Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
ϥϳϠϣΗΣϣ˯ϼϣϋΏϳΟΗϱ΍ί· 
ˮΎϳΩϳϣϝϳηϭγϟ΍ϕϳέρϥϋ
ϪϳΎϔϛ 
ˬαΎϧϟ΍ϰϠϋϡϳΧέΗϪϳΎϔϛ 
ˬϙΑΎΣλϷϝγϭΗϪϳΎϔϛ 
ˬΩϳϠϘΗϪϳΎϔϛ 
ˬϡϼϛϱ΃ϯϭΗΣϣέηϧΔϳΎϔϛ 
«ϙϋϪϳΎϔϛέΧϵ΍ϥϣ
ˮϙϭΑγϳϔϟ΍ϕϳέρϥϋϥϳϠϣΗΣϣ˯ϼϣϋΏϳΟΗϱ΍ί· 
υΣΔΑέοϭ΃ω΍έΗΧ΍εϣωϭοϭϣϟ΍ 
εϣΕΣΑϲϣϠϋωϭοϭϣϭϫϕϳϭγΗϟ΍ϲϓΎϳΩϳϣϝΎηϭγϟ΍ϝϼϐΗγ· 
ˮϝΣϟ΍ϭΏϳρˬ˯ϼόϟ΍Ω...
ΕΎϣϭϠόϣΔϳϭη 
ΎϳΩϳϣϝΎηϭγϟ΍΍ϭϣΩΧΗγϳΑϕϳϭγΗϟ΍ϲϓϥϳϟΎϐηϲϠϟ΍αΎϧϟ΍ϥϣ̃̂̀ 
ˮˮϪϳϟϥϳϠϣΗΣϣ˯ϼϣόϟ΍ϭϠλϭϳϥΎηϠϋ 
ϰϠϋΔϘϳϗΩϥϭϳϠϣ˿́˹Ύϳ˱έϬη΍ϭοϘϳ...
ˮϲϠϐηϟϥϳϠϣΗΣϣ˯ϼϣϋΏϳΟ΃ϱ΍ί·Ώρ 
ΎϬϠϣόΗΑϭΎϬΗϠϣϋϝόϔϟΎΑαΎϧϲϓϭΎϬϠϣόϧϥϛϣϣΕ΍ϭρΧΔϳϭηϲϓ 
ϥϳϠϣΗΣϣ˯ϼϣϋϰϟ·ϝϭλϭϟ΍ϲϓϡϬϓΩϫ΍ϭϘϘΣϳ΍ϭέΩϘϳϥΎηϠϋ...
ϡϬϧ·ϱίϡϬϠϐηϲϓϡϬϟϼϐΗγ·ϭ 
ϰϠϋίϛέϧΎϧϫΎϧϭϠΧΎϣΔϳοϗϲϓϑρΎόΗϟ΍΍ϭΑγϛϳϭ΃ˬΎϣΩϧ΍έΑ 
ϊϳΑϟ΍ϭΩϧ΍έΑϟ΍
ΓέϭϬηϣϟ΍αΎϧϟ΍ϡ˴Ϡϛ˺ 
ϭ΃ΕΎϛέηϟ΍ϯ΃έϲϓ΍ϭϘΛϳΑΎϣέΗϛ΃νόΑϯ΃έϲϓϕΛΗΑαΎϧϟ΍Ύϳ˱΋ΩΑϣ 
ΩϗΎόΗΗϰΗΣϭ΃ΎϳΩϳϣϝΎηϭγϟ΍ϲϠϋέϳϫΎηϣϟ΍ϊϧϘΗΎϧϫϝϭΎΣΕΎ΋ϳϬ...
ΓέϭϬηϣϟ΍αΎϧϟ΍ϡ˴Ϡϛ˺ 
ˬΓέϭϬηϣϟ΍αΎϧϟ΍ϰϠϋΎϣ˱ϳ΍ΩϙϧϳϋϲϠ˴ΧΎϣΞΗϧϣϊϳΑΗΑΔϛέηΕϧ΃ϭϟ 
ϱ΃ϥϋϭ΃ϙΟΗϧϣΑΔϗϼϋΎϬϳϟΔΟΎΣϥϋ΍ϭϟ΄γϳΑϭϟϡϬϳϠϋΩέΗϝϭΎΣ 
...
