Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Elektronsko Komuniciranje

4 708 vues

Publié le

 • Soyez le premier à commenter

Elektronsko Komuniciranje

 1. 1. Elektronsko komuniciranje<br />Diplomska naloga<br />Avtor/Aljoša Železnik<br />Mentor/ Ema Djorčev<br />Letnik/ 2010/2011<br />Študijski program/ Ekonomist<br />Modul/ Računovodstvo za gospodarstvo<br />Vrsta študija/ izredni<br />Šola/ Višja strokovna šola<br />Naziv/ Abiturapodjetjezaizobraževanje, d.o.o., Celje<br />Datum/ 7. junij 2011<br />
 2. 2. Uvod v komunikacije<br />Komuniciranje<br />»Človek ne more nekomunicirati« (psiholog Paula Watzlawicka)<br />To velja tudi za podjetja, saj ne morejo obstajati, ne da bi komunicirala s svojo okolico. <br />Potreba in vrsta komunikacije se razvijata skupaj z razvojem ljudi, družbe in civilizacije. <br />2<br />Elektronsko komuniciranje<br />Vir: Cisco.com<br />Vse večja delitev dela je razlog, da ljudje postajajo med seboj vse bolj odvisni, zato so prisiljeni sodelovati in komunicirati.<br />Komuniciranje je ena izmed bistvenih funkcij delovanja organizacije, saj omogoča sporazumevanje med ljudmi v organizaciji in izven nje. <br />
 3. 3. Uvod v komunikacije<br />Sestavine komunikacijskega sistema<br />Bistvovsakekomunikacije je prenossporočila od pošiljatelja k prejemnikuprekokomunikacijskegakanalaterprejempovratneinformacije. (Možina, 1995, str. 42)<br />3<br />Elektronsko komuniciranje<br />
 4. 4. Uvod v komunikacije<br />Direktna in indirektna komunikacija<br />Komunikacija med ljudmi in organizacijami, kiniso v neposrednemstikupotekaprekotehničnihpripomočkov.<br />4<br />Elektronsko komuniciranje<br />
 5. 5. Telekomunikacije<br />Telekomuniciranje<br />Ko pošiljatelj ne more v živo in neposredno komunicirati s prejemnikom, mora telekomunicirati svoje sporočilo. <br />5<br />Elektronsko komuniciranje<br />V kolikor se to sporočilo telekomunicira preko telekomunikacijskega omrežja z elektromagnetnimi sistemi do prejemnika, pride do elektronskega komuniciranja.<br />
 6. 6. Telekomunikacije<br />Zgodovina telekomuniciranja<br />V prazgodovini je bilo telekomuniciranje omejeno na: preproste vizualne signale (kresovi, svetilniki, svetlobni in dimni signali, zastave, …) ter osnovne avdio signale(bobni, piščali, rogovi in podobna glasbila, …)<br />6<br />Elektronsko komuniciranje<br />Danes živimo v informacijski dobi, kjer so informacije bistvenega pomena. <br />Skozi obdobja je prišlo do <br />šestih informacijskih revolucij, ki so zaznamovale ključna razvojna obdobja v zgodovini telekomunikacij. <br />(Fang, 1997, str. 17)<br />
 7. 7. Telekomunikacije<br />Šest informacijskih revolucij<br /><ul><li>prva informacijska revolucija (pisna revolucija): - začne se okoli 8. stoletja p. n. š. z razvojem pisave, papirusa in pisnega sporazumevanja - okoli 6. stoletja p. n. š. se posledično razvije pošta (poštno komuniciranje)
 8. 8. druga informacijska revolucija (tiskarska revolucija): - začne se leta 1439 ko Johannes Gutenberg izumi postopek mehanskega tiskanja (tiskarske stiskalnice) - tiskanje privede do ekonomskih, političnih, izobraževalnih in osebnih sprememb v vseh sferah družbe</li></ul>7<br />Elektronsko komuniciranje<br />Elektrika drastično spremeni način komuniciranja. Elektrika omogoči, da se sporočilo lahko telekomunicira preko telekomunikacijskega omrežja z elektromagnetnimi sistemi. Takšnemu načinu komuniciranja pravimo elektronsko komuniciranje. <br />1838 – telegraf - prvi predstavnik moderne dobe telekomuniciranja<br />1876 – telefon – Alexander Graham Bell pošlje prvo sporočilo preko telef. omrežja<br />konec 19. stoletja – radio – začne se obdobje množičnega komuniciranja<br />1927 – televizija– nov množični medij za množice<br />
 9. 9. Telekomunikacije<br />Šest informacijskih revolucij<br /><ul><li>tretja informacijska revolucija (revolucija množičnih medijev): - z razvojem telegrafa, radia, televizije in sodobnih tiskalnih naprav se začne obdobje množičnih medijev - naglo širjenje informacij, tiskani mediji ter izobraževalne ustanove dosežejo povprečnega državljana
