Grup 7

A

Revista vertebrats

Grup 7
Definició del regne dels animals:
El regne animal agrupa organismes pluricel·lulars, cèl·lules eucariotes,amb nutrició heterótrofa, una
gran sensibilitat i capacitat de desplaçament.
Classificació dels animals en funció de la presencia de columna vertebral.
Preguntes relacionades amb el tema:ANIMALS
Què significa que
una cèl·lula és euca-
riota?
Tenen cèl ·lules
eucariotes (amb
nucli) sense paret
cèl·lulular.
Tots els animals són capaços de desplaçar-se? No tots están fixats al sòl
Quina diferencia hi ha entre endoesquelet i exoesquelet? L’endoesquelet
és l’esquelet del animals vertebrats i l’exoesquelet l’esquelet dels animals
 Característiques
generals dels ani-
mals
L’ós panda és un exemple d’animal vertebrat
4. Els animals vertebrats
1. EL REGNE
DELS ANIMALS
La papallona es un exemple d’animal inverte-
brat
2. CARACTERÍSTIQUES DELS VERTEBRATS
Tenen un esquelet intern del qual forma
part de la columna vertebral
Quins són els grups de vertebrats? Anomena’ls.
Els ocells
Els mamífers
Els rèptils
Els amfibis
Els peixosTenen el cos dividit entres parts el cap el
tronc i la cua tot i que alguns no tenen
cua.
Tenen extremitats articulades, que poden
tenir forma de potes , ales , o aletes . En
alguns casos com per exemple les serps ,
no tenen extremitats.
El seu cos es pot dividir en dues meitats
identiques que per mitjà d’un únic pla.
Tenen un sistema nerviós molt desnvo-
lupat que els permet tenir un comporta-
ment complex.
A fons. Meitats simètriques.. (Resumeix la informa-
ció que hi ha al llibre).
Si observem extremadament un vertebrat , veurem
que es pot dividir en dues meitats , dreta i Esque-
rra , cada una de les quals correspon a la imatge
en un mirall de l’altre.
Però aquesta simetría t’han sols es externa ja que
la distribució dels organs interior del cos no és
simètrica.
Tots els vertebrats presenten simetria bilateral? No tos els animals presenten aquesta simetria.
Explica en què consisteix aquesta aquesta simetria. consistenix en tenir les dos parts del cos identiques
Tots els animals tenen aquest tipus de simetria? no no la tenen .
La simetria també és interna o només és també externa? Coneixes algun vertebrat que no presenti simetria bilateral? La simetría biletaral
nomès es externa l’ interior es completament difernt.
Com són els mamífers
3. ELS MAMÍFERS
Les característiques principals dels mamífers són:
 El cap està unit pel coll i la columna vertebral està unida a la
cua, són els únics vertebrats que tenen orelles.
 Tenen quatre extremitats. Els vertebrats terrestres les te-
nen en forma de potes, els aquàtics en forma d’aletes i el
ratpenat en forma d’ales
 Tenen el cos cobert de pèl
 A la boca hi tenen llavis i dents, que varíen segons l’aimen-
tació
 Tenen moltes glàndues, les mes caracteristiques són les
mamàries que produeixen llet
Com són les funcions dels mamífers
 Els mamífers poden mantenir la temperatura coropral inde-
pendent al medi en que se situen, són homeoterms.
 Respiren per pulmons.
 Hi hamamífers carnívors, herbívors…
 Tenen fecundació interna, les cries esdesenvolupen al ven-
tre de la mare, són vivípars. Les cries s’alimenten de llet
materna
Els humans són mamífers, i aquestes són les seves característiques:
 No tenim cua, el cap s’uneix amb el tronc
 Tenim quatre extramitats, tenim una postura dreta, caminem
recolzats sobre les cames, som bípedes.
 Tenim poc pèl al cos
 Tenim moltes glàndules sudorípares, que refrigeren el cos quan
la temperatura d’aquest es elevada
 Les dones desenvolupen glàndules mamàries, aquestes glàndu-
les produeixen llet després del part, en la cual s’alimenten els
nadons
 Els nadons són indefensos
 Tenim un cerbell mes desenvolupat que els altres mamífers
 Ens comuniquem amb diferents tipus de llenguatges.
Grups de mamífers
monotremes:
són ovipars, te-
nen bec però no
tenen dents.
marsupials:
es desenvolupen a
la bossa marsupial
placentaris:
es desenvolupa al
ventre matern
L’ésser humà.
Activitats pàg. 63
Ex. 5: Quina carecterística dels mamífers dóna nom
al grup?
Són els únics vertebrats que tenen orelles
Ex. 6: Busca en els conceptes clau el significat del
terme bípede.
Bípede: animal que té dos peus o dues potes
Ex. 7: Les persones sordmuddes no utilitzen el llen-
guatge parlat. Esmenta altres tipus de llenguatge que
fem servir les persones.
Per signes, per sons, per la mirada, per senyals de
fum, amb colors, amb l’escriptura.
Com són els ocells
4. ELS OCELLS
 Tenen el cos aerodinàmic, adaptat per volar
 Tenen quatre extremitats, les del davant en forma d’ales i les
del darre en forma de potes
 Tenen tot el cos cobert de plomes, cada ploma està formada
