Θρησκευτικές κοινότητες στη Θεσσαλονίκη

Αλμπανάκη Ξανθή
Αλμπανάκη Ξανθήteacher at School à School

Παρουσίαση

Θρησκευτικές κοινότητες
στη Θεσσαλονίκη
Μάθημα: Θρησκευτικά
Γεωργούλης Γιώργος – Αγγελόπουλος Μιχάλης
Π.ΓΕΛ ΠΑ.ΜΑΚ
2016-2017
10/3/2017
2
Περιεχόμενα
Εισαγωγή:.................................................................................................................................. 3
Ισραηλιτική Κοινότητα: ............................................................................................................. 3
Μουσουλμανική Κοινότητα ...................................................................................................... 5
Αρμένικη Κοινότητα:................................................................................................................. 6
Ευαγγελική - Προτεσταντική Κοινότητα ................................................................................... 6
Επίλογος:................................................................................................................................... 7
Πηγές:........................................................................................................................................ 8
3
Εισαγωγή:
Η Θεσσαλονίκη είναι µια πολυπολιτισµική πόλη που είχε ανέκαθεν
κατοίκους διάφορων εθνικοτήτων και θρησκειών. Αν και αυτό ήταν
περισσότερο εµφανές τα παλαιότερα χρόνια, ακόµα και σήµερα φαίνεται η
τεράστια επίδραση που έχουν ασκήσει οι διάφορες θρησκευτικές κοινότητες
στην κουλτούρα και στον τρόπο ζωής της πόλης. Σε συνδυασµό µε την
Χριστιανική-Ορθόδοξη κοινότητα , στην οποία ανήκει η πλειοψηφία των
κατοίκων, διάφορες άλλες αναπτύχθηκαν συνυπάρχοντας οµαλά µε τις
υπόλοιπες και παρέχοντας την δυνατότητα στον καθένα να λατρεύει τον Θεό
του, διασφαλίζοντας έτσι το δικαίωµα της ανεξιθρησκίας και την αίσθηση της
διαφορετικότητας.
Ισραηλιτική Κοινότητα:
Η Ισραηλιτική ή αλλιώς Εβραϊκή Κοινότητα της Θεσσαλονίκης είναι
µία από τις παλαιότερες και ιστορικότερες κοινότητες της Θεσσαλονίκης που
διαδραµάτισαν σηµαντικό ρόλο στην πόλη. Η πρώτη εγκατάσταση Εβραίων
στην πόλη θεωρείται ότι έγινε περίπου το 140 π.Χ. από την Αίγυπτο. ∆εν
έχουµε, όµως, παραπάνω πληροφορίες για αυτό το γεγονός εξαιτίας των λίγων
στοιχείων από εκείνη την περίοδο. Οι κάτοικοι της ονοµάζονταν
«Ρωµανιώτες», οι οποίοι παρά την προσαρµογή τους στην ελληνική κοινωνία
διατήρησαν τα στοιχεία του δικού τους πολιτισµού (γλώσσα, γραφή, ήθη-έθιµα
και παραδόσεις). Η πρώτη καταγραφή και περιγραφή της κοινότητας έγινε από
τον Απόστολο Παύλο κατά την διάρκεια της πρώτης περιοδείας του στην
Ελλάδα το 45-48 µ.Χ.
Τα έτη 1934 και 1430 θα τονωθεί η εβραϊκή παρουσία της πόλης από
τον ερχοµό, µικρών σε αριθµό, οµάδων Εβραίων τόσο από την Προβηγκία,
όσο και από την Ιταλία και πιο συγκεκριµένα την Σικελία. Το καθοριστικότερο
4
γεγονός για την Ισραηλιτική κοινοµητα συντελέστηκε µερικά χρόνια αργότερα,
το 1942, αφού περισσότεροι από 15 χιλιάδες Ισπανοεβραίοι βρήκαν καταφύγιο
στην Θεσσαλονίκη.
Οι γνωστοί αλλιώς και ως Σεφαραδίτες είχαν διαταχθεί εκείνο το έτος
κατόπιν ∆ιατάγµατος του βασιλίά της Ισπανίας να ασπαστούν τον
Χριστιανισµό, διαφορετικά θα εξορίζονταν. Οι περισσότεροι επέλεξαν την
εξορία και κατέφυγαν σε πόλεις της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας. Οι
Οθωµανοί τους δέχτηκαν, γιατί είδαν σε αυτούς την ευκαιρία να υποστηρίξουν
τις εξαντληµένες πόλεις τους µε πληθυσµό και ανθρώπους µε γνώσεις σε
διαφόρους τοµείς.
Σιγά σιγά το εβραϊκό στοιχείο ισχυροποιείται και επικρατεί αριθµητικά
στην πολυπολιτισµική Θεσσαλονίκη. Σύµφωνα µε τούρκικες πηγές του 1519,
εκείνη την χρονιά κατοικούσαν στην πόλη 15.715 Εβραίοι περισσότεροι από
τους Χριστιανούς και τους Μουσουλµάνους κατοίκους µαζί. Ασχολούµενοι
κυρίως µε το εµπόριο και την υφαντουργία, δηµιούργησαν µια ισχυρή
εµπορική κοινότητα µε ακµάζουσα οικονοµία. Εκµεταλλευόµενη την µεγάλη
της δύναµη, η εβραϊκή κοινότητα κατάφερε να εξασφαλίσει κάποιες παροχές
