Publicité
A report by Ajay J Gursale & Sanjay S Bhor Global Foundation Report 2014-2015.
A report by Ajay J Gursale & Sanjay S Bhor Global Foundation Report 2014-2015.
A report by Ajay J Gursale & Sanjay S Bhor Global Foundation Report 2014-2015.
A report by Ajay J Gursale & Sanjay S Bhor Global Foundation Report 2014-2015.
Publicité
A report by Ajay J Gursale & Sanjay S Bhor Global Foundation Report 2014-2015.
A report by Ajay J Gursale & Sanjay S Bhor Global Foundation Report 2014-2015.
A report by Ajay J Gursale & Sanjay S Bhor Global Foundation Report 2014-2015.
A report by Ajay J Gursale & Sanjay S Bhor Global Foundation Report 2014-2015.
A report by Ajay J Gursale & Sanjay S Bhor Global Foundation Report 2014-2015.
Publicité
A report by Ajay J Gursale & Sanjay S Bhor Global Foundation Report 2014-2015.
A report by Ajay J Gursale & Sanjay S Bhor Global Foundation Report 2014-2015.
A report by Ajay J Gursale & Sanjay S Bhor Global Foundation Report 2014-2015.
A report by Ajay J Gursale & Sanjay S Bhor Global Foundation Report 2014-2015.
A report by Ajay J Gursale & Sanjay S Bhor Global Foundation Report 2014-2015.
Publicité
A report by Ajay J Gursale & Sanjay S Bhor Global Foundation Report 2014-2015.
A report by Ajay J Gursale & Sanjay S Bhor Global Foundation Report 2014-2015.
A report by Ajay J Gursale & Sanjay S Bhor Global Foundation Report 2014-2015.
A report by Ajay J Gursale & Sanjay S Bhor Global Foundation Report 2014-2015.
A report by Ajay J Gursale & Sanjay S Bhor Global Foundation Report 2014-2015.
Publicité
A report by Ajay J Gursale & Sanjay S Bhor Global Foundation Report 2014-2015.
A report by Ajay J Gursale & Sanjay S Bhor Global Foundation Report 2014-2015.
A report by Ajay J Gursale & Sanjay S Bhor Global Foundation Report 2014-2015.
Prochain SlideShare
Mutravah rogMutravah rog
Chargement dans ... 3
1 sur 22
Publicité

Contenu connexe

Publicité
Publicité

A report by Ajay J Gursale & Sanjay S Bhor Global Foundation Report 2014-2015.

 1. 1 SaaMtImaya jaIvanaakrIta iSaxaNa 2014- 2015 svacC vaaDI sauMdr gaava. sahBaaga KaropaTNa pMcak`aoSaI iSaxaNa p`saark maMDL saMcaailat ]dyaaogaEaI p`Baakr laxmaNa paTIla jyauinaAr ka^laoja KaropaTNa. ta.kNakvalaI ija.isaMQauduga-. maaga-dSa-k EaI.satISa A.naa[-k.D.E.(Electronics) EaI. saMjaya Saa.Baaor.M.A.B.Ed.B.P.Ed. EaI.Ajaya ja. gaursaaLo.M.Com.B.Ed.
 2. 2 Anauk`maiNaka A.k`. tpSaIla pana k`. 1 P`astavanaa 3 2 ]didYTo 4 3 mah%%va 5 4 ipsa @laba svayaMsaovakacaI yaadI 6 5 Gar pirsar svacCta 7 6 GaratIla svacCta va naITnaoTkopNaa 8 7 ipNyaacyaa paNyaacaI pirsar svacCta 9 8 saava-jainak va Qaaima-k izkaNaaMcaI svacCta 11 9 Saalaoya pirsar svacCta 13 10 gaavaatIla SaaOcaalayaabaabatcao savao-xaNa 14 11 svacCta maaoihma jaagaRtIivaYayaI r^laI 16 12 svacCta maaoihma jaagaRtIivaYayaI GaaoYavaa@ya 17 13 samaaraop 22
 3. 3 P`astavanaa glaaobala fa}MDoSana Aayaaoijat ‘SaaMtImaya jaIvanaakarIta iSaxaNa’ yaa AiBanava ]pk`maaMtga-t id.14naaovhoMbar 2014 to 25 iDsaoMbar 2014 yaa kaLat ‘svacC vaaDI sauMdr gaava’ yaa AiBayaanaaMtga-t KaropaTNa pMcak`aoSaI iSaxaNa p`saark maMDL saMcaailat, ]dyaaogaEaI p`Baakr laxmaNa paTIla jyauinaAr ka^laoja KaropaTNa ta.kNakvalaI ija.isaMQauduga- ivadyaaqyaa-naI ]%sfUt- sahBaaga Gaotlaa. sadr ]pk`ma rabavaNyaasaazI glaaobala fa}MDoSanacao saMsqaapk Da^.EaI.Ainala nao$rkr, saMcaalak EaI. p`saad yaSavaMt prba ‘svacC vaaDI sauMdr gaava’ yaa AiBayaanaacao inarIxak EaI. laxmaNa maoGaSyaama dosaa[- yaaMcao maaga-dSa-na laaBalao. tsaoca Aamacyaa KaropaTNa pMcak`aoSaI iSaxaNa p`saark maMDLacao AQyaxa EaI.saMjayajaI dosaa[- va sava- saMcaalak ]dyaaogaEaI p`Baakr laxmaNa paTIla jyauinaAr ka^laoja KaropaTNa p`acaayaa- saaO.yaaoiganaI sau. ranaDo, pya-vaoxak EaI. rGauvaIr ya.raNao, klaa vaaiNajya mahaivadyaalayaacao p`acaaya- EaI.Aa%maarama do. kaMbaLo va sava- sahkarI iSaxak tsaoca iSaxakotr kma- caarI yaaMcao maaolaacao sahkaya- laaBalao. mhNaUnaca sadr kaya-k`ma AamhI yaSasvaIpNao rabavaU Saklaao.
