Hinduismen högstadiet 9_b

13 Feb 2015
Hinduismen högstadiet 9_b
Hinduismen högstadiet 9_b
Hinduismen högstadiet 9_b
Hinduismen högstadiet 9_b
Hinduismen högstadiet 9_b
Hinduismen högstadiet 9_b
Hinduismen högstadiet 9_b
Hinduismen högstadiet 9_b
Hinduismen högstadiet 9_b
Hinduismen högstadiet 9_b
Hinduismen högstadiet 9_b
Hinduismen högstadiet 9_b
Hinduismen högstadiet 9_b
Hinduismen högstadiet 9_b
Hinduismen högstadiet 9_b
Hinduismen högstadiet 9_b
Hinduismen högstadiet 9_b
Hinduismen högstadiet 9_b
Hinduismen högstadiet 9_b
Hinduismen högstadiet 9_b
Hinduismen högstadiet 9_b
1 sur 21

Contenu connexe

Tendances

Hinduismen – sammanfattning, begreppHinduismen – sammanfattning, begrepp
Hinduismen – sammanfattning, begreppEmelie Holmquist
BuddhismenBuddhismen
BuddhismenEmelie Holmquist
BuddhismenBuddhismen
BuddhismenHenrik Isacsson
BuddhismenBuddhismen
Buddhismenbjörn westerström
Buddhismen sammanfattningBuddhismen sammanfattning
Buddhismen sammanfattningDaniel Erlandsson
BuddhismenBuddhismen
Buddhismensojimmy

En vedette

Hinduism del 3 nrHinduism del 3 nr
Hinduism del 3 nrjonathansikh
Hinduism Period 1Hinduism Period 1
Hinduism Period 1HetaDelta
Världsreligionerna  hinduismVärldsreligionerna  hinduism
Världsreligionerna hinduismanan0529
Hinduismens historia  kopiaHinduismens historia  kopia
Hinduismens historia kopiamalin90
Buddhism!Buddhism!
Buddhism!Sabas SO-Eng
Hinduism ppHinduism pp
Hinduism ppsvinkallt

Hinduismen högstadiet 9_b

Notes de l'éditeur

 1. Panteism (tron att gud är del i allt, en gudsuppfattning där hela naturen, världen eller universum är besjälat av ett opersonligt andligt väsen, att allting är ett och att inget personligt väsen existerar utanför denna andliga verklighet.)   Hinduismen är teistisk. Men också panteistisk eftersom de tror på att det finns en själ i allt som finns i världen. D.v.s. det finns en själ i djur, i människor, i växter, i allt. Allting (allas själ) är därmed en del av världsalltet (Brahman).   Under den klassiska tiden ökar alltså inslagen av teism. De hinduer som tar till sig av teismen tillägnar sig alla en egen personlig gud. Vilken gud man blir tilldelad eller väljer är beroende av var man bor, d.v.s. vilken plats. Kontexten avgjorde.   Vishnudyrkarna är flest. De anser att Vishnu har reinkarnerat sig många gånger i mänsklig skepnad. En av dessa inkarnationer är Krishna.
 2. Cyklisk tidsuppfattning De österländska världsreligionerna har ett så kallat cirkulärt tidsperspektiv. Tiden är inte linjär som i den västerländska världsbilden; vi lever inte i en värld som en gång skapats och som en dag kommer att gå under, utan i en värld som skapas, upprätthålls, går under och skapas på nytt, om och om igen. Vår tillvaro i världen är inte heller en livslinje som börjar med födelse och slutar med död och en eventuell vidare existens i en annan dimension. Att dö innebär att man reinkarneras (återföds) igen. Världen och människan återföds ständigt. Detta eviga kretslopp kallas samsara.
 3. Vedatraditionen handlade om att svara på frågan; Hur ska jag få ett gott materiellt liv? Upanishaderna avsade sig detta och ville istället fokusera på; vem är jag? Hur fungerar universum? Och var finns jag i relation till allt detta? Fokus på försjunkenhet i sig själv. Sammanfattning budskapet i upanisaderna: Hela tillvaron baseras på en enda absolut princip, Brahman. Upanisaderna förklarar människans individuella själv, atman, som en reflektion av eller som identisk med Brahman. Återfödelsen (samsara) utkristalliseras i upanisaderna, likaså principen om karman samt att det är möjligt att uppnå frälsning, evig frid och odödlighet (moksa) genom att undgå återfödelse. Vägen till denna frigörelse är att öka insikten om Brahman genom meditation och yoga. Senare växer en teori fram som kopplas till yoga (samkhya).
 4. Yoga (andlig disciplin) Målsättningen för yoga är en religiös sådan och finns nedtecknat i upanishaderna, och termen yoga används därför ibland allmänt för vägar till förening med en gud och senare Brahman eller för frigörelse från sinnenas herravälde. Andra sådana metoder att uppnå frigörelse är sålunda karma-yoga ('handlingens yoga'), ”handling utan egoism”. jnana-yoga ('kunskapens yoga') ”vägen till moksha” (att atman och brahman är ett, att bli ett med världsalltet, yttre kraften.) och bhakti-yoga ('hängivelsens yoga' `hängivenhet till en personlig gud`).(särskilt vishnu (krishna)),   Filosofiskt anknyter den till samkhyasystemet men accepterar tanken på flera separata själv, bland vilka Gud är det högsta, och kallas därför ibland "Seshvara samkhya" ('teistisk samkhya'); den syftar till att genom praktiska övningar befria den andliga principen (purusha) från materiens band (prakriti). Enligt denna riktning omfattar yoga som metod åtta steg, varav de fem första betecknas som yttre, de tre senare som inre. De två första stegen är snarast etiska till sin natur och innefattar avhållsamhet från att skada, ljuga och stjäla samt från lust och girighet resp. upprätthållande av kroppslig och andlig renhet. De två följande stegen är de mest kända och avser fysiska förberedelser, bl.a. vad gäller kroppsställning och andning. Det femte avser kontroll av sinnena, och de tre högsta innefattar olika koncentrations- och meditationsövningar i form av dharana(objektsinriktad meditation), dhyana (tankeinriktad kontemplation) ochsamadhi (total koncentration). (NE.se)
 5. "Var sjätte människa i världen i dag är indier, och var sjätte indier är en tidigare oberörbar, en dalit. Indiens 3 500-åriga kast- system förblir ett brännmärke på mänskligheten.” (SVD), kastsystemet nämns i de vediska skrifterna för första gången (ca 1500 f.v.t.). Olika kastgrupper. När idén föddes symboliserades de olika grupperna med olika färger. Och bildligt så talade man om att ur en gudomlig kropp (ur purusha) så kom olika grupper (4 stycken). Ur munnen: Präster, Brahminerna (Idag 2 % av befolkningen). Ur armarna: Krigare, (Kshatriyaer), (idag 3 % av befolkningen). Ur bålen: Jordbrukare, bönder, d.v.s. brukare av jorden (Vaishyaer) (Idag 15 % av befolkningen). Ur foten: ”Bärare”, tjänare (shudraer) (Idag 55 % av befolkningen). Sammanlagt: 75 procent av befolkningen. 25 procent står utanför. De har inga rättigheter i det hinduiska samhället enligt varunasystemet. De kan kallas ”oberörbara”. Många ser på dem som karmiskt smittsamma och anser därför att man ska undvika att ens vara i dess närhet (scheduled cast) (utsatt kast). Dessa kan också kallas daliter. Vilket betyder förtrampade. Men kallar man sig så, så är det en protest mot hela kastsystemets varande.