per un eix o raquis que s’uneixen al cos pel canó
 Els seus ossos són buits, cosa que els permet volar amb més
facilitat, el múscol que permet vatre les ales a les aus és l’es-
tern que rep el nom de barca
 Tenen un bec orni i o tenen dens
Com són les funcions dels ocells
 Poden regular la temperatura del cos (són hemoterms)
 Respiren per pulmons, que están connectats a unes cavitats
plenes d’aire anomenades sacs aeris
 Són ovípers, és a dir es reprodueixen per mitjà d’ous
 Tenen funció interna
 L’alimentació varia segons el bec
Becs dels ocells
Aligot:
Bec corbat i
fort, caça pre-
ses i n’es-
quinça la carn
Oreneta:
Bec curt, de
gran obertura,
captura insec-
tes mentre
vola
Bernat:
Bec llarg,
punxegut, pes-
ca peixos en
aigües poc fon-
des
Activitats pàg. 64
Ex. 8: Quina diferencia hi ha entre la reproducció ovípora dels
rèptils i la dels ocells?
La reproducció des ocells es reprodueix per mtjà d’ous, que han
de covar fins que neix el pollet, en canvi en la reproducció dels
rèptils els ous están protegits per una coberta dura (closca) que
evita que esdeshidratin, i els progenitors no coven.
Ex. 9: Quines característiques dels ocells el permeten volar?
Uns sacs aeris els permeten volar.
Ex: 10: Busca en els conceptes clauel significat de corni:
Corni: de corn (bayna) o amb les característiques d’aquest.
Activitats pàg. 70
Ex. 22: Relaciona cada tipus d’alimentació amb un ocell:
Esquinça carn - D
Busca insectes a l’aigua - C
Menja gra - A
Menja insectes perforant fusta - B
Ex. 23: Escriu el nom deles arts d’una ploma:
A - canó
B - raquis
C - barbes
Ànec:
Bec pla i am-
ple, filtra
l’aigüa i en re-
té l‘aliment
Gall:
Bec curt i fort,
s’alimenta de
gra que ha de
trencar
Com són els rèptils
5. ELS RÈPTILS
Els rèptils tenen quatre extremitats en forma de pota.S’han d’arrossegar
per caminar i tots tenen potes menys les serps.
Tenen el cos cobert d’escates dures i unides entre si.
Quan creixen muden la pell i es desprenen de l’anterior i rep el nom
d’exuviació.
Els rèptils no poden regular la temperatura corporal. Els animals d’aquest
tipus s’anomenen poiquiloterms.
Respiren per pulmons i la majoria són carnívors.
Són ovípars amb fecundació interna i no coven els ous.
Algunes serps són ovovivípares, és a dir, l’ou es desenvolupa a l’interior
de la femella.
Com són les funcions dels rèptils
Els rèptils no poden regular la temperatura corporal. Els animals d’aquest
tipus s’anomenen poiquiloterms.
Respiren per pulmons i la majoria són carnívors.
Són ovípars amb fecundació interna i no coven els ous.
Algunes serps són ovovivípares, és a dir, l’ou es desenvolupa a l’interior
de la femella.
Quatre grups de rèptils
Ofidis. Serps te-
rrestres i aquàti-
ques
Saures. Sarganta-
nes, llargandaixos,
camaleons i dra-
gons.
Quelonis. Tortu-
gues terrestres i
aquàtiques.
Els rèptils no són tant grans com eren els dinosaures per les condi-
cions tèrmiques.
Tots els éssers vivus tenim que dissipar la calor generant en el meta-
golisme dels aliments, en el funcionament dels músculs i en les cor-
rents nervioses. I la calor, un fluix d’energia, només pot sortir per la
superfície del cos, de mentres que l’energia per disispar es genera en
el seu volúm.
Crocodilians.
Cocodrils i cai-
mans.
T-Rex menjant.
Els dinosaures. Aquells grans rèptils
Com són els amfibis
6. ELS AMFIBIS
Tenen quatre extremitats en forma de pota.
Tenen la pell humida, fina i nua. A vegades tenen glàndules de verí.
Les granotes i gripaus no tenen cua quan són adults i s’anomenen
anurs. Les salamandres i els tritons tenen cua tota la vida i s’anome-
nen urodels.
Com són les funcions dels amfibis
Els amfibis són poiquiloterms i no poden viure en llocs freds.
Respiren a través de la pell i respiren per pulmons.
Les larves, anomenades capgrossos, viuen a l’aigua i respiren per
brànquies.
Els adults són carnívors, la majoria, i les larves herbívores.
Molts són ovípars. Alguns són ovovivípares.
Els anurs tenen fecundació externa i els urodels la tenen interna.
Els amfibis són els únics vertebrats que fan la metamorfosi, que són
transformacions que es produeixen des que surten dels ous fins que
són adults.
A fons
La femella pon els
ous a l’aigua i el
mascle els fecun-
da.
De cada ou surt
un capgròs de
vida aquàtica, amb
brànquies i cua.
Es desenvolupen
les potes i des-
apareixen gra-
dualment la cua i
les brànquies.
11.Quin tipus de fecundació tenen les granotes, externa o interna? Externa
12.Fes una taula amb totes les diferències que hi ha entre un capgròs i una granota adulta.
13.Busca en els conceptes clau el terme metamorfosi. Conjunt de canvis que experimenten molts animals, des de que surten de
