CORAK PENSEJARAHAN KOLONIAL

A
SJHK 3033
PENSEJARAHAN MALAYSIA
SOALAN:
Huraikan tujuan, corak dan bentuk penulisan pensejarahan Malaysia oleh
kolonial barat.
IPG KAMPUS PENDIDIKAN
TEKNIK
Disediakan oleh:
SITI NURALISHA BINTI ALI
2PISMP MATEMATIK 2
Dari sudut
bahasa,pensejarahan
diertikan sebagai karya
atau penulisan berkaitan
dengan sejarah, sumber
sejarah adalah dokumen
atau rekod sama ada
dalam bentuk bertulis
mahupun bercetak.
(Noresah, 2007)
Konsep
Pensejarahan
Barat
Pensejarahan Barat merujuk
kepada penulisan sejarah
negara yang dilakukan oleh
penulis barat berdasarkan
konteks Pensejarahan
Malaysia. Manakala penulis
barat pula merupakan
pegawai-pegawai berbangsa
Eropah dalam kalangan negara
yang pernah menakluki Tanah
Melayu seperti Portugis,
Belanda dan British.
(Khoo Kay Kim, 1975)
Para pegawai kolonial barat bertindak sebagai
orientalis selain menjadi pentadbir di Tanah
Melayu.Minda Orientalis dalam masyarakat
berkulit putih Eropah dan Amerika Utara
dibentuk oleh sistem pemikiran, kepercayaan
dan idealogi barat ketika mereka menjajah
kawasan “oriental”.
(Kamaruddin, 2007)
Motif
Utama
Penulisan
Menarik perhatian rakyat
tanah air mereka; sama ada
mendapatkan simpati,
bantuan kerajaan dalam
pelbagai bentuk atau
menarik pelaburan.
Menonjolkan keunggulan
bangsa dan budaya mereka
dengan memperbesarkan
serta membenarkan
peranan mereka dalam
sejarah negara mereka
duduki atau jajah.
Memperkecilkan peristiwa,
peranan dan tokoh-tokoh
tempatan dengan sindiran,
cemuhan dan ukuran nilai
barat.
Menunjukkan bahawa
mereka mewakili golongan
bangsa yang tinggi sosio-
budaya atau tamadunnya
daripada bangsa yang
mereka kuasai;
menampilkan imej sebagai
bangsa penyelamat ,
berkemanusiaan, berkuasa,
bersusila dan berwibawa.
Tujuan
Penulisan
Kolonial
Barat
Ilmiah
Kajian
terhadap
masyarakat
tempatan
Memahami
Masyarakat
Tempatan.
Laporan dan
tujuan rasmi.
Mengangkat
martabat
penjajahan
kolonial di
Tanah Melayu
Straits Branch
of Royal
Asiatic Society
(SBRAS)
Bil Tujuan Penerangan
i. Tujuan Ilmiah
 Dipengaruhi oleh era Rennaisance yang menggalakkan
kegiatan keilmuan di Eropah.
 Contoh:
Kajian dan Penulisan R.O Winstedt berkaitan adat perbomohan
di Tanah Melayu ketika itu untuk memenuhi tesisnya : “Shaman,
Siava and Sufi: A study of The Evolution of Malay Magic”
(Kamaruddin, 2007)
ii. Kajian
Terhadap
Masyarakat
Tempatan
 Membantu perkembangan pensejarahan Malaysia dalam
merangkumi pelbagai sudut yang tidak ditekankan dalam
pensejarahan tradisional seperti kebudayaan, amalan, adat
resam, dan cara masyarakat di Tanah Melayu ketika itu.
 Antara pegawai kolonial yang menyumbang kajian terhadap
masyarakat tempatan:
a) Stamford Raffles-mengkaji naskah undang-undang Melayu.
b) R.O Winstedt-mengkaji mengenal masyarakat Melayu berkenaan
kegiatan ekonomi, hikayat penglipur lara dan tatabahasa Melayu.
c) R.J Wilkilson-mengkaji masyarakat Sakai, masyarakat Perak dan
Undang-undang 99 Perak.
d) J.M Gullick-menulis tentang masyarakat tempatam semasa era
perjuangan kemederkaan.
Stamford Raffles
R.O Winstedt
R.J Wilkilson
Bil Tujuan Penerangan
iii. Memahami
Masyarakat
Tempatan
 Keinginan memahami tentang masyarakat tempatan di
Tanah Melayu.
 Contoh:
R.O Winstedt telah melakukan pelbagai kajian tentang
kebudayaan dan adat resam masyarakat melayu di Perak
termasuklah ritual seperti perbomohan pada ketika itu.
(Badriyah dan Liok Ee, 1975).
iv. Laporan dan
Tujuan Rasmi
 Setiap peristiwa yang berlaku di Tanah Melayu akan
dilaporkan kepada pihak pentadbiran kolonial British di
Pejabat Tanah Jajahan yang berpusat di London.
 Contoh laporan peristiwa:
Penentangan Tok Janggut di Kelantan dianggap sebagai
penderhaka kerana menentang sistem pentadbiran British
dan beberapa tokoh tempatan antaranya seperti
Dato’Bahaman dan Mat Kilau di Pahang, Mat Salleh di sabah
dan Rentap di Sarawak.
…
Bil Tujuan Penerangan
v. Mengangkat
Martabat
Penjajahan
Kolonial di
Tanah Melayu
 Motif mentamadunkan manusia di timur merupakan
alasan penjajahan orang Eropah ke Timur.
 Membuktikan kehebatan penjajahan dengan
membangunkan infrastruktur, kemajuan ekonomi,
pendidikan dan lain-lain.
 Mencatat setiap kejayaan dan pencapaian yang telah
berjaya dilaksanakan oleh pentadbiran mereka secara
terperinci supaya dapat mengangkat martabat bangsa
Inggeris sebagai bangsa paling bertamadun dan berkuasa
di dunia pada ketika itu.
vi. Straits Branch of
Royal Asiatic
Society
(SBRAS)
 Sebuah pertubuhan yang ditubuhkan oleh pegawai
kolonial di Negeri-negeri Selat (NNS) semasa pentadbiran
kolonial di Singapura.
 Matlamatnya adalah untuk mengumpul segala maklumat
yang berkaitan dengan NNS dan negeri-negeri Melayu
sekitarnya sebagai dokumentasi dan penyelidikan
terhadap masyarakat serta segala hal yang berkait dengan
Tanah Melayu.
Corak PenulisanPensejarahan
Kolonial Barat.
• Unsur Bias
• Prinsip atau Kepercayaan yang Dianggap Benar
• Sistem Perundangan Berasaskan Barat
• Menolak Unsur Mitos
• Penggunaan Tarikh dan Kronologi.
Unsur Bias: (1) pengadilan moral ke atas tokoh-tokoh pejuang
tempatan dalam penulisan pensejarahan kolonial.(2)
menganggap para pejuang sebagai penderhaka kerana
kononnya menentang Sultan mereka sendiri walhal mereka
sebenarnya menentang British, bukan Sultan.
Prinsip atau Kepercayaan yang Dianggap Benar:
(1)pegawai-pegawai British di Tanah Melayu telah
didoktrinkan dengan satu bentuk pemikiran,
pandangan, penulisan, pemikiran dan penelitian yang
direka bentuk oleh pelbagi institusi pendidikan dan
latihan bagi pegawai awam dan swasta kolonial.(2)
tanggapan rasmi, formal dan peribadi serta penelitian
dan tulisan mereka akan mewakili sudut pandang dan
kepentingan kuasa kolonial.
Corak Penulisam Pensejarahan Kolonial
Sistem Perundangan Berasaskan Barat: berpendapat bahawa
undang-undang adat di Tanah Melayu bersifat “digest” atau
ringkasan terhadap sebuah perundangan yang boleh diterima
pakai seperti di barat.
Cth: J. Rigby yang mengkaji Undang-undang 99 Perak dan R.J
Wilkinson yang mengkaji Undang-undang Adat Perpatih dan
