Dari Persian - Testament of Gad.pdf

Filipino Tracts and Literature Society Inc.
Filipino Tracts and Literature Society Inc.Publisher à Filipino Tracts and Literature Society Inc.

Gad, the ninth son of Jacob and Zilpah. Shepherd and strong man but a murderer at heart. Verse 25 is a notable definition of hatred.

Dari Persian - Testament of Gad.pdf
‫اول‬ ‫فصل‬
‫نفرت‬ ‫از‬ ‫توجه‬ ‫قابل‬ ‫تعریف‬ 25 ‫آیه‬. ‫قلب‬ ‫در‬ ‫قاتل‬ ‫اما‬ ‫قوی‬ ‫مرد‬ ‫و‬ ‫چوپان‬. ‫زیلپا‬ ‫و‬ ‫یعقوب‬ ‫نهم‬ ‫پسر‬، ‫گاید‬
.‫است‬
‫از‬ ‫سال‬ ‫پنجمین‬ ‫و‬ ‫بیست‬ ‫و‬ ‫صد‬ ‫در‬، ‫را‬ ‫خود‬ ‫پسران‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫چیزهایی‬ ‫چه‬، ‫گاد‬ ‫عهد‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫نسخه‬1
:‫گفت‬، ‫را‬ ‫خود‬ ‫زندگی‬
.‫بود‬ ‫دلیور‬ ‫ها‬ ‫گله‬ ‫داشتن‬ ‫نگه‬ ‫در‬ ‫من‬ ‫و‬، ‫بود‬ ‫یعقوب‬ ‫از‬ ‫شده‬ ‫متولد‬ ‫نهم‬ ‫پسر‬ ‫من‬، ‫من‬ ‫فرزندان‬، ‫هرکن‬2
‫آن‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫وحشی‬ ‫جانور‬ ‫هر‬ ‫یا‬ ‫گرگ‬ ‫یا‬ ‫شیر‬ ‫هرگاه‬ ‫;و‬ ‫محافظت‬ ‫گله‬ ‫شب‬ ‫در‬ ‫من‬ ‫اساس‬ ‫این‬ ‫بر‬3
‫آن‬ ‫و‬ ‫گرفتم‬ ‫می‬ ‫دستم‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫پای‬ ‫و‬ ‫گرفتم‬ ‫می‬ ‫پیشی‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫کردم‬ ‫می‬ ‫تعقیب‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫من‬، ‫آمد‬ ‫می‬ ‫دسته‬
.‫کشتم‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫کردم‬ ‫می‬ ‫پرتاب‬ ‫سنگ‬ ‫پرتاب‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫را‬
‫به‬ ‫او‬، ‫بودن‬ ‫جوان‬ ‫و‬، ‫روز‬ ‫سی‬ ‫از‬ ‫بال‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫ما‬ ‫با‬ ‫گله‬ ‫تغذیه‬ ‫بود‬ ‫من‬ ‫برادر‬ ‫یوسف‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬4
.‫شد‬ ‫بیمار‬ ‫گرما‬ ‫دلیل‬
‫دوست‬ ‫بسیار‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫که‬ ‫چرا‬، ‫او‬ ‫نزدیکی‬ ‫در‬ ‫دراز‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫که‬، ‫بازگشت‬ ‫ما‬ ‫پدر‬ ‫به‬ ‫هبرون‬ ‫به‬ ‫او‬ ‫و‬5
.‫داشت‬
‫قضاوت‬ ‫خلف‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫و‬ ‫زنند‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫گله‬ ‫بهترین‬ ‫بیله‬ ‫و‬ ‫زیلپا‬ ‫پسران‬ ‫که‬ ‫گفت‬ ‫ما‬ ‫پدر‬ ‫به‬ ‫یوسف‬ ‫و‬6
.‫خوردند‬ ‫می‬ ‫یهودا‬ ‫و‬ ‫روبن‬
. ‫است‬ ‫داده‬ ‫قرار‬ ‫مرگ‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خرس‬ ‫و‬، ‫بود‬ ‫داده‬ ‫تحویل‬ ‫خرس‬ ‫دهان‬ ‫از‬ ‫بره‬ ‫یک‬ ‫من‬ ‫که‬ ‫دیدم‬ ‫او‬ ‫برای‬7
.‫بودیم‬ ‫خورده‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫ما‬ ‫و‬، ‫کند‬ ‫زندگی‬ ‫تواند‬ ‫نمی‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫غمگین‬ ‫آن‬ ‫مورد‬ ‫در‬، ‫بود‬ ‫کشته‬ ‫را‬ ‫بره‬ ‫اما‬
.‫بود‬ ‫باک‬ ‫بی‬ ‫شد‬ ‫فروخته‬ ‫او‬ ‫که‬ ‫روزی‬ ‫تا‬ ‫یوسف‬ ‫با‬ ‫من‬ ‫مورد‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫و‬8
، ‫چشمان‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫یا‬ ‫و‬، ‫بشنون‬ ‫گوش‬ ‫با‬ ‫یوسف‬ ‫از‬ ‫یا‬ ‫که‬ ‫داشتم‬ ‫آرزو‬ ‫من‬ ‫و‬، ‫بود‬ ‫من‬ ‫در‬ ‫نفرت‬ ‫روح‬ ‫و‬9
.‫خوردن‬ ‫یهودا‬ ‫بدون‬ ‫گله‬ ‫از‬ ‫ما‬ ‫که‬ ‫گفت‬ ‫سرپیچ‬ ‫ما‬ ‫چهره‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ما‬ ‫او‬ ‫که‬ ‫چرا‬
.‫کرد‬ ‫باور‬ ‫را‬ ‫او‬ ، ‫گفت‬ ‫ما‬ ‫پدر‬ ‫به‬ ‫او‬ ‫که‬ ‫چیزی‬ ‫هر‬ ‫برای‬10
‫او‬ ‫من‬ ‫که‬ ‫چرا‬، ‫او‬ ‫کشتن‬ ‫به‬ ‫مایل‬ ‫من‬ ‫اغلب‬ ‫که‬، ‫من‬ ‫فرزندان‬، ‫من‬ ‫جین‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫اعتراف‬ ‫من‬11
.‫بود‬ ‫متنفر‬ ‫من‬ ‫قلب‬ ‫از‬ ‫را‬
‫او‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫داشتم‬ ‫آرزو‬ ‫من‬ ‫و‬ ‫متنفر؛‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫رویاهای‬ ‫برای‬ ‫بیشتر‬ ‫هنوز‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫من‬، ‫این‬ ‫بر‬ ‫علوه‬12
.‫میدان‬ ‫چمن‬ ‫تا‬ ‫گاو‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫حتی‬، ‫کنم‬ ‫بیرون‬ ‫ها‬ ‫زنده‬ ‫سرزمین‬ ‫از‬ ‫را‬
.‫است‬ ‫فروخته‬ ‫ها‬ ‫ایشمائیلی‬ ‫به‬ ‫مخفیانه‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫یهودا‬ ‫و‬13
‫کار‬ ‫اسرائیل‬ ‫در‬ ‫بزرگ‬ ‫قانونی‬ ‫بی‬ ‫باید‬ ‫ما‬ ‫که‬، ‫داد‬ ‫تحویل‬ ‫ما‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫ما‬ ‫پدران‬ ‫خدای‬ ‫بنابراین‬14
.‫کند‬ ‫نمی‬
‫و‬، ‫بالترین‬ ‫قانون‬ ‫تمام‬ ‫و‬، ‫عدالت‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫حقیقت‬ ‫کلمات‬ ‫به‬ ‫شنیدن‬، ‫من‬ ‫فرزندان‬، ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫و‬15
.‫است‬ ‫بد‬ ‫مردان‬ ‫کارهای‬ ‫تمام‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫طریق‬ ‫از‬، ‫نفرت‬ ‫روح‬ ‫طریق‬ ‫از‬
‫او‬ ‫ستایش‬ ‫او‬, ‫خداوند‬ ‫قانون‬ ‫کار‬ ‫مرد‬ ‫یک‬ ‫چند‬ ‫هر‬ ‫و‬: ‫نفرت‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫نفرت‬ doeth ‫مرد‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫آنچه‬16
