Pensejarahan Malaysia Bab 5

A

Credit To : Hazman Azhar (IPDA) Pensejarahan Malaysia Bab 5 ini menceritakan mengenai penulisan sejarah Tanah Melayu pada zaman penjajahan kolonial British. Penulisan sejarah pada ketika ini lebih terfokus kepada Sentrik Barat. Hal ini adalah kerana pensejarahan ini ditulis sebagai laporan dan dihantar kepada orang atasan di Britain.

1
Nota
Pensejarahan Malaysia (SJH3102)
hazmanazhar© 2013
BAHAGIAN LIMA:
PENSEJARAHAN MALAYSIA
DARIPADA PERSPEKTIF PENULISAN KOLONIAL
5.1 KONSEP PENSEJARAHAN BARAT
 Pensejarahan Barat dalam konteks pensejarahan Malaysia merujuk kepada
penulisan sejarah negara ini yang dilakukan oleh para penulis Barat.
 Penulis Barat tersebut merujuk kepada para pegawai berbangsa Eropah dari
kalangan negara yang pernah menjajah Tanah Melayu seperti Portugis, Belanda dan
British.
 Di pihak Portugis misalnya, setelah menakluk Melaka pada tahun 1511, terdapat
beberapa orang pegawai Portugis di Melaka pada ketika itu yang menulis mengenai
Tanah Melayu seperti Tome Pires dalam bukunya, Suma Oriental.
 Selain itu, Muhammad Yusoff Hashim (1986) turut memperincikan para pegawai
Portugis yang membuat catatan mengenai Melaka dan alam Melayu termasuklah:
1. Joao de Barros dalam bukunya de Asia;
2. Alfonso de Alburquerque Jr. dalam bukunya The Commentaries of the
Great Alfonso Dalboquerque Second Viceroy of India;
3. Dua karya Manuel Godinho de Eredia - 1. Report on Golden
Chersonese dan 2. Description of Malacca, Meridional India and Cathay
4. Diogo do Couto - Decada
 Seterusnya, kemunculan kuasa kolonial British di Tanah Melayu telah merancakkan
lagi penulisan pensejarahan Barat di Tanah Melayu.
 Para pegawai British di Tanah Melayu, bukan sahaja hadir sebagai seorang
pentadbir ke Tanah Melayu, akan tetapi turut bertindak sebagai seorang orientalis.
2
Nota
Pensejarahan Malaysia (SJH3102)
hazmanazhar© 2013
 Menurut Kamaruddin Md. Said, minda orientalis dalam kalangan masyarakat kulit
putih Eropah dan Amerika Utara dibentuk oleh sistem pemikiran, kepercayaan dan
ideologi Barat ketika mereka menjajah kawasan “oriental” - iaitu satu jolokan untuk
kawasan Asia termasuklah alam Melayu.
 Para orientalis Barat dalam kalangan pegawai kolonial di Tanah Melayu telah
memainkan peranan penting mereka dalam mengkaji dan menyelidik mengenai
masyarakat tempatan yang dijajah mereka dari segi budaya, bahasa, kesusasteraan,
cara hidup dan segala macam yang berkait dengan masyarakat tempatan.
 Antara pegawai kolonial British yang memainkan peranan penting dalam mengkaji
dan melakukan penyelidikan mengenai masyarakat tempatan di Tanah Melayu
termasuklah Stamford Raffles, R.O Winstedt, R.J. Wilkinson, J.M. Gullick, , J.Rigby
dll.
 Selain itu, terdapat juga mubaligh-mubaligh Kristian yang memainkan peranan
penting dalam menulis hal berkaitan pensejarahan Malaysia seperti W.G Shellabear
yang banyak mengkaji naskhah-naskhah kesusasteraan Melayu seperti Hikayat
Hang Tuah, Sejarah Melayu, Hikayat Seri Rama dll.
 Kemunculan tokoh penulis Barat yang menulis berkaitan pensejarahan Malaysia ini
telah mewujudkan satu penulisan sejarah yang bercorak euro-centric dalam
pensejarahan Malaysia.
 Seterusnya, era selepas kemerdekaan negara juga menyaksikan ramai ahli
akademik Barat yang cenderung untuk melakukan kajian ke atas sejarah Malaysia
yang bersifat ilmiah. Antaranya termasuklah:
1. A.C Milner (1982) dalam kajiannya iaitu Kerajaan: Malay Politics on the
Eve of Colonial Rule;
2. Carl. A.Trocki dalam penulisannya iaitu Prince of Pirates: the
Temenggong Development of Johor and Singapore 1784-1885;
3. R. Bonney (1974) dalam penulisannya iaitu Kedah 1771-1821: The
Search for Security and Independence;
4. Andaya & Andaya (1982) dalam penulisan mereka iaitu A History of
Malaysia.
3
Nota
Pensejarahan Malaysia (SJH3102)
hazmanazhar© 2013
Kepentingan Fakta dalam Pensejarahan Barat
 Berbanding dengan hasil pensejarahan tradisional Melayu seperti Hikayat Raja-raja
Pasai, Sejarah Melayu dan lain-lain yang dilihat menyimpang daripada penulisan
sejarah yang berbentuk ilmiah, penulisan pensejarahan Barat di Tanah Melayu dilihat
lebih mementing keabsahan dan penggunaan sumber dalam penulisan sejarah.
 Hal ini kerana, zaman Rennaisance di Eropah telah banyak membantu
perkembangan ilmu pengetahuan termasuklah dalam bidang sejarah.
 Pada abad ke-19 misalnya, Leopold Von Ranke, seorang profesor sejarah dari
Universiti Berlin, Jerman telah memainkan peranan penting dalam perkembangan
pensejarahan moden di Barat di mana sejarah dianggap sebagai satu bidang ilmu
yang mempunyai disiplin pengkajiannya yang tersendiri.
 Menerusi pensejarahan moden yang diperkenalkan Von Ranke, beliau
menganjurkan supaya sejarah haruslah “ditulis seperti yang sebenarnya terjadi” dan
setiap fakta sejarah perlulah bersandar kepada penggunaan sumber yang asli.
 Kaedah pensejarahan moden yang dipelopori oleh Leopold Von Ranke telah
merebak ke seluruh Eropah dan menjadi asas kepada pensejarahan Barat pada
masa tersebut.
