Zulu - Testament of Benjamin.pdf

Filipino Tracts and Literature Society Inc.
Filipino Tracts and Literature Society Inc.Publisher à Filipino Tracts and Literature Society Inc.

Zebulun, the sixth son of Jacob and Leah. The inventor and philanthropist. What he learned as a result of the plot against Joseph.

Zulu - Testament of Benjamin.pdf
ISAHLUKO 1
UBenjamin, indodana yeshumi nambili
kaJakobe kanye noRaheli, ingane yomndeni,
uphenduka isazi sefilosofi kanye ne-
philanthropist.
1 Ikhophi yamazwi kaBenjamini ayala ngawo
amadodana akhe ukuba ayigcine, esephile
iminyaka eyikhulu namashumi amabili
nanhlanu.
2 Wabanga, wathi: "Njengokuba u-Isaka
azalelwa u-Abrahama esemdala, nami nginjalo
kuJakobe."
3 Futhi njengoba uRaheli umame wafa
ekubeletheni kwami, ngangingenabisi; ngakho
ngamunywa nguBhiliha incekukazi yakhe.
4 Ngokuba uRaheli wahlala eyinyumba
iminyaka eyishumi nambili emva kokuzalwa
kukaJosefa; wakhuleka kuJehova ngokuzila
ukudla izinsuku eziyishumi nambili;
wakhulelwa, wangizala.
5 Ngoba ubaba wayemthanda kakhulu uRaheli,
futhi wathandazela ukuba abone amadodana
amabili evela kuye.
6 Ngakho ngabizwa ngokuthi uBhenjamini,
okungukuthi, indodana yezinsuku.
7 Lapho ngingena eGibithe kuJosefa,
umfowethu wangibona, wathi kimi:
"Bamtshelani ubaba lapho bengithengisa na?"
8 Ngase ngithi kuyo: Bafafaza ibhantshi lakho
ngegazi, balithumela, bathi: Yazi ukuthi lena
kuyijazi lendodana yakho.
9 Wathi kimi: "Kunjalo, mfowethu, lapho
bengihlubula ingubo yami, banginika ama-
Ishmayeli, banginika indwangu okhalweni,
bangibhaxabula, bathi ngigijime.
10 Kepha omunye walabo ababengishaye
ngenduku, ingonyama yamhlangabeza,
yambulala.
11 Ngakho labo ababekanye naye bethuka.
12 Ngakho-ke, nani, bantwana bami, thandani
iNkosi uNkulunkulu wezulu nomhlaba, futhi
nigcine imiyalelo Yayo, nilandele isibonelo
sendoda enhle nengcwele uJosefa.
13 Futhi ingqondo yenu mayibe sesimweni
esihle, njengoba nje ningazi; ngoba ogeza
ingqondo yakhe kahle ubona zonke izinto kahle.
14 Mesabe uJehova, uthande umakhelwane
wakho; futhi noma imimoya yamaBheliyali
ifuna ukunihlupha ngabo bonke ububi, nokho
ngeke ibe namandla phezu kwenu, njengoba
ingazange ibe nayo phezu kukaJosefa
umfowethu.
15 Bangaki abantu ababefisa ukumbulala,
kodwa uNkulunkulu wamvikela!
16 Ngokuba lowo omesabayo uNkulunkulu
futhi othanda umakhelwane wakhe
akanakushaywa wumoya kaBeliyali, evikelwe
ukwesaba uNkulunkulu.
17 Futhi akanakubuswa amacebo abantu noma
izilwane, ngoba uJehova uyasizwa ngothando
analo kumakhelwane wakhe.
18 Ngoba uJosefa laye wamncenga ubaba
ukuthi abakhulekele abafowabo, ukuze iNkosi
ingababali njengesono loba yibuphi ububi
ababebenzile kuye.
19 UJakobe wamemeza kanje, wathi:
"Mntanami olungileyo, unqobile izibilini
zikayihlo uJakobe."
20 Wamgona, wamanga amahora amabili,
wathi:
21 Kuwe kuyogcwaliseka isiphrofetho
sasezulwini mayelana neMvana kaNkulunkulu,
kanye noMsindisi womhlaba, nokuthi
ongenacala uyonikelwa ngenxa yabantu
abangenamthetho, futhi ongenasono uyofela
abantu abangamesabi uNkulunkulu ngegazi
lesivumelwano. , ukuze kusindiswe abezizwe
no-Israyeli, futhi uyobhubhisa uBeliyari
nezinceku zakhe.
22 Ngakho-ke, bantwana bami, niyakubona
ukuphela komuntu olungileyo?
23 Ngakho yibani ngabalingisa ububele bakhe
ngengqondo enhle, ukuze nani nigqoke
imiqhele yenkazimulo.
24 Ngokuba umuntu omuhle akanaso iso
elimnyama; ngoba uhawukela abantu bonke
lanxa beyizoni.
25 Noma beceba ngenhloso embi. mayelana
naye ngokwenza okuhle uyanqoba okubi,
evikelekile nguNkulunkulu; futhi uthanda
olungileyo njengomphefumulo wakhe.
26 Uma umuntu edunyiswa, akanamhawu
ngaye; uma umuntu enothisa, akanamhawu;
