Revista invertebrats

A

Revista invertebrats

POCUMOAREQU
ELS ANIMALS INVERTEVRATS
Anais Peiruza
Martina Riba
Meritxell Lladó
Marc Llohis
Gener 11-2015
1r ESO
Ciències de la Naturalesa, curs 2014/2015
1. Els porífers i els celenterats
2. Els cucs
3. Els mol·luscs
4. Els artròpodes
5. Els equinoderms
ELS PORÍFERS
Les esponja són del grup dels porífers. N’hi ha que son marins però també que son de aigua dolça. El
seu cos te forma de sac, te un gran nombre de porus, es comuniquen per canals.
1.A quina característica del cos d’ una esponja fa referencia el nom de porífer?
Perque esta plena de porus per els quals i entren els nutriens.
2. En què es diferencien un pòlip i una madusa? En que s’ assemblen?
En que el pòlip te forma de sac tubular amb l’obartura a l’extrem superior del cosi la madusa te forma de paraigua amb l’obartura a
l’extrem inferior del cos. La unicasemblasa que tenen es que viuen al mar
ELS CELENTARATS
Son animals aquatics, gairbé tots marins, tot i que les hidres viuen en aigua dolça.
Presenten simatria radial, es a dir, el el seu cos si el dividisin les dues parts serian identicas .
Tenen el cos tou,envoltats de tentacles. L’obarturancomunica amb la cavitat gastrovascular
que funciona com un estoamc.
Poden presentar dues formes d’organització corporal molt diferents:
 Forma de pòlip. Tenen forma de sac tubular, amb l’obartura a l’extrem superior del cos.
Viuen al fons del mar individualment o en colonies.
 Forma de madusa. Tenen forma de paraigua amb l’obartura a l’extrem inferior.viuen na-
dan o suran a l’aigua.
Antigament es
pensaven que els
porífers i la majo-
ria els celenterats
actuals eren plan-
tes, perquè sem-
pre les trobaven
enganxades a les
roques o a la sor-
ra.
CELENTARATS
5. Els animals invertebrats
1. ELS PORÍFERS
I ELS CELENTE-
RATS
ZPORÍFERS
2. ELS CUCS
El tema cuc inclou animals que tenen semetria biletaral, el cos
tou i sense esquelet.
 Els platihelmints
Són els cucs més senzills. Tenen el cos pla, prim, tou, dividit en sagments i
sense organs de locomoció.
No tenen aparell digestiu ni aparell respiratori.
Són hermafrodites, el cos té òrgans masculins i femenins. Es poden au-
tofecundar i produeixen milers d’ ous.
 Els nematodes
La triquina i els cucs intestinals són nematodes. Tenen el cos cilíndric, tou, no està dividit en anells
i els extrems acaben en punta. La majoria i habiten en ambients aquàtics i en ambients terrestres.
Alguns són paràsits i produeixen malalties als animals i a les plantes. No tenen òrgans respiratoris.
 Els anèl·lids
Tenen el cos tou, cilíndric i divdit en anells. La repe-
tició de anells al cos s’anomena metameria.
A la part inferior de cada anell tenen uns apèndix rí-
gidsmolt petits anomenats quetes, que contribueixe-
na la locomució. Alguns tenen un engruixament, ano-
menat clitel, que intervé en la reproducció.
La majoria són aquàtics, molts són paràsits i alguns
són terrestres. Els terrestres respiren a través de la
pell, i els aquàtics, per mitjà de brànquies.
Hi ha espècies que són hermafrodites i altres amb
sexes separats. Gairabé tots són capaços de regenerar
un individú complet a partir d’un fragment del seu cos.
Com són els mol·luscs?
3. ELS MOL·LUSCS
Les principals característiques son:
Tenen simetria bilateral.
Tenen el cos tou i dividit en tres parts el cap, la massa visceral i el
peu. Al cap hi tenen els òrgans sensorials i la boca.
El peu es musculós i el fan servir per nadar, reptar o excavar se-
gons el tipus de mol·lusc.
Tenen el cos cobert per una membrana fina el mantell. La majoria
de grups de mol·luscs produeix cap a l’exterior una conquilla amb
funció protectora.
La conquilla pot estar formada per una o dues peces anomenades
valves. Algunes especies no tenen conquilla, com els pops i els
llimacs, en altres s’han reduït molt o son internes.
Com són les funcions dels mol·luscs?
Els mol·luscs aquàtics respiren per brànquies i els terrestres per
pulmons. n’hi ha de carnívors i n’hi ha d'herbívors. Tenen un apa-
rell digestiu ben desenvolupat. n’hi ha d'hermafrodites i n’hi ha que
tenen sexes separats. Poden tenir fecundació interna o externa, la
majoria són ovípars. En moltes especies l'embrió que surt de l’ou
es transforma directament en adult. D’altres neixen i fan la meta-
morfosis.
Es classifiquen en gasteròpodes, bivalves i cefalòpodes.
Els gasteròpodes
Tenen un cap ven desenvolupat. amb quatre tentacles. Als dos tentacles mes grans hi tenen els ulls. El peu es musculós i el fan servir per reptar. A la boca
tenen una espècie de dents petites (ràdula). L’utilitzen per alimentar-se. Els marins respiren a treves de brànquies i es terrestres a treves de pulmons. La
majoria son herbívors i n’hi ha alguns de carnívors.
Els bivalves
El nom prové de les dues valves que forma la conquilla. Estan articulades i es tanquen per l'acció d’uns músculs molt potents. Tots son aquàtics i n’hi ha algun
de marí. Respiren a treves de brànquies i s'alimentés filtrant aigua de la qual retenen l’aliment.
Els cefalòpodes
