10 basics of human genetics

Ahmed Amer
Ahmed Amerel mataria teaching hospital
10 basics of human genetics
BBaassiiccss OOff HHuummaann 
GGeenneettiiccss 
BByy 
PPrrooff.. DDrr.. RRaannddaa YYoouusssseeff 
KKaassrr EEll AAiinnii
Introduction ttoo mmoolleeccuullaarr 
ggeenneettiiccss 
 GGeennoommee:: tthhee ttoottaall nnuummbbeerr ooff ggeenneess 
ccoonnttaaiinneedd iinn oonnee cceellll.. 
 TThheerree aarree 33 bbiilllliioonn bbpp iinn eeaacchh hhuummaann 
hhaappllooiidd ggeennoommee.. 
 TThhee ggeennoommee ccoonnttaaiinnss 11 mmiilllliioonn ggeenneess,, 
oonnllyy 5500,,000000 aarree ffuunnccttiioonniinngg..
GGeennee 
 GGeennee:: tthhee uunniitt ooff hheerreeddiittyy tthhaatt ooccccuuppiieess aa 
ssppeecciiffiicc llooccuuss oonn tthhee cchhrroommoossoommee.. IItt iiss aa 
DDNNAA sseeqquueennccee tthhaatt ddiirreeccttss ssyynntthheessiiss ooff aa 
ssppeecciiffiicc ppoollyyppeeppttiiddee cchhaaiinn.. 
 11%% hhaass ssppeecciiffiicc ffuunnccttiioonn 
GGeenneess 
SSttrruuccttuurraall rreegguullaattoorryy ooppeerraattoorr
 SSttrruuccttuurraall GG:: ddiirreeccttss ssyynntthheessiiss ooff aa ssppeecciiffiicc 
ppoollyyppeeppttiiddee cchhaaiinn.. 
 RReegguullaattoorryy GG:: rreepprreessssoorr ssuubbssttaannccee 
sseeccrreettiioonn.. 
 OOppeerraattoorr GG:: sswwiittcchheess oonn ssttrruuccttuurraall GG 
 NNoott aallll ggeenneettiicc iinnffoorrmmaattiioonn iiss ssttoorreedd uussiinngg tthhee 
ggeenneettiicc ccooddee.. AAllll oorrggaanniissmmss'' DDNNAA ccoonnttaaiinnss 
rreegguullaattoorryy sseeqquueenncceess,, iinntteerrggeenniicc sseeggmmeennttss,, 
cchhrroommoossoommaall ssttrruuccttuurraall aarreeaass,, aanndd ootthheerr nnoonn-- 
ccooddiinngg DDNNAA tthhaatt ccaann ccoonnttrriibbuuttee ggrreeaattllyy ttoo 
pphheennoottyyppee..
RReegguullaattiioonn ooff ggeennee eexxpprreessssiioonn 
 NNoott aallll ggeenneess aarree ttrraannssccrriibbeedd aallll tthhee ttiimmee.. 
 CCoonnttrroolllliinngg mmeecchhaanniissmmss iinn tthhee cceellll 
rreegguullaattee tthhee ffllooww ooff eennzzyymmeess&& ootthheerr 
pprrootteeiinnss,, ddeetteerrmmiinniinngg wwhhiicchh ggeenneess aarree 
ttuurrnneedd oonn.. 
 SSoommee ggeenneess aarree nneeeeddeedd ffoorr sshhoorrtt ppeerriiooddss 
ooff lliiffee ccyyccllee,, ootthheerrss ssuucchh aass tthhoossee iinnvvoollvveedd 
iinn eenneerrggyy pprroodduuccttiioonn mmaayy bbee ooppeerraattiinngg aallll 
ttiimmee..
 AAuuttoossoommee:: aannyy cchhrroommoossoommee tthhaatt iiss nnoott aa 
sseexx ((XX oorr YY)) cchhrroommoossoommee.. 
 PPsseeuuddooggeennee:: aa ggeennee wwhhiicchh rreesseemmbbllee aa 
kknnoowwnn ssttrruuccttuurraall ggeennee bbuutt iiss nnoott 
eexxpprreesssseedd.. 
 GGeennoottyyppee:: tthhee ggeenneettiicc ccoonnssttiittuuttiioonn ooff aann 
oorrggaanniissmm.. 
 PPhheennoottyyppee:: tthhee pphhyyssiiccaall aappppeeaarraannccee ooff 
aann oorrggaanniissmm tthhaatt iiss pprroodduucceedd bbyy tthhee 
iinntteerraaccttiioonn ooff hhiiss ggeenneess && eennvviirroonnmmeenntt..
SSttrruuccttuurree ooff DDNNAA 
 TTwwoo ppoollyynnuucclleeoottiiddee 
ssttrraannddss.. 
 TTwwoo cchhaaiinnss rruunn iinn 
ooppppoossiittee ddiirreeccttiioonn.. 
 SSuuggaarr--PP bbaacckkbboonnee 
 BBaasseess iinnssiiddee hheelliixx 
 CCoommpplleemmeennttaarryy bbaassee 
ppaaiirriinngg ((AA==TT &&CC == 
GG)) 
 SSttrraannddss bboonnddeedd bbyy 
wweeaakk hhyyddrrooggeenn 
bboonnddss
10 basics of human genetics
NNuucclleeoottiiddeess && 