uma umuntu eyiqhawe, uyamdumisa; umuntu
olungileyo uyamtusa; ompofu uhawukela;
uhawukela ababuthakathaka; kuNkulunkulu
uyahlabelela indumiso.
27 Olomusa womoya omuhle uyamthanda
njengomphefumulo wakhe.
28 Ngakho-ke uma nani ninengqondo enhle,
ababi bayakuba nokuthula nani, neziwula
zinihloniphe, ziphendukele kokuhle;
nabahahayo abagcini ngokuyeka ukunxanela
kwabo, kepha banike abahluphekayo izinto
zokuhaha.
29 Uma nenza kahle, nemimoya engcolileyo
iyakunibalekela; nezilwane ziyonesaba.
30 Ngokuba lapho kukhona ukwesaba
imisebenzi emihle nokukhanya engqondweni,
ubumnyama buyabaleka kuye.
31 Ngokuba uma umuntu ehlukumeza
ongcwele, uyaphenduka; ngoba umuntu
ongcwele ulesihawu kumthuki wakhe, futhi
uyathula.
32 Uma umuntu ekhaphela olungileyo,
olungileyo uyakhuleka;
33 Ukuthambekela komuntu olungileyo akukho
emandleni enkohliso yomoya kaBeliyari,
ngokuba ingelosi yokuthula iyawuhola
umphefumulo wakhe.
34 Futhi akabheki izinto ezibolayo
ngokuhanjelwa, futhi akabutheli ndawonye
ingcebo ngesifiso senjabulo.
35 Kayithokozi ngentokozo, kamdabukisi
umakhelwane wakhe, kazisuthi ngokunethezeka,
kaphambuki ekuphakanyisweni kwamehlo,
ngoba iNkosi iyisabelo sakhe.
36 Ukuthambekela okuhle akwemukeli
inkazimulo noma ihlazo kubantu, futhi alazi
noma iyiphi inkohliso, noma amanga, noma
ukulwa noma ukuthuka; ngokuba iNkosi ihlala
kuyo futhi ikhanyisa umphefumulo wayo, futhi
ithokoza ngabo bonke abantu njalo.
37 Ingqondo enhle ayinazo izilimi ezimbili,
eyokubusisa, neyesiqalekiso, eyeyisa,
neyodumo, neyokudabuka, neyokujabula,
neyokuzola, neyokudideka, neyokuzenzisa,
neyeqiniso, neyobumpofu, neyengcebo; kodwa
linomqondo munye, ongaboliyo, ohlanzekileyo
kubo bonke.
38 Alinakubona kabili, alinakuzwa kabili;
ngokuba kukho konke akwenzayo, noma
akukhulumayo, noma akubonayo, uyazi ukuthi
uJehova ubheka umphefumulo wakhe.
39 Futhi uyawuhlanza umqondo wakhe ukuze
angalahlwa ngabantu kanjalo noNkulunkulu.
40 Kanjalo nemisebenzi kaBeliyari ikabili, futhi
akukho nokukodwa kuyo.
41 Ngakho-ke, bantwana bami, ngithi kini:
Balekeleni ububi bukaBeliyari; ngoba ubapha
inkemba labo abamlalelayo.
42 Futhi inkemba izala ububi obuyisikhombisa.
Okokuqala ingqondo ithatha ngoBeliyari, futhi
okokuqala kuba nokuchithwa kwegazi;
okwesibili incithakalo; okwesithathu, usizi;
okwesine, ukudingiswa; okwesihlanu, indlala;
okwesithupha, ukwethuka; okwesikhombisa,
ukubhujiswa.
43 Ngalokho uKayini wanikelwa
nguNkulunkulu ekuphindiseleni
okuyisikhombisa, ngokuba iminyaka eyikhulu
uJehova wehlisela inhlupheko eyodwa phezu
kwakhe.
44 Kwathi eseneminyaka engamakhulu amabili
ubudala waqala ukuhlupheka, futhi ngonyaka
wamakhulu ayisishiyagalolunye wabhujiswa.
45 Ngokuba ngenxa ka-Abela umfowabo
wahlulelwa kukho konke okubi, kepha
uLameka wahlulelwa ngokuphindwe
kamashumi ayisikhombisa aphindwe
kasikhombisa.
46 Ngokuba labo abanjengoKayini ngomona
nangokuzonda abafowabo bayojeziswa kuze
kube phakade.
ISAHLUKO 2
Ivesi 3 liqukethe isibonelo esimangalisayo
sobukhazikhazi - nokho ukugqama kwezifenqo
zalaba okhokho basendulo.
1 Kepha nina, bantwana bami, balekelani ububi,
nomhawu, nenzondo yabazalwane, ninamathele
ebuhleni naseluthandweni.
2 Onengqondo ehlanzekileyo othandweni
akabheki owesifazane ngokuphinga; ngokuba
akanakho ukungcola enhliziyweni yakhe,
ngokuba uMoya kaNkulunkulu uhlezi phezu
kwakhe.
3 Ngoba njengoba ilanga lingangcoliswa
ngokukhanya phezu komquba lodaka, kodwa
liyabuna futhi lixotshe iphunga elibi; kanjalo
nenhliziyo ehlanzekileyo, nakuba izungezwe
ukungcola komhlaba, kunalokho iyawahlanza,
ayingcoli.
4 Futhi ngikholwa ukuthi ziyoba khona futhi
izenzo ezimbi phakathi kwenu, kusukela
