Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Growing trust. One-day workshop

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 24 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à Growing trust. One-day workshop (20)

Publicité

Plus par Alexey Pikulev (20)

Growing trust. One-day workshop

 1. 1. IInn TTeeaamm WWee TTrruusstt......
 2. 2. IInn TTeeaamm WWee TTrruusstt...... OOnnee--ddaayy wwoorrkksshhoopp wwiillll hheellpp yyoouurr tteeaamm iinn iimmpprroovviinngg tthheeiirr ttrruusstt
 3. 3. WWhhoo SShhoouulldd AAtttteenndd
 4. 4. WWhhoo SShhoouulldd AAtttteenndd –– mmaannaaggeerrss aanndd lleeaaddeerrss,, SSccrruummMMaasstteerrss –– HHRR ssppeecciiaalliissttss aanndd hhiirriinngg mmaannaaggeerrss –– aallll ootthheerr ppaassssiioonnaatt mmeemmbbeerrss ooff tteeaammss
 5. 5. WWhhaatt YYoouu’’llll LLeeaarrnn
 6. 6. WWhhaatt YYoouu’’llll LLeeaarrnn YYoouu wwiillll mmaasstteerr tthhee TTeeaamm TTrruusstt CCaannvvaass,, aa ppoowweerrffuull mmooddeell yyoouu ccaann uussee ffoorr tthhee yyoouurr tteeaamm aanndd pprroojjeecctt
 7. 7. ССiirrcclleess ooff ttrruusstt WWee''llll ccoonnssiiddeerr aa ddiiffffeerreenntt lleevveellss ooff ttrruusstt
 8. 8. TTrruusstt yyoouurr ppeeooppllee ((ffrroomm tthhee lleeaaddeerrss ttoo tthhee tteeaamm))
 9. 9. TTrruusstt ffrroomm yyoouurr ppeeooppllee ((ffrroomm tthhee tteeaamm ttoo tthhee lleeaaddeerr))
 10. 10. HHeellpp ppeeooppllee ttoo ttrruusstt eeaacchh ootthheerr
 11. 11. TTrruusstt yyoouurrsseellff
 12. 12. FFoorrccee--ffiieelldd aannaallyyssiiss EExxpplloorree ffaaccttoorrss tthhaatt ccaann hheellpp ttoo bbuuiilldd aanndd ddeessttrrooyy ttrruusstt iinn tteeaammss
 13. 13. TTeeaamm TTrruusstt CCaannvvaass OOrriiggiinnaall mmeetthhooddoollooggyy ttoo ssttrreennggtthheenn yyoouurr tteeaamm ppeerrffoorrmmaannccee
 14. 14. CCllaarriittyy HHooww sshhaallll wwee bbuuiilldd aanndd ssuuppppoorrtt tthhee ccllaarriittyy,, ooppeennnneessss aanndd ttrraannssppaarreennccyy??
 15. 15. CCoonnnneeccttiioonn HHooww ccaann wwee ccoonnnneecctt aanndd eennggaaggee wwiitthh eeaacchh ootthheerr??
 16. 16. CCoommppaassssiioonn AArree wwee rreeaaddyy ttoo bbee ccoommppaassssiioonnaattee??
 17. 17. VVaalluueess HHooww ccaann wwee aalliiggnn tthheemm??
 18. 18. CCoommppeetteennccyy HHooww ddoo wwee ggrrooww oouurr ccoommppeetteennccyy??
 19. 19. CCoommmmiittmmeenntt HHooww ddoo wwee ttaakkee rreessppoonnssiibbiilliittyy aanndd ffuullffiillll iitt??
 20. 20. CCoonnttrriibbuuttiioonn IIss aannyytthhiinngg ggeettttiinngg ddoonnee??
 21. 21. CCoonnssiisstteennccyy IIss oouurr ttrruusstt aanndd ccoonnffiiddeennccee rriissiinngg oorr ffaalllliinngg eeaacchh SSpprriinntt??
 22. 22. AAnnyy QQuueessttiioonnss?? CCoonnttaacctt uuss:: EEmmaaiill:: aalleexxeeyy@@uu--ccoonncceeppttss..ccoomm TTwwiitttteerr:: @@AAlleexxeeyyPPiikkuulleevv BBlloogg:: hhttttpp::////uunnuussuuaall--ccoonncceeppttss..ccoomm//bblloogg

×