από τους Οθωµανούς που ισχυροποίησαν κι άλλο την θέση της. Τέτοιες ήταν η
αυτονοµία της κοινότητας και η προµήθεια των πρώτων υλών σε πολύ χαµηλές
τιµές.
Μετά την Απελευθέρωση της πόλης (1912), οι Εβραίοι θα κληθούν να
συνυπάρξουν αρµονικά µε το ελληνικό κράτος, κάτι που επιτυγχάνεται σε
πολύ µεγάλο βαθµό. Το 1917 µια µεγάλη πυρκαγιά θα πλήξει την κοινότητα
και θα αφήσει τους περισσότερους κατοίκους της άστεγους. Αυτή σε
συνδυασµό έναν ακόµα εµπρησµό θα αναγκάσει πολλούς Εβραίους να
µεταναστεύσουν σε χώρες της Ευρώπης κατά την διάρκεια του Μεσοπολέµου.
Η κατάκτηση της Ελλάδας από την ναζιστική Γερµανία θα αποτελέσει το τέλος
της κοινότητας. Από τους περίπου 40.000 που στάλθηκαν σε στρατόπεδα
συγκέντρωσης, µόνο το 4% επέζησε. Παρόλ’αυτά, ακόµα και σήµερα υπάρχει
η Ισραηλιτική Κοινότητα στην Θεσσαλονίκη.
5
Μουσουλμανική Κοινότητα:
Στην Βόρεια Ελλάδα, πολλά χρόνια τώρα, υπάρχει αρµονική συµβίωση µεταξύ
ορθόδοξων χριστιανών και µουσουλµάνων. Απόδειξη αυτού είναι η κοινότητα
των µουσουλµάνων της Θράκης και ο µορφωτικός πολιτιστικός σύλλογος
µουσουλµάνων Μακεδονίας-Θράκης. Η ίδρυση του συλλόγου αυτού
πραγµατοποιήθηκε από µουσουλµάνους της ∆υτικής Θράκης, περίπου το
2005. Η λύσεις των προβληµάτων που σχετίζονται µε την κοινότητα και
διαφύλαξη των ηθών της είναι ο κύριος σκοπός του συλλόγου.
6
Αρμένικη Κοινότητα:
Η αρµενική παροικία οργανώθηκε για πρώτη φορά σε κοινότητα περίπου το
1880 και είναι από τις παλαιότερες κοινότητες Αρµένιων στην Ελλάδα. Ο
ορθόδοξος αρµενικός ναός της Παναγίας στην οδό Τσιµισκή υπάρχει από το
1903. Μετά την µικρασιατική καταστροφή, ο αριθµός των Αρµένιων στην
Θεσσαλονίκη αυξήθηκε στους 10.000., ενώ στην αρχή έφταναν τους 300. Σε
ολόκληρη την Ελλάδα εγκαταστάθηκαν 80.000 από αυτούς. Η ενσωµάτωσή
τους πραγµατοποιήθηκε οµαλά και γρήγορα την περίοδο µετά από την
απελευθέρωση της πόλης. Σηµαντικό να αναφερθεί είναι πως την περίοδο
1920-1930 λειτουργούσαν στην Θεσσαλονίκη 5 αρµενικά σχολεία. Πλέον,
υπάρχουν περίπου 800 Αρµένιοι και ένα σχολείο.
Ευαγγελική - Προτεσταντική Κοινότητα:
Η σκέψη για δηµιουργία της πρώτης Ευαγγελικής Εκκλησίας στην
Θεσσαλονίκη ξεκίνησε από το 1860. Την εποχή εκείνη οι Προτεσταντικοί ήταν
ελάχιστοι και έτσι δεν είχαν ιεροκύρηκα. Αντί για Εκκλησία, που δεν είχαν
εκείνη την περίοδο, µαζεύονταν σε ένα σπίτι, όπου ασκούσαν την θρησκεία
τους. Σιγά σιγά µε την προσχώρηση και άλλων πιστών, έγινε απαραίτητη η
εύρεση ενός χώρου για να δηµιουργήσουν την δική τους Εκκλησία. Αυτό έγινε
τελικά το 1865, όταν και χτίστηκε ένας χώρος τέλεσης της προτεσταντικής
λατρείας στη οδό Κ. Παλαιολόγου.
7
Το γεγονός ότι οι Προτεστάντες πιστοί ήταν ελάχιστοι, είχε σαν
αποτέλεσµα να µην µπορούν να βρουν για πολλά χρόνια κάποιον σταθερό
ιεροκήρυκα. Τα µέλη της Εκκλησίας τους αυξήθηκαν µε τον ερχοµό
Ευαγγελικών κατά την Μικρασιατική Καταστροφή από τον Πόντο, την Μ.
Ασία και την Θράκη. Αυτή η αύξηση οδήγησε µερικά χρόνια αργότερα και
στην διεύρυνση της αίθουσας της Εκκλησίας.
Επίλογος: Μέσα από την εργασία καταλαβαίνουμε πως υπάρχουν
πολλές θρησκευτικές ενότητες στην πόλη μας και δεν είμαστε μόνο
οι ορθόδοξοι χριστιανοί. Αυτό όμως δεν σημαίνει πως δεν μπορούμε
να συνυπάρχουμε όλοι μαζί αρμονικά, χωρίς να προσβάλλουμε και
να καταπατούμε τα δικαιώματα των άλλων πιστών. Πιστεύω πως η
περίπτωση της Θεσσαλονίκης είναι παράδειγμα, καθώς δεν υπήρξαν
ποτέ σοβαρές διαμάχες μεταξύ των κοινοτήτων.
8
Πηγές:
1. https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CF%84%CE%BF%C
F%81%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%95%
CE%B2%CF%81%CE%B1%CE%AF%CF%89%CE%BD_%CF%83%
CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC
%CE%B4%CE%B1
2. http://www.jct.gr/holocaust.php
3. http://www.jct.gr/history.php
4. http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-
C117/73/592,2124/
5. http://parallaximag.gr/thessaloniki/prosopa/zoes-ton-allon-
mousoulmaniki-kinotita-thessalonikis
6. https://sofistories.com/2016/04/03/religions-in-thessaloniki
7. http://www.eeeth.gr/about/i-istoria-tis-ekklisias