emazwini ka-Enoke olungileyo: ukuthi
niyofeba nobufebe baseSodoma, futhi
niyobhubha, nonke ngaphandle kwabambalwa,
futhi niyovuselela izenzo ezingcolile
nabesifazane. ; nombuso weNkosi awuyikuba
phakathi kwenu, ngokuba uyakuwususa
masinyane.
5 Nokho ithempeli likaNkulunkulu liyoba
yingxenye yakho, futhi ithempeli lokugcina
liyoba nenkazimulo kunelokuqala.
6 Futhi izizwe eziyishumi nambili ziyobuthelwa
ndawonye lapho, kanye nabo bonke abeZizwe,
kuze kufike oPhezukonke aze athumele
insindiso Yakhe ngokuhanjelwa ngumprofethi
ozelwe yedwa.
7 Futhi iyongena ethempelini lokuqala, futhi
lapho iNkosi iyophathwa ngokucasuka, futhi
iyophakanyiswa esihlahleni.
8 Iveyili lethempeli liyodatshulwa, futhi uMoya
kaNkulunkulu uyodlulela kwabezizwe
njengomlilo othululwayo.
9 Uyokwenyuka eHayidese, adlule emhlabeni,
aye ezulwini.
10 Ngiyazi ukuthi uyakuba-phansi kangakanani
emhlabeni, nenkazimulo yakhe ezulwini.
11 Kwathi uJosefa eseGibhithe, ngalangazelela
ukubona isimo sakhe nesimo sobuso bakhe;
futhi ngemikhuleko kaJakobe ubaba ngambona,
ephapheme emini, ngisho umzimba wakhe
wonke njengoba ayenjalo.
12 Eseshilo lokho wathi kubo: "Yazini-ke,
bantwana bami, ukuthi ngiyafa."
13 Ngakho gcinani iqiniso, kube yilowo nalowo
kumakhelwane wakhe, nigcine umthetho
weNkosi nemiyalo yayo.
14 Ngenxa yalezi zinto nginishiya esikhundleni
sefa.
15 Ngakho-ke nani zinikeni abantwana benu
babe yimpahla yaphakade; ngokuba benze njalo
o-Abrahama, no-Isaka, noJakobe.
16 Ngoba konke lokhu basinika ilifa, besithi:
Gcina imilayo kaNkulunkulu, ize iNkosi iveze
insindiso yayo kubo bonke abezizwe.
17 Futhi ngaleso sikhathi niyobona u-Enoke,
uNowa, noShemi, no-Abrahama, no-Isaka,
noJakobe, besukuma ngakwesokunene bejabula.
18 Khona nathi siyakusukuma, kube yilowo
nalowo phezu kwesizwe sakithi, sikhulekele
iNkosi yezulu, eyavela emhlabeni isesimweni
somuntu othobekile.
19 Futhi bonke abakholwa kuye emhlabeni
bayakujabula kanye naye.
20 Khona-ke bonke bayakuvuka, abanye
enkazimulweni, abanye ehlazweni.
21 INkosi izakwahlulela u-Israyeli kuqala,
ngenxa yokungalungi kwabo; ngokuba lapho
ebonakala njengoNkulunkulu enyameni
ukubakhulula abamkholwanga.
22 Khona-ke Uyokwahlulela bonke abeZizwe,
bonke abangazange baMkholwa ngenkathi
Ebonakala emhlabeni.
23 Uyakumlahla u-Israyeli ngabakhethiweyo
bezizwe, njengalokho wamsola u-Esawu
ngabakwaMidiyani abakhohlisa abafowabo,
bawela ebufebeni nasekukhonzeni izithombe;
bahlukanisiwe noNkulunkulu, baba
ngabantwana ngesabelo sabamesabayo uJehova.
24 Ngakho-ke uma nina, bantwana bami,
nihamba ebungcweleni njengokwemithetho
yeNkosi, niyophinde nihlale nami
ngokulondeka, futhi wonke u-Israyeli
uyobuthelwa eNkosini.
25 Futhi kangisayikubizwa ngokuthi impisi
ephangayo ngenxa yencithakalo yenu, kodwa
isisebenzi seNkosi esabela ukudla abenza
okuhle.
26 “Ekugcineni kwezinsuku kuyakuvela
othandiweyo weNkosi, owesizwe sakwaJuda
noLevi, owenza intando yakhe emlonyeni
wakhe, ekhanyisela abezizwe ngolwazi olusha.
27 Kuze kube sekupheleni kwezwe uyakuba
semasinagogeni abezizwe naphakathi
kwababusi babo, njengomculo emlonyeni wabo
bonke.
28 Futhi uyolotshwa ezincwadini ezingcwele,
kokubili umsebenzi wakhe kanye nezwi lakhe,
futhi uyoba ngokhethiweyo kaNkulunkulu kuze
kube phakade.
29 Futhi ngabo iyohamba iye le emuva
njengoJakobe ubaba, ithi: Uyogcwalisa lokho
okushodayo esizweni sakho.
30 Esetshilo lezizinto welula inyawo zakhe.
31 Wafa ebuthongweni obuhle lobuhle.
32 Amadodana akhe enza njengokuwayala
kwakhe, asithatha isidumbu sakhe, asimbela
eHebroni koyise.
33 Isibalo sezinsuku zokuhamba kwakhe
sasiyiminyaka eyikhulu namashumi amabili
nanhlanu.