 Disebabkan konsep pensejarahan Barat yang dilihat mementingkan sumber dan
fakta dalam pensejarahan, para pegawai British yang melakukan kajian dan
penulisan ke atas pensejarahan Malaysia telah menulis berdasarkan kaedah
pensejarahan moden yang dikemukakan oleh Leopold Von Ranke.
 Kebergantungan para penulis kolonial terhadap fakta dalam penulisan mereka dapat
dilihat melalui penolakan peristiwa yang bersifat lagenda dan mitos dalam
sebahagian besar karya pensejarahan Melayu tradisional.
 Kepentingan fakta dalam penulisan dapat dilihat melalui R.O Winstedt misalnya yang
telah membaca dan mengkaji teks Hikayat Hang Tuah sebelum memuatkan
analisisnya mengenai hikayat tersebut dalam bukunya A History of Malay Literature
(1939) dan membuat perbandingan dan mendapati hikayat tersebut mempunyai
pengaruh epik Ramayana.
4
Nota
Pensejarahan Malaysia (SJH3102)
hazmanazhar© 2013
Perbandingan Konsep Pensejarahan Barat dan Alam Melayu
1. Fakta VS Mitis-Legendaris
 Menurut R.Roolvink, pensejarahan tradisional Melayu terpecah kepada dua
bahagian iaitu bahagian pertama yang penuh dengan mitis-legendaris iaitu hal-hal
berkait dengan mitos dan lagenda dan bahagian kedua yang lebih bersifat sejarah.
 Oleh itu, pensejarahan tradisional Melayu dilihat bercampur baur di antara perkara
mitos dan lagenda yang tidak diterima dalam sejarah serta fakta sejarah yang
terselindung di sebalik hal-hal yang bersifat mitos dan lagenda tersebut.
 Berbeza pula dengan konsep pensejarahan Barat, penulisan pensejarahannya dilihat
lebih berfokus dan berpandu kepada fakta sejarah dan pembuktiannya.
 Pensejarahan Barat menolak penulisan yang berbentuk lagenda dan mitos dalam
penulisan seseorang sejarawan.
2. Genre Penulisan:
 Antara sumber pensejarahan Melayu tradisional yang penting adalah karya
kesusasteraan Melayu tradisional yang meliputi pelbagai genre penulisan seperti
sastera kitab (keagamaan), undang-undang Melayu lama, epik, pelbagai bentuk
puisi, pelbagai cabang sastera rakyat (penglipur lara, cerita jenaka, teladan dll) serta
sastera istana.
 Penulisan pensejarahan Barat pula dibuat dalam bentuk penulisan naratif dan
deskriptif yang bercorak ilmiah.
3. Tema Penulisan:
 Tema penulisan dalam penulisan pensejarahan tradisional Melayu tidak lari daripada
membicarakan soal salasilah keturunan raja-raja, naratif berkaitan dengan jatuh
bangun sesebuah kerajaan serta aturan dan perjalanan sesebuah kerajaan.
5
Nota
Pensejarahan Malaysia (SJH3102)
hazmanazhar© 2013
 Apabila pengaruh kolonial Inggeris mula menguasai Tanah Melayu, tema penulisan
sejarah kolonial mulai meluas. Tema penulisan sejarah di Tanah Melayu pada ketika
itu termasuklah sejarah pentadbiran British di Tanah Melayu, sejarah yang berkait
dengan masyarakat, budaya, bahasa dsb.
 Para pegawai kolonial mengkaji hal-hal berkaitan teks kesusasteraan Melayu,
bahasa dan ilmu-ilmu dalam bahasa Melayu, kepercayaan, adat-resam, agama dan
corak kehidupan masyarakat di Tanah Melayu.
4. Penggunaan Tarikh dan Kronologi:
 Karya pensejarahan tradisional Melayu tidak mementingkan penggunaan tarikh dan
kronologi dalam penulisan mereka.
 Hanya karya pensejarahan Melayu seperti Tuhfat al-Nafis, Misa Melayu dan Undang-
undang Kedah yang mencatitkan penggunaan tarikh dalam penulisan mereka.
 Dalam penulisan sejarah kolonial, penggunaan tarikh adalah amat penting dan tarikh
adalah merupakan sebahagian daripada fakta sejarah.
5. Bersifat Kajian dan Penggunaan Sumber:
 Karya-karya pensejarahan tradisional Melayu dibuat tanpa kajian dan lebih
berpandukan kepada pemikiran dan intelek para penulisnya.
 Walaupun sebahagian penulisan pensejarahan Melayu dilihat mengambil sumber-
sumber daripada penulisan lain untuk dimuatkan dalam penulisan mereka,
pernyataan sumber tidak dinyatakan dalam penulisan mereka.
 Sebagai contoh, penulisan Bustanus Salatin yang menggalurkan kembali sejarah
raja-raja Melayu semestinya merujuk sumber seperti Sejarah Melayu atau sumber
Pahang dalam penulisannya, akan tetapi penulisnya, Syeikh Nuruddin al-Raniri tidak
menjelaskan mengenai sumber penulisannya.
6
Nota
Pensejarahan Malaysia (SJH3102)
hazmanazhar© 2013
 Berbeza dengan penulisan kolonial, penggunaan sumber dinyatakan secara jelas
seperti penulisan Frank Swettenham (1907) dalam bukunya British Malaya yang
menceritakan mengenai kemasukan pengaruh kolonial dan pentadbirannya di Tanah
Melayu yang diambil daripada rekod-rekod kerajaan Negeri-negeri Selat dan Negeri-
negeri Melayu Bersekutu sesuai dengan kedudukannya sebagai Gabenor NNMB
sebelumnya.
 Selain itu, dalam melakukan kajian terhadap amalan dan kepercayaan tertentu
masyarakat Melayu, para pengkaji kolonial sanggup menemui orang-orang sumber
bagi mendapatkan fakta penulisan yang tepat seperti R.O Winstedt yang melakukan
kajian terhadap amalan perbomohan dan upacara keramat dalam kalangan
masyarakat Melayu.
 Beliau telah melihat sendiri ritual-ritual perbomohan di Tanah Melayu pada masa
tersebut sebelum menulis hasil kajiannya iaitu Shaman, Saiva and Sufi: A Study of
the Evolution of Malay Magic yang diterbitkan pada tahun 1925.
 Dalam membantu memahami budaya dan bahasa masyarakat tempatan juga, para
penulis kolonial turut mendapatkan bantuan daripada para pemikir tempatan.
