Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Arashnia virus

ویروس هاي کامپیوتری و برنامه های مخرب
اهداف ویروس ها
انواع ویروس ها
نحوه گسترش و توزیع ویروس ها
نشانه های ویروسی شدن کامپیوتر
مقابله با ویروس ها
برنامه های ضد ویروس
ویروس های کامپیوتری برنامه هایی هستند که مشابه ویروس‌های بیولوژیک گسترش یافته و پس از وارد شدن به کامپیوتر اقدامات غیرمنتظره ای را انجام می دهند.

Livres associés

Gratuit avec un essai de 30 jours de Scribd

Tout voir
 • Soyez le premier à commenter

Arashnia virus

 1. 1. ‫نیا‬ ‫آرش‬ ‫رضا‬ ‫حسن‬ ‫دوم‬ ‫نیمسال‬93-92 ‫کامپیوتری‬ ‫های‬ ‫ویروس‬
 2. 2. ‫صفحه‬2 ‫دوم‬ ‫نیمسال‬93-92 ‫بحث‬ ‫مورد‬ ‫مطالب‬ ‫مخرب‬ ‫هاي‬ ‫برنامه‬ ‫و‬ ‫کامپیوتري‬ ‫هاي‬ ‫ویروس‬ ‫ها‬ ‫ویروس‬ ‫اهداف‬ ‫ها‬ ‫ویروس‬ ‫انواع‬ ‫ها‬ ‫ویروس‬ ‫توزیع‬ ‫و‬ ‫گسترش‬ ‫نحوه‬ ‫کامپیوتر‬ ‫شدن‬ ‫ویروسی‬ ‫هاي‬ ‫نشانه‬ ‫ها‬ ‫ویروس‬ ‫با‬ ‫مقابله‬ ‫ویروس‬ ‫ضد‬ ‫هاي‬ ‫برنامه‬
 3. 3. ‫صفحه‬3 ‫دوم‬ ‫نیمسال‬93-92 ‫کامپیوتری‬ ‫های‬ ‫ویروس‬ ‫ویروس‬‫هاي‬‫کامپیوتري‬‫برنامه‬‫هایی‬‫هستند‬‫که‬ ‫مشابه‬‫هاي‬‫ویروس‬‫بیولوژیک‬‫گسترش‬‫یافته‬‫و‬‫پس‬‫از‬ ‫وارد‬‫شدن‬‫به‬‫کامپیوتر‬‫اقدامات‬‫غیرمنتظره‬‫اي‬‫را‬ ‫انجام‬‫می‬‫دهند‬. ‫همه‬‫ویروس‬‫ها‬‫خطرناک‬‫نیستند‬ ‫ممکن‬‫است‬‫براي‬‫تخریب‬‫یا‬‫تغییر‬‫انواع‬‫مشخصی‬‫از‬‫پرونده‬،‫ها‬‫برنامه‬‫هاي‬ ،‫کاربردي‬‫سیستم‬‫هاي‬‫عامل‬‫یا‬‫سوء‬‫استفاده‬‫از‬‫آن‬‫ها‬‫نوشته‬‫شوند‬. ‫مشابه‬‫همه‬‫برنامه‬‫هاي‬‫دیگر‬‫از‬‫منابع‬‫سیستم‬‫مانند‬‫حافظه‬‫و‬‫فضاي‬‫دیسک‬ ،‫سخت‬‫توان‬‫پردازنده‬‫و‬‫سایر‬‫منابع‬‫بهره‬‫می‬‫گیرند‬ ‫می‬‫توانند‬‫اعمال‬‫خطرناکی‬‫را‬‫انجام‬‫دهند‬
 4. 4. ‫صفحه‬4 ‫دوم‬ ‫نیمسال‬93-92 ‫اهداف‬‫ویروس‬‫ها‬ ‫تخریب‬ ‫می‬‫تواند‬‫به‬‫کل‬‫یا‬‫قسمتی‬‫از‬‫اطالعات‬‫آسیب‬‫جزئی‬ ‫یا‬‫جدي‬‫برساند‬‫و‬‫یا‬‫کل‬‫اطالعات‬‫را‬‫از‬‫بین‬‫ببرد‬ ‫جاسوسی‬ ‫دسترسی‬‫به‬‫شبکه‬‫ها‬‫و‬‫اطالعات‬‫ارزشمند‬ ‫کسب‬‫درآمد‬ ‫تولید‬‫و‬‫توزیع‬‫ویروس‬‫با‬‫هدف‬‫کسب‬‫درآمد‬‫از‬‫طریق‬ ‫فروش‬‫نرم‬‫افزارهایی‬‫ضد‬‫ویروس‬