Recommandé

Zulu - Testament of Naphtali.pdf par
Zulu - Testament of Naphtali.pdfZulu - Testament of Naphtali.pdf
Zulu - Testament of Naphtali.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
4 vues4 diapositives
Zulu - Testament of Dan.pdf par
Zulu - Testament of Dan.pdfZulu - Testament of Dan.pdf
Zulu - Testament of Dan.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 vues4 diapositives
Zulu-Testament-of-Issachar.pdf par
Zulu-Testament-of-Issachar.pdfZulu-Testament-of-Issachar.pdf
Zulu-Testament-of-Issachar.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 vues4 diapositives
Xhosa-Testament-of-Issachar.pdf par
Xhosa-Testament-of-Issachar.pdfXhosa-Testament-of-Issachar.pdf
Xhosa-Testament-of-Issachar.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 vues4 diapositives
Xhosa - Book of Baruch.pdf par
Xhosa - Book of Baruch.pdfXhosa - Book of Baruch.pdf
Xhosa - Book of Baruch.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
14 vues5 diapositives

Contenu connexe

Similaire à Zulu - Testament of Benjamin.pdf

English - Testament of Issachar.pdf par
English - Testament of Issachar.pdfEnglish - Testament of Issachar.pdf
English - Testament of Issachar.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
5 vues4 diapositives
A chip off the old block with audio 42812 par
A chip off the old block with audio 42812A chip off the old block with audio 42812
A chip off the old block with audio 42812ArmsOfLove
149 vues37 diapositives
A chip off the old block with audio 42812 par
A chip off the old block with audio 42812A chip off the old block with audio 42812
A chip off the old block with audio 42812ArmsOfLove
215 vues37 diapositives
Spiritual calisthenics par
Spiritual calisthenicsSpiritual calisthenics
Spiritual calisthenicsBible Preaching
695 vues13 diapositives
Shoe on the other foot Genesis 42 par
Shoe on the other foot Genesis 42Shoe on the other foot Genesis 42
Shoe on the other foot Genesis 42Ed Sullivan
617 vues45 diapositives
The Blessed Man Pt 2 par
The Blessed Man Pt 2The Blessed Man Pt 2
The Blessed Man Pt 2Freedom Ministries
253 vues18 diapositives

Similaire à Zulu - Testament of Benjamin.pdf(20)

A chip off the old block with audio 42812 par ArmsOfLove
A chip off the old block with audio 42812A chip off the old block with audio 42812
A chip off the old block with audio 42812
ArmsOfLove149 vues
A chip off the old block with audio 42812 par ArmsOfLove
A chip off the old block with audio 42812A chip off the old block with audio 42812
A chip off the old block with audio 42812
ArmsOfLove215 vues
Shoe on the other foot Genesis 42 par Ed Sullivan
Shoe on the other foot Genesis 42Shoe on the other foot Genesis 42
Shoe on the other foot Genesis 42
Ed Sullivan617 vues
The Almighty as Mighty as He Has Always Been par Bible Preaching
The Almighty as Mighty as He Has Always BeenThe Almighty as Mighty as He Has Always Been
The Almighty as Mighty as He Has Always Been
Bible Preaching51 vues
Hit the Showers Genesis 35:1-15 par Ed Sullivan
Hit the Showers Genesis 35:1-15Hit the Showers Genesis 35:1-15
Hit the Showers Genesis 35:1-15
Ed Sullivan456 vues

Plus de Filipino Tracts and Literature Society Inc.