 Contohnya, W.G Shellabear telah mendapatkan bantuan daripada Sulaiman bin
Muhammed Nur dalam mengkaji hikayat Melayu seperti Hikayat Hang Tuah dan
Hikayat Seri Rama, selain berkerjasama menerbitkan Kitab Kiliran Budi, kitab
pepatah Melayu pada tahun 1909.
6. Perbezaan Sentrik dan Bias:
 Dalam pensejarahan Melayu tradisional, kecenderungan penulisannya dilihat
berlegar ke arah golongan pemerintah dan istana.
 Sebagai contoh, Bustanus Salatin karangan Syeikh Nuruddin ar-Raniri dilihat
cenderung untuk mengagung-agungkan Sultan Acheh pada ketika itu, Sultan
Iskandar Thani manakala Tuhfat al-Nafis pula terlalu mengagungkan suku Bugis
dalam istana Riau pada ketika itu.
7
Nota
Pensejarahan Malaysia (SJH3102)
hazmanazhar© 2013
 Kecenderungan ini berlaku disebabkan oleh keterikatan para penulis dan pujangga
istana terhadap titah dan perintah diraja ke atas mereka yang dititahkan untuk
menulis kitab-kitab sejarah tersebut.
 Misalnya, Tun Seri Lanang telah menyelenggara dan melengkapkan kitab Sulalatus
Salatin (Sejarah Melayu) atas perintah Yang diPertuan Raja di Hilir Sultan Abdullah
Mu'ayat Syah ibni'l Sultan Abdul Jalil Syah setelah dibawa oleh Orang Kaya Suguh
dari Goa/Gowa.
 Dalam kalangan penulis kolonial pula, kecenderungan mereka menulis pula dapat
dilihat melalui penulisan mereka yang bersifat euro-centric.
 Euro-centric merujuk kepada perspektif dan pemikiran yang melihat semua perkara
di dalam dunia ini menerusi perspektif Eropah.
 Menurut Kamaruddin Md. Said (2007), doktrin euro-centric dalam kalangan pegawai
kolonial adalah disebabkan oleh sistem latihan pegawai dan institut pendidikan di
Eropah yang menanamkan doktrin bahawa bangsa Eropah adalah bertamadun dan
mempunyai martabat yang tinggi berbanding negara-negara jajahan mereka.
 Sebagai contoh, ketika menulis mengenai penentangan pahlawan tempatan
terhadap pentadbiran British di Tanah Melayu seperti Tok Janggut, Mat Kilau, Haji
Abdul Rahman Limbong dll, British menganggap mereka sebagai penderhaka
sedangkan para penulis tempatan kemudiannya menganggap mereka sebagai
seorang pejuang.
8
Nota
Pensejarahan Malaysia (SJH3102)
hazmanazhar© 2013
5.2 TUJUAN PENULISAN KOLONIAL
Tujuan penulisan kolonial di Tanah Melayu dilihat mempunyai beberapa tujuan yang utama.
Antaranya termasuklah:
1. Mengangkat Martabat Penjajahan Kolonial di Tanah Melayu:
 Penjajahan Eropah ke Timur seringkali berselindung di sebalik usaha
mentamadunkan manusia di Timur.
 Oleh itu, adalah penting kepada penjajah kolonial dalam membuktikan kegiatan
pentadbiran mereka di Tanah Melayu yang dianggap mampu membawa kemodenan
dan ketamadunan di Tanah Melayu dari segi kemajuan ekonomi, pendidikan,
infrastruktur dan sebagainya.
 Bagi membuktikan kejayaan pentadbiran mereka, penulisan sejarah adalah penting
dalam memperincikan segala pencapaian yang telah dilaksanakan oleh pentadbiran
mereka di Tanah Melayu sekaligus mengangkat martabat bangsa Inggeris sebagai
bangsa yang dianggap paling bertamadun dan berkuasa di dunia pada ketika itu.
 Penulisan Frank Swettenham (1907) dalam buku British Malaya telah
menggambarkan bagaimana beliau cuba menunjukkan kemampuan pentadbiran
kolonial di bawah beliau sebagai Gabenor di NNMB pada waktu tersebut.
2. Laporan dan Tujuan Rasmi:
 Sebahagian daripada penulisan terhadap peristiwa sejarah dibuat atas tujuan rasmi
iaitu untuk melaporkan sesuatu peristiwa kepada pihak pentadbiran kolonial British.
 Pegawai kolonial British yang berhubung terus dengan Pejabat Tanah Jajahan
British di London memerlukan mereka untuk melaporkan sesuatu peristiwa kepada
pegawai atasan.
 Sebagai contoh, peristiwa penentangan Tok Janggut di Kelantan telah dilaporkan
oleh pegawai British dan beliau dianggap sebagai seorang penderhaka.
9
Nota
Pensejarahan Malaysia (SJH3102)
hazmanazhar© 2013
3. Kajian terhadap Masyarakat Tempatan:
 Tidak dinafikan, para pegawai kolonial dilihat sangat membantu perkembangan
pensejarahan di Malaysia dalam mencakupi pelbagai aspek yang tidak ditekankan
oleh pensejarahan tradisional Melayu seperti kebudayaan, amalan, adat-resam dan
cara hidup masyarakat di Tanah Melayu pada ketika itu.
 Sejak tahun 1887, para pegawai kolonial di Tanah Melayu menyumbang kepada
penulisan jurnal dalam pelbagai aspek berkaitan masyarakat di Tanah Melayu dari
segi bahasa, budaya, sejarah dsb dalam jurnal keluaran khas yang dikenali sebagai
Journal of the Royal Asiatic Society.
 Antara pegawai kolonial yang banyak menyumbang kepada kajian terhadap
masyarakat tempatan termasuklah:
1. Stamford Raffles yang banyak mengkaji mengenai naskhah undang-
undang Melayu;
2. R.O Winstedt yang mengkaji mengenai masyarakat Melayu berkenaan
kegiatan ekonomi mereka, hikayat penglipurlara dan tatabahasa Melayu;
3. R.J Wilkilson yang mengkaji masyarakat Sakai, masyarakat Perak dan
Undang-undang 99 Perak;
4. J.M Gullick yang banyak menulis tentang masyarakat tempatan ketika era
perjuangan kemerdekaan;
5. Dan lain-lain.
4. Memahami Masyarakat Tempatan:
 Antara tujuan lain para pegawai kolonial mengkaji dan menulis berkaitan dengan
penduduk tempatan adalah disebabkan keinginan mereka untuk lebih memahami
tentang masyarakat tempatan di Tanah Melayu pada ketika itu.