ΓέϭϬηϣϟ΍αΎϧϟ΍ϡ˴Ϡϛ˺
ΝΎΗηΎϫϝϣϋ΍˻ 
ϲϗϼΗϫ˱ϼΛϣϙϳΑρΑΗέΗϙΗϣΩΧϭ΃ϙΟΗϧϣϲϠΧϳΑϡϬϣ˯ϲηΝΎΗηΎϬϟ΍ 
ϱίέϭϬηϣΝΎΗηΎϫϥϣέΗϛ΃ϲϓϥΎϛΕΎϓϲϠϟ΍ϥΎοϣέ 
ΎϧΗϣϟBϝϣϛϧBϼϳϲγΑϳΑ 
ϊ...
ΝΎΗηΎϫϝϣϋ΍˻ 
ΔϳΛέΎϛΞ΋ΎΗϧϲϗϼΗϥϛϣϣρϠϏΝΎΗηΎϬϟ΍ΕϳϠϐΗγ΍ϭϟϙϟΎΑΩΧαΑ 
΍έϛηΝΎΗηΎϫϲϓ˱ϼΛϣϥϭϓ΍Ωϭϓϱί 
ϥϣέΗϛ΃ϝϣόΗϙϧ·ΕϳέΎϳϙΗϋΎΗΑΎϳΩϳϣϝΎηϭ...
ϡϼϛϱ΃ϯϭΗΣϣεϠϣόΗϣ˼ 
ϲϠΧΗϫϲϠϟ΍˯ΎϳηϷ΍ϡϫ΃ΩΣ΃ϭϫ«ϯϭΗΣϣϟ΍ϡΛϯϭΗΣϣϟ΍ϡΛϯϭΗΣϣϟ΍ 
ϙϓΩϬΑ΍ΩϯϭΗΣϣϟ΍ρΑέ΍ϭϪϳϠϋϝΩ˴ϋϭίϳϣϣϯϭΗΣϣϝϣϋ΍ˬϙόΑΎΗΗαΎϧϟ...
ϥϳϠϣΗΣϣϟ΍˯ϼϣόϟ΍ϝϠΣ˽ 
ϙΗϋΎΗΑΎϳΩϳϣϝΎηϭγϟ΍ϲϠϋϥϳόΑΎΗϣϟ΍ϥϣϥϳόϣΩΩϋϙΩϧϋϙϧ·ϰϧόϣΑ 
ϙγϔϧϝ΄γ΍ϭϡϬϠϠΣˬϙϟϥϳϠϣΗΣϣ˯ϼϣϋ΍ϭϘΑϳϡϬϧ·ΔλέϓϱΩαΎϧϟΎ...
ϙϠϐηΑΎϬρΑέ΍ϭΕΎϣϭϠόϣϟ΍ϝϳϠΣΗϲϓϲϛΫϙϳϠΧ
ϪϣΩϘΗΑϲϠϟ΍ϯϭΗΣϣϟ΍ωϭϧϪϳ·˾ 
ΏΣϲϓΔϘϳέρϪϟϭέϭϬυϟ΍ϲϓΔϘϳέρϪϟϯϭΗΣϣϟ΍ω΍ϭϧ΃ϥϣωϭϧϝϛ 
αΎϧϲϓϭΕΎΗγϭΑϟ΍ΏΣΗΑαΎϧϲϓϥ·ϰϧόϣΑˬϩΎόϣϡϬϠϋΎϔΗϭαΎϧϟ΍...
ϡϫ΄ΟΎϓ˿ 
ϥΎϛ˯΍ϭγΓΩϳΩΟΕΎΟΎΣΑϙϳόΑΎΗϣ˯ϲΟΎϔΗέϣΗγϣϝϛηΑϝϭΎΣ 
ϡΎϣΗϫ΍ΎϬϳΑΏΫΟΗΔΟΎΣϱ΃ˬΓίϳϣϣνϭέϋϭ΃ΕϼϣΣϭ΃ϯϭΗΣϣΑ 
αΎϧϟ΍ϥΎηϠϋΎϬϳϓϑϠΗΓΩΣ΍...
ΕΎϧϼϋ·ϝϣϋ΍̀ 
˯ϼϣϋΏΫΟϟΔϣϬϣΔϠϳγϭΕΎϧϼϋϹ΍ϥ·ϪϓέΎϋαΎϧϟ΍ϥϣέϳΗϛ 
ϑΩϬΗγΗϥϼϋ·ϝϣόΗΑΕϧ΃ϭϡίϻϙϟΎΑΩΧαΑϙϟϥϳϠϣΗΣϣ 
Εϧ΃˯ϼϣόΑε΋ΟΎϔΗΗϣϥΎηϠϋˬρΑ...
