DIGIZENS.pdf

A

Ένα περιοδικό από το Πάνελ Νέων του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου

DIGIZENS
Ένα περιοδικό από το Πάνελ Νέων του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΤΕΥΧΟΣ 1ο
2022
Το διαδίκτυο είναι ένα υπέροχο μέρος που
όμως περιέχει πολλούς κινδύνους. Εμείς
είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε να
πλοηγήστε με ασφάλεια!
Για πληροφορίες και εκπαιδευτικό υλικό
επισκεφθείτε τη σελίδα
Saferinternet4kids.gr.
Για υποστήριξη από ειδικούς αν κάτι σας
ανησυχήσει στο διαδίκτυο καλέστε την
Help-line στο 2106007686.
Και αν συναντήσετε παράνομο
περιεχόμενο κάντε καταγγελία στη
Safeline.gr.
5G
EDIT
ORIAL
Η
ιδέα δημιουργίας ενός περιοδικού,
στο οποίο θα καταγράφονται οι
απόψεις των νέων για τον κόσμο
του διαδικτύου μας φάνηκε ιδιαίτερα
ελκυστική.
Τα μέλη του πάνελ νέων του Ελληνικού
Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου συνερ-
γάστηκαν με μεράκι και μέσα από τα δικά
τους μάτια ανέλυσαν θέματα που τους
απασχολούν όσον αφορά στην ενασχό-
λησή τους με το διαδίκτυο.
Δημιουργήσαμε σαν ομάδα ένα περιοδι-
κό από νέους για νέους και ελπίζουμε να
το απολαύσετε.
DIGIZENS λοιπόν! Σε καλωσορίζουμε και
σε παραδίδουμε ελεύθερο στο αναγνω-
στικό κοινό, να μοιράσεις απλόχερα τη
γνώση και τις βάσεις για ένα καλύτερο
και ασφαλέστερο διαδίκτυο!
3 τρόποι
για να εντοπίσετε
γατόψαρο
ένα
Στην γλώσσα του internet, γατόψαρο ή αλλιώς catfish ονομάζεται η διαδικασία
στην οποία ένας άνθρωπος δημιουργεί ένα προφίλ στα social media, χρησιμοποι-
ώντας ψεύτικα στοιχεία (άλλο όνομα, φωτογραφίες που δεν του ανήκουν κλπ). Οι
περισσότεροι άνθρωποι, που πέφτουν θύματα catfish, χρειάζονται αρκετό καιρό ή
ακόμη και χρόνια για να αντιληφθούν τα ψέμματα. Γι’ αυτό και υπάρχουν κάποιοι
βασικοί τρόποι να καταλάβετε πότε ένας άνθρωπος, που γνωρίζετε από τα social
media, σας λέει ψέμματα.
1. Το προφίλ του φαίνεται ψεύτικο.
Όταν γνωρίζετε έναν άνθρωπο μόνο από τα social media, καλό
θα ήταν να προσέξετε πολύ κάποια συγκεκριμένα πράγ-
ματα στο προφίλ του. Ένας πολύ καλός τρόπος είναι
να κοιτάξετε την λίστα των φίλων του. Αν έχει μια
αρκετά αληθοφανή λίστα φίλων ή ακόμη καλύτε-
ρα αν έχετε κοινούς φίλους, είναι πολύ πιθανό
ότι πρόκειται για ένα αληθινό προφίλ.
2. Δεν σας μιλάει στο τηλέφωνο.
Ένας τέτοιος άνθρωπος θα βρίσκει πάντα
μια δικαιολογία για να αποφύγει αυτόν
τον τρόπο επικοινωνίας. Θα αποφεύ-
γει πάντα την απάντηση σε αυτήν την
ερώτηση. Το καλύτερο που μπορείτε να
της Φωτεινής Αλεξίου
κάνετε είναι να επιμένετε να μιλήσετε μαζί του, είτε μέσω τηλεφώνου ή ακόμη καλύ-
τερα και με βιντεοκλήση. Αν αυτός ο άνθρωπος δεν έχει κάτι να κρύψει, δεν θα έχει
πρόβλημα να μιλήσει μαζί σας.
3. Διαθέτει ψεύτικες φωτογραφίες.
Φυσικά, ένας άνθρωπος που κάνει catfish σε άτομα δεν πρόκειται να χρησιμοποιεί
δικές του φωτογραφίες στο προφίλ του. Μια καλή αναζήτηση, των φωτογραφιών
που σας έχει δώσει, στο ίντερνετ θα δώσει κάποιες απαντήσεις στις υποψίες σας.
Επιπλέον μπορείτε να του ζητάτε να σας στέλνει κάποιες ιδιαίτερες φωτογραφίες
(για παράδειγμα μπορείτε να του ζητήσετε μια φωτογραφία, στην οποία κρατάει ένα
χαρτί που γράφει το όνομά σας ή γενικά μια φράση που σας αρέσει).
Ελπίζω αυτοί οι τρόποι να σας βοηθήσουν να αποφύγετε τέτοιου είδους, συναισθη-
ματικές κυρίως απάτες ή αν βρίσκεστε σε μια τέτοια κατάσταση να καταλάβατε με τι
είδους άτομα μιλάτε.
DIGIZENS.pdf
Η έμφυλη βία είναι, δυστυχώς, ένα πα-
νανθρώπινο και καθημερινό φαινόμενο
το οποίο χαρακτηρίζεται από τη διενέρ-
γεια οποιαδήποτε επιβλαβούς πράξης
εναντίον ενός ατόμου με γνώμονα το
φύλο του. Τέτοιες πράξεις είναι αναγκαίο
να καταγγέλλονται και να διώκονται
καθώς αποτελούν ζήτημα παραβίασης
της ιδιωτικής ζωής και σοβαρής απειλής
στην ψυχοσωματική υγεία των ανθρώ-
πων. Με το ίντερνετ όμως να κάνει ολο-
ένα εντονότερη την παρουσία του στην
ζωή μας η ανάπτυξη ενός νέου είδους
έμφυλης βίας έγινε πλέον αναπόφευκτη.
Αυτή είναι η διαδικτυακή έμφυλη βία.
Η έμφυλη βία μέσω του ίντερνετ εκδη-
λώνεται με πράξεις κακοποιητικές οι
οποίες πραγματοποιούνται με την χρήση
των νέων μέσων της τεχνολογίας. Τα
πιο συνήθη θύματα, σύμφωνα πάντα με
έρευνες, αποτελούν οι γυναίκες, τα κο-
ρίτσια μικρής ηλικίας ή τα μέλη της κοι-
νότητας LGBTQ+. Κακόβουλες ενέργειες
σαν κι αυτές μπορεί να είναι η σεξουαλι-
κή εκμετάλλευση, η ρητορική μίσους ή
και η παρακολούθηση μέσω εφαρμογών
GPS. Φυσικά η επίδραση τους στην ψυ-
χοσύνθεση των θυμάτων μπορεί να απο-
δειχθεί καταστροφική πράγμα που κα-
θιστά την αντιμετώπισή τους όχι απλώς
κρίσιμη άλλα αναγκαία.
Οι κύριοι στόχοι για την καταστολή του
φαινομένου δεν αφορούν ωστόσο μονά-
χα την αντιμετώπιση της ήδη υπάρχου-
σας κατάστασης αλλά περιλαμβάνουν
την πρόληψη και άμβλυνση παρόμοι-
ων συμπεριφορών στο μέλλον. Έτσι η
αποστολή αυτή καθίσταται ακόμα πιο
απαιτητική με κύριους στόχους την δια-
σφάλιση ότι όλα τα θύματα της έμφυλης
βίας έχουν επαρκή και έγκαιρη πρό-
σβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες που θα
ανταποκριθούν στο κάλεσμά τους καθώς
και την μείωση του κινδύνου εμφάνισης
έμφυλης βίας στο διαδίκτυο. Για να επι-
τευχθεί φυσικά αυτό απαιτείται όχι μόνο
η δραστηριοποίηση των ίδιων των θυμά-
των αλλά και η ορθή συμπεριφορά κάθε
χρήστη του διαδικτύου που γίνεται «μάρ-
τυρας» σε μια τέτοια κατάσταση.
Η έμφυλη βία
στο
διαδίκτυο
της Μαρίνας Κοπιδάκη
Η αντιμετώπιση του διαδικτυακού μίσους
από τον ίδιο τον δέκτη είναι σημαντικό
να γίνεται με την καταγγελία του φαινο-
μένου και όχι κρύβοντάς το εξαιτίας του
αισθήματος του φόβου. Αρχικά σημαντι-
κό είναι το θύμα να απευθυνθεί σε κά-
ποιον που εμπιστεύεται, πράγμα που θα
έχει ως αποτέλεσμα την ανακούφιση από
το άγχος και την συναισθηματική σύγ-
χυση που συνήθως προκαλεί η εμπειρία
της διαδικτυακής παρενόχλησης. Έπει-
τα, σημαντικό είναι σε περίπτωση που
οποιοσδήποτε αισθανθεί ανασφαλής
κατά την πλοήγηση του στο διαδίκτυο
εξαιτίας της δραστηριότητας κάποιου άλ-
λου χρήστη, να κάνει άμεσα αναφορά σε
εκείνον έχοντας διατηρήσει φυσικά κά-
ποιο μόνιμο αρχείο ως αποδεικτικό στοι-
χείο του πιθανώς κακοποιητικού φαινο-
μένου ώστε αν η κατάσταση επιδεινωθεί
να υπάρξει η δυνατότητα να στροφής
στις αρχές και δίωξης του κακόβουλου
χρήστη.
Επιπλέον, εξίσου σημαντικός είναι ο
ρόλος των υπόλοιπων χρηστών που
γίνονται «θεατές» σε τέτοιου είδους
κακοποιητικά φαινόμενα. Σε περίπτω-
ση που πέσει στην αντίληψη κάποιου
χρήστη μια πιθανή βίαια συμπεριφορά
είναι απαραίτητη η παρέμβαση με στόχο
την καταστολή του φαινομένου. Υπάρχει
η δυνατότητα ένας «θεατής» να έρθει
σε επικοινωνία με το θύμα μέσω προ-
σωπικού μηνύματος ώστε να μάθει αν
είναι καλά και αν χρειάζεται βοήθεια ή
ακόμα να καταγγείλει ο ίδιος την παρε-
νόχληση με σκοπό να αποκλείσει τους
κακόβουλους χρήστες. Τέλος, είναι κρί-
σιμο η παρουσία της έμφυλης βίας στον
κυβερνοχώρο να μην αποκρύπτεται και
να γίνεται συζήτηση για αυτό καθώς και
να μοιράζονται πληροφορίες με στόχο
την ενημέρωση και αποτελεσματικότερη
αποφυγή της.
Για την επίτευξη λοιπόν όλων
των παραπάνω στόχων εμείς, στο
saferinternet4kids, δουλεύουμε καθη-
μερινά ώστε να εξαλείψουμε αυτά τα
φαινόμενα λειτουργώντας όχι μόνο ως
φορέας υποστήριξης και καταγγελίας
αλλά και ως φορέας ενημέρωσης και
εκπαίδευσης όσο αναφορά κάθε είδους
νοσηρό φαινόμενο και επιβλαβές περι-
εχόμενο σε αυτόν τον νέο και δυνητικά
υπέροχο χώρο του διαδικτύου μας!
Να κεράσουμε
ένα Cookie;
της Ηλέκτρας Χατζηδημητρίου
Στα δεξιά, βλέπετε μια φωτογραφία του
Μάρκ Ζούκερμπεργκ από το 2016, ιδι-
οκτήτη και ιδρυτή πολλών κοινωνικών
δικτύων όπως το Facebook, Instagram
και Whattsapp να γιορτάζει 500 δισεκα-
τομμύρια χρήστες του Instagram. Αυτό
που ο κόσμος αμέσως παρατήρησε είναι
