Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Jeta urbane

kjkjkjlk

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

 • Soyez le premier à aimer ceci

Jeta urbane

 1. 1. SOCIOLOGJIA E QYTETIT PERSPEKTIVA KLASIKE NE JETEN URBANE
 2. 2. KOMUNITETI • Pjesmarres ne nderveprimin social te rregullt • Lidhje sociale te perhapura • Identitet i ndare mes tyre • Territor i perbashket • Lidhje e forte emocionale me grupin dhe hapsiren
 3. 3. Kultura Urbane • Çdo kornize sjellje e llojeve te ndryshme te qyteteve dhe zonave urbane, te shkuara dhe te tashme.
 4. 4. Nga Rurale ne Urbane • Temat kyç: Shtrengime Sociale kundrejt Lirise & Komunitetit/Personale kundrejt Mardhenieve Impersonale. • Tönnies: Gemeinschaft/ Geselschaft • Durkheim: Solidariteti Mekanik/Organik • Sorokin & Zimmerman: Botet Rurale & Urbane • Redfield: Shoqeria Folk dhe Shoqeria Urbane
 5. 5. Simmel: ‘Metropolis & Jeta Mendore’ (1903) • Kultura Urbane si kultura e modernizmit: • Simmel pershkruan karakteristika te pergjithshme per jeten urbane, duke studiuar sjelljet ne nivele-mikro • Arsyeja mbi emocionionin • Dominim i vizuales • Llogaritje (Filozofia e Parase) • Rezervimi dhe ‘uni’ privat (liria individuale) • Stimujt nervore • Menyra e jeteses urbane perhapet ne ate rurale, duke kolapsuar dallimin fshat/qytet
 6. 6. Louis Wirth ‘Urbanizimi si Menyre Jetese’ (1938) • Anetar i Shkolles se Çikagos – i influencuar nga Simmel • 3 Dimensione Kyç ne Menyren e Jeteses Urbane: • Permasa - shanse te medha diversiteti-specializim i madh&ndarje e punes = dallim funksional – konkurrenca dhe kontrolli formal zevendeson bashkesine dhe menyrat organizative – ofron kushtet per ndarje sociale dhe bazat per mardhenie jo personale. • Densiteti – tolerance me e madhe dhe distance shoqerore/stres – densiteti rrit konkurrencen. • Heterogjeniteti – tolerance e madhe mes grupeve – anonimitet dhe depersonalizim. • Mardheniet Sociale: Primare, Sekondare & Terciare
 7. 7. • Pasojat Negative te Jeteses Urbane: disorganizimi social • Izolimi dhe instabiliteti mund te sjellin disorganizim social • Semundje mendore dhe shtim vetrasjesh • Potencial per krime • Humbje e komunitetit/alienimi i lehteson punen mediave dhe manipulimit politik Louis Wirth ‘Urbanizimi si Menyre Jetese’
 8. 8. Herbert Gans ‘Fshatarsia Urbane’(1962) • Kritike ndaj perspektives se Wirth • 1) Izolimi nuk eshte patjeter produkt i jetes se qytetit – injoron faktin se jeta e qytetit perfshin nje game te gjere grupesh sociale, nga me te izoluarit tek komunitetet me homogjene, ne varesi te nje seri faktoresh • 2) Nenvlefteson dallimin Urban/Rural (‘fshatarsia urbane’) • 3) Jo kulture e vetme urbane por nje kolektivitet ‘sub-kulturash’
 9. 9. Pjestaret e Jetes urbane sipas Gans • Kozmopolitet • Te pamartuarit dhe ata pa femije • Grupet etnike • Te marxhinalizuarit • Te ‘ngecurit’
 10. 10. Stili i Jetes Suburbane • Mardhenie nderpersonale dhe komuniteti – por te nje natyre te limituar • Qendrat Tregtare si vende ‘gjysem komunitare’ • Turmat e vetmuara (Riesman) Konformizmi Tribal • Dallimet e vogla sub-kulturore • ‘Mankthi’ Suburban si paralele e izolimit
 11. 11. Robert Putnam ‘Lojtari i Vetmuar’ (2000) • Kapitali Social: • Informacioni kalon ne varesi te kapitalit social • Norma te (pergjithshme) reciprociteti jane te varura nga rrjetet sociale. • Rrjete nderlidhes – lidhin te ngjashmit. • Rrjete ura – lidhin njerez qe jane te ndryshem. • Veprimi kolektiv varet nga rrjetet sociale • Veprimi kolektiv mund te forcoje rrjetet e reja. • Identitete te reja dhe solidariteti inkurajohen nga rrjetet sociale qe perkthejne mentalitetin e ‘Une’ ne ‘Ne’.
 12. 12. 1 • (renia bashkekohore ne kapitalin social – mbulon per nga rendesia edhe periudhen e revolucioneve industriale) • Nderlidhes te Kapitalit Social: • Pjesmarrja Politike • Perfshirja Shoqerore • Pjesmarrja Fetare • Vendi i Punes
 13. 13. • Shkaqet e renies se Kapitalit Njerzor: • Suburbanizimi + faktoret e viteve 50-60 – faktoret e viteve 80 e ne vazhdim • Mobiliteti • Zhvendosja e Korporatave • Privatizimi & Internimi • ‘Qytete Ekstreme’ (Garreau, 1991) • (Faktore ekstra) - • Koha & Parate • Ndryshimi ne Familje – renia e familjes tradicionale • Teknologjia & Mass Media • Efektet e brezave • Kunder-rryma: Grupet e vogla, Levizjet shoqerore, Rrjetet 2
 14. 14. • Pasojat e renies ne Kapital Njerzor: • Mungese besimi • Mungese ndarje fatesh, Normash sociale • Kapitali Social & Mirqenia emocionale • Mangesi ne demokraci • Jo te gjitha negative? • ‘Ana e Erret’ e kapitalit social-intolerance/diskriminim? 3

×