บทเรียนออนไลน์บทเรียนออนไลน์
า ทักษะอ่านา ทักษะอ่าน--เขียนเขียน 3(3(รหัสวิชา ฝรหัสวิชา ฝ 44
โดย
ครูจิม ไพสิฐพานิชตระกูล
ตำ...
Allons – y !Allons – y !
เราไปเรียนกัน
เลยนะ
พวกเราไปเรียนรู้ หลักการพวกเราไปเรียนรู้ หลักการ
เปลี่ยนแปลงเพศพจน์เปลี่ยนแปล...
PARTIE 1
Lorsque le passé composé est formé avec
l’auxiliaire ‘avoir’, le paricipe passé s’accorde
avec le COD placé devan...
J’ai acheté une chemise hier.
( ฉันได้ซื้อเสื้อมาเมื่อวานนี้ )
Où est la chemise que j’ai
achetée ?
( แล้วเสื้อที่ฉันซื้อม...
Attention !
Lorsque le complément d’objet est
repris par le pronom ‘en’, on ne fait pas
l’accord :
- Vous avez acheté des
...
PARTIE 2
Lorsque le passé composé est formé avec
l’auxiliaire être, l’accord du participe passé se
fait avec le sujet gram...
ATTENTION!
1. Pour le verbe pronominale suivi de
C.O.D ,
l’accord du participe passé avec le sujet
n’existe pas.
EXEMPLE :...
2. l’accord avec le pronom ‘on’ (on = nous)
se fait
régulièrement.
Paul et moi, on s’est rencontrés en
Amérique.
( ปอลและฉ...
Tant mieux !
โล่งอกไปที! อีหนู้
ทำาได้แล้ว
ยากค่ะยากค่ะ!!
แต่หนู้ก็สอบแต่หนู้ก็สอบ
ผ่าน้น้ะคะผ่าน้น้ะคะ
Tant mieux !
โล่งอกไปที! อีหนู
ทำำได้แล้ว
ยำกค่ะยำกค่ะ!!
แต่หนูก็สอบแต่หนูก็สอบ
ผ่ำนนะคะผ่ำนนะคะ
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

2 งานนำเสนอ l’accord du participe passé

747 vues

Publié le

Publié dans : Formation
0 commentaire
0 j’aime
Statistiques
Remarques
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Aucun téléchargement
Vues
Nombre de vues
747
Sur SlideShare
0
Issues des intégrations
0
Intégrations
206
Actions
Partages
0
Téléchargements
3
Commentaires
0
J’aime
0
Intégrations 0
Aucune incorporation