Recommandé

Παρουσίαση σχολικός εκφοβισμός par
Παρουσίαση σχολικός εκφοβισμόςΠαρουσίαση σχολικός εκφοβισμός
Παρουσίαση σχολικός εκφοβισμόςeytyxia
2.4K vues33 diapositives
2. Άλλα προσφυγικά ρεύματα par
2. Άλλα προσφυγικά ρεύματα2. Άλλα προσφυγικά ρεύματα
2. Άλλα προσφυγικά ρεύματαKvarnalis75
13.5K vues18 diapositives
παρουσίαση γαλλία par
παρουσίαση γαλλίαπαρουσίαση γαλλία
παρουσίαση γαλλία4Gym Glyfadas
4K vues19 diapositives
Εθισμός στο αλκοόλ και στο κάπνισμα. par
Εθισμός στο αλκοόλ και στο κάπνισμα. Εθισμός στο αλκοόλ και στο κάπνισμα.
Εθισμός στο αλκοόλ και στο κάπνισμα. filippos_chatziandreas
1.4K vues18 diapositives
Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας Γ Λυκείου - Τα πρώτα ελληνικά κόμματα par
Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας Γ Λυκείου - Τα πρώτα ελληνικά κόμματαΘέματα Νεοελληνικής Ιστορίας Γ Λυκείου - Τα πρώτα ελληνικά κόμματα
Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας Γ Λυκείου - Τα πρώτα ελληνικά κόμματαD Laz
572 vues4 diapositives
Power point η φόνισσα par
Power point η φόνισσαPower point η φόνισσα
Power point η φόνισσαMaria Ten
2.3K vues10 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Γλώσσα Βοήθημα Β' Γυμνασίου par
Γλώσσα Βοήθημα Β' ΓυμνασίουΓλώσσα Βοήθημα Β' Γυμνασίου
Γλώσσα Βοήθημα Β' ΓυμνασίουΓιάννης Π.
126.5K vues384 diapositives
Ο δεύτερος βίος των Τριών Ιεραρχών - Έφη Γαζή par
Ο δεύτερος βίος των Τριών Ιεραρχών - Έφη ΓαζήΟ δεύτερος βίος των Τριών Ιεραρχών - Έφη Γαζή
Ο δεύτερος βίος των Τριών Ιεραρχών - Έφη ΓαζήAgnostosX
4.2K vues278 diapositives
28η Οκτωβρίου 1940 par
28η Οκτωβρίου 194028η Οκτωβρίου 1940
28η Οκτωβρίου 1940irakliskaragiannis
34.7K vues29 diapositives
Αλέξανδρος Δελμούζος, Πώς έγινα δάσκαλος par
Αλέξανδρος Δελμούζος, Πώς έγινα δάσκαλοςΑλέξανδρος Δελμούζος, Πώς έγινα δάσκαλος
Αλέξανδρος Δελμούζος, Πώς έγινα δάσκαλοςEvangelia Patera
1.5K vues3 diapositives
Slideshare οδηγιες par
Slideshare οδηγιεςSlideshare οδηγιες
Slideshare οδηγιεςRania Nika
1.3K vues4 diapositives
πομακοι αγριανες par
πομακοι  αγριανεςπομακοι  αγριανες
πομακοι αγριανεςNikitas Vougiouklis
1.7K vues92 diapositives

Tendances(20)

Γλώσσα Βοήθημα Β' Γυμνασίου par Γιάννης Π.
Γλώσσα Βοήθημα Β' ΓυμνασίουΓλώσσα Βοήθημα Β' Γυμνασίου
Γλώσσα Βοήθημα Β' Γυμνασίου
Γιάννης Π.126.5K vues
Ο δεύτερος βίος των Τριών Ιεραρχών - Έφη Γαζή par AgnostosX
Ο δεύτερος βίος των Τριών Ιεραρχών - Έφη ΓαζήΟ δεύτερος βίος των Τριών Ιεραρχών - Έφη Γαζή
Ο δεύτερος βίος των Τριών Ιεραρχών - Έφη Γαζή
AgnostosX4.2K vues
Αλέξανδρος Δελμούζος, Πώς έγινα δάσκαλος par Evangelia Patera
Αλέξανδρος Δελμούζος, Πώς έγινα δάσκαλοςΑλέξανδρος Δελμούζος, Πώς έγινα δάσκαλος
Αλέξανδρος Δελμούζος, Πώς έγινα δάσκαλος
Evangelia Patera1.5K vues
Slideshare οδηγιες par Rania Nika
Slideshare οδηγιεςSlideshare οδηγιες
Slideshare οδηγιες
Rania Nika1.3K vues
γλωσσομαθεια θεωρία par Eleni Kots
γλωσσομαθεια θεωρίαγλωσσομαθεια θεωρία
γλωσσομαθεια θεωρία
Eleni Kots2.2K vues
2. Οι επιπτώσεις από την άφιξη των προσφύγων par Kvarnalis75
2. Οι επιπτώσεις από την άφιξη των προσφύγων2. Οι επιπτώσεις από την άφιξη των προσφύγων
2. Οι επιπτώσεις από την άφιξη των προσφύγων
Kvarnalis7520.5K vues
ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ par gymagias
ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ
ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ
gymagias1.2K vues
1. Tο εμπόριο par Kvarnalis75
1. Tο εμπόριο1. Tο εμπόριο
1. Tο εμπόριο
Kvarnalis7526.2K vues
Xαρακτηριστικά του παραμυθιού par Yannis Sitaridis
Xαρακτηριστικά του παραμυθιούXαρακτηριστικά του παραμυθιού
Xαρακτηριστικά του παραμυθιού
Yannis Sitaridis23.6K vues
πάρκο ειρήνης της χιροσίμα par Theodota69
πάρκο ειρήνης της χιροσίμαπάρκο ειρήνης της χιροσίμα
πάρκο ειρήνης της χιροσίμα
Theodota691.7K vues
Πληροφορίες, πνευματικά δικαιώματα και πειρατεία λογισμικού στο Διαδίκτυο par George Tzikas
Πληροφορίες, πνευματικά δικαιώματα και πειρατεία λογισμικού στο ΔιαδίκτυοΠληροφορίες, πνευματικά δικαιώματα και πειρατεία λογισμικού στο Διαδίκτυο
Πληροφορίες, πνευματικά δικαιώματα και πειρατεία λογισμικού στο Διαδίκτυο
George Tzikas820 vues
ιστορικά παραθέματα (συνέχεια) par Androniki Masaouti
ιστορικά παραθέματα (συνέχεια)ιστορικά παραθέματα (συνέχεια)
ιστορικά παραθέματα (συνέχεια)
Androniki Masaouti2.7K vues
2. Η νεολιθική εποχή par Kvarnalis75
2. Η νεολιθική εποχή2. Η νεολιθική εποχή
2. Η νεολιθική εποχή
Kvarnalis7540K vues
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ par Mary Plessa
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ
Mary Plessa3.7K vues
παρνασσισμός par harapap4
παρνασσισμόςπαρνασσισμός
παρνασσισμός
harapap43.2K vues
Έθιμα Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς σε όλη την Ελλάδα par Elvira Athanasopoulou
Έθιμα Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς σε όλη την ΕλλάδαΈθιμα Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς σε όλη την Ελλάδα
Έθιμα Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς σε όλη την Ελλάδα
κτηρια απ΄ολο τον κοσμο που εχουν επηρεαστει απο την αρχαια ελλνικη αρχιτεκτο... par somakris
κτηρια απ΄ολο τον κοσμο που εχουν επηρεαστει απο την αρχαια ελλνικη αρχιτεκτο...κτηρια απ΄ολο τον κοσμο που εχουν επηρεαστει απο την αρχαια ελλνικη αρχιτεκτο...
κτηρια απ΄ολο τον κοσμο που εχουν επηρεαστει απο την αρχαια ελλνικη αρχιτεκτο...
somakris704 vues