Tots son marins. Tenen el cap ben desenvolupat amb ulls grossos. Els peus s’han transformat en tentacles que envolten la bocs. La majoria com els pops no
tenen una petita conquilla interna. Respiren a treves de brànquies i son carnívors mitjançant els tentacles.
Grups de mol·luscs
Quines funcions té el peu dels mol·luscs?
Les funcions dels peus son nedar, reptar o excavar segons el tipus de mol·luscs.
Quines son les parts principals del cos d’un mol·lusc?
El cap, la massa visceral i el pau.
Busca en els conceptes clau el significat d’aquests temes: gasteròpode, bivalves, cefalòpodes
Grup de mol·luscs, la majoria amb conquilla en forma d’espiral i amb un peu gran de la part ventral del cos que els permet reptar com els cargols
Grup de mol·luscs que no presenen unn cap diferenciat. Tenen un peu aplanat amb forma de destral i una conquilla amb dues peces articulades.
Grup de mol·luscs que tenen el cap envoltat de tentacles, generalment no tenen conquilla com el pop.
Una espècie de gasteròpodes son
els cargols. Tenen una conquilla
es a dir una closca. A la cara
tenen una mena de tentacles i al
final hi tenen els ulls.
Un musclo és un bivalve que viu
fixat a les roques per mitjà d’u-
nes secrecions filamentoses. Gai-
rebé tots els bivalves son marins,
però també n’hi ha que viuen als
riu, als bassals o als llacs.
El nàutil es l'únic cefalòpode que
te una conquilla protectora (una
closca). Te tentacles i es marí i
te uns ulls grossos.
Com és el cos dels artròpodes
4. ELS ARTRÒPODES
Tenen simetria bilateral.
Tenen el cos cobert per un esquelet extern o exosquelet format
per peces articulades i formats per una substancia anomenada quiti-
na. L’ exosquelet apart de protegir-los impedeix que s’assequin.
Tenen apèndixs articulats com les potes, les ales... La majoria tenen
el cos dividit en tres zoes: cap, tòrax i l’abdomen. N’hi ha que te-
nen el cap i el tòrax fusionats i formen el cefalotòrax. Al cap hi te-
nen antenes... Tenen els òrgans dels sentits molt desenvolupats. Si
tenen els ulls simples s’anomenen ocels i si no compostos.
Com són les funcions dels artròpodes
Tenen una alimentació variada i es relaciona amb la seva manera de viure. Hi ha artròpodes carnívors , her-
bívors i carronyaires.
La majoria tenen sexes separats i es mascles i les femelles son diferents. Son ovípars i la fecundació nor-
malment es interna.
Alguns artròpodes del ou neix una larva, després fan la metamorfosis es converteix en un individu adult. Quan crei-
xen s’han de desprendre d’un esquelet extern i en formen un de nou. Aquest procés rep el nom de muda.
Aquest procés passa diversos cops a la vida de l’animal. Es classifiquen en insectes, aràcnids, crustacis i miriàpo-
des.
Busca en els conceptes clau l’origen del terme artròpode.
Els artròpodes son invertebrats dotats d'un exosquelet un cos segmentat, i extremitats articulades ano-
menades apèndixs.
Quina funció té l’exosquelet dels artròpodes?
La funció de l’exosquelet es protegir-los dels depredadors i evita la dessecació del cos i així es poden
adaptar a hàbits terrestres.
Per què els artròpodes han de mudar la coberta externa? Com s’anomena aquest procés?
Han de mudar la coberta externa perquè a per el creixement i la maduració han de passar una fase es a
Son els grups més nombrosos d’animals, actualment es coneixen mes d’un milió d'espècies d'artròpodes.
Viuen en tots els medis: terrestres marins... Tenen una gran varietat d'adaptacions diferents de maneres
de viure.
Com són els insectes
Els insectes
Es el grup d’artròpodes més nombrós. Els insectes s’han desenvolupat i s’han
adaptat a tots els ambients.
Al cap tenen ulls compostos, dos o tres ocels i un parell d’antenes que
els serveixen d’olfacte i tàctils. L’estructura de la boca és molt variada
i depèn de l’alimentació.
Tenen tres parells de potes articulades i en general un parell d’ales.
Respiren per tràquees. Tenen sexes separats i moltes vegades el mas-
cle es diferent de la femella. Tenen fecundació interna i són ovípars.
De l’ou neix una larva que fa metamorfosi. Poden passar per una fase
larvària o dos com es el cas de les papallones.
Aparells bucals dels insectes
FORMIGA
Boca
mastegadora
PAPALLONA
Boca
xucladora
ABELLA
Boca
Mastegadora i
Xucladora.
La metamorfosi de la papallona:
De cada ou, una larva anomenada eruga.
L’eruga després d’un període de madura-
ció, passa per una fase de nimfa, en la
qual s’embolcalla en un capoll, que rep el
nom de crisàlide i experimenta un seguit
de canvis fins que es converteix en papa-
llona.
Per què creus que els insectes també s’anomenen hexàpodes?
Per que tenen tres parells de potes articulades.
Com respiren els insectes?
Respiren per mitjà de tràquees.
Quins dels animals següents també es consideren insectes socials?
Llagostes, pugons, i escarabats de cuina o paneroles.
MOSQUIT
Boca picadora i
xucladora
LARVA
CRISÀLIDA
PAPALLONA
ADULTA
Els aràcnids
Gairebé tots són terrestres i viuen en llocs secs i càlids.
Tenen el cos dividit en dues regions: el cefalotòrax i
l’abdomen. Al cefalotòrax tenen dos quelícers que
els serveixen per menjar, dos pedipalps amb funció de-
