Joan castellà 2A

A

Revista invertebrats 2A

Data: 6 Gener 2015
1r ESO A
Ciències de la Naturalesa, curs 2014/2015
Títols dels apartats
Joan astellà
Queralt Anglerill
Enric Circuns
Nicole Andrea
Laia Puig
1:potrifers i els celenterats
2:els cucs
3:els mol·luscs
4:els artròpodes
5:els equinoderms
Els porífers
La majoria són marins però també n’hi ha d’aigua dolça.
El cos de les esponges té forma de sac i està perforat per nombrosos porus, que es comuniquen per mitjà
de canals. A l'interior hi ha una cavitat atrial, o cavitat general, que comunica amb l'exterior per un orifici ano-
menat òscul.
Tenen una gran capacitat de regeneració .
Activitas 1, 2 ,24 i 25
A quina característica del cos d’una esponja fa referencia al
nom de potrífer? Que viuen a l’aigua salada principalment
En que es diferèncien un pòlip i una medusa? En que s’assem-
blen? S’ assemblen en que tenen un eix al cos i que el cos te forma de
paraigua , es diferèncien en que els pòlips viuen fixats al terra i que les
meduses viuen nedant activament o surant l’aigua.
Copia el dibuix d’aquesta esponja i indica-hi per mitjà de
fletxes el recorregut que fa el
corrent d’aigua des que hi en-
tra fins que en surt. L’aigua entra
pels porus i surt per l’òscul
En el dibuix següent es poden
observar diversos potrífers i celenterats.
Els celenterats
Presenten simetria radial,Tenen el cos tou, amb una
única obertura envoltada de tentacles. L'obertura
comunica amb la cavitat gastrovascular, que funciona
com un estómac.
Poden presentar dues formes d'organització corporal
molt diferents:
Forma de pòlip :Viuen fixats al fons del mar individual-
ment.. Tenen forma de sac tubular, amb l'obertura a
l'extrem superior del cos.
Forma de medusa: Tenen forma de paraigua amb l'ober-
tura a l'extrem inferior. Viuen nedant activament o su-
rant a l'aigua.
 Característiques
generals dels
porífers i celen-
terats
 Els porífers i els
celenterats són
animals d'una orga-
nització molt sen-
zilla, ja que no
tenen ni òrgans ni
aparells.
Imatge de animal porífer
5. Els animals invertebrats
1. ELS PORÍFERS
I ELS CELENTE-
RATS
Imatge animal celenterat
2. ELS CUCS
El terme cuc inclou animals que tenen simetría bilateral, el cos tou i sense esquelet.
 Tenen el cos pla prim tou dividit en segments i sense organs de locomocio.
 Son hermafrodites, es a dir, el cos te organs masculins i femenins.
 Els nematodes
La trinquina i els cucs intestinals son nematodes. Tenen rl cos ccilindric, tou, no esta dividit
en anells i els extrems acaben amb punta.
 Els anèl·lids
El cuc de terra i la sangonera son anel·lids. Tenen el cos tou, cilindric i dividit en anells.
Tots els anells don semblants i tenen els mateixos orgens.
Ex 3 p 77.Quines diferencies hi ha entre els tres grups de cucs
Uns tenen el cos pla uns altres el tenen fets d’anells
Ex 4 p 77. Busca el significat de plathelmint i anel·lid
constitueixen un fílum d'animals invertebrats bilateris, no segmentats, i protòstoms de cos tou i relativament simples.
inclouen, entre d'altres, els poliquets, els cucs de terra i les sangoneres. Es troben en ambients marins des de les zones intermarealsfins a
les fonts hidrotermals, a l'aigua dolça,
Ex 5 p 77. Els anelids terrestres mantenen la pell humida? Quina relacio pot tenir amb el tipus de respiracio?
La pell humida es per que passenmolt temps
Ex 30 p 86.
Com són els mol·luscs?
3. ELS MOL·LUSCS
Tenen simetría bilatera.
Tenen el cos tou i dividiten tres regions: el cap, la massa viscseral i el
Peu
El peu es musculos i el fan servir per nedar, reptar o excavar.
Tenen el cos cobert per una fina membrana, anomenada, mantell.
La conquilla amb la funcio protectora
Com són les funcions dels mol·luscs?
Els mol·luscos acuatics respiren per mitjar de branqueas, mentre que
els terrestres per respira fenservir un sol pulmo.
Tenen una alimentacio variada.
Hi ha mol·luscos que son ermafrodites i n’hi ha que son de sexses dife-
rents.
Hi han tres tipus de mol·luscos:
els gastropodes: Tenen quatre tentacles, el peu es el musculos i el fan servir per reptar.
Ells bivables: Tenen el peu petit, en formade destral
Els cefalopodes: Tenen el cap desenvolupat, amb ulls grossos. El peu s’ha transformat en forma de tentacles.
Grups de mol·luscs
Ex 6 pg 79
Quines funcions te el peu dels mol·luscos?
El fan servir per nedar o per excavar o reptar
Ex 7 pg 79
Quines son les parts principals parts del cos dels mol·luscos?
El cap la massa viscosa el peu
Ex 8 pg 79
Busca els conceptes claus de gastropodees, bivavles, cefalopodes?