Temenggung menolak undang-undang Melayu seperti Undang-
undang 99 Perak dan beberapa yang lain sebagai sebuah undang-
undang lengkap seperti “legal code” dalam perundangan Barat.
Menolak Unsur Mitos: penulisan Sentrik Eropah
dalam kalangan pegawai British dapat dilihat melalui
R.O Winstedt terhadap Hikayat Hang Tuah.
Kewujudan Hang Tuah sebagai Laksamana di Istana
Melaka ditolak oleh beliau. Hal ini kerana beliau
beranggapan watak Hang Tuah hanya sekadar mitos
seperti epik Hindu-Jawa .
Penggunaan Tarikh dan Kronologi.
Dalam penulisan sejarah kolonial, penggunaan
tarikh adalah amat penting dan tarikh adalah
merupakan merupakan sebahagian daripada
fakta sejarah.
Pandangan terhadap pensejarahan
Malaysia:
 Satu kajian yang menyeluruh terhadap
naskhah atau undang-undang Melayu
pada zama dahulu (saling berkaitan
dengan unsur tradisi seperti undang-
undang melayu)
Pandangan terhadap Naskhah
Perundangan Melayu:
• Berpendapat perlunya satu kajian yang
menyeluruh terhadap naskhah
undang-undang Melayu dan
hubungannya dengan teks serta
budaya tradisi kehidupan yang lain bagi
memerikan undang-undang adat
melayu secara keseluruhannya.
Pandangan terhadap Ekonomi:
• Semenanjung Tanah Melayu dan
sekitarnya mampu memenuhi
keperluan perdagangan India dan
Eropah.
• Tanah Melayu menjanjikan satu
peluang ekonomi dan pulangan
kepada sesiapa yang menguasai
persaingan di alam melayu.
Pandangan terhadap Masyarakat
Melayu:
• Masyarakat Melayu yang dilihatnya
tidak terlalu mngikut ajaran agama
secara mendalam dan hidup dalam
kesederhanaan.
• Masyarakat melayu menghormati
keturunan seseorang terutama
golongan bangsawan.
Stamford Raffles.
Karya
Stamford
Raffles
History Of Java
The Malay
Annal
“On the Melayu
Nation, With a
Translation of its
Maritime
Institutions.
Menerangkan tentang
sejarah Pulau Jawa
sejak zaman purbakala.
Menerangkan tentang
kajian Raffles terhadap
Sejarah Melayu
Jurnal dalam Royal Asiatic
Association (1816) berkait
dengan Undang-undang
Melaka.
Pandangan terhadap Pensejarahan Malaysia:
-Mengkritik pengarang Sejarah Melayu telah
mengasimilasikan semasa ketika itu dengan
unsur-unsur dongeng seperti cerita dewi-dewi.
-mengenalpasti perbezaan salinan dalam
beberapa naskhah Sejarah Melayu yang
menampakkan bagaimana Winstedt
berpendapat bahawa penyalin membuang jalan
cerita yang tidak sesuai dengan zamannya.
Pandangan terhadap Pensejarahan Berbentuk
Undang-undang:
-menolak serta merta pandangan Rigby dan
Wilkinson yang menganggap undang-undang
tradisional Melayu hanya bersifat digest semata-
mata.
-Berpandangan kedudukan undang-undang adalah
setaraf dengan legal code di Eropah disebabkan
penurunan authoriti ke atas perundangan tersebut.
Pandangan terhadap Kesusteraan Melayu:
-Berpendapat Hikayat Hang Tuah dipengaruhi
unsur-unsur Jawa-Hindu yang bersifat sastera Panji
yang mirip Hikayat Seri Rama dalam penulisannya
bertajuk “A History of Classical Malay Literature”
Pandangan terhadap Masyarakat:
-Pendidikan: Orang Melayu tidak patut diberi
pendidikan di peringkat yang terlampau tinggi
kerana beranggapan bahawa pendidikan untuk
golongan petani Melayu tidak harus melampaui
darjat hidup mereka yang rendah.
R.O Winstedt
Antara
Karya
Winstedt
Malaya: The Straits
Settlements and
The Federated and
Undefederated
Malay States (1923)
A History of Perak
1934
A History of Johore
(1932)
A History of Malaya
(1935)
R.J Wilkinson
Pandangan terhadap Pensejarahan Malaysia:
-Wilkinson menyatakan pensejarahan Malasia adalah undang-undang adat Melayu
yang tidak sepatutnya terpengaruh dengan maksud “code” dalam undang-undang
moden Inggeris yang telah melalui proses legistatif(perundangan).
-undang-undang Melayu lebih bercorak ikhtisar(adat resam).
Pandangan terhadap
Politik Perak:
-Raja Ismail sebagai
pemerintah Perak yang
sah dalam krisis
perebutan takhta di Perak
manakala Raja Abdullah
hanyalah seorang pewaris.
-Menolak permintaan
Raja Abdullah yang
memohon pas senjata
untuk baginda dan orang-
orang banginda daripada
Leftenan Gabenor.
Pandangan terhadap Perang
Laut:
-sukar untuk menentukan punca
sebenar kepada persengketaan
Ghee Hin dan Hai San di Larut.
-berpendapat bahawa
pentadbiran British di. P.Pinang
berada dalam dilema kerana
walaupun golongan Hai San
mempunyai jumlah ahli yang
kurang berbanding Ghee Hin,
namun mereka kebanyakan
pedagang kaya, pembuat dan
pengedar sejatan dan peluru di
Pulau Pinang .
Antara Penulisan R.J Wilkinson
• Mengkaji
mengenai
sejarah Perak
• Mengandungi
bab mengenai
Selangor dan
Perak.
• Berkait dengan
Acheh
• Buku berkait
dengan dialek
Suku Siak
A
vocabolary
of Central
Sakai 1915
The
Achehnese
1906
A History of
Perak
A History of
Peninsular
Malays
1920
Antara Pandangan J.M Gullick
Pensejarahan
Malaysia
Politik Tempatan
Masyarakat
Pandangan Gullick tentang
Pensejarahan Malaysia:
• Menjelaskan soal sentrik bukalah asas dalam
penulisan sejarah.
• Mengambil pendekatan yang tidak begitu bias
dalam penulisannya walaupun kajiannya
berkisar tentang kolonial.
Pandangan Gullick tentang Politik
Tempatan
• Berpendapat tiada keraguan kedudukan Raja
sebagai pemerintah di alam melayu sejak
sekian lama dan menyokong pemerintahan
beraja berpelembagaan untuk Malaya yang
merdeka
Pandangan Gullick tentang Masyarakat
• Kesan penjajahan kolonial ke atas Tanah
Melayu telah mewujudkan masyarakat Melayu
berbilang suku termasuklah Kerinchi,
Mandaling, Acheh dan Banjar melalui
penempatan mereka di Selangor dan Perak.
Rujukan
Hazman Azhar. (2013). Nota SJH3012 Bab5 Pensejarahan
Perspektif Kolonial. Dilayari pada 11.2.2016 dari
http://www.scribd.com/doc/141465970/Nota-
SJH3102-Bab-5- Pensejarahan-Perspektif-Kolonial
Johnny, M. (2015, JANUARY 16). THE LATEST NOTES:CONTOH
TUGASAN PENSEJARAHAN MALAYSIA(SJH 3013).
Dilayari pada 11.2.2016 dari
http://thelatestnotes.blogspot.my/2015/01/contohtug
asan- pensejarahan-malaysia.html
Muhd. Yusof Ibrahim. (2000). PENSEJARAHAN MALAYSIA
DALAM BAHASA ASING: SUMBANGAN ORANG-
ORANG PORTUGIS. In PENSEJARAHAN MALAYSIA
(pp. 98-119). Universiti Kebangsaan Malaysia.
1 sur 22