ccooddoonnss 
nnuucclleeoottiiddee== bbaassee ++ssuuggaarr 
++pphhoosspphhaattee 
TTrriipplleett== sseeqquueennccee ooff 33 bbaasseess 
CCooddoonn ccoonnssiissttss ooff tthhrreeee 
nnuucclleeoottiiddeess,, rreepprreesseennttiinngg aa 
ssiinnggllee aammiinnoo aacciidd.. 
((4433))==6644 aaaa,, oonnllyy 2200 aarree pprreesseenntt 
((ddiiffffeerreenntt ccooddoonnss ffoorr tthhee ssaammee 
aaaa))
CCooiilliinngg ooff DDNNAA 
 PPrriimmaarryy ccooiilliinngg ooff tthhee dduupplleexx iittsseellff.. 
 22rryy ccooiilliinngg aarroouunndd hhiissttoonnee bbeeaaddss 
((nnuucclleeoossoommee)).. 
 33rryy ccooiilliinngg ooff nnuucclleeoossoommeess (( cchhrroommaattiinn 
ffiibbeerrss)).. 
 44rryy ccooiilliinngg ffoorrmmiinngg llooooppss..
CCooiilliinngg ooff DDNNAA
GGeennee mmuuttaattiioonn 
 AA cchhaannggee iinn tthhee nnuucclleeoottiiddee sseeqquueennccee ooff tthhee 
DDNNAA.. 
 11--SSiilleenntt :: 
 AAnnootthheerr ttrriipplleett ffoorr tthhee ssaammee aaaa 
 iinnttrraaggeenniicc 
 22--HHaazzaarrddoouuss:: 
iinn ccooddiinngg ggeennee ((cchhaannggee iinn aa pprrootteeiinn oorr iittss aaaa)).. 
 IIff iitt ooccccuurrss iinn ssoommaattiicc cceellllss ccaanncceerr,, aaggiinngg 
 IIff iitt ooccccuurrss iinn ggeerrmm cceellllss tteerraattooggeenneecciittyy..
DDNNAA ffuunnccttiioonnss 
11-- RReepplliiccaattiioonn:: 
 ffrroomm oonnee ggeenneerraattiioonn ttoo aannootthheerr 
iinnhheerriittaannccee.. 
 FFrroomm cceellll ttoo cceellll ddiivviissiioonn.. 
22--MMeettaabboolliissmm:: 
 GGeennee eexxpprreessssiioonn&& pprrootteeiinn ssyynntthheessiiss 
((ttrraannssccrriippttiioonn&& ttrraannssllaattiioonn))..
DDNNAA rreepplliiccaattiioonn 
 IItt iiss tthhee pprroocceessss bbyy wwhhiicchh ggeenneettiicc iinnffoorrmmaattiioonn iiss 
ttrraannssmmiitttteedd ffrroomm oonnee cceellll ttoo aannootthheerr.. 
 IItt ssttaarrttss bbyy sseeppaarraattiioonn ooff tthhee 22 ssttrraannddss.. EEaacchh 
aaccttss aass aa tteemmppllaattee ffoorr aa nneeww ssttrraanndd.. 
 ((sseemmii--ccoonnsseerrvvaattiivvee)).. 
 DDNNAA ppoollyymmeerraassee pprroocceeeeddss iinn oonnllyy oonnee ddiirreeccttiioonn 
aalloonngg tthhee hheelliixx ((ffrroomm tthhee 55’’ ttoo 33’’ eenndd ooff 
DDNNAA)) bbuutt ssttaarrttss iinn mmaannyy ssiitteess.. IItt iiss ccoonnttiinnuuoouuss iinn 
oonnee ssttrraanndd aanndd ddiissccoonnttiinnuuoouuss iinn tthhee ootthheerr..
EEnnzzyymmeess ffoorr DDNNAA rreepplliiccaattiioonn 
 11--GGyyrraassee:: pprreevveennttss ssuuppeerrccooiill ffoorrmmaattiioonn.. 
 22--HHeelliiccaassee:: llooccaall uunnwwiinnddiinngg.. 
 33--PPrriimmaassee:: ssyynntthheessiiss ooff RRNNAA pprriimmeerrss.. 
 44--PPoollyymmeerraassee:: bbaassee ppaaiirriinngg.. 
 55--LLiiggaassee:: lliiggaatteess tthhee nneewwllyy ssyynntthheessiizzeedd 
ffrraaggmmeennttss ttooggeetthheerr..
DDNNAA rreepplliiccaattiioonn
10 basics of human genetics
TTrraannssccrriippttiioonn 
TTrraannssccrriippttiioonn:: 
tthhee pprroocceessss wwhheerreebbyy ggeenneettiicc iinnffoorrmmaattiioonn iiss 
ttrraannssmmiitttteedd ffrroomm DDNNAA ttoo mm..RRNNAA bbyy RRNNAA 
ppoollyymmeerraassee iinnttoo ccoommpplleemmeennttaarryy ssiinnggllee-- 
ssttrraannddeedd ccooppiieess ooff RRNNAA.. 
 mm..RRNNAA aarree tthhee pprroocceesssseedd ttrraannssccrriippttss ooff 
ggeenneess tthhaatt ccooddee ffoorr ppoollyyppeeppttiiddeess..
 EExxoonnss:: tthhee ttrraannssccrriibbeedd ppaarrttss ooff DDNNAA.. 
