Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Ulasan Buku

  • Identifiez-vous pour voir les commentaires

  • Soyez le premier à aimer ceci

Ulasan Buku

  1. 1. TUGASAN 1 – ULASAN BUKU<br />BUKU : Doing Teacher Research : From Inquiry to Understand<br />PENULIS : Donald Freeman<br />(1)<br />PENGKAJIAN<br />(2)<br />PERSOALAN / TEKA TEKI<br />(6)<br />MEMBENTANGKAN<br />(5)<br />MEMAHAMI<br />(3)<br />PENGUMPULAN DATA<br />(4)<br />ANALISIS DATA<br />
  2. 2. THE TEACHER - RESEARCH CYCLE<br />Lingkaranbulatanmembawamaksudberlakunyasatuproses yang berlakusecaraberulang-ulang. <br />Kajianbolehbermuladimana-mana point (antara 1-6), <br />Pertanyaan (inquiry)<br />Mengkajikenapasesuatuituberlaku @ tidakberlakudenganlebihmendalamberkenaandenganpelajar, guru, P&P dansebagainya.<br />2) Soalan / Teka-teki<br /> - Merupakansatucarauntukmewujudkansatupertanyaantentangkajiandanberkaitandenganelemen (1). Soalanbolehdipelbagaikanmengikutkesesuaianataubentukkajiankeranapengkaji yang merekasoalantersebut.<br /> - Manakalateka-teki pula (puzzle), adalahsesuatuisu yang tidakadakepastianatausesuatuisu yang masihbelumadapenyelesaiannyalagi.<br />
  3. 3. THE TEACHER - RESEARCH CYCLE<br />3) Pengumpulan Data<br />Satuprosesmengumpulmaklumatsecarasistematikdanmestiberkaitandenganelemen (2).<br /><ul><li>Apakahbentuk data yang responkepadasoalan?</li></ul> Data merupakangabunganantaramaklumat + dimanamaklumatdiperolehi. <br /> <br />Sebagaicontoh: Kerjasekolahtersebutsangatsusah. <br />Maklumat = sangatsusah<br />Sumbermaklumat= pelajar, guru, aktiviti, isikandungandan setting. <br />Pelajardanguru = sumbermaklumatdalaman (pendapat, perasaan, <br />kepercayaandll)<br />manakalaaktiviti, isikandungandan setting = maklumatluaran. <br /> <br /><ul><li>Bagaimanauntukmengumpul data?</li></ul>Data adalahmaklumatdarisumberdancarauntukmengumpul data terdapatdalampelbagaicara.<br /> Guru<br /> Data - pengalaman, pendapat, persepsi, percaya<br /> Cara – jurnal, laporan<br />
  4. 4. THE TEACHER - RESEARCH CYCLE<br />Pelajar<br /> Data - pengalaman, pendapat, persepsi, percaya<br /> Cara – jurnal, kajiselidik, temuduga, perbincangan, respon<br />Aktiviti<br /> Data – tindakan, percakapan, interaksisosial, hasilkerja<br /> Cara – rakaman audio dan video, nota, buku log, dokumen<br /> <br />Setting<br /> Data – imej visual kelas, diagram, fakta, sejarah<br /> Cara – nota, rakaman video, dokumen<br /> <br />4) Dari siapa data dikumpul? (SampelKajian)<br /> - Pesertadipilihdalamsatukumpulan yang besar (5 kelas 150 orang) dankemudianbuatsatukumpulankecil (30 orang) yang dipilihsecararawaksupayaadildandijadikansampelkajian. <br /> - Data yang sedikittetapiberkualitilebihbaikdari data yang banyaktetapitidakberkualiti yang pentingmestilahtepat.<br /> <br />
  5. 5. THE TEACHER - RESEARCH CYCLE<br />5) Di mana data dikumpul? (Setting Kajian)<br /> Di dalam @ diluarkelas. <br /> <br />6) Biladanberapa lama data dikumpul?<br />- Data dikumpulbergantungkepadakeadaanpengkajimaksudnyasemasakelapanganpengkajisupayapengkajitidakterganggudenganaktiviti-aktiviti lain. - Berapa lama dikumpul pula bergantungkepadadisiplinpengkajidimanapengkajiperlumerancangtempohmasa yang ditetapkanuntukmengumpul data danpastikanrancangantersebutdilaksanakanikutjadual.<br /> <br />7) Apa yang perludibuatdengan data?<br /> - Pengkajiperlumelihatdanmenilaisecararawak(first-cut analysis) sebagaipersediaanuntuk:<br /><ul><li>prosesseterusnyaiaituanalisis data
  6. 6. memastikansamaada data yang diperolehimencukupiatautidak.</li>

×