.‫ندارد‬ ‫دوست‬ ‫را‬ ‫او‬، ‫است‬ ‫درستکار‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫بردن‬ ‫لذت‬ ‫و‬، ‫خداوند‬ ‫ترس‬ ‫مرد‬ ‫یک‬ ‫چه‬ ‫;اگر‬ ‫نه‬ ‫را‬
‫برای‬، ‫غرور‬ ‫عاشق‬ ‫او‬، ‫زبان‬ ‫بد‬ ‫آمدید‬ ‫خوش‬ ‫او‬، ‫رفاه‬ ‫که‬ ‫حسادت‬ ‫را‬ ‫او‬، ‫احترامی‬ ‫بی‬ ‫را‬ ‫حقیقت‬ ‫او‬17
.‫کرد‬ ‫نگاه‬ ‫یوسف‬ ‫در‬ ‫نیز‬ ‫من‬ ‫که‬ ‫همانطور‬ ‫را؛‬ ‫خود‬ ‫روح‬ ‫کور‬ ‫نفرت‬
‫خداوند‬ ‫خود‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫حتی‬ ‫قانونی‬ ‫بی‬ ‫کار‬ ‫آن‬ ‫برای‬، ‫نفرت‬ ‫از‬ ‫من‬ ‫فرزندان‬، ‫بنابراین‬، ‫باشید‬ ‫مراقب‬18
.‫است‬
‫نمی‬ ‫را‬ ‫همسایه‬ ‫یک‬ ‫داشتن‬ ‫دوست‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫دستورات‬ ‫از‬ ‫کلمات‬ ‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫آن‬ ‫برای‬19
.‫شنوند‬ ‫نمی‬ ‫را‬ ‫خدا‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫و‬، ‫شنوند‬
‫و‬، ‫مردان‬ ‫همه‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫اعلم‬ ‫به‬ ‫خوشحال‬ ‫بلفاصله‬ ‫را‬ ‫آن‬، ‫خوردن‬ ‫تلو‬ ‫تلو‬ ‫برادر‬ ‫یک‬ ‫اگر‬ ‫برای‬20
.‫است‬ ‫داده‬ ‫قرار‬ ‫مرگ‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫مجازات‬ ‫و‬، ‫قضاوت‬ ‫آن‬ ‫برای‬ ‫باید‬ ‫او‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫فوری‬
‫را‬ ‫آن‬ ‫ناراحتی‬ ‫هر‬ ‫با‬ ‫و‬، ‫را‬ ‫خود‬ ‫استاد‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫تحریک‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫خدمتکار‬ ‫یک‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫اگر‬ ‫و‬21
.‫است‬ ‫داده‬ ‫قرار‬ ‫مرگ‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫احتمال‬ ‫اگر‬، ‫را‬ ‫او‬ ‫برابر‬ ‫در‬
‫دیدن‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫شنیدن‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫تا‬: ‫رفاه‬ ‫که‬ ‫آنها‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫نیز‬ ‫حسادت‬ ‫با‬ ‫نفرت‬ ‫کار‬ ‫برای‬22
.‫بردن‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫همیشه‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫موفقیت‬
‫به‬ ‫را‬ ‫زندگی‬ ‫نفرت‬ ‫بنابراین‬، ‫مرگ‬ ‫به‬ ‫محکوم‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫و‬، ‫تر‬ ‫سریع‬ ‫را‬ ‫مرده‬ ‫حتی‬ ‫عشق‬ ‫برای‬23
.‫کنند‬ ‫می‬ ‫زندگی‬ ‫به‬ ‫برند‬ ‫می‬ ‫رنج‬ ‫نمی‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫شدت‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫کسانی‬ ‫و‬، ‫قتل‬
‫مردان؛‬ ‫مرگ‬ ‫به‬ ‫چیز‬ ‫همه‬ ‫در‬، ‫روح‬ ‫از‬ ‫سرعت‬ ‫طریق‬ ‫از‬، ‫سلطان‬ ‫با‬ ‫همراه‬ ‫کار‬ ‫نفرت‬ ‫روح‬ ‫برای‬24
.‫کند‬ ‫می‬ ‫کار‬ ‫مردان‬ ‫نجات‬ ‫به‬ ‫طولنی‬ ‫رنج‬ ‫در‬ ‫خدا‬ ‫قانون‬ ‫با‬ ‫همراه‬ ‫عشق‬ ‫روح‬ ‫اما‬
‫برابر‬ ‫در‬ ‫کردن‬ ‫صحبت‬، ‫همسر‬ lying ‫با‬ ‫مداوم‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫برای‬، ‫است‬ ‫بد‬، ‫بنابراین‬، ‫نفرت‬25
‫شیرین‬ ‫تلخی‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫تاریکی‬ ‫نور‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫باعث‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫بزرگ‬ ‫را‬ ‫کوچکی‬ ‫چیزهای‬ ‫و‬ ‫حقیقت؛‬
‫قلب‬. ‫زند‬ ‫می‬ ‫هم‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫طواف‬ ‫و‬ ‫خشونت‬ ‫و‬ ‫جنگ‬ ‫و‬ ‫آموزد‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫روشنی‬ ‫خشم‬ ‫و‬ ‫طعنه‬ ‫و‬ ‫نامد‬ ‫می‬ ‫را‬
.‫کند‬ ‫می‬ ‫پر‬ ‫شیطانی‬ ‫سم‬ ‫و‬ ‫شر‬ ‫با‬ ‫را‬
، ‫نفرت‬ ‫جلو‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫شما‬ ‫که‬، ‫من‬ ‫فرزندان‬، ‫تجربه‬ ‫از‬ ‫گویم‬ ‫می‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫من‬، ‫بنابراین‬، ‫چیزها‬ ‫این‬26
.‫خدا‬ ‫عشق‬ ‫به‬ ‫شکاف‬ ‫و‬، ‫است‬ ‫شیطان‬ ‫از‬ ‫که‬
.‫حسادت‬ ‫بردن‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫فروتنی‬، ‫نفرت‬ ‫از‬ ‫کاست‬ ‫راستی‬27
‫از‬ ‫اما‬، ‫دیگری‬ ‫از‬ ‫نه‬ ‫که‬، ‫است‬ ‫ناعادلنه‬ ‫آنچه‬ ‫انجام‬ ‫به‬ ‫شرمنده‬ ‫فروتن‬ ‫و‬ ‫عادلنه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫او‬ ‫برای‬28
.‫را‬ ‫خود‬ ‫تمایل‬ ‫در‬ ‫نگاه‬ ‫خداوند‬ ‫که‬ ‫چرا‬، ‫را‬ ‫خود‬ ‫قلب‬
.‫نفرت‬ ‫بر‬ ‫غلبه‬ ‫خدا‬ ‫از‬ ‫ترس‬ ‫که‬ ‫چرا‬، ‫مقدس‬ ‫مرد‬ ‫یک‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫نه‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫صحبت‬ ‫او‬29
.‫فکر‬ ‫در‬ ‫حتی‬، ‫مرد‬ ‫هر‬ ‫به‬ ‫اشتباه‬ ‫خواهد‬ ‫نمی‬ ‫او‬، ‫توهین‬ ‫را‬ ‫خداوند‬ ‫باید‬ ‫او‬ ‫بلفاصله‬ ‫ترس‬ ‫از‬30
.‫بود‬ ‫کرده‬ ‫توبه‬ ‫یوسف‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫من‬ ‫از‬ ‫پس‬، ‫آموخته‬ ‫گذشته‬ ‫در‬ ‫من‬ ‫که‬ ‫چیزهایی‬ ‫این‬31
‫روشنگری‬ ‫و‬، ‫تاریکی‬ ‫دور‬ ‫و‬، ‫جهل‬ ‫نابود‬ ‫خدا‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫کردن‬ ‫مرتب‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫واقعی‬ ‫توبه‬ ‫برای‬32
.‫رستگاری‬ ‫به‬ ‫ذهن‬ ‫منجر‬ ‫و‬، ‫روح‬ ‫به‬ ‫دانش‬ ‫دادن‬ ‫و‬، ‫چشم‬
.‫دانم‬ ‫می‬ ‫توبه‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫آن‬، ‫نیست‬ ‫آموخته‬ ‫انسان‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫که‬ ‫چیزهایی‬ ‫آن‬ ‫و‬33