Recommandé

Bab 5 -pensejarahan-perspektif-kolonial par
Bab 5 -pensejarahan-perspektif-kolonialBab 5 -pensejarahan-perspektif-kolonial
Bab 5 -pensejarahan-perspektif-kolonialfiro HAR
19.1K vues25 diapositives
Bab-6-persoalan-malaysia-sentrik par
Bab-6-persoalan-malaysia-sentrikBab-6-persoalan-malaysia-sentrik
Bab-6-persoalan-malaysia-sentrikfiro HAR
13.4K vues26 diapositives
Bab-1-Pengenalan-pensejarahan-msia par
Bab-1-Pengenalan-pensejarahan-msiaBab-1-Pengenalan-pensejarahan-msia
Bab-1-Pengenalan-pensejarahan-msiafiro HAR
22.7K vues26 diapositives
Pensejarahan malaysia ( Corak Penulisan Koloniah Bersifat Euro-Centric ) par
Pensejarahan malaysia ( Corak Penulisan Koloniah Bersifat Euro-Centric )Pensejarahan malaysia ( Corak Penulisan Koloniah Bersifat Euro-Centric )
Pensejarahan malaysia ( Corak Penulisan Koloniah Bersifat Euro-Centric )FaFai S.
1.8K vues11 diapositives
Bab-3- Keunikan-karya-agung par
Bab-3- Keunikan-karya-agungBab-3- Keunikan-karya-agung
Bab-3- Keunikan-karya-agungfiro HAR
8.9K vues39 diapositives
Sejarah Lisan Tajuk 1 par
Sejarah Lisan Tajuk 1Sejarah Lisan Tajuk 1
Sejarah Lisan Tajuk 1Alif Akram
3.6K vues25 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Sulalatus Salatin/Wacana Sejarah Melayu par
Sulalatus Salatin/Wacana Sejarah MelayuSulalatus Salatin/Wacana Sejarah Melayu
Sulalatus Salatin/Wacana Sejarah MelayuAlif Akram
7K vues24 diapositives
Pensejarahan Malaysia Bab 6 par
Pensejarahan Malaysia Bab 6Pensejarahan Malaysia Bab 6
Pensejarahan Malaysia Bab 6Alif Akram
6K vues26 diapositives
Filologi Dalam Sejarah par
Filologi Dalam SejarahFilologi Dalam Sejarah
Filologi Dalam SejarahAlif Akram
2K vues16 diapositives
Tuhfat al nafis par
Tuhfat al nafisTuhfat al nafis
Tuhfat al nafisAlif Akram
2.8K vues26 diapositives
Nota Sejarah Lisan dan Pendokumentasian (Bab 1 : Kaedah dan Sumber Sejarah) (... par
Nota Sejarah Lisan dan Pendokumentasian (Bab 1 : Kaedah dan Sumber Sejarah) (...Nota Sejarah Lisan dan Pendokumentasian (Bab 1 : Kaedah dan Sumber Sejarah) (...
Nota Sejarah Lisan dan Pendokumentasian (Bab 1 : Kaedah dan Sumber Sejarah) (...FaFai S.
30.3K vues46 diapositives
182764707 nota-sjh3104-sejarah-lisan-dan-pendokumentasian-bab-1-docx par
182764707 nota-sjh3104-sejarah-lisan-dan-pendokumentasian-bab-1-docx182764707 nota-sjh3104-sejarah-lisan-dan-pendokumentasian-bab-1-docx
182764707 nota-sjh3104-sejarah-lisan-dan-pendokumentasian-bab-1-docxfiro HAR
14.9K vues25 diapositives

Tendances(20)