l’ou fins que es converteixen en adults; per exemple, del capgròs a la granota.
27.Quins avantatges li proporciona a un amfibi la capacitat de poder
respirar per pulmons i a través de la pell? Poder respirar a fora de l’aigua i que no entri aigua als pulmons.
28.En aquests quatre esquemes es representen les diverses fases de la metamorfosi d’una granota.
a Ordena-les temporalment. B, D, A,
C
b Quines fases tenen respiració bran-
quial? A, B, D.
c Quines diferències hi ha entre l’ali-
mentació d’un capgròs i la d’una gra-
nota adulta? El capgròs és herbívor i la
granota és carnívora. d Descriu els canvis que es produeixen al llarg de la metamorfosi. Se li cau la cua, respura per pulmons i
per la pell i surten les potes.
La granota adulta
és de vida terres-
tre, té quatre
potes i pulmons.
CAP GROS GRANOTA
Respiració brànquies Respiració cutània
Alimentació herbívora Alimentació carnívora
Només viuen a l’aigua Viuen a l’aigua i a la terra
Com són els peixos
7. ELS PEIXOS
 Són fusiformes. És a dir , el cos dels peixos és amplea
la zona central i s’estreny cap els extrems.
 Les seves extremitats són aletes. La quantitat de aletes
és diferent en cada espècie.,tot i que la majoria tenen
aletes dorsals,pectorals,ventrals i una aleta caudal.
 Tenen el cos cobertd d’escates.
 Presenten una línia lateral, un òrgan sensorial que de-
tecta les vibracions del medi.
 Molts tenen una bufeta natatòria , un òrgan que serveix
per saber en quina fundària es troben.
Com són les funcions dels peixos
Els peixos són poiquiloterms. Respiren per mitjà de brànquies,
agafen l’oxigenque hi ha dissolt l’aigua.Les brànquies són estructu-
res laminars que están al radere de la boca protegides per l’oper-
cle.
Grups de peixos
Osteictis
Tenen bufeta nata-
tòria. Viuen en tots
els ambients
aquàtics.
Activitats pàg. 67
Ex. 14: Quina de les aletes d’un peix s’encarrega, principalment, de propulsar l’animal?
La aleta caudal.
Ex. 15: Fes una relació de les principals diferències que hi ha entre els peixos condrictis i els peixos osteïc-
tis.Posa uns quants exemplesde cada grup.
Els condrictis no tenen bufeta natatòria i els osteïctis si que en tenen. Els condictis són grans depradadors
i els osteïctis no son depredadors.
Activitats pàg. 71
Ex. 29:Els rèptils i els peixos tenen el cos cobert d’escates.
Quines diferències hi ha entre les escates d’un rèptil i les d’un peix?
Les escates d’un rèptil especialitzades wn la vegetació mentre que les dels peixos especialitzades pel clima
aquátic.
Condrictis
 Els condricitis
no tenen bufe-
ta natatòria.
 Tenen
esquelet
cartilagi-
nós, la
boca en
posición
Activitats pàg. 71
Ex. 31: Quina és la funció de la closca?
Protegir l’interior tou.
Ex. 32: La closca està formada per un material coriaci dur, però és porosa. Quina funció té aquesta porositat?
Permetre l’intercanvi de gasos amb l’exterior.
Ex. 33: Els ocells coven els ous fins que neixen els pollets .Per contra, els rèptils no els coven.
Quina deu ser la causa d’aquesta diferencia?
La causa d’aquesta diferencia es que els rèptils no coven els ous, perquè els enterren sota terra, i en canvi els peixos si que
coven els ous, perque necessiten l’escalfor de la mare.
Ex. 34: En el dibuixde dalt a la dreta es representa un ou.És d’un ocell o d’un rèptil?
És un ou de rèptil
Ex. 35: Quines característiques d’un vertebrat pots reconèixer en la formació de la cria del dicbuix?
La columna vertebral
Ex. 36: A l’interior de l’ou hi ha un sac amb vitel, quina funció té?
La funció de nodrir
Ex. 37: Amés delsac vitel·lí, dins dels ous hi ha un altre sac associat a l’embrió. Quina funció creus que pot estar reacionat
aquest sac?
A - Acumular substàncies de rebuig
Ex. 38: Amb quina funció dels éssers vius estan relacionats aquests dos sacs?
Funció de nodrició
UNA ANÀLISI CIENTÍFICA
Activitats pàg. 72
Ex. 40: Completa
Forma de les
extremitats
Recobriment de
la pell
Homeoterm/
poiquiloterm
Tipus de
respiració
Tipus d’alimen-
tació
Tipus de re-
producció
Mamífers Els terrestres
en forma de
potes, els
aquàtics en
aletes, i els
ratpenats en
ales
Cos cobert de
pèl
homeoterms Per pulmons Molt variada Sexuals i viví-
pars
Ocells Posteriors en
forma de po-
tes i les anteri-
ors en forma
d’ales
Cos cobert de
plomes
Homeoterms Per pulmons Molt variada
(depèn del tipus
de bec)
Sexuals i oví-
pars
Rèptils Forma de po-
tes (menys les
serps que no
en tenen)
Pell coberta
d’escates solda-
des
poiquiloterm Per pulmons La majoria carní-
vors
Sexuals i oví-
pars
Amfibis Forma de po-
tes
Pell humida i
nua
poiquiloterm Per la pell Carnívors Sexuals i oví-
pars
Peixos Amb forma
d’aletes
Pell cobert d’es-
cates
poiquiloterm Per brànqui-
es
La majoria carní-
vors
Sexuals i oví-
pars

