Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

1 contoh ncr dan ofi

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Audit dalam ms iso
Audit dalam ms iso
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 5 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (20)

Similaire à 1 contoh ncr dan ofi (20)

Publicité

1 contoh ncr dan ofi

  1. 1. 1 Disediakanoleh:MohdKhaidirB.AbdullahPengurusTeknikalMSISO9001 : 2015 JabatanPendidikanSelangor CONTOH PENYEDIAAN LAPORAN KETIDAKPATUHAN (NCR) DAN PELUANG PENAMBAHBAIKAN (OFI) PKPS 11 PENGURUSAN FAIL MEJA (Panduan kepada Juruaudit Dalam) BIL KEPERLUAN STANDARD KEPERLUAN / PROSEDUR PKPS 11 DAPATAN/PENEMUAN (NCR) BUKTI DAPATAN/ PENEMUAN DAPATAN/PENEMUAN (OFI) 1 8.2.3 Kajian semula keperluan untukproduk dan perkhidmatan. 6.1 KajianSemula Pegawai Atasan(KS/PPD) perlumembuatkajiansemula fungsi utamasektoratau PPDseperti diarahkanoleh Pengarah/TimbalanPengarahdenganmerujukkepada AktaPendidikan,surat-suratpekelilingyangsedang berkuatkuasa,PelanPembangunanPendidikan Malaysia,Dasar-dasarbaru KPM, StrukturOrganisasi, Sasaran KerjaTahunandan PerancanganStrategik Organisasi.Proseskerjaini perludilakukansekurang- kurangnya1 (satu) kali dalamsetahun. Tiada bukti yang menunjukkan Sektor/UnitA melaksanakan kajian semulafungsi utama sektorseperti ditetapkan dalamPKPS11 PengurusanFail Meja untuk2018 Tiada surat/memo dalaman Tiada minitmesyuarat berkaitan Dikemukakansepanjang auditdilaksanakan. Dapatan audit menunjukkanKajian SemulaFungsi Utama dan penyediaanFail Meja kakitangandi SektorA hanyadibuat pada akhirbulanMarch 2018. Sehubunganitu, dicadangkansupaya pihakorganisasi perlu menyemakFungsi dan menyediakanFMdi akhir bulanDisember2017 bagi tujuankelancaran proseskerjabarutahun 2018. 2 7.2 Kekompetenan 8.1 Perancangan dan Kawalan Operasi 6.2 Fungsi danSkop Mengenal pasti fungsi danskoptugaspegawai/anggota kumpulanpelaksanadi peringkatsektor/PPDmasing- masingdalam3 aspek. Didapati Fungsi danSkop pada bahagian Pengurusandan Pentadbiran (hakiki) pegawai mejadi Sektor/UnitA tidak disediakanmengikut ketetapanperkara 6.2 PKPS11 Senarai Fungsi danSkop bahagianPengurusandan Pentadbiran(hakiki) di dalamFail Meja semua pegawai di UnitA menyamai fungsi dan skoptugas Ketua PenolongPengarahUnit A. Organisasi perlu mengenalpasti dan membezakanFungsi dan SkopTugas antara kakitangananggota kumpulanpelaksanadan pegawai atasan.
  2. 2. 2 Disediakanoleh:MohdKhaidirB.AbdullahPengurusTeknikalMSISO9001 : 2015 JabatanPendidikanSelangor BIL KEPERLUAN STANDARD KEPERLUAN / PROSEDUR PKPS 11 DAPATAN/PENEMUAN (NCR) BUKTI DAPATAN/ PENEMUAN DAPATAN/PENEMUAN (OFI) 3 5.3 Peranan, tanggungjawab dan bidang kuasa organisasi. 6.3 MenyediadanMelulus. Jadual di bawah menunjukkansenarai pegawai yang bertanggungjawabsebagaipenyediadanpelulusFM pegawai meja Didapati tandatangan pegawai penyediadan pegawai pelulusbagi Fail Meja pegawai/AKPtidak mengikut ketetapan perkara 6.3 PKPS11 Didapati pegawai penyediadi UnitA tidak menyediakanFM pegawai dibawah seliannyaseperti ditetapkanperkara6.3 PKPS11 Nama sertaJawatan penyediadanpelulusFail Meja pegawai A,BdanC di Unit A tidakmematuhi senarai seperti ditetapkan dalamJadual 6.3 PKPS11 Nama Pegawai yangtiada FM. 1. AAA binBBB 2. CCC Bt DDD Organisasi perlu mengenalpasti dan mengeluarkansurat lantikanpegawai penyediadanpegawai pelulussekiranya jawatantersebutbelum diisi lagi. 4 5.3 Peranan, tanggungjawab dan bidang kuasa organisasi. 