En vedette

Θρησκεία και διαδίκτυο par
Θρησκεία και διαδίκτυοΘρησκεία και διαδίκτυο
Θρησκεία και διαδίκτυοΑλμπανάκη Ξανθή
8.2K vues13 diapositives
Περιβαλλοντικοί μετανάστεςPdf par
Περιβαλλοντικοί μετανάστεςPdfΠεριβαλλοντικοί μετανάστεςPdf
Περιβαλλοντικοί μετανάστεςPdfΑλμπανάκη Ξανθή
7.7K vues9 diapositives
Χριστούγεννα 2016 Ακανθοπούλου par
Χριστούγεννα 2016 ΑκανθοπούλουΧριστούγεννα 2016 Ακανθοπούλου
Χριστούγεννα 2016 ΑκανθοπούλουRoy Akanthopoulou
13.1K vues19 diapositives
γ λυκ δ.ε. 1.1. επιστημη par
γ λυκ δ.ε. 1.1. επιστημηγ λυκ δ.ε. 1.1. επιστημη
γ λυκ δ.ε. 1.1. επιστημηRoy Akanthopoulou
19.7K vues5 diapositives
γ γσίου θ.ε.1. φ.ε.2 par
γ γσίου θ.ε.1. φ.ε.2γ γσίου θ.ε.1. φ.ε.2
γ γσίου θ.ε.1. φ.ε.2Roy Akanthopoulou
24.3K vues6 diapositives
ακανθοπουλου γ γσίου 1. i. ii. η καθολική εκκλησία (2ο δίωρο) par
ακανθοπουλου γ γσίου 1. i. ii. η καθολική εκκλησία (2ο δίωρο)ακανθοπουλου γ γσίου 1. i. ii. η καθολική εκκλησία (2ο δίωρο)
ακανθοπουλου γ γσίου 1. i. ii. η καθολική εκκλησία (2ο δίωρο)Roy Akanthopoulou
25.2K vues4 diapositives

En vedette(20)

Χριστούγεννα 2016 Ακανθοπούλου par Roy Akanthopoulou
Χριστούγεννα 2016 ΑκανθοπούλουΧριστούγεννα 2016 Ακανθοπούλου
Χριστούγεννα 2016 Ακανθοπούλου
Roy Akanthopoulou13.1K vues
ακανθοπουλου γ γσίου 1. i. ii. η καθολική εκκλησία (2ο δίωρο) par Roy Akanthopoulou
ακανθοπουλου γ γσίου 1. i. ii. η καθολική εκκλησία (2ο δίωρο)ακανθοπουλου γ γσίου 1. i. ii. η καθολική εκκλησία (2ο δίωρο)
ακανθοπουλου γ γσίου 1. i. ii. η καθολική εκκλησία (2ο δίωρο)
Roy Akanthopoulou25.2K vues
β γσίου θ.ε.1. ii.ii. πρώτες εικόνες εκκλησίας par Roy Akanthopoulou
β γσίου θ.ε.1. ii.ii. πρώτες εικόνες εκκλησίαςβ γσίου θ.ε.1. ii.ii. πρώτες εικόνες εκκλησίας
β γσίου θ.ε.1. ii.ii. πρώτες εικόνες εκκλησίας
Roy Akanthopoulou30.5K vues
β γσίου θ.ε.1. ii.ii. παλαιοχριστιανική ψηφιδογραφία par Roy Akanthopoulou
β γσίου θ.ε.1. ii.ii. παλαιοχριστιανική ψηφιδογραφίαβ γσίου θ.ε.1. ii.ii. παλαιοχριστιανική ψηφιδογραφία
β γσίου θ.ε.1. ii.ii. παλαιοχριστιανική ψηφιδογραφία
Roy Akanthopoulou29.4K vues
β γσίου θ.ε. 1. ii. ii. παλιό βιβλίο γ γσίου μάθ 10 κατακομβες par Roy Akanthopoulou
β γσίου θ.ε. 1. ii. ii. παλιό βιβλίο γ γσίου μάθ 10 κατακομβεςβ γσίου θ.ε. 1. ii. ii. παλιό βιβλίο γ γσίου μάθ 10 κατακομβες
β γσίου θ.ε. 1. ii. ii. παλιό βιβλίο γ γσίου μάθ 10 κατακομβες
Roy Akanthopoulou30.9K vues
ακανθοπουλου α λυκ δ.ε. 1.2. αυτογνωσία par Roy Akanthopoulou
ακανθοπουλου α λυκ δ.ε. 1.2. αυτογνωσίαακανθοπουλου α λυκ δ.ε. 1.2. αυτογνωσία
ακανθοπουλου α λυκ δ.ε. 1.2. αυτογνωσία
Roy Akanthopoulou24.4K vues
ο ελληνορωμαϊκός κόσμος την εποχή του χριστού par desphan
ο ελληνορωμαϊκός κόσμος την εποχή του χριστούο ελληνορωμαϊκός κόσμος την εποχή του χριστού
ο ελληνορωμαϊκός κόσμος την εποχή του χριστού
desphan12.4K vues
β λυκ μάθ 29. ιουδαϊσμος par Roy Akanthopoulou
β λυκ μάθ 29. ιουδαϊσμοςβ λυκ μάθ 29. ιουδαϊσμος
β λυκ μάθ 29. ιουδαϊσμος
Roy Akanthopoulou17.7K vues
β γυμν μάθ 2 κ β λυκ ιουδαϊσμος τείχος δακρύων κ συναγωγή par Roy Akanthopoulou
β γυμν μάθ 2 κ β λυκ ιουδαϊσμος τείχος δακρύων κ συναγωγήβ γυμν μάθ 2 κ β λυκ ιουδαϊσμος τείχος δακρύων κ συναγωγή
β γυμν μάθ 2 κ β λυκ ιουδαϊσμος τείχος δακρύων κ συναγωγή
Roy Akanthopoulou20.8K vues
επανάληψη της ύλης α΄ γυμνασίου θρησκευτικά par desphan
επανάληψη της ύλης α΄ γυμνασίου θρησκευτικάεπανάληψη της ύλης α΄ γυμνασίου θρησκευτικά
επανάληψη της ύλης α΄ γυμνασίου θρησκευτικά
desphan28.9K vues
τρεις ιεράρχες ειρηνη πολεμος 2016 par Roy Akanthopoulou
τρεις ιεράρχες ειρηνη πολεμος 2016τρεις ιεράρχες ειρηνη πολεμος 2016
τρεις ιεράρχες ειρηνη πολεμος 2016
Roy Akanthopoulou12.4K vues
Β΄ Λυκείου - 28. Τα αφρικανικά θρησκεύματα par Roy Akanthopoulou
Β΄ Λυκείου - 28. Τα αφρικανικά θρησκεύματαΒ΄ Λυκείου - 28. Τα αφρικανικά θρησκεύματα
Β΄ Λυκείου - 28. Τα αφρικανικά θρησκεύματα
Mικρομαγειρέματα par hrisgiou
MικρομαγειρέματαMικρομαγειρέματα
Mικρομαγειρέματα
hrisgiou 134.4K vues
Ταξιδεύοντας στην αρχαία Αθήνα par hrisgiou
Ταξιδεύοντας στην αρχαία ΑθήναΤαξιδεύοντας στην αρχαία Αθήνα
Ταξιδεύοντας στην αρχαία Αθήνα
hrisgiou 67.8K vues