αΎϧϟ΍έϋΎηϣϰϠϋΏόϟ΍́ 
έϋΎηϣϰϠϋΏόϟ΍ΎϳΩϳϣϝΎηϭγϟ΍ϲϠϋϑυϭϣϙγϔϧεϳϠΧΗϣ 
ˬΔΣέϔϟ΍ϥϋϯϭΗΣϣΔϳϭηϭˬϥϳίΣϯϭΗΣϣϝϣόΗΔϳϭηϓˬαΎϧϟ΍ 
ϙϟΎΑΩΧαΑΎϧϷ΍
ϭέηΑϟ΍έϭέϏϰϠϋΏόϠϳΑϯϭΗΣϣΔϳϭηϭ 
ϙΗϛέηΏγΣϭϙΟΗϧϣΏγΣΎϬϘϳΑρΗΔϘϳέρϲϓϕέϔΗΑϱΩΔρϘϧϟ΍ 
ϙϠϋίΗΕΎΟΎΣΑε΋ΟΎϔΗΗϣϥΎηϠϋϙΩϧϋϲϠϟ΍αΎϧϟ΍ΏγΣϭ
ϱέϭΩϝϛηΑϥϳγϓΎϧϣϟ΍ϊΑΎΗ̂ 
ˬϡϬόΑΎΗˬϡϬϳϠϋιΑϝϭρϰϠϋˬϙϋϭΗΑϥϳγϓΎϧϣϟ΍ϰϠϋϙϧϳϋϲ˴ϠΧ 
ϡϬ΋ΎρΧ΃Ϫϳ·ϑέϋ΍ϪϳϠϋαΎϧϟ΍ϝΎόϓ΃ΩϭΩέϭϡϬϋΎΗΑϯϭΗΣϣϟ΍ϝϠΣ...
΍ΩΎϧϫϲϠϟ΍ΝΎΣϟ΍ϡϋϱίϙϳϠΧ
ϥϭΑίϟ΍ϊ˷ϟΩ˴˺˹ 
ϰΗΣΎϬϟϼΧϥϣϙϠϳϣϋϊ˷ϟΩΗέΎϛϓ΃ΩΟϭΗϝϭΎΣˬϊϟΩϟ΍ΏΣϳΑϥϭΑίϟ΍ 
ϰϟΎΗϟΎΑϭϙϧϋαΎϧϠϟϝϭϘϳϫργΑϧϳΎϣϟϝϳϣόϟ΍ˬΎϳΩϳϣϝΎηϭγϟ΍ϰϠϋϭϟ 
Ώ...
΍έ˱ϳΧ΃ϭ« 
ϭ΃ˬΓέϛΑϱέΗη΍ϰϟΎόΗϭΓέϛϓΩΧϭΟεϼΑϭϙϧϭΑίϰϠϋεϘ˷ϠΣ˸Ηϣ 
ϝΎηϭγϟ΍ϰϠϋΔϳϭηϝΎϧηϓϭέΑϙϳϠΧιΑϰϟΎόΗϭιϧϭΔϳϧΟΑ 
ΎϳΩϳϣ 
ϪϳϠΧΗΩϭΩέϭ΃ϯϭ...
ϡΗηΗϭ΃ϝ΄γΗΏΑΎΣϭ΍ΩωΎΗΑϟ΍ϙΑΟϋϭϟΔϳΎϬϧϟ΍ϲϓϭ 
ΎϧϫϲϧϳϗϼΗϫ« 
ΝΎΗηΎϫϝϣϋ΃˻
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

إزاي تجيب عملاء محتملين عن طريق السوشيل ميديا؟ By: @ahmedbasyouney

4 868 vues

Publié le

إزاي تجيب عملاء محتملين عن طريق السوشيل ميديا؟ بريزنديشن بتشرح بشكل مختصر وسريع بعض الأساليب والطرق اللي ممكن تعتمد عليها علشان تجيب عملاء محتملين لشغلك عن طريق السوشيل ميديا