Western Frisian - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf par
Western Frisian - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfWestern Frisian - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Western Frisian - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
3 vues11 diapositives
Haitian Creole - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf par
Haitian Creole - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfHaitian Creole - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Haitian Creole - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 vues11 diapositives
Gujarati - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf par
Gujarati - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfGujarati - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Gujarati - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 vues11 diapositives
Greek - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf par
Greek - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfGreek - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Greek - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
3 vues11 diapositives
German - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf par
German - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfGerman - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
German - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
3 vues10 diapositives
Georgian - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf par
Georgian - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfGeorgian - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Georgian - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 vues10 diapositives

Plus de Filipino Tracts and Literature Society Inc.(20)

Dernier

Bulletin Final.pdf par
Bulletin Final.pdfBulletin Final.pdf
Bulletin Final.pdfbusiness86
30 vues4 diapositives
A331 Don’t you know that you are the temple of God? God's temple, destroy Go... par
A331 Don’t you know that you are the temple of God?  God's temple, destroy Go...A331 Don’t you know that you are the temple of God?  God's temple, destroy Go...
A331 Don’t you know that you are the temple of God? God's temple, destroy Go...franktsao4
8 vues12 diapositives
Homily: Christ The King 2023.docx par
Homily: Christ The King 2023.docxHomily: Christ The King 2023.docx
Homily: Christ The King 2023.docxJames Knipper
26 vues2 diapositives
Gita in English rhyme.pdf par
Gita in English rhyme.pdfGita in English rhyme.pdf
Gita in English rhyme.pdfMunindra Misra
9 vues23 diapositives
He Will Sit Upon His Glorious Throne par
He Will Sit Upon His Glorious ThroneHe Will Sit Upon His Glorious Throne
He Will Sit Upon His Glorious ThroneMission San Luis Rey Parish
323 vues23 diapositives
11.25-11.26.pptx par
11.25-11.26.pptx11.25-11.26.pptx
11.25-11.26.pptxJulia265323
25 vues18 diapositives

Dernier(17)

A331 Don’t you know that you are the temple of God? God's temple, destroy Go... par franktsao4
A331 Don’t you know that you are the temple of God?  God's temple, destroy Go...A331 Don’t you know that you are the temple of God?  God's temple, destroy Go...
A331 Don’t you know that you are the temple of God? God's temple, destroy Go...
franktsao48 vues
Homily: Christ The King 2023.docx par James Knipper
Homily: Christ The King 2023.docxHomily: Christ The King 2023.docx
Homily: Christ The King 2023.docx
James Knipper26 vues
Formed: Finding the Truth About Who You Are par Cole Hartman
Formed: Finding the Truth About Who You AreFormed: Finding the Truth About Who You Are
Formed: Finding the Truth About Who You Are
Cole Hartman13 vues
KingsandProphets2.pptx par Vaughndj
KingsandProphets2.pptxKingsandProphets2.pptx
KingsandProphets2.pptx
Vaughndj10 vues
10 LIFE LESSONS ~ The Art of Happiness from the Dalai Lama (Eng & Chi).pptx par OH TEIK BIN
10 LIFE LESSONS ~ The Art of Happiness from the Dalai Lama (Eng & Chi).pptx10 LIFE LESSONS ~ The Art of Happiness from the Dalai Lama (Eng & Chi).pptx
10 LIFE LESSONS ~ The Art of Happiness from the Dalai Lama (Eng & Chi).pptx
OH TEIK BIN20 vues
15 Ways To Be Happier Right Now Slide Deck.pptx par Panchal Antonees
15 Ways To Be Happier Right Now Slide Deck.pptx15 Ways To Be Happier Right Now Slide Deck.pptx
15 Ways To Be Happier Right Now Slide Deck.pptx