Recommandé

Grup 6 par
Grup 6Grup 6
Grup 6alex_mascu
643 vues9 diapositives
Grup 5 par
Grup 5Grup 5
Grup 5alex_mascu
637 vues9 diapositives
Grup 3 par
Grup 3Grup 3
Grup 3alex_mascu
641 vues9 diapositives
Grup 2 par
Grup 2Grup 2
Grup 2alex_mascu
320 vues7 diapositives
Grup 5 par
Grup 5Grup 5
Grup 5alex_mascu
758 vues9 diapositives
Grup 4 par
Grup 4Grup 4
Grup 4alex_mascu
559 vues9 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Grup 2 par
Grup 2Grup 2
Grup 2alex_mascu
580 vues9 diapositives
Revista invertebrats par
Revista invertebratsRevista invertebrats
Revista invertebratsalex_mascu
462 vues9 diapositives
Reproducció animals p.point par
Reproducció animals p.pointReproducció animals p.point
Reproducció animals p.pointLa cova de la Cova
23.3K vues18 diapositives
Núria torres 5B par
Núria torres 5BNúria torres 5B
Núria torres 5Balex_mascu
625 vues9 diapositives
Animals vertebrats par
Animals vertebratsAnimals vertebrats
Animals vertebratsalex_mascu
2.3K vues9 diapositives
Grup 2 par
Grup 2Grup 2
Grup 2alex_mascu
592 vues9 diapositives

En vedette

Animals vertebrats par
Animals vertebratsAnimals vertebrats
Animals vertebratsalex_mascu
3.2K vues11 diapositives
El regne animal par
El regne animalEl regne animal
El regne animalPaquikas
6.3K vues22 diapositives
Classificacio i nomeclatura éssers vius par
Classificacio i nomeclatura éssers viusClassificacio i nomeclatura éssers vius
Classificacio i nomeclatura éssers viusAnna Giro
16.1K vues49 diapositives
Els éssers vius par
Els éssers vius Els éssers vius
Els éssers vius Mercè
65.1K vues28 diapositives
Els 5 regnes par
Els 5 regnesEls 5 regnes
Els 5 regnesLizaSmagina
32.1K vues8 diapositives
La classificacio dels essers vius par
La classificacio dels essers viusLa classificacio dels essers vius
La classificacio dels essers viusgeduga
31.7K vues8 diapositives

En vedette(9)

Animals vertebrats par alex_mascu
Animals vertebratsAnimals vertebrats
Animals vertebrats
alex_mascu3.2K vues
El regne animal par Paquikas
El regne animalEl regne animal
El regne animal
Paquikas6.3K vues
Classificacio i nomeclatura éssers vius par Anna Giro
Classificacio i nomeclatura éssers viusClassificacio i nomeclatura éssers vius
Classificacio i nomeclatura éssers vius
Anna Giro16.1K vues
Els éssers vius par Mercè
Els éssers vius Els éssers vius
Els éssers vius
Mercè65.1K vues
La classificacio dels essers vius par geduga
La classificacio dels essers viusLa classificacio dels essers vius
La classificacio dels essers vius
geduga31.7K vues
Los cinco reinos de seres vivos 5º de Primaria par josserafael
Los cinco reinos de seres vivos 5º de PrimariaLos cinco reinos de seres vivos 5º de Primaria
Los cinco reinos de seres vivos 5º de Primaria
josserafael161.9K vues