Sulalatus Salatin/Wacana Sejarah Melayu par Alif Akram
Sulalatus Salatin/Wacana Sejarah MelayuSulalatus Salatin/Wacana Sejarah Melayu
Sulalatus Salatin/Wacana Sejarah Melayu
Alif Akram7K vues
Pensejarahan Malaysia Bab 6 par Alif Akram
Pensejarahan Malaysia Bab 6Pensejarahan Malaysia Bab 6
Pensejarahan Malaysia Bab 6
Alif Akram6K vues
Filologi Dalam Sejarah par Alif Akram
Filologi Dalam SejarahFilologi Dalam Sejarah
Filologi Dalam Sejarah
Alif Akram2K vues
Tuhfat al nafis par Alif Akram
Tuhfat al nafisTuhfat al nafis
Tuhfat al nafis
Alif Akram2.8K vues
Nota Sejarah Lisan dan Pendokumentasian (Bab 1 : Kaedah dan Sumber Sejarah) (... par FaFai S.
Nota Sejarah Lisan dan Pendokumentasian (Bab 1 : Kaedah dan Sumber Sejarah) (...Nota Sejarah Lisan dan Pendokumentasian (Bab 1 : Kaedah dan Sumber Sejarah) (...
Nota Sejarah Lisan dan Pendokumentasian (Bab 1 : Kaedah dan Sumber Sejarah) (...
FaFai S.30.3K vues
182764707 nota-sjh3104-sejarah-lisan-dan-pendokumentasian-bab-1-docx par firo HAR
182764707 nota-sjh3104-sejarah-lisan-dan-pendokumentasian-bab-1-docx182764707 nota-sjh3104-sejarah-lisan-dan-pendokumentasian-bab-1-docx
182764707 nota-sjh3104-sejarah-lisan-dan-pendokumentasian-bab-1-docx
firo HAR14.9K vues
Pensejarahan Malaysia Bab 5 par Alif Akram
Pensejarahan Malaysia Bab 5Pensejarahan Malaysia Bab 5
Pensejarahan Malaysia Bab 5
Alif Akram1.3K vues
Karya sastera kanak kanak,remaja,dewasa & popular par Antasha Kamaruzzaman
Karya sastera kanak kanak,remaja,dewasa & popular Karya sastera kanak kanak,remaja,dewasa & popular
Karya sastera kanak kanak,remaja,dewasa & popular
Sejarah kesusasteraan melayu tradisional par MohdRainie
Sejarah kesusasteraan melayu tradisionalSejarah kesusasteraan melayu tradisional
Sejarah kesusasteraan melayu tradisional
MohdRainie15.3K vues
Sejarah Lisan Tajuk 2 par Alif Akram
Sejarah Lisan Tajuk 2Sejarah Lisan Tajuk 2
Sejarah Lisan Tajuk 2
Alif Akram2.7K vues
Peringkat kemahiran menulis par fitri norlida
Peringkat kemahiran menulis Peringkat kemahiran menulis
Peringkat kemahiran menulis
fitri norlida30.9K vues
1.8 kaitan kurikulum dengan kehidupan individu, masyarakat dan negara par firo HAR
1.8 kaitan kurikulum dengan kehidupan individu, masyarakat dan negara1.8 kaitan kurikulum dengan kehidupan individu, masyarakat dan negara
1.8 kaitan kurikulum dengan kehidupan individu, masyarakat dan negara
firo HAR3.8K vues
KERAJAAN KEDAH TUA DAN BERUAS par Santa Barbara
KERAJAAN KEDAH TUA DAN BERUAS KERAJAAN KEDAH TUA DAN BERUAS
KERAJAAN KEDAH TUA DAN BERUAS
Santa Barbara22.9K vues
ISU DAN CABARAN DALAM PENGUASAAN LITERASI (KUMPULAN 1).pdf par AnibintiMisran
ISU DAN CABARAN DALAM PENGUASAAN LITERASI (KUMPULAN 1).pdfISU DAN CABARAN DALAM PENGUASAAN LITERASI (KUMPULAN 1).pdf
ISU DAN CABARAN DALAM PENGUASAAN LITERASI (KUMPULAN 1).pdf
AnibintiMisran2.9K vues
Sulalatus Salatin/Wacana Sejarah Melayu par Alif Akram
Sulalatus Salatin/Wacana Sejarah MelayuSulalatus Salatin/Wacana Sejarah Melayu
Sulalatus Salatin/Wacana Sejarah Melayu
Alif Akram2.3K vues
FONETIK DAN FONOLOGI : ALAT-ALAT ARTIKULASI par Rafiza Diy
FONETIK DAN FONOLOGI : ALAT-ALAT ARTIKULASIFONETIK DAN FONOLOGI : ALAT-ALAT ARTIKULASI
FONETIK DAN FONOLOGI : ALAT-ALAT ARTIKULASI
Rafiza Diy52.4K vues

Similaire à CORAK PENSEJARAHAN KOLONIAL

Pitos 101 dr sah par
Pitos 101 dr sahPitos 101 dr sah
Pitos 101 dr sahCikgusainsCikgusejarah
744 vues19 diapositives
Pitos 101 dr sah par
Pitos 101 dr sahPitos 101 dr sah
Pitos 101 dr sahCikgusainsCikgusejarah
516 vues19 diapositives
Pluraliti dan masyarakat pluralistik di malaysia (terkini) par
Pluraliti dan masyarakat pluralistik di malaysia (terkini)Pluraliti dan masyarakat pluralistik di malaysia (terkini)
Pluraliti dan masyarakat pluralistik di malaysia (terkini)Norisuwanah Jaffar
70.3K vues31 diapositives
Perkembangan penulisan sejarah di indonesia par
Perkembangan penulisan sejarah di indonesiaPerkembangan penulisan sejarah di indonesia
Perkembangan penulisan sejarah di indonesiaMuthii Orisinil
9K vues19 diapositives
Syarifudin, proposal pergerakan dakwah imam rijali par
Syarifudin, proposal pergerakan dakwah imam rijaliSyarifudin, proposal pergerakan dakwah imam rijali
Syarifudin, proposal pergerakan dakwah imam rijaliSyarifudin Amq
388 vues19 diapositives
Syarifudin, proposal pergerakan dakwah imam rijali par
Syarifudin, proposal pergerakan dakwah imam rijaliSyarifudin, proposal pergerakan dakwah imam rijali
Syarifudin, proposal pergerakan dakwah imam rijaliSyarifudin Amq
326 vues19 diapositives

Similaire à CORAK PENSEJARAHAN KOLONIAL(20)

Pluraliti dan masyarakat pluralistik di malaysia (terkini) par Norisuwanah Jaffar
Pluraliti dan masyarakat pluralistik di malaysia (terkini)Pluraliti dan masyarakat pluralistik di malaysia (terkini)
Pluraliti dan masyarakat pluralistik di malaysia (terkini)
Norisuwanah Jaffar70.3K vues
Perkembangan penulisan sejarah di indonesia par Muthii Orisinil
Perkembangan penulisan sejarah di indonesiaPerkembangan penulisan sejarah di indonesia
Perkembangan penulisan sejarah di indonesia
Muthii Orisinil9K vues
Syarifudin, proposal pergerakan dakwah imam rijali par Syarifudin Amq
Syarifudin, proposal pergerakan dakwah imam rijaliSyarifudin, proposal pergerakan dakwah imam rijali
Syarifudin, proposal pergerakan dakwah imam rijali
Syarifudin Amq388 vues
Syarifudin, proposal pergerakan dakwah imam rijali par Syarifudin Amq
Syarifudin, proposal pergerakan dakwah imam rijaliSyarifudin, proposal pergerakan dakwah imam rijali
Syarifudin, proposal pergerakan dakwah imam rijali
Syarifudin Amq326 vues
Bab 2 potret hubungan etnik par Anonymous
Bab 2 potret hubungan etnikBab 2 potret hubungan etnik
Bab 2 potret hubungan etnik
Anonymous 7.2K vues
11. akibat perluasan kolonialisme dan imperialisme di indonesia. par SMA Negeri 9 KERINCI
11. akibat perluasan kolonialisme dan imperialisme di indonesia.11. akibat perluasan kolonialisme dan imperialisme di indonesia.
11. akibat perluasan kolonialisme dan imperialisme di indonesia.
SEJARAH TINGKATAN 4 (PERKEMBANGAN DI EROPAH) par Nursyuhadah Rahwi
SEJARAH TINGKATAN 4 (PERKEMBANGAN DI EROPAH)SEJARAH TINGKATAN 4 (PERKEMBANGAN DI EROPAH)
SEJARAH TINGKATAN 4 (PERKEMBANGAN DI EROPAH)
Nursyuhadah Rahwi40.6K vues
Asal usul bahasa dan bangsa melayu (artikel) par ShirleyEu1
Asal usul bahasa dan bangsa melayu (artikel)Asal usul bahasa dan bangsa melayu (artikel)
Asal usul bahasa dan bangsa melayu (artikel)
ShirleyEu1373 vues
Kuliah 1 2.ppt tm par Shy Pool
Kuliah 1 2.ppt tmKuliah 1 2.ppt tm
Kuliah 1 2.ppt tm
Shy Pool644 vues
~Nota sejarah tingkatan 4~ par Tee Kok Ann
~Nota sejarah tingkatan 4~~Nota sejarah tingkatan 4~
~Nota sejarah tingkatan 4~
Tee Kok Ann6.4K vues
Kemunculantamadunawalmanusia.... par Sam Syech
Kemunculantamadunawalmanusia....Kemunculantamadunawalmanusia....
Kemunculantamadunawalmanusia....
Sam Syech547 vues