fensiva i tàctil, i quatre parelles de potes.
Respiren per mitjà de tràquees. L a major part són
carnívors. Tenen ungles, garfits i glàndules verino-
ses per atrapar les preses.
Tenen els sexes separats. Alguns són vivípars d’altres
ovípars i d’altres ovovivípars, i no fan metamorfosi.
Els crustacis
Gairebé tots són marins, però també hi ha d’aigua dolça
i alguns terrestres.
Tenen el cos dividit en el cap, el tòrax i l’abdomen.
En molts casos el cap i el tòrax estan units formant el
cefalotòrax.
Al cap tenen dos parells d’antenes, un parell d’ulls i man-
díbules mastegadores. Té cinc parells de potes. L’ab-
domen el té segmentat. Respiren per mitjà brànquies,
situades a la base de les potes o a traves de la superfície
del cos. Fonamentalment són carnívors però hi ha que
són filtradors i d’altres paràsits.
La majoria tenen sexes separats. Són ovípars, i fan me-
tamorfosi amb fase larvària fins a l’estat adult.
Aràcnids
Crustaci
Què són els quelícers dels aràcnids i quina utilitat tenen?
Una cosa que tenen al cefalotòrax que els serveix per menjar i atra-
par les seves preses.
Busca en els conceptes clau el significat de miriàpode.
Grup d’artròpodes que tenen dues antenes i un cos llarg dividit en
nombrosos segments.
A quin grup d’artròpodes pertanyen els escorpins i les paparres?
Al grup dels aràcnids.
Quina és la principal diferencia que hi ha entre els centpeus i els
milpeus?
Els centpeus tenen un parell de potes a cada segment i els milpeus
tenen dos parells a cada segment.
Els miriàpodes
El seu cos està format pel cap i el
tronc amb segments. A cada segment
poden tenir un parell de potes. Al cap
tenen un parell d’antenes, ulls i una
boca amb mandíbules mastegadores.
Respiren per mitjà de tràquees. Al-
guns poden ser carnívors, com els
centpeus, i d’altres poden ser herbí-
vors, com els milpeus.
Tenen sexes separats. Són ovípars i
no fan la metamorfosi
MIRÀPODE
Com és el cos dels equinoderms:
7. Els equinoderms
 Tenen simetria radial tot i que la de les larves es bilateral.
 Tenen el cos de forma a arrodonida com les garotes, cilíndrica com
les holotúries, o estrellades com les estrelles.
 Tenen esquelet intern format per plaques situades sota la pell que po-
den estar lliures, articulades, o soldades.
 No tenen diferencies i la boca esta situada a la part inferior del cos.
Com són les funcions dels equinoderms
Els equinoderms es desplacen per un aparell molt exclusiu anomenat aparell
ambulacral, que són uns tubs interns, plens d’aigua, que forment el peus
ambulacrals, acabats en ventosa.
Respiren per la pell mitjançant l’aparell ambulacral, tot i que n’hi ha que
respiren per mitjà de brànquies poc desenvolupades.
Quasi tots presenten sexes separats tot i que n’hi ha que són hermafrodi-
tes. Tenen fecundació externa. Dels ous en surten larves que fan la meta-
morfosi i es converteixen en adults.
Alguns són capaços de regenerar-se per si perden algun membre del cos.
Grups d’equinoderms
Asteroïdeus:
Estrelles de mar.
Activitats 19 i 20
Busca en els conceptes clau els significat del terme equinoderm:
Grup d’animals invertebrats de simetria radial coberts per plaques i espines es
desplacen pel fons del mar molt lentament com per exemple els eriçons de
mar i les estrelles de mar.
Que es l’aparell ambulacral? Quina funció fa?
És un sistema amb tubs interns, plens d’aigua, que formen els anomenats peus
ambulacrals, acabats en ventoses.
I els permet respirar i desplaçar-se.
Equinoïdeus:
Garotes o eri-
çons de mar.
Ofiuroïdeus:
Falses estrelles
Holoturioï-
deus:
Cogombres de
mar.
Crinoïdeus:
Clavellines o lliris
de mar.
A fons
Explica la informació de la classificació dels insectes. (Elimina aquestes paraules quan hagueu d’escriure la introducció).
Himenòpters: Formigues, Abelles...
Tenen dos parells d’ales membrano-
ses tot i que n’hi ha que no. L’aparell
bucal està adaptat per xuclar, llepar i
mossegar.
Dípters: Mosques i mosquits.
Dos ales membranoses, les posteriors
reduïdes als òrgans, mantenen l'equili-
bren quan volen. I tenen l’aparell bucal
xuclador.
Coleòpters: Escarabats.
Tenen dos parells d’ales. Les anteri-
ors dures i gruixudes i les posteriors
membranoses. L’aparell bucal és
mossegador i mastegador.
Dermàpters: Estisoretes.
Tenen ales molt curtes i les altres
grosses i membranoses. L’aparell
bucal es mastegador.
Ortòpters: Saltamartins, grills.
Tenen dos parella d’ales, les anteriors
endurides i plegades sota les primeres.
L’aparell bucal és mastegador.
Heteròpters: Xinxes.
Tenen dos parells d’ales. Les anteri-
ors tenen una part engruixida i les
posteriors son membranoses. La
boca està adaptada per perforar i
xuclar.
Lepidòpters: Papallones i arnes.
Tenen dos parells d’ales membrano-
ses amb escates. L’aparell bucal és
xuclador, i està enrotllat en estat de
repòs.
Odonats: Libèl·lules.
Tenen dos parells d’ales estretes gros-
ses i membranoses. L’aparell bucal és
mastegador
Sifonàpters: Puces.
No tenen ales. Les potes estàn adap-
tades per fer salts. La boca és xucla-
dora i està adaptada per perforar la
pell.