 Sebagai contoh, R.O Winstedt telah melakukan pelbagai kajian sesuai dengan
kedudukannya sebagai seorang pegawai pendidikan di Tanah Melayu pada ketika itu
dalam memahami kebudayaan dan adat resam masyarakat Melayu di Perak
termasuklah yang melibatkan ritual seperti perbomohan.
10
Nota
Pensejarahan Malaysia (SJH3102)
hazmanazhar© 2013
5. Tujuan Ilmiah:
 Sejak era Rennaisance, kemunculan universiti-universiti di Eropah telah
menggalakkan lagi kegiatan keilmuan di Eropah.
 Kemunculan Universiti dengan keilmuan moden menyebabkan masyarakat Eropah
menjadi sebuah masyarakat yang berilmu.
 Oleh itu, maka tidak hairanlah sekiranya tujuan penulisan oleh sebahagian tokoh
kolonial di Tanah Melayu adalah untuk memenuhi keperluan ilmiah di negara
mereka.
 Sebagai contoh, menurut Kamaruddin Md. Said (2007), kajian dan penulisan R.O
Winstedt berkaitan adat perbomohan di Tanah Melayu pada masa itu adalah untuk
memenuhi tesisnya yang bertajuk Shaman, Saiva and Sufi: A Study of the Evolution
of Malay Magic.
 Beliau kemudiannya telah berjaya dianugerahkan Ijazah DLitt. daripada Universiti
Oxford pada tahun 1920.
6. SBRAS:
 Ketika menguasai Negeri-negeri Selat, pentadbiran kolonial di Singapura pada ketika
itu telah menubuhkan satu Pertubuhan yang bernama Straits Branch of Royal Asiatic
Society yang dianggotai oleh para pegawai kolonial di NNS.
 Tujuan penubuhan pertubuhan ini adalah untuk mengumpul segala maklumat yang
berkait dengan Negeri-negeri Selat dan negeri-negeri Melayu sekitarnya sebagai
dokumentasi dan penyelidikan terhadap masyarakat dan segala hal yang berkait
dengan Tanah Melayu.
 Sehingga kini, SBRAS muncul antara pertubuhan yang aktif menerbitkan jurnal
berkaitan sejarah dan informasi berkait dengan Malaysia dan kini dikenali sebagai
MBRAS.
11
Nota
Pensejarahan Malaysia (SJH3102)
hazmanazhar© 2013
5.3 CORAK PENULISAN PENSEJARAHAN KOLONIAL
 Corak penulisan kolonial di Tanah Melayu adalah bersifat euro-centric.
 Sebagai contoh, para penulis pensejarahan kolonial di Tanah Melayu cenderung
untuk melakukan penulisan yang dilihat bias terhadap pentadbiran kolonial yang
dianggap sebagai membawa pelbagai perubahan di Tanah Melayu.
 Menurut Khoo Kay Kim, hal ini terjadi kerana kebanyakan pegawai British telah
muncul sebagai pegawai merangkap penyelidik dan penulis kepada pensejarahan
kolonial di Tanah Melayu.
 Para pegawai British ini pula telah didoktrinkan dengan satu bentuk pemikiran,
pandangan, penulisan, pemikiran dan penelitian yang direka bentuk oleh pelbagai
institusi pendidikan dan latihan bagi pegawai awam (dan swasta) kolonial yang telah
membina tanggapan rasmi, formal dan peribadi tentang betapa rendahnya martabat
masyarakat dan budaya peribumi berbanding ketinggian dan martabat masyarakat
dan budaya Barat. (Kamaruddin Md. Said, 2007)
 Indoktrinasi ke atas para pegawai kolonial di tanah jajahan mereka ini telah
menyebabkan segala penelitian dan tulisan mereka dengan sendirinya akan
mewakili sudut pandang dan kepentingan kuasa kolonial, dan mereka tidak perlu
sensitif pada sudut pandang dan kepentingan masyarakat tempatan.
 Corak penulisan yang bersifat euro-centric ini jelas dalam kebanyakan daripada
penulisan mereka.
 Sebagai contoh, J.Rigby yang mengkaji Undang-undang 99 Perak dan R.J Wilkinson
yang mengkaji Undang-undang Adat Perpatih dan Temenggung menolak undang-
undang Melayu seperti Undang-undang 99 Perak dan beberapa yang lain sebagai
sebuah undang-undang lengkap seperti legal code dalam perundangan Barat.
 Mereka berpendapat, undang-undang adat di Tanah Melayu sebaliknya hanya
bersifat digest iaitu hanya bersifat intisari terhadap sebuah perundangan yang boleh
diterima pakai seperti di Barat.
12
Nota
Pensejarahan Malaysia (SJH3102)
hazmanazhar© 2013
 Hal ini jelas menunjukkan bagaimana para penulis kolonial cuba melihat undang-
undang adat di Tanah Melayu dari sudut perundangan kolonial sedangkan perkara
ini adalah berbeza sama sekali. (Jelani Harun, 2008)
 Penulisan yang bercorak euro-centric dalam pensejarahan kolonial di Tanah Melayu
juga dapat dilihat melalui penulisan para pegawai British yang dilihat mengangkat
kejayaan pentadbiran kolonial di Tanah Melayu.
 Sebagai contoh, Frank Swettenham (1907) dalam bukunya British Malaya secara
jelas menceritakan sebahagian pengalamannya sebagai pegawai dan Gabenor di
NNMB serta kejayaan campurtangan British di negeri-negeri Melayu.
 Selain itu, penulisan euro-centric dalam kalangan pegawai British dapat dilihat
melalui ulasan R.O Winstedt terhadap Hikayat Hang Tuah. Beliau menolak
kewujudan Hang Tuah sebagai seorang Laksamana di Istana Melaka kerana
beranggapan kewujudan pengaruh sastera panji (epik Jawa) dalam Hikayat Hang
Tuah menjadikan watak Hang Tuah tidak lebih daripada sekadar mitos seperti epik-
epik Hindu-Jawa yang lainnya.
 Penulisan yang bercorak euro-centric dalam pensejarahan kolonial di Tanah Melayu
telah mewujudkan sikap bias mereka dalam melakukan pengadilan moral ke atas
tokoh-tokoh tertentu dalam penulisan mereka.
