmeess CClliiqquueezz ssuurr llaa bboonnnnee rrééppoonnssee:: IIll nnee ppeennssee qquu’’aa mmaannggéé.. IIll nnee ppeennssee qquu’’aa mmaannggeerr.. IIll nnee ppeennssee qquu’’àà mmaannggéé.. IIll nnee ppeennssee qquu’’àà mmaannggeerr..
 66. 66. LLeess hhoommoonnyymmeess BRAVO ! IIll nnee ppeennssee qquu’’aa mmaannggéé.. IIll nnee ppeennssee qquu’’aa mmaannggeerr.. IIll nnee ppeennssee qquu’’àà mmaannggéé.. IIll nnee ppeennssee qquu’’àà mmaannggeerr.. Il s'agit d'un verbe à l'infinitif. La technique consiste à le remplacer par "prendre". Si ça marche, alors le verbe est à l'infinitif.
 67. 67. LLeess hhoommoonnyymmeess CClliiqquueezz ssuurr llaa bboonnnnee rrééppoonnssee:: aa oouu àà ?? IIll aa bbeeaauuccoouupp ddee cchhoosseess aa nnoouuss ddiirree.. IIll aa bbeeaauuccoouupp ddee cchhoosseess àà nnoouuss ddiirree.. IIll àà bbeeaauuccoouupp ddee cchhoosseess aa nnoouuss ddiirree.. IIll àà bbeeaauuccoouupp ddee cchhoosseess àà nnoouuss ddiirree..
 68. 68. LLeess hhoommoonnyymmeess aa oouu àà ?? BRAVO ! IIll aa bbeeaauuccoouupp ddee cchhoosseess aa nnoouuss ddiirree.. IIll aa bbeeaauuccoouupp ddee cchhoosseess àà nnoouuss ddiirree.. IIll àà bbeeaauuccoouupp ddee cchhoosseess aa nnoouuss ddiirree.. IIll àà bbeeaauuccoouupp ddee cchhoosseess àà nnoouuss ddiirree.. Au passé, a devient avait tandis que à ne change pas.
 69. 69. TTrroouuvveezz ll’’iinnttrruuss CChhaasssseezz ll’’iinnttrruuss !! VVeerrbbeess jjee ddiirraaii jjee ffeerraaii jjee lliirraaii jjee ttiirraaii
 70. 70. TTrroouuvveezz ll’’iinnttrruuss VVeerrbbeess jjee ddiirraaii jjee ffeerraaii jjee lliirraaii jjee ttiirraaii Je tirai est l'intrus car il s'agit d'un verbe au passé simple. Les autres sont au futur simple.
 71. 71. TTrroouuvveezz ll’’iinnttrruuss CChhaasssseezz ll’’iinnttrruuss !! VVeerrbbeess jj’’ééccrriiss jjee ffiiss jjee lliiss jjee ssuuiiss
 72. 72. TTrroouuvveezz ll’’iinnttrruuss CChhaasssseezz ll’’iinnttrruuss !! VVeerrbbeess jj’’ééccrriiss jjee ffiiss jjee lliiss jjee ssuuiiss je fis est l'intrus, verbe au passé simple.
 73. 73. UUnn « pp » oouu « 22 pp » ?? Cliquez sur la bonne réponse AAppaaiisseerr AAppppaaiisseerr
 74. 74. UUnn « pp » oouu « 22 pp » ?? Cliquez sur la bonne réponse AAppaaiisseerr AAppppaaiisseerr AAppaarraaîîttrree AAppppaarraaîîttrree
 75. 75. UUnn « pp » oouu « 22 pp » ?? Cliquez sur la bonne réponse AAppaaiisseerr AAppppaaiisseerr AAppaauuvvrriirr AAppppaauuvvrriirr AAppaarraaîîttrree AAppppaarraaîîttrree
 76. 76. UUnn « pp » oouu « 22 pp » ?? Cliquez sur la bonne réponse AAppaaiisseerr AAppppaaiisseerr AAppaauuvvrriirr AAppppaauuvvrriirr AAppaarraaîîttrree AAppppaarraaîîttrree AAppeelleerr AAppppeelleerr
 77. 77. UUnn « pp » oouu « 22 pp » ?? Cliquez sur la bonne réponse AAppaaiisseerr AAppppaaiisseerr AAppaauuvvrriirr AAppppaauuvvrriirr AAppllaattiirr AAppppllaattiirr AAppaarraaîîttrree AAppppaarraaîîttrree AAppeelleerr AAppppeelleerr
 78. 78. UUnn « pp » oouu « 22 pp » ?? Cliquez sur la bonne réponse AApprroouuvveerr AApppprroouuvveerr AAppaaiisseerr AAppppaaiisseerr AAppaauuvvrriirr AAppppaauuvvrriirr AAppllaattiirr AAppppllaattiirr AAppaarraaîîttrree AAppppaarraaîîttrree AAppeelleerr AAppppeelleerr
 79. 79. UUnn « pp » oouu « 22 pp » ?? AAppaaiisseerr AAppppaaiisseerr AAppaauuvvrriirr BBRRAAVVOO !! AAppaarraaîîttrree AAppppaarraaîîttrree AAppppaauuvvrriirr AAppllaattiirr AApprroouuvveerr AAppppllaattiirr AAppeelleerr AAppppeelleerr AApppprroouuvveerr
 80. 80. LLee ssuubbjjoonnccttiiff pprréésseenntt AAvvooiirr CChhooiissiisssseezz llaa ffoorrmmee qquuii ccoonnvviieenntt ppoouurr eexxpprriimmeerr llee ssuubbjjoonnccttiiff pprréésseenntt:: IIll nnee ffaauutt ppaass qquuee ttuu aaiiee ddee llaa ppeeiinnee.. IIll nnee ffaauutt ppaass qquuee ttuu aaiieess ddee llaa ppeeiinnee.. Cliquez sur la bonne réponse IIll nnee ffaauutt ppaass qquuee ttuu aaiiss ddee llaa ppeeiinnee.. IIll nnee ffaauutt ppaass qquuee ttuu aaiitt ddee llaa ppeeiinnee..