You can follow me on twitter: @AhmedBasyouney
or founding me on linkedin, Facebook, Youtube : Ahmed Basyouney

Publié dans : Médias sociaux
 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

إزاي تجيب عملاء محتملين عن طريق السوشيل ميديا؟ By: @ahmedbasyouney

 1. 1. ϥϳϠϣΗΣϣ˯ϼϣϋΏϳΟΗϱ΍ί· ˮΎϳΩϳϣϝϳηϭγϟ΍ϕϳέρϥϋ
 2. 2. ϪϳΎϔϛ ˬαΎϧϟ΍ϰϠϋϡϳΧέΗϪϳΎϔϛ ˬϙΑΎΣλϷϝγϭΗϪϳΎϔϛ ˬΩϳϠϘΗϪϳΎϔϛ ˬϡϼϛϱ΃ϯϭΗΣϣέηϧΔϳΎϔϛ «ϙϋϪϳΎϔϛέΧϵ΍ϥϣ
 3. 3. ˮϙϭΑγϳϔϟ΍ϕϳέρϥϋϥϳϠϣΗΣϣ˯ϼϣϋΏϳΟΗϱ΍ί· υΣΔΑέοϭ΃ω΍έΗΧ΍εϣωϭοϭϣϟ΍ εϣΕΣΑϲϣϠϋωϭοϭϣϭϫϕϳϭγΗϟ΍ϲϓΎϳΩϳϣϝΎηϭγϟ΍ϝϼϐΗγ· ˮϝΣϟ΍ϭΏϳρˬ˯ϼόϟ΍ΩϭίϳϫϪϠϣόϧϯϭΗΣϣϱ΃ϭΎϫέηϧϧΔΟΎΣϯ΃ ϥϳϠϣΗΣϣ˯ϼϣϋΏϳΟΗέΩϘΗϥΎηϠϋΕ΍ϭρΧΔϳϭηΎϧϫϙϟϭϘϫ
 4. 4. ΕΎϣϭϠόϣΔϳϭη ΎϳΩϳϣϝΎηϭγϟ΍΍ϭϣΩΧΗγϳΑϕϳϭγΗϟ΍ϲϓϥϳϟΎϐηϲϠϟ΍αΎϧϟ΍ϥϣ̃̂̀ ˮˮϪϳϟϥϳϠϣΗΣϣ˯ϼϣόϟ΍ϭϠλϭϳϥΎηϠϋ ϰϠϋΔϘϳϗΩϥϭϳϠϣ˿́˹Ύϳ˱έϬη΍ϭοϘϳΑϙϭΑγϳϔϠϟϡΩΧΗγϣέΎϳϠϣ˺˼ϲϓ ϙϭΑγϳϔϟ΍ ϡϭϳϝϛΔΗϳϭΗϥϭϳϠϣ́˾ϲϓ ϊϗϭϣϲϠϋΩ΍ΩΟϥϳϣΩΧΗγϣ˻ϲϓϲϣϼϛΎϬϳϓ΃έϘΗΑϲϠϟ΍ΔυΣϠϟ΍ϲϓ ϥ·Ωϳϛϧϳϟ ΏϭϳΗϭϳϟ΍ϊϗϭϣϟέϬηϝϛϱέϭΩϡΩΧΗγϣέΎϳϠϣϲϓ
 5. 5. ˮϲϠϐηϟϥϳϠϣΗΣϣ˯ϼϣϋΏϳΟ΃ϱ΍ί·Ώρ ΎϬϠϣόΗΑϭΎϬΗϠϣϋϝόϔϟΎΑαΎϧϲϓϭΎϬϠϣόϧϥϛϣϣΕ΍ϭρΧΔϳϭηϲϓ ϥϳϠϣΗΣϣ˯ϼϣϋϰϟ·ϝϭλϭϟ΍ϲϓϡϬϓΩϫ΍ϭϘϘΣϳ΍ϭέΩϘϳϥΎηϠϋ ϲϓαΎϧϟ΍΍ϭΑΑΣϳϭ΃ˬΎϣΞΗϧϣ΍ϭόϳΑϳ