 10. 10. četrta informacijska revolucija (zabavna revolucija): - povzroči jo razvoj tehnologije, ki omogoča shranjevanje zvoka, slike in fotografije - 1946 John Presper Eckert in John William Mauchly zasnujeta prvi računalnik ENIAC - 1964 Charles K. Kao in George A. Hockham izumita material za izdelavo optičnih vlaken (kvarčno steklo) - 1962 se začne obdobje satelitskih komunikacij s Telstar I omrežjem - 1969 se razvije prvo delujoče rač. omrežje ARPANET (predhodnik interneta) - 1979 na Japonskem zaženejo prvo mobil. tel. omr. ter 1981 v Skandinaviji prvo medn. mob. omrežje - 1981 IBM začne prodajati prvi domači osebni rač. PC (80286) s tem se začne obdobje domačih rač.</li></ul>8<br />Elektronsko komuniciranje<br />
 11. 11. Telekomunikacije<br />Šest informacijskih revolucij<br /><ul><li>peta informacijska revolucija (komunikacijski dom): - naš dom se v sredini in koncu 20. stoletja oblikuje v komunikacijsko središče (PC, radio, TV, revije, časopisi, poštne storitve, mediji) - 1982 se oblikuje SMTP protokol za elektronsko pošto - 1983 se TCP/IP protokol sprejme kot edini uradni protokol za prenos podatkov - 1985 pride do preboja na lokalnih mrežah z razvojem in standardizacijo ISDN omrežja - 1989 se oblikuje predlog za HTML dokumente, protokol HTTP in se postavi prvi spletni strežnik
 12. 12. šesta informacijska revolucija (revolucija informacijske avtoceste): - internet se bliskovito razširi po svetu in naglo pridobiva uporabnike - med 1997 in 2001 se izvede deregulacija telekomunikacij in povzroči razvoj mobilne telefonije ter hiter razvoj Ethernet tehnologije povzroči še hitrejše širjenje uporabnikov interneta - med leti 2001 in 2005 se začne naglo širjenje digitalne televizije</li></ul>9<br />Elektronsko komuniciranje<br />
 13. 13. Elektronsko komuniciranje<br />Kaj je elektronsko komuniciranje<br />»Elektronsko komuniciranje je uporaba sodobne informacijske tehnologije za prenos sporočil od oddajnika do prejemnika«(Možina, 2004, str. 135). <br />Elektronsko komuniciranje tipično poteka preko elektronskih orodij, kot so telefon, televizija, radio in računalnik. Tradicionalno lahko telekomunikacijska omrežja razdelimo na štiri velika omrežja<br />Z vse razvojem interneta in računalniške tehnologije pa so se ta tipična omrežja začela med seboj povezovati in jasne meje med različnimi omrežji se podirajo in združujejo v enotno globalno računalniško telekomunikacijsko omrežje.<br />10<br />Elektronsko komuniciranje<br />
 14. 14. Elektronsko komuniciranje<br />Lastnosti elektronskih komunikacij<br /><ul><li>Enosmerno (Radio, TV, pozivnik) ali dvosmerno komuniciranje (telefon, internet, e-pošta)
 15. 15. Sinhrono (telefon, klepetalnica) ali asihrono (spletni forum, e-pošta) prenašanje sporočil
 16. 16. Interpersonalno (tečefon, klepetalnica) ali množično (TV, radio, e-pošta) komuniciranje
 17. 17. Vertikalno (znotraj organizacije) ali horizontalno (zunaj organizacije)Tri osnovne funkcije množičnega komuniciranje (Mihaljčič, 2006, str. 17): - informativno funkcijo (množični mediji zbirajo in širijo informacije okoli nas), - povezovalno funkcijo (množični mediji povezujejo in zbližujejo ljudi), - izobraževalno funkcijo (s posredovanjem informacij izobražujejo in širijo znanje).
 18. 18. Formalno (uradno, vnaprej pripravljeno) ali neformalno (spontano komuniciranje)
 19. 19. Verbalno ali neverbalno komuniciranje</li></ul>11<br />Elektronsko komuniciranje<br />
 20. 20. Elektronsko komuniciranje<br />Televizijsko omrežje (enosmerna, množična, sinhrona, formalna, vertikalna komunikacija)<br /><ul><li>Analogna in digitalna klasična televizija
 21. 21. Kabelska televizija
 22. 22. Satelitska televizija
 23. 23. Internetna (spletna) televizija in mobilna televizija
 24. 24. Video na zahtevo (gledalec sam določa kaj in kdaj bo spremljal vsebino)</li></ul>Radijsko omrežje (enosmerna, množična, sinhrona, formalna, vertikalna komunikacija)<br /><ul><li>Klasični radio (medij ki je najbolj prisoten v življenju slovenskega prebivalstva)