 Para pejuang tempatan yang menentang pentadbiran kolonial British di Tanah
Melayu seperti Tok Janggut di Kelantan, Haji Abdul Rahman Limbong di
Terengganu, Mat Kilau di Pahang dan lain-lain dianggap sebagai penderhaka kerana
kononnya menentang Sultan mereka sendiri walhal para pejuang tersebut
menentang British dan bukannya Sultan mereka.
 Hanya apabila munculnya penulisan sejarah yang bersentrikkan tempatan,
baharulah para penentang British ini diangkat sebagai para pejuang.
13
Nota
Pensejarahan Malaysia (SJH3102)
hazmanazhar© 2013
5.4 KEBOLEHPERCAYAAN PENSEJARAHAN KOLONIAL
 Kebolehpercayaan merujuk kepada kemampuan untuk mempercayai atau mengakui
akan benarnya sesuatu penulisan itu.
 Dalam konteks pensejarahan kolonial di Tanah Melayu, tahap kebolehpercayaan
terhadap pensejarahan kolonial sebenarnya bergantung kepada keobjektifan
seseorang penulis itu sendiri dalam melakukan penulisannya.
 Walaupun kebanyakan penulis kolonial bersifat euro-centric, hal ini tidaklah
bermakna segala pandangan dan hasil penulisan mereka harus ditolak bulat-bulat.
Malah, persoalan sentrik ini sebenarnya telah menimbulkan banyak pertikaian dan
perdebatan.
 Walaupun pensejarahan bersifat euro-centric mempunyai biasnya yang tersendiri
dalam hal tertentu, John Bastin melihat pengenalan penulisan pensejarahan yang
bersentrik tempatan hanya akan menjadikan penulisan sejarah ditulis dalam
semangat nasionalisme yang sempit.
 Malah, John Bastin menolak dakwaan bahawa penulisan sejarah kolonial yang
bersifat euro-centric menyebabkan penulisan sejarah menjadi bias dan tidak objektif.
 Menurut pendapat J.M Gullick pula, persoalan sentrik bukanlah sesuatu yang penting
dalam penulisan sejarah.
 Dalam hal yang berkait dengan kebolehpercayaan terhadap pensejarahan kolonial
ini, hasil perdebatan berkenaan sentrik penulisan sejarah di Malaysia merumuskan
bahawa kebanyakan daripada penulisan kolonial diterima dan dihargai dalam
membantu menambah rujukan terhadap pensejarahan Malaysia.
 Walaubagaimanapun, sebahagian pendapat dan pandangan para penulis kolonial
yang dilihat sinikal dan terlampau objektif dalam meneliti sumber pensejarahan
tradisional Melayu seperti yang dilakukan oleh R.J Wilkinson.
 Para sejarawan tempatan menolak pandangan para pengkaji kolonial yang dilihat
cuba untuk menidakkan karya-karya pensejarahan tradisional Melayu dengan
berpandangan bahawa para pengkaji kolonial itu tidak layak untuk mengkaji sebuah
karya tempatan dengan berpandu kepada euro-centric.
14
Nota
Pensejarahan Malaysia (SJH3102)
hazmanazhar© 2013
 Sebaliknya, walaupun karya pensejarahan tradisional Melayu seperti Sejarah Melayu
dilihat bercampur di antara persoalan sejarah, mitos dan lagenda, namun para
penulis kolonial tidak patut menidakkan sumber pensejarahan ini kerana
berdasarkan perbandingan dengan sumber sezaman dari Siam, China dll ternyata
kebanyakan peristiwa sejarah yang dicatat dalam Sejarah Melayu ada asasnya.
 Oleh itu, para sejarawan tempatan melihat bahawa penulisan dan pengadilan para
penulis kolonial terhadap sesuatu isu atau perkara yang dilihat terlalu bias dan
bersentrik Eropah harus ditolak dan dilakukan semula berdasarkan disiplin ilmu
sejarah yang moden.
 Selain itu, sikap pengadilan para penulis Barat yang dilihat bukan sahaja terlalu bias
akan tetapi sampai ke tahap memperlekeh pensejarahan tradisional Melayu juga
ditolak dan tidak diterima. Antaranya termasuklah pandangan J.C Bottoms terhadap
pensejarahan tradisional Melayu yang agak tidak rasional. Menurut beliau, “Sejarah
bagi orang Melayu bukan satu ilmu atau seni. Apa yang paling digemari ialah
lagenda, fantasi dan omong kosong”.
 Walaubagaimanapun, kebanyakan penulisan kolonial masih boleh dipercayai dan
diterima sebagai salah satu sumber pensejarahan Malaysia terutamanya hal-hal
berkaitan kajian mereka mengenai cara hidup dan amalan masyarakat serta hal-hal
berkait dengan ekonomi dan pentadbiran British ketika di Tanah Melayu.
 Selain itu, Tregonning dalam bukunya, “Malayan History” mengulas akan kelemahan
pensejarahan Barat yang dilihat beliau seolah-olah lebih kepada penceritaan hal
berkenaan sejarah bangsa Eropah di Tanah Melayu setelah berlegar-legar dalam
soal pentadbiran British, Stamford Raffles dan Francis Light sedangkan banyak lagi
tema pensejarahan tempatan lain yang perlu diangkat.
 Pun begitu, terdapat beberapa penulis Barat yang cuba diangkat sebagai penulisan
yang bersederhana dan boleh dipercayai sebagai satu sumber pensejarahan kepada
Malaysia.
 Antaranya termasuklah J.M Gullick iaitu Indigenous Political System of Western
Malaya serta Rupert Emerson dalam Malaysia: A Study In Direct and Indirect Rule
yang dilihat tidak terlalu menonjolkan sikap bias terhadap kolonial British secara
keterlaluan walaupun kajian masih berlegar mengenai pentadbiran kolonial di Tanah
Melayu sebelum merdeka.
15
Nota
Pensejarahan Malaysia (SJH3102)
hazmanazhar© 2013
 Kesimpulannya, kebolehpercayaan terhadap pensejarahan kolonial bergantung
kepada cara penulisan seseorang penulis kolonial itu supaya tidak terlalu bias dan
tidak juga terlalu menulis dari luar ruang lingkup tempatan.
 Di samping itu juga, penulisan kolonial dan penulisan euro-centric dalam
pensejarahan Malaysia juga penting dan perlu dikekalkan berbanding penggunaan
penulisan yang bersentrik tempatan sepenuhnya bagi mendapatkan satu sudut
pandang yang berimbang dan tidak terlalu dicengkam oleh pensejarahan yang
bersifat nasionalisme semata-mata.