ότι ο CEO της Meta και συνιδρυτής της
Facebook έχει καλύψει με προστατευτική
ταινία την κάμερα και το μικρόφωνό του.
Μήπως ξέρει κάτι που δεν ξέρουμε; Η
φωτογραφία έκανε τον κύκλο του Δια-
δικτύου, δίνοντας αφετηρία σε μεγάλες
συζητήσεις τόσο για την ασφάλειά μας
κατά την χρήση του Διαδικτύου όσο και
για το ποιός μπορεί να προσπαθήσει να
υποκλέψει συζητήσεις ή βίντεό μας όσο
εμείς σερφάρουμε στο Ίντερνετ. Και οι
περισσότεροι από εμάς ακολουθούμε
μέχρι και σήμερα το παράδειγμα του
Ζούκερμπεργκ έχοντας συνεχώς καλυμ-
μένη την κάμερα του λάπτοπ. Από ποιόν
όμως προστατευόμαστε; Τι είναι αυτό
που θέτουμε σε κίνδυνο όταν κρατάμε
την κάμερα και το μικρόφωνο ακάλυπτα;
Γιατί να προσπαθήσει κάποιος να μας βι-
ντεοσκοπήσει ή να μας μαγνητοφωνήσει
χωρίς την θέλησή μας;
Ένας από τους μεγαλύτερους κινδύνους
σήμερα στο διαδίκτυο και ίσως η σημα-
ντικότερη πηγή πλούτου για τις μεγάλες
εταιρίες όπως τη Meta, την Amazon και
την Google είναι η κλοπή προσωπικών
δεδομένων. Δηλαδή, η συλλογή ιδιωτι-
κών πληροφοριών (όπως τα γενέθλιά
μας, την χώρα στην οποία μένουμε, το
αγαπημένο μας τραγούδι ή το αγαπημένο
μας χόμπι) που έπειτα αναπαράγονται και
διακινούνται, χρησιμοποιούνται σε έρευ-
νες και αποθηκεύονται ώστε να αποκτή-
σουν οι εταιρείες τα απαραίτητα εφόδια
για να μας χειραγωγήσουν και για να
μας πουλήσουν τα προϊόντα τους. Στη
συλλογή αυτή μπορεί να συναινέσουμε
(όταν, για παράδειγμα, συμπληρώνουμε
τα στοιχεία μας για να δημιουργήσουμε
έναν λογαριασμό στο Facebook ή όταν
αποδεχόμαστε τα cookies σε έναν ιστό-
τοπο) ή τα δεδομένα μας συλλέγονται
χωρίς εμείς να το καταλαβαίνουμε ή να
το θελουμε (όταν καταγράφεται κάτι από
το μικρόφωνό μας αν και την έχουμε
κλειστή). Αυτή η δραστηριότητα απο-
τελεί μια χυδαία, ατέρμονη παραβίαση
της ιδιωτικότητας του ανθρώπου που
προσβάλει τόσο την ιδέα της ιδιωτικό-
τητας στο σύγχρονο κόσμο, όσο και την
κυριότητα κάθε ανθρώπου σε πληροφο-
ρίες που αφορούν τον ίδιο και την ζωή
του. Ένα πολύ απλό παράδειγμα είναι
η υποκλοπή του ιστορικού αναζήτησής
μας στο Google. Αυτό είναι αδιαμφισβή-
τητα μία από τις σημαντικότερες ιδιωτι-
κές μας πληροφορίες, αφού μαρτυρά τα
ενδιαφέροντά μας, τις ευαισθησίες μας
και την προσωπικότητά μας. Με αυτές
τις πληροφορίες μια εταιρία κατέχει
κάθε στοιχείο που χρειάζεται για να μας
αποπλανήσει και να μας κάνει πελάτες
της. Αν σήμερα αναζητήσει κανείς στο
Google ζευγάρια αθλητικά παπούτσια,
και μάλιστα κοιτάξει εκατό φωτογραφίες
αθλητικών παπουτσιών χρώματος μωβ,
των οποίων η τιμή είναι μεταξύ 50 και
100 ευρώ, η Google θα συλλέξει αυτά τα
στατιστικά και θα τα πουλήσει σε εται-
ρίες όπως την Nike και την Intersport.
Την επόμενη φορά που ο ίδιος χρήστης
θα συνδεθεί στο διαδίκτυο, οι ιστοσελί-
δες θα γεμίσουν με διαφημίσεις Nike και
Intersport μωβ αθλητικών παπουτσιών
που δεν κοστίζουν πάνω από 100 ευρώ.
Η παραβίαση, όμως, της ιδιωτικότητας
έχει πια λάβει ακόμη μεγαλύτερες δια-
στάσεις πέρα από τις στοχευμένες δι-
αφημίσεις (targeted/relevant ads). Τα
προσωπικά δεδομένα πλέον μπορούν
κυριολεκτικά να ανεβάζουν κυβερνήσεις.
Στην τελευταία φάση του προεκλογικού
αγώνα για τις εκλογές του 2016 στην
Αμερική, το Facebook (σήμερα ονό-
ματι Meta) πούλησε στην Cambridge
Analytica τα προσωπικά δεδομένα (σχε-
τικά με τις πολιτικές πεποιθήσεις) όσων
αμερικανών ψηφοφόρων είχαν λογα-
ριασμό Facebook (περίπου 10 εκατομ-
μυρίων). Στα δεδομένα αυτά η εταιρία
απέκτησε πρόσβαση παρακολουθώντας
τις πολιτικές προτιμήσεις κάθε Αμερικα-
νού πολίτη καταγράφοντας τα like και τα
post κάθε χρήστη, τους ακολούθους και
τα σχόλια που κάθε χρήστης έκανε σε
πολιτικοποιημένα άρθρα και συζητήσεις.
Παράλληλα, σε έντονα δραστήριους σε
πολιτικές συζητήσεις χρήστες, η πλατ-
φόρμα έστελνε quiz προσωπικότητας,
κατασκευασμένα από τον Αμερικανό
ερευνητή του Cambridge Aleksandr
Kogan, που αν και έμοιαζαν με ασήμαντα
παιχνίδια, στην πραγματικότητα κατέ-
γραφαν πολύτιμες πληροφορίες σχετικά
με τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις
κάθε χρήστη. Τα δεδομένα αυτά, συλ-
λεγμένα και παραχωρημένα χωρίς να το
ξέρουν οι χρήστες, χρησιμοποιήθηκαν
από την Cambridge Analytica για την δη-
μιουργία στοχευμένων πολιτικών διαφη-
μίσεων που υποστηρίζουν τον Donald
Trump (που, με λίγα λόγια, έλεγαν στους
ψηφοφόρους αυτό που ήθελαν να ακού-
σουν). Σύμφωνα με εκτενείς στατιστικές
έρευνες, οι διαφημίσεις αυτές έπαιξαν
καθοριστικό ρόλο στην εκλογή του
Τραμπ. Πέρα, λοιπόν από την ιδιωτικότη-
τα, η κλοπή των δεδομένων αυτών πα-
ραβιάζει πλέον πολύτιμους, πανανθρώ-
πινους θεσμούς όπως την δημοκρατία,
την ελευθερία του λόγου και της έκφρα-
σης, το δικαίωμα εκλέγειν-εκλέγεσθαι.
Έχοντας, λοιπόν, στο μυαλό, την τερά-
στια σημασία της υποκλοπής προσω-
πικών δεδομένων, είναι σημαντικό να
αρχίσουμε να παλεύουμε ενάντια στην
παραβίαση των δικαιωμάτων μας για
το χρηματικό όφελος εταιριών. Πολλοί
επιστήμονες προτείνουν ότι είναι ιδιαί-
τερα σημαντικό να παλέψουμε ώστε να
αποζημιωθούμε χρηματικά για τις παρα-
βιάσεις αυτές, με χρηματικά ποσά ανά-
λογα του κέρδους κάθε εταιρείας που
χρησιμοποιεί τα δεδομένα μας. Άλλοι
θεωρούν ότι υπάρχει κάποιο όφελος στο
να χρησιμοποιούνται τα δεδομένα μας
αρκεί αυτό να γίνεται ελεγμένα με την
συναίνεση του χρήστη. Οποια, όμως, και
να είναι η στάση μας σε αυτό το debate,
δεδομένης της έκτασης αυτού του προ-
βλήματος πρέπει αδιαμφισβήτητα να
κινητοποιηθούμε. Πρώτο βήμα είναι η
ενημέρωση. Σίγουρα θα έχετε ακούσει
αμέτρητες θεωρίες συνομωσίας (όπως
τα τσιπάκια του Bill Gates στο εμβόλιο
κατά του Covid) που προσπαθούν (αλλά
αποτυχαίνουν) να ερμηνεύσουν ή να
καταλάβουν πως οι εταιρείες κλέβουν τα
δεδομένα μας. Η άγνοιά μας σε αυτό το
κομμάτι και γενικότερα στην λειτουργία
των αλγορίθμων των κοινωνικών δι-
κτύων και του Ίντερνετ είναι το μεγάλο
προβάδισμα όσων προσπαθούν να μας
παραπλανήσουν στο να μοιραστούμε
προσωπικές πληροφορίες.
Ορίστε, λοιπόν, 2 μύθοι (και οι αλήθειες) γύρω από την κλοπή προσωπικών δεδομέ-
νων στο διαδίκτυο:
Μύθος: Το μικρόφωνο και η κάμερα καταγράφουν τι λέω και τι κάνω.
Αλήθεια: Αυτό θα ήταν πρακτικά ανέφικτο, αφού το να είμαστε συνέχεια σε
απευθείας σύνδεση με τον Ζούκερμπεργκ απαιτεί πολύ αποθηκευτικό χώρο,
εξαιρετικά γρήγορες ταχύτητες Ίντερνετ (σίγουρα θα έχετε παρατηρήσει ότι αν
προσπαθήσετε να σερφάρετε στο διαδίκτυο ενώ μιλάτε σε κάποιον στο τηλέφω-
νο το κινητό κολλάει/ αργεί να φορτώσει), και δεν χρησιμεύει σε τίποτα αφού
πολύ μικρό ποσοστό αυτών που κάνουμε και λέμε είναι χρήσιμο. Στην πραγμα-
τικότητα, καταγράφονται λέξεις ή φράσεις σε πολύ μικρές γραμμές κώδικα που
μεταφράζονται από υπολογιστές σε στατιστικά, χωρίς να παρεμβαίνει απαραίτητα
κάποιος άνθρωπος. Οι φράσεις αυτές είναι πολύ εξειδικευμένες και πρέπει να τις
πούμε πολλές φορές. Για παράδειγμα, αν σε μια συζήτησή μας αναφερθεί η λέξη
«ποδόσφαιρο», ο υπολογιστής δεν καταγράφει γιατί οποιοσδήποτε θα μπορούσε
να κάνει συζήτηση για το συγκεκριμένο άθλημα. Αν, βέβαια, πούμε το όνομα κά-
ποιου παίκτη ή κάποιου προπονητή, και μάλιστα 2 ή περισσότερες φορές, ο υπο-
λογιστής πιάνει τις λέξεις και τις καταγράφει, γιατί θεωρεί ότι είμαστε φαν αφού
έχουμε εξειδικευμένες γνώσεις.
Μύθος: με καλούς κωδικούς και πολλή προσοχή μπορώ να είμαι απολύτως
προστατευμένος/η από κλοπή προσωπικών δεδομένων.
Αλήθεια: Ακόμη και αν είναι όλα προστατευμένα, στην πραγματικότητα δεν
υπάρχει κανένας γνωστός τρόπος να αφαιρέσουμε τελείως το ηλεκτρονικό μας
αποτύπωμα, μόνο να το ελαχιστοποιήσουμε. Μόνο και μόνο το να κάνουμε λάικ
σε ένα ποστ για την καινούργια ταινία της Μάρβελ είναι αρκετά δεδομένα ώστε
το Facebook και η Disney να συνεργαστούν και να μας στείλουν διαφημίσεις σχε-
τικές με αυτό, να βελτιώσουν τα προϊόντα τους και να συνεχίσουν να ανεβάζουν