Similaire à Grup 7

Grup 1 par
Grup 1Grup 1
Grup 1alex_mascu
428 vues9 diapositives
Grup 1 par
Grup 1Grup 1
Grup 1alex_mascu
465 vues9 diapositives
Animals vertebrats par
Animals vertebratsAnimals vertebrats
Animals vertebratsalex_mascu
1.8K vues9 diapositives
Els invertebrats par
Els invertebratsEls invertebrats
Els invertebratsPaquikas
8.4K vues36 diapositives
Grup 4 par
Grup 4Grup 4
Grup 4alex_mascu
996 vues9 diapositives
Animals vertebrats par
Animals vertebratsAnimals vertebrats
Animals vertebratseduardriudavets
2K vues12 diapositives

Similaire à Grup 7(17)

Plus de alex_mascu

Voyager par
VoyagerVoyager
Voyageralex_mascu
558 vues7 diapositives
Projecte cassini par
Projecte cassiniProjecte cassini
Projecte cassinialex_mascu
260 vues9 diapositives
Mart en el dia d’avui par
Mart en el dia d’avuiMart en el dia d’avui
Mart en el dia d’avuialex_mascu
321 vues8 diapositives
L’home a mart par
L’home a martL’home a mart
L’home a martalex_mascu
190 vues11 diapositives
Forats negres par
Forats negresForats negres
Forats negresalex_mascu
490 vues7 diapositives
Astronomia i astrologia xinesa par
Astronomia i astrologia xinesaAstronomia i astrologia xinesa
Astronomia i astrologia xinesaalex_mascu
183 vues13 diapositives

Plus de alex_mascu(20)

Mart en el dia d’avui par alex_mascu
Mart en el dia d’avuiMart en el dia d’avui
Mart en el dia d’avui
alex_mascu321 vues
Astronomia i astrologia xinesa par alex_mascu
Astronomia i astrologia xinesaAstronomia i astrologia xinesa
Astronomia i astrologia xinesa
alex_mascu183 vues
Astronomia egipcia antiga par alex_mascu
Astronomia egipcia antigaAstronomia egipcia antiga
Astronomia egipcia antiga
alex_mascu223 vues
Projecte apolo 11 par alex_mascu
Projecte apolo 11Projecte apolo 11
Projecte apolo 11
alex_mascu214 vues
Maies inques asteques par alex_mascu
Maies inques astequesMaies inques asteques
Maies inques asteques
alex_mascu1.2K vues
Estació espacial nasa par alex_mascu
Estació espacial nasaEstació espacial nasa
Estació espacial nasa
alex_mascu234 vues
Coets i llançadores especials par alex_mascu
Coets i llançadores especialsCoets i llançadores especials
Coets i llançadores especials
alex_mascu298 vues
Nous projectes de la NASA par alex_mascu
Nous projectes de la NASANous projectes de la NASA
Nous projectes de la NASA
alex_mascu419 vues

Dernier

Pràctica 1.pdf par
Pràctica 1.pdfPràctica 1.pdf
Pràctica 1.pdfRaulGomez822561
24 vues6 diapositives
ELECTRÒNICA ANALÒGICA par
ELECTRÒNICA ANALÒGICAELECTRÒNICA ANALÒGICA
ELECTRÒNICA ANALÒGICALasilviatecno
8 vues98 diapositives
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt par
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .pptFIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .pptMARIBEL SOSPEDRA
62 vues22 diapositives
PGA 23-24 par
PGA 23-24 PGA 23-24
PGA 23-24 zerlaparellada
7 vues48 diapositives
4 RATLLES DESEMBRE.pdf par
4 RATLLES DESEMBRE.pdf4 RATLLES DESEMBRE.pdf
4 RATLLES DESEMBRE.pdfSuperAdmin9
13 vues5 diapositives
Avaluar competències sl.pptx par
Avaluar competències sl.pptxAvaluar competències sl.pptx
Avaluar competències sl.pptxRamon Grau
6 vues37 diapositives