Tots son mol·luscos, tots tenen el peu...
Ex 9 pg 79
A quin grup de mol·luscos pertanyen les ostres? Per que?
Els cefalopodes, perquè tenen el peu desenvolupat amb tentacles
El ccargol es un mol·lusc terres-
tre amb una conquilla enrotllada
en espinal.
El llimac esun mol·llusc terrestre
que no te conquilla.
El musclo es un biavle que viu
fixsat a les roques per mitjar
d’unes secrecions filamentoses.
Gairabr tots els iavles són marins,
però tambe n’hi ha que viuen als
rius, als bassals o els llacs.
Com és el cos dels artròpodes
4. ELS ARTRÒPODES
 Presenten simetría bilateral
 Tenen el cos cobert per un esquelet extern o exoesquelet.
 Tenen apèndixs articulacions.
 La majoria tenen el cos dividit en tres zones: el cap, el torax i
l’abdomen.
Com són les funcions dels artròpodes
Tenenua alimentació molt variada i relacionada amb la seva manera de viure. Hi ha artropodes carnivors, hervibors, carronyai-
res, etc…
La majoria dels artropodes tenen sexses separats , i elsmascles i les melles són diferents. Són ovipars i la fecundaccio sol ser
interna. En alguns artropodses, de l’ou neix unalarva, que despres d’un proces de metamorfosi es converteix en un individu
adult.
La vespa és un artròpodes que pertany a la classe dels insectes.
Ex 10 Pg 80
10. Busca en els conceptes clau l’origen del terme artropode
Potes articuldes
Ex 11 pg 80
11. Quina funció te l’exoesquelet dels artropdes?
Protegirlos del depredadors
Ex 12 pg 80
12. Per que els artròpodes han de mudar la coberta extrema? Com s’anomena aquest procés?
Desprendre el esquelet extern, mudar
Un escorpí, un cran, un milpeus i un escarabat són artròpodes. Constitueixen el grup més nombrós d’animals. Actualment es
coeixen més d’un milio d’especies diferents d’artropodes.
Viuen en tots els medis: terrestres, marins i d’aigua dolça.
Com són els insectes
Els insectes
Principalment els incectes solen tenir un paarell d’ulls compostos, dos o tres
ocels i un aparell d’antenes amb funció olfactiva i tàactil. La boca pot ser molt
variable, depen del tipus de aliment.
El tórax esta n tres parells de potes articulades i geraralment un o dos parells
d’ales. La forma de les potes depenen del estil de vida. L’abdomen està segem-
tat i no té àpendixs.
La respiració es duu a terme per mitjà d’uns tubs ramificats que es diuem,
tràquees,
Presenten els sexes separats. Tenen la fecundacció interna i són ovíparas. De
l’ou neix una larva que fa la metamorfosi. Poden possar per una fase lavària o
per dues (la de lava i la de ninfa), com en papellones.
Aparells bucals dels insectes
Boca mastegadara
de la formiga.
Boca xucladora de
la papallona.
Boca masetegada-
ra i llepadora de
l’obella.
La femella pon un ou que neix en forma de larva.
L’euga passa per un período de creixament i madu-
ració. Passa per la fase de nimfa quan s’emboloca-
lla dins del capoll anomentat crisàide. Experimenta
un seguit de canvis fins que es converteix en una
papallona.
Foto larva
Foto crisàlida
Foto insecte adult
Ex 13 per que creus que els insectes també s’anomenen hexàpodes?
Perquè acostumen a tenir tres parells de potes i dos parells d’ales.
Es 14 com respiren els insectes?
Respiren per através d’uns tubs ramificands que s’anomenen traquees.
Ex 29 les fotografíes següents són d’un anél·lid i d’una eruga.
A) Eruga B) Anèl·lid
B) En que es diferencien i en que s’assemblen?
C) Es diferencien que un te la pell resposa i l’altre no, i s’assemblen, perque tots dos son cucs.
Boca picadora i
xucladora del mos-
quit.
Els aràcnids
Viuen en zones calides i seques i son terrestres.
El cos el tenen dividit en dos parts: el cefalatórax i l’abnomen.
En cefalotárax tenen dos quelicers per menjar i dos pedipalps per defen-
dre i tenen quatre parells de potes.
Respiren per mitja de traqueas i son carnivors.
Tenen els sexes separats.
Els crustacis
Gairabe son tots marins i alguns terrestres.
Tenen el cos dividit en tres parts el cap el torax i l’abdomen.
Al cap hi tenen dos parells de potes l’abdomen esta segmentat.
Respiren per branqueas.
Tenen una alimentació molt variada.
La majoria tenen els sexen separats hi presenten la metamorfosi. El primer parell de
potes dels crancs
acaba en forma de
pines, que fan ser-
vir perdefensar-se.
15-Que son els queliseps dels arandics i quina funcio
tenen?
Son potes petites que serveixen per menjar i les tenen
al devant.
16– busca els conceptes clau el significat de mirapodes.
Grup d’artropodes que tenen dues antenes i un cos
llarg i dividit en nombrosas segments. Cada segment te