σχετικές αναρτήσεις. Πρέπει, παρά την προσοχή στην δραστηριότητά μας, να
είμαστε πάντα σε εγρήγορση και να γνωρίζουμε ότι πολλά δεδομένα μας συλλέ-
γονται παρά την θέλησή μας.
Επόμενο βήμα είναι μερικές εύκολες ενέργειες που μπορεί να μας προστατεύσουν
αρκετά. Ορίστε, τέλος, μερικά βήματα για καλύτερη προστασία των προσωπικών δε-
δομένων:
• Μην φοβηθείς να πατήσεις όχι σε pop-ups για cookies. Στην ουσία χρειάζεται
απλώς λίγα παραπάνω δευτερόλεπτα για να αρνηθείς.
• Πήγαινε στις ρυθμίσεις της συσκευής σου και ρύθμισε ποιές εφαρμογές και πως
θα συλλέγουν τα προσωπικά σου δεδομένα. Τα περισσότερα τηλέφωνα έχουν
τρόπο να σε προστατεύσουν από εφαρμογές.
• Κάνε έλεγχο των διαδικτυακών αναζητήσεων. Μην βάζεις διευθύνσεις ή γενέθλια
σε ιστοσελίδες που δεν γνωρίζεις, πρόσεχε πότε και πώς υπογραμμίζεις τις προτι-
μήσεις σου.
• Φτιάξε δύσκολους κωδικούς, διαφορετικούς, και κράτα τους σε χειρόγραφη ση-
μείωση, μην αποθηκεύεις. Σε πολλές ιστοσελίδες όπως το Instagram ή το ΒeReal,
μοιραζόμαστε με φίλους πληροφορίες όπως την τοποθεσία μας, τις προτιμήσεις
μας. Προστάτεψέ τα με καλούς κωδικούς.
USERNAME
PASSWORD
PERSONAL
DATA
Πηγές:
https://www.dailymail.co.uk/news/article-3653442/Paranoid-little-Mark-Zuckerberg-covers-Macbook-s-camera-audio-
jack-pieces-tape.html
https://time.com/5197255/facebook-cambridge-analytica-donald-trump-ads-data/
https://www.politico.eu/article/cambridge-analytica-facebook-data-brittney-kaiser-privacy/
https://www.nytimes.com/guides/privacy-project/how-to-protect-your-digital-privacy
https://www.forbes.com/sites/ashleystahl/2021/06/04/what-you-need-to-know-to-protect-your-data-online/
https://digitalguardian.com/blog/101-data-protection-tips-how-keep-your-passwords-financial-personal-information-safe
Eίμαι παιδί...
Ποιος θα μου μάθει τι
πρέπει να προσέχω
στο διαδίκτυο;
της Μαριάννας Κυριακάκη
Ακούμε γύρω μας ότι σήμερα τα παι-
διά από πολύ μικρή ηλικία, πριν ακό-
μα πάνε στο νηπιαγωγείο, χρησιμο-
ποιούν το διαδίκτυο. Και αναρωτιέμαι
ποιος θα μάθει σε αυτά τα παιδιά πως
να πλοηγούνται με ασφάλεια; Προ-
σπαθώ να θυμηθώ ποιος μου έμαθε
εμένα. Λίγο η μαμά και ο μπαμπάς,
λίγο στο δημοτικό, λίγο η μεγάλη μου
αδερφή, λίγο η φίλοι μου... Όλοι από
λίγο τελικά... Και έμαθα; Τι έμαθα;
Φέτος πάω Τρίτη Γυμνασίου. Στο
σχολείο προσθέσανε επιτέλους στην
διδακτική μας ύλη το μάθημα του
ασφαλούς διαδικτύου. Ένα βήμα
που προσωπικά θεωρώ είναι πολύ
μεγάλο και θα βοηθούσε πολύ προς
την κατεύθυνση επιμόρφωσης των
παιδιών αν οι συνθήκες ήταν καταλ-
ληλότερες. Δυστυχώς οι διδακτικές
ώρες του μαθήματος είναι περιορι-
σμένες και επουδενί αρκετές με απο-
τέλεσμα οι μαθητές να μην μπορούν
να κατανοήσουν και να αφομοιώσουν
το μάθημα όπως πρέπει. Αν και η δι-
δακτέα ύλη είναι αρκετή και αξιόλογη
ο εκπαιδευτικός δεν έχει τον απα-
ραίτητο χρόνο, με συνέπεια εν τάχει
να προσπαθεί να μάθει στους μαθη-
τές του τις βασικές αρχές ψηφιακής
ασφάλειας. Όποτε όσο σημαντικό
και αν είναι το γεγονός ότι τα παιδιά
έχουν την ευκαιρία να διδαχτούν το
πως να προστατεύσουν τον εαυτό
τους online, η έλλειψη διδακτικού
χρόνου στην ουσία ακυρώνει κάθε
προσπάθεια. Η αύξηση των διδα-
κτικών ωρών των μαθήματος είναι
αναγκαία αν θέλουμε να έχουμε επι-
μορφωμένους και ασφαλείς νέους
στο διαδίκτυο. Ας παραδεχτούμε το
γεγονός ότι οι νέοι σήμερα περνά-
νε το μέγιστο του χρόνου τους στις
οθόνες. Αν λοιπόν αυτοί οι νέοι δεν
έχουν την απαραίτητη εκπαίδευση και
τα εφόδια θα είναι εκτεθειμένοι σε
μεγάλο κίνδυνο.
Η Αθηνά, ο Ερμής και η Άρτεμη μαθαίνουν στη γιαγιά της Αθηνάς
πώς να πλοηγείται με ασφάλεια στο διαδίκτυο. Της μιλούν για
την υπερβολική ενασχόληση, τους κινδύνους που υπάρχουν στα
κοινωνικά δίκτυα, στα διαδικτυακά παιχνίδια καθώς και πως να
αποφεύγει τις διαδικτυακές απάτες...
Της δίνουν και μια κορυφαία συμβουλή:
Αν κάτι μας αναστατώσει στο διαδίκτυο το λέμε αμέσως σε έναν
ενήλικα που εμπιστευόμαστε.
Ένα σπουδαίο
εργαλείο
Το διαδίκτυο έχει μπει πλέον στην καθη-
μερινότητα των περισσότερων ανθρώ-
πων, λόγω των πλεονεκτημάτων του που
διευκολύνουν τη ζωή του κάθε χρήστη.
Έτσι λοιπόν, θετικά του διαδικτύου μπο-
ρούμε να χαρακτηρίσουμε την άμεση
πρόσβαση σε πληροφορίες, με αποτέλε-
σμα την απόκτηση γνώσεων τόσο από
παιδιά όσο και από ενήλικες, την παροχή
ψυχαγωγίας μέσω παιχνιδιών, βίντεο και
μουσικής. Επίσης, το διαδίκτυο καταφέρ-
νει να καταργήσει τα σύνορα και τις απο-
στάσεις, παρέχοντας μας τη δυνατότητα
να στείλουμε μηνύματα, φωτογραφίες,
και βίντεο σε χρήστες από όλο τον κόσμο,
καθώς και να ενημερωνόμαστε άμεσα για
διεθνή γεγονότα.
Ωστόσο, η παρατεταμένη έκθεση μας στο
διαδίκτυο προκαλεί πολλά προβλήματα,
τα οποία αποτελούν τα αρνητικά του δι-
αδικτύου και του υπολογιστή. Καταρχάς,
υπάρχει κίνδυνος για τον υπολογιστή
από ιούς ή άλλα κακόβουλα λογισμικά,
αν δεν ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα
προστασίας. Το ηλεκτρονικό έγκλημα,
καθώς και η υποκλοπή πνευματικών
δικαιωμάτων και προσωπικών στοιχεί-
ων αποτελούν σημαντικούς παράγοντες
λήψης πρόσθετων μέτρων για την προ-
στασία μας. Παράλληλα, η προτίμηση
πολλών ανθρώπων να μιλήσουν μέσω
διαδικτύου παρά να βρεθούν από κοντά,
αποδυναμώνει την αυθεντική επικοινω-
νία και οδηγεί τους ανθρώπους να απο-
μακρύνονται μεταξύ τους. Τέλος, ο σημα-
ντικότερος κίνδυνος για τους νέους είναι
ο εθισμός στο διαδίκτυο, που συμβάλλει
στην αποξένωση από τα αγαπημένα μας
πρόσωπα και το περιβάλλον στο οποίο
ζούμε.
Όλα αυτά μας δείχνουν ότι το διαδίκτυο
είναι ένα πολύ σπουδαίο εργαλείο που
έχουμε στα χέρια μας, το οποίο όμως
μπορεί να μετατραπεί και σε επικίνδυνο
όπλο.
του Φίλιππου Γιαμαλή
Ο εκφοβισμός έχει βρει στο χώρο του
διαδικτύου ένα νέο ευρύ πεδίο δράσης.
Άλλοτε ανώνυμα, άλλοτε με επώνυμες
επιθέσεις πολλοί άνθρωποι γίνονται
αποδέκτες κάθε λεκτικής ή μη λεκτικής
συμπεριφοράς η οποία παίρνει τη μορ-
φή πρότασης ή πρόσκλησης για τέλεση
επικοινωνίας με σεξουαλικό περιεχόμενο.
Πρόκειται βέβαια, για μία εγκληματική
πρακτική που οφείλει να κρατά σε εγρή-
γορση τους γονείς, προκειμένου να προ-
φυλάξουν τα παιδιά τους από την επικοι-
νωνία με τέτοια άτομα.
Οι διαδικτυακοί δράστες προσεγγίζουν τα
θύματά τους, συνήθως, μέσω των κοινω-
νικών μέσων δικτύωσης παριστάνοντας
συνομηλίκους του ίδιου ή του αντίθετου
φύλου ή παίρνοντας την ταυτότητα ενός
ελκυστικού άνδρα ή μιας ελκυστικής
γυναίκας. Κατά τη διάρκεια της επικοι-
νωνίας τους όταν καταφέρνουν να απο-
κτήσουν το «πολυπόθητο» υλικό, οι δρά-
στες υπό την απειλή να δημοσιεύσουν
το υλικό ή να το αποστείλουν στο οικείο
περιβάλλον των θυμάτων, αποκαλύπτουν
τους πραγματικούς τους σκοπούς, που
είναι κυρίως σεξουαλικού ή οικονομικού
ενδιαφέροντος.
Στο διαδίκτυο είναι πολύ εύκολο κάποιος
να πει ψέματα για το ποιος πραγματικά
είναι. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτι-
κοί και να τηρούμε κάποιους κανόνες για
να είμαστε ασφαλείς στο διαδίκτυο. Προ-
σαρμόζω τις ρυθμίσεις απορρήτου, έτσι
ώστε να μην μπορούν όλοι να βλέπουν
το προφίλ μας και τι ανεβάζουμε. Δεν
ανοίγουμε ποτέ συνημμένα αρχεία και
συνδέσμους από αγνώστους. Δεν κανο-
νίζουμε ποτέ συναντήσεις με ανθρώπους
που δεν γνωρίζουμε ακόμα και αν είναι
«φίλοι μας» στο διαδίκτυο.
Διαδικτυακή
εκμετάλλευση
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ
ΠΑΝΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΑΣ ΓΙΑ
ΝΑ ΜΗΝ
ΤΣΙΜΠΗΣΕΤΕ ΤΟ
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ηλεκτρονικό ψάρεμα
στον ιστότοπο: https://cybersecuritymonth.eu/
DIGIZENS.pdf
«Την αποκλειστική ευθύνη της παρούσας έκδοσης φέρει ο συγγραφέας της. Η Ευρωπαϊκή Ένωση
δεν φέρει καµία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των περιεχοµένων σ’ αυτήν πληροφοριών.»