6.4 Senarai Tugas Pegawai Penyediahendaklahmenyediakansenarai tugas yangmenjelaskandengantepatdanterperinci mengenai tugas,tanggungjawabdankuasaseseorang pegawai untukmenjalankankerja-kerjayang merangkumi 3 aspekfungsi danskopseperti yang dijelaskandi atas.Setiappegawaimejaperlu mempunyai satusenarai tugasdan biasanyasenarai tugas ini tidaksamadenganpegawai mejalain walaupunjawatanyangdi sandangadalahsama. 6.5 ProsesKerja Pegawai Penyediahendaklahmempastikansetiap senarai tugasada proseskerja.Dalamfail meja,tumpuan penyediaanproseskerjahanyamelibatkankerja-kerja Didapati terdapat beberapasenarai tugas seperti dalam Jadual 5.0 Senarai Tugas,Kuasa Dan HubunganDengan Pegawai LaindalamFail Meja pegawai A tiada proseskerja,carta alir kerjadan senarai semak kerjaseperti ditetapkan perkara6.4, 6.5 , 6.6 dan 6.7 PKPS11 Senarai tugas(Jadual 5) bagi bilangan7,8,9 dan 10 dalamfail mejapegawai A tiadaJadual 7(a),Jadual 7(b),Jadual 8.0dan Jadual 9.0 Didapati ruangan“Kuasa Yang Diberi”pada Jadual 5.0 Senarai Tugas,Kuasa Dan HubunganDengan Pegawai LaindalamFail Meja pegawai A di Unit A tidakdiisi dengan lengkap. Didapati terdapat beberapaproseskerja yang dilaksanakanoleh pegawai tidakadadalam Jadual 7(a).
  3. 3. 3 Disediakanoleh:MohdKhaidirB.AbdullahPengurusTeknikalMSISO9001 : 2015 JabatanPendidikanSelangor BIL KEPERLUAN STANDARD KEPERLUAN / PROSEDUR PKPS 11 DAPATAN/PENEMUAN (NCR) BUKTI DAPATAN/ PENEMUAN DAPATAN/PENEMUAN (OFI) atau tindakanyangdilaksanakanolehpegawai itu sahaja. 6.6 Carta AliranKerja Carta alirankerjabagi FM seseorangpegawai hendaklah diambil daripadacartaaliranyang terdapatdalamMPK @ PKPS@ PKbagi aktiviti yang berkaitandengan pegawai berkenaan.Langkah-langkahdalamaktiviti yang melibatkanpegawai berkenaanperluditandakan. Denganmenandakan langkah-langkahinipegawai berkenaanakandapatdimaklumkanmengenai tanggungjawabdanperanannyadalammenyelesaikan sesuatuaktiviti. 6.7 Senarai Semak Senarai semakialahsatualat perancangandankawalan kerjayang ringkas dan tepatmengenai tindakan- tindakanyangperludiambil dalam mengendalikan sesuatuaktiviti.Iabolehberbentukrangkai kata,soalan dan jawapanataupunpernyataanperingatanyang diperlukanmengikut jenis/bidangaktiviti yang dilakukan.Seboleh-bolehnya,checklistdisusun mengikuttertibturutantindakandi manasesuai. 5 8.1 Perancangan dan Kawalan Operasi 6.8 Peranan dan tanggungjawab Pegawai Meja a) MenerimaFail Mejadaripadapegawai bertanggungjawab selepasdiluluskan. b) Melaksanakansemuatugasdenganmematuhi proseskerjaseperti ditetapkan. Terdapatbeberapa senarai tugasdidalam FM pegawai A yang sudahtidakperlu dilaksanakansejaktahun 2017 tetapi tidak Senarai tugas(Jadual 5) bagi bilangan3 dan 4 dalamfail mejapegawai A telahdimansuhkansejak bulan4 2017. Pegawai