 IInnttrroonnss:: nnoonn--ttrraannssllaatteedd ppaarrttss ooff DDNNAA.. TThhee 
ffuunnccttiioonn iiss uunnkknnoowwnn.. AAlltthhoouugghh ttrraannssccrriibbeedd,, 
tthheeyy aarree llaatteerr ccuutt dduurriinngg RRNNAA pprroocceessssiinngg.. 
 >>8800%% ooff DDNNAA ddooeess nnoott ccooddee ffoorr pprrootteeiinnss 
((rreeppeettiittiivvee {{rr..RRNNAA++tt..RRNNAA}},, aarroouunndd 
cceennttrroommeerreess,, iinnttrroonnss))..
 PPrroommootteerr:: tthhee ppllaaccee wwhheerree RRNNAA 
ppoollyymmeerraassee 11sstt aattttaacchheess.. TThheeyy vvaarryy ffrroomm 
ggeennee ttoo aannootthheerr bbuutt ccoonnttaaiinn sseeqquueenncceess iinn 
ccoommmmoonn ooff 77 bbaassee sseeqquueennccee ooff aallll TT’’ss&&AA’’ss 
((TTAATTAA bbooxx,, uuppssttrreeaamm bbeeffoorree tthhee 3’’ eenndd)).. 
 TTeerrmmiinnaattiioonn:: cceerrttaaiinn sseeqquueennccee tthhaatt 
tteerrmmiinnaatteess ggeennee ttrraannssccrriippttiioonn ((ddoowwnnssttrreeaamm 
bbeeyyoonndd tthhee 55’’ eenndd))..
SSeennssee ssttrraanndd 
 TThhee ssttrraanndd tthhaatt iiss aaccttuuaallllyy ttrraannssccrriibbeedd iiss 
tthhee oonnee wwiitthh ssppeecciiffiicc pprroommootteerr sseeqquueennccee.. 
TThhee ootthheerr nnoonn--sseennssee ssttrraanndd iiss nnoott uusseedd iinn 
ttrraannssccrriippttiioonn.. 
 TThhee sseennssee ssttrraanndd aatt oonnee ppllaaccee mmaayy nnoott 
mmaakkee sseennssee eellsseewwhheerree iinn aa cchhrroommoossoommee.. 
 TThhee SSSS ooff oonnee ggeennee mmaayy bbee ccoonnttiinnuuoouuss 
wwiitthh tthhee aannttii--sseennssee ooff aannootthheerr..
SStteeppss ooff ttrraannssccrriippttiioonn 
 11--LLooccaall uunnwwiinnddiinngg ((DDNNAA hheelliiccaassee)).. 
 22-- BBaassee ppaaiirriinngg ((DDNNAA ppoollyymmeerraassee)).. 
 3--SSeeppaarraattiioonn ooff mmRRNNAA.. 
 PPrroocceessssiinngg:: 
 AA)) ccaappppiinngg:: aaddddiittiioonn ooff aa cchheemmiiccaall ccaapp ttoo tthhee 55’’ 
eenndd(( aattttaacchh RRNNAA ttoo tthhee rriibboossoommee)) 
 BB)) sspplliicciinngg:: eexxcciissiioonn ooff iinnttrroonnss.. 
 CC)) ppoollyyttaaiill:: aaddddiittiioonn ooff ppoollyy AA ttaaiill ((AAAAAAAA)) ttoo tthhee 
3’’ eenndd(( iitt aaiiddss iinn ttrraannssppoorrttiinngg RRNNAA mmoolleeccuullee iinnttoo 
tthhee ccyyttooppllaassmm))
TTrraannssccrriippttiioonn
TTrraannssllaattiioonn 
 IItt iiss tthhee pprroocceessss bbyy wwhhiicchh mm..RRNNAA iiss 
ttrraannssllaatteedd iinnttoo pprrootteeiinn ssyynntthheessiiss.. IItt 
iinnvvoollvveess tt..RRNNAA && rr..RRNNAA.. 
 tt..RRNNAA:: oonnee eenndd bbiinnddss aa ppaarrttiiccuullaarr aaaa ((aallll 
aarree 2200)),, tthhee ootthheerr eenndd hhaass aa 33--bbaassee 
sseeqquueennccee,, tthhee aannttiiccooddoonn,, tthhaatt ppaaiirrss wwiitthh aa 
ppaarrttiiccuullaarr ccooddoonn oonn mm..RRNNAA.. 
 rr..RRNNAA:: ssttrruuccttuurraall eelleemmeennttss ooff rriibboossoommeess.. 
TThheeyy aarree tthhee bbeenncchheess oonn wwhhiicchh pprrootteeiinn 
ssyynntthheessiiss ooccccuurrss..
SStteeppss ooff ttrraannssllaattiioonn 
 11--mmRRNNAA mmoovveess aalloonngg rriibboossoommeess 
 22--ttRRNNAA aaddaappttss 
 33--SSttaarrttiinngg ccooddoonn== AAUUGG 
 44--SSttoopp ccooddoonn== UUGGAA,, UUAAGG,, UUAAAA 
 DDNNAA ttrraannssccrriippttiioonn aatt cchhrroommoossoommeess 
RRNNAAss mmoovveemmeenntt aaccrroossss NNMM 
RRNNAAss 
ttrraannssllaattiioonn aatt rriibboossoommeess pprrootteeiinn
TTrraannssllaattiioonn
10 basics of human genetics
10 basics of human genetics
1 sur 29