Recommandé

Saferinternet.gr newsletter issue2_2015 par
Saferinternet.gr newsletter issue2_2015Saferinternet.gr newsletter issue2_2015
Saferinternet.gr newsletter issue2_2015Tsormpatzoglou Nestor
1.4K vues7 diapositives
Ασφάλεια στο διαδίκτυο (Εργασία της μαθήτριας Μαριαλένας Κ., Α1) par
Ασφάλεια στο διαδίκτυο (Εργασία της μαθήτριας Μαριαλένας Κ., Α1)      Ασφάλεια στο διαδίκτυο (Εργασία της μαθήτριας Μαριαλένας Κ., Α1)
Ασφάλεια στο διαδίκτυο (Εργασία της μαθήτριας Μαριαλένας Κ., Α1) 1lykeioperamatos
299 vues15 diapositives
Σουχλάκα Αλεξάνδρα Γ3.pdf par
Σουχλάκα Αλεξάνδρα Γ3.pdfΣουχλάκα Αλεξάνδρα Γ3.pdf
Σουχλάκα Αλεξάνδρα Γ3.pdfprotypo
3 vues21 diapositives
Ασφάλεια στο διαδίκτυο par
Ασφάλεια στο διαδίκτυοΑσφάλεια στο διαδίκτυο
Ασφάλεια στο διαδίκτυοgeorgetsouras
200 vues10 diapositives
τμήμα Α2: Ασφάλεια Στο Διαδίκτυο par
τμήμα Α2: Ασφάλεια Στο Διαδίκτυο τμήμα Α2: Ασφάλεια Στο Διαδίκτυο
τμήμα Α2: Ασφάλεια Στο Διαδίκτυο lyknikai
1.3K vues26 diapositives
Saferinternet newsletter issue1_2013 par
Saferinternet newsletter issue1_2013Saferinternet newsletter issue1_2013
Saferinternet newsletter issue1_2013Tsormpatzoglou Nestor
313 vues8 diapositives

Contenu connexe

Similaire à DIGIZENS.pdf

Ιφιγένεια Περακάκη Γ3.pptx par
Ιφιγένεια Περακάκη Γ3.pptxΙφιγένεια Περακάκη Γ3.pptx
Ιφιγένεια Περακάκη Γ3.pptxprotypo
9 vues23 diapositives
ασφάλεια και διαδίκτυο par
ασφάλεια και διαδίκτυοασφάλεια και διαδίκτυο
ασφάλεια και διαδίκτυοkkll6465
10K vues20 diapositives
κοινωνικά δίκτυα (Social networks) par
κοινωνικά δίκτυα (Social networks)κοινωνικά δίκτυα (Social networks)
κοινωνικά δίκτυα (Social networks)Kostas Tsigounakis
354 vues13 diapositives
Internet safety par
Internet safety Internet safety
Internet safety Anna Dimitrakopoulou
266 vues44 diapositives
Saferinternet.gr newsletter issue3_2015 (1) par
Saferinternet.gr newsletter issue3_2015 (1)Saferinternet.gr newsletter issue3_2015 (1)
Saferinternet.gr newsletter issue3_2015 (1)Tsormpatzoglou Nestor
1.5K vues6 diapositives
Saferinternet.gr Newsletter (Issue 3, 2015) par
Saferinternet.gr Newsletter (Issue 3, 2015)Saferinternet.gr Newsletter (Issue 3, 2015)
Saferinternet.gr Newsletter (Issue 3, 2015)Penelope Markellou
1.3K vues6 diapositives

Similaire à DIGIZENS.pdf(20)

Ιφιγένεια Περακάκη Γ3.pptx par protypo
Ιφιγένεια Περακάκη Γ3.pptxΙφιγένεια Περακάκη Γ3.pptx
Ιφιγένεια Περακάκη Γ3.pptx
protypo9 vues
ασφάλεια και διαδίκτυο par kkll6465
ασφάλεια και διαδίκτυοασφάλεια και διαδίκτυο
ασφάλεια και διαδίκτυο
kkll646510K vues
κοινωνικά δίκτυα (Social networks) par Kostas Tsigounakis
κοινωνικά δίκτυα (Social networks)κοινωνικά δίκτυα (Social networks)
κοινωνικά δίκτυα (Social networks)
2project α' λυκειου κοινωνικα δικτυα α ομαδα par 2lykkomo
2project α' λυκειου κοινωνικα δικτυα α ομαδα2project α' λυκειου κοινωνικα δικτυα α ομαδα
2project α' λυκειου κοινωνικα δικτυα α ομαδα
2lykkomo396 vues
Ανδριάνα_Μπάσα_1092480_Μαρία_Βαλμά_1090223 par ssuserfd224d
Ανδριάνα_Μπάσα_1092480_Μαρία_Βαλμά_1090223Ανδριάνα_Μπάσα_1092480_Μαρία_Βαλμά_1090223
Ανδριάνα_Μπάσα_1092480_Μαρία_Βαλμά_1090223
ssuserfd224d69 vues
Project A΄ Λυκείου 2014-2015, A3, Social media 2015 par paez2012
Project A΄ Λυκείου 2014-2015, A3, Social media 2015Project A΄ Λυκείου 2014-2015, A3, Social media 2015
Project A΄ Λυκείου 2014-2015, A3, Social media 2015
paez2012809 vues
χαρικλεια κουνιωτη 1049172_βικτωρια-ειρηνη_κατσουδα_1049299 par Χαρά Κουνιώτη
χαρικλεια κουνιωτη 1049172_βικτωρια-ειρηνη_κατσουδα_1049299χαρικλεια κουνιωτη 1049172_βικτωρια-ειρηνη_κατσουδα_1049299
χαρικλεια κουνιωτη 1049172_βικτωρια-ειρηνη_κατσουδα_1049299
Ασφαλής πλοήγηση στο Διαδίκτυο par Vasilis Drimtzias
Ασφαλής πλοήγηση στο ΔιαδίκτυοΑσφαλής πλοήγηση στο Διαδίκτυο
Ασφαλής πλοήγηση στο Διαδίκτυο
Vasilis Drimtzias55.8K vues
Koinwnika diktya kai neoi par 4gymsch
Koinwnika diktya kai neoiKoinwnika diktya kai neoi
Koinwnika diktya kai neoi
4gymsch61 vues
κίνδυνοι στο διαδίκτυο par Katerina Katerina
κίνδυνοι στο διαδίκτυοκίνδυνοι στο διαδίκτυο
κίνδυνοι στο διαδίκτυο
Katerina Katerina1.9K vues
Ασφαλεια στο Διαδικτυο par vagarg
Ασφαλεια στο ΔιαδικτυοΑσφαλεια στο Διαδικτυο
Ασφαλεια στο Διαδικτυο
vagarg1K vues
Σαββάκη Μαρία Γ3.pptx par protypo
Σαββάκη Μαρία Γ3.pptxΣαββάκη Μαρία Γ3.pptx
Σαββάκη Μαρία Γ3.pptx
protypo4 vues