Plus de Alif Akram

TPACK In Education par
TPACK In EducationTPACK In Education
TPACK In EducationAlif Akram
1.5K vues8 diapositives
kelebihan Menggunakan Flash Card Dalam Sejarah par
kelebihan Menggunakan Flash Card Dalam Sejarahkelebihan Menggunakan Flash Card Dalam Sejarah
kelebihan Menggunakan Flash Card Dalam SejarahAlif Akram
924 vues4 diapositives
Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran par
Teknologi Dalam Pengajaran dan PembelajaranTeknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran
Teknologi Dalam Pengajaran dan PembelajaranAlif Akram
10.3K vues22 diapositives
SJHK 3013 Perlembagaan British di Tanah Melayu par
SJHK 3013 Perlembagaan British di Tanah MelayuSJHK 3013 Perlembagaan British di Tanah Melayu
SJHK 3013 Perlembagaan British di Tanah MelayuAlif Akram
586 vues1 diapositive
Pengenalan Keusahawanan - RBT par
Pengenalan Keusahawanan - RBTPengenalan Keusahawanan - RBT
Pengenalan Keusahawanan - RBTAlif Akram
1.1K vues39 diapositives
Pengeluaran dan Pengurusan Inventori Dalam Perniagaan par
Pengeluaran dan Pengurusan Inventori Dalam PerniagaanPengeluaran dan Pengurusan Inventori Dalam Perniagaan
Pengeluaran dan Pengurusan Inventori Dalam PerniagaanAlif Akram
14.2K vues15 diapositives

Plus de Alif Akram(20)

TPACK In Education par Alif Akram
TPACK In EducationTPACK In Education
TPACK In Education
Alif Akram1.5K vues
kelebihan Menggunakan Flash Card Dalam Sejarah par Alif Akram
kelebihan Menggunakan Flash Card Dalam Sejarahkelebihan Menggunakan Flash Card Dalam Sejarah
kelebihan Menggunakan Flash Card Dalam Sejarah
Alif Akram924 vues
Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran par Alif Akram
Teknologi Dalam Pengajaran dan PembelajaranTeknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran
Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran
Alif Akram10.3K vues
SJHK 3013 Perlembagaan British di Tanah Melayu par Alif Akram
SJHK 3013 Perlembagaan British di Tanah MelayuSJHK 3013 Perlembagaan British di Tanah Melayu
SJHK 3013 Perlembagaan British di Tanah Melayu
Alif Akram586 vues
Pengenalan Keusahawanan - RBT par Alif Akram
Pengenalan Keusahawanan - RBTPengenalan Keusahawanan - RBT
Pengenalan Keusahawanan - RBT
Alif Akram1.1K vues
Pengeluaran dan Pengurusan Inventori Dalam Perniagaan par Alif Akram
Pengeluaran dan Pengurusan Inventori Dalam PerniagaanPengeluaran dan Pengurusan Inventori Dalam Perniagaan
Pengeluaran dan Pengurusan Inventori Dalam Perniagaan
Alif Akram14.2K vues
Campuran Pemasaran - Promosi Perniagaan par Alif Akram
Campuran Pemasaran - Promosi PerniagaanCampuran Pemasaran - Promosi Perniagaan
Campuran Pemasaran - Promosi Perniagaan
Alif Akram1.3K vues
Kepentingan Pemasaran Dalam Perniagaan (4P) par Alif Akram
Kepentingan Pemasaran Dalam Perniagaan (4P)Kepentingan Pemasaran Dalam Perniagaan (4P)
Kepentingan Pemasaran Dalam Perniagaan (4P)
Alif Akram10.4K vues
Fungsi Pengurusan Dalam Perniagaan RBT1054 par Alif Akram
Fungsi Pengurusan Dalam Perniagaan RBT1054Fungsi Pengurusan Dalam Perniagaan RBT1054
Fungsi Pengurusan Dalam Perniagaan RBT1054
Alif Akram1.7K vues
Aktiviti Perniagaan RBT 1054 par Alif Akram
Aktiviti Perniagaan RBT 1054Aktiviti Perniagaan RBT 1054
Aktiviti Perniagaan RBT 1054
Alif Akram3.9K vues
Entiti Perniagaan par Alif Akram
Entiti PerniagaanEntiti Perniagaan
Entiti Perniagaan
Alif Akram197 vues
Perniagaan Dan Persekitaran par Alif Akram
Perniagaan Dan Persekitaran Perniagaan Dan Persekitaran
Perniagaan Dan Persekitaran
Alif Akram545 vues
Asas Perniagaan Dan Keusahawanan par Alif Akram
Asas Perniagaan Dan KeusahawananAsas Perniagaan Dan Keusahawanan
Asas Perniagaan Dan Keusahawanan
Alif Akram5.4K vues
Interpersonal dan Intrapersonal par Alif Akram
Interpersonal dan IntrapersonalInterpersonal dan Intrapersonal
Interpersonal dan Intrapersonal
Alif Akram1.6K vues
Wacana Penulisan par Alif Akram
Wacana Penulisan Wacana Penulisan
Wacana Penulisan
Alif Akram6.8K vues
Perjanjian Perdagangan par Alif Akram
Perjanjian PerdaganganPerjanjian Perdagangan
Perjanjian Perdagangan
Alif Akram1.5K vues
Pensejarahan Malaysia bab 4 par Alif Akram
Pensejarahan Malaysia bab 4Pensejarahan Malaysia bab 4
Pensejarahan Malaysia bab 4
Alif Akram912 vues
Undang undang kedah par Alif Akram
Undang undang kedahUndang undang kedah
Undang undang kedah
Alif Akram13K vues
Hikayat Abdullah par Alif Akram
Hikayat Abdullah Hikayat Abdullah
Hikayat Abdullah
Alif Akram2.5K vues