Recommandé

Género narrativo. Segundo Ciclo. par
Género narrativo. Segundo Ciclo.Género narrativo. Segundo Ciclo.
Género narrativo. Segundo Ciclo.Milva Bustamante Molina
1K vues27 diapositives
Pendahuluan imunologi2009 par
Pendahuluan imunologi2009Pendahuluan imunologi2009
Pendahuluan imunologi2009zhalsabella kh bahri
376 vues45 diapositives
Reglamento estudiantil-Presentación par
Reglamento estudiantil-PresentaciónReglamento estudiantil-Presentación
Reglamento estudiantil-Presentaciónyorlamis
191 vues10 diapositives
Nursing lec 1 par
Nursing lec 1Nursing lec 1
Nursing lec 1Magdy Aly
294 vues25 diapositives
19 human research 2 par
19 human research 219 human research 2
19 human research 2emmavan
199 vues29 diapositives
Biotechnology and genetic engineering par
Biotechnology and genetic engineeringBiotechnology and genetic engineering
Biotechnology and genetic engineeringNaveen Gupta
279 vues35 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Islamic economics par
Islamic economicsIslamic economics
Islamic economicsKhalid Abdullah
705 vues18 diapositives
Jihad par
JihadJihad
JihadKhalid Abdullah
677 vues20 diapositives
Geostrategi par
Geostrategi Geostrategi
Geostrategi Gozali Ghozi
1.5K vues14 diapositives
Electric vehicle charging station par
Electric vehicle charging stationElectric vehicle charging station
Electric vehicle charging stationVishwaradhyaBhantano
40 vues5 diapositives
Remote sensing and digital image processing par
Remote sensing and digital image processingRemote sensing and digital image processing
Remote sensing and digital image processingDocumentStory
5.1K vues33 diapositives
Gerunds and infinitives (44 slides) par
Gerunds and infinitives (44 slides)Gerunds and infinitives (44 slides)
Gerunds and infinitives (44 slides)bettytemplefacsece
196 vues44 diapositives

Tendances(20)

Remote sensing and digital image processing par DocumentStory
Remote sensing and digital image processingRemote sensing and digital image processing
Remote sensing and digital image processing
DocumentStory5.1K vues
Salon 1 14 kasim 13.30 14.30 yasemi̇n ergün-i̇ng par tyfngnc
Salon 1 14 kasim 13.30 14.30 yasemi̇n ergün-i̇ngSalon 1 14 kasim 13.30 14.30 yasemi̇n ergün-i̇ng
Salon 1 14 kasim 13.30 14.30 yasemi̇n ergün-i̇ng
tyfngnc148 vues
презентация о готах par Yulya Tkachuk
презентация о готахпрезентация о готах
презентация о готах
Yulya Tkachuk295 vues
Aspectos generales del entrenamiento par Educagratis
Aspectos generales del entrenamientoAspectos generales del entrenamiento
Aspectos generales del entrenamiento
Educagratis361 vues
Top10grandesilustradorescontemporneos 130617162127-phpapp01 par eme2525
Top10grandesilustradorescontemporneos 130617162127-phpapp01Top10grandesilustradorescontemporneos 130617162127-phpapp01
Top10grandesilustradorescontemporneos 130617162127-phpapp01
eme2525375 vues
Symmetry and group theory par chemistry50
Symmetry and group theorySymmetry and group theory
Symmetry and group theory
chemistry50316 vues
Tema 2. 2ºeso. El imperio Bizantino y Carlomagno. 2014/2015 par Chema R.
Tema 2. 2ºeso. El imperio Bizantino y Carlomagno. 2014/2015Tema 2. 2ºeso. El imperio Bizantino y Carlomagno. 2014/2015
Tema 2. 2ºeso. El imperio Bizantino y Carlomagno. 2014/2015
Chema R.3.4K vues

En vedette

Using Hadoop par
Using HadoopUsing Hadoop
Using Hadoopeaiti
342 vues30 diapositives
Skyeluxuria par
SkyeluxuriaSkyeluxuria
SkyeluxuriaSkyeluxuria
175 vues7 diapositives
Presentasi april mei cantik par
Presentasi april mei cantikPresentasi april mei cantik
Presentasi april mei cantikwakafquran
435 vues20 diapositives
Manisha Garg_Resume modified par
Manisha Garg_Resume modifiedManisha Garg_Resume modified
Manisha Garg_Resume modifiedManisha Garg, Prince2 ,CSM
311 vues3 diapositives
Tempus PROMIS Work Packages par
Tempus PROMIS Work PackagesTempus PROMIS Work Packages
Tempus PROMIS Work PackagesPROMISproject
661 vues107 diapositives
Cc1 cancer derma par
Cc1 cancer dermaCc1 cancer derma
Cc1 cancer dermaAhmed Amer
363 vues50 diapositives

En vedette(20)

Using Hadoop par eaiti
Using HadoopUsing Hadoop
Using Hadoop
eaiti342 vues
Presentasi april mei cantik par wakafquran
Presentasi april mei cantikPresentasi april mei cantik
Presentasi april mei cantik
wakafquran435 vues
Break Free with Managed Functional Programming: An Introduction to F# par IndyMobileNetDev
Break Free with Managed Functional Programming: An Introduction to F#Break Free with Managed Functional Programming: An Introduction to F#
Break Free with Managed Functional Programming: An Introduction to F#
IndyMobileNetDev405 vues
It outsourcing 2005 par eaiti
It outsourcing 2005It outsourcing 2005
It outsourcing 2005
eaiti661 vues
Slide obseravasi pendidikan par kikiregar
Slide obseravasi pendidikanSlide obseravasi pendidikan
Slide obseravasi pendidikan
kikiregar304 vues
Stateof cto career_2002 par eaiti
Stateof cto career_2002Stateof cto career_2002
Stateof cto career_2002
eaiti333 vues
презентация на ресепшин par Tatyana Dubrova
презентация на ресепшинпрезентация на ресепшин
презентация на ресепшин
Tatyana Dubrova344 vues
Middleware 2002 par eaiti
Middleware 2002Middleware 2002
Middleware 2002
eaiti629 vues
Washdc cto-0905-2003 par eaiti
Washdc cto-0905-2003Washdc cto-0905-2003
Washdc cto-0905-2003
eaiti329 vues
How To: Mobile "Hello World" With Xamarin and Visual Studio 2013 par IndyMobileNetDev
How To: Mobile "Hello World" With Xamarin and Visual Studio 2013How To: Mobile "Hello World" With Xamarin and Visual Studio 2013
How To: Mobile "Hello World" With Xamarin and Visual Studio 2013
IndyMobileNetDev5.1K vues