‫به‬، ‫بود‬ ‫نخورده‬ ‫مرا‬ ‫پدرم‬ ‫یعقوب‬ ‫دعاهای‬ ‫;و‬ ‫آورد‬ ‫ارمغان‬ ‫به‬ ‫کبد‬ ‫بیماری‬ ‫یک‬ ‫من‬ ‫بر‬ ‫خدا‬ ‫برای‬34
.‫بود‬ ‫رفته‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫من‬ ‫روح‬ ‫اما‬ ‫بود‬ ‫خورده‬ ‫شکست‬ ‫سختی‬
.‫است‬ ‫شده‬ ‫مجازات‬ ‫او‬ ‫نیز‬ ‫همان‬ ‫توسط‬ transgresseth ‫مرد‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫چیزهایی‬ ‫آنچه‬ ‫برای‬35
‫بی‬ ‫من‬ ‫حد‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫من‬ ‫کبد‬ ‫در‬, ‫شد‬ ‫تنظیم‬ ‫یوسف‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫رحمانه‬ ‫بی‬ ‫من‬ ‫کبد‬, ‫بنابراین‬, ‫که‬ ‫آنجا‬ ‫از‬36
‫من‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫طولنی‬ ‫مدت‬ ‫برای‬, ‫گرفت‬ ‫قرار‬ ‫قضاوت‬ ‫مورد‬ ‫ماه‬ ‫یازده‬ ‫برای‬ ‫و‬, ‫برد‬ ‫می‬ ‫رنج‬ ‫رحمانه‬
.‫بود‬ ‫شده‬ ‫عصبانی‬ ‫یوسف‬ ‫برابر‬ ‫در‬
2‫فصل‬
. ‫است‬ ‫آورده‬ ‫بسیار‬ ‫دردسر‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫چگونه‬ ‫دادن‬ ‫نشان‬ ‫نفرت‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫شنوندگان‬ ‫گاد‬
.‫هستند‬ ‫ماندنی‬ ‫یاد‬ ‫به‬ 8-11 ‫آیات‬
‫از‬ ‫نفرت‬ ‫دور‬ ‫و‬، ‫خود‬ ‫برادر‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫هر‬ ‫شما‬ ‫عشق‬، ‫را‬ ‫شما‬ ‫من‬، ‫من‬ ‫فرزندان‬، ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫و‬1
.‫روح‬ ‫تمایل‬ ‫در‬ ‫و‬، ‫کلم‬ ‫در‬ ‫و‬، ‫واقع‬ ‫در‬ ‫یکدیگر‬ ‫عشق‬، ‫را‬ ‫خود‬ ‫قلب‬
‫ذهنم‬ ‫نفرت‬ ‫روح‬، ‫بودم‬ ‫رفته‬ ‫بیرون‬ ‫وقتی‬ ‫و‬ spake; ‫یوسف‬ ‫به‬ ‫آرامش‬ ‫با‬ ‫من‬ ‫پدرم‬ ‫حضور‬ ‫در‬ ‫برای‬2
.‫برسونم‬ ‫قتل‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫تا‬ ‫زد‬ ‫هم‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫روحم‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫تیره‬ ‫را‬
‫و‬ ‫کن‬ ‫صحبت‬ ‫او‬ ‫با‬ ‫آرامش‬ ‫با‬، ‫کند‬ ‫می‬ ‫گناه‬ ‫تو‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫مردی‬ ‫اگر‬ ‫;و‬ ‫قلب‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫یکدیگر‬ ‫شما‬ ‫عشق‬3
.‫بخشید‬ ‫ب‬ ‫را‬ ‫او‬، ‫کرد‬ ‫اعتراف‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫توبه‬ ‫اگر‬ ‫و‬. ‫نیست‬ ‫گناهکار‬ ‫تو‬ ‫روح‬ ‫در‬
‫سوگند‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫تو‬ ‫از‬ ‫سم‬ ‫به‬ ‫ابتل‬ ‫بلفاصله‬, ‫کنید‬ ‫دریافت‬ ‫او‬ ‫با‬ ‫اشتیاق‬ ‫به‬ ‫آیا‬, ‫انکار‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫او‬ ‫اگر‬ ‫اما‬4
.‫سین‬ ‫برابر‬ ‫دو‬ ‫شما‬ ‫بنابراین‬ ‫و‬ ‫خوردن‬
‫او‬ ‫تا‬ ‫بیایید‬, ‫درگیر‬ ‫قانونی‬ ‫نزاع‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هنگامی‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫اسرار‬ ‫شنوند‬ ‫نمی‬ ‫دیگری‬ ‫مرد‬ ‫دهید‬ ‫اجازه‬5
‫همیشه‬ ‫;برای‬ ‫تو‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫بزرگ‬ ‫جرم‬ ‫یک‬ ‫مرتکب‬ ‫و‬, ‫را‬ ‫خود‬ ‫دشمن‬ ‫به‬ ‫شدن‬ ‫تبدیل‬ ‫و‬ ‫تو‬ ‫نفرت‬ ‫به‬ ‫را‬
.‫شرور‬ ‫قصد‬ ‫با‬ ‫تو‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫شلوغ‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫گناهکار‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫خطاب‬ ‫او‬
‫به‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫از‬ ‫بیش‬ reproved، ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫شرم‬ ‫احساس‬ ‫حال‬ ‫عین‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫انکار‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫او‬ ‫چند‬ ‫هر‬ ‫و‬6
.‫اثبات‬
‫است‬ ‫ممکن‬ ‫همچنین‬ ‫او‬، ‫;بله‬ ‫تو‬ ‫اشتباه‬ ‫به‬ ‫دوباره‬ ‫که‬ ‫طوری‬ ‫به‬ ‫توبه‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫انکار‬ ‫که‬ ‫کسی‬ ‫برای‬7
.‫باشد‬ ‫شما‬ ‫با‬ ‫صلح‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫ترس‬ ‫و‬، ‫افتخار‬ ‫شما‬ ‫به‬
‫خدا‬ ‫به‬ ‫ترک‬ ‫و‬، ‫بخشش‬ ‫ب‬ ‫قلب‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫تا‬ ‫حتی‬، ‫دهید‬ ‫ادامه‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫اشتباه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫شرم‬ ‫بی‬ ‫او‬ ‫اگر‬ ‫و‬8
.‫انتقام‬
‫رفاه‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫او‬ ‫که‬، ‫او‬ ‫برای‬ ‫نیز‬ ‫دعا‬ ‫اما‬، ‫ممتنست‬ ‫شود‬ ‫نمی‬، ‫شما‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫رفاه‬ ‫مرد‬ ‫یک‬ ‫اگر‬9
.‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫کامل‬
.‫است‬ ‫مناسب‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫آن‬ ‫برای‬10
‫ستایش‬ ‫;و‬ ‫بمیرد‬ ‫باید‬ ‫گوشت‬ ‫تمام‬ ‫که‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫یاد‬ ‫به‬, ‫نمی‬ ‫حسادت‬ ‫او‬ ‫به‬, ‫نشاط‬ ‫بیشتر‬ ‫او‬ ‫اگر‬ ‫و‬11
.‫است‬ ‫سودآور‬ ‫و‬ ‫خوب‬ ‫مردان‬ ‫همه‬ ‫به‬ ‫که‬، ‫خدا‬ ‫به‬ ‫را‬
.‫باشد‬ ‫صلح‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫خواهد‬ ‫استراحت‬ ‫شما‬ ‫ذهن‬ ‫و‬، ‫خداوند‬ ‫قضاوت‬ ‫دنبال‬ ‫به‬12
، ‫من‬ ‫پدر‬ ‫برادر‬، ‫عیسی‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫حتی‬، ‫شود‬ ‫می‬ ‫ثروتمند‬ ‫شر‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫مرد‬ ‫یک‬ ‫چه‬ ‫اگر‬ ‫و‬13