Recommandé

Pol leal 6B par
Pol leal 6BPol leal 6B
Pol leal 6Balex_mascu
624 vues12 diapositives
Montse santos 4B par
Montse santos 4BMontse santos 4B
Montse santos 4Balex_mascu
643 vues5 diapositives
Revista invertebrats par
Revista invertebratsRevista invertebrats
Revista invertebratsalex_mascu
446 vues9 diapositives
Joan castellà 2A par
Joan castellà 2AJoan castellà 2A
Joan castellà 2Aalex_mascu
614 vues9 diapositives
Els animals vertebrats par
Els animals vertebratsEls animals vertebrats
Els animals vertebratsAnna Fané
2.2K vues24 diapositives
Núria torres 5B par
Núria torres 5BNúria torres 5B
Núria torres 5Balex_mascu
625 vues9 diapositives

Contenu connexe

Tendances

revista invertebrats par
revista invertebratsrevista invertebrats
revista invertebratsalex_mascu
667 vues7 diapositives
Animals invertebrats par
Animals invertebratsAnimals invertebrats
Animals invertebratsalex_mascu
1.7K vues9 diapositives
Berta boixadé 2B par
Berta boixadé 2BBerta boixadé 2B
Berta boixadé 2Balex_mascu
541 vues9 diapositives
Revista invertebrats par
Revista invertebrats Revista invertebrats
Revista invertebrats alex_mascu
564 vues9 diapositives
El regne animal par
El regne animalEl regne animal
El regne animalSergi
5.9K vues23 diapositives
Grup 3 par
Grup 3Grup 3
Grup 3alex_mascu
641 vues9 diapositives

Tendances(20)

Similaire à Revista invertebrats

Animals invertebrats par
Animals invertebratsAnimals invertebrats
Animals invertebratsalex_mascu
3.1K vues9 diapositives
Els invertebrats par
Els invertebratsEls invertebrats
Els invertebratsPaquikas
8.4K vues36 diapositives
Grup 3 par
Grup 3Grup 3
Grup 3alex_mascu
513 vues9 diapositives
Revista invertebrats par
Revista invertebratsRevista invertebrats
Revista invertebratsalex_mascu
596 vues9 diapositives
Robert vargas 6A par
Robert vargas 6ARobert vargas 6A
Robert vargas 6Aalex_mascu
533 vues9 diapositives
Animalsinvertebrats par
AnimalsinvertebratsAnimalsinvertebrats
Animalsinvertebratsinaixes
840 vues41 diapositives

Similaire à Revista invertebrats(17)