Similaire à Θρησκευτικές κοινότητες στη Θεσσαλονίκη

Το Βυζάντιο εκχριστιανίζει τους Σλάβους par
Το Βυζάντιο εκχριστιανίζει τους ΣλάβουςΤο Βυζάντιο εκχριστιανίζει τους Σλάβους
Το Βυζάντιο εκχριστιανίζει τους ΣλάβουςDimitra Mylonaki
25.3K vues32 diapositives
ανθρωποι και γεγονοτα που κατεκριναν το φυλετισμο par
ανθρωποι και γεγονοτα που κατεκριναν το φυλετισμοανθρωποι και γεγονοτα που κατεκριναν το φυλετισμο
ανθρωποι και γεγονοτα που κατεκριναν το φυλετισμοgymzosim
423 vues19 diapositives
διδάσκαλοι γένους par
διδάσκαλοι γένουςδιδάσκαλοι γένους
διδάσκαλοι γένουςElisavet Koubarouli
10.3K vues35 diapositives
αθηναγόρας par
αθηναγόραςαθηναγόρας
αθηναγόραςΚαπετανάκης Γεώργιος
135 vues7 diapositives
Ιεραποστολή και Διακονία.pptx par
Ιεραποστολή και Διακονία.pptxΙεραποστολή και Διακονία.pptx
Ιεραποστολή και Διακονία.pptxΔήμητρα Τζίνου
92 vues39 diapositives
δ.ε.22 Ο εκχριστιανισμός των σλαβικών λαών par
 δ.ε.22 Ο εκχριστιανισμός των σλαβικών λαών δ.ε.22 Ο εκχριστιανισμός των σλαβικών λαών
δ.ε.22 Ο εκχριστιανισμός των σλαβικών λαών desphan
4.7K vues33 diapositives

Similaire à Θρησκευτικές κοινότητες στη Θεσσαλονίκη(20)