.‫خداوند‬ ‫پایان‬ ‫منتظر‬ ‫اما‬ ‫نیست؛‬ ‫حسود‬
‫او‬ ‫اگر‬ ‫بخشد‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫معنی‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫شر‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫بدست‬ ‫مرد‬ ‫ثروت‬ ‫از‬ ‫دور‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫اگر‬ ‫برای‬14
.‫است‬ ‫محفوظ‬ ‫ابدی‬ ‫مجازات‬ ‫برای‬ ‫توبه‬ ‫بی‬ ‫اما‬، ‫توبه‬
‫پر‬ ‫مردان‬ ‫همه‬ ‫از‬ ‫فراتر‬، ‫خشنود‬ ‫چیز‬ ‫همه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خداوند‬ ‫او‬ ‫حسادت‬ ‫از‬ ‫عاری‬ ‫اگر‬، ‫فقیر‬ ‫مرد‬ ‫برای‬15
.‫نیست‬ ‫فایده‬ ‫بی‬ ‫مردم‬ ‫از‬ ‫حال‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫او‬ ‫که‬ ‫چرا‬، ‫است‬ ‫برکت‬
.‫قلب‬ ‫راستی‬ ‫با‬ ‫یکدیگر‬ ‫به‬ ‫عشق‬ ‫و‬، ‫را‬ ‫خود‬ ‫روح‬ ‫از‬ ‫حسادت‬، ‫بنابراین‬، ‫گذاشته‬ ‫کنار‬16
‫باید‬ ‫آنها‬ ‫از‬، ‫افتخار‬ ‫لوی‬ ‫و‬ ‫یهودا‬ ‫به‬ ‫آنها‬ ‫که‬، ‫بگویید‬ ‫خود‬ ‫فرزندان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫چیزها‬ ‫این‬ ‫نیز‬ ‫شما‬ ‫آیا‬17
.‫است‬ ‫اسرائیل‬ ‫به‬ ‫رستگاری‬ ‫افزایش‬ ‫را‬ ‫خداوند‬
‫و‬، ‫رفتن‬ ‫راه‬ ‫شرارت‬ ‫ای‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫و‬، ‫ترک‬ ‫او‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫فرزندان‬ ‫گذشته‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫دانم‬ ‫می‬ ‫من‬ ‫برای‬18
.‫است‬ ‫خداوند‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫فساد‬ ‫و‬ ‫بیماری‬
‫پدرت‬ ‫از‬، ‫فرزندانم‬: ‫گفت‬ ‫دوباره‬ ‫او‬، ‫بود‬ ‫کرده‬ ‫استراحت‬ ‫کمی‬ ‫مدتی‬ ‫برای‬ ‫او‬ ‫که‬ ‫هنگامی‬ ‫و‬19
.‫کن‬ ‫دفن‬ ‫پدرانم‬ ‫نزدیک‬ ‫مرا‬ ‫و‬ ‫کن‬ ‫اطاعت‬
.‫رفت‬ ‫خواب‬ ‫به‬ ‫آرامش‬ ‫در‬ ‫و‬، ‫گرفت‬ ‫بال‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫پاهای‬ ‫او‬ ‫و‬20
.‫است‬ ‫گذاشته‬ ‫خود‬ ‫پدران‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫و‬، ‫حمل‬ ‫هبرون‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫سال‬ ‫پنج‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫و‬21

Recommandé

Persian - Testament of Gad.pdf par
Persian - Testament of Gad.pdfPersian - Testament of Gad.pdf
Persian - Testament of Gad.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 vues4 diapositives
Persian - Testament of Benjamin.pdf par
Persian - Testament of Benjamin.pdfPersian - Testament of Benjamin.pdf
Persian - Testament of Benjamin.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
3 vues4 diapositives
Dari Persian - Testament of Benjamin.pdf par
Dari Persian - Testament of Benjamin.pdfDari Persian - Testament of Benjamin.pdf
Dari Persian - Testament of Benjamin.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 vues4 diapositives
Dari Persian - Testament of Asher.pdf par
Dari Persian - Testament of Asher.pdfDari Persian - Testament of Asher.pdf
Dari Persian - Testament of Asher.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
3 vues3 diapositives
Persian - Testament of Asher.pdf par
Persian - Testament of Asher.pdfPersian - Testament of Asher.pdf
Persian - Testament of Asher.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 vues3 diapositives
Dari Persian - Wisdom of Solomon.pdf par
Dari Persian - Wisdom of Solomon.pdfDari Persian - Wisdom of Solomon.pdf
Dari Persian - Wisdom of Solomon.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
4 vues12 diapositives

Contenu connexe

Similaire à Dari Persian - Testament of Gad.pdf

Persian - Testament of Naphtali.pdf par
Persian - Testament of Naphtali.pdfPersian - Testament of Naphtali.pdf
Persian - Testament of Naphtali.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 vues4 diapositives
Efrat par
EfratEfrat
EfratAsadHoseiny
59 vues150 diapositives
Persian - Testament of Dan.pdf par
Persian  - Testament of Dan.pdfPersian  - Testament of Dan.pdf
Persian - Testament of Dan.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 vues4 diapositives
Pashto Persian - Testament of Asher.pdf par
Pashto Persian - Testament of Asher.pdfPashto Persian - Testament of Asher.pdf
Pashto Persian - Testament of Asher.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
4 vues3 diapositives
Pashto - Wisdom of Solomon.pdf par
Pashto - Wisdom of Solomon.pdfPashto - Wisdom of Solomon.pdf
Pashto - Wisdom of Solomon.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 vues20 diapositives
Pashto Persian - Testament of Benjamin.pdf par
Pashto Persian - Testament of Benjamin.pdfPashto Persian - Testament of Benjamin.pdf
Pashto Persian - Testament of Benjamin.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
3 vues4 diapositives

Plus de Filipino Tracts and Literature Society Inc.