 4. 4 ]didYTo samaajaatIla sava- GaTkaMnaa svacCtocao mah%%va pTvaUna doNao. Aaraogyaabaabat ‘svacC vaaDI sauMdr gaava’ AiBayaanaaMtga-t janajaagaRtI krNao. ekIcao baL imaLto fL hI ]@tI yaa kaya-k`maatUna saaQya krNao. samaajaat saamaaijak kayaa-tUna saaOdah-pUNa- saMbaMQa inamaa-Na krNao. svacCta va Aaraogya ekaca naaNyaacyaa daona baajaU ho pTvaUna doNao. svacCtocao Aaraogyaavar haoNaaro caaMgalao pirNaama spYT krNao. Saalaoya pirsar svacCta krNao. Qaaima-k sqaLaMcaI svacCta krNao. saava-jainak ipNyaacyaa paNyaacyaa izkaNaacaI svacCta krNao. Gar pirsar svacCta va inaTnaoTkopNaa yaa maUlyaaMcaI $javaNaUk krNao. Aaraogyaacyaa dRiYTnao SaaOcaalayaacaI AavaSyakta pTvaUna doNao.
 5. 5 mah%%va 1. Saalaoya ivadyaaqyaa-MmaQyao Aaraogya va svacCtocao mah%%va pTvaUna doNyaasaazI ha ]pk`ma Kup mah%%vaacaa Aaho. 2. samaajaatIla AaraogyaasaazI svacCta mah%%vaacaI Aaho. 3. ipNyaacyaa paNyaacaa pirsar svacC AsaNao AavaSyak Aaho. 4. saava-jainak izkaNaaMcaI svacCta yaatUna raYTIya saMdoSa doNao. 5. Qaaima-k sqaLaMcaI svacCta pya-Tna vaaZivaNyaacyaa dRiYTkaonaatUna AavaSyak Aaho. 6. SaaOcaalayaacao mah%%va Aaraogyaacyaa dRiYTnao samaajaalaa pTvaUna saaMgaNao.
 6. 6 ipsa @laba svayaMsaovakaMcaI yaadI ]dyaaogaEaI p`Baakr laxmaNa paTIla jyauinaAr ka^laoja KaropaTNa. A.k`. ipsa @laba svayaMsaovakacaI naavao A.k` ipsa @laba svayaMsaovakacaI naavao 1 jaOtapkr va`uYaalaI tukarama 24 AaMbaorkr p``gatI p`maaod 2 hryaaNa svaPnaalaI p`Baakr 25 kaMbaLo p&a` p`idp 3 kuDtrkr AaidtI ASaaok 26 maos~I pUnama EaIQar 4 sarvaNakr vaRNaalaI d<aarama 27 jaaQava saurBaI sauya-kaMt 5 hryaaNa inalama maa$tI 28 ra}t iSatla paMDUrMga 6 hryaaNa mayaurI baabaajaI 29 gaUrva inakIta ivanaaod 7 iSavagaNa p`NaalaI isatarama 30 gaao$lao Aimata baaLU 8 jaaMBaokr EautIka saMidp 31 iSako- saaonaalaI baaLkRYNa 9 maNyaar pUjaa maMgaoSa 32 Baalaokr Aismata ASaaok 10 kuDaLkr rSmaI maa$tI 33 zuk$la k`aMtI rajaarama 11 iSaMdo svaPnaalaI maQaukr 34 paTIla snaohaMkIta d<aa~ya 12 jaOtapkr sauicata icaMtamaNa 35 AaDivalakr roNaUka gajaanana 13 zaoMbaro raoSanaI rmaoSa 36 kaMbaLo AakaSa ivajaya 14 naavaLo saimaxaa baabaajaI 37 gaurva Aamaaola dSarqa 15 kaDgao p`ivaNaa rivaMd` 38 klao- p`qamaoSa maMgaoSa 16 tamhNakr saMigata laxmaNa 39 iSarvaDkr naroMd` saMjaya 17 paMcaaL ]%kYaa- Ainala 40 mahajana ivaSaala ivajaya 18 raMbaaDo idpalaI naarayaNa 41 JagaDo raoSana naarayaNa 19 SaoTyao mayaurI janaad-na 42 pasTo saimar yaSavaMt 20 SaoTyao saimaxaa baabaU 43 saaolakr jaubaor majjaId 21 ZokNao p`aja@ta p`kaSa 44 raMbaaDo vaOBava jayaisaMga 22 paoTlao snaoha idpk 45 jaaoSaI r%nadIp ASaaok 23 janak Evaota eknaaqa 46 JagaDo pllavaI EaIkRYNa
 7. 7 1.Gar pirsar svacCta.