un o dos parells de potes com el centpeus o el mil-
peus.
17– A quin grup d’artropodes pertanyen els escormins
i les papares?
Escorpins: Aracnids.
Paparres: Crustacis.
18– Quina es la principal diferencia que hi ha entre els
cents peus i els milpeus.
Doncs que els centpeus pot trenit un parell de potes i
en canvi el milpeus te dos parells de potes.
Els miriàpodes
Viuen en llocs foscos i humits i son te-
rrestres.
Tenen el cos allargat i format pel cap i el
tronc els segments son iguals.
A cada segment poden tenir un parell de
potes o dos parells d epotes.
Al cap tenen un parell de antenes, ulls
simples iuna boca amb mandivola.
Respiren per mitja de traqueas.
Tenen un aalimentaacio molt variada
Tenen sexes separats, son ovipars i no
presenten metamorfosi.
El milpeus és un mi-
riàpode que s’enrotlla
com a mecanismo de-
fensiu.
Com és el cos dels equinoderms
7. Els equinoderms
Les principals característiques són:
-Tenen una simetría radial.
-Tenen forma arronodina, cilíndrica o estrellada.
-Presenten un esquelet intern.
-No tenen un cap diferenciat, i la boca sol estar situada a la part inferior
del cos.
Com són les funcions dels equinoderms
Els equinoderms és desplacen gràcies a un aparell exclusiu d’aquests tipus
d’animals, l’aparell ambulacral. Consisteix amb uns tubs interns, plens d’aigua,
que fan els peus ambulacrals, acabats en ventoses.
Respiren a trevés de la pell, i per poder respirar han d’utilitzar l’aparell ambula-
cral. N’hi ha que respiren per brànquies, però, estan poc desvolupades.
Els animals equinoderms són carnívors i s’alimenten, bàsicament, de petits
crustacis i de mol· luscs. Normalment tenen sexes separats tot i això hi han
espècies hermafrodites. Tenen facundació externa. Dels ous neixen unes larves
nededores que, després de la metamorfosi, es converteixen en adults. Alguns,
com l’estrella de mar, tenen una gran capacitat regeneradora que el permet
que si se’ls hi cau o se li tranca, pot tornar-se a regenar i fins i tot fer un altre
animal, de la mateixa espècie, sempre i quan inclogui part del disc central.
Grups d’equinoderms
Asteroïdeus:
Estrelles de mar.
Ex 19 Pg 83
19. Busca en els conceptes clau el significat del terme equinoderm:
Equinoderms: Grup d’animals invertebrats de simetría radial coberts per plaques i
espines. Es desplacen pel fons de mar gràcies als múltiples peus ambulacralsque
tenen. Per exemple, les estrelles i el eriçons de mar. Del grec, ekhinos, i dérma: pell.
Ex 20 Pg 83
20.Què és l’aparell ambulacral? Quina funció fa?
El sistema ambulacral es un aparell exclusiu dels equinoderms. Aquest sistema els
permet desplaçar-se, gràcies a que tenen peus ambulacrals acabats en ventosa.
Equinoïdeus:
Garotes o
eriçons de mar.
Ofiuroïdeus:
Falses estrelles.
Holoturioïdeus:
Cogombres de
mar.
Crinoïdeus:
Clavellines o lliris
de mar.
A fons
Dins del regne animal, els insectes constitueixen el grup amb el nom d’espècies i d’individus més nombrós.
Dintre d’aquest regne dels insectes els següents grups:
Himenòpters: Formigues, abelles, etc.
Tenen dos parells d’ales membranoses,
tot i que alguns no en tenen. L’aparell
bucal llepa, mossega, i xucla líquids.
Viuen en societats organitzades.
Dípteres: Mosques i mosquits.
Tenen un parell d’ales membranoses. Les
posteriors estan reduïdes a òrgans que
mantenen l’equilibri quan volen, que es
diuen balancins. L’aparell bucal és xucla-
dor.
Coleòpters: Escarabats.
Tenen dos parells d’ales. Les anteriors
són gruixudes, dures i opaques, i les
posteriors membranoses i quan estan
amb repòs estan plegades. L’aparell
bucal és mossegadora i mastegador.
Dermàpters: Estisoretes.
Tenen les ales anteriors són molt curtes
i le posteriors molt grosses, membrano-
ses i plegades quan estan amb repòs.
L’aparell bucal és mastegador.
Ortòpters: Slatamartins i grills.
Tenen dos parells d’ales, les anteriors
endurides i les posteriors plegades sota
les primeres. L’aparell bucal es mastega-
dor.
Heteròpters: Xinxes.
Tenen dos parells d’ales. Les anteriors
tenen una part engruixida i les poste-
riors son membranoses.
La boca està adaptada per xuclar i
perforar.
Lepidòpters: Papallones i arnes.
Tenen dos parells d’ales membranoses
amb escates. L’aparell bucal és xucla-
dor.
Odonats: Libèl· lules.
Tenen dos parells d’ales estretes, grosses i
membranoses. L’aparell bucal és maste-
gador.
Sifonàpters: Puces.
No tenen ales. Les potes estan adapta-
des per fer salts. La boca és xucladora i
està adaptada per perforar la pell.