Lithuanian - First Esdras.pdf par
Lithuanian - First Esdras.pdfLithuanian - First Esdras.pdf
Lithuanian - First Esdras.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
3 vues10 diapositives
Chinese (Traditional) First Esdras.pdf par
Chinese (Traditional)  First Esdras.pdfChinese (Traditional)  First Esdras.pdf
Chinese (Traditional) First Esdras.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
3 vues10 diapositives
Chinese (Simplified) - First Esdras.pdf par
Chinese (Simplified) - First Esdras.pdfChinese (Simplified) - First Esdras.pdf
Chinese (Simplified) - First Esdras.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
3 vues10 diapositives

Plus de Filipino Tracts and Literature Society Inc.(20)

Dari Persian - Testament of Gad.pdf

  • 2. ‫اول‬ ‫فصل‬ ‫نفرت‬ ‫از‬ ‫توجه‬ ‫قابل‬ ‫تعریف‬ 25 ‫آیه‬. ‫قلب‬ ‫در‬ ‫قاتل‬ ‫اما‬ ‫قوی‬ ‫مرد‬ ‫و‬ ‫چوپان‬. ‫زیلپا‬ ‫و‬ ‫یعقوب‬ ‫نهم‬ ‫پسر‬، ‫گاید‬ .‫است‬ ‫از‬ ‫سال‬ ‫پنجمین‬ ‫و‬ ‫بیست‬ ‫و‬ ‫صد‬ ‫در‬، ‫را‬ ‫خود‬ ‫پسران‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫چیزهایی‬ ‫چه‬، ‫گاد‬ ‫عهد‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫نسخه‬1 :‫گفت‬، ‫را‬ ‫خود‬ ‫زندگی‬ .‫بود‬ ‫دلیور‬ ‫ها‬ ‫گله‬ ‫داشتن‬ ‫نگه‬ ‫در‬ ‫من‬ ‫و‬، ‫بود‬ ‫یعقوب‬ ‫از‬ ‫شده‬ ‫متولد‬ ‫نهم‬ ‫پسر‬ ‫من‬، ‫من‬ ‫فرزندان‬، ‫هرکن‬2 ‫آن‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫وحشی‬ ‫جانور‬ ‫هر‬ ‫یا‬ ‫گرگ‬ ‫یا‬ ‫شیر‬ ‫هرگاه‬ ‫;و‬ ‫محافظت‬ ‫گله‬ ‫شب‬ ‫در‬ ‫من‬ ‫اساس‬ ‫این‬ ‫بر‬3 ‫آن‬ ‫و‬ ‫گرفتم‬ ‫می‬ ‫دستم‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫پای‬ ‫و‬ ‫گرفتم‬ ‫می‬ ‫پیشی‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫کردم‬ ‫می‬ ‫تعقیب‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫من‬، ‫آمد‬ ‫می‬ ‫دسته‬ .‫کشتم‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫کردم‬ ‫می‬ ‫پرتاب‬ ‫سنگ‬ ‫پرتاب‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫به‬ ‫او‬، ‫بودن‬ ‫جوان‬ ‫و‬، ‫روز‬ ‫سی‬ ‫از‬ ‫بال‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫ما‬ ‫با‬ ‫گله‬ ‫تغذیه‬ ‫بود‬ ‫من‬ ‫برادر‬ ‫یوسف‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬4 .‫شد‬ ‫بیمار‬ ‫گرما‬ ‫دلیل‬ ‫دوست‬ ‫بسیار‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫که‬ ‫چرا‬، ‫او‬ ‫نزدیکی‬ ‫در‬ ‫دراز‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫که‬، ‫بازگشت‬ ‫ما‬ ‫پدر‬ ‫به‬ ‫هبرون‬ ‫به‬ ‫او‬ ‫و‬5 .‫داشت‬ ‫قضاوت‬ ‫خلف‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫و‬ ‫زنند‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫گله‬ ‫بهترین‬ ‫بیله‬ ‫و‬ ‫زیلپا‬ ‫پسران‬ ‫که‬ ‫گفت‬ ‫ما‬ ‫پدر‬ ‫به‬ ‫یوسف‬ ‫و‬6 .‫خوردند‬ ‫می‬ ‫یهودا‬ ‫و‬ ‫روبن‬ . ‫است‬ ‫داده‬ ‫قرار‬ ‫مرگ‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خرس‬ ‫و‬، ‫بود‬ ‫داده‬ ‫تحویل‬ ‫خرس‬ ‫دهان‬ ‫از‬ ‫بره‬ ‫یک‬ ‫من‬ ‫که‬ ‫دیدم‬ ‫او‬ ‫برای‬7 .‫بودیم‬ ‫خورده‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫ما‬ ‫و‬، ‫کند‬ ‫زندگی‬ ‫تواند‬ ‫نمی‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫غمگین‬ ‫آن‬ ‫مورد‬ ‫در‬، ‫بود‬ ‫کشته‬ ‫را‬ ‫بره‬ ‫اما‬ .‫بود‬ ‫باک‬ ‫بی‬ ‫شد‬ ‫فروخته‬ ‫او‬ ‫که‬ ‫روزی‬ ‫تا‬ ‫یوسف‬ ‫با‬ ‫من‬ ‫مورد‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫و‬8 ، ‫چشمان‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫یا‬ ‫و‬، ‫بشنون‬ ‫گوش‬ ‫با‬ ‫یوسف‬ ‫از‬ ‫یا‬ ‫که‬ ‫داشتم‬ ‫آرزو‬ ‫من‬ ‫و‬، ‫بود‬ ‫من‬ ‫در‬ ‫نفرت‬ ‫روح‬ ‫و‬9 .‫خوردن‬ ‫یهودا‬ ‫بدون‬ ‫گله‬ ‫از‬ ‫ما‬ ‫که‬ ‫گفت‬ ‫سرپیچ‬ ‫ما‬ ‫چهره‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ما‬ ‫او‬ ‫که‬ ‫چرا‬ .‫کرد‬ ‫باور‬ ‫را‬ ‫او‬ ، ‫گفت‬ ‫ما‬ ‫پدر‬ ‫به‬ ‫او‬ ‫که‬ ‫چیزی‬ ‫هر‬ ‫برای‬10 ‫او‬ ‫من‬ ‫که‬ ‫چرا‬، ‫او‬ ‫کشتن‬ ‫به‬ ‫مایل‬ ‫من‬ ‫اغلب‬ ‫که‬، ‫من‬ ‫فرزندان‬، ‫من‬ ‫جین‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫اعتراف‬ ‫من‬11 .‫بود‬ ‫متنفر‬ ‫من‬ ‫قلب‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫داشتم‬ ‫آرزو‬ ‫من‬ ‫و‬ ‫متنفر؛‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫رویاهای‬ ‫برای‬ ‫بیشتر‬ ‫هنوز‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫من‬، ‫این‬ ‫بر‬ ‫علوه‬12 .‫میدان‬ ‫چمن‬ ‫تا‬ ‫گاو‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫حتی‬، ‫کنم‬ ‫بیرون‬ ‫ها‬ ‫زنده‬ ‫سرزمین‬ ‫از‬ ‫را‬ .