 8. 8 2.GaratIla svacCta va naITnaoTkopNaa. EaI. Ajaya ja.gaursaaLo yaaMcao Gar ijajaamaata nagar, KaropaTNa.
 9. 9 3.ipNyaacyaa paNyaacaI pirsar svacCta. ra}tvaaDI, KaropaTNa, ta.kNakvalaI yaoqao ipsa@labacao svayaMsaovak va iSaxak ivahIr pirsar svacCta krtanaa.
 10. 10 ipNyaacyaa paNyaacaI pirsar svacCta.ra}tvaaDI, KaropaTNa, ta.kNakvalaI yaoqao ipsa@labacao svayaMsaovak va iSaxak ivahIr pirsar svacCta kolaa. svacC vaaDI sauMdr gaava yaa kaya-k`maadrmyaana EaI.Baaor sar, EaI. gaursaaLo sar va ipsa@labacao svayaMsaovak yaaMnaI ivahIr pirsaracaI saMpUNa- svacCta kolaI.
 11. 11 4.saava-jainak va Qaaima-k izkaNaaMcaI svacCta. KaropaTNa pirsaratIla kalaBaOrva maMdIr va kiplaoSvar maMdIr pirsar svacCta.
 12. 12 KaropaTNa pirsaratIla kalaBaOrva maMdIr pirsar svacC krtanaa svayaMsaovak
 13. 13 5.Saalaoya pirsar svacCta. ]dyaaogaEaI p`Baakr laxmaNa paTIla jyauinaAr ka^laoja KaropaTNa.ta.kNakvalaI. yaoqao svayaMsaovak va iSaxak svacCta krtanaa.
 14. 14 6.gaavaatIla SaaOcaalayaabaabatcao savao-xaNa. KaropaTNa ta.kNakvalaI yaoqaIla GaraoGarI jaa}na SaaOcaalayabaabat savao-xaNa krtanaa svayaMsaovak.
 15. 15 svacC vaaDI sauMdr gaava AiBayaanaaMtga-t ]dyaaogaEaI p`Baakr laxmaNa paTIla jyauinaAr ka^laoja KaropaTNa. SaaOcaalayaabaabatcao savao-xaNa. gaava vaaDI talauka kNakvalaI. ijalha isaMQauduga- P`aSnaavalaI 1.kuTuMva p`mauKacao naava kaya ? --------------------------------------------- 2.kuTuMbaatIla vya@tIMcaI saM#yaa iktI ? 3.GaraSaojaarI ivahIr Aaho ka ? haoya / naahI 4.ivahIrIvar kpDo Qauta ka ? haoya / naahI 5.ivahIrIvar BaaMDI Gaasata ka ? haoya / naahI 6.GaratIla saaMDpaNyaacaI yaaogya ivalhovaaT laavata ka? haoya / naahI 7.GarajavaL SaaoYaKDDa Aaho ka ? haoya / naahI 8.GarajavaLcaa pirsar drraoja svacC krta ka ? haoya / naahI 9.Garat SaaOcaalaya Aaho ka ? haoya / naahI 10.SaaOcaalayaacaa vaapr kuTuMbaatIla sava- vya@tI krtat ka? haoya / naahI svayaMsaovakacao naava maaihtI doNaa-yaa vya@tIcao naava ------------------------ ----------------------------
 16. 16 7.svacCta maaoihma jaagaRtIivaYayaI r^laI svacC vaaDI sauMdr gaava AiBayaanaaMtga-t ]dyaaogaEaI p`Baakr laxmaNa paTIla jyauinaAr ka^laoja, KaropaTNa.ta.kNakvalaI yaoqao svayaMsaovak svacCta maaoihma jaagaRtIivaYayaI r^laIsaaobat.