 6. 6. ϡϬϧ·ϱίϡϬϠϐηϲϓϡϬϟϼϐΗγ·ϭ ϰϠϋίϛέϧΎϧϫΎϧϭϠΧΎϣΔϳοϗϲϓϑρΎόΗϟ΍΍ϭΑγϛϳϭ΃ˬΎϣΩϧ΍έΑ ϊϳΑϟ΍ϭΩϧ΍έΑϟ΍
 7. 7. ΓέϭϬηϣϟ΍αΎϧϟ΍ϡ˴Ϡϛ˺ ϭ΃ΕΎϛέηϟ΍ϯ΃έϲϓ΍ϭϘΛϳΑΎϣέΗϛ΃νόΑϯ΃έϲϓϕΛΗΑαΎϧϟ΍Ύϳ˱΋ΩΑϣ ΩϗΎόΗΗϰΗΣϭ΃ΎϳΩϳϣϝΎηϭγϟ΍ϲϠϋέϳϫΎηϣϟ΍ϊϧϘΗΎϧϫϝϭΎΣΕΎ΋ϳϬϟ΍ ΏΑγ΍ϭϧϭϛϳϫΎϣϫΏϟΎϐϟ΍ϲϓϥΎηϠϋϙϧϋ΍ϭϣϠϛΗϳϥΎηϠϋϡϫΎόϣ ϙϟέϳΗϛϥϳϠϣΗΣϣ˯ϼϣόϟ« ωϭοϭϣϟ΍ˬϙϋΎΗΑΩϧ΍έΑϠϟΏγΎϧϣέϭϬηϣΩΣϱ΃εϣϙϟΎΑΩΧαΑ ϲϠϟ΍αΎϧϟ΍έΎΗΧΗΎϣ˱ϳ΍ΩϝϭΎΣίέϭϟϭϓϪϳ·ΩϗϙΩϧϋωϭοϭϣεϣ ϙΟΗϧϣϟΔϬΟ΍ϭ΍ϭϧϭϛϳϫϝϭΩϥΎηϠϋΔϗΩΑϙϧϋ΍ϭϣϠϛΗϳϫ
 8. 8. ΓέϭϬηϣϟ΍αΎϧϟ΍ϡ˴Ϡϛ˺ ˬΓέϭϬηϣϟ΍αΎϧϟ΍ϰϠϋΎϣ˱ϳ΍ΩϙϧϳϋϲϠ˴ΧΎϣΞΗϧϣϊϳΑΗΑΔϛέηΕϧ΃ϭϟ ϱ΃ϥϋϭ΃ϙΟΗϧϣΑΔϗϼϋΎϬϳϟΔΟΎΣϥϋ΍ϭϟ΄γϳΑϭϟϡϬϳϠϋΩέΗϝϭΎΣ ϙϭΑΣϳϡϬϳϠΧΗΕέΩϗϭϟϥΎηϠϋϡϬϳΑϡΗϬΗϝϭΎΣˬΎϬϣΩϘΗΑΕϧ΃ΔϣΩΧ ϥ·ϲϫΎϳΩϳϣϝΎηϭγϟ΍ϲϓΔΟΎΣϡϫ΃ϥ·Ύϣ˱ϳ΍ΩέϛΗϓ΍ϭϙϧϋ΍ϭϣϠϛΗϳϫ Δϗϼϋ˯ΎϧΑ«ϭϠΣϡϼϛϙϳϠϋ΍ϭϟϭϘϳΑϭϟϡϼγΎϳϭϙϧϋϡϠϛΗΗαΎϧϟ΍ ΎϣΔϣΩΧϭ΃ΎϣΞΗϧϣϊϳΑϲϓϡϬϣΏϭϠγ΃έϳϫΎηϣϟ΍ϥϳΑϭϙϧϳΑ ΢λϡϬΗϠϐΗγ΍ϭϟ˯ϼϣόϟ΍ϥϣεϳΟϙϟϭΑΟϳϫϭ
 9. 9. ΓέϭϬηϣϟ΍αΎϧϟ΍ϡ˴Ϡϛ˺
 10. 10. ΝΎΗηΎϫϝϣϋ΍˻ ϲϗϼΗϫ˱ϼΛϣϙϳΑρΑΗέΗϙΗϣΩΧϭ΃ϙΟΗϧϣϲϠΧϳΑϡϬϣ˯ϲηΝΎΗηΎϬϟ΍ ϱίέϭϬηϣΝΎΗηΎϫϥϣέΗϛ΃ϲϓϥΎϛΕΎϓϲϠϟ΍ϥΎοϣέ ΎϧΗϣϟBϝϣϛϧBϼϳϲγΑϳΑ ϊϣ_ϲϠΣ΍_ϻϭϛΎϛϭϛϻϭϛΎϛϭϛ ΔϠϣΣϠϟαΎϧϟ΍ϩΎΑΗϧ΍ϪϳΑ΍ϭΑΫΟϳϭΝΎΗηΎϫ΍ϭϠϣόϳ΍ϭέΩϗϱΩϱίΕΎϛέη ϝϳϣόϟ΍ϥϳΑϭϡϬϧϳΑϪϗϼόϟ΍΍ϭΩϭίϳϭΎϬϧϠϣϋΎϣϫϲϠϟ΍