Dernier

3. LKPD STATISTIKA.pdf par
3. LKPD STATISTIKA.pdf3. LKPD STATISTIKA.pdf
3. LKPD STATISTIKA.pdfazizdesi
12 vues30 diapositives
Royyan A. Dzakiy - Be an Inspiring Student Leader in The Digital Era [22 Aug ... par
Royyan A. Dzakiy - Be an Inspiring Student Leader in The Digital Era [22 Aug ...Royyan A. Dzakiy - Be an Inspiring Student Leader in The Digital Era [22 Aug ...
Royyan A. Dzakiy - Be an Inspiring Student Leader in The Digital Era [22 Aug ...razakroy
21 vues86 diapositives
RAGAM BAHASA INDONESIA par
RAGAM BAHASA INDONESIARAGAM BAHASA INDONESIA
RAGAM BAHASA INDONESIAAzmiMustafa4
21 vues6 diapositives
PELAKSANAAN & Link2 MATERI Workshop _"Pembangunan SDM_INDONESIA EMAS 2045". par
PELAKSANAAN & Link2 MATERI Workshop _"Pembangunan SDM_INDONESIA EMAS 2045".PELAKSANAAN & Link2 MATERI Workshop _"Pembangunan SDM_INDONESIA EMAS 2045".
PELAKSANAAN & Link2 MATERI Workshop _"Pembangunan SDM_INDONESIA EMAS 2045".Kanaidi ken
79 vues66 diapositives
RENCANA & Link2 MATERI Workshop _"Implementasi Ide Pembangunan SDM_INDONESIA... par
RENCANA & Link2 MATERI Workshop _"Implementasi Ide Pembangunan SDM_INDONESIA...RENCANA & Link2 MATERI Workshop _"Implementasi Ide Pembangunan SDM_INDONESIA...
RENCANA & Link2 MATERI Workshop _"Implementasi Ide Pembangunan SDM_INDONESIA...Kanaidi ken
12 vues49 diapositives
BEST PRACTISE UNDHA USUK BASA JAWA.pdf par
BEST PRACTISE UNDHA USUK BASA JAWA.pdfBEST PRACTISE UNDHA USUK BASA JAWA.pdf
BEST PRACTISE UNDHA USUK BASA JAWA.pdfDidikSupriyadi6
46 vues8 diapositives

Dernier(20)

3. LKPD STATISTIKA.pdf par azizdesi
3. LKPD STATISTIKA.pdf3. LKPD STATISTIKA.pdf
3. LKPD STATISTIKA.pdf
azizdesi12 vues
Royyan A. Dzakiy - Be an Inspiring Student Leader in The Digital Era [22 Aug ... par razakroy
Royyan A. Dzakiy - Be an Inspiring Student Leader in The Digital Era [22 Aug ...Royyan A. Dzakiy - Be an Inspiring Student Leader in The Digital Era [22 Aug ...
Royyan A. Dzakiy - Be an Inspiring Student Leader in The Digital Era [22 Aug ...
razakroy21 vues
PELAKSANAAN & Link2 MATERI Workshop _"Pembangunan SDM_INDONESIA EMAS 2045". par Kanaidi ken
PELAKSANAAN & Link2 MATERI Workshop _"Pembangunan SDM_INDONESIA EMAS 2045".PELAKSANAAN & Link2 MATERI Workshop _"Pembangunan SDM_INDONESIA EMAS 2045".
PELAKSANAAN & Link2 MATERI Workshop _"Pembangunan SDM_INDONESIA EMAS 2045".
Kanaidi ken79 vues
RENCANA & Link2 MATERI Workshop _"Implementasi Ide Pembangunan SDM_INDONESIA... par Kanaidi ken
RENCANA & Link2 MATERI Workshop _"Implementasi Ide Pembangunan SDM_INDONESIA...RENCANA & Link2 MATERI Workshop _"Implementasi Ide Pembangunan SDM_INDONESIA...
RENCANA & Link2 MATERI Workshop _"Implementasi Ide Pembangunan SDM_INDONESIA...
Kanaidi ken12 vues
PELAKSANAAN & Link2 MATERI Training _"TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE (TPM)". par Kanaidi ken
PELAKSANAAN & Link2 MATERI Training _"TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE (TPM)".PELAKSANAAN & Link2 MATERI Training _"TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE (TPM)".
PELAKSANAAN & Link2 MATERI Training _"TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE (TPM)".
Kanaidi ken16 vues
RENCANA & Link2 MATERI Training _"SERVICE EXCELLENCE" _di Rumah Sakit. par Kanaidi ken
RENCANA & Link2 MATERI Training _"SERVICE EXCELLENCE" _di Rumah Sakit.RENCANA & Link2 MATERI Training _"SERVICE EXCELLENCE" _di Rumah Sakit.
RENCANA & Link2 MATERI Training _"SERVICE EXCELLENCE" _di Rumah Sakit.
Kanaidi ken14 vues
PPT PENKOM ALVIN.pptx par Alfin61471
PPT PENKOM ALVIN.pptxPPT PENKOM ALVIN.pptx
PPT PENKOM ALVIN.pptx
Alfin6147111 vues
Capacity Building Kekerasan Seksual dan Peranan kampus.pdf par Irawan Setyabudi
Capacity Building Kekerasan Seksual dan Peranan kampus.pdfCapacity Building Kekerasan Seksual dan Peranan kampus.pdf
Capacity Building Kekerasan Seksual dan Peranan kampus.pdf
ppt biologi katabolisme lemak dan protein pptx par raraksm12
ppt biologi katabolisme lemak dan protein pptxppt biologi katabolisme lemak dan protein pptx
ppt biologi katabolisme lemak dan protein pptx
raraksm1258 vues
TugasPPT6_NormanAdjiPangestu _E1G022079.pptx par NormanAdji
TugasPPT6_NormanAdjiPangestu _E1G022079.pptxTugasPPT6_NormanAdjiPangestu _E1G022079.pptx
TugasPPT6_NormanAdjiPangestu _E1G022079.pptx
NormanAdji16 vues
tugas PPT_Chita putri_E1G022007.pptx par chitaputrir30
tugas PPT_Chita putri_E1G022007.pptxtugas PPT_Chita putri_E1G022007.pptx
tugas PPT_Chita putri_E1G022007.pptx
chitaputrir3017 vues
Bimtek Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga.pdf par Irawan Setyabudi
Bimtek Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga.pdfBimtek Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga.pdf
Bimtek Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga.pdf