Recommandé

Revista invertebrats par
Revista invertebratsRevista invertebrats
Revista invertebratsalex_mascu
446 vues9 diapositives
Berta boixadé 2B par
Berta boixadé 2BBerta boixadé 2B
Berta boixadé 2Balex_mascu
541 vues9 diapositives
Revista invertebrats par
Revista invertebrats Revista invertebrats
Revista invertebrats alex_mascu
564 vues9 diapositives
Laura puig 3A par
Laura puig 3ALaura puig 3A
Laura puig 3Aalex_mascu
528 vues9 diapositives
revista invertebrat 1A par
revista invertebrat 1Arevista invertebrat 1A
revista invertebrat 1Aalex_mascu
381 vues9 diapositives
Animals invertebrats par
Animals invertebratsAnimals invertebrats
Animals invertebratsalex_mascu
1.7K vues9 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Grup 3 par
Grup 3Grup 3
Grup 3alex_mascu
641 vues9 diapositives
Revista invertebrats par
Revista invertebratsRevista invertebrats
Revista invertebratsalex_mascu
569 vues9 diapositives
Montse santos 4B par
Montse santos 4BMontse santos 4B
Montse santos 4Balex_mascu
643 vues5 diapositives
Revista invertebrats par
Revista invertebratsRevista invertebrats
Revista invertebratsalex_mascu
462 vues9 diapositives
Grup 3 par
Grup 3Grup 3
Grup 3alex_mascu
513 vues9 diapositives
Animals invertebrats par
Animals invertebratsAnimals invertebrats
Animals invertebratsalex_mascu
6K vues9 diapositives

En vedette

Estació espacial par
Estació espacialEstació espacial
Estació espacialalex_mascu
526 vues10 diapositives
Dídac betoret forats negres par
Dídac betoret forats negresDídac betoret forats negres
Dídac betoret forats negresalex_mascu
371 vues1 diapositive
Grup 1 contaminació radioactiva par
Grup 1 contaminació radioactivaGrup 1 contaminació radioactiva
Grup 1 contaminació radioactivaalex_mascu
167 vues7 diapositives
Anna bonet eclipsis de sol par
Anna bonet eclipsis de solAnna bonet eclipsis de sol
Anna bonet eclipsis de solalex_mascu
556 vues2 diapositives
Grup 2 efecte hivernacle par
Grup 2 efecte hivernacleGrup 2 efecte hivernacle
Grup 2 efecte hivernaclealex_mascu
264 vues6 diapositives
Enric Martín eclipsi de sol par
Enric Martín eclipsi de solEnric Martín eclipsi de sol
Enric Martín eclipsi de solalex_mascu
433 vues3 diapositives

En vedette(20)

Estació espacial par alex_mascu
Estació espacialEstació espacial
Estació espacial
alex_mascu526 vues
Dídac betoret forats negres par alex_mascu
Dídac betoret forats negresDídac betoret forats negres
Dídac betoret forats negres
alex_mascu371 vues
Grup 1 contaminació radioactiva par alex_mascu
Grup 1 contaminació radioactivaGrup 1 contaminació radioactiva
Grup 1 contaminació radioactiva
alex_mascu167 vues
Anna bonet eclipsis de sol par alex_mascu
Anna bonet eclipsis de solAnna bonet eclipsis de sol
Anna bonet eclipsis de sol
alex_mascu556 vues
Grup 2 efecte hivernacle par alex_mascu
Grup 2 efecte hivernacleGrup 2 efecte hivernacle
Grup 2 efecte hivernacle
alex_mascu264 vues
Enric Martín eclipsi de sol par alex_mascu
Enric Martín eclipsi de solEnric Martín eclipsi de sol
Enric Martín eclipsi de sol
alex_mascu433 vues
Grup 7 la destrucció dels hàbitats par alex_mascu
Grup 7 la destrucció dels hàbitatsGrup 7 la destrucció dels hàbitats
Grup 7 la destrucció dels hàbitats
alex_mascu213 vues
Grup 5 afebliment de la capa d'ozó. par alex_mascu
Grup 5 afebliment de la capa d'ozó.Grup 5 afebliment de la capa d'ozó.
Grup 5 afebliment de la capa d'ozó.
alex_mascu329 vues
Charles darwin eric gabarrós par alex_mascu
Charles darwin eric gabarrósCharles darwin eric gabarrós
Charles darwin eric gabarrós
alex_mascu143 vues
Grup 4 la contaminació de l’aigua dolça par alex_mascu
Grup 4 la contaminació de l’aigua dolçaGrup 4 la contaminació de l’aigua dolça
Grup 4 la contaminació de l’aigua dolça
alex_mascu397 vues
Linx nòrdic tots par alex_mascu
Linx nòrdic totsLinx nòrdic tots
Linx nòrdic tots
alex_mascu374 vues
Àguila imperial ibèrica par alex_mascu
Àguila imperial ibèricaÀguila imperial ibèrica
Àguila imperial ibèrica
alex_mascu304 vues