Plus de afrodite3

Η ενέργεια έχει πολλά πρόσωπα.pptx par
Η ενέργεια έχει πολλά πρόσωπα.pptxΗ ενέργεια έχει πολλά πρόσωπα.pptx
Η ενέργεια έχει πολλά πρόσωπα.pptxafrodite3
13 vues19 diapositives
Στατικός ηλεκτρισμός.pptx par
Στατικός ηλεκτρισμός.pptxΣτατικός ηλεκτρισμός.pptx
Στατικός ηλεκτρισμός.pptxafrodite3
20 vues25 diapositives
2nd Primary School of Zografou- erasmus site- Disemination.pdf par
2nd Primary School of Zografou- erasmus site- Disemination.pdf2nd Primary School of Zografou- erasmus site- Disemination.pdf
2nd Primary School of Zografou- erasmus site- Disemination.pdfafrodite3
61 vues1 diapositive
2nd Primary School of Ζografou.pptx par
2nd Primary School of Ζografou.pptx2nd Primary School of Ζografou.pptx
2nd Primary School of Ζografou.pptxafrodite3
97 vues12 diapositives
GREECE.pptx par
GREECE.pptxGREECE.pptx
GREECE.pptxafrodite3
98 vues18 diapositives
2nd Primary School of Zografou- erasmus site- Disemination.pdf par
2nd Primary School of Zografou- erasmus site- Disemination.pdf2nd Primary School of Zografou- erasmus site- Disemination.pdf
2nd Primary School of Zografou- erasmus site- Disemination.pdfafrodite3
3 vues1 diapositive

Plus de afrodite3(10)

Η ενέργεια έχει πολλά πρόσωπα.pptx par afrodite3
Η ενέργεια έχει πολλά πρόσωπα.pptxΗ ενέργεια έχει πολλά πρόσωπα.pptx
Η ενέργεια έχει πολλά πρόσωπα.pptx
afrodite313 vues
Στατικός ηλεκτρισμός.pptx par afrodite3
Στατικός ηλεκτρισμός.pptxΣτατικός ηλεκτρισμός.pptx
Στατικός ηλεκτρισμός.pptx
afrodite320 vues
2nd Primary School of Zografou- erasmus site- Disemination.pdf par afrodite3
2nd Primary School of Zografou- erasmus site- Disemination.pdf2nd Primary School of Zografou- erasmus site- Disemination.pdf
2nd Primary School of Zografou- erasmus site- Disemination.pdf
afrodite361 vues
2nd Primary School of Ζografou.pptx par afrodite3
2nd Primary School of Ζografou.pptx2nd Primary School of Ζografou.pptx
2nd Primary School of Ζografou.pptx
afrodite397 vues
2nd Primary School of Zografou- erasmus site- Disemination.pdf par afrodite3
2nd Primary School of Zografou- erasmus site- Disemination.pdf2nd Primary School of Zografou- erasmus site- Disemination.pdf
2nd Primary School of Zografou- erasmus site- Disemination.pdf
afrodite33 vues
school_report.pdf par afrodite3
school_report.pdfschool_report.pdf
school_report.pdf
afrodite311 vues
2nd Primary School of Ζografou.pptx par afrodite3
2nd Primary School of Ζografou.pptx2nd Primary School of Ζografou.pptx
2nd Primary School of Ζografou.pptx
afrodite314 vues
City of Athens.pptx par afrodite3
City of Athens.pptxCity of Athens.pptx
City of Athens.pptx
afrodite3110 vues
Hellenic Republic.pptx par afrodite3
Hellenic Republic.pptxHellenic Republic.pptx
Hellenic Republic.pptx
afrodite327 vues

Dernier

Triti_Hlikia_2023.pptx par
Triti_Hlikia_2023.pptxTriti_Hlikia_2023.pptx
Triti_Hlikia_2023.pptx36dimperist
39 vues3 diapositives
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf par
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdfΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf2lykkomo
782 vues1 diapositive
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx par
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptxΗ σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptxΔήμητρα Τζίνου
65 vues33 diapositives
2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ... par
2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ...2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ...
2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ...ssuser9e6212
502 vues7 diapositives
32 Δραστηριότητες Nezha.pdf par
32 Δραστηριότητες Nezha.pdf32 Δραστηριότητες Nezha.pdf
32 Δραστηριότητες Nezha.pdfTassos Karampinis
10 vues652 diapositives
ζωα υπο εξαφάνιση.pptx par
ζωα υπο εξαφάνιση.pptxζωα υπο εξαφάνιση.pptx
ζωα υπο εξαφάνιση.pptxStella Mpezantakou
69 vues11 diapositives

Dernier(20)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf par 2lykkomo
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdfΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf
2lykkomo782 vues
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx par Δήμητρα Τζίνου
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptxΗ σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx
2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ... par ssuser9e6212
2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ...2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ...
2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ...
ssuser9e6212502 vues
ΕΘΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptx par ssuser86b52c
ΕΘΙΜΑ  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptxΕΘΙΜΑ  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptx
ΕΘΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptx
ssuser86b52c7 vues
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ par ssuser43d27b
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
ssuser43d27b35 vues
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ. par ssuser43d27b
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.
ssuser43d27b26 vues
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf par ssuser9e6212
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf
ssuser9e6212411 vues
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx par 7gymnasiokavalas
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptxΕκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf par 2lykkomo
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdfΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf
2lykkomo990 vues
Τριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείο par Dimitra Mylonaki
Τριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείοΤριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείο
Τριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείο
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptx par ssuser86b52c
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptxΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptx
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptx
ssuser86b52c11 vues
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptx par ssuser86b52c
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptxΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptx
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptx
ssuser86b52c8 vues
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf par ssuser369a35
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdfΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf
ssuser369a3517 vues

