Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

KERALA FLOODS

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
KEAM KERALA ENTRANCE EXAM
KEAM KERALA ENTRANCE EXAM
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 30 Publicité

KERALA FLOODS

Télécharger pour lire hors ligne

NATURAL OR MAN MADE DISASTER
On 16 August 2018, severe floods affected the south Indian state Kerala, due to unusually high rainfall during the monsoon season. It was the worst flood in Kerala in nearly a century. Over 483 people died, and 140 are missing

NATURAL OR MAN MADE DISASTER
On 16 August 2018, severe floods affected the south Indian state Kerala, due to unusually high rainfall during the monsoon season. It was the worst flood in Kerala in nearly a century. Over 483 people died, and 140 are missing

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Plus par AJAL A J (20)

Publicité

KERALA FLOODS

 1. 1. Presented by Professor AJAL
 2. 2. 1920 കളില്‍ 2300 മില്ലിമീറ്ററില്ധികം പെയ്ത പതക്ക്െടിഞ്ഞാറന്‍ മണ്‍സൂണ്‍ മഴ തുടര്‍ച്ചയായ മൂന്ന് വര്‍ച്ഷം കകരളത്തില്‍ പ്െളയം സൃഷ്ടിചിരുന്നു. 1922 മുതല്‍ 24വപരയാണ് 2300 മില്ലിമീറ്ററില്ധികം മഴ ല്ഭിചത്. 21ാാാം നൂറ്റാണ്ടില്‍ സമാനമായ മഴയാണ് 2018ല്‍ കകരളത്തിന് ല്ഭിചപതന്നും 2019ല്‍ 2300 ല്ധികം ല്ഭിച മഴ 2020 ല്ും ആവര്‍ച്ത്തിക്കുകമാ
 3. 3. 1920കളില്ാണ് കകരളത്തില്‍ അധികമഴ തുടര്‍ച്ചയായി മൂന്നു വര്‍ച്ഷം ല്ഭിചത്. ജൂണിനും പസപ്റ്റ്റംബറിനുമിടയില്ുള്ള പതക്ക്െടിഞ്ഞാറന്‍ മണ്‍സൂണില്ൂപട 2049 മില്ലിമീറ്റര്‍ച് മഴ ചുരുങ്ങിയത് ല്ഭിക്കാറുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഈ നൂറ്റാണ്ടില്‍ കകരളത്തിന് പൊതുപവ കുറഞ്ഞ അളവില്ുള്ള മണ്‍സൂണ്‍ മഴയാണ് ല്ഭിചിരുന്നത്.
 4. 4. 2007ല്‍ 2786 മില്ലിമീറ്റര്‍ച് മഴ ല്ഭിചിരുന്നത് മാപ്തമാണ് ആശ്വാസം. എന്നാല്‍ 2018ല്‍ കകരളത്തിന് ല്ഭിച മഴ പ്െളയത്തിന് വഴിപവചു. നൂറ്റാണ്ടിപല് തപന്ന ഏറ്റവും വല്ിയ പ്െളയമായിരുന്നു അത്. 2517മില്ലിമീറ്റര്‍ച് മഴയാണ് 2018ല്‍ ല്ഭിചത്.2 007ല്ും 2013ല്ും ല്ഭിച മഴയുപട കതാതുമായി താരതമയം പചയ്യുകപാള്‍ കുറവാപണങ്കില്ും കുറഞ്ഞസമയത്തിനുള്ളില്‍ ഏറ്റവും കൂടിയ അളവില്‍ മഴ ല്ഭിചതാണ് 2018ല്‍ പ്െളയത്തിനിടയാക്കിയത്.
 5. 5. 1922 - 2318 മിമീ
 6. 6. 1923- 2666 മി മീ
 7. 7. 1924 - 3115 മി മീ
 8. 8. 2018 - 2517 മില്ലീ മീറ്റര്‍ച്
 9. 9. 2019 - 2310 മി മീ
 10. 10. 2020
 11. 11. ക ൊറ ൊണയ്ക്ക് റേഷം 2020 ല്‍ റ രളകെ ൊെിരികുന്നത് ഹൊട്രിക് ട്രളയം…?

×