Similaire à Joan castellà 2A

animals invertebrats par
animals invertebratsanimals invertebrats
animals invertebratsalex_mascu
6.7K vues11 diapositives
Els invertebrats par
Els invertebratsEls invertebrats
Els invertebratsPaquikas
8.4K vues36 diapositives
Robert vargas 6A par
Robert vargas 6ARobert vargas 6A
Robert vargas 6Aalex_mascu
533 vues9 diapositives
Aina altadill 1B par
Aina altadill 1BAina altadill 1B
Aina altadill 1Balex_mascu
586 vues9 diapositives
Power point par
Power pointPower point
Power pointinaixes
2.2K vues41 diapositives
Animalsinvertebrats par
AnimalsinvertebratsAnimalsinvertebrats
Animalsinvertebratsinaixes
840 vues41 diapositives

Similaire à Joan castellà 2A(15)

animals invertebrats par alex_mascu
animals invertebratsanimals invertebrats
animals invertebrats
alex_mascu6.7K vues
Els invertebrats par Paquikas
Els invertebratsEls invertebrats
Els invertebrats
Paquikas8.4K vues
Power point par inaixes
Power pointPower point
Power point
inaixes2.2K vues
Animalsinvertebrats par inaixes
AnimalsinvertebratsAnimalsinvertebrats
Animalsinvertebrats
inaixes840 vues
Plantilla publicacio dossier zoologic invertebrats par alex_mascu
Plantilla publicacio dossier zoologic invertebratsPlantilla publicacio dossier zoologic invertebrats
Plantilla publicacio dossier zoologic invertebrats
alex_mascu1.3K vues
Alonso irene nat_3r_t_10 _ 11 par Juan Carlos
Alonso irene nat_3r_t_10 _ 11Alonso irene nat_3r_t_10 _ 11
Alonso irene nat_3r_t_10 _ 11
Juan Carlos1K vues

Plus de alex_mascu

Voyager par
VoyagerVoyager
Voyageralex_mascu
558 vues7 diapositives
Projecte cassini par
Projecte cassiniProjecte cassini
Projecte cassinialex_mascu
260 vues9 diapositives
Mart en el dia d’avui par
Mart en el dia d’avuiMart en el dia d’avui
Mart en el dia d’avuialex_mascu
321 vues8 diapositives
L’home a mart par
L’home a martL’home a mart
L’home a martalex_mascu
190 vues11 diapositives
Forats negres par
Forats negresForats negres
Forats negresalex_mascu
490 vues7 diapositives
Astronomia i astrologia xinesa par
Astronomia i astrologia xinesaAstronomia i astrologia xinesa
Astronomia i astrologia xinesaalex_mascu
183 vues13 diapositives

Plus de alex_mascu(20)

Mart en el dia d’avui par alex_mascu
Mart en el dia d’avuiMart en el dia d’avui
Mart en el dia d’avui
alex_mascu321 vues
Astronomia i astrologia xinesa par alex_mascu
Astronomia i astrologia xinesaAstronomia i astrologia xinesa
Astronomia i astrologia xinesa
alex_mascu183 vues
Astronomia egipcia antiga par alex_mascu
Astronomia egipcia antigaAstronomia egipcia antiga
Astronomia egipcia antiga
alex_mascu223 vues
Projecte apolo 11 par alex_mascu
Projecte apolo 11Projecte apolo 11
Projecte apolo 11
alex_mascu214 vues
Maies inques asteques par alex_mascu
Maies inques astequesMaies inques asteques
Maies inques asteques
alex_mascu1.2K vues
Estació espacial nasa par alex_mascu
Estació espacial nasaEstació espacial nasa
Estació espacial nasa
alex_mascu237 vues
Coets i llançadores especials par alex_mascu
Coets i llançadores especialsCoets i llançadores especials
Coets i llançadores especials
alex_mascu298 vues
Nous projectes de la NASA par alex_mascu
Nous projectes de la NASANous projectes de la NASA
Nous projectes de la NASA
alex_mascu419 vues

Dernier

FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt par
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .pptFIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .pptMARIBEL SOSPEDRA
129 vues22 diapositives
Avaluar competències sl.pptx par
Avaluar competències sl.pptxAvaluar competències sl.pptx
Avaluar competències sl.pptxRamon Grau
12 vues37 diapositives
Catàleg Edunauta Lloret de Mar - Desembre par
Catàleg Edunauta Lloret de Mar - DesembreCatàleg Edunauta Lloret de Mar - Desembre
Catàleg Edunauta Lloret de Mar - Desembreajuntlloretdemar
5 vues1 diapositive
ELECTRÒNICA ANALÒGICA par
ELECTRÒNICA ANALÒGICAELECTRÒNICA ANALÒGICA
ELECTRÒNICA ANALÒGICALasilviatecno
9 vues98 diapositives
4 RATLLES DESEMBRE.pdf par
4 RATLLES DESEMBRE.pdf4 RATLLES DESEMBRE.pdf
4 RATLLES DESEMBRE.pdfSuperAdmin9
19 vues5 diapositives
Redissenyar la nostra feina.pdf par
Redissenyar la nostra feina.pdfRedissenyar la nostra feina.pdf
Redissenyar la nostra feina.pdfRaulGomez822561
13 vues4 diapositives