Similaire à 10 basics of human genetics

Dental materials par
Dental materialsDental materials
Dental materialsEcclesiatica Sebastian
218 vues30 diapositives
Mgt par
MgtMgt
Mgtmzaccaria21
247 vues18 diapositives
Trg method in org par
Trg method in orgTrg method in org
Trg method in orgDreams Design
561 vues31 diapositives
POWER POINT PRESENTATION par
POWER POINT PRESENTATIONPOWER POINT PRESENTATION
POWER POINT PRESENTATIONSARANYALAL
268 vues31 diapositives
Literary appreciation par
Literary appreciationLiterary appreciation
Literary appreciationReny Eka Sari
2K vues31 diapositives
Symmetry and group theory par
Symmetry and group theorySymmetry and group theory
Symmetry and group theoryRawat DA Greatt
1.2K vues130 diapositives

Similaire à 10 basics of human genetics(20)

POWER POINT PRESENTATION par SARANYALAL
POWER POINT PRESENTATIONPOWER POINT PRESENTATION
POWER POINT PRESENTATION
SARANYALAL268 vues
The digestive-system-powerpoint- par abreham abush
The digestive-system-powerpoint-The digestive-system-powerpoint-
The digestive-system-powerpoint-
abreham abush530 vues
3 Magazine Conventions' Analysis par marcopetulla
3 Magazine Conventions' Analysis3 Magazine Conventions' Analysis
3 Magazine Conventions' Analysis
marcopetulla534 vues
23 allocating scarce resources 2 (1) par emmavan
23 allocating scarce resources  2 (1)23 allocating scarce resources  2 (1)
23 allocating scarce resources 2 (1)
emmavan161 vues
Scientific method ccp 2010 par sbarkanic
Scientific method ccp 2010Scientific method ccp 2010
Scientific method ccp 2010
sbarkanic224 vues
Adaptive rendering e ASP.NET 2.0 CSS Friendly Control Adapters 1.0 par DotNetMarche
Adaptive rendering e ASP.NET 2.0 CSS Friendly Control Adapters 1.0Adaptive rendering e ASP.NET 2.0 CSS Friendly Control Adapters 1.0
Adaptive rendering e ASP.NET 2.0 CSS Friendly Control Adapters 1.0
DotNetMarche530 vues
Gustavo adolfo bécquer par kafir14
Gustavo adolfo bécquerGustavo adolfo bécquer
Gustavo adolfo bécquer
kafir14210 vues
Infective endocarditis case presentation by dr imtiaz par West Medicine Ward
Infective endocarditis case presentation by dr imtiazInfective endocarditis case presentation by dr imtiaz
Infective endocarditis case presentation by dr imtiaz
Treatment at Grace Walker Physical Therapy and Pain Center par Doctor Grace Walker
Treatment at Grace Walker Physical Therapy and Pain CenterTreatment at Grace Walker Physical Therapy and Pain Center
Treatment at Grace Walker Physical Therapy and Pain Center
Assignment 3 par kthor258
Assignment 3Assignment 3
Assignment 3
kthor258248 vues

Plus de Ahmed Amer

Dermatology board review par
Dermatology board reviewDermatology board review
Dermatology board reviewAhmed Amer
5.9K vues215 diapositives
Changes in newborn, pregnancy and old age par
Changes in newborn, pregnancy and old ageChanges in newborn, pregnancy and old age
Changes in newborn, pregnancy and old ageAhmed Amer
1.5K vues45 diapositives
Blood transfusion 2 par
Blood transfusion 2Blood transfusion 2
Blood transfusion 2Ahmed Amer
483 vues45 diapositives
Basic immunology from the dermatologic point of view par
Basic immunology from the dermatologic point of viewBasic immunology from the dermatologic point of view
Basic immunology from the dermatologic point of viewAhmed Amer
892 vues114 diapositives
Basic immunology from the dermatologic point of view (2) par
Basic immunology from the dermatologic point of view (2)Basic immunology from the dermatologic point of view (2)
Basic immunology from the dermatologic point of view (2)Ahmed Amer
582 vues109 diapositives
Barrier function & biomechanical properties of the skin par
Barrier function & biomechanical properties of the skin Barrier function & biomechanical properties of the skin
Barrier function & biomechanical properties of the skin Ahmed Amer
6.9K vues66 diapositives

Plus de Ahmed Amer(14)