DIGIZENS.pdf

 • 1. DIGIZENS Ένα περιοδικό από το Πάνελ Νέων του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΤΕΥΧΟΣ 1ο 2022
 • 2. Το διαδίκτυο είναι ένα υπέροχο μέρος που όμως περιέχει πολλούς κινδύνους. Εμείς είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε να πλοηγήστε με ασφάλεια! Για πληροφορίες και εκπαιδευτικό υλικό επισκεφθείτε τη σελίδα Saferinternet4kids.gr. Για υποστήριξη από ειδικούς αν κάτι σας ανησυχήσει στο διαδίκτυο καλέστε την Help-line στο 2106007686. Και αν συναντήσετε παράνομο περιεχόμενο κάντε καταγγελία στη Safeline.gr. 5G
 • 3. EDIT ORIAL Η ιδέα δημιουργίας ενός περιοδικού, στο οποίο θα καταγράφονται οι απόψεις των νέων για τον κόσμο του διαδικτύου μας φάνηκε ιδιαίτερα ελκυστική. Τα μέλη του πάνελ νέων του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου συνερ- γάστηκαν με μεράκι και μέσα από τα δικά τους μάτια ανέλυσαν θέματα που τους απασχολούν όσον αφορά στην ενασχό- λησή τους με το διαδίκτυο. Δημιουργήσαμε σαν ομάδα ένα περιοδι- κό από νέους για νέους και ελπίζουμε να το απολαύσετε. DIGIZENS λοιπόν! Σε καλωσορίζουμε και σε παραδίδουμε ελεύθερο στο αναγνω- στικό κοινό, να μοιράσεις απλόχερα τη γνώση και τις βάσεις για ένα καλύτερο και ασφαλέστερο διαδίκτυο!
 • 4. 3 τρόποι για να εντοπίσετε γατόψαρο ένα Στην γλώσσα του internet, γατόψαρο ή αλλιώς catfish ονομάζεται η διαδικασία στην οποία ένας άνθρωπος δημιουργεί ένα προφίλ στα social media, χρησιμοποι- ώντας ψεύτικα στοιχεία (άλλο όνομα, φωτογραφίες που δεν του ανήκουν κλπ). Οι περισσότεροι άνθρωποι, που πέφτουν θύματα catfish, χρειάζονται αρκετό καιρό ή ακόμη και χρόνια για να αντιληφθούν τα ψέμματα. Γι’ αυτό και υπάρχουν κάποιοι βασικοί τρόποι να καταλάβετε πότε ένας άνθρωπος, που γνωρίζετε από τα social media, σας λέει ψέμματα. 1. Το προφίλ του φαίνεται ψεύτικο. Όταν γνωρίζετε έναν άνθρωπο μόνο από τα social media, καλό θα ήταν να προσέξετε πολύ κάποια συγκεκριμένα πράγ- ματα στο προφίλ του. Ένας πολύ καλός τρόπος είναι να κοιτάξετε την λίστα των φίλων του. Αν έχει μια αρκετά αληθοφανή λίστα φίλων ή ακόμη καλύτε- ρα αν έχετε κοινούς φίλους, είναι πολύ πιθανό ότι πρόκειται για ένα αληθινό προφίλ. 2. Δεν σας μιλάει στο τηλέφωνο. Ένας τέτοιος άνθρωπος θα βρίσκει πάντα μια δικαιολογία για να αποφύγει αυτόν τον τρόπο επικοινωνίας. Θα αποφεύ- γει πάντα την απάντηση σε αυτήν την ερώτηση. Το καλύτερο που μπορείτε να της Φωτεινής Αλεξίου
 • 5. κάνετε είναι να επιμένετε να μιλήσετε μαζί του, είτε μέσω τηλεφώνου ή ακόμη καλύ- τερα και με βιντεοκλήση. Αν αυτός ο άνθρωπος δεν έχει κάτι να κρύψει, δεν θα έχει πρόβλημα να μιλήσει μαζί σας. 3. Διαθέτει ψεύτικες φωτογραφίες. Φυσικά, ένας άνθρωπος που κάνει catfish σε άτομα δεν πρόκειται να χρησιμοποιεί δικές του φωτογραφίες στο προφίλ του. Μια καλή αναζήτηση, των φωτογραφιών που σας έχει δώσει, στο ίντερνετ θα δώσει κάποιες απαντήσεις στις υποψίες σας. Επιπλέον μπορείτε να του ζητάτε να σας στέλνει κάποιες ιδιαίτερες φωτογραφίες (για παράδειγμα μπορείτε να του ζητήσετε μια φωτογραφία, στην οποία κρατάει ένα χαρτί που γράφει το όνομά σας ή γενικά μια φράση που σας αρέσει). Ελπίζω αυτοί οι τρόποι να σας βοηθήσουν να αποφύγετε τέτοιου είδους, συναισθη- ματικές κυρίως απάτες ή αν βρίσκεστε σε μια τέτοια κατάσταση να καταλάβατε με τι είδους άτομα μιλάτε.
 • 7. Η έμφυλη βία είναι, δυστυχώς, ένα πα- νανθρώπινο και καθημερινό φαινόμενο το οποίο χαρακτηρίζεται από τη διενέρ- γεια οποιαδήποτε επιβλαβούς πράξης εναντίον ενός ατόμου με γνώμονα το φύλο του. Τέτοιες πράξεις είναι αναγκαίο να καταγγέλλονται και να διώκονται καθώς αποτελούν ζήτημα παραβίασης της ιδιωτικής ζωής και σοβαρής απειλής στην ψυχοσωματική υγεία των ανθρώ- πων. Με το ίντερνετ όμως να κάνει ολο- ένα εντονότερη την παρουσία του στην ζωή μας η ανάπτυξη ενός νέου είδους έμφυλης βίας έγινε πλέον αναπόφευκτη. Αυτή είναι η διαδικτυακή έμφυλη βία. Η έμφυλη βία μέσω του ίντερνετ εκδη- λώνεται με πράξεις κακοποιητικές οι οποίες πραγματοποιούνται με την χρήση των νέων μέσων της τεχνολογίας. Τα πιο συνήθη θύματα, σύμφωνα πάντα με έρευνες, αποτελούν οι γυναίκες, τα κο- ρίτσια μικρής ηλικίας ή τα μέλη της κοι- νότητας LGBTQ+. Κακόβουλες ενέργειες σαν κι αυτές μπορεί να είναι η σεξουαλι- κή εκμετάλλευση, η ρητορική μίσους ή και η παρακολούθηση μέσω εφαρμογών GPS. Φυσικά η επίδραση τους στην ψυ- χοσύνθεση των θυμάτων μπορεί να απο- δειχθεί καταστροφική πράγμα που κα- θιστά την αντιμετώπισή τους όχι απλώς κρίσιμη άλλα αναγκαία. Οι κύριοι στόχοι για την καταστολή του φαινομένου δεν αφορούν ωστόσο μονά- χα την αντιμετώπιση της ήδη υπάρχου- σας κατάστασης αλλά περιλαμβάνουν την πρόληψη και άμβλυνση παρόμοι- ων συμπεριφορών στο μέλλον. Έτσι η αποστολή αυτή καθίσταται ακόμα πιο απαιτητική με κύριους στόχους την δια- σφάλιση ότι όλα τα θύματα της έμφυλης βίας έχουν επαρκή και έγκαιρη πρό- σβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες που θα ανταποκριθούν στο κάλεσμά τους καθώς και την μείωση του κινδύνου εμφάνισης έμφυλης βίας στο διαδίκτυο. Για να επι- τευχθεί φυσικά αυτό απαιτείται όχι μόνο η δραστηριοποίηση των ίδιων των θυμά- των αλλά και η ορθή συμπεριφορά κάθε χρήστη του διαδικτύου που γίνεται «μάρ- τυρας» σε μια τέτοια κατάσταση. Η έμφυλη βία στο διαδίκτυο της Μαρίνας Κοπιδάκη
 • 8. Η αντιμετώπιση του διαδικτυακού μίσους από τον ίδιο τον δέκτη είναι σημαντικό να γίνεται με την καταγγελία του φαινο- μένου και όχι κρύβοντάς το εξαιτίας του αισθήματος του φόβου. Αρχικά σημαντι- κό είναι το θύμα να απευθυνθεί σε κά- ποιον που εμπιστεύεται, πράγμα που θα έχει ως αποτέλεσμα την ανακούφιση από το άγχος και την συναισθηματική σύγ- χυση που συνήθως προκαλεί η εμπειρία της διαδικτυακής παρενόχλησης. Έπει- τα, σημαντικό είναι σε περίπτωση που οποιοσδήποτε αισθανθεί ανασφαλής κατά την πλοήγηση του στο διαδίκτυο εξαιτίας της δραστηριότητας κάποιου άλ- λου χρήστη, να κάνει άμεσα αναφορά σε εκείνον έχοντας διατηρήσει φυσικά κά- ποιο μόνιμο αρχείο ως αποδεικτικό στοι- χείο του πιθανώς κακοποιητικού φαινο- μένου ώστε αν η κατάσταση επιδεινωθεί να υπάρξει η δυνατότητα να στροφής στις αρχές και δίωξης του κακόβουλου χρήστη. Επιπλέον, εξίσου σημαντικός είναι ο ρόλος των υπόλοιπων χρηστών που γίνονται «θεατές» σε τέτοιου είδους κακοποιητικά φαινόμενα. Σε περίπτω- ση που πέσει στην αντίληψη κάποιου χρήστη μια πιθανή βίαια συμπεριφορά είναι απαραίτητη η παρέμβαση με στόχο την καταστολή του φαινομένου. Υπάρχει η δυνατότητα ένας «θεατής» να έρθει σε επικοινωνία με το θύμα μέσω προ- σωπικού μηνύματος ώστε να μάθει αν είναι καλά και αν χρειάζεται βοήθεια ή ακόμα να καταγγείλει ο ίδιος την παρε- νόχληση με σκοπό να αποκλείσει τους κακόβουλους χρήστες. Τέλος, είναι κρί- σιμο η παρουσία της έμφυλης βίας στον κυβερνοχώρο να μην αποκρύπτεται και να γίνεται συζήτηση για αυτό καθώς και να μοιράζονται πληροφορίες με στόχο την ενημέρωση και αποτελεσματικότερη αποφυγή της. Για την επίτευξη λοιπόν όλων των παραπάνω στόχων εμείς, στο saferinternet4kids, δουλεύουμε καθη- μερινά ώστε να εξαλείψουμε αυτά τα φαινόμενα λειτουργώντας όχι μόνο ως φορέας υποστήριξης και καταγγελίας αλλά και ως φορέας ενημέρωσης και εκπαίδευσης όσο αναφορά κάθε είδους νοσηρό φαινόμενο και επιβλαβές περι- εχόμενο σε αυτόν τον νέο και δυνητικά υπέροχο χώρο του διαδικτύου μας!