‫است‬ ‫فروخته‬ ‫ها‬ ‫ایشمائیلی‬ ‫به‬ ‫مخفیانه‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫یهودا‬ ‫و‬13 ‫کار‬ ‫اسرائیل‬ ‫در‬ ‫بزرگ‬ ‫قانونی‬ ‫بی‬ ‫باید‬ ‫ما‬ ‫که‬، ‫داد‬ ‫تحویل‬ ‫ما‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫ما‬ ‫پدران‬ ‫خدای‬ ‫بنابراین‬14 .‫کند‬ ‫نمی‬ ‫و‬، ‫بالترین‬ ‫قانون‬ ‫تمام‬ ‫و‬، ‫عدالت‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫حقیقت‬ ‫کلمات‬ ‫به‬ ‫شنیدن‬، ‫من‬ ‫فرزندان‬، ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫و‬15 .‫است‬ ‫بد‬ ‫مردان‬ ‫کارهای‬ ‫تمام‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫طریق‬ ‫از‬، ‫نفرت‬ ‫روح‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫او‬ ‫ستایش‬ ‫او‬, ‫خداوند‬ ‫قانون‬ ‫کار‬ ‫مرد‬ ‫یک‬ ‫چند‬ ‫هر‬ ‫و‬: ‫نفرت‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫نفرت‬ doeth ‫مرد‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫آنچه‬16 .‫ندارد‬ ‫دوست‬ ‫را‬ ‫او‬، ‫است‬ ‫درستکار‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫بردن‬ ‫لذت‬ ‫و‬، ‫خداوند‬ ‫ترس‬ ‫مرد‬ ‫یک‬ ‫چه‬ ‫;اگر‬ ‫نه‬ ‫را‬ ‫برای‬، ‫غرور‬ ‫عاشق‬ ‫او‬، ‫زبان‬ ‫بد‬ ‫آمدید‬ ‫خوش‬ ‫او‬، ‫رفاه‬ ‫که‬ ‫حسادت‬ ‫را‬ ‫او‬، ‫احترامی‬ ‫بی‬ ‫را‬ ‫حقیقت‬ ‫او‬17 .‫کرد‬ ‫نگاه‬ ‫یوسف‬ ‫در‬ ‫نیز‬ ‫من‬ ‫که‬ ‫همانطور‬ ‫را؛‬ ‫خود‬ ‫روح‬ ‫کور‬ ‫نفرت‬ ‫خداوند‬ ‫خود‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫حتی‬ ‫قانونی‬ ‫بی‬ ‫کار‬ ‫آن‬ ‫برای‬، ‫نفرت‬ ‫از‬ ‫من‬ ‫فرزندان‬، ‫بنابراین‬، ‫باشید‬ ‫مراقب‬18 .‫است‬ ‫نمی‬ ‫را‬ ‫همسایه‬ ‫یک‬ ‫داشتن‬ ‫دوست‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫دستورات‬ ‫از‬ ‫کلمات‬ ‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫آن‬ ‫برای‬19 .‫شنوند‬ ‫نمی‬ ‫را‬ ‫خدا‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫و‬، ‫شنوند‬
  • 3. ‫و‬، ‫مردان‬ ‫همه‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫اعلم‬ ‫به‬ ‫خوشحال‬ ‫بلفاصله‬ ‫را‬ ‫آن‬، ‫خوردن‬ ‫تلو‬ ‫تلو‬ ‫برادر‬ ‫یک‬ ‫اگر‬ ‫برای‬20 .‫است‬ ‫داده‬ ‫قرار‬ ‫مرگ‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫مجازات‬ ‫و‬، ‫قضاوت‬ ‫آن‬ ‫برای‬ ‫باید‬ ‫او‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫فوری‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫ناراحتی‬ ‫هر‬ ‫با‬ ‫و‬، ‫را‬ ‫خود‬ ‫استاد‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫تحریک‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫خدمتکار‬ ‫یک‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫اگر‬ ‫و‬21 .‫است‬ ‫داده‬ ‫قرار‬ ‫مرگ‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫احتمال‬ ‫اگر‬، ‫را‬ ‫او‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫دیدن‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫شنیدن‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫تا‬: ‫رفاه‬ ‫که‬ ‫آنها‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫نیز‬ ‫حسادت‬ ‫با‬ ‫نفرت‬ ‫کار‬ ‫برای‬22 .‫بردن‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫همیشه‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫موفقیت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫زندگی‬ ‫نفرت‬ ‫بنابراین‬، ‫مرگ‬ ‫به‬ ‫محکوم‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫و‬، ‫تر‬ ‫سریع‬ ‫را‬ ‫مرده‬ ‫حتی‬ ‫عشق‬ ‫برای‬23 .‫کنند‬ ‫می‬ ‫زندگی‬ ‫به‬ ‫برند‬ ‫می‬ ‫رنج‬ ‫نمی‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫شدت‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫کسانی‬ ‫و‬، ‫قتل‬ ‫مردان؛‬ ‫مرگ‬ ‫به‬ ‫چیز‬ ‫همه‬ ‫در‬، ‫روح‬ ‫از‬ ‫سرعت‬ ‫طریق‬ ‫از‬، ‫سلطان‬ ‫با‬ ‫همراه‬ ‫کار‬ ‫نفرت‬ ‫روح‬ ‫برای‬24 .‫کند‬ ‫می‬ ‫کار‬ ‫مردان‬ ‫نجات‬ ‫به‬ ‫طولنی‬ ‫رنج‬ ‫در‬ ‫خدا‬ ‫قانون‬ ‫با‬ ‫همراه‬ ‫عشق‬ ‫روح‬ ‫اما‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫کردن‬ ‫صحبت‬، ‫همسر‬ lying ‫با‬ ‫مداوم‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫برای‬، ‫است‬ ‫بد‬، ‫بنابراین‬، ‫نفرت‬25 ‫شیرین‬ ‫تلخی‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫تاریکی‬ ‫نور‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫باعث‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫بزرگ‬ ‫را‬ ‫کوچکی‬ ‫چیزهای‬ ‫و‬ ‫حقیقت؛‬ ‫قلب‬. ‫زند‬ ‫می‬ ‫هم‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫طواف‬ ‫و‬ ‫خشونت‬ ‫و‬ ‫جنگ‬ ‫و‬ ‫آموزد‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫روشنی‬ ‫خشم‬ ‫و‬ ‫طعنه‬ ‫و‬ ‫نامد‬ ‫می‬ ‫را‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫پر‬ ‫شیطانی‬ ‫سم‬ ‫و‬ ‫شر‬ ‫با‬ ‫را‬ ، ‫نفرت‬ ‫جلو‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫شما‬ ‫که‬، ‫من‬ ‫فرزندان‬، ‫تجربه‬ ‫از‬ ‫گویم‬ ‫می‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫من‬، ‫بنابراین‬، ‫چیزها‬ ‫این‬26 .