Zulu - Testament of Benjamin.pdf

  • 2. ISAHLUKO 1 UBenjamin, indodana yeshumi nambili kaJakobe kanye noRaheli, ingane yomndeni, uphenduka isazi sefilosofi kanye ne- philanthropist. 1 Ikhophi yamazwi kaBenjamini ayala ngawo amadodana akhe ukuba ayigcine, esephile iminyaka eyikhulu namashumi amabili nanhlanu. 2 Wabanga, wathi: "Njengokuba u-Isaka azalelwa u-Abrahama esemdala, nami nginjalo kuJakobe." 3 Futhi njengoba uRaheli umame wafa ekubeletheni kwami, ngangingenabisi; ngakho ngamunywa nguBhiliha incekukazi yakhe. 4 Ngokuba uRaheli wahlala eyinyumba iminyaka eyishumi nambili emva kokuzalwa kukaJosefa; wakhuleka kuJehova ngokuzila ukudla izinsuku eziyishumi nambili; wakhulelwa, wangizala. 5 Ngoba ubaba wayemthanda kakhulu uRaheli, futhi wathandazela ukuba abone amadodana amabili evela kuye. 6 Ngakho ngabizwa ngokuthi uBhenjamini, okungukuthi, indodana yezinsuku. 7 Lapho ngingena eGibithe kuJosefa, umfowethu wangibona, wathi kimi: "Bamtshelani ubaba lapho bengithengisa na?" 8 Ngase ngithi kuyo: Bafafaza ibhantshi lakho ngegazi, balithumela, bathi: Yazi ukuthi lena kuyijazi lendodana yakho. 9 Wathi kimi: "Kunjalo, mfowethu, lapho bengihlubula ingubo yami, banginika ama- Ishmayeli, banginika indwangu okhalweni, bangibhaxabula, bathi ngigijime. 10 Kepha omunye walabo ababengishaye ngenduku, ingonyama yamhlangabeza, yambulala. 11 Ngakho labo ababekanye naye bethuka. 12 Ngakho-ke, nani, bantwana bami, thandani iNkosi uNkulunkulu wezulu nomhlaba, futhi nigcine imiyalelo Yayo, nilandele isibonelo sendoda enhle nengcwele uJosefa. 13 Futhi ingqondo yenu mayibe sesimweni esihle, njengoba nje ningazi; ngoba ogeza ingqondo yakhe kahle ubona zonke izinto kahle. 14 Mesabe uJehova, uthande umakhelwane wakho; futhi noma imimoya yamaBheliyali ifuna ukunihlupha ngabo bonke ububi, nokho ngeke ibe namandla phezu kwenu, njengoba ingazange ibe nayo phezu kukaJosefa umfowethu. 15 Bangaki abantu ababefisa ukumbulala, kodwa uNkulunkulu wamvikela! 16 Ngokuba lowo omesabayo uNkulunkulu futhi othanda umakhelwane wakhe akanakushaywa wumoya kaBeliyali, evikelwe ukwesaba uNkulunkulu. 17 Futhi akanakubuswa amacebo abantu noma izilwane, ngoba uJehova uyasizwa ngothando analo kumakhelwane wakhe. 18 Ngoba uJosefa laye wamncenga ubaba ukuthi abakhulekele abafowabo, ukuze iNkosi ingababali njengesono loba yibuphi ububi ababebenzile kuye. 19 UJakobe wamemeza kanje, wathi: "Mntanami olungileyo, unqobile izibilini zikayihlo uJakobe." 20 Wamgona, wamanga amahora amabili, wathi: 21 Kuwe kuyogcwaliseka isiphrofetho sasezulwini mayelana neMvana kaNkulunkulu, kanye noMsindisi womhlaba, nokuthi ongenacala uyonikelwa ngenxa yabantu abangenamthetho, futhi ongenasono uyofela abantu abangamesabi uNkulunkulu ngegazi lesivumelwano. , ukuze kusindiswe abezizwe no-Israyeli, futhi uyobhubhisa uBeliyari nezinceku zakhe. 22 Ngakho-ke, bantwana bami, niyakubona ukuphela komuntu olungileyo?
  • 3. 23 Ngakho yibani ngabalingisa ububele bakhe ngengqondo enhle, ukuze nani nigqoke imiqhele yenkazimulo. 24 Ngokuba umuntu omuhle akanaso iso elimnyama; ngoba uhawukela abantu bonke lanxa beyizoni. 25 Noma beceba ngenhloso embi. mayelana naye ngokwenza okuhle uyanqoba okubi, evikelekile nguNkulunkulu; futhi uthanda olungileyo njengomphefumulo wakhe. 26 Uma umuntu edunyiswa, akanamhawu ngaye; uma umuntu enothisa, akanamhawu; uma umuntu eyiqhawe, uyamdumisa; umuntu olungileyo uyamtusa; ompofu uhawukela; uhawukela ababuthakathaka; kuNkulunkulu uyahlabelela indumiso. 27 Olomusa womoya omuhle uyamthanda njengomphefumulo wakhe. 