CORAK PENSEJARAHAN KOLONIAL

 • 1. SJHK 3033 PENSEJARAHAN MALAYSIA SOALAN: Huraikan tujuan, corak dan bentuk penulisan pensejarahan Malaysia oleh kolonial barat. IPG KAMPUS PENDIDIKAN TEKNIK Disediakan oleh: SITI NURALISHA BINTI ALI 2PISMP MATEMATIK 2
 • 2. Dari sudut bahasa,pensejarahan diertikan sebagai karya atau penulisan berkaitan dengan sejarah, sumber sejarah adalah dokumen atau rekod sama ada dalam bentuk bertulis mahupun bercetak. (Noresah, 2007) Konsep Pensejarahan Barat Pensejarahan Barat merujuk kepada penulisan sejarah negara yang dilakukan oleh penulis barat berdasarkan konteks Pensejarahan Malaysia. Manakala penulis barat pula merupakan pegawai-pegawai berbangsa Eropah dalam kalangan negara yang pernah menakluki Tanah Melayu seperti Portugis, Belanda dan British. (Khoo Kay Kim, 1975) Para pegawai kolonial barat bertindak sebagai orientalis selain menjadi pentadbir di Tanah Melayu.Minda Orientalis dalam masyarakat berkulit putih Eropah dan Amerika Utara dibentuk oleh sistem pemikiran, kepercayaan dan idealogi barat ketika mereka menjajah kawasan “oriental”. (Kamaruddin, 2007)
 • 3. Motif Utama Penulisan Menarik perhatian rakyat tanah air mereka; sama ada mendapatkan simpati, bantuan kerajaan dalam pelbagai bentuk atau menarik pelaburan. Menonjolkan keunggulan bangsa dan budaya mereka dengan memperbesarkan serta membenarkan peranan mereka dalam sejarah negara mereka duduki atau jajah. Memperkecilkan peristiwa, peranan dan tokoh-tokoh tempatan dengan sindiran, cemuhan dan ukuran nilai barat. Menunjukkan bahawa mereka mewakili golongan bangsa yang tinggi sosio- budaya atau tamadunnya daripada bangsa yang mereka kuasai; menampilkan imej sebagai bangsa penyelamat , berkemanusiaan, berkuasa, bersusila dan berwibawa.
 • 5. Bil Tujuan Penerangan i. Tujuan Ilmiah  Dipengaruhi oleh era Rennaisance yang menggalakkan kegiatan keilmuan di Eropah.  Contoh: Kajian dan Penulisan R.O Winstedt berkaitan adat perbomohan di Tanah Melayu ketika itu untuk memenuhi tesisnya : “Shaman, Siava and Sufi: A study of The Evolution of Malay Magic” (Kamaruddin, 2007) ii. Kajian Terhadap Masyarakat Tempatan  Membantu perkembangan pensejarahan Malaysia dalam merangkumi pelbagai sudut yang tidak ditekankan dalam pensejarahan tradisional seperti kebudayaan, amalan, adat resam, dan cara masyarakat di Tanah Melayu ketika itu.  Antara pegawai kolonial yang menyumbang kajian terhadap masyarakat tempatan: a) Stamford Raffles-mengkaji naskah undang-undang Melayu. b) R.O Winstedt-mengkaji mengenal masyarakat Melayu berkenaan kegiatan ekonomi, hikayat penglipur lara dan tatabahasa Melayu. c) R.J Wilkilson-mengkaji masyarakat Sakai, masyarakat Perak dan Undang-undang 99 Perak. d) J.M Gullick-menulis tentang masyarakat tempatam semasa era perjuangan kemederkaan.
 • 7. Bil Tujuan Penerangan iii. Memahami Masyarakat Tempatan  Keinginan memahami tentang masyarakat tempatan di Tanah Melayu.  Contoh: R.O Winstedt telah melakukan pelbagai kajian tentang kebudayaan dan adat resam masyarakat melayu di Perak termasuklah ritual seperti perbomohan pada ketika itu. (Badriyah dan Liok Ee, 1975). iv. Laporan dan Tujuan Rasmi  Setiap peristiwa yang berlaku di Tanah Melayu akan dilaporkan kepada pihak pentadbiran kolonial British di Pejabat Tanah Jajahan yang berpusat di London.  Contoh laporan peristiwa: Penentangan Tok Janggut di Kelantan dianggap sebagai penderhaka kerana menentang sistem pentadbiran British dan beberapa tokoh tempatan antaranya seperti Dato’Bahaman dan Mat Kilau di Pahang, Mat Salleh di sabah dan Rentap di Sarawak. …
 • 8. Bil Tujuan Penerangan v. Mengangkat Martabat Penjajahan Kolonial di Tanah Melayu  Motif mentamadunkan manusia di timur merupakan alasan penjajahan orang Eropah ke Timur.  Membuktikan kehebatan penjajahan dengan membangunkan infrastruktur, kemajuan ekonomi, pendidikan dan lain-lain.  Mencatat setiap kejayaan dan pencapaian yang telah berjaya dilaksanakan oleh pentadbiran mereka secara terperinci supaya dapat mengangkat martabat bangsa Inggeris sebagai bangsa paling bertamadun dan berkuasa di dunia pada ketika itu. vi. Straits Branch of Royal Asiatic Society (SBRAS)  Sebuah pertubuhan yang ditubuhkan oleh pegawai kolonial di Negeri-negeri Selat (NNS) semasa pentadbiran kolonial di Singapura.  Matlamatnya adalah untuk mengumpul segala maklumat yang berkaitan dengan NNS dan negeri-negeri Melayu sekitarnya sebagai dokumentasi dan penyelidikan terhadap masyarakat serta segala hal yang berkait dengan Tanah Melayu.
 • 9. Corak PenulisanPensejarahan Kolonial Barat. • Unsur Bias • Prinsip atau Kepercayaan yang Dianggap Benar • Sistem Perundangan Berasaskan Barat • Menolak Unsur Mitos • Penggunaan Tarikh dan Kronologi.
 • 10. Unsur Bias: (1) pengadilan moral ke atas tokoh-tokoh pejuang tempatan dalam penulisan pensejarahan kolonial.(2) menganggap para pejuang sebagai penderhaka kerana kononnya menentang Sultan mereka sendiri walhal mereka sebenarnya menentang British, bukan Sultan. Prinsip atau Kepercayaan yang Dianggap Benar: (1)pegawai-pegawai British di Tanah Melayu telah didoktrinkan dengan satu bentuk pemikiran, pandangan, penulisan, pemikiran dan penelitian yang direka bentuk oleh pelbagi institusi pendidikan dan latihan bagi pegawai awam dan swasta kolonial.(2) tanggapan rasmi, formal dan peribadi serta penelitian dan tulisan mereka akan mewakili sudut pandang dan kepentingan kuasa kolonial. Corak Penulisam Pensejarahan Kolonial