Animals invertebrats par alex_mascu
Animals invertebratsAnimals invertebrats
Animals invertebrats
alex_mascu3.1K vues
Els invertebrats par Paquikas
Els invertebratsEls invertebrats
Els invertebrats
Paquikas8.4K vues
Revista invertebrats par alex_mascu
Revista invertebratsRevista invertebrats
Revista invertebrats
alex_mascu596 vues
Animalsinvertebrats par inaixes
AnimalsinvertebratsAnimalsinvertebrats
Animalsinvertebrats
inaixes840 vues
Plantilla publicacio dossier zoologic invertebrats par alex_mascu
Plantilla publicacio dossier zoologic invertebratsPlantilla publicacio dossier zoologic invertebrats
Plantilla publicacio dossier zoologic invertebrats
alex_mascu1.3K vues
Núria subirana 5A par alex_mascu
Núria subirana 5ANúria subirana 5A
Núria subirana 5A
alex_mascu452 vues
La naturalesa judit palma sebastià 4 b par judit_ps
La naturalesa judit palma sebastià 4 bLa naturalesa judit palma sebastià 4 b
La naturalesa judit palma sebastià 4 b
judit_ps286 vues

Plus de alex_mascu

Voyager par
VoyagerVoyager
Voyageralex_mascu
558 vues7 diapositives
Projecte cassini par
Projecte cassiniProjecte cassini
Projecte cassinialex_mascu
260 vues9 diapositives
Mart en el dia d’avui par
Mart en el dia d’avuiMart en el dia d’avui
Mart en el dia d’avuialex_mascu
321 vues8 diapositives
L’home a mart par
L’home a martL’home a mart
L’home a martalex_mascu
190 vues11 diapositives
Forats negres par
Forats negresForats negres
Forats negresalex_mascu
490 vues7 diapositives
Astronomia i astrologia xinesa par
Astronomia i astrologia xinesaAstronomia i astrologia xinesa
Astronomia i astrologia xinesaalex_mascu
183 vues13 diapositives

Plus de alex_mascu(20)

Mart en el dia d’avui par alex_mascu
Mart en el dia d’avuiMart en el dia d’avui
Mart en el dia d’avui
alex_mascu321 vues
Astronomia i astrologia xinesa par alex_mascu
Astronomia i astrologia xinesaAstronomia i astrologia xinesa
Astronomia i astrologia xinesa
alex_mascu183 vues
Astronomia egipcia antiga par alex_mascu
Astronomia egipcia antigaAstronomia egipcia antiga
Astronomia egipcia antiga
alex_mascu223 vues
Projecte apolo 11 par alex_mascu
Projecte apolo 11Projecte apolo 11
Projecte apolo 11
alex_mascu214 vues
Maies inques asteques par alex_mascu
Maies inques astequesMaies inques asteques
Maies inques asteques
alex_mascu1.2K vues
Estació espacial nasa par alex_mascu
Estació espacial nasaEstació espacial nasa
Estació espacial nasa
alex_mascu237 vues
Coets i llançadores especials par alex_mascu
Coets i llançadores especialsCoets i llançadores especials
Coets i llançadores especials
alex_mascu298 vues
Nous projectes de la NASA par alex_mascu
Nous projectes de la NASANous projectes de la NASA
Nous projectes de la NASA
alex_mascu419 vues

Dernier

Catàleg Edunauta Lloret de Mar - Desembre par
Catàleg Edunauta Lloret de Mar - DesembreCatàleg Edunauta Lloret de Mar - Desembre
Catàleg Edunauta Lloret de Mar - Desembreajuntlloretdemar
5 vues1 diapositive
ELECTRÒNICA ANALÒGICA par
ELECTRÒNICA ANALÒGICAELECTRÒNICA ANALÒGICA
ELECTRÒNICA ANALÒGICALasilviatecno
9 vues98 diapositives
RECORDAR.pptx par
RECORDAR.pptxRECORDAR.pptx
RECORDAR.pptxxavier48a
5 vues19 diapositives
PGA 23-24 par
PGA 23-24 PGA 23-24
PGA 23-24 zerlaparellada
8 vues48 diapositives
Redissenyar la nostra feina.pdf par
Redissenyar la nostra feina.pdfRedissenyar la nostra feina.pdf
Redissenyar la nostra feina.pdfRaulGomez822561
13 vues4 diapositives
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt par
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .pptFIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .pptMARIBEL SOSPEDRA
129 vues22 diapositives