Το Βυζάντιο εκχριστιανίζει τους Σλάβους par Dimitra Mylonaki
Το Βυζάντιο εκχριστιανίζει τους ΣλάβουςΤο Βυζάντιο εκχριστιανίζει τους Σλάβους
Το Βυζάντιο εκχριστιανίζει τους Σλάβους
Dimitra Mylonaki25.3K vues
ανθρωποι και γεγονοτα που κατεκριναν το φυλετισμο par gymzosim
ανθρωποι και γεγονοτα που κατεκριναν το φυλετισμοανθρωποι και γεγονοτα που κατεκριναν το φυλετισμο
ανθρωποι και γεγονοτα που κατεκριναν το φυλετισμο
gymzosim423 vues
δ.ε.22 Ο εκχριστιανισμός των σλαβικών λαών par desphan
 δ.ε.22 Ο εκχριστιανισμός των σλαβικών λαών δ.ε.22 Ο εκχριστιανισμός των σλαβικών λαών
δ.ε.22 Ο εκχριστιανισμός των σλαβικών λαών
desphan4.7K vues
The "Six Thinking Hats of de Bono" present the Religions of Europe. All toget... par Anna Dolk
The "Six Thinking Hats of de Bono" present the Religions of Europe. All toget...The "Six Thinking Hats of de Bono" present the Religions of Europe. All toget...
The "Six Thinking Hats of de Bono" present the Religions of Europe. All toget...
Anna Dolk531 vues
The "Six Thinking Hats of de Bono" present the Religions of Europe. All toget... par Anna Dolk
The "Six Thinking Hats of de Bono" present the Religions of Europe. All toget...The "Six Thinking Hats of de Bono" present the Religions of Europe. All toget...
The "Six Thinking Hats of de Bono" present the Religions of Europe. All toget...
Anna Dolk285 vues
22. ο εκχριστιανισμός των σλαβικών λαών par Eleni Athanasiou
22. ο εκχριστιανισμός των σλαβικών λαών22. ο εκχριστιανισμός των σλαβικών λαών
22. ο εκχριστιανισμός των σλαβικών λαών
Eleni Athanasiou8.4K vues
«Τά Κατηχητικά Σχολεῖα στή Ρόδο τήν περίοδο τῆς Ἰταλοκρατίας καί ἡ προσφορά τ... par Νῖκος Γεωργόπουλος
«Τά Κατηχητικά Σχολεῖα στή Ρόδο τήν περίοδο τῆς Ἰταλοκρατίας καί ἡ προσφορά τ...«Τά Κατηχητικά Σχολεῖα στή Ρόδο τήν περίοδο τῆς Ἰταλοκρατίας καί ἡ προσφορά τ...
«Τά Κατηχητικά Σχολεῖα στή Ρόδο τήν περίοδο τῆς Ἰταλοκρατίας καί ἡ προσφορά τ...
Η Παναγιά του Παγγαίου: Η Ιερά Μονή Παναγίας Εικοσιφοινίσσης (Η Μονή ως Πατρι... par neraidenia
Η Παναγιά του Παγγαίου: Η Ιερά Μονή Παναγίας Εικοσιφοινίσσης (Η Μονή ως Πατρι...Η Παναγιά του Παγγαίου: Η Ιερά Μονή Παναγίας Εικοσιφοινίσσης (Η Μονή ως Πατρι...
Η Παναγιά του Παγγαίου: Η Ιερά Μονή Παναγίας Εικοσιφοινίσσης (Η Μονή ως Πατρι...
neraidenia181 vues
΄δ.ε.23 Η εξάπλωση του Χριστιανισμού στη Δυτική Ευρώπη par desphan
΄δ.ε.23 Η εξάπλωση του Χριστιανισμού στη Δυτική Ευρώπη΄δ.ε.23 Η εξάπλωση του Χριστιανισμού στη Δυτική Ευρώπη
΄δ.ε.23 Η εξάπλωση του Χριστιανισμού στη Δυτική Ευρώπη
desphan3.9K vues
Η Παναγιά του Παγγαίου: Ιερά Μονή Παναγίας Εικισιφοινίσσης: (Η ιστορία του μο... par neraidenia
Η Παναγιά του Παγγαίου: Ιερά Μονή Παναγίας Εικισιφοινίσσης: (Η ιστορία του μο...Η Παναγιά του Παγγαίου: Ιερά Μονή Παναγίας Εικισιφοινίσσης: (Η ιστορία του μο...
Η Παναγιά του Παγγαίου: Ιερά Μονή Παναγίας Εικισιφοινίσσης: (Η ιστορία του μο...
neraidenia191 vues
12. H διάδοση του χριστιανισμού στους Mοραβούς και Bούλγαρους par Than Kioufe
12. H διάδοση του χριστιανισμού στους Mοραβούς και Bούλγαρους12. H διάδοση του χριστιανισμού στους Mοραβούς και Bούλγαρους
12. H διάδοση του χριστιανισμού στους Mοραβούς και Bούλγαρους
Than Kioufe4K vues
Η διάδοση του χριστιανισμού στους Μοραβούς και τους Βουλγάρους par Evangelia Patera
Η διάδοση του χριστιανισμού στους Μοραβούς και τους ΒουλγάρουςΗ διάδοση του χριστιανισμού στους Μοραβούς και τους Βουλγάρους
Η διάδοση του χριστιανισμού στους Μοραβούς και τους Βουλγάρους
Evangelia Patera1.8K vues
The "Six Thinking Hats presents the Religions of Europe. All together ... wit... par Anna Dolk
The "Six Thinking Hats presents the Religions of Europe. All together ... wit...The "Six Thinking Hats presents the Religions of Europe. All together ... wit...
The "Six Thinking Hats presents the Religions of Europe. All together ... wit...
Anna Dolk385 vues
107γ3. παναγία της γαράσαρης par dakekavalas
107γ3. παναγία της γαράσαρης 107γ3. παναγία της γαράσαρης
107γ3. παναγία της γαράσαρης
dakekavalas406 vues
Η Θρησκεία της Καππαδοκίας (Η αγιοτόκος Καππαδοκία: Ιερά σκηνώματα-Άγιοι των ... par neraidenia
Η Θρησκεία της Καππαδοκίας (Η αγιοτόκος Καππαδοκία: Ιερά σκηνώματα-Άγιοι των ...Η Θρησκεία της Καππαδοκίας (Η αγιοτόκος Καππαδοκία: Ιερά σκηνώματα-Άγιοι των ...
Η Θρησκεία της Καππαδοκίας (Η αγιοτόκος Καππαδοκία: Ιερά σκηνώματα-Άγιοι των ...
neraidenia87 vues

Plus de Αλμπανάκη Ξανθή

Parliament Simulation par
Parliament SimulationParliament Simulation
Parliament SimulationΑλμπανάκη Ξανθή
616 vues4 diapositives
6 work sheet par
6 work sheet6 work sheet
6 work sheetΑλμπανάκη Ξανθή
326 vues4 diapositives
5worksheet par
5worksheet5worksheet
5worksheetΑλμπανάκη Ξανθή
230 vues2 diapositives
4worksheet par
4worksheet4worksheet
4worksheetΑλμπανάκη Ξανθή
222 vues5 diapositives
3worksheet par
3worksheet3worksheet
3worksheetΑλμπανάκη Ξανθή
214 vues4 diapositives
2worksheet par
2worksheet2worksheet
2worksheetΑλμπανάκη Ξανθή
209 vues6 diapositives

Plus de Αλμπανάκη Ξανθή(20)

Συναντήσεις Χριστιανισμού & Ισλάμ πέρα από τις προκαταλήψεις par Αλμπανάκη Ξανθή
Συναντήσεις Χριστιανισμού & Ισλάμ πέρα από τις προκαταλήψειςΣυναντήσεις Χριστιανισμού & Ισλάμ πέρα από τις προκαταλήψεις
Συναντήσεις Χριστιανισμού & Ισλάμ πέρα από τις προκαταλήψεις
Ιατρική υποβοήθηση N3089 2002. γενιικό νομοθετικό πλαίσιο par Αλμπανάκη Ξανθή
Ιατρική υποβοήθηση N3089 2002. γενιικό νομοθετικό πλαίσιοΙατρική υποβοήθηση N3089 2002. γενιικό νομοθετικό πλαίσιο
Ιατρική υποβοήθηση N3089 2002. γενιικό νομοθετικό πλαίσιο

Dernier

2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf par
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdfssuser9e6212
413 vues15 diapositives
ATT00004.pdf par
ATT00004.pdfATT00004.pdf
ATT00004.pdf2dimkoryd
106 vues3 diapositives
Μύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptx par
Μύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptxΜύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptx
Μύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptxgymkeram
37 vues19 diapositives
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Κινητικότητα Erasmus+ / 12-18.11.2023 par
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Κινητικότητα Erasmus+ / 12-18.11.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής - Κινητικότητα Erasmus+ / 12-18.11.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Κινητικότητα Erasmus+ / 12-18.11.2023gymkeram
21 vues255 diapositives
2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ... par
2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ...2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ...
2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ...ssuser9e6212
506 vues7 diapositives
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptx par
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptxΠαγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptx
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptx7gymnasiokavalas
11 vues14 diapositives

Dernier(20)