Aucune remarque pour cette diapositive

2 งานนำเสนอ l’accord du participe passé

 1. 1. บทเรียนออนไลน์บทเรียนออนไลน์ า ทักษะอ่านา ทักษะอ่าน--เขียนเขียน 3(3(รหัสวิชา ฝรหัสวิชา ฝ 44 โดย ครูจิม ไพสิฐพานิชตระกูล ตำาแหน่ง ครู โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เรื่อง
 2. 2. Allons – y !Allons – y ! เราไปเรียนกัน เลยนะ พวกเราไปเรียนรู้ หลักการพวกเราไปเรียนรู้ หลักการ เปลี่ยนแปลงเพศพจน์เปลี่ยนแปลงเพศพจน์ lele participe passéparticipe passé ที่อยู่ในกาลที่อยู่ในกาล อดีตอดีต le passé composéle passé composé กันกัน
 3. 3. PARTIE 1 Lorsque le passé composé est formé avec l’auxiliaire ‘avoir’, le paricipe passé s’accorde avec le COD placé devant l’auxiliaire : เมื่อ le passé composé ใช้กิริยาช่วยเป็น v.avoir มีการ เปลี่ยนแปลงเพศพจน์ของ le participe passé ให้เข้ากับสรรพนามกรรมตรง (C.O.D) ที่วาง อยู่ข้างหน้า Exemple : - Tu as apporté les fleurs ? ( เธอนำา ดอกไม้มาหรือ? )-Oui, je les ai apportées. ( ใช่แล้ว ผมนำาดอกไม้มา ) Comment accorde-t-on le participe passé ?Comment accorde-t-on le participe passé ?
 4. 4. J’ai acheté une chemise hier. ( ฉันได้ซื้อเสื้อมาเมื่อวานนี้ ) Où est la chemise que j’ai achetée ? ( แล้วเสื้อที่ฉันซื้อมาอยู่ที่ไหนล่ะ? ) Marie, quand je t ’ai vue, ( มารี ตอนที่ผม เจอคุณ ) je ne t ’ai pas reconnue. ( ผมจำาคุณไม่ได้ ) Comment accorde-t-on le participe passé ? Exemple: que = ทำาหน้าที่กรรมตรง C.O.D t’ = te ทำาหน้าที่กรรม ตรง C.O.D
 5. 5. Attention ! Lorsque le complément d’objet est repris par le pronom ‘en’, on ne fait pas l’accord : - Vous avez acheté des fleurs ? ( คุณซื้อดอกไม้มาหรือ? ) - Oui, nous en avons acheté. ( ใช่แล้ว ผมซื้อดอกไม้มา ) ข้อควรระวัง! เมื่อมีสรรพนาม en อยู่ข้างหน้ากิริยา ไม่ต้องเปลี่ยนแปลง เพศพจน์ที่ le participe passé Exemple:
 6. 6. PARTIE 2 Lorsque le passé composé est formé avec l’auxiliaire être, l’accord du participe passé se fait avec le sujet grammatical : Nos parentsNos parents sontsont arrivéarrivéss hier.hier. ( พ่อแม่เราได้ มาถึงเมื่อวานนี้ ) MichelleMichelle estest sortisortiee ce matince matin.. ( มิเชลได้ออกไป เมื่อเช้านี้ ) ElleElle s’ests’est levélevéee très tôt.très tôt. ( หล่อนตื่นแต่เช้า ) MaisMais ses sœursses sœurs se sontse sont couchécouchéeses tard.tard. เมื่อ le passé composé ใช้กิริยาช่วย v. être, Le participe passé ต้องเปลี่ยนแปลงเพศพจน์ตาม ประธานของประโยค : Comment accorde-t-on le participe passé ?Comment accorde-t-on le participe passé ? Exemple :
 7. 7. ATTENTION! 1. Pour le verbe pronominale suivi de C.O.D , l’accord du participe passé avec le sujet n’existe pas. EXEMPLE : NathalieNathalie s’ests’est lavéelavée.. (( se laver =se laver = อาบน้ำ้าอาบน้ำ้า )) NathalieNathalie s’ests’est lavélavé la mainla main.. == C.O.D ( se laver la main =( se laver la main = ล้างล้าง มือมือ )) SophieSophie s’ests’est brosséebrossée.. ( se brosser =( se brosser = ขัดขัด,, ถูตัวถูตัว )) SophieSophie s’ests’est brossébrossé les dentsles dents.. == C.O.D ข้อควรระวัง: สำาหรับกริยา pronominale ที่มีกรรมตรง C.O.D ตามมาด้วยน้ั้น้ Le participe passé ไม่ต้อง เปลี่ยน้แปลงเพศพจน้์ตามประธาน้ของประโยค :
 8. 8. 2. l’accord avec le pronom ‘on’ (on = nous) se fait régulièrement. Paul et moi, on s’est rencontrés en Amérique. ( ปอลและฉัน้, เราได้พบกัน้ที่ อเมริกา ) โดยทั่วไปแล้ว ประธาน้ของประโยค เป็น้ on เรา ไม่เปลี่ยน้แปลงเพศพจน้์ของ le participe passé แต่ถ้าประธาน้เป็น้ on ที่มีความ หมายว่า เรา หรือ พวกเรา จะมีการเปลี่ยน้แปลงเพศพจน้์ของ le participe passé เช่น้เดียวกับประธาน้ nous ATTENTION! Exemple:Exemple:
 9. 9. Tant mieux ! โล่งอกไปที! อีหนู้ ทำาได้แล้ว ยากค่ะยากค่ะ!! แต่หนู้ก็สอบแต่หนู้ก็สอบ ผ่าน้น้ะคะผ่าน้น้ะคะ
 10. 10. Tant mieux ! โล่งอกไปที! อีหนู ทำำได้แล้ว ยำกค่ะยำกค่ะ!! แต่หนูก็สอบแต่หนูก็สอบ ผ่ำนนะคะผ่ำนนะคะ

×