 • 9. Να κεράσουμε ένα Cookie; της Ηλέκτρας Χατζηδημητρίου Στα δεξιά, βλέπετε μια φωτογραφία του Μάρκ Ζούκερμπεργκ από το 2016, ιδι- οκτήτη και ιδρυτή πολλών κοινωνικών δικτύων όπως το Facebook, Instagram και Whattsapp να γιορτάζει 500 δισεκα- τομμύρια χρήστες του Instagram. Αυτό που ο κόσμος αμέσως παρατήρησε είναι ότι ο CEO της Meta και συνιδρυτής της Facebook έχει καλύψει με προστατευτική ταινία την κάμερα και το μικρόφωνό του. Μήπως ξέρει κάτι που δεν ξέρουμε; Η φωτογραφία έκανε τον κύκλο του Δια- δικτύου, δίνοντας αφετηρία σε μεγάλες συζητήσεις τόσο για την ασφάλειά μας κατά την χρήση του Διαδικτύου όσο και για το ποιός μπορεί να προσπαθήσει να υποκλέψει συζητήσεις ή βίντεό μας όσο εμείς σερφάρουμε στο Ίντερνετ. Και οι περισσότεροι από εμάς ακολουθούμε μέχρι και σήμερα το παράδειγμα του Ζούκερμπεργκ έχοντας συνεχώς καλυμ- μένη την κάμερα του λάπτοπ. Από ποιόν όμως προστατευόμαστε; Τι είναι αυτό που θέτουμε σε κίνδυνο όταν κρατάμε την κάμερα και το μικρόφωνο ακάλυπτα; Γιατί να προσπαθήσει κάποιος να μας βι- ντεοσκοπήσει ή να μας μαγνητοφωνήσει χωρίς την θέλησή μας; Ένας από τους μεγαλύτερους κινδύνους σήμερα στο διαδίκτυο και ίσως η σημα- ντικότερη πηγή πλούτου για τις μεγάλες εταιρίες όπως τη Meta, την Amazon και την Google είναι η κλοπή προσωπικών δεδομένων. Δηλαδή, η συλλογή ιδιωτι- κών πληροφοριών (όπως τα γενέθλιά μας, την χώρα στην οποία μένουμε, το αγαπημένο μας τραγούδι ή το αγαπημένο μας χόμπι) που έπειτα αναπαράγονται και διακινούνται, χρησιμοποιούνται σε έρευ- νες και αποθηκεύονται ώστε να αποκτή- σουν οι εταιρείες τα απαραίτητα εφόδια για να μας χειραγωγήσουν και για να μας πουλήσουν τα προϊόντα τους. Στη συλλογή αυτή μπορεί να συναινέσουμε (όταν, για παράδειγμα, συμπληρώνουμε τα στοιχεία μας για να δημιουργήσουμε έναν λογαριασμό στο Facebook ή όταν αποδεχόμαστε τα cookies σε έναν ιστό- τοπο) ή τα δεδομένα μας συλλέγονται
 • 10. χωρίς εμείς να το καταλαβαίνουμε ή να το θελουμε (όταν καταγράφεται κάτι από το μικρόφωνό μας αν και την έχουμε κλειστή). Αυτή η δραστηριότητα απο- τελεί μια χυδαία, ατέρμονη παραβίαση της ιδιωτικότητας του ανθρώπου που προσβάλει τόσο την ιδέα της ιδιωτικό- τητας στο σύγχρονο κόσμο, όσο και την κυριότητα κάθε ανθρώπου σε πληροφο- ρίες που αφορούν τον ίδιο και την ζωή του. Ένα πολύ απλό παράδειγμα είναι η υποκλοπή του ιστορικού αναζήτησής μας στο Google. Αυτό είναι αδιαμφισβή- τητα μία από τις σημαντικότερες ιδιωτι- κές μας πληροφορίες, αφού μαρτυρά τα ενδιαφέροντά μας, τις ευαισθησίες μας και την προσωπικότητά μας. Με αυτές τις πληροφορίες μια εταιρία κατέχει κάθε στοιχείο που χρειάζεται για να μας αποπλανήσει και να μας κάνει πελάτες της. Αν σήμερα αναζητήσει κανείς στο Google ζευγάρια αθλητικά παπούτσια, και μάλιστα κοιτάξει εκατό φωτογραφίες αθλητικών παπουτσιών χρώματος μωβ, των οποίων η τιμή είναι μεταξύ 50 και 100 ευρώ, η Google θα συλλέξει αυτά τα στατιστικά και θα τα πουλήσει σε εται- ρίες όπως την Nike και την Intersport. Την επόμενη φορά που ο ίδιος χρήστης θα συνδεθεί στο διαδίκτυο, οι ιστοσελί- δες θα γεμίσουν με διαφημίσεις Nike και Intersport μωβ αθλητικών παπουτσιών που δεν κοστίζουν πάνω από 100 ευρώ. Η παραβίαση, όμως, της ιδιωτικότητας έχει πια λάβει ακόμη μεγαλύτερες δια- στάσεις πέρα από τις στοχευμένες δι- αφημίσεις (targeted/relevant ads). Τα προσωπικά δεδομένα πλέον μπορούν κυριολεκτικά να ανεβάζουν κυβερνήσεις. Στην τελευταία φάση του προεκλογικού αγώνα για τις εκλογές του 2016 στην Αμερική, το Facebook (σήμερα ονό- ματι Meta) πούλησε στην Cambridge Analytica τα προσωπικά δεδομένα (σχε- τικά με τις πολιτικές πεποιθήσεις) όσων αμερικανών ψηφοφόρων είχαν λογα- ριασμό Facebook (περίπου 10 εκατομ- μυρίων). Στα δεδομένα αυτά η εταιρία απέκτησε πρόσβαση παρακολουθώντας τις πολιτικές προτιμήσεις κάθε Αμερικα- νού πολίτη καταγράφοντας τα like και τα post κάθε χρήστη, τους ακολούθους και τα σχόλια που κάθε χρήστης έκανε σε πολιτικοποιημένα άρθρα και συζητήσεις. Παράλληλα, σε έντονα δραστήριους σε πολιτικές συζητήσεις χρήστες, η πλατ- φόρμα έστελνε quiz προσωπικότητας,
 • 11. κατασκευασμένα από τον Αμερικανό ερευνητή του Cambridge Aleksandr Kogan, που αν και έμοιαζαν με ασήμαντα παιχνίδια, στην πραγματικότητα κατέ- γραφαν πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις κάθε χρήστη. Τα δεδομένα αυτά, συλ- λεγμένα και παραχωρημένα χωρίς να το ξέρουν οι χρήστες, χρησιμοποιήθηκαν από την Cambridge Analytica για την δη- μιουργία στοχευμένων πολιτικών διαφη- μίσεων που υποστηρίζουν τον Donald Trump (που, με λίγα λόγια, έλεγαν στους ψηφοφόρους αυτό που ήθελαν να ακού- σουν). Σύμφωνα με εκτενείς στατιστικές έρευνες, οι διαφημίσεις αυτές έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην εκλογή του Τραμπ. Πέρα, λοιπόν από την ιδιωτικότη- τα, η κλοπή των δεδομένων αυτών πα- ραβιάζει πλέον πολύτιμους, πανανθρώ- πινους θεσμούς όπως την δημοκρατία, την ελευθερία του λόγου και της έκφρα- σης, το δικαίωμα εκλέγειν-εκλέγεσθαι. Έχοντας, λοιπόν, στο μυαλό, την τερά- στια σημασία της υποκλοπής προσω- πικών δεδομένων, είναι σημαντικό να αρχίσουμε να παλεύουμε ενάντια στην παραβίαση των δικαιωμάτων μας για το χρηματικό όφελος εταιριών. Πολλοί επιστήμονες προτείνουν ότι είναι ιδιαί- τερα σημαντικό να παλέψουμε ώστε να αποζημιωθούμε χρηματικά για τις παρα- βιάσεις αυτές, με χρηματικά ποσά ανά- λογα του κέρδους κάθε εταιρείας που χρησιμοποιεί τα δεδομένα μας. Άλλοι θεωρούν ότι υπάρχει κάποιο όφελος στο να χρησιμοποιούνται τα δεδομένα μας αρκεί αυτό να γίνεται ελεγμένα με την συναίνεση του χρήστη. Οποια, όμως, και να είναι η στάση μας σε αυτό το debate, δεδομένης της έκτασης αυτού του προ- βλήματος πρέπει αδιαμφισβήτητα να κινητοποιηθούμε. Πρώτο βήμα είναι η ενημέρωση. Σίγουρα θα έχετε ακούσει αμέτρητες θεωρίες συνομωσίας (όπως τα τσιπάκια του Bill Gates στο εμβόλιο κατά του Covid) που προσπαθούν (αλλά αποτυχαίνουν) να ερμηνεύσουν ή να καταλάβουν πως οι εταιρείες κλέβουν τα δεδομένα μας. Η άγνοιά μας σε αυτό το κομμάτι και γενικότερα στην λειτουργία των αλγορίθμων των κοινωνικών δι- κτύων και του Ίντερνετ είναι το μεγάλο προβάδισμα όσων προσπαθούν να μας παραπλανήσουν στο να μοιραστούμε προσωπικές πληροφορίες.
 • 12. Ορίστε, λοιπόν, 2 μύθοι (και οι αλήθειες) γύρω από την κλοπή προσωπικών δεδομέ- νων στο διαδίκτυο: Μύθος: Το μικρόφωνο και η κάμερα καταγράφουν τι λέω και τι κάνω. Αλήθεια: Αυτό θα ήταν πρακτικά ανέφικτο, αφού το να είμαστε συνέχεια σε απευθείας σύνδεση με τον Ζούκερμπεργκ απαιτεί πολύ αποθηκευτικό χώρο, εξαιρετικά γρήγορες ταχύτητες Ίντερνετ (σίγουρα θα έχετε παρατηρήσει ότι αν προσπαθήσετε να σερφάρετε στο διαδίκτυο ενώ μιλάτε σε κάποιον στο τηλέφω- νο το κινητό κολλάει/ αργεί να φορτώσει), και δεν χρησιμεύει σε τίποτα αφού πολύ μικρό ποσοστό αυτών που κάνουμε και λέμε είναι χρήσιμο. Στην πραγμα- τικότητα, καταγράφονται λέξεις ή φράσεις σε πολύ μικρές γραμμές κώδικα που μεταφράζονται από υπολογιστές σε στατιστικά, χωρίς να παρεμβαίνει απαραίτητα κάποιος άνθρωπος. Οι φράσεις αυτές είναι πολύ εξειδικευμένες και πρέπει να τις πούμε πολλές φορές. Για παράδειγμα, αν σε μια συζήτησή μας αναφερθεί η λέξη «ποδόσφαιρο», ο υπολογιστής δεν καταγράφει γιατί οποιοσδήποτε θα μπορούσε να κάνει συζήτηση για το συγκεκριμένο άθλημα. Αν, βέβαια, πούμε το όνομα κά- ποιου παίκτη ή κάποιου προπονητή, και μάλιστα 2 ή περισσότερες φορές, ο υπο- λογιστής πιάνει τις λέξεις και τις καταγράφει, γιατί θεωρεί ότι είμαστε φαν αφού έχουμε εξειδικευμένες γνώσεις. Μύθος: με καλούς κωδικούς και πολλή προσοχή μπορώ να είμαι απολύτως προστατευμένος/η από κλοπή προσωπικών δεδομένων. Αλήθεια: Ακόμη και αν είναι όλα προστατευμένα, στην πραγματικότητα δεν υπάρχει κανένας γνωστός τρόπος να αφαιρέσουμε τελείως το ηλεκτρονικό μας αποτύπωμα, μόνο να το ελαχιστοποιήσουμε. Μόνο και μόνο το να κάνουμε λάικ σε ένα ποστ για την καινούργια ταινία της Μάρβελ είναι αρκετά δεδομένα ώστε το Facebook και η Disney να συνεργαστούν και να μας στείλουν διαφημίσεις σχε- τικές με αυτό, να βελτιώσουν τα προϊόντα τους και να συνεχίσουν να ανεβάζουν σχετικές αναρτήσεις. Πρέπει, παρά την προσοχή στην δραστηριότητά μας, να είμαστε πάντα σε εγρήγορση και να γνωρίζουμε ότι πολλά δεδομένα μας συλλέ- γονται παρά την θέλησή μας.