 Malah, hingga kini kebanyakan kajian dan penyelenggaraan para pegawai kolonial
terhadap sumber pensejarahan tradisional tempatan masih menjadi sumber rujukan
terutamanya penyelenggaraan W.G. Shellabear dalam Sejarah Melayu.
16
Nota
Pensejarahan Malaysia (SJH3102)
hazmanazhar© 2013
5.5 TOKOH PENULIS BARAT DI MALAYSIA
1. Stamford Raffles:
 Thomas Stamford Raffles (1781-1826) merupakan seorang pegawai kolonial British
di Tanah Melayu yang pernah menjadi Gabenor-Jeneral British di Bangkahulu dan
Gabenor Sumatera sebelum memainkan peranan penting dalam pertapakan British
di Singapura.
 Kefasihan beliau berbahasa Melayu menyebabkan Gabenor British di India, Lord
Minto menghantar beliau ke Tanah Melayu bermula di Melaka sebagai salah seorang
pegawai kolonial British.
 Dalam bidang penulisan sejarah, beliau menerbitkan beberapa buah tulisan
termasuklah:
1. History of Java, menerangkan tentang sejarah di Pulau Jawa sejak
zaman purbakala;
2. The Malay Annal, menerangkan tentang kajian beliau terhadap Sejarah
Melayu;
3. Penulisan Jurnal beliau dalam Royal Asiatic Association (1816) yang
bertajuk “On the Melayu Nation, with a Translation of its Maritime
Institutions” yang berkait dengan kajian beliau terhadap Undang-undang
Laut Melaka
 Selain itu, pandangan-pandangan beliau terhadap pensejarahan di Malaysia dapat
diteliti sehingga ke hari ini. Antara pandangan beliau termasuklah:
i. Pandangan Raffles terhadap Pensejarahan Malaysia:
 Raffles berpendapat, pensejarahan di alam Melayu adalah merupakan
satu kajian yang menyeluruh terhadap naskhah atau undang-undang
Melayu pada zaman dahulu yang mana ianya saling berkaitan dengan
unsur tradisi seperti adat dan undang-undang Melayu pada ketika itu.
17
Nota
Pensejarahan Malaysia (SJH3102)
hazmanazhar© 2013
ii. Pandangan Raffles terhadap Naskhah Perundangan Melayu:
 Raffles turut mencatatkan beberapa usaha yang telah dilakukannya
bagi mengumpul manuskrip Melayu untuk dijadikan bahan kajian
tentang kewujudan undang-undang kesultanan Melayu.
 Antara manuskrip undang-undang yang telah diperolehinya adalah
Undang-Undang Kedah, Undang-Undang Melaka, Undang-Undang
Johor dan Undang-Undang Laut Melaka.
 Melalui pengumpulan ini, beliau berharap akan dapat membentuk
sebuah Digest of the Malay Laws.
 Yang lebih menarik perhatian pada ketika itu ialah Raffles sudah
memikirkan perlunya suatu kajian yang menyeluruh terhadap naskhah
undang-undang Melayu dan hubungannya dengan teks serta budaya
tradisi kehidupan yang lain bagi memerikan undang-undang adat
Melayu secara keseluruhannya.
iii. Pandangan Raffles terhadap Masyarakat Melayu:
 Raffles berpendapat, masyarakat Melayu yang dilihatnya pada ketika
itu merupakan sebuah masyarakat Islam yang tidak terlalu mengikut
ajaran agama secara mendalam dan mereka hidup dalam
kesederhanaan.
 Mereka bergaul tanpa diskriminasi dalam masyarakat pada ketika itu
tanpa memiliki pengetahuan tentang pembahagian kasta seperti di
India yang pernah dilihatnya sebelum itu.
 Masyarakat Melayu pada masa itu dilihat sangat menghormati
keturunan seseorang terutamanya golongan bangsawan, di mana
golongan bangsawan sangat berpengaruh dalam masyarakatnya.
18
Nota
Pensejarahan Malaysia (SJH3102)
hazmanazhar© 2013
iv. Pandangan Raffles terhadap Ekonomi:
 Beliau berpandangan bahawa Semenanjung Tanah Melayu dan
kepulauan sekitarnya mampu memenuhi keperluan perdagangan dari
India dan Eropah pada ketika itu.
 Walaubagaimanapun, ketersediaan sumber ekonomi untuk dibekalkan
adalah terhad untuk kegunaan tempatan semata-mata sedangkan
bumi Tanah Melayu sangat subur untuk pertanian dan kaya dengan
hasil bumi dan perlombongan yang tidak mudah susut.
 Raffles berpandangan bahawa Tanah Melayu menjanjikan satu
peluang ekonomi dan pulangan kepada sesiapa yang menguasai
persaingan di alam Melayu.
2. R.O. Winstedt:
 Sir Richard Olaf Winstedt (1878-1966) merupakan seorang pegawai kolonial British
di Tanah Melayu di samping merupakan seorang orientalis Barat yang terkemuka.
 Sepanjang di Tanah Melayu, beliau memulakan karier sebagai pegawai permulaan di
Perak (1902), pegawai Daerah Kuala Pilah (1912), pegawai Pejabat Pelajaran
(1916), Pengarah Pelajaran bagi NNS dan NNMB (1924) serta Presiden kepada
Raffles College, Singapura (1928) sebelum dilantik menjadi Penasihat Johor (1931).
 Dalam bidang pensejarahan Malaysia, beliau merupakan salah seorang daripada
pegawai kolonial British yang memainkan peranan penting dalam kajian dan
tulisannya berkait dengan Tanah Melayu.
 Ternyata sepanjang perkhidmatannya di Tanah Melayu, beliau merupakan seorang
orientalis yang sangat prolifik dengan menerbitkan sembilan buah kamus, lapan
buah buku nahu bahasa Melayu, enam buah buku sejarah, sebelas buah teks
hikayat dan sastera lisan Melayu, sebuah buku analisis ilmiah evolusi sastera
Melayu, 23 buah rencana etnografi dan ratusan tulisan lain berkait dengan mitos,
magis, lagenda, kraftangan dan Melayu.