Dermatology board review par Ahmed Amer
Dermatology board reviewDermatology board review
Dermatology board review
Ahmed Amer5.9K vues
Changes in newborn, pregnancy and old age par Ahmed Amer
Changes in newborn, pregnancy and old ageChanges in newborn, pregnancy and old age
Changes in newborn, pregnancy and old age
Ahmed Amer1.5K vues
Blood transfusion 2 par Ahmed Amer
Blood transfusion 2Blood transfusion 2
Blood transfusion 2
Ahmed Amer483 vues
Basic immunology from the dermatologic point of view par Ahmed Amer
Basic immunology from the dermatologic point of viewBasic immunology from the dermatologic point of view
Basic immunology from the dermatologic point of view
Ahmed Amer892 vues
Basic immunology from the dermatologic point of view (2) par Ahmed Amer
Basic immunology from the dermatologic point of view (2)Basic immunology from the dermatologic point of view (2)
Basic immunology from the dermatologic point of view (2)
Ahmed Amer582 vues
Barrier function & biomechanical properties of the skin par Ahmed Amer
Barrier function & biomechanical properties of the skin Barrier function & biomechanical properties of the skin
Barrier function & biomechanical properties of the skin
Ahmed Amer6.9K vues
Autoimmune disorders & par Ahmed Amer
Autoimmune disorders &Autoimmune disorders &
Autoimmune disorders &
Ahmed Amer423 vues
Autoimmune disorders & jj par Ahmed Amer
Autoimmune disorders & jjAutoimmune disorders & jj
Autoimmune disorders & jj
Ahmed Amer332 vues
Apoptosis, dna damage and repair handout par Ahmed Amer
Apoptosis, dna damage and repair handoutApoptosis, dna damage and repair handout
Apoptosis, dna damage and repair handout
Ahmed Amer1K vues
Anatomy & physiology of sweat glands, sebaceous par Ahmed Amer
Anatomy & physiology of sweat glands, sebaceousAnatomy & physiology of sweat glands, sebaceous
Anatomy & physiology of sweat glands, sebaceous
Ahmed Amer18.7K vues
All about genes oncogenes mutations-cloning-gene therapy par Ahmed Amer
All about genes oncogenes mutations-cloning-gene therapyAll about genes oncogenes mutations-cloning-gene therapy
All about genes oncogenes mutations-cloning-gene therapy
Ahmed Amer1.7K vues
Biologic therapy for psoriasis par Ahmed Amer
Biologic therapy for psoriasisBiologic therapy for psoriasis
Biologic therapy for psoriasis
Ahmed Amer4.4K vues