Grup 7

 • 2. Definició del regne dels animals: El regne animal agrupa organismes pluricel·lulars, cèl·lules eucariotes,amb nutrició heterótrofa, una gran sensibilitat i capacitat de desplaçament. Classificació dels animals en funció de la presencia de columna vertebral. Preguntes relacionades amb el tema:ANIMALS Què significa que una cèl·lula és euca- riota? Tenen cèl ·lules eucariotes (amb nucli) sense paret cèl·lulular. Tots els animals són capaços de desplaçar-se? No tots están fixats al sòl Quina diferencia hi ha entre endoesquelet i exoesquelet? L’endoesquelet és l’esquelet del animals vertebrats i l’exoesquelet l’esquelet dels animals  Característiques generals dels ani- mals L’ós panda és un exemple d’animal vertebrat 4. Els animals vertebrats 1. EL REGNE DELS ANIMALS La papallona es un exemple d’animal inverte- brat
 • 3. 2. CARACTERÍSTIQUES DELS VERTEBRATS Tenen un esquelet intern del qual forma part de la columna vertebral Quins són els grups de vertebrats? Anomena’ls. Els ocells Els mamífers Els rèptils Els amfibis Els peixosTenen el cos dividit entres parts el cap el tronc i la cua tot i que alguns no tenen cua. Tenen extremitats articulades, que poden tenir forma de potes , ales , o aletes . En alguns casos com per exemple les serps , no tenen extremitats. El seu cos es pot dividir en dues meitats identiques que per mitjà d’un únic pla. Tenen un sistema nerviós molt desnvo- lupat que els permet tenir un comporta- ment complex. A fons. Meitats simètriques.. (Resumeix la informa- ció que hi ha al llibre). Si observem extremadament un vertebrat , veurem que es pot dividir en dues meitats , dreta i Esque- rra , cada una de les quals correspon a la imatge en un mirall de l’altre. Però aquesta simetría t’han sols es externa ja que la distribució dels organs interior del cos no és simètrica. Tots els vertebrats presenten simetria bilateral? No tos els animals presenten aquesta simetria. Explica en què consisteix aquesta aquesta simetria. consistenix en tenir les dos parts del cos identiques Tots els animals tenen aquest tipus de simetria? no no la tenen . La simetria també és interna o només és també externa? Coneixes algun vertebrat que no presenti simetria bilateral? La simetría biletaral nomès es externa l’ interior es completament difernt.
 • 4. Com són els mamífers 3. ELS MAMÍFERS Les característiques principals dels mamífers són:  El cap està unit pel coll i la columna vertebral està unida a la cua, són els únics vertebrats que tenen orelles.  Tenen quatre extremitats. Els vertebrats terrestres les te- nen en forma de potes, els aquàtics en forma d’aletes i el ratpenat en forma d’ales  Tenen el cos cobert de pèl  A la boca hi tenen llavis i dents, que varíen segons l’aimen- tació  Tenen moltes glàndues, les mes caracteristiques són les mamàries que produeixen llet Com són les funcions dels mamífers  Els mamífers poden mantenir la temperatura coropral inde- pendent al medi en que se situen, són homeoterms.  Respiren per pulmons.  Hi hamamífers carnívors, herbívors…  Tenen fecundació interna, les cries esdesenvolupen al ven- tre de la mare, són vivípars. Les cries s’alimenten de llet materna Els humans són mamífers, i aquestes són les seves característiques:  No tenim cua, el cap s’uneix amb el tronc  Tenim quatre extramitats, tenim una postura dreta, caminem recolzats sobre les cames, som bípedes.  Tenim poc pèl al cos  Tenim moltes glàndules sudorípares, que refrigeren el cos quan la temperatura d’aquest es elevada  Les dones desenvolupen glàndules mamàries, aquestes glàndu- les produeixen llet després del part, en la cual s’alimenten els nadons  Els nadons són indefensos  Tenim un cerbell mes desenvolupat que els altres mamífers  Ens comuniquem amb diferents tipus de llenguatges. Grups de mamífers monotremes: són ovipars, te- nen bec però no tenen dents. marsupials: es desenvolupen a la bossa marsupial placentaris: es desenvolupa al ventre matern L’ésser humà. Activitats pàg. 63 Ex. 5: Quina carecterística dels mamífers dóna nom al grup? Són els únics vertebrats que tenen orelles Ex. 6: Busca en els conceptes clau el significat del terme bípede. Bípede: animal que té dos peus o dues potes Ex. 7: Les persones sordmuddes no utilitzen el llen- guatge parlat. Esmenta altres tipus de llenguatge que fem servir les persones. Per signes, per sons, per la mirada, per senyals de fum, amb colors, amb l’escriptura.