 17. 17 8.svacCta maaoihma jaagaRtIivaYayaI GaaoYavaa@ya. 1.svacC Baart sauMdr Baart. 2.SaaOcaalaya baaMQaa GaraoGarI, Aaraogya naaMdola %yaaMcyaa darI. 3.Aa[-ivanaa maayaa naahI, svacCtoivanaa Aaraogya naahI. 4.ga`amasvacCta ihca AaraogyasvacCta. 5.svacCta jyaacao darI, laxmaI %yaacao GarI. 6. svacCta paLa, raogara[- TaLa. 7.nakao dMD, nakao iSaxaa, svacC pirsar ihca Apoxaa. 8.saMklp k$ vaRxaaraopNaacaa, samataola raKU pyaa-varNaacaa. 9.maaokLI hvaa, maaokLa Svaasa, Pla^sTIkmau@t pyaa-varNa haca ek Qyaasa. 10.JaaDo laavaa, AaraogyadayaI rha.
 18. 18 11.svacC Sahr, sauMdr Sahr. 12.Aaplao Sahr svacC zovaa trca imaLola Aaraogyaacaa maovaa. 13.jala hO tao kla hO a 14. svacCta doSaat naaMdvaUyaa, AiBamaanaanao jagaat imarvaUyaa. 15.paNaI vaacavaa haca maagaUyaa jaaogavaa. 16. gaaDgaobaabaaMcaa ekca maM~, svacCta haca QyaanamaM~. 16.svacC vaaDI, sauMdr gaaMva. 17. svacC jala sauMdr jaIvana. 18.svacCtocaa do} naara, sauMdr banavau Baart saara. 19.svacC SaaLa, sauMdr SaaLa. 20.svacCtocaI Gao}na maSaala, AaraogyaacaI k$ Zala. 21.p`%yaokalaa ekca Qyaasa, svacCtocaI Qa$ kasa.
 19. 19 22.AaraogyaacaI AaNaU Qaara, AsvacCtolaa naahI qaara. 23.vaRxa Asaola jyaacao darI, Aaraogya Asaola %yaacao GarI. 24.kcarapoTI vaap$yaa, Aaraogya GaraoGarI paohcavaUyaa. 25.svacCtocao mah%%va saaMgaUyaa, Aaraogya GaraoGarI paohcavaUyaa. 26.saMt gaaDgaobaabaaMcao Gao}naI ivacaar, svacC k$ gaavaacaI iknaar. 27.svacC gaava inama-la gaava. 28.svacCtocaa do} saMdoSa, badlaUna TakU saara doSa. 29.svacCtocaa k$na inaQaa-r, Aaraogyaacaa k$ isvakar. 30. Gao}naI kOvaar svacCtocaa, k$ ivacaar Aaraogyaacaa. 31.Let’s work together for a clean earth. 32.Give earth a chance, to keep it clean from garbage.
 20. 20 33.Before it’s too late, just protect earth from today. 34.Safer the environment, healthier the life. 35.Cleanliness is healthiness. 36.Prevent environmental health hazards. 37.Keep your area green and clean. 38.Green care is our social responsibility. 39.Be fare for green care. 40.Earth needs you. 41.Earth is a ‘Green Queen’. 42. Green Revolution, is the Best Solution, to the Arrest Pollution.
 21. 21 43.I am a friend of ‘Nature’. 44.Nature save us, we have to save it. 45.Nature, Nature for our future. 46.Think Green, Be Clean. 47.Save the Earth, Win the Life. 48.Pollution, Pollution Green is the Solution. 49.Best formula of life is cleanliness in your life. 50.Health of Human is Wealth of Country.
 22. 22 samaaraop svacC vaaDI sauMdr gaava AiBayaanaaMtga-t ]dyaaogaEaI p`Baakr laxmaNa paTIla jyauinaAr ka^laoja KaropaTNa.ta.kNakvalaI ija.isaMQauduga-.yaoqao glaaobala fa}MDoSanacao saMcaalak EaI.p`saad prba va sahkarI maaga-dSa-na krtanaa, p`mauK ]pisqatI KaropaTNa pMcak`aoSaI iSaxaNa p`saark maMDL AQyaxa EaI.saMjaya dosaa[-, p`acaayaa- saaO.yaaoiganaI ranaDo, pya-vaoxak EaI.Aar.vaaya.raNao, EaI.satISa A.naa[-k,EaI. saMjaya Saa.Baaor,EaI.Ajaya ja. gaursaaLo. THANK YOU FOR GIVING US CHANCE.
Publicité