‫خدا‬ ‫عشق‬ ‫به‬ ‫شکاف‬ ‫و‬، ‫است‬ ‫شیطان‬ ‫از‬ ‫که‬ .‫حسادت‬ ‫بردن‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫فروتنی‬، ‫نفرت‬ ‫از‬ ‫کاست‬ ‫راستی‬27 ‫از‬ ‫اما‬، ‫دیگری‬ ‫از‬ ‫نه‬ ‫که‬، ‫است‬ ‫ناعادلنه‬ ‫آنچه‬ ‫انجام‬ ‫به‬ ‫شرمنده‬ ‫فروتن‬ ‫و‬ ‫عادلنه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫او‬ ‫برای‬28 .‫را‬ ‫خود‬ ‫تمایل‬ ‫در‬ ‫نگاه‬ ‫خداوند‬ ‫که‬ ‫چرا‬، ‫را‬ ‫خود‬ ‫قلب‬ .‫نفرت‬ ‫بر‬ ‫غلبه‬ ‫خدا‬ ‫از‬ ‫ترس‬ ‫که‬ ‫چرا‬، ‫مقدس‬ ‫مرد‬ ‫یک‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫نه‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫صحبت‬ ‫او‬29 .‫فکر‬ ‫در‬ ‫حتی‬، ‫مرد‬ ‫هر‬ ‫به‬ ‫اشتباه‬ ‫خواهد‬ ‫نمی‬ ‫او‬، ‫توهین‬ ‫را‬ ‫خداوند‬ ‫باید‬ ‫او‬ ‫بلفاصله‬ ‫ترس‬ ‫از‬30 .‫بود‬ ‫کرده‬ ‫توبه‬ ‫یوسف‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫من‬ ‫از‬ ‫پس‬، ‫آموخته‬ ‫گذشته‬ ‫در‬ ‫من‬ ‫که‬ ‫چیزهایی‬ ‫این‬31 ‫روشنگری‬ ‫و‬، ‫تاریکی‬ ‫دور‬ ‫و‬، ‫جهل‬ ‫نابود‬ ‫خدا‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫کردن‬ ‫مرتب‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫واقعی‬ ‫توبه‬ ‫برای‬32 .‫رستگاری‬ ‫به‬ ‫ذهن‬ ‫منجر‬ ‫و‬، ‫روح‬ ‫به‬ ‫دانش‬ ‫دادن‬ ‫و‬، ‫چشم‬ .‫دانم‬ ‫می‬ ‫توبه‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫آن‬، ‫نیست‬ ‫آموخته‬ ‫انسان‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫که‬ ‫چیزهایی‬ ‫آن‬ ‫و‬33 ‫به‬، ‫بود‬ ‫نخورده‬ ‫مرا‬ ‫پدرم‬ ‫یعقوب‬ ‫دعاهای‬ ‫;و‬ ‫آورد‬ ‫ارمغان‬ ‫به‬ ‫کبد‬ ‫بیماری‬ ‫یک‬ ‫من‬ ‫بر‬ ‫خدا‬ ‫برای‬34 .‫بود‬ ‫رفته‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫من‬ ‫روح‬ ‫اما‬ ‫بود‬ ‫خورده‬ ‫شکست‬ ‫سختی‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫مجازات‬ ‫او‬ ‫نیز‬ ‫همان‬ ‫توسط‬ transgresseth ‫مرد‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫چیزهایی‬ ‫آنچه‬ ‫برای‬35 ‫بی‬ ‫من‬ ‫حد‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫من‬ ‫کبد‬ ‫در‬, ‫شد‬ ‫تنظیم‬ ‫یوسف‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫رحمانه‬ ‫بی‬ ‫من‬ ‫کبد‬, ‫بنابراین‬, ‫که‬ ‫آنجا‬ ‫از‬36 ‫من‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫طولنی‬ ‫مدت‬ ‫برای‬, ‫گرفت‬ ‫قرار‬ ‫قضاوت‬ ‫مورد‬ ‫ماه‬ ‫یازده‬ ‫برای‬ ‫و‬, ‫برد‬ ‫می‬ ‫رنج‬ ‫رحمانه‬ .‫بود‬ ‫شده‬ ‫عصبانی‬ ‫یوسف‬ ‫برابر‬ ‫در‬ 2‫فصل‬ . ‫است‬ ‫آورده‬ ‫بسیار‬ ‫دردسر‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫چگونه‬ ‫دادن‬ ‫نشان‬ ‫نفرت‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫شنوندگان‬ ‫گاد‬ .‫هستند‬ ‫ماندنی‬ ‫یاد‬ ‫به‬ 8-11 ‫آیات‬ ‫از‬ ‫نفرت‬ ‫دور‬ ‫و‬، ‫خود‬ ‫برادر‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫هر‬ ‫شما‬ ‫عشق‬، ‫را‬ ‫شما‬ ‫من‬، ‫من‬ ‫فرزندان‬، ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫و‬1 .‫روح‬ ‫تمایل‬ ‫در‬ ‫و‬، ‫کلم‬ ‫در‬ ‫و‬، ‫واقع‬ ‫در‬ ‫یکدیگر‬ ‫عشق‬، ‫را‬ ‫خود‬ ‫قلب‬
  • 4. ‫ذهنم‬ ‫نفرت‬ ‫روح‬، ‫بودم‬ ‫رفته‬ ‫بیرون‬ ‫وقتی‬ ‫و‬ spake; ‫یوسف‬ ‫به‬ ‫آرامش‬ ‫با‬ ‫من‬ ‫پدرم‬ ‫حضور‬ ‫در‬ ‫برای‬2 .‫برسونم‬ ‫قتل‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫تا‬ ‫زد‬ ‫هم‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫روحم‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫تیره‬ ‫را‬ ‫و‬ ‫کن‬ ‫صحبت‬ ‫او‬ ‫با‬ ‫آرامش‬ ‫با‬، ‫کند‬ ‫می‬ ‫گناه‬ ‫تو‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫مردی‬ ‫اگر‬ ‫;و‬ ‫قلب‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫یکدیگر‬ ‫شما‬ ‫عشق‬3 .‫بخشید‬ ‫ب‬ ‫را‬ ‫او‬، ‫کرد‬ ‫اعتراف‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫توبه‬ ‫اگر‬ ‫و‬. ‫نیست‬ ‫گناهکار‬ ‫تو‬ ‫روح‬ ‫در‬ ‫سوگند‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫تو‬ ‫از‬ ‫سم‬ ‫به‬ ‫ابتل‬ ‫بلفاصله‬, ‫کنید‬ ‫دریافت‬ ‫او‬ ‫با‬ ‫اشتیاق‬ ‫به‬ ‫آیا‬, ‫انکار‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫او‬ ‫اگر‬ ‫اما‬4 .‫سین‬ ‫برابر‬ ‫دو‬ ‫شما‬ ‫بنابراین‬ ‫و‬ ‫خوردن‬ ‫او‬ ‫تا‬ ‫بیایید‬, ‫درگیر‬ ‫قانونی‬ ‫نزاع‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هنگامی‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫اسرار‬ ‫شنوند‬ ‫نمی‬ ‫دیگری‬ ‫مرد‬ ‫دهید‬ ‫اجازه‬5 ‫همیشه‬ ‫;برای‬ ‫تو‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫بزرگ‬ ‫جرم‬ ‫یک‬ ‫مرتکب‬ ‫و‬, ‫را‬ ‫خود‬ ‫دشمن‬ ‫به‬ ‫شدن‬ ‫تبدیل‬ ‫و‬ ‫تو‬ ‫نفرت‬ ‫به‬ ‫را‬ .