2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf par ssuser9e6212
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf
ssuser9e6212413 vues
Μύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptx par gymkeram
Μύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptxΜύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptx
Μύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptx
gymkeram37 vues
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Κινητικότητα Erasmus+ / 12-18.11.2023 par gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Κινητικότητα Erasmus+ / 12-18.11.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής - Κινητικότητα Erasmus+ / 12-18.11.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Κινητικότητα Erasmus+ / 12-18.11.2023
gymkeram21 vues
2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ... par ssuser9e6212
2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ...2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ...
2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ...
ssuser9e6212506 vues
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptx par 7gymnasiokavalas
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptxΠαγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptx
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptx
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptx par gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptxΓυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptx
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptx
gymkeram12 vues
ίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptx par psipsa
ίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptxίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptx
ίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptx
psipsa12 vues
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια. par ssuser43d27b
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.
ssuser43d27b28 vues
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023 par gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023
gymkeram27 vues
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ - ΤΕΥΧΟΣ 21ο.pdf par Nikolaos Ziakas
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ - ΤΕΥΧΟΣ 21ο.pdfΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ - ΤΕΥΧΟΣ 21ο.pdf
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ - ΤΕΥΧΟΣ 21ο.pdf
Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023 par gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023
gymkeram54 vues
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό par Dimitra Mylonaki
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμόΑπό τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό
Έγκυρη ενημέρωση par ssuser43d27b
Έγκυρη ενημέρωσηΈγκυρη ενημέρωση
Έγκυρη ενημέρωση
ssuser43d27b27 vues
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf par 2lykkomo
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdfΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf
2lykkomo1.1K vues
Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;" par gymkeram
Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"
Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"
gymkeram11 vues