Revista invertebrats

  • 1. POCUMOAREQU ELS ANIMALS INVERTEVRATS Anais Peiruza Martina Riba Meritxell Lladó Marc Llohis Gener 11-2015 1r ESO Ciències de la Naturalesa, curs 2014/2015 1. Els porífers i els celenterats 2. Els cucs 3. Els mol·luscs 4. Els artròpodes 5. Els equinoderms
  • 2. ELS PORÍFERS Les esponja són del grup dels porífers. N’hi ha que son marins però també que son de aigua dolça. El seu cos te forma de sac, te un gran nombre de porus, es comuniquen per canals. 1.A quina característica del cos d’ una esponja fa referencia el nom de porífer? Perque esta plena de porus per els quals i entren els nutriens. 2. En què es diferencien un pòlip i una madusa? En que s’ assemblen? En que el pòlip te forma de sac tubular amb l’obartura a l’extrem superior del cosi la madusa te forma de paraigua amb l’obartura a l’extrem inferior del cos. La unicasemblasa que tenen es que viuen al mar ELS CELENTARATS Son animals aquatics, gairbé tots marins, tot i que les hidres viuen en aigua dolça. Presenten simatria radial, es a dir, el el seu cos si el dividisin les dues parts serian identicas . Tenen el cos tou,envoltats de tentacles. L’obarturancomunica amb la cavitat gastrovascular que funciona com un estoamc. Poden presentar dues formes d’organització corporal molt diferents:  Forma de pòlip. Tenen forma de sac tubular, amb l’obartura a l’extrem superior del cos. Viuen al fons del mar individualment o en colonies.  Forma de madusa. Tenen forma de paraigua amb l’obartura a l’extrem inferior.viuen na- dan o suran a l’aigua. Antigament es pensaven que els porífers i la majo- ria els celenterats actuals eren plan- tes, perquè sem- pre les trobaven enganxades a les roques o a la sor- ra. CELENTARATS 5. Els animals invertebrats 1. ELS PORÍFERS I ELS CELENTE- RATS ZPORÍFERS
  • 3. 2. ELS CUCS El tema cuc inclou animals que tenen semetria biletaral, el cos tou i sense esquelet.  Els platihelmints Són els cucs més senzills. Tenen el cos pla, prim, tou, dividit en sagments i sense organs de locomoció. No tenen aparell digestiu ni aparell respiratori. Són hermafrodites, el cos té òrgans masculins i femenins. Es poden au- tofecundar i produeixen milers d’ ous.  Els nematodes La triquina i els cucs intestinals són nematodes. Tenen el cos cilíndric, tou, no està dividit en anells i els extrems acaben en punta. La majoria i habiten en ambients aquàtics i en ambients terrestres. Alguns són paràsits i produeixen malalties als animals i a les plantes. No tenen òrgans respiratoris.  Els anèl·lids Tenen el cos tou, cilíndric i divdit en anells. La repe- tició de anells al cos s’anomena metameria. A la part inferior de cada anell tenen uns apèndix rí- gidsmolt petits anomenats quetes, que contribueixe- na la locomució. Alguns tenen un engruixament, ano- menat clitel, que intervé en la reproducció. La majoria són aquàtics, molts són paràsits i alguns són terrestres. Els terrestres respiren a través de la pell, i els aquàtics, per mitjà de brànquies. Hi ha espècies que són hermafrodites i altres amb sexes separats. Gairabé tots són capaços de regenerar un individú complet a partir d’un fragment del seu cos.
  • 4. Com són els mol·luscs? 3. ELS MOL·LUSCS Les principals característiques son: Tenen simetria bilateral. Tenen el cos tou i dividit en tres parts el cap, la massa visceral i el peu. Al cap hi tenen els òrgans sensorials i la boca. El peu es musculós i el fan servir per nadar, reptar o excavar se- gons el tipus de mol·lusc. Tenen el cos cobert per una membrana fina el mantell. La majoria de grups de mol·luscs produeix cap a l’exterior una conquilla amb funció protectora. La conquilla pot estar formada per una o dues peces anomenades valves. Algunes especies no tenen conquilla, com els pops i els llimacs, en altres s’han reduït molt o son internes. Com són les funcions dels mol·luscs? Els mol·luscs aquàtics respiren per brànquies i els terrestres per pulmons. n’hi ha de carnívors i n’hi ha d'herbívors. Tenen un apa- rell digestiu ben desenvolupat. n’hi ha d'hermafrodites i n’hi ha que tenen sexes separats. Poden tenir fecundació interna o externa, la majoria són ovípars. En moltes especies l'embrió que surt de l’ou es transforma directament en adult. D’altres neixen i fan la meta- morfosis. Es classifiquen en gasteròpodes, bivalves i cefalòpodes. Els gasteròpodes Tenen un cap ven desenvolupat. amb quatre tentacles. Als dos tentacles mes grans hi tenen els ulls. El peu es musculós i el fan servir per reptar. A la boca tenen una espècie de dents petites (ràdula). L’utilitzen per alimentar-se. Els marins respiren a treves de brànquies i es terrestres a treves de pulmons. La majoria son herbívors i n’hi ha alguns de carnívors. Els bivalves El nom prové de les dues valves que forma la conquilla. Estan articulades i es tanquen per l'acció d’uns músculs molt potents. Tots son aquàtics i n’hi ha algun de marí. Respiren a treves de brànquies i s'alimentés filtrant aigua de la qual retenen l’aliment. Els cefalòpodes Tots son marins. Tenen el cap ben desenvolupat amb ulls