Joan castellà 2A

 • 1. Data: 6 Gener 2015 1r ESO A Ciències de la Naturalesa, curs 2014/2015 Títols dels apartats Joan astellà Queralt Anglerill Enric Circuns Nicole Andrea Laia Puig 1:potrifers i els celenterats 2:els cucs 3:els mol·luscs 4:els artròpodes 5:els equinoderms
 • 2. Els porífers La majoria són marins però també n’hi ha d’aigua dolça. El cos de les esponges té forma de sac i està perforat per nombrosos porus, que es comuniquen per mitjà de canals. A l'interior hi ha una cavitat atrial, o cavitat general, que comunica amb l'exterior per un orifici ano- menat òscul. Tenen una gran capacitat de regeneració . Activitas 1, 2 ,24 i 25 A quina característica del cos d’una esponja fa referencia al nom de potrífer? Que viuen a l’aigua salada principalment En que es diferèncien un pòlip i una medusa? En que s’assem- blen? S’ assemblen en que tenen un eix al cos i que el cos te forma de paraigua , es diferèncien en que els pòlips viuen fixats al terra i que les meduses viuen nedant activament o surant l’aigua. Copia el dibuix d’aquesta esponja i indica-hi per mitjà de fletxes el recorregut que fa el corrent d’aigua des que hi en- tra fins que en surt. L’aigua entra pels porus i surt per l’òscul En el dibuix següent es poden observar diversos potrífers i celenterats. Els celenterats Presenten simetria radial,Tenen el cos tou, amb una única obertura envoltada de tentacles. L'obertura comunica amb la cavitat gastrovascular, que funciona com un estómac. Poden presentar dues formes d'organització corporal molt diferents: Forma de pòlip :Viuen fixats al fons del mar individual- ment.. Tenen forma de sac tubular, amb l'obertura a l'extrem superior del cos. Forma de medusa: Tenen forma de paraigua amb l'ober- tura a l'extrem inferior. Viuen nedant activament o su- rant a l'aigua.  Característiques generals dels porífers i celen- terats  Els porífers i els celenterats són animals d'una orga- nització molt sen- zilla, ja que no tenen ni òrgans ni aparells. Imatge de animal porífer 5. Els animals invertebrats 1. ELS PORÍFERS I ELS CELENTE- RATS Imatge animal celenterat
 • 3. 2. ELS CUCS El terme cuc inclou animals que tenen simetría bilateral, el cos tou i sense esquelet.  Tenen el cos pla prim tou dividit en segments i sense organs de locomocio.  Son hermafrodites, es a dir, el cos te organs masculins i femenins.  Els nematodes La trinquina i els cucs intestinals son nematodes. Tenen rl cos ccilindric, tou, no esta dividit en anells i els extrems acaben amb punta.  Els anèl·lids El cuc de terra i la sangonera son anel·lids. Tenen el cos tou, cilindric i dividit en anells. Tots els anells don semblants i tenen els mateixos orgens. Ex 3 p 77.Quines diferencies hi ha entre els tres grups de cucs Uns tenen el cos pla uns altres el tenen fets d’anells Ex 4 p 77. Busca el significat de plathelmint i anel·lid constitueixen un fílum d'animals invertebrats bilateris, no segmentats, i protòstoms de cos tou i relativament simples. inclouen, entre d'altres, els poliquets, els cucs de terra i les sangoneres. Es troben en ambients marins des de les zones intermarealsfins a les fonts hidrotermals, a l'aigua dolça, Ex 5 p 77. Els anelids terrestres mantenen la pell humida? Quina relacio pot tenir amb el tipus de respiracio? La pell humida es per que passenmolt temps Ex 30 p 86.
 • 4. Com són els mol·luscs? 3. ELS MOL·LUSCS Tenen simetría bilatera. Tenen el cos tou i dividiten tres regions: el cap, la massa viscseral i el Peu El peu es musculos i el fan servir per nedar, reptar o excavar. Tenen el cos cobert per una fina membrana, anomenada, mantell. La conquilla amb la funcio protectora Com són les funcions dels mol·luscs? Els mol·luscos acuatics respiren per mitjar de branqueas, mentre que els terrestres per respira fenservir un sol pulmo. Tenen una alimentacio variada. Hi ha mol·luscos que son ermafrodites i n’hi ha que son de sexses dife- rents. Hi han tres tipus de mol·luscos: els gastropodes: Tenen quatre tentacles, el peu es el musculos i el fan servir per reptar. Ells bivables: Tenen el peu petit, en formade destral Els cefalopodes: Tenen el cap desenvolupat, amb ulls grossos. El peu s’ha transformat en forma de tentacles. Grups de mol·luscs Ex 6 pg 79 Quines funcions te el peu dels mol·luscos? El fan servir per nedar o per excavar o reptar Ex 7 pg 79 Quines son les parts principals parts del cos dels mol·luscos? El cap la massa viscosa el peu Ex 8 pg 79 Busca els conceptes claus de gastropodees, bivavles, cefalopodes? Tots son mol·luscos, tots tenen el peu... Ex 9 pg 79 A quin grup de mol·luscos pertanyen les ostres? Per que? Els cefalopodes, perquè tenen el peu desenvolupat amb tentacles El ccargol es un mol·lusc terres- tre amb una conquilla enrotllada en espinal. El llimac esun mol·llusc terrestre que no te conquilla. El musclo es un biavle que viu fixsat a les roques per mitjar d’unes secrecions filamentoses. Gairabr tots els iavles són marins, però tambe n’hi ha que viuen als rius, als bassals o els llacs.