 11. 11. ΝΎΗηΎϫϝϣϋ΍˻ ΔϳΛέΎϛΞ΋ΎΗϧϲϗϼΗϥϛϣϣρϠϏΝΎΗηΎϬϟ΍ΕϳϠϐΗγ΍ϭϟϙϟΎΑΩΧαΑ ΍έϛηΝΎΗηΎϫϲϓ˱ϼΛϣϥϭϓ΍Ωϭϓϱί ϥϣέΗϛ΃ϝϣόΗϙϧ·ΕϳέΎϳϙΗϋΎΗΑΎϳΩϳϣϝΎηϭγϟ΍΃ΩΑΗΑϪγϟΕϧ΃ϭϟϭ ϯϭΗΣϣϟ΍ΏγΣϡϬϔυϭϭέϳΗϛϟΎΑϥϳϧΗ΍ϭ΃ΩΣ΍ϭϰϠϋίϛέϭΝΎΗηΎϫ ϙϋΎΗΑ
 12. 12. ϡϼϛϱ΃ϯϭΗΣϣεϠϣόΗϣ˼ ϲϠΧΗϫϲϠϟ΍˯ΎϳηϷ΍ϡϫ΃ΩΣ΃ϭϫ«ϯϭΗΣϣϟ΍ϡΛϯϭΗΣϣϟ΍ϡΛϯϭΗΣϣϟ΍ ϙϓΩϬΑ΍ΩϯϭΗΣϣϟ΍ρΑέ΍ϭϪϳϠϋϝΩ˴ϋϭίϳϣϣϯϭΗΣϣϝϣϋ΍ˬϙόΑΎΗΗαΎϧϟ΍ ϝϳϣόϟ΍ϥϳΑϭϙϧϳΑΔϗϼόϟ΍ΩϭίΗϙϧ·ϭ΃ϊϳΑΗϙϧ·˱ϼΛϣϱί« ϙϭόΑΎΗϳϡϬϧ·ΏΑγαΎϧϠϟΩΟϭ΃ˬέϳΗϛϙγϔϧϥϋϡϠϛΗΗεΩόϘΗϣϭ ϝϫΎΗγΗΕϧ΃ϭϟϻ·ϙόΑΎΗϳϪϧ·έΑΟϣ˵ΩΣϻϭΔϳϓΎϋεϣΎϳΩϳϣϝΎηϭγϟ΍ ΔόΑΎΗϣϟ΍
 13. 13. ϥϳϠϣΗΣϣϟ΍˯ϼϣόϟ΍ϝϠΣ˽ ϙΗϋΎΗΑΎϳΩϳϣϝΎηϭγϟ΍ϲϠϋϥϳόΑΎΗϣϟ΍ϥϣϥϳόϣΩΩϋϙΩϧϋϙϧ·ϰϧόϣΑ ϙγϔϧϝ΄γ΍ϭϡϬϠϠΣˬϙϟϥϳϠϣΗΣϣ˯ϼϣϋ΍ϭϘΑϳϡϬϧ·ΔλέϓϱΩαΎϧϟΎϓ ˮϱΩαΎϧϟ΍ϥϳϣ έΗϛ΃Ϫϳ·ˮϡϬΗΎϣΎϣΗϫ·Ϫϳ·ˮϱ΍ί·΍ϭέϛϔϳΑˮϰΗϣ·Εϧϟ΍ϰϠϋ΍ϭΩόϘϳΑˮϥϳϧϣ ˮϩϭΑΣϳΑϯϭΗΣϣϟ΍ϥϣωϭϧ ϙϧ·ΙϳΣΑΎϬοόΑΑΎϬρΑέ΍ϭΔϧϛϣϣϟ΍ΕΎϣϭϠόϣϟ΍ϝϛϡϬϧϋϊϣ˴ΟέΧϵ΍ϥϣ ϡϬϏΎϣΩϡϬϔΗϭϡϬϣϬϔΗέΩϘΗ
 14. 14. ϙϠϐηΑΎϬρΑέ΍ϭΕΎϣϭϠόϣϟ΍ϝϳϠΣΗϲϓϲϛΫϙϳϠΧ