19
Nota
Pensejarahan Malaysia (SJH3102)
hazmanazhar© 2013
 Winstedt dianggap sebagai seorang orientalis yang begitu berminat meneliti dan
menulis tentang masyarakat dan budaya yang didampinginya selama tiga dekad itu.
 Antara kajian dan tulisan yang pernah dihasilkan beliau termasuklah:
1. Menyelenggara Misa Melayu karangan Raja Chulan (1919) yang
merupakan antara sumber pensejarahan tradisional Melayu Perak;
2. Malaya: the Straits Settlements and the Federated and Undefederated
Malay States (1923) berkait dengan NNS, NNMB dan NNMTB;
3. Shaman, Saiva and Sufi: A Study of the Evolution of Malay Magic (1925)
yang merupakan tesis beliau berkait dengan ritual perbomohan di Tanah
Melayu;
4. A History of Perak (1934) berkait dengan sejarah negeri Perak;
5. Menjadi Editor kepada penerbitan Paper on Malay Subjects sejak zaman
awalnya sebagai pegawai pendidikan di Perak;
6. Menulis ringkasan terhadap Hikayat Hang Tuah dalam Jurnal SBRAS
(1921);
7. A History of Johore (1932);
8. A History of Malaya (1935);
9. Menulis analisis beliau mengenai kesusasteraan Melayu dalam A History
of Classical Malay Literature;
10. dan banyak lagi.
 Selain itu, pandangan-pandangan beliau terhadap pensejarahan di Malaysia dapat
diteliti sehingga ke hari ini. Antara pandangan beliau termasuklah:
i. Pandangan Winstedt terhadap Pensejarahan Malaysia:
 Berkenaan Sejarah Melayu yang menjadi antara sumber
pensejarahan tradisional Melayu, Winstedt berpandangan bahawa
pengarangnya telah mengasimilasikan semasa pada ketika itu dengan
unsur-unsur dongeng seperti cerita dewa-dewi.
 Winstedt mengenalpasti perbezaan salinan dalam beberapa naskhah
Sejarah Melayu yang menampakkan bagaimana Winstedt
berpendapat bahawa penyalin membuang jalan cerita yang tidak
sesuai dengan zamannya.
20
Nota
Pensejarahan Malaysia (SJH3102)
hazmanazhar© 2013
ii. Pandangan Winstedt terhadap Pensejarahan Berbentuk Undang-
undang:
 Winstedt melakukan kajian terhadap beberapa teks pensejarahan
berbentuk undang-undang termasuklah Undang-undang Kedah
(1928), Hukum Kanun Pahang (1948), Undang-undang Minangkabau
dari Perak (1953) berserta dua kajiannya bersama Josselin den Jong
iaitu Undang-undang Sungai Ujong (1954) dan Undang-undang Laut
Melaka (1956).
 Pandangan Rigby dan Wilkinson yang menganggap undang-undang
tradisional Melayu hanya bersifat digest semata-mata ditolak oleh
Winstedt dan beliau berpandangan kedudukan undang-undang
adalah setaraf dengan legal code di Eropah disebabkan penurunan
authoriti ke atas perundangan tersebut.
iii. Pandangan Winstedt terhadap Kesusasteraan Melayu:
 Winstedt menghasilkan sebuah kajian berkenaan analisis
kesusasteraan Melayu yang bertajuk “A History of Classical Malay
Literature”.
 Beliau mengkelaskan kesemua sastera Melayu kepada beberapa
kumpulan tertentu iaitu:
i. Sastera rakyat;
ii. Sastera Melayu zaman Hindu;
iii. Sastera Melayu berunsur Jawa;
iv. Sastera Melayu transisi Hindu kepada Islam;
v. Sastera lagenda Muslim;
vi. Cerita-cerita bersumberkan Muslim;
vii. Hukum Kanun;
viii. Puisi Melayu (bahasa berirama, syair dan pantun)
21
Nota
Pensejarahan Malaysia (SJH3102)
hazmanazhar© 2013
 Beliau juga berpandangan bahawa Hikayat Hang Tuah dipengaruhi
oleh unsur-unsur Jawa-Hindu yang bersifat sastera Panji yang mirip
Hikayat Seri Rama.
iv. Pandangan Winstedt terhadap Masyarakat:
 Dalam pendidikan kepada masyarakat Melayu, beliau berpandangan
bahawa orang Melayu tidak patut diberi pendidikan di peringkat yang
terlampau tinggi kerana beliau beranggapan bahawa pendidikan untuk
golongan petani Melayu tidak harus melampaui darjat hidup mereka
yang rendah itu.
 Sebagai Pengarah Pelajaran di NNS dan NNMB pandangan Winstedt
itu sangat mempengaruhi tahap pendidikan terhadap masyarakat
Melayu yang sangat ketinggalan pada ketika itu sedangkan pada
ketika itu munculnya gerakan kesedaran dan desakan dari Kaum
Muda dan nasionalis Melayu.
v. Pandangan Winstedt terhadap Nasionalisme Melayu:
 Usaha O.T Dussek, Pengetua MPSI yang menubuhkan Jabatan
Karang-Mengarang yang menggalakkan kegiatan pemikiran dan
penulisan dalam kalangan pensyarah dan pelajar tidak begitu
dipersetujui Winstedt.
 Beliau beranggapan tindakan Dussek hanya akan menyemarakkan
nasionalisme Melayu dan keadaan ini berbahaya selaras dengan
pergerakan anti-penjajahan pada waktu itu. Walaubagaimanapun,
Winstedt tidak pernah mengarahkan supaya jabatan tersebut ditutup.
22
Nota
Pensejarahan Malaysia (SJH3102)
hazmanazhar© 2013
3. R.J. Wilkinson:
 Richard James Wilkinson (1867-1941) merupakan seorang pegawai kolonial British
di Tanah Melayu dan pernah menjawat jawatan sebagai Pengarah Pelajaran di
Pulau Pinang, Ketua Jemaah Nazir Sekolah NNS, Residen British di Negeri
Sembilan dan jawatan terakhir di Tanah Melayu sebagai Setiausaha Kolonial bagi
NNS sebelum menjadi Gabenor British di Sierra Leone pada tahun 1916.
 Antara sumbangan terbesar beliau sehingga kini kepada pendidikan di Malaysia
termasuklah merintis penubuhan Maktab Perguruan Melaka (1900) dan Maktab
Perguruan Sultan Idris di Tanjung Malim, Perak pada tahun 1922.