grossos. Els peus s’han transformat en tentacles que envolten la bocs. La majoria com els pops no tenen una petita conquilla interna. Respiren a treves de brànquies i son carnívors mitjançant els tentacles. Grups de mol·luscs Quines funcions té el peu dels mol·luscs? Les funcions dels peus son nedar, reptar o excavar segons el tipus de mol·luscs. Quines son les parts principals del cos d’un mol·lusc? El cap, la massa visceral i el pau. Busca en els conceptes clau el significat d’aquests temes: gasteròpode, bivalves, cefalòpodes Grup de mol·luscs, la majoria amb conquilla en forma d’espiral i amb un peu gran de la part ventral del cos que els permet reptar com els cargols Grup de mol·luscs que no presenen unn cap diferenciat. Tenen un peu aplanat amb forma de destral i una conquilla amb dues peces articulades. Grup de mol·luscs que tenen el cap envoltat de tentacles, generalment no tenen conquilla com el pop. Una espècie de gasteròpodes son els cargols. Tenen una conquilla es a dir una closca. A la cara tenen una mena de tentacles i al final hi tenen els ulls. Un musclo és un bivalve que viu fixat a les roques per mitjà d’u- nes secrecions filamentoses. Gai- rebé tots els bivalves son marins, però també n’hi ha que viuen als riu, als bassals o als llacs. El nàutil es l'únic cefalòpode que te una conquilla protectora (una closca). Te tentacles i es marí i te uns ulls grossos.
  • 5. Com és el cos dels artròpodes 4. ELS ARTRÒPODES Tenen simetria bilateral. Tenen el cos cobert per un esquelet extern o exosquelet format per peces articulades i formats per una substancia anomenada quiti- na. L’ exosquelet apart de protegir-los impedeix que s’assequin. Tenen apèndixs articulats com les potes, les ales... La majoria tenen el cos dividit en tres zoes: cap, tòrax i l’abdomen. N’hi ha que te- nen el cap i el tòrax fusionats i formen el cefalotòrax. Al cap hi te- nen antenes... Tenen els òrgans dels sentits molt desenvolupats. Si tenen els ulls simples s’anomenen ocels i si no compostos. Com són les funcions dels artròpodes Tenen una alimentació variada i es relaciona amb la seva manera de viure. Hi ha artròpodes carnívors , her- bívors i carronyaires. La majoria tenen sexes separats i es mascles i les femelles son diferents. Son ovípars i la fecundació nor- malment es interna. Alguns artròpodes del ou neix una larva, després fan la metamorfosis es converteix en un individu adult. Quan crei- xen s’han de desprendre d’un esquelet extern i en formen un de nou. Aquest procés rep el nom de muda. Aquest procés passa diversos cops a la vida de l’animal. Es classifiquen en insectes, aràcnids, crustacis i miriàpo- des. Busca en els conceptes clau l’origen del terme artròpode. Els artròpodes son invertebrats dotats d'un exosquelet un cos segmentat, i extremitats articulades ano- menades apèndixs. Quina funció té l’exosquelet dels artròpodes? La funció de l’exosquelet es protegir-los dels depredadors i evita la dessecació del cos i així es poden adaptar a hàbits terrestres. Per què els artròpodes han de mudar la coberta externa? Com s’anomena aquest procés? Han de mudar la coberta externa perquè a per el creixement i la maduració han de passar una fase es a Son els grups més nombrosos d’animals, actualment es coneixen mes d’un milió d'espècies d'artròpodes. Viuen en tots els medis: terrestres marins... Tenen una gran varietat d'adaptacions diferents de maneres de viure.
  • 6. Com són els insectes Els insectes Es el grup d’artròpodes més nombrós. Els insectes s’han desenvolupat i s’han adaptat a tots els ambients. Al cap tenen ulls compostos, dos o tres ocels i un parell d’antenes que els serveixen d’olfacte i tàctils. L’estructura de la boca és molt variada i depèn de l’alimentació. Tenen tres parells de potes articulades i en general un parell d’ales. Respiren per tràquees. Tenen sexes separats i moltes vegades el mas- cle es diferent de la femella. Tenen fecundació interna i són ovípars. De l’ou neix una larva que fa metamorfosi. Poden passar per una fase larvària o dos com es el cas de les papallones. Aparells bucals dels insectes FORMIGA Boca mastegadora PAPALLONA Boca xucladora ABELLA Boca Mastegadora i Xucladora. La metamorfosi de la papallona: De cada ou, una larva anomenada eruga. L’eruga després d’un període de madura- ció, passa per una fase de nimfa, en la qual s’embolcalla en un capoll, que rep el nom de crisàlide i experimenta un seguit de canvis fins que es converteix en papa- llona. Per què creus que els insectes també s’anomenen hexàpodes? Per que tenen tres parells de potes articulades. Com respiren els insectes? Respiren per mitjà de tràquees. Quins dels animals següents també es consideren insectes socials? Llagostes, pugons, i escarabats de cuina o paneroles. MOSQUIT Boca picadora i xucladora LARVA CRISÀLIDA PAPALLONA ADULTA