 25. 25. Kabelski radio
 26. 26. Satelitski radio
 27. 27. Internetni (spletni) radio </li></ul>12<br />Elektronsko komuniciranje<br />
 28. 28. Elektronsko komuniciranje<br />Telefonsko omrežje (dvosmerna, interpersonalna, sinhrona, neformalna komunikacija)<br /><ul><li>Klasično telefonsko omrežje
 29. 29. Mobilno telefonsko omrežje
 30. 30. Satelitsko telefonsko omrežje
 31. 31. VoIP ali IP telefonsko omrežjevideotelefonija, telefaks</li></ul>Računalniško omrežje<br /><ul><li>Bistvo računalniških omrežij je prenašanje podatkov iz enega na drug računalnik
 32. 32. Največje računalniško omrežje je internet (1,6 milijarde uporabnikov)
 33. 33. Nobena država nima celotnega nadzora nad internetom, večina držav ne izvaja cenzure interneta
 34. 34. Razumevanje pojmovanja Internet je transportni mehanizem, svetovni splet pa predstavlja sistem med seboj povezanih hipertekstovnih datotek</li></ul>13<br />Elektronsko komuniciranje<br />
 35. 35. Spletno komuniciranje<br />Kaj je spletno komuniciranje<br />Spletno komuniciranje je predvsem osredotočeno na izmenjavo idej in sredstev po svetovnem spletu, poslovni svet pa je to kmalu izkoristil kot možnost novega načina komuniciranja, zato je v tujini že zelo razširjeno (v tujini že obstajajo specializirani poklici za spletno komuniciranje), v Sloveniji pa je takšen način še v porastu, a se naglo širi.<br />Spletno komuniciranje razdelimo v tri osnovne skupine: <br /><ul><li>Spletno ustvarjena vsebina (angl. web based content) je vse prej kot samo vsebina (besedilo, slike, zvok), podana na spletno stran, ampak se sem šteje celotna uporabniška izkušnja.
 36. 36. Socialni mediji (angl. social media) so mediji, ki omogočajo uporabnikom, da sami ustvarjajo vsebino in jo komunicirajo z ostalimi.
 37. 37. Specifična/analitična spletna orodja so orodja za spletno komunikacijo, ki omogočajo uporabnikom medsebojno, namensko direktno komunikacijo.</li></ul>14<br />Elektronsko komuniciranje<br />
 38. 38. Spletno komuniciranje<br />Predstavniki spletnega komuniciranje<br /><ul><li> Spletno mesto, spletna stran
 39. 39. Blog (spletni dnevnik)
 40. 40. Forum
 41. 41. RSS in podcasting
 42. 42. Orodja za skupinsko delo in skupinsko pomoč
 43. 43. Programi za takojšnjo izmenjavo elektronskih sporočil (klepetalnice)
 44. 44. Spletno oglaševanje
 45. 45. Družabna, socialna in poslovna omrežja ter virtualni svetovi </li></ul>15<br />Elektronsko komuniciranje<br />
 46. 46. Tehnološki razvoj<br />Vpliv tehnološkega razvoja<br />Radio je potreboval 38 let, da je dobil 50 milijonov uporabnikov, televizija 13 let, kabelska televizija 10 let, računalnik 16 let in internet samo 4 leta (Rogina, 1999, str. 52). <br /><ul><li>Ob takšnih spremembah poslovanja se mora tudi komunikacija hitro prilagajati.
 47. 47. Ne sme več delovati kot ločena in razdrobljena, ampak se mora združiti ter enovito in učinkovito skrbeti za prenos informacij znotraj in zunaj podjetja.
 48. 48. Potrebno se je vključili v proces sprememb in prilagajanja.
 49. 49. Vpliv tehnološkega razvoja na komuniciranje je ogromen.
 50. 50. Tehnične inovacije, ki omogočajo razvoj telekomunikacij povzročajo hitre spremembe v načinu komuniciranja. </li></ul>16<br />Elektronsko komuniciranje<br />
 51. 51. Tehnološki razvoj<br />Faktorji sprememb v telekomunikacijah<br />Pri tem razvoju lahko govorimo o faktorjih sprememb v telekomunikacijah, ki jih prinaša internet v telekomunikacije:<br />17<br />Elektronsko komuniciranje<br />
 52. 52. Elektronske komunikacije v Sloveniji<br />Elektronske komunikacije v Sloveniji<br />18<br />Elektronsko komuniciranje<br />Slovenija je v večini dobro razvita in dohaja povprečje Evropske unije, zaostaja predvsem na področju spletnega komuniciranja.<br />Raziskava je pokazala, da je v Sloveniji daleč najbolj priljubljena elektronska pošta med spletnimi komuniciranjem in da Slovenci elektronsko komuniciramo skoraj tako pogosto kot ustno.<br />Pogostost komuniciranja med ankentiranci.<br />Vir: lasten.<br />
 53. 53. Hvala za pozornost!<br />

×