 • 5. Com és el cos dels artròpodes 4. ELS ARTRÒPODES  Presenten simetría bilateral  Tenen el cos cobert per un esquelet extern o exoesquelet.  Tenen apèndixs articulacions.  La majoria tenen el cos dividit en tres zones: el cap, el torax i l’abdomen. Com són les funcions dels artròpodes Tenenua alimentació molt variada i relacionada amb la seva manera de viure. Hi ha artropodes carnivors, hervibors, carronyai- res, etc… La majoria dels artropodes tenen sexses separats , i elsmascles i les melles són diferents. Són ovipars i la fecundaccio sol ser interna. En alguns artropodses, de l’ou neix unalarva, que despres d’un proces de metamorfosi es converteix en un individu adult. La vespa és un artròpodes que pertany a la classe dels insectes. Ex 10 Pg 80 10. Busca en els conceptes clau l’origen del terme artropode Potes articuldes Ex 11 pg 80 11. Quina funció te l’exoesquelet dels artropdes? Protegirlos del depredadors Ex 12 pg 80 12. Per que els artròpodes han de mudar la coberta extrema? Com s’anomena aquest procés? Desprendre el esquelet extern, mudar Un escorpí, un cran, un milpeus i un escarabat són artròpodes. Constitueixen el grup més nombrós d’animals. Actualment es coeixen més d’un milio d’especies diferents d’artropodes. Viuen en tots els medis: terrestres, marins i d’aigua dolça.
 • 6. Com són els insectes Els insectes Principalment els incectes solen tenir un paarell d’ulls compostos, dos o tres ocels i un aparell d’antenes amb funció olfactiva i tàactil. La boca pot ser molt variable, depen del tipus de aliment. El tórax esta n tres parells de potes articulades i geraralment un o dos parells d’ales. La forma de les potes depenen del estil de vida. L’abdomen està segem- tat i no té àpendixs. La respiració es duu a terme per mitjà d’uns tubs ramificats que es diuem, tràquees, Presenten els sexes separats. Tenen la fecundacció interna i són ovíparas. De l’ou neix una larva que fa la metamorfosi. Poden possar per una fase lavària o per dues (la de lava i la de ninfa), com en papellones. Aparells bucals dels insectes Boca mastegadara de la formiga. Boca xucladora de la papallona. Boca masetegada- ra i llepadora de l’obella. La femella pon un ou que neix en forma de larva. L’euga passa per un período de creixament i madu- ració. Passa per la fase de nimfa quan s’emboloca- lla dins del capoll anomentat crisàide. Experimenta un seguit de canvis fins que es converteix en una papallona. Foto larva Foto crisàlida Foto insecte adult Ex 13 per que creus que els insectes també s’anomenen hexàpodes? Perquè acostumen a tenir tres parells de potes i dos parells d’ales. Es 14 com respiren els insectes? Respiren per através d’uns tubs ramificands que s’anomenen traquees. Ex 29 les fotografíes següents són d’un anél·lid i d’una eruga. A) Eruga B) Anèl·lid B) En que es diferencien i en que s’assemblen? C) Es diferencien que un te la pell resposa i l’altre no, i s’assemblen, perque tots dos son cucs. Boca picadora i xucladora del mos- quit.
 • 7. Els aràcnids Viuen en zones calides i seques i son terrestres. El cos el tenen dividit en dos parts: el cefalatórax i l’abnomen. En cefalotárax tenen dos quelicers per menjar i dos pedipalps per defen- dre i tenen quatre parells de potes. Respiren per mitja de traqueas i son carnivors. Tenen els sexes separats. Els crustacis Gairabe son tots marins i alguns terrestres. Tenen el cos dividit en tres parts el cap el torax i l’abdomen. Al cap hi tenen dos parells de potes l’abdomen esta segmentat. Respiren per branqueas. Tenen una alimentació molt variada. La majoria tenen els sexen separats hi presenten la metamorfosi. El primer parell de potes dels crancs acaba en forma de pines, que fan ser- vir perdefensar-se. 15-Que son els queliseps dels arandics i quina funcio tenen? Son potes petites que serveixen per menjar i les tenen al devant. 