Θρησκευτικές κοινότητες στη Θεσσαλονίκη

 • 1. Θρησκευτικές κοινότητες στη Θεσσαλονίκη Μάθημα: Θρησκευτικά Γεωργούλης Γιώργος – Αγγελόπουλος Μιχάλης Π.ΓΕΛ ΠΑ.ΜΑΚ 2016-2017 10/3/2017
 • 2. 2 Περιεχόμενα Εισαγωγή:.................................................................................................................................. 3 Ισραηλιτική Κοινότητα: ............................................................................................................. 3 Μουσουλμανική Κοινότητα ...................................................................................................... 5 Αρμένικη Κοινότητα:................................................................................................................. 6 Ευαγγελική - Προτεσταντική Κοινότητα ................................................................................... 6 Επίλογος:................................................................................................................................... 7 Πηγές:........................................................................................................................................ 8
 • 3. 3 Εισαγωγή: Η Θεσσαλονίκη είναι µια πολυπολιτισµική πόλη που είχε ανέκαθεν κατοίκους διάφορων εθνικοτήτων και θρησκειών. Αν και αυτό ήταν περισσότερο εµφανές τα παλαιότερα χρόνια, ακόµα και σήµερα φαίνεται η τεράστια επίδραση που έχουν ασκήσει οι διάφορες θρησκευτικές κοινότητες στην κουλτούρα και στον τρόπο ζωής της πόλης. Σε συνδυασµό µε την Χριστιανική-Ορθόδοξη κοινότητα , στην οποία ανήκει η πλειοψηφία των κατοίκων, διάφορες άλλες αναπτύχθηκαν συνυπάρχοντας οµαλά µε τις υπόλοιπες και παρέχοντας την δυνατότητα στον καθένα να λατρεύει τον Θεό του, διασφαλίζοντας έτσι το δικαίωµα της ανεξιθρησκίας και την αίσθηση της διαφορετικότητας. Ισραηλιτική Κοινότητα: Η Ισραηλιτική ή αλλιώς Εβραϊκή Κοινότητα της Θεσσαλονίκης είναι µία από τις παλαιότερες και ιστορικότερες κοινότητες της Θεσσαλονίκης που διαδραµάτισαν σηµαντικό ρόλο στην πόλη. Η πρώτη εγκατάσταση Εβραίων στην πόλη θεωρείται ότι έγινε περίπου το 140 π.Χ. από την Αίγυπτο. ∆εν έχουµε, όµως, παραπάνω πληροφορίες για αυτό το γεγονός εξαιτίας των λίγων στοιχείων από εκείνη την περίοδο. Οι κάτοικοι της ονοµάζονταν «Ρωµανιώτες», οι οποίοι παρά την προσαρµογή τους στην ελληνική κοινωνία διατήρησαν τα στοιχεία του δικού τους πολιτισµού (γλώσσα, γραφή, ήθη-έθιµα και παραδόσεις). Η πρώτη καταγραφή και περιγραφή της κοινότητας έγινε από τον Απόστολο Παύλο κατά την διάρκεια της πρώτης περιοδείας του στην Ελλάδα το 45-48 µ.Χ. Τα έτη 1934 και 1430 θα τονωθεί η εβραϊκή παρουσία της πόλης από τον ερχοµό, µικρών σε αριθµό, οµάδων Εβραίων τόσο από την Προβηγκία, όσο και από την Ιταλία και πιο συγκεκριµένα την Σικελία. Το καθοριστικότερο
 • 4. 4 γεγονός για την Ισραηλιτική κοινοµητα συντελέστηκε µερικά χρόνια αργότερα, το 1942, αφού περισσότεροι από 15 χιλιάδες Ισπανοεβραίοι βρήκαν καταφύγιο στην Θεσσαλονίκη. Οι γνωστοί αλλιώς και ως Σεφαραδίτες είχαν διαταχθεί εκείνο το έτος κατόπιν ∆ιατάγµατος του βασιλίά της Ισπανίας να ασπαστούν τον Χριστιανισµό, διαφορετικά θα εξορίζονταν. Οι περισσότεροι επέλεξαν την εξορία και κατέφυγαν σε πόλεις της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας. Οι Οθωµανοί τους δέχτηκαν, γιατί είδαν σε αυτούς την ευκαιρία να υποστηρίξουν τις εξαντληµένες πόλεις τους µε πληθυσµό και ανθρώπους µε γνώσεις σε διαφόρους τοµείς. Σιγά σιγά το εβραϊκό στοιχείο ισχυροποιείται και επικρατεί αριθµητικά στην πολυπολιτισµική Θεσσαλονίκη. Σύµφωνα µε τούρκικες πηγές του 1519, εκείνη την χρονιά κατοικούσαν στην πόλη 15.715 Εβραίοι περισσότεροι από τους Χριστιανούς και τους Μουσουλµάνους κατοίκους µαζί. Ασχολούµενοι κυρίως µε το εµπόριο και την υφαντουργία, δηµιούργησαν µια ισχυρή εµπορική κοινότητα µε ακµάζουσα οικονοµία. Εκµεταλλευόµενη την µεγάλη της δύναµη, η εβραϊκή κοινότητα κατάφερε να εξασφαλίσει κάποιες παροχές από τους Οθωµανούς που ισχυροποίησαν κι άλλο την θέση της. Τέτοιες ήταν η αυτονοµία της κοινότητας και η προµήθεια των πρώτων υλών σε πολύ χαµηλές τιµές. Μετά την Απελευθέρωση της πόλης (1912), οι Εβραίοι θα κληθούν να συνυπάρξουν αρµονικά µε το ελληνικό κράτος, κάτι που επιτυγχάνεται σε πολύ µεγάλο βαθµό. Το 1917 µια µεγάλη πυρκαγιά θα πλήξει την κοινότητα και θα αφήσει τους περισσότερους κατοίκους της άστεγους. Αυτή σε συνδυασµό έναν ακόµα εµπρησµό θα αναγκάσει πολλούς Εβραίους να µεταναστεύσουν σε χώρες της Ευρώπης κατά την διάρκεια του Μεσοπολέµου. Η κατάκτηση της Ελλάδας από την ναζιστική Γερµανία θα αποτελέσει το τέλος της κοινότητας. Από τους περίπου 40.000 που στάλθηκαν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης, µόνο το 4% επέζησε. Παρόλ’αυτά, ακόµα και σήµερα υπάρχει η Ισραηλιτική Κοινότητα στην Θεσσαλονίκη.
 • 5. 5 Μουσουλμανική Κοινότητα: Στην Βόρεια Ελλάδα, πολλά χρόνια τώρα, υπάρχει αρµονική συµβίωση µεταξύ ορθόδοξων χριστιανών και µουσουλµάνων. Απόδειξη αυτού είναι η κοινότητα των µουσουλµάνων της Θράκης και ο µορφωτικός πολιτιστικός σύλλογος µουσουλµάνων Μακεδονίας-Θράκης. Η ίδρυση του συλλόγου αυτού πραγµατοποιήθηκε από µουσουλµάνους της ∆υτικής Θράκης, περίπου το 2005. Η λύσεις των προβληµάτων που σχετίζονται µε την κοινότητα και διαφύλαξη των ηθών της είναι ο κύριος σκοπός του συλλόγου.
 • 6. 6 Αρμένικη Κοινότητα: Η αρµενική παροικία οργανώθηκε για πρώτη φορά σε κοινότητα περίπου το 1880 και είναι από τις παλαιότερες κοινότητες Αρµένιων στην Ελλάδα. Ο ορθόδοξος αρµενικός ναός της Παναγίας στην οδό Τσιµισκή υπάρχει από το 1903. Μετά την µικρασιατική καταστροφή, ο αριθµός των Αρµένιων στην Θεσσαλονίκη αυξήθηκε στους 10.000., ενώ στην αρχή έφταναν τους 300. Σε ολόκληρη την Ελλάδα εγκαταστάθηκαν 80.000 από αυτούς. Η ενσωµάτωσή τους πραγµατοποιήθηκε οµαλά και γρήγορα την περίοδο µετά από την απελευθέρωση της πόλης. Σηµαντικό να αναφερθεί είναι πως την περίοδο 1920-1930 λειτουργούσαν στην Θεσσαλονίκη 5 αρµενικά σχολεία. Πλέον, υπάρχουν περίπου 800 Αρµένιοι και ένα σχολείο. Ευαγγελική - Προτεσταντική Κοινότητα: Η σκέψη για δηµιουργία της πρώτης Ευαγγελικής Εκκλησίας στην Θεσσαλονίκη ξεκίνησε από το 1860. Την εποχή εκείνη οι Προτεσταντικοί ήταν ελάχιστοι και έτσι δεν είχαν ιεροκύρηκα. Αντί για Εκκλησία, που δεν είχαν εκείνη την περίοδο, µαζεύονταν σε ένα σπίτι, όπου ασκούσαν την θρησκεία τους. Σιγά σιγά µε την προσχώρηση και άλλων πιστών, έγινε απαραίτητη η εύρεση ενός χώρου για να δηµιουργήσουν την δική τους Εκκλησία. Αυτό έγινε τελικά το 1865, όταν και χτίστηκε ένας χώρος τέλεσης της προτεσταντικής λατρείας στη οδό Κ. Παλαιολόγου.
 • 7. 7 Το γεγονός ότι οι Προτεστάντες πιστοί ήταν ελάχιστοι, είχε σαν αποτέλεσµα να µην µπορούν να βρουν για πολλά χρόνια κάποιον σταθερό ιεροκήρυκα. Τα µέλη της Εκκλησίας τους αυξήθηκαν µε τον ερχοµό Ευαγγελικών κατά την Μικρασιατική Καταστροφή από τον Πόντο, την Μ. Ασία και την Θράκη. Αυτή η αύξηση οδήγησε µερικά χρόνια αργότερα και στην διεύρυνση της αίθουσας της Εκκλησίας. Επίλογος: Μέσα από την εργασία καταλαβαίνουμε πως υπάρχουν πολλές θρησκευτικές ενότητες στην πόλη μας και δεν είμαστε μόνο οι ορθόδοξοι χριστιανοί. Αυτό όμως δεν σημαίνει πως δεν μπορούμε να συνυπάρχουμε όλοι μαζί αρμονικά, χωρίς να προσβάλλουμε και να καταπατούμε τα δικαιώματα των άλλων πιστών. Πιστεύω πως η περίπτωση της Θεσσαλονίκης είναι παράδειγμα, καθώς δεν υπήρξαν ποτέ σοβαρές διαμάχες μεταξύ των κοινοτήτων.
 • 8. 8 Πηγές: 1. https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CF%84%CE%BF%C F%81%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%95% CE%B2%CF%81%CE%B1%CE%AF%CF%89%CE%BD_%CF%83% CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC %CE%B4%CE%B1 2. http://www.jct.gr/holocaust.php 3. http://www.jct.gr/history.php 4. http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM- C117/73/592,2124/ 5. http://parallaximag.gr/thessaloniki/prosopa/zoes-ton-allon- mousoulmaniki-kinotita-thessalonikis 6. https://sofistories.com/2016/04/03/religions-in-thessaloniki 7. http://www.eeeth.gr/about/i-istoria-tis-ekklisias