Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Naturals

135 vues

Publié le

 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Naturals

 1. 1. Cicle urbà de l’aiguaAlex Morales, Laia Orteu i Mariona Peró
 2. 2. CONSUMQuan obriu laixeta per dutxar-vos, beureaigua, o rentar les plats, us heu preguntatalgun cop don surt aquesta aigua? Osempre heu pensat que és per art de màgia?
 3. 3. 1
 4. 4. EL CICLE BIOLÒGIC DE L’AIGUA
 5. 5. CAPTACIÓ DE L’AIGUA A BARCELONABarcelona s’abasteixd’aigua de sis pantans: LaBaells, la Llosa del Cavall iSant Ponç de la conca delriu Llobregat; i Sau,Susqueda i el Pasteral, dela conca del riu Ter.Un altra font importantsón els aqüífers
 6. 6. DESSALINITZADORESLes dessalinitzadores són una part delprocés que treuen l’excés de sal de l’aigua, això faque aquesta sigui potable i no nociva pel sòl encas de que serveixi pel regadiu.Una dessalinització a gran escala s’utilitzeninfraestructures cares i grans quantitats d’energia.Es poden utlititzar diferents tècniquesexperimentals perfer-ho: la dessalinització através de l’evaporació i la condensació de cultius,la dessalinització tèrmica de baixa temperatura oel procés termoiònic.
 7. 7. L’aigua dels rius i dels aqüífers no es pot beuredirectament,s`ha de desinfectar i tractar. D’això se n’encarreguen lespotabilitzadores.
 8. 8. LES POTABILITZADORESFa que la aigua sigui apta per el consumAquest tractament inclou dos processos:Processos físics: com la sedimentació, la filtració i la decantació per eliminar lesmatèries orgàniques i les partícules responsables del color fosc de l’aigua sensetractar.-Processos químics: primerament s’utilitzen salsminerals que precipiten quan es combinen ambalguns elements i, posteriorment, s’eliminen.Després s’eliminen els microorganismespatògens i s’afegeix color. També és moltimportant la cloració, que evita la majoria demalalties que es transmeten per l’aigua, com elcòlera.
 9. 9. Municipio /Comarca2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012m3m3m3m3m3m3m3m3Barcelona 124.326.429 100.438.988 111.451.498 77.145.445 88.445.118 74.904.475 69.259.345 97.031.127
 10. 10. De l’aixeta surt aiguaneta, però quan l’utilitzemsovint l’embrutem ambdiverses substàncies iobjectes:sabons, pèls, detergents,sorra, terra, restes demenjar, olis, detergents.Totes aquestessubstàncies van a parar alclavegueram.Quan plou, l’aigua arrossegatots els residus que hi ha pelcarrer fins al clavegueram.Tota aquesta aigua no la podem tornardirectament als rius o al mar , perquè elsresidus i materials que porta sóncontaminants.
 11. 11. DIPÒSITS DE RECOLLIDA D’AIGÜES PLUVIALSSón grans dipòsits verticals on s’acumula l’aigua pluvial i que,posteriorment, aquesta es pot utilitzar directament pel regadiu o bé,després de un tractament, per l’ús domèstic. Però, principalment, es vanconstruir per evitar les inundacions dels carrers i per controlar el cabal deles canonades.L’aigua circula per unes canalitzacions per arribar-hi i, normalment, provéde l’aigua de la pluja que s’acumula a les teulades de les cases o alclavegueram.Estan construïdes amb maó o amb argamassa i les parets amb diversosmaterials molt resistents perquè l’aigua quedi ben protegida.
 12. 12. DEPURADORESÉs una instal·lació on l’aigua bruta éssotmesa a un procés per mitjà de lacombinació de diversos tractamentsfísics, químics i biològics. Laiguaobtinguda no és suficient potable perbeure, però si per a retornar al riu sensemalmetrel. Per a preparar laigua pelconsum de dia a dia, ens cal unaplanta potabilitzadora, que d’aquestes hiha dos tipus:Depuradores físiques: netegen l’aigua mitjançant processos químics i físics.Depuradores biològiques: s’utilitzen éssers vius, com els bacteris, per millorar ladepuració de l’aigua.

×