10 basics of human genetics

 • 2. BBaassiiccss OOff HHuummaann GGeenneettiiccss BByy PPrrooff.. DDrr.. RRaannddaa YYoouusssseeff KKaassrr EEll AAiinnii
 • 3. Introduction ttoo mmoolleeccuullaarr ggeenneettiiccss  GGeennoommee:: tthhee ttoottaall nnuummbbeerr ooff ggeenneess ccoonnttaaiinneedd iinn oonnee cceellll..  TThheerree aarree 33 bbiilllliioonn bbpp iinn eeaacchh hhuummaann hhaappllooiidd ggeennoommee..  TThhee ggeennoommee ccoonnttaaiinnss 11 mmiilllliioonn ggeenneess,, oonnllyy 5500,,000000 aarree ffuunnccttiioonniinngg..
 • 4. GGeennee  GGeennee:: tthhee uunniitt ooff hheerreeddiittyy tthhaatt ooccccuuppiieess aa ssppeecciiffiicc llooccuuss oonn tthhee cchhrroommoossoommee.. IItt iiss aa DDNNAA sseeqquueennccee tthhaatt ddiirreeccttss ssyynntthheessiiss ooff aa ssppeecciiffiicc ppoollyyppeeppttiiddee cchhaaiinn..  11%% hhaass ssppeecciiffiicc ffuunnccttiioonn GGeenneess SSttrruuccttuurraall rreegguullaattoorryy ooppeerraattoorr
 • 5.  SSttrruuccttuurraall GG:: ddiirreeccttss ssyynntthheessiiss ooff aa ssppeecciiffiicc ppoollyyppeeppttiiddee cchhaaiinn..  RReegguullaattoorryy GG:: rreepprreessssoorr ssuubbssttaannccee sseeccrreettiioonn..  OOppeerraattoorr GG:: sswwiittcchheess oonn ssttrruuccttuurraall GG  NNoott aallll ggeenneettiicc iinnffoorrmmaattiioonn iiss ssttoorreedd uussiinngg tthhee ggeenneettiicc ccooddee.. AAllll oorrggaanniissmmss'' DDNNAA ccoonnttaaiinnss rreegguullaattoorryy sseeqquueenncceess,, iinntteerrggeenniicc sseeggmmeennttss,, cchhrroommoossoommaall ssttrruuccttuurraall aarreeaass,, aanndd ootthheerr nnoonn-- ccooddiinngg DDNNAA tthhaatt ccaann ccoonnttrriibbuuttee ggrreeaattllyy ttoo pphheennoottyyppee..
 • 6. RReegguullaattiioonn ooff ggeennee eexxpprreessssiioonn  NNoott aallll ggeenneess aarree ttrraannssccrriibbeedd aallll tthhee ttiimmee..  CCoonnttrroolllliinngg mmeecchhaanniissmmss iinn tthhee cceellll rreegguullaattee tthhee ffllooww ooff eennzzyymmeess&& ootthheerr pprrootteeiinnss,, ddeetteerrmmiinniinngg wwhhiicchh ggeenneess aarree ttuurrnneedd oonn..  SSoommee ggeenneess aarree nneeeeddeedd ffoorr sshhoorrtt ppeerriiooddss ooff lliiffee ccyyccllee,, ootthheerrss ssuucchh aass tthhoossee iinnvvoollvveedd iinn eenneerrggyy pprroodduuccttiioonn mmaayy bbee ooppeerraattiinngg aallll ttiimmee..
 • 7.  AAuuttoossoommee:: aannyy cchhrroommoossoommee tthhaatt iiss nnoott aa sseexx ((XX oorr YY)) cchhrroommoossoommee..  PPsseeuuddooggeennee:: aa ggeennee wwhhiicchh rreesseemmbbllee aa kknnoowwnn ssttrruuccttuurraall ggeennee bbuutt iiss nnoott eexxpprreesssseedd..  GGeennoottyyppee:: tthhee ggeenneettiicc ccoonnssttiittuuttiioonn ooff aann oorrggaanniissmm..  PPhheennoottyyppee:: tthhee pphhyyssiiccaall aappppeeaarraannccee ooff aann oorrggaanniissmm tthhaatt iiss pprroodduucceedd bbyy tthhee iinntteerraaccttiioonn ooff hhiiss ggeenneess && eennvviirroonnmmeenntt..
 • 8. SSttrruuccttuurree ooff DDNNAA  TTwwoo ppoollyynnuucclleeoottiiddee ssttrraannddss..  TTwwoo cchhaaiinnss rruunn iinn ooppppoossiittee ddiirreeccttiioonn..  SSuuggaarr--PP bbaacckkbboonnee  BBaasseess iinnssiiddee hheelliixx  CCoommpplleemmeennttaarryy bbaassee ppaaiirriinngg ((AA==TT &&CC == GG))  SSttrraannddss bboonnddeedd bbyy wweeaakk hhyyddrrooggeenn bboonnddss
 • 10. NNuucclleeoottiiddeess && ccooddoonnss nnuucclleeoottiiddee== bbaassee ++ssuuggaarr ++pphhoosspphhaattee TTrriipplleett== sseeqquueennccee ooff 33 bbaasseess CCooddoonn ccoonnssiissttss ooff tthhrreeee nnuucclleeoottiiddeess,, rreepprreesseennttiinngg aa ssiinnggllee aammiinnoo aacciidd.. ((4433))==6644 aaaa,, oonnllyy 2200 aarree pprreesseenntt ((ddiiffffeerreenntt ccooddoonnss ffoorr tthhee ssaammee aaaa))
 • 11. CCooiilliinngg ooff DDNNAA  PPrriimmaarryy ccooiilliinngg ooff tthhee dduupplleexx iittsseellff..  22rryy ccooiilliinngg aarroouunndd hhiissttoonnee bbeeaaddss ((nnuucclleeoossoommee))..  33rryy ccooiilliinngg ooff nnuucclleeoossoommeess (( cchhrroommaattiinn ffiibbeerrss))..  44rryy ccooiilliinngg ffoorrmmiinngg llooooppss..
 • 13. GGeennee mmuuttaattiioonn  AA cchhaannggee iinn tthhee nnuucclleeoottiiddee sseeqquueennccee ooff tthhee DDNNAA..  11--SSiilleenntt ::  AAnnootthheerr ttrriipplleett ffoorr tthhee ssaammee aaaa  iinnttrraaggeenniicc  22--HHaazzaarrddoouuss:: iinn ccooddiinngg ggeennee ((cchhaannggee iinn aa pprrootteeiinn oorr iittss aaaa))..  IIff iitt ooccccuurrss iinn ssoommaattiicc cceellllss ccaanncceerr,, aaggiinngg  IIff iitt ooccccuurrss iinn ggeerrmm cceellllss tteerraattooggeenneecciittyy..
 • 14. DDNNAA ffuunnccttiioonnss 11-- RReepplliiccaattiioonn::  ffrroomm oonnee ggeenneerraattiioonn ttoo aannootthheerr iinnhheerriittaannccee..  FFrroomm cceellll ttoo cceellll ddiivviissiioonn.. 22--MMeettaabboolliissmm::  GGeennee eexxpprreessssiioonn&& pprrootteeiinn ssyynntthheessiiss ((ttrraannssccrriippttiioonn&& ttrraannssllaattiioonn))..