 • 5. Com són els ocells 4. ELS OCELLS  Tenen el cos aerodinàmic, adaptat per volar  Tenen quatre extremitats, les del davant en forma d’ales i les del darre en forma de potes  Tenen tot el cos cobert de plomes, cada ploma està formada per un eix o raquis que s’uneixen al cos pel canó  Els seus ossos són buits, cosa que els permet volar amb més facilitat, el múscol que permet vatre les ales a les aus és l’es- tern que rep el nom de barca  Tenen un bec orni i o tenen dens Com són les funcions dels ocells  Poden regular la temperatura del cos (són hemoterms)  Respiren per pulmons, que están connectats a unes cavitats plenes d’aire anomenades sacs aeris  Són ovípers, és a dir es reprodueixen per mitjà d’ous  Tenen funció interna  L’alimentació varia segons el bec Becs dels ocells Aligot: Bec corbat i fort, caça pre- ses i n’es- quinça la carn Oreneta: Bec curt, de gran obertura, captura insec- tes mentre vola Bernat: Bec llarg, punxegut, pes- ca peixos en aigües poc fon- des Activitats pàg. 64 Ex. 8: Quina diferencia hi ha entre la reproducció ovípora dels rèptils i la dels ocells? La reproducció des ocells es reprodueix per mtjà d’ous, que han de covar fins que neix el pollet, en canvi en la reproducció dels rèptils els ous están protegits per una coberta dura (closca) que evita que esdeshidratin, i els progenitors no coven. Ex. 9: Quines característiques dels ocells el permeten volar? Uns sacs aeris els permeten volar. Ex: 10: Busca en els conceptes clauel significat de corni: Corni: de corn (bayna) o amb les característiques d’aquest. Activitats pàg. 70 Ex. 22: Relaciona cada tipus d’alimentació amb un ocell: Esquinça carn - D Busca insectes a l’aigua - C Menja gra - A Menja insectes perforant fusta - B Ex. 23: Escriu el nom deles arts d’una ploma: A - canó B - raquis C - barbes Ànec: Bec pla i am- ple, filtra l’aigüa i en re- té l‘aliment Gall: Bec curt i fort, s’alimenta de gra que ha de trencar
 • 6. Com són els rèptils 5. ELS RÈPTILS Els rèptils tenen quatre extremitats en forma de pota.S’han d’arrossegar per caminar i tots tenen potes menys les serps. Tenen el cos cobert d’escates dures i unides entre si. Quan creixen muden la pell i es desprenen de l’anterior i rep el nom d’exuviació. Els rèptils no poden regular la temperatura corporal. Els animals d’aquest tipus s’anomenen poiquiloterms. Respiren per pulmons i la majoria són carnívors. Són ovípars amb fecundació interna i no coven els ous. Algunes serps són ovovivípares, és a dir, l’ou es desenvolupa a l’interior de la femella. Com són les funcions dels rèptils Els rèptils no poden regular la temperatura corporal. Els animals d’aquest tipus s’anomenen poiquiloterms. Respiren per pulmons i la majoria són carnívors. Són ovípars amb fecundació interna i no coven els ous. Algunes serps són ovovivípares, és a dir, l’ou es desenvolupa a l’interior de la femella. Quatre grups de rèptils Ofidis. Serps te- rrestres i aquàti- ques Saures. Sarganta- nes, llargandaixos, camaleons i dra- gons. Quelonis. Tortu- gues terrestres i aquàtiques. Els rèptils no són tant grans com eren els dinosaures per les condi- cions tèrmiques. Tots els éssers vivus tenim que dissipar la calor generant en el meta- golisme dels aliments, en el funcionament dels músculs i en les cor- rents nervioses. I la calor, un fluix d’energia, només pot sortir per la superfície del cos, de mentres que l’energia per disispar es genera en el seu volúm. Crocodilians. Cocodrils i cai- mans. T-Rex menjant. Els dinosaures. Aquells grans rèptils
 • 7. Com són els amfibis 6. ELS AMFIBIS Tenen quatre extremitats en forma de pota. Tenen la pell humida, fina i nua. A vegades tenen glàndules de verí. Les granotes i gripaus no tenen cua quan són adults i s’anomenen anurs. Les salamandres i els tritons tenen cua tota la vida i s’anome- nen urodels. Com són les funcions dels amfibis Els amfibis són poiquiloterms i no poden viure en llocs freds. Respiren a través de la pell i respiren per pulmons. Les larves, anomenades capgrossos, viuen a l’aigua i respiren per brànquies. Els adults són carnívors, la majoria, i les larves herbívores. Molts són ovípars. Alguns són ovovivípares. Els anurs tenen fecundació externa i els urodels la tenen interna. Els amfibis són els únics vertebrats que fan la metamorfosi, que són transformacions que es produeixen des que surten dels ous fins que són adults. A fons La femella pon els ous a l’aigua i el mascle els fecun- da. De cada ou surt un capgròs de vida aquàtica, amb brànquies i cua. Es desenvolupen les potes i des- apareixen gra- dualment la cua i les brànquies. 11.Quin tipus de fecundació tenen les granotes, externa o interna? Externa 12.Fes una taula amb totes les diferències que hi ha entre un capgròs i una granota adulta. 13.Busca en els conceptes clau el terme metamorfosi. Conjunt de canvis que experimenten molts animals, des de que surten de l’ou fins que es converteixen en adults; per exemple, del capgròs a la granota. 