‫شرور‬ ‫قصد‬ ‫با‬ ‫تو‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫شلوغ‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫گناهکار‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫خطاب‬ ‫او‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫از‬ ‫بیش‬ reproved، ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫شرم‬ ‫احساس‬ ‫حال‬ ‫عین‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫انکار‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫او‬ ‫چند‬ ‫هر‬ ‫و‬6 .‫اثبات‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫همچنین‬ ‫او‬، ‫;بله‬ ‫تو‬ ‫اشتباه‬ ‫به‬ ‫دوباره‬ ‫که‬ ‫طوری‬ ‫به‬ ‫توبه‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫انکار‬ ‫که‬ ‫کسی‬ ‫برای‬7 .‫باشد‬ ‫شما‬ ‫با‬ ‫صلح‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫ترس‬ ‫و‬، ‫افتخار‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫خدا‬ ‫به‬ ‫ترک‬ ‫و‬، ‫بخشش‬ ‫ب‬ ‫قلب‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫تا‬ ‫حتی‬، ‫دهید‬ ‫ادامه‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫اشتباه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫شرم‬ ‫بی‬ ‫او‬ ‫اگر‬ ‫و‬8 .‫انتقام‬ ‫رفاه‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫او‬ ‫که‬، ‫او‬ ‫برای‬ ‫نیز‬ ‫دعا‬ ‫اما‬، ‫ممتنست‬ ‫شود‬ ‫نمی‬، ‫شما‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫رفاه‬ ‫مرد‬ ‫یک‬ ‫اگر‬9 .‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫کامل‬ .‫است‬ ‫مناسب‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫آن‬ ‫برای‬10 ‫ستایش‬ ‫;و‬ ‫بمیرد‬ ‫باید‬ ‫گوشت‬ ‫تمام‬ ‫که‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫یاد‬ ‫به‬, ‫نمی‬ ‫حسادت‬ ‫او‬ ‫به‬, ‫نشاط‬ ‫بیشتر‬ ‫او‬ ‫اگر‬ ‫و‬11 .‫است‬ ‫سودآور‬ ‫و‬ ‫خوب‬ ‫مردان‬ ‫همه‬ ‫به‬ ‫که‬، ‫خدا‬ ‫به‬ ‫را‬ .‫باشد‬ ‫صلح‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫خواهد‬ ‫استراحت‬ ‫شما‬ ‫ذهن‬ ‫و‬، ‫خداوند‬ ‫قضاوت‬ ‫دنبال‬ ‫به‬12 ، ‫من‬ ‫پدر‬ ‫برادر‬، ‫عیسی‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫حتی‬، ‫شود‬ ‫می‬ ‫ثروتمند‬ ‫شر‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫مرد‬ ‫یک‬ ‫چه‬ ‫اگر‬ ‫و‬13 .‫خداوند‬ ‫پایان‬ ‫منتظر‬ ‫اما‬ ‫نیست؛‬ ‫حسود‬ ‫او‬ ‫اگر‬ ‫بخشد‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫معنی‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫شر‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫بدست‬ ‫مرد‬ ‫ثروت‬ ‫از‬ ‫دور‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫اگر‬ ‫برای‬14 .‫است‬ ‫محفوظ‬ ‫ابدی‬ ‫مجازات‬ ‫برای‬ ‫توبه‬ ‫بی‬ ‫اما‬، ‫توبه‬ ‫پر‬ ‫مردان‬ ‫همه‬ ‫از‬ ‫فراتر‬، ‫خشنود‬ ‫چیز‬ ‫همه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خداوند‬ ‫او‬ ‫حسادت‬ ‫از‬ ‫عاری‬ ‫اگر‬، ‫فقیر‬ ‫مرد‬ ‫برای‬15 .‫نیست‬ ‫فایده‬ ‫بی‬ ‫مردم‬ ‫از‬ ‫حال‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫او‬ ‫که‬ ‫چرا‬، ‫است‬ ‫برکت‬ .‫قلب‬ ‫راستی‬ ‫با‬ ‫یکدیگر‬ ‫به‬ ‫عشق‬ ‫و‬، ‫را‬ ‫خود‬ ‫روح‬ ‫از‬ ‫حسادت‬، ‫بنابراین‬، ‫گذاشته‬ ‫کنار‬16 ‫باید‬ ‫آنها‬ ‫از‬، ‫افتخار‬ ‫لوی‬ ‫و‬ ‫یهودا‬ ‫به‬ ‫آنها‬ ‫که‬، ‫بگویید‬ ‫خود‬ ‫فرزندان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫چیزها‬ ‫این‬ ‫نیز‬ ‫شما‬ ‫آیا‬17 .‫است‬ ‫اسرائیل‬ ‫به‬ ‫رستگاری‬ ‫افزایش‬ ‫را‬ ‫خداوند‬ ‫و‬، ‫رفتن‬ ‫راه‬ ‫شرارت‬ ‫ای‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫و‬، ‫ترک‬ ‫او‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫فرزندان‬ ‫گذشته‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫دانم‬ ‫می‬ ‫من‬ ‫برای‬18 .‫است‬ ‫خداوند‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫فساد‬ ‫و‬ ‫بیماری‬ ‫پدرت‬ ‫از‬، ‫فرزندانم‬: ‫گفت‬ ‫دوباره‬ ‫او‬، ‫بود‬ ‫کرده‬ ‫استراحت‬ ‫کمی‬ ‫مدتی‬ ‫برای‬ ‫او‬ ‫که‬ ‫هنگامی‬ ‫و‬19 .‫کن‬ ‫دفن‬ ‫پدرانم‬ ‫نزدیک‬ ‫مرا‬ ‫و‬ ‫کن‬ ‫اطاعت‬ .‫رفت‬ ‫خواب‬ ‫به‬ ‫آرامش‬ ‫در‬ ‫و‬، ‫گرفت‬ ‫بال‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫پاهای‬ ‫او‬ ‫و‬20 .‫است‬ ‫گذاشته‬ ‫خود‬ ‫پدران‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫و‬، ‫حمل‬ ‫هبرون‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫سال‬ ‫پنج‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫و‬21