  • 7. Els aràcnids Gairebé tots són terrestres i viuen en llocs secs i càlids. Tenen el cos dividit en dues regions: el cefalotòrax i l’abdomen. Al cefalotòrax tenen dos quelícers que els serveixen per menjar, dos pedipalps amb funció de- fensiva i tàctil, i quatre parelles de potes. Respiren per mitjà de tràquees. L a major part són carnívors. Tenen ungles, garfits i glàndules verino- ses per atrapar les preses. Tenen els sexes separats. Alguns són vivípars d’altres ovípars i d’altres ovovivípars, i no fan metamorfosi. Els crustacis Gairebé tots són marins, però també hi ha d’aigua dolça i alguns terrestres. Tenen el cos dividit en el cap, el tòrax i l’abdomen. En molts casos el cap i el tòrax estan units formant el cefalotòrax. Al cap tenen dos parells d’antenes, un parell d’ulls i man- díbules mastegadores. Té cinc parells de potes. L’ab- domen el té segmentat. Respiren per mitjà brànquies, situades a la base de les potes o a traves de la superfície del cos. Fonamentalment són carnívors però hi ha que són filtradors i d’altres paràsits. La majoria tenen sexes separats. Són ovípars, i fan me- tamorfosi amb fase larvària fins a l’estat adult. Aràcnids Crustaci Què són els quelícers dels aràcnids i quina utilitat tenen? Una cosa que tenen al cefalotòrax que els serveix per menjar i atra- par les seves preses. Busca en els conceptes clau el significat de miriàpode. Grup d’artròpodes que tenen dues antenes i un cos llarg dividit en nombrosos segments. A quin grup d’artròpodes pertanyen els escorpins i les paparres? Al grup dels aràcnids. Quina és la principal diferencia que hi ha entre els centpeus i els milpeus? Els centpeus tenen un parell de potes a cada segment i els milpeus tenen dos parells a cada segment. Els miriàpodes El seu cos està format pel cap i el tronc amb segments. A cada segment poden tenir un parell de potes. Al cap tenen un parell d’antenes, ulls i una boca amb mandíbules mastegadores. Respiren per mitjà de tràquees. Al- guns poden ser carnívors, com els centpeus, i d’altres poden ser herbí- vors, com els milpeus. Tenen sexes separats. Són ovípars i no fan la metamorfosi MIRÀPODE
  • 8. Com és el cos dels equinoderms: 7. Els equinoderms  Tenen simetria radial tot i que la de les larves es bilateral.  Tenen el cos de forma a arrodonida com les garotes, cilíndrica com les holotúries, o estrellades com les estrelles.  Tenen esquelet intern format per plaques situades sota la pell que po- den estar lliures, articulades, o soldades.  No tenen diferencies i la boca esta situada a la part inferior del cos. Com són les funcions dels equinoderms Els equinoderms es desplacen per un aparell molt exclusiu anomenat aparell ambulacral, que són uns tubs interns, plens d’aigua, que forment el peus ambulacrals, acabats en ventosa. Respiren per la pell mitjançant l’aparell ambulacral, tot i que n’hi ha que respiren per mitjà de brànquies poc desenvolupades. Quasi tots presenten sexes separats tot i que n’hi ha que són hermafrodi- tes. Tenen fecundació externa. Dels ous en surten larves que fan la meta- morfosi i es converteixen en adults. Alguns són capaços de regenerar-se per si perden algun membre del cos. Grups d’equinoderms Asteroïdeus: Estrelles de mar. Activitats 19 i 20 Busca en els conceptes clau els significat del terme equinoderm: Grup d’animals invertebrats de simetria radial coberts per plaques i espines es desplacen pel fons del mar molt lentament com per exemple els eriçons de mar i les estrelles de mar. Que es l’aparell ambulacral? Quina funció fa? És un sistema amb tubs interns, plens d’aigua, que formen els anomenats peus ambulacrals, acabats en ventoses. I els permet respirar i desplaçar-se. Equinoïdeus: Garotes o eri- çons de mar. Ofiuroïdeus: Falses estrelles Holoturioï- deus: Cogombres de mar. Crinoïdeus: Clavellines o lliris de mar.
  • 9. A fons Explica la informació de la classificació dels insectes. (Elimina aquestes paraules quan hagueu d’escriure la introducció). Himenòpters: Formigues, Abelles... Tenen dos parells d’ales membrano- ses tot i que n’hi ha que no. L’aparell bucal està adaptat per xuclar, llepar i mossegar. Dípters: Mosques i mosquits. Dos ales membranoses, les posteriors reduïdes als òrgans, mantenen l'equili- bren quan volen. I tenen l’aparell bucal xuclador. Coleòpters: Escarabats. Tenen dos parells d’ales. Les anteri- ors dures i gruixudes i les posteriors membranoses. L’aparell bucal és mossegador i mastegador. Dermàpters: Estisoretes. Tenen ales molt curtes i les altres grosses i membranoses. L’aparell bucal es mastegador. Ortòpters: Saltamartins, grills. Tenen dos parella d’ales, les anteriors endurides i plegades sota les primeres. L’aparell bucal és mastegador. Heteròpters: Xinxes. Tenen dos parells d’ales. Les anteri- ors tenen una part engruixida i les posteriors son membranoses. La boca està adaptada per perforar i xuclar. Lepidòpters: Papallones i arnes. Tenen dos parells d’ales membrano- ses amb escates. L’aparell bucal és xuclador, i està enrotllat en estat de repòs. Odonats: Libèl·lules. Tenen dos parells d’ales estretes gros- ses i membranoses. L’aparell bucal és mastegador Sifonàpters: Puces. No tenen ales. Les potes estàn adap- tades per fer salts. La boca és xucla- dora i està adaptada per perforar la pell.