  4. 4. 4 Disediakanoleh:MohdKhaidirB.AbdullahPengurusTeknikalMSISO9001 : 2015 JabatanPendidikanSelangor BIL KEPERLUAN STANDARD KEPERLUAN / PROSEDUR PKPS 11 DAPATAN/PENEMUAN (NCR) BUKTI DAPATAN/ PENEMUAN DAPATAN/PENEMUAN (OFI) c) Melaporkankepadapegawai bertanggungjawab sekiranyaterdapatperubahandari segi pengurangan/ penambahanfungsi dan tanggungjawabkerja. dimaklumkankepada pegawai penyedia seperti ditetapkandalam perkara6.8 (c) PKPS11. penyediatidakmaklum tentangperkaraini. 6 9.0 Penilaian Prestasi. 7.2 TetapkanSKT bersamaPegawai Penyedia/ Pegawai Penilai Pertama Dapatan audit menunjukkanSasaran KerjaTahunan2017 Pegawai A di Unit A disediakantanpa merujukkepadasenarai tugas Fail Mejapegawai seperti ditetapkandalam perkara7.2 PKPS11 Contoh: Senarai tugasdan proses kerja(Jadual 5) bagi mencapai “Sasaran Bilangan WargaJPN dan PPD yang mendapat pendedahanSistem PengurusanKualiti MS ISO 9001:2008” seperti dalamborang keberhasilanPBPPP pegawai A tidak disediakan. Didapati terdapat beberapa SasaranKerja Tahunanpegawai mejadi Unit A yangsukar diukur keberhasilannyaatau tiadakaedahpengukuran disediakan. Contoh: Menaipsemua surat menyuratseperti diarahkan. 7 8.1 Perancangan dan Kawalan Operasi 7.3 Setiappegawai mejahendaklahmerekodkan pergerakandanaktiviti di dalam “Log Harian” @ “Senarai Tugas Harian”pada setiaphari. Dapatan audit menunjukkansepanjang tahun2017 En. Ramli B. Yusof tidakmerekodkan pergerakandanaktiviti didalamLogHarian seperti ditetapkan perkara7.3 PKPS11 Tiada dokumenLog Catatan Harian dikemukakansepanjang auditberlangsung. Didapati perkarayang dicatatkandidalamLog Catatan Harian beberapapegawai meja di SektorA disediakan terlaluringkasdan umum. 8 8.1 Perancangan dan Kawalan Operasi 7.4 “Log Harian” @ “Senarai TugasHarian” perlu diserahkankepadaPegawaiPenyedia/PPP(Pegawai Penilai Pertamauntuktujuansemakandanpengesahan mengikuttempohditetapkan. Dapatan audit menunjukkanpegawai mejadi unitA tidak menghantarLog Catatan Tiada bukti dokumenLog Catatan pegawai mejaA, B dan C bulanApril hingga Julai 2017 telahditerima Pegawai Atasanperlu mengeluarkanarahan secara jelassupaya semuapegawai meja
  5. 5. 5 Disediakanoleh:MohdKhaidirB.AbdullahPengurusTeknikalMSISO9001 : 2015 JabatanPendidikanSelangor BIL KEPERLUAN STANDARD KEPERLUAN / PROSEDUR PKPS 11 DAPATAN/PENEMUAN (NCR) BUKTI DAPATAN/ PENEMUAN DAPATAN/PENEMUAN (OFI) Harian untukdisahkan olehpegawai atasanbagi tempohbulanApril 2017 hinggaJulai 2017 seperti ditetapkanperkara7.4 PKPS11 dan disahkanoleh pegawai atasan. dalamsektorA menerimajadual serta tempohpenghantaran Log Harian seperti ditetapkan. 9 8.1 Perancangan dan Kawalan Operasi 7.5 Setiappegawai mejahendaklah menyerahkan “Senarai Semak”setiapproseskerjakepadaKetua Jabatanbagi tujuanpenilaian prestasi 2kali setahun( berakhir31 Jundan berakhir31 Disember) Dapatan audit menunjukkanpegawai mejadi unitA tidak menghantarsenarai semak(Jadual 9) seperti ditetapkanperkara7.5 PKPS11 Tiada bukti penghantaran atau penerimaanatau pengesahanolehpegawai penilai pertamadan pegawai penilaikedua bagi tempohpertengahan dan akhirtahun2017 bagi pegawai berikut: 1. Pegawai A 2. Pegawai B 3. Pegawai C Pegawai atasandi sektor A perlumengeluarkan surat/memo penghantaranJadual 9 kepadasemuapegawai mejadi dalamsektor berkenaanbagi tempoh seperti ditetapkandalam PKPS11

×