 • 13. Επόμενο βήμα είναι μερικές εύκολες ενέργειες που μπορεί να μας προστατεύσουν αρκετά. Ορίστε, τέλος, μερικά βήματα για καλύτερη προστασία των προσωπικών δε- δομένων: • Μην φοβηθείς να πατήσεις όχι σε pop-ups για cookies. Στην ουσία χρειάζεται απλώς λίγα παραπάνω δευτερόλεπτα για να αρνηθείς. • Πήγαινε στις ρυθμίσεις της συσκευής σου και ρύθμισε ποιές εφαρμογές και πως θα συλλέγουν τα προσωπικά σου δεδομένα. Τα περισσότερα τηλέφωνα έχουν τρόπο να σε προστατεύσουν από εφαρμογές. • Κάνε έλεγχο των διαδικτυακών αναζητήσεων. Μην βάζεις διευθύνσεις ή γενέθλια σε ιστοσελίδες που δεν γνωρίζεις, πρόσεχε πότε και πώς υπογραμμίζεις τις προτι- μήσεις σου. • Φτιάξε δύσκολους κωδικούς, διαφορετικούς, και κράτα τους σε χειρόγραφη ση- μείωση, μην αποθηκεύεις. Σε πολλές ιστοσελίδες όπως το Instagram ή το ΒeReal, μοιραζόμαστε με φίλους πληροφορίες όπως την τοποθεσία μας, τις προτιμήσεις μας. Προστάτεψέ τα με καλούς κωδικούς. USERNAME PASSWORD PERSONAL DATA Πηγές: https://www.dailymail.co.uk/news/article-3653442/Paranoid-little-Mark-Zuckerberg-covers-Macbook-s-camera-audio- jack-pieces-tape.html https://time.com/5197255/facebook-cambridge-analytica-donald-trump-ads-data/ https://www.politico.eu/article/cambridge-analytica-facebook-data-brittney-kaiser-privacy/ https://www.nytimes.com/guides/privacy-project/how-to-protect-your-digital-privacy https://www.forbes.com/sites/ashleystahl/2021/06/04/what-you-need-to-know-to-protect-your-data-online/ https://digitalguardian.com/blog/101-data-protection-tips-how-keep-your-passwords-financial-personal-information-safe
 • 14. Eίμαι παιδί... Ποιος θα μου μάθει τι πρέπει να προσέχω στο διαδίκτυο; της Μαριάννας Κυριακάκη Ακούμε γύρω μας ότι σήμερα τα παι- διά από πολύ μικρή ηλικία, πριν ακό- μα πάνε στο νηπιαγωγείο, χρησιμο- ποιούν το διαδίκτυο. Και αναρωτιέμαι ποιος θα μάθει σε αυτά τα παιδιά πως να πλοηγούνται με ασφάλεια; Προ- σπαθώ να θυμηθώ ποιος μου έμαθε εμένα. Λίγο η μαμά και ο μπαμπάς, λίγο στο δημοτικό, λίγο η μεγάλη μου αδερφή, λίγο η φίλοι μου... Όλοι από λίγο τελικά... Και έμαθα; Τι έμαθα; Φέτος πάω Τρίτη Γυμνασίου. Στο σχολείο προσθέσανε επιτέλους στην διδακτική μας ύλη το μάθημα του ασφαλούς διαδικτύου. Ένα βήμα που προσωπικά θεωρώ είναι πολύ μεγάλο και θα βοηθούσε πολύ προς την κατεύθυνση επιμόρφωσης των παιδιών αν οι συνθήκες ήταν καταλ- ληλότερες. Δυστυχώς οι διδακτικές ώρες του μαθήματος είναι περιορι- σμένες και επουδενί αρκετές με απο- τέλεσμα οι μαθητές να μην μπορούν να κατανοήσουν και να αφομοιώσουν το μάθημα όπως πρέπει. Αν και η δι- δακτέα ύλη είναι αρκετή και αξιόλογη ο εκπαιδευτικός δεν έχει τον απα- ραίτητο χρόνο, με συνέπεια εν τάχει να προσπαθεί να μάθει στους μαθη- τές του τις βασικές αρχές ψηφιακής ασφάλειας. Όποτε όσο σημαντικό και αν είναι το γεγονός ότι τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να διδαχτούν το πως να προστατεύσουν τον εαυτό τους online, η έλλειψη διδακτικού χρόνου στην ουσία ακυρώνει κάθε προσπάθεια. Η αύξηση των διδα- κτικών ωρών των μαθήματος είναι αναγκαία αν θέλουμε να έχουμε επι- μορφωμένους και ασφαλείς νέους στο διαδίκτυο. Ας παραδεχτούμε το γεγονός ότι οι νέοι σήμερα περνά- νε το μέγιστο του χρόνου τους στις οθόνες. Αν λοιπόν αυτοί οι νέοι δεν έχουν την απαραίτητη εκπαίδευση και τα εφόδια θα είναι εκτεθειμένοι σε μεγάλο κίνδυνο.
 • 15. Η Αθηνά, ο Ερμής και η Άρτεμη μαθαίνουν στη γιαγιά της Αθηνάς πώς να πλοηγείται με ασφάλεια στο διαδίκτυο. Της μιλούν για την υπερβολική ενασχόληση, τους κινδύνους που υπάρχουν στα κοινωνικά δίκτυα, στα διαδικτυακά παιχνίδια καθώς και πως να αποφεύγει τις διαδικτυακές απάτες... Της δίνουν και μια κορυφαία συμβουλή: Αν κάτι μας αναστατώσει στο διαδίκτυο το λέμε αμέσως σε έναν ενήλικα που εμπιστευόμαστε.
 • 16. Ένα σπουδαίο εργαλείο Το διαδίκτυο έχει μπει πλέον στην καθη- μερινότητα των περισσότερων ανθρώ- πων, λόγω των πλεονεκτημάτων του που διευκολύνουν τη ζωή του κάθε χρήστη. Έτσι λοιπόν, θετικά του διαδικτύου μπο- ρούμε να χαρακτηρίσουμε την άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες, με αποτέλε- σμα την απόκτηση γνώσεων τόσο από παιδιά όσο και από ενήλικες, την παροχή ψυχαγωγίας μέσω παιχνιδιών, βίντεο και μουσικής. Επίσης, το διαδίκτυο καταφέρ- νει να καταργήσει τα σύνορα και τις απο- στάσεις, παρέχοντας μας τη δυνατότητα να στείλουμε μηνύματα, φωτογραφίες, και βίντεο σε χρήστες από όλο τον κόσμο, καθώς και να ενημερωνόμαστε άμεσα για διεθνή γεγονότα. Ωστόσο, η παρατεταμένη έκθεση μας στο διαδίκτυο προκαλεί πολλά προβλήματα, τα οποία αποτελούν τα αρνητικά του δι- αδικτύου και του υπολογιστή. Καταρχάς, υπάρχει κίνδυνος για τον υπολογιστή από ιούς ή άλλα κακόβουλα λογισμικά, αν δεν ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα προστασίας. Το ηλεκτρονικό έγκλημα, καθώς και η υποκλοπή πνευματικών δικαιωμάτων και προσωπικών στοιχεί- ων αποτελούν σημαντικούς παράγοντες λήψης πρόσθετων μέτρων για την προ- στασία μας. Παράλληλα, η προτίμηση πολλών ανθρώπων να μιλήσουν μέσω διαδικτύου παρά να βρεθούν από κοντά, αποδυναμώνει την αυθεντική επικοινω- νία και οδηγεί τους ανθρώπους να απο- μακρύνονται μεταξύ τους. Τέλος, ο σημα- ντικότερος κίνδυνος για τους νέους είναι ο εθισμός στο διαδίκτυο, που συμβάλλει στην αποξένωση από τα αγαπημένα μας πρόσωπα και το περιβάλλον στο οποίο ζούμε. Όλα αυτά μας δείχνουν ότι το διαδίκτυο είναι ένα πολύ σπουδαίο εργαλείο που έχουμε στα χέρια μας, το οποίο όμως μπορεί να μετατραπεί και σε επικίνδυνο όπλο. του Φίλιππου Γιαμαλή
 • 17. Ο εκφοβισμός έχει βρει στο χώρο του διαδικτύου ένα νέο ευρύ πεδίο δράσης. Άλλοτε ανώνυμα, άλλοτε με επώνυμες επιθέσεις πολλοί άνθρωποι γίνονται αποδέκτες κάθε λεκτικής ή μη λεκτικής συμπεριφοράς η οποία παίρνει τη μορ- φή πρότασης ή πρόσκλησης για τέλεση επικοινωνίας με σεξουαλικό περιεχόμενο. Πρόκειται βέβαια, για μία εγκληματική πρακτική που οφείλει να κρατά σε εγρή- γορση τους γονείς, προκειμένου να προ- φυλάξουν τα παιδιά τους από την επικοι- νωνία με τέτοια άτομα. Οι διαδικτυακοί δράστες προσεγγίζουν τα θύματά τους, συνήθως, μέσω των κοινω- νικών μέσων δικτύωσης παριστάνοντας συνομηλίκους του ίδιου ή του αντίθετου φύλου ή παίρνοντας την ταυτότητα ενός ελκυστικού άνδρα ή μιας ελκυστικής γυναίκας. Κατά τη διάρκεια της επικοι- νωνίας τους όταν καταφέρνουν να απο- κτήσουν το «πολυπόθητο» υλικό, οι δρά- στες υπό την απειλή να δημοσιεύσουν το υλικό ή να το αποστείλουν στο οικείο περιβάλλον των θυμάτων, αποκαλύπτουν τους πραγματικούς τους σκοπούς, που είναι κυρίως σεξουαλικού ή οικονομικού ενδιαφέροντος. Στο διαδίκτυο είναι πολύ εύκολο κάποιος να πει ψέματα για το ποιος πραγματικά είναι. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτι- κοί και να τηρούμε κάποιους κανόνες για να είμαστε ασφαλείς στο διαδίκτυο. Προ- σαρμόζω τις ρυθμίσεις απορρήτου, έτσι ώστε να μην μπορούν όλοι να βλέπουν το προφίλ μας και τι ανεβάζουμε. Δεν ανοίγουμε ποτέ συνημμένα αρχεία και συνδέσμους από αγνώστους. Δεν κανο- νίζουμε ποτέ συναντήσεις με ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε ακόμα και αν είναι «φίλοι μας» στο διαδίκτυο. Διαδικτυακή εκμετάλλευση
 • 18. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΠΑΝΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΤΣΙΜΠΗΣΕΤΕ ΤΟ Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ηλεκτρονικό ψάρεμα στον ιστότοπο: https://cybersecuritymonth.eu/
 • 20. «Την αποκλειστική ευθύνη της παρούσας έκδοσης φέρει ο συγγραφέας της. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν φέρει καµία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των περιεχοµένων σ’ αυτήν πληροφοριών.»