 81. 81. LLee ssuubbjjoonnccttiiff pprréésseenntt BBRRAAVVOO !! CChhooiissiisssseezz llaa ffoorrmmee qquuii ccoonnvviieenntt ppoouurr eexxpprriimmeerr llee ssuubbjjoonnccttiiff pprréésseenntt:: IIll nnee ffaauutt ppaass qquuee ttuu aaiiee ddee llaa ppeeiinnee.. IIll nnee ffaauutt ppaass qquuee ttuu aaiieess ddee llaa ppeeiinnee.. IIll nnee ffaauutt ppaass qquuee ttuu aaiiss ddee llaa ppeeiinnee.. IIll nnee ffaauutt ppaass qquuee ttuu aaiitt ddee llaa ppeeiinnee..
 82. 82. LLee ssuubbjjoonnccttiiff pprréésseenntt ÊÊttrree CChhooiissiisssseezz llaa ffoorrmmee qquuii ccoonnvviieenntt ppoouurr eexxpprriimmeerr llee ssuubbjjoonnccttiiff pprréésseenntt:: IIll ffaauutt qquuee ttuu ssooiieenntt aavveecc nnoouuss.. IIll ffaauutt qquuee ttuu ssooiieess aavveecc nnoouuss.. Cliquez sur la bonne réponse IIll ffaauutt qquuee ttuu ssooiiss aavveecc nnoouuss.. IIll ffaauutt qquuee ttuu ssooiitt aavveecc nnoouuss..
 83. 83. LLee ssuubbjjoonnccttiiff pprréésseenntt BBRRAAVVOO !! CChhooiissiisssseezz llaa ffoorrmmee qquuii ccoonnvviieenntt ppoouurr eexxpprriimmeerr llee ssuubbjjoonnccttiiff pprréésseenntt:: IIll ffaauutt qquuee ttuu ssooiieenntt aavveecc nnoouuss.. IIll ffaauutt qquuee ttuu ssooiieess aavveecc nnoouuss.. IIll ffaauutt qquuee ttuu ssooiiss aavveecc nnoouuss.. IIll ffaauutt qquuee ttuu ssooiitt aavveecc nnoouuss..
 84. 84. LLee ffuuttuurr ssiimmppllee êêttrree CCee _____ ccee ssooiirr.. sseerraa CChhooiissiisssseezz llaa ffoorrmmee qquuii ccoonnvviieenntt:: sseerraass sseerraatt
 85. 85. LLee ffuuttuurr ssiimmppllee êêttrree CCee sseerraa ccee ssooiirr.. sseerraa CChhooiissiisssseezz llaa ffoorrmmee qquuii ccoonnvviieenntt:: VVoouuss _____ ddeess nnôôttrreess.. sseerraass sseerraatt sseerraaiieenntt sseerraaiiss sseerreezz
 86. 86. LLee ffuuttuurr ssiimmppllee êêttrree CCee sseerraa ccee ssooiirr.. sseerraa CChhooiissiisssseezz llaa ffoorrmmee qquuii ccoonnvviieenntt:: VVoouuss sseerreezz ddeess nnôôttrreess.. sseerraass sseerraatt sseerraaiieenntt sseerraaiiss sseerreezz BRAVO !
 87. 87. Trouvez llee tteemmppss eemmppllooyyéé JJee vvoouuddrraaiiss ddeess eennccoouurraaggeemmeennttss.. CCoonnddiittiioonnnneell pprréésseenntt vvoouullooiirr FFuuttuurr ssiimmppllee PPaasssséé ccoommppoosséé PPaasssséé ssiimmppllee
 88. 88. Trouvez llee tteemmppss eemmppllooyyéé JJee vvoouuddrraaiiss ddeess eennccoouurraaggeemmeennttss.. CCoonnddiittiioonnnneell pprréésseenntt vvoouullooiirr FFuuttuurr ssiimmppllee PPaasssséé ccoommppoosséé PPaasssséé ssiimmppllee
 89. 89. LLee ssuubbjjoonnccttiiff pprréésseenntt MMeetttteezz llee vveerrbbee ffaaiirree aauu ssuubbjjoonnccttiiff pprréésseenntt:: IIll ffaauutt qquuee nnoouuss _______ rriirree lleess eennffaannttss.. ffaaiissiioonnss ffaaiirree ffaaiissoonnss ffaassssiioonnss ffiissssiioonnss
 90. 90. LLee ssuubbjjoonnccttiiff pprréésseenntt MMeetttteezz llee vveerrbbee ffaaiirree aauu ssuubbjjoonnccttiiff pprréésseenntt:: IIll ffaauutt qquuee nnoouuss ffaassssiioonnss rriirree lleess eennffaannttss.. ffaaiissiioonnss ffaaiirree ffaaiissoonnss ffaassssiioonnss ffiissssiioonnss
 91. 91. BBRRAAVVOO !!
 92. 92. 5KNA Productions 2013

×