 5. 5. ‫صفحه‬5 ‫دوم‬ ‫نیمسال‬93-92 ‫کرم‬‫ها‬: ‫برنامه‬‫نرم‬‫افزاری‬‫کوچکی‬‫است‬‫که‬‫با‬‫استفاده‬‫از‬‫شبکه‬‫های‬‫کامپیوتری‬‫و‬‫اشکاالت‬‫برنامه‬‫ای‬(‫ح‬‫فره‬‫های‬ ‫امنیتی‬‫موجود‬)،‫اقدام‬‫به‬‫تکثیر‬‫خود‬‫می‬‫کنند‬‫و‬‫با‬‫تکثیر‬‫بیش‬‫از‬‫حد‬،‫خود‬ً‫ال‬‫عم‬‫سیستم‬‫ها‬‫را‬‫از‬‫ک‬‫ار‬‫می‬‫اندازند‬ ‫تروجان‬/‫اسب‬‫تراوا‬: ‫تروجان‬‫یا‬‫اسب‬،‫تراوا‬‫نوع‬‫خاصی‬‫از‬‫برنامه‬‫های‬‫مخرب‬‫هستند‬. ‫در‬‫برخی‬‫موارد‬‫با‬‫ادعای‬‫کمک‬‫به‬‫کاربر‬‫در‬‫زمینه‬‫رفع‬‫مشکالت‬‫کامپیوتر‬‫یا‬‫تحت‬‫عنوان‬‫بازی‬‫یا‬‫ب‬‫رنامه‬‫رایگان‬ ‫کاربر‬‫را‬‫فریب‬‫داده‬‫و‬‫پس‬‫از‬‫این‬‫که‬‫توسط‬‫کاربر‬‫به‬‫کامپیوتر‬‫او‬‫منتقل‬‫شد‬.‫اقدام‬‫به‬‫تخریب‬‫و‬‫ا‬‫نجام‬‫ماموریت‬ ‫های‬‫محول‬‫شده‬‫می‬‫نماید‬ ‫کد‬‫های‬‫جاسوس‬: ‫برنامه‬‫هایی‬‫که‬‫بعد‬‫از‬‫قرار‬‫گرفتن‬‫در‬‫کامپیوتر‬‫شروع‬‫به‬‫گرد‬‫آوری‬‫اطالعات‬،‫کرده‬‫اطالعات‬‫را‬‫برای‬‫مقاصد‬‫مخت‬‫لف‬‫از‬‫جمله‬ ‫تجاری‬‫و‬‫سیاسی‬‫جمع‬‫آوری‬‫کرده‬‫و‬‫برای‬‫مرکز‬‫کنترل‬‫خود‬‫ارسال‬‫می‬‫کنند‬. ‫انواع‬‫برنامه‬‫های‬‫مخرب‬ ‫ویروس‬: ‫ویروس‬‫یک‬‫قطعه‬‫نرم‬‫افزار‬‫کوچک‬‫ب‬‫وده‬ ‫که‬‫بر‬‫دوش‬‫یک‬‫برنامه‬‫حقیقی‬‫حمل‬‫می‬ ‫گردد‬
 6. 6. ‫صفحه‬6 ‫دوم‬ ‫نیمسال‬93-92 ‫نحوه‬‫گسترش‬‫و‬‫توزیع‬‫ویروس‬‫ها‬ •‫اجراي‬‫پرونده‬‫هاي‬‫ناشناس‬‫به‬‫وسیله‬‫ي‬‫کاربر‬‫روي‬‫کامپ‬‫یوتر‬. •‫ا‬‫نتقال‬‫از‬‫طریق‬CD،‫فالپی‬‫و‬‫یا‬‫کارت‬‫هاي‬‫حافظه‬‫از‬‫یک‬ ‫سیستم‬‫آلوده‬‫به‬‫سیستم‬‫دیگر‬. •‫انتقال‬‫از‬‫طریق‬‫شبکه‬.
 7. 7. ‫صفحه‬7 ‫دوم‬ ‫نیمسال‬93-92 ‫نشانه‬‫های‬‫وجود‬‫ویروس‬ •‫کاهش‬‫محسوس‬‫سرعت‬‫اجرای‬‫برنامه‬‫ها‬. •‫وجود‬‫پرونده‬‫های‬‫ناشناس‬. •‫درخواست‬‫اتصال‬‫به‬‫اینترنت‬‫از‬‫طرف‬‫برنامه‬‫های‬‫خاص‬. •‫کند‬‫شدن‬‫سرعت‬‫دریافت‬‫و‬‫ارسال‬‫های‬‫اینترنتی‬. •‫افزایش‬‫حجم‬‫اطالعات‬. •‫ناپدید‬‫و‬‫گم‬‫شدن‬‫اطالعات‬. •‫تخریب‬‫پرونده‬‫ها‬‫و‬‫اطالعات‬. •‫کار‬‫نکردن‬‫برخی‬‫از‬‫قطعات‬‫سخت‬‫افزاری‬.