 • 11. Sistem Perundangan Berasaskan Barat: berpendapat bahawa undang-undang adat di Tanah Melayu bersifat “digest” atau ringkasan terhadap sebuah perundangan yang boleh diterima pakai seperti di barat. Cth: J. Rigby yang mengkaji Undang-undang 99 Perak dan R.J Wilkinson yang mengkaji Undang-undang Adat Perpatih dan Temenggung menolak undang-undang Melayu seperti Undang- undang 99 Perak dan beberapa yang lain sebagai sebuah undang- undang lengkap seperti “legal code” dalam perundangan Barat. Menolak Unsur Mitos: penulisan Sentrik Eropah dalam kalangan pegawai British dapat dilihat melalui R.O Winstedt terhadap Hikayat Hang Tuah. Kewujudan Hang Tuah sebagai Laksamana di Istana Melaka ditolak oleh beliau. Hal ini kerana beliau beranggapan watak Hang Tuah hanya sekadar mitos seperti epik Hindu-Jawa . Penggunaan Tarikh dan Kronologi. Dalam penulisan sejarah kolonial, penggunaan tarikh adalah amat penting dan tarikh adalah merupakan merupakan sebahagian daripada fakta sejarah.
 • 12. Pandangan terhadap pensejarahan Malaysia:  Satu kajian yang menyeluruh terhadap naskhah atau undang-undang Melayu pada zama dahulu (saling berkaitan dengan unsur tradisi seperti undang- undang melayu) Pandangan terhadap Naskhah Perundangan Melayu: • Berpendapat perlunya satu kajian yang menyeluruh terhadap naskhah undang-undang Melayu dan hubungannya dengan teks serta budaya tradisi kehidupan yang lain bagi memerikan undang-undang adat melayu secara keseluruhannya. Pandangan terhadap Ekonomi: • Semenanjung Tanah Melayu dan sekitarnya mampu memenuhi keperluan perdagangan India dan Eropah. • Tanah Melayu menjanjikan satu peluang ekonomi dan pulangan kepada sesiapa yang menguasai persaingan di alam melayu. Pandangan terhadap Masyarakat Melayu: • Masyarakat Melayu yang dilihatnya tidak terlalu mngikut ajaran agama secara mendalam dan hidup dalam kesederhanaan. • Masyarakat melayu menghormati keturunan seseorang terutama golongan bangsawan. Stamford Raffles.
 • 13. Karya Stamford Raffles History Of Java The Malay Annal “On the Melayu Nation, With a Translation of its Maritime Institutions. Menerangkan tentang sejarah Pulau Jawa sejak zaman purbakala. Menerangkan tentang kajian Raffles terhadap Sejarah Melayu Jurnal dalam Royal Asiatic Association (1816) berkait dengan Undang-undang Melaka.
 • 14. Pandangan terhadap Pensejarahan Malaysia: -Mengkritik pengarang Sejarah Melayu telah mengasimilasikan semasa ketika itu dengan unsur-unsur dongeng seperti cerita dewi-dewi. -mengenalpasti perbezaan salinan dalam beberapa naskhah Sejarah Melayu yang menampakkan bagaimana Winstedt berpendapat bahawa penyalin membuang jalan cerita yang tidak sesuai dengan zamannya. Pandangan terhadap Pensejarahan Berbentuk Undang-undang: -menolak serta merta pandangan Rigby dan Wilkinson yang menganggap undang-undang tradisional Melayu hanya bersifat digest semata- mata. -Berpandangan kedudukan undang-undang adalah setaraf dengan legal code di Eropah disebabkan penurunan authoriti ke atas perundangan tersebut. Pandangan terhadap Kesusteraan Melayu: -Berpendapat Hikayat Hang Tuah dipengaruhi unsur-unsur Jawa-Hindu yang bersifat sastera Panji yang mirip Hikayat Seri Rama dalam penulisannya bertajuk “A History of Classical Malay Literature” Pandangan terhadap Masyarakat: -Pendidikan: Orang Melayu tidak patut diberi pendidikan di peringkat yang terlampau tinggi kerana beranggapan bahawa pendidikan untuk golongan petani Melayu tidak harus melampaui darjat hidup mereka yang rendah. R.O Winstedt
 • 15. Antara Karya Winstedt Malaya: The Straits Settlements and The Federated and Undefederated Malay States (1923) A History of Perak 1934 A History of Johore (1932) A History of Malaya (1935)
 • 16. R.J Wilkinson Pandangan terhadap Pensejarahan Malaysia: -Wilkinson menyatakan pensejarahan Malasia adalah undang-undang adat Melayu yang tidak sepatutnya terpengaruh dengan maksud “code” dalam undang-undang moden Inggeris yang telah melalui proses legistatif(perundangan). -undang-undang Melayu lebih bercorak ikhtisar(adat resam). Pandangan terhadap Politik Perak: -Raja Ismail sebagai pemerintah Perak yang sah dalam krisis perebutan takhta di Perak manakala Raja Abdullah hanyalah seorang pewaris. -Menolak permintaan Raja Abdullah yang memohon pas senjata untuk baginda dan orang- orang banginda daripada Leftenan Gabenor. Pandangan terhadap Perang Laut: -sukar untuk menentukan punca sebenar kepada persengketaan Ghee Hin dan Hai San di Larut. -berpendapat bahawa pentadbiran British di. P.Pinang berada dalam dilema kerana walaupun golongan Hai San mempunyai jumlah ahli yang kurang berbanding Ghee Hin, namun mereka kebanyakan pedagang kaya, pembuat dan pengedar sejatan dan peluru di Pulau Pinang .
 • 17. Antara Penulisan R.J Wilkinson • Mengkaji mengenai sejarah Perak • Mengandungi bab mengenai Selangor dan Perak. • Berkait dengan Acheh • Buku berkait dengan dialek Suku Siak A vocabolary of Central Sakai 1915 The Achehnese 1906 A History of Perak A History of Peninsular Malays 1920
 • 18. Antara Pandangan J.M Gullick Pensejarahan Malaysia Politik Tempatan Masyarakat
 • 19. Pandangan Gullick tentang Pensejarahan Malaysia: • Menjelaskan soal sentrik bukalah asas dalam penulisan sejarah. • Mengambil pendekatan yang tidak begitu bias dalam penulisannya walaupun kajiannya berkisar tentang kolonial.
 • 20. Pandangan Gullick tentang Politik Tempatan • Berpendapat tiada keraguan kedudukan Raja sebagai pemerintah di alam melayu sejak sekian lama dan menyokong pemerintahan beraja berpelembagaan untuk Malaya yang merdeka
 • 21. Pandangan Gullick tentang Masyarakat • Kesan penjajahan kolonial ke atas Tanah Melayu telah mewujudkan masyarakat Melayu berbilang suku termasuklah Kerinchi, Mandaling, Acheh dan Banjar melalui penempatan mereka di Selangor dan Perak.
 • 22. Rujukan Hazman Azhar. (2013). Nota SJH3012 Bab5 Pensejarahan Perspektif Kolonial. Dilayari pada 11.2.2016 dari http://www.scribd.com/doc/141465970/Nota- SJH3102-Bab-5- Pensejarahan-Perspektif-Kolonial Johnny, M. (2015, JANUARY 16). THE LATEST NOTES:CONTOH TUGASAN PENSEJARAHAN MALAYSIA(SJH 3013). Dilayari pada 11.2.2016 dari http://thelatestnotes.blogspot.my/2015/01/contohtug asan- pensejarahan-malaysia.html Muhd. Yusof Ibrahim. (2000). PENSEJARAHAN MALAYSIA DALAM BAHASA ASING: SUMBANGAN ORANG- ORANG PORTUGIS. In PENSEJARAHAN MALAYSIA (pp. 98-119). Universiti Kebangsaan Malaysia.