 15. 15. ϪϣΩϘΗΑϲϠϟ΍ϯϭΗΣϣϟ΍ωϭϧϪϳ·˾ ΏΣϲϓΔϘϳέρϪϟϭέϭϬυϟ΍ϲϓΔϘϳέρϪϟϯϭΗΣϣϟ΍ω΍ϭϧ΃ϥϣωϭϧϝϛ αΎϧϲϓϭΕΎΗγϭΑϟ΍ΏΣΗΑαΎϧϲϓϥ·ϰϧόϣΑˬϩΎόϣϡϬϠϋΎϔΗϭαΎϧϟ΍ ϙ΍ϭΗΣϣϲϓωϭϧΗϝϣόΗϱέϭέοˬΕΎϛϧϳϠϟ΍ΏΣΗΑαΎϧϭέϭλϟ΍ΏΣΗΑ ϲϓΔΑγΣϪϟ˱ϼΛϣϙϭΑγϳϔϟ΍ϱίϝλ΍ϭΗΕ΍ϭϧϗϲϓϥ·ΏϧΎΟϰϟ·΍Ω ϥϣϰϠϋ΃˱ϼΛϣέϭλϟ΍έϭϬυΔΑγϧϲϠΧΗΑϱΩΔΑγΣϟ΍ˬϯϭΗΣϣϟ΍έϭϬυ Φϟ·ˬΕΎϛϧϳϠϟ΍έϭϬυΔΑγϧ ϡϬϟΏγΎϧϣϟ΍ϯϭΗΣϣϟ΍ϡϳΩϘΗϭαΎϧϟ΍ϊϣϙϠϣΎόΗϲϓϲϛΫϙϳϠΧ
 16. 16. ϡϫ΄ΟΎϓ˿ ϥΎϛ˯΍ϭγΓΩϳΩΟΕΎΟΎΣΑϙϳόΑΎΗϣ˯ϲΟΎϔΗέϣΗγϣϝϛηΑϝϭΎΣ ϡΎϣΗϫ΍ΎϬϳΑΏΫΟΗΔΟΎΣϱ΃ˬΓίϳϣϣνϭέϋϭ΃ΕϼϣΣϭ΃ϯϭΗΣϣΑ αΎϧϟ΍ϥΎηϠϋΎϬϳϓϑϠΗΓΩΣ΍ϭΓέϳ΍ΩϙγϔϧϟερΣΗϣˬέΗϛ΃αΎϧϟ΍ ϙγϔϧϲϗϼΗϫϙϭόΑΎΗϳϡϬϧ·ΏΑγϡϬϳϟεΗϣΩϘϣϭϟˬΔϋέγΑϕϫίΗΑ ϯΩ΍ϭϲϓΔηϳΎϋαΎϧϟ΍ϭϯΩ΍ϭϲϓεϳΎϋ
 17. 17. ΕΎϧϼϋ·ϝϣϋ΍̀ ˯ϼϣϋΏΫΟϟΔϣϬϣΔϠϳγϭΕΎϧϼϋϹ΍ϥ·ϪϓέΎϋαΎϧϟ΍ϥϣέϳΗϛ ϑΩϬΗγΗϥϼϋ·ϝϣόΗΑΕϧ΃ϭϡίϻϙϟΎΑΩΧαΑϙϟϥϳϠϣΗΣϣ Εϧ΃˯ϼϣόΑε΋ΟΎϔΗΗϣϥΎηϠϋˬρΑυϟΎΑΎϫίϭΎϋΕϧ΃ϲϠϟ΍ΔΣϳέηϟ΍ ϡΩϋϰΗΣϭ΃ϙϭΩϳϔϳϫεϣέηΑϟ΍ϥϣΔΣϳέηϭ΃ϡϫίϭΎϋεϣ ΔϠϗϊϣΔλΎΧ΍Ω˱ΟΔϣϬϣΕϘΑΕΎϧϼϋϹ΍ϙϧϼϋ·ϰϠϋϝϋΎϔΗϟ΍ ΕΎΣϔλϟ΍ϥϣϝϳγργϭϲόϳΑρϟ΍ϭ΃ϙϳϧΎΟέϭϷ΍ϯϭΗΣϣϟ΍έϭϬυ ΔϔϠΗΧϣΕΎϳϭΗΣϣΑΕΎϧϼϋ·ϝϣόΗΑϲϠϟ΍ϊϗ΍ϭϣϟ΍ϭ
 18. 18. αΎϧϟ΍έϋΎηϣϰϠϋΏόϟ΍́ έϋΎηϣϰϠϋΏόϟ΍ΎϳΩϳϣϝΎηϭγϟ΍ϲϠϋϑυϭϣϙγϔϧεϳϠΧΗϣ ˬΔΣέϔϟ΍ϥϋϯϭΗΣϣΔϳϭηϭˬϥϳίΣϯϭΗΣϣϝϣόΗΔϳϭηϓˬαΎϧϟ΍ ϙϟΎΑΩΧαΑΎϧϷ΍