 8. 8. ‫صفحه‬8 ‫دوم‬ ‫نیمسال‬93-92 ‫مقابله‬‫با‬‫ویروس‬‫ها‬ .1‫استفاده‬‫از‬‫دیوار‬‫آتش‬ .2‫احتناب‬‫از‬‫اجرای‬‫نرم‬‫افزارهای‬‫ناشناس‬ .3‫غیرفعال‬‫کردن‬‫راه‬‫اندازی‬‫از‬‫طریق‬‫سی‬‫دی‬‫و‬... .4‫غیر‬‫فعال‬‫کردن‬‫اجرای‬‫ماکروها‬‫در‬‫نرم‬‫افزارهای‬‫آفیس‬ .5‫عدم‬‫پذیرش‬‫ایمیل‬‫های‬‫ناشناس‬ .6‫نصب‬‫سرویس‬‫پک‬‫های‬‫مربوط‬‫به‬‫سیستم‬‫عامل‬‫و‬‫سایر‬‫نرم‬‫افزاره‬‫ا‬ .7‫استفاده‬‫از‬‫نرم‬‫افزارهای‬‫ضد‬،‫ویروس‬‫ضد‬‫جاسوس،امنیت‬‫شبکه‬‫و‬... .8‫استفاده‬‫از‬‫نرم‬‫افزارهای‬‫ضد‬popup .9‫عدم‬‫استفاده‬‫از‬‫نرم‬‫افزارهای‬‫اشتراک‬‫گذاری‬‫فایل‬ .10‫عدم‬‫ارتباط‬‫شبکه‬‫ای‬‫با‬‫پایگاه‬‫های‬‫ناشناخته‬‫و‬‫نامعتبر‬
 9. 9. ‫صفحه‬9 ‫دوم‬ ‫نیمسال‬93-92 ‫نرم‬‫افزارهای‬‫ضد‬‫ویروس‬ ‫به‬‫برنامه‬‫یا‬‫مجموعه‬‫ای‬‫از‬‫برنامه‬‫ها‬‫اطالق‬‫می‬‫شود‬‫ک‬‫ه‬: ‫برای‬‫محافظت‬‫از‬‫کامپیوترها‬‫در‬‫برابر‬‫‌ها‬‫س‬‫ویرو‬‫است‬‫فاده‬ ‫‌شوند‬‫ی‬‫م‬. ‫وظیفه‬‫اصلی‬‫نرم‬‫افزارهای‬‫ضد‬‫ویروس‬ .1‫شناسایی‬‫پرونده‬‫های‬‫آلوده‬‫به‬‫ویروس‬ .2‫پاکسازی‬‫آنهاست‬. ‫نحوه‬‫شناسایی‬‫ویروس‬‫ها‬‫توسط‬‫نرم‬‫افزار‬‫ضد‬‫ویروس‬ ‫ضد‬‫ویروس‬‫برای‬‫شناسایی‬‫ویروس‬،‫ها‬ ‫متن‬‫پرونده‬‫های‬‫موجود‬‫در‬‫کامپیوتر‬‫را‬‫با‬‫‌های‬‫ه‬‫نشان‬ ‫‌های‬‫س‬‫ویرو‬‫شناخته‬‫شده‬‫مقایسه‬‫‌نماید‬‫ی‬‫م‬. ‫از‬‫آنجایی‬‫که‬‫هر‬‫روز‬‫ویروس‬‫های‬‫جدیدی‬‫تولید‬‫و‬‫تکثیر‬‫می‬،‫شوند‬‫‌روز‬‫ه‬‫ب‬‫بودن‬‫‌افزا‬‫م‬‫نر‬‫رهای‬ ‫‌ویروس‬‫د‬‫ض‬‫به‬‫منظور‬‫شناسایی‬‫ویروس‬‫های‬‫جدید‬‫امری‬‫ضروری‬‫است‬‫و‬‫این‬‫امکان‬‫از‬‫طریق‬ ‫اتصال‬‫به‬‫اینترنت‬‫و‬‫سایت‬‫های‬‫به‬‫روز‬‫رسانی‬‫نرم‬‫افزار‬‫ضدویروس‬‫امکان‬‫پذیر‬‫است‬
 10. 10. ‫صفحه‬10 ‫دوم‬ ‫نیمسال‬93-92 ‫انواع‬‫نرم‬‫افزار‬‫های‬‫ضد‬‫ویروس‬
 11. 11. ‫صفحه‬11 ‫دوم‬ ‫نیمسال‬93-92 ‫نتیجه‬‫گیری‬ •‫گسترش‬‫ویروس‬‫های‬‫کامپیوتری‬‫مشابه‬‫‌های‬‫س‬‫ویرو‬‫بیولوژیک‬‫است‬‫و‬‫پس‬‫از‬‫وارد‬‫شدن‬‫به‬‫کامپ‬‫یوتر‬‫اقدامات‬ ‫غیرمنتظره‬‫ای‬‫را‬‫انجام‬‫می‬‫دهند‬. •‫عملکرد‬‫ویروس‬‫ها‬‫می‬‫تواند‬‫در‬‫راستای‬،‫تخریب‬‫جاسوسی‬‫یا‬‫کسب‬‫درآمد‬‫باشد‬. •‫انواع‬‫مختلف‬‫برنامه‬‫های‬‫مخرب‬‫عبارتند‬‫از‬:،‫ویروس‬،‫کرم‬‫و‬‫کدهای‬‫جاسوس‬. •‫مهم‬‫ترین‬‫روش‬‫های‬‫انتقال‬‫و‬‫گسترش‬‫ویروس‬‫ها‬‫عبارتند‬‫از‬:‫اجرای‬‫پرونده‬‫های‬‫ناشناس‬،‫انتقال‬‫ا‬‫ز‬‫طریق‬ CD‫و‬‫یا‬‫کارت‬‫های‬‫حافظه‬‫و‬‫انتقال‬‫از‬‫طریق‬‫شبکه‬. •‫ویروسی‬‫شدن‬‫کامپیوتر‬‫ممکن‬‫است‬‫موجب‬‫کاهش‬‫سرعت‬‫کامپیوتر،کند‬‫شدن‬‫سرعت‬‫دریافت‬‫و‬‫ارسال‬‫های‬ ،‫اینترنتی‬‫تخریب‬‫نرم‬‫افزاری‬‫یا‬‫سخت‬‫افزاری‬‫شود‬. •‫از‬‫مهم‬‫ترین‬‫روش‬‫های‬‫مقابله‬‫با‬‫برنامه‬‫های‬‫مخرب‬‫پیشگیری‬‫از‬‫انتقال‬‫آن‬‫به‬‫کامپیوتر‬‫است‬ •‫استفاده‬‫از‬‫برنامه‬‫های‬‫ضد‬‫ویروس‬‫برای‬‫جلوگیری‬‫از‬‫آلوده‬‫شدن‬‫کامپیوتر‬‫الزم‬‫است‬. •‫برنامه‬‫های‬‫ضد‬‫ویروس‬‫برای‬‫این‬‫که‬‫کارایی‬‫کافی‬‫داشته‬،‫باشند‬‫باید‬‫آخرین‬‫اطالعات‬‫را‬‫در‬‫مورد‬‫م‬‫شخصات‬ ‫ویروس‬‫ها‬‫که‬‫به‬‫صورت‬‫روزمره‬‫تولید‬‫و‬‫منتشر‬‫می‬،‫شوند‬‫داشته‬‫باشند‬‫برای‬‫این‬‫کار‬‫باید‬‫آن‬‫ها‬‫ر‬‫ا‬‫به‬‫صورت‬ ‫متناوب‬‫به‬‫روز‬‫رسانی‬‫کرد‬.
 12. 12. ‫صفحه‬12 ‫دوم‬ ‫نیمسال‬93-92 ‫منابع‬ [1] ‫.محمدعلی‬ ‫,عباسی‬ "‫رایانه‬ ‫کاربرد‬ ‫و‬ ‫",مبانی‬ ‫مدرسه‬ ‫,انتشارات‬ 1392. [2]. "Best Antivirus Software Review," [Online]. Available: http://anti-virus-software- review.toptenreviews.com/. [Accessed 2014].
 13. 13. ‫صفحه‬13 ‫دوم‬ ‫نیمسال‬93-92 ‫شما‬ ‫حوصله‬ ‫و‬ ‫صبر‬ ‫از‬ ‫تشکر‬ ‫با‬

  Soyez le premier à commenter

  Identifiez-vous pour voir les commentaires

 • fatemehbarahooeinoor

  Mar. 29, 2019

ویروس هاي کامپیوتری و برنامه های مخرب اهداف ویروس ها انواع ویروس ها نحوه گسترش و توزیع ویروس ها نشانه های ویروسی شدن کامپیوتر مقابله با ویروس ها برنامه های ضد ویروس ویروس های کامپیوتری برنامه هایی هستند که مشابه ویروس‌های بیولوژیک گسترش یافته و پس از وارد شدن به کامپیوتر اقدامات غیرمنتظره ای را انجام می دهند.

Vues

Nombre de vues

290

Sur Slideshare

0

À partir des intégrations

0

Nombre d'intégrations

53

Actions

Téléchargements

12

Partages

0

Commentaires

0

Mentions J'aime

1

×