28 Ngakho-ke uma nani ninengqondo enhle, ababi bayakuba nokuthula nani, neziwula zinihloniphe, ziphendukele kokuhle; nabahahayo abagcini ngokuyeka ukunxanela kwabo, kepha banike abahluphekayo izinto zokuhaha. 29 Uma nenza kahle, nemimoya engcolileyo iyakunibalekela; nezilwane ziyonesaba. 30 Ngokuba lapho kukhona ukwesaba imisebenzi emihle nokukhanya engqondweni, ubumnyama buyabaleka kuye. 31 Ngokuba uma umuntu ehlukumeza ongcwele, uyaphenduka; ngoba umuntu ongcwele ulesihawu kumthuki wakhe, futhi uyathula. 32 Uma umuntu ekhaphela olungileyo, olungileyo uyakhuleka; 33 Ukuthambekela komuntu olungileyo akukho emandleni enkohliso yomoya kaBeliyari, ngokuba ingelosi yokuthula iyawuhola umphefumulo wakhe. 34 Futhi akabheki izinto ezibolayo ngokuhanjelwa, futhi akabutheli ndawonye ingcebo ngesifiso senjabulo. 35 Kayithokozi ngentokozo, kamdabukisi umakhelwane wakhe, kazisuthi ngokunethezeka, kaphambuki ekuphakanyisweni kwamehlo, ngoba iNkosi iyisabelo sakhe. 36 Ukuthambekela okuhle akwemukeli inkazimulo noma ihlazo kubantu, futhi alazi noma iyiphi inkohliso, noma amanga, noma ukulwa noma ukuthuka; ngokuba iNkosi ihlala kuyo futhi ikhanyisa umphefumulo wayo, futhi ithokoza ngabo bonke abantu njalo. 37 Ingqondo enhle ayinazo izilimi ezimbili, eyokubusisa, neyesiqalekiso, eyeyisa, neyodumo, neyokudabuka, neyokujabula, neyokuzola, neyokudideka, neyokuzenzisa, neyeqiniso, neyobumpofu, neyengcebo; kodwa linomqondo munye, ongaboliyo, ohlanzekileyo kubo bonke. 38 Alinakubona kabili, alinakuzwa kabili; ngokuba kukho konke akwenzayo, noma akukhulumayo, noma akubonayo, uyazi ukuthi uJehova ubheka umphefumulo wakhe. 39 Futhi uyawuhlanza umqondo wakhe ukuze angalahlwa ngabantu kanjalo noNkulunkulu. 40 Kanjalo nemisebenzi kaBeliyari ikabili, futhi akukho nokukodwa kuyo. 41 Ngakho-ke, bantwana bami, ngithi kini: Balekeleni ububi bukaBeliyari; ngoba ubapha inkemba labo abamlalelayo. 42 Futhi inkemba izala ububi obuyisikhombisa. Okokuqala ingqondo ithatha ngoBeliyari, futhi okokuqala kuba nokuchithwa kwegazi; okwesibili incithakalo; okwesithathu, usizi; okwesine, ukudingiswa; okwesihlanu, indlala; okwesithupha, ukwethuka; okwesikhombisa, ukubhujiswa. 43 Ngalokho uKayini wanikelwa nguNkulunkulu ekuphindiseleni okuyisikhombisa, ngokuba iminyaka eyikhulu uJehova wehlisela inhlupheko eyodwa phezu kwakhe.
  • 4. 44 Kwathi eseneminyaka engamakhulu amabili ubudala waqala ukuhlupheka, futhi ngonyaka wamakhulu ayisishiyagalolunye wabhujiswa. 45 Ngokuba ngenxa ka-Abela umfowabo wahlulelwa kukho konke okubi, kepha uLameka wahlulelwa ngokuphindwe kamashumi ayisikhombisa aphindwe kasikhombisa. 46 Ngokuba labo abanjengoKayini ngomona nangokuzonda abafowabo bayojeziswa kuze kube phakade. ISAHLUKO 2 Ivesi 3 liqukethe isibonelo esimangalisayo sobukhazikhazi - nokho ukugqama kwezifenqo zalaba okhokho basendulo. 1 Kepha nina, bantwana bami, balekelani ububi, nomhawu, nenzondo yabazalwane, ninamathele ebuhleni naseluthandweni. 2 Onengqondo ehlanzekileyo othandweni akabheki owesifazane ngokuphinga; ngokuba akanakho ukungcola enhliziyweni yakhe, ngokuba uMoya kaNkulunkulu uhlezi phezu kwakhe. 3 Ngoba njengoba ilanga lingangcoliswa ngokukhanya phezu komquba lodaka, kodwa liyabuna futhi lixotshe iphunga elibi; kanjalo nenhliziyo ehlanzekileyo, nakuba izungezwe ukungcola komhlaba, kunalokho iyawahlanza, ayingcoli. 4 Futhi ngikholwa ukuthi ziyoba khona futhi izenzo ezimbi phakathi kwenu, kusukela emazwini ka-Enoke olungileyo: ukuthi niyofeba nobufebe baseSodoma, futhi niyobhubha, nonke ngaphandle kwabambalwa, futhi niyovuselela izenzo ezingcolile nabesifazane. ; nombuso weNkosi awuyikuba phakathi kwenu, ngokuba uyakuwususa masinyane. 