 19. 19. ϭέηΑϟ΍έϭέϏϰϠϋΏόϠϳΑϯϭΗΣϣΔϳϭηϭ ϙΗϛέηΏγΣϭϙΟΗϧϣΏγΣΎϬϘϳΑρΗΔϘϳέρϲϓϕέϔΗΑϱΩΔρϘϧϟ΍ ϙϠϋίΗΕΎΟΎΣΑε΋ΟΎϔΗΗϣϥΎηϠϋϙΩϧϋϲϠϟ΍αΎϧϟ΍ΏγΣϭ
 20. 20. ϱέϭΩϝϛηΑϥϳγϓΎϧϣϟ΍ϊΑΎΗ̂ ˬϡϬόΑΎΗˬϡϬϳϠϋιΑϝϭρϰϠϋˬϙϋϭΗΑϥϳγϓΎϧϣϟ΍ϰϠϋϙϧϳϋϲ˴ϠΧ ϡϬ΋ΎρΧ΃Ϫϳ·ϑέϋ΍ϪϳϠϋαΎϧϟ΍ϝΎόϓ΃ΩϭΩέϭϡϬϋΎΗΑϯϭΗΣϣϟ΍ϝϠΣ ϰϧόϣΑϡϬϧϋϙγϔϧίϳ˴ϣϭϡϬΗΎρϠϏέέϛΗϙϧ·ΏϧΟΗϭϡϬΗϼϛηϣϪϳ·ϭ ϝοϓϷ΍ϰϠϋέϭΩΗΑΎϣ˱ϳ΍ΩαΎϧϟ΍ˬϙϳϟΕΎϳΑΎΟϳϹϡϬΗΎϳΑϠγϝϭΣΗϙϧ· ˬϙ΋ΎϛΫΑϡϬΑϠϏ·ˬϙϳϟϥϳγϓΎϧϣϲϓΎϣϝϭρϕϭγϟ΍ϲϓΕϧ΃Ύϣϝϭρ ϪΑγϛΗϑέόΗϥΎηϠϋαϳϭϛϙϭΩϋϑέϋ΍
 21. 21. ΍ΩΎϧϫϲϠϟ΍ΝΎΣϟ΍ϡϋϱίϙϳϠΧ
 22. 22. ϥϭΑίϟ΍ϊ˷ϟΩ˴˺˹ ϰΗΣΎϬϟϼΧϥϣϙϠϳϣϋϊ˷ϟΩΗέΎϛϓ΃ΩΟϭΗϝϭΎΣˬϊϟΩϟ΍ΏΣϳΑϥϭΑίϟ΍ ϰϟΎΗϟΎΑϭϙϧϋαΎϧϠϟϝϭϘϳϫργΑϧϳΎϣϟϝϳϣόϟ΍ˬΎϳΩϳϣϝΎηϭγϟ΍ϰϠϋϭϟ ΏϳλϧϩΩϊϟΩϟ΍ϥϣΩΧΎΗϝϭΎΣΗϫϭϙϠϳΟΗϫέΗϛ΃αΎϧ ϡϫϷ΍ϭέΗϛ΃ϥϳΎΑίϙϠϳΟϳϥΎηϠϋϙϧϳΎΑίϊϣΔϗϼϋϲϧΑΗΎϣ˱ϳ΍ΩϝϭΎΣ ϭϫ΍ΩϥϭΑίϟ΍ϭϙϟΎϣα΃έ΍ΩϥΎηϠϋϲγΎγϷ΍ϙϧϭΑίϰϠϋυϓΎΣΗ ΩΟΑௌϭϩ΁ϙοΑϘϳΑϲϠϟ΍
 23. 23. ΍έ˱ϳΧ΃ϭ« ϭ΃ˬΓέϛΑϱέΗη΍ϰϟΎόΗϭΓέϛϓΩΧϭΟεϼΑϭϙϧϭΑίϰϠϋεϘ˷ϠΣ˸Ηϣ ϝΎηϭγϟ΍ϰϠϋΔϳϭηϝΎϧηϓϭέΑϙϳϠΧιΑϰϟΎόΗϭιϧϭΔϳϧΟΑ ΎϳΩϳϣ ϪϳϠΧΗΩϭΩέϭ΃ϯϭΗΣϣϡϳΩϘΗΔϘϳέρϭ΃ϯϭΗΣϣΑαΎϧϟ΍εΟϋίΗϣ ϙΟΗϧϣϲϓϡΗηϳϭϙϣΗηϳ ΔϳϓΎϋεϣωϭοϭϣϟ΍ϥΎηϠϋΎϳΩϳϣϝΎηϭγϟ΍ϰϠϋϲϛΫϙϳϠΧ
 24. 24. ϡΗηΗϭ΃ϝ΄γΗΏΑΎΣϭ΍ΩωΎΗΑϟ΍ϙΑΟϋϭϟΔϳΎϬϧϟ΍ϲϓϭ ΎϧϫϲϧϳϗϼΗϫ« ΝΎΗηΎϫϝϣϋ΃˻

×