27.Quins avantatges li proporciona a un amfibi la capacitat de poder respirar per pulmons i a través de la pell? Poder respirar a fora de l’aigua i que no entri aigua als pulmons. 28.En aquests quatre esquemes es representen les diverses fases de la metamorfosi d’una granota. a Ordena-les temporalment. B, D, A, C b Quines fases tenen respiració bran- quial? A, B, D. c Quines diferències hi ha entre l’ali- mentació d’un capgròs i la d’una gra- nota adulta? El capgròs és herbívor i la granota és carnívora. d Descriu els canvis que es produeixen al llarg de la metamorfosi. Se li cau la cua, respura per pulmons i per la pell i surten les potes. La granota adulta és de vida terres- tre, té quatre potes i pulmons. CAP GROS GRANOTA Respiració brànquies Respiració cutània Alimentació herbívora Alimentació carnívora Només viuen a l’aigua Viuen a l’aigua i a la terra
 • 8. Com són els peixos 7. ELS PEIXOS  Són fusiformes. És a dir , el cos dels peixos és amplea la zona central i s’estreny cap els extrems.  Les seves extremitats són aletes. La quantitat de aletes és diferent en cada espècie.,tot i que la majoria tenen aletes dorsals,pectorals,ventrals i una aleta caudal.  Tenen el cos cobertd d’escates.  Presenten una línia lateral, un òrgan sensorial que de- tecta les vibracions del medi.  Molts tenen una bufeta natatòria , un òrgan que serveix per saber en quina fundària es troben. Com són les funcions dels peixos Els peixos són poiquiloterms. Respiren per mitjà de brànquies, agafen l’oxigenque hi ha dissolt l’aigua.Les brànquies són estructu- res laminars que están al radere de la boca protegides per l’oper- cle. Grups de peixos Osteictis Tenen bufeta nata- tòria. Viuen en tots els ambients aquàtics. Activitats pàg. 67 Ex. 14: Quina de les aletes d’un peix s’encarrega, principalment, de propulsar l’animal? La aleta caudal. Ex. 15: Fes una relació de les principals diferències que hi ha entre els peixos condrictis i els peixos osteïc- tis.Posa uns quants exemplesde cada grup. Els condrictis no tenen bufeta natatòria i els osteïctis si que en tenen. Els condictis són grans depradadors i els osteïctis no son depredadors. Activitats pàg. 71 Ex. 29:Els rèptils i els peixos tenen el cos cobert d’escates. Quines diferències hi ha entre les escates d’un rèptil i les d’un peix? Les escates d’un rèptil especialitzades wn la vegetació mentre que les dels peixos especialitzades pel clima aquátic. Condrictis  Els condricitis no tenen bufe- ta natatòria.  Tenen esquelet cartilagi- nós, la boca en posición
 • 9. Activitats pàg. 71 Ex. 31: Quina és la funció de la closca? Protegir l’interior tou. Ex. 32: La closca està formada per un material coriaci dur, però és porosa. Quina funció té aquesta porositat? Permetre l’intercanvi de gasos amb l’exterior. Ex. 33: Els ocells coven els ous fins que neixen els pollets .Per contra, els rèptils no els coven. Quina deu ser la causa d’aquesta diferencia? La causa d’aquesta diferencia es que els rèptils no coven els ous, perquè els enterren sota terra, i en canvi els peixos si que coven els ous, perque necessiten l’escalfor de la mare. Ex. 34: En el dibuixde dalt a la dreta es representa un ou.És d’un ocell o d’un rèptil? És un ou de rèptil Ex. 35: Quines característiques d’un vertebrat pots reconèixer en la formació de la cria del dicbuix? La columna vertebral Ex. 36: A l’interior de l’ou hi ha un sac amb vitel, quina funció té? La funció de nodrir Ex. 37: Amés delsac vitel·lí, dins dels ous hi ha un altre sac associat a l’embrió. Quina funció creus que pot estar reacionat aquest sac? A - Acumular substàncies de rebuig Ex. 38: Amb quina funció dels éssers vius estan relacionats aquests dos sacs? Funció de nodrició UNA ANÀLISI CIENTÍFICA Activitats pàg. 72 Ex. 40: Completa Forma de les extremitats Recobriment de la pell Homeoterm/ poiquiloterm Tipus de respiració Tipus d’alimen- tació Tipus de re- producció Mamífers Els terrestres en forma de potes, els aquàtics en aletes, i els ratpenats en ales Cos cobert de pèl homeoterms Per pulmons Molt variada Sexuals i viví- pars Ocells Posteriors en forma de po- tes i les anteri- ors en forma d’ales Cos cobert de plomes Homeoterms Per pulmons Molt variada (depèn del tipus de bec) Sexuals i oví- pars Rèptils Forma de po- tes (menys les serps que no en tenen) Pell coberta d’escates solda- des poiquiloterm Per pulmons La majoria carní- vors Sexuals i oví- pars Amfibis Forma de po- tes Pell humida i nua poiquiloterm Per la pell Carnívors Sexuals i oví- pars Peixos Amb forma d’aletes Pell cobert d’es- cates poiquiloterm Per brànqui- es La majoria carní- vors Sexuals i oví- pars