 • 15. DDNNAA rreepplliiccaattiioonn  IItt iiss tthhee pprroocceessss bbyy wwhhiicchh ggeenneettiicc iinnffoorrmmaattiioonn iiss ttrraannssmmiitttteedd ffrroomm oonnee cceellll ttoo aannootthheerr..  IItt ssttaarrttss bbyy sseeppaarraattiioonn ooff tthhee 22 ssttrraannddss.. EEaacchh aaccttss aass aa tteemmppllaattee ffoorr aa nneeww ssttrraanndd..  ((sseemmii--ccoonnsseerrvvaattiivvee))..  DDNNAA ppoollyymmeerraassee pprroocceeeeddss iinn oonnllyy oonnee ddiirreeccttiioonn aalloonngg tthhee hheelliixx ((ffrroomm tthhee 55’’ ttoo 33’’ eenndd ooff DDNNAA)) bbuutt ssttaarrttss iinn mmaannyy ssiitteess.. IItt iiss ccoonnttiinnuuoouuss iinn oonnee ssttrraanndd aanndd ddiissccoonnttiinnuuoouuss iinn tthhee ootthheerr..
 • 16. EEnnzzyymmeess ffoorr DDNNAA rreepplliiccaattiioonn  11--GGyyrraassee:: pprreevveennttss ssuuppeerrccooiill ffoorrmmaattiioonn..  22--HHeelliiccaassee:: llooccaall uunnwwiinnddiinngg..  33--PPrriimmaassee:: ssyynntthheessiiss ooff RRNNAA pprriimmeerrss..  44--PPoollyymmeerraassee:: bbaassee ppaaiirriinngg..  55--LLiiggaassee:: lliiggaatteess tthhee nneewwllyy ssyynntthheessiizzeedd ffrraaggmmeennttss ttooggeetthheerr..
 • 19. TTrraannssccrriippttiioonn TTrraannssccrriippttiioonn:: tthhee pprroocceessss wwhheerreebbyy ggeenneettiicc iinnffoorrmmaattiioonn iiss ttrraannssmmiitttteedd ffrroomm DDNNAA ttoo mm..RRNNAA bbyy RRNNAA ppoollyymmeerraassee iinnttoo ccoommpplleemmeennttaarryy ssiinnggllee-- ssttrraannddeedd ccooppiieess ooff RRNNAA..  mm..RRNNAA aarree tthhee pprroocceesssseedd ttrraannssccrriippttss ooff ggeenneess tthhaatt ccooddee ffoorr ppoollyyppeeppttiiddeess..
 • 20.  EExxoonnss:: tthhee ttrraannssccrriibbeedd ppaarrttss ooff DDNNAA..  IInnttrroonnss:: nnoonn--ttrraannssllaatteedd ppaarrttss ooff DDNNAA.. TThhee ffuunnccttiioonn iiss uunnkknnoowwnn.. AAlltthhoouugghh ttrraannssccrriibbeedd,, tthheeyy aarree llaatteerr ccuutt dduurriinngg RRNNAA pprroocceessssiinngg..  >>8800%% ooff DDNNAA ddooeess nnoott ccooddee ffoorr pprrootteeiinnss ((rreeppeettiittiivvee {{rr..RRNNAA++tt..RRNNAA}},, aarroouunndd cceennttrroommeerreess,, iinnttrroonnss))..
 • 21.  PPrroommootteerr:: tthhee ppllaaccee wwhheerree RRNNAA ppoollyymmeerraassee 11sstt aattttaacchheess.. TThheeyy vvaarryy ffrroomm ggeennee ttoo aannootthheerr bbuutt ccoonnttaaiinn sseeqquueenncceess iinn ccoommmmoonn ooff 77 bbaassee sseeqquueennccee ooff aallll TT’’ss&&AA’’ss ((TTAATTAA bbooxx,, uuppssttrreeaamm bbeeffoorree tthhee 3’’ eenndd))..  TTeerrmmiinnaattiioonn:: cceerrttaaiinn sseeqquueennccee tthhaatt tteerrmmiinnaatteess ggeennee ttrraannssccrriippttiioonn ((ddoowwnnssttrreeaamm bbeeyyoonndd tthhee 55’’ eenndd))..
 • 22. SSeennssee ssttrraanndd  TThhee ssttrraanndd tthhaatt iiss aaccttuuaallllyy ttrraannssccrriibbeedd iiss tthhee oonnee wwiitthh ssppeecciiffiicc pprroommootteerr sseeqquueennccee.. TThhee ootthheerr nnoonn--sseennssee ssttrraanndd iiss nnoott uusseedd iinn ttrraannssccrriippttiioonn..  TThhee sseennssee ssttrraanndd aatt oonnee ppllaaccee mmaayy nnoott mmaakkee sseennssee eellsseewwhheerree iinn aa cchhrroommoossoommee..  TThhee SSSS ooff oonnee ggeennee mmaayy bbee ccoonnttiinnuuoouuss wwiitthh tthhee aannttii--sseennssee ooff aannootthheerr..
 • 23. SStteeppss ooff ttrraannssccrriippttiioonn  11--LLooccaall uunnwwiinnddiinngg ((DDNNAA hheelliiccaassee))..  22-- BBaassee ppaaiirriinngg ((DDNNAA ppoollyymmeerraassee))..  3--SSeeppaarraattiioonn ooff mmRRNNAA..  PPrroocceessssiinngg::  AA)) ccaappppiinngg:: aaddddiittiioonn ooff aa cchheemmiiccaall ccaapp ttoo tthhee 55’’ eenndd(( aattttaacchh RRNNAA ttoo tthhee rriibboossoommee))  BB)) sspplliicciinngg:: eexxcciissiioonn ooff iinnttrroonnss..  CC)) ppoollyyttaaiill:: aaddddiittiioonn ooff ppoollyy AA ttaaiill ((AAAAAAAA)) ttoo tthhee 3’’ eenndd(( iitt aaiiddss iinn ttrraannssppoorrttiinngg RRNNAA mmoolleeccuullee iinnttoo tthhee ccyyttooppllaassmm))
 • 25. TTrraannssllaattiioonn  IItt iiss tthhee pprroocceessss bbyy wwhhiicchh mm..RRNNAA iiss ttrraannssllaatteedd iinnttoo pprrootteeiinn ssyynntthheessiiss.. IItt iinnvvoollvveess tt..RRNNAA && rr..RRNNAA..  tt..RRNNAA:: oonnee eenndd bbiinnddss aa ppaarrttiiccuullaarr aaaa ((aallll aarree 2200)),, tthhee ootthheerr eenndd hhaass aa 33--bbaassee sseeqquueennccee,, tthhee aannttiiccooddoonn,, tthhaatt ppaaiirrss wwiitthh aa ppaarrttiiccuullaarr ccooddoonn oonn mm..RRNNAA..  rr..RRNNAA:: ssttrruuccttuurraall eelleemmeennttss ooff rriibboossoommeess.. TThheeyy aarree tthhee bbeenncchheess oonn wwhhiicchh pprrootteeiinn ssyynntthheessiiss ooccccuurrss..
 • 26. SStteeppss ooff ttrraannssllaattiioonn  11--mmRRNNAA mmoovveess aalloonngg rriibboossoommeess  22--ttRRNNAA aaddaappttss  33--SSttaarrttiinngg ccooddoonn== AAUUGG  44--SSttoopp ccooddoonn== UUGGAA,, UUAAGG,, UUAAAA  DDNNAA ttrraannssccrriippttiioonn aatt cchhrroommoossoommeess RRNNAAss mmoovveemmeenntt aaccrroossss NNMM RRNNAAss ttrraannssllaattiioonn aatt rriibboossoommeess pprrootteeiinn