5 Nokho ithempeli likaNkulunkulu liyoba yingxenye yakho, futhi ithempeli lokugcina liyoba nenkazimulo kunelokuqala. 6 Futhi izizwe eziyishumi nambili ziyobuthelwa ndawonye lapho, kanye nabo bonke abeZizwe, kuze kufike oPhezukonke aze athumele insindiso Yakhe ngokuhanjelwa ngumprofethi ozelwe yedwa. 7 Futhi iyongena ethempelini lokuqala, futhi lapho iNkosi iyophathwa ngokucasuka, futhi iyophakanyiswa esihlahleni. 8 Iveyili lethempeli liyodatshulwa, futhi uMoya kaNkulunkulu uyodlulela kwabezizwe njengomlilo othululwayo. 9 Uyokwenyuka eHayidese, adlule emhlabeni, aye ezulwini. 10 Ngiyazi ukuthi uyakuba-phansi kangakanani emhlabeni, nenkazimulo yakhe ezulwini. 11 Kwathi uJosefa eseGibhithe, ngalangazelela ukubona isimo sakhe nesimo sobuso bakhe; futhi ngemikhuleko kaJakobe ubaba ngambona, ephapheme emini, ngisho umzimba wakhe wonke njengoba ayenjalo. 12 Eseshilo lokho wathi kubo: "Yazini-ke, bantwana bami, ukuthi ngiyafa." 13 Ngakho gcinani iqiniso, kube yilowo nalowo kumakhelwane wakhe, nigcine umthetho weNkosi nemiyalo yayo. 14 Ngenxa yalezi zinto nginishiya esikhundleni sefa. 15 Ngakho-ke nani zinikeni abantwana benu babe yimpahla yaphakade; ngokuba benze njalo o-Abrahama, no-Isaka, noJakobe. 16 Ngoba konke lokhu basinika ilifa, besithi: Gcina imilayo kaNkulunkulu, ize iNkosi iveze insindiso yayo kubo bonke abezizwe. 17 Futhi ngaleso sikhathi niyobona u-Enoke, uNowa, noShemi, no-Abrahama, no-Isaka, noJakobe, besukuma ngakwesokunene bejabula. 18 Khona nathi siyakusukuma, kube yilowo nalowo phezu kwesizwe sakithi, sikhulekele iNkosi yezulu, eyavela emhlabeni isesimweni somuntu othobekile.
  • 5. 19 Futhi bonke abakholwa kuye emhlabeni bayakujabula kanye naye. 20 Khona-ke bonke bayakuvuka, abanye enkazimulweni, abanye ehlazweni. 21 INkosi izakwahlulela u-Israyeli kuqala, ngenxa yokungalungi kwabo; ngokuba lapho ebonakala njengoNkulunkulu enyameni ukubakhulula abamkholwanga. 22 Khona-ke Uyokwahlulela bonke abeZizwe, bonke abangazange baMkholwa ngenkathi Ebonakala emhlabeni. 23 Uyakumlahla u-Israyeli ngabakhethiweyo bezizwe, njengalokho wamsola u-Esawu ngabakwaMidiyani abakhohlisa abafowabo, bawela ebufebeni nasekukhonzeni izithombe; bahlukanisiwe noNkulunkulu, baba ngabantwana ngesabelo sabamesabayo uJehova. 24 Ngakho-ke uma nina, bantwana bami, nihamba ebungcweleni njengokwemithetho yeNkosi, niyophinde nihlale nami ngokulondeka, futhi wonke u-Israyeli uyobuthelwa eNkosini. 25 Futhi kangisayikubizwa ngokuthi impisi ephangayo ngenxa yencithakalo yenu, kodwa isisebenzi seNkosi esabela ukudla abenza okuhle. 26 “Ekugcineni kwezinsuku kuyakuvela othandiweyo weNkosi, owesizwe sakwaJuda noLevi, owenza intando yakhe emlonyeni wakhe, ekhanyisela abezizwe ngolwazi olusha. 27 Kuze kube sekupheleni kwezwe uyakuba semasinagogeni abezizwe naphakathi kwababusi babo, njengomculo emlonyeni wabo bonke. 28 Futhi uyolotshwa ezincwadini ezingcwele, kokubili umsebenzi wakhe kanye nezwi lakhe, futhi uyoba ngokhethiweyo kaNkulunkulu kuze kube phakade. 29 Futhi ngabo iyohamba iye le emuva njengoJakobe ubaba, ithi: Uyogcwalisa lokho okushodayo esizweni sakho. 30 Esetshilo lezizinto welula inyawo zakhe. 31 Wafa ebuthongweni obuhle lobuhle. 32 Amadodana akhe enza njengokuwayala kwakhe, asithatha isidumbu sakhe, asimbela eHebroni koyise. 33 Isibalo sezinsuku zokuhamba kwakhe sasiyiminyaka eyikhulu namashumi amabili nanhlanu.