16– busca els conceptes clau el significat de mirapodes. Grup d’artropodes que tenen dues antenes i un cos llarg i dividit en nombrosas segments. Cada segment te un o dos parells de potes com el centpeus o el mil- peus. 17– A quin grup d’artropodes pertanyen els escormins i les papares? Escorpins: Aracnids. Paparres: Crustacis. 18– Quina es la principal diferencia que hi ha entre els cents peus i els milpeus. Doncs que els centpeus pot trenit un parell de potes i en canvi el milpeus te dos parells de potes. Els miriàpodes Viuen en llocs foscos i humits i son te- rrestres. Tenen el cos allargat i format pel cap i el tronc els segments son iguals. A cada segment poden tenir un parell de potes o dos parells d epotes. Al cap tenen un parell de antenes, ulls simples iuna boca amb mandivola. Respiren per mitja de traqueas. Tenen un aalimentaacio molt variada Tenen sexes separats, son ovipars i no presenten metamorfosi. El milpeus és un mi- riàpode que s’enrotlla com a mecanismo de- fensiu.
 • 8. Com és el cos dels equinoderms 7. Els equinoderms Les principals característiques són: -Tenen una simetría radial. -Tenen forma arronodina, cilíndrica o estrellada. -Presenten un esquelet intern. -No tenen un cap diferenciat, i la boca sol estar situada a la part inferior del cos. Com són les funcions dels equinoderms Els equinoderms és desplacen gràcies a un aparell exclusiu d’aquests tipus d’animals, l’aparell ambulacral. Consisteix amb uns tubs interns, plens d’aigua, que fan els peus ambulacrals, acabats en ventoses. Respiren a trevés de la pell, i per poder respirar han d’utilitzar l’aparell ambula- cral. N’hi ha que respiren per brànquies, però, estan poc desvolupades. Els animals equinoderms són carnívors i s’alimenten, bàsicament, de petits crustacis i de mol· luscs. Normalment tenen sexes separats tot i això hi han espècies hermafrodites. Tenen facundació externa. Dels ous neixen unes larves nededores que, després de la metamorfosi, es converteixen en adults. Alguns, com l’estrella de mar, tenen una gran capacitat regeneradora que el permet que si se’ls hi cau o se li tranca, pot tornar-se a regenar i fins i tot fer un altre animal, de la mateixa espècie, sempre i quan inclogui part del disc central. Grups d’equinoderms Asteroïdeus: Estrelles de mar. Ex 19 Pg 83 19. Busca en els conceptes clau el significat del terme equinoderm: Equinoderms: Grup d’animals invertebrats de simetría radial coberts per plaques i espines. Es desplacen pel fons de mar gràcies als múltiples peus ambulacralsque tenen. Per exemple, les estrelles i el eriçons de mar. Del grec, ekhinos, i dérma: pell. Ex 20 Pg 83 20.Què és l’aparell ambulacral? Quina funció fa? El sistema ambulacral es un aparell exclusiu dels equinoderms. Aquest sistema els permet desplaçar-se, gràcies a que tenen peus ambulacrals acabats en ventosa. Equinoïdeus: Garotes o eriçons de mar. Ofiuroïdeus: Falses estrelles. Holoturioïdeus: Cogombres de mar. Crinoïdeus: Clavellines o lliris de mar.
 • 9. A fons Dins del regne animal, els insectes constitueixen el grup amb el nom d’espècies i d’individus més nombrós. Dintre d’aquest regne dels insectes els següents grups: Himenòpters: Formigues, abelles, etc. Tenen dos parells d’ales membranoses, tot i que alguns no en tenen. L’aparell bucal llepa, mossega, i xucla líquids. Viuen en societats organitzades. Dípteres: Mosques i mosquits. Tenen un parell d’ales membranoses. Les posteriors estan reduïdes a òrgans que mantenen l’equilibri quan volen, que es diuen balancins. L’aparell bucal és xucla- dor. Coleòpters: Escarabats. Tenen dos parells d’ales. Les anteriors són gruixudes, dures i opaques, i les posteriors membranoses i quan estan amb repòs estan plegades. L’aparell bucal és mossegadora i mastegador. Dermàpters: Estisoretes. Tenen les ales anteriors són molt curtes i le posteriors molt grosses, membrano- ses i plegades quan estan amb repòs. L’aparell bucal és mastegador. Ortòpters: Slatamartins i grills. Tenen dos parells d’ales, les anteriors endurides i les posteriors plegades sota les primeres. L’aparell bucal es mastega- dor. Heteròpters: Xinxes. Tenen dos parells d’ales. Les anteriors tenen una part engruixida i les poste- riors son membranoses. La boca està adaptada per xuclar i perforar. Lepidòpters: Papallones i arnes. Tenen dos parells d’ales membranoses amb escates. L’aparell bucal és xucla- dor. Odonats: Libèl· lules. Tenen dos parells d’ales estretes, grosses i membranoses. L’aparell bucal és maste- gador. Sifonàpters: Puces. No tenen ales. Les potes estan adapta- des per fer salts. La boca és xucladora i està adaptada per perforar la pell.