 Beliau juga banyak membantu kepada pensejarahan Malaysia melalui kajian dan
penulisan yang telah dilaksanakan oleh beliau. Antara tulisan beliau yang pernah
diterbitkan termasuklah:
1. A Vocabulary of Central Sakai (1915), buku yang berkait dengan
Dialek Suku Sakai;
2. The Achehnese (1906) berkait dengan Acheh;
3. A History of Perak (1908);
4. A History of Peninsular Malays (1920) yang mengandungi bab
mengenai Perak dan Selangor;
5. Penulisan mengenai Undang-undang 99 Perak dalam Papers on
Malay Subject;
6. Membantu penerbitan Kisah Pelayaran Abdullah (1907)
 Selain itu, pandangan-pandangan beliau terhadap pensejarahan di Malaysia dapat
diteliti sehingga ke hari ini. Antara pandangan beliau termasuklah:
i. Pandangan Wilkinson terhadap Pensejarahan Malaysia:
 Wilkinson menyatakan pensejarahan Malaysia adalah undang-undang
adat Melayu yang tidak sepatutnya terpengaruh dengan maksud
„code‟ dalam undang-undang moden Inggeris yang telah melalui
proses legislatif (perundangan). Beliau menambah undang-undang
Melayu lebih bercorak ikhtisar (adat resam).
23
Nota
Pensejarahan Malaysia (SJH3102)
hazmanazhar© 2013
ii. Pandangan Wilkinson tentang Politik Perak:
 Wilkinson berpendapat, Raja Ismail (yang hanya ditulisnya sebagai
Ismail) sebagai pemerintah Perak yang sah dalam krisis perebutan
takhta di Perak manakala Raja Abdullah hanyalah seorang pewaris.
 Beliau menolak permintaan Raja Abdullah yang memohon pas senjata
untuk baginda dan orang-orang baginda daripada Leftenan Gabenor.
iii. Pandangan Wilkinson tentang Perang Larut:
 Wilkinson berpendapat adalah sukar untuk menentukan punca
sebenar kepada persengketaan Ghee Hin dan Hai San di Larut.
 Wilkinson juga berpandangan bahawa pentadbiran British di Pulau
Pinang berada dalam dilema kerana walaupun golongan Hai San
(Tao Peh Kong) mempunyai jumlah ahli yang kurang berbanding
Ghee Hin di Pulau Pinang, akan tetapi kebanyakan pedagang kaya,
pembuat dan pengedar senjata dan peluru di Pulau Pinang dikuasai
oleh golongan Hai San.
4. J.M. Gullick:
 J.M Gullick merupakan seorang pegawai kolonial British di Tanah Melayu pada era
pra-kemerdekaan di Tanah Melayu.
 Merupakan seorang pegawai tentera British, beliau kemudiannya pernah menjadi
pegawai kepada Dato‟ Onn Jaafar yang menjadi Pengerusi RIDA pada ketika itu.
Beliau juga pernah dilantik sebagai Setiausaha dalam Sistem Ahli yang
diperkenalkan British ke arah kemerdekaan.
24
Nota
Pensejarahan Malaysia (SJH3102)
hazmanazhar© 2013
 Antara kajian dan penulisan Gullick yang berkait dengan pensejarahan Malaysia
termasuklah:
1. Penulisan Jurnal beliau dalam JSBRAS bertajuk Captain Speedy
of Larut;
2. Malaysia and Its Neighbours;
3. Malaya;
4. Rulers and Residents: Influence and Powers in Malayan States
1870-1920;
5. Indigenous Political Systems of Western Malaya;
6. Malaya through Four Centuries: An Anthology 1500-1900;
7. Malaysia: It’s Political and Economic Developement;
8. Glimpses of Selangor;
9. A History of Negri Sembilan;
10. The Story of Kuala Lumpur: 1857 - 1939.
 Selain itu, pandangan-pandangan beliau terhadap pensejarahan di Malaysia dapat
diteliti sehingga ke hari ini. Antara pandangan beliau termasuklah:
i. Pandangan Gullick tentang Pensejarahan Malaysia:
 Gullick menjelaskan bahawa soal sentrik bukanlah asas dalam
penulisan sejarah.
 Gullick mengambil pendekatan yang tidak begitu bias (terlalu euro-
centric) dalam penulisannya walaupun kajiannya masih berkisar
tentang kolonial.
ii. Pandangan Gullick tentang Politik Tempatan:
 Gullick berpendapat tiada keraguan lagi kedudukan Raja sebagai
pemerintah di alam Melayu sejak sekian lama dan menyokong
pemerintahan beraja berperlembagaan untuk Malaya yang merdeka.
25
Nota
Pensejarahan Malaysia (SJH3102)
hazmanazhar© 2013
iii. Pandangan Gullick tentang Masyarakat:
 Kesan penjajahan kolonial ke atas Tanah Melayu telah mewujudkan
masyarakat Melayu berbilang suku termasuklah Kerinchi, Mandaling,
Acheh dan Banjar melalui penempatan mereka di Selangor dan
Perak.

Recommandé

Bab 5 -pensejarahan-perspektif-kolonial par
Bab 5 -pensejarahan-perspektif-kolonialBab 5 -pensejarahan-perspektif-kolonial
Bab 5 -pensejarahan-perspektif-kolonialfiro HAR
19.1K vues25 diapositives
Bab-1-Pengenalan-pensejarahan-msia par
Bab-1-Pengenalan-pensejarahan-msiaBab-1-Pengenalan-pensejarahan-msia
Bab-1-Pengenalan-pensejarahan-msiafiro HAR
22.7K vues26 diapositives
CORAK PENSEJARAHAN KOLONIAL par
CORAK PENSEJARAHAN KOLONIALCORAK PENSEJARAHAN KOLONIAL
CORAK PENSEJARAHAN KOLONIALAlif Akram
7.2K vues22 diapositives
Sejarah Lisan dan Pendokumentasian (Bab 2) par
Sejarah Lisan dan Pendokumentasian (Bab 2)Sejarah Lisan dan Pendokumentasian (Bab 2)
Sejarah Lisan dan Pendokumentasian (Bab 2)FaFai S.
2.3K vues23 diapositives
Bab-3- Keunikan-karya-agung par
Bab-3- Keunikan-karya-agungBab-3- Keunikan-karya-agung
Bab-3- Keunikan-karya-agungfiro HAR
9K vues39 diapositives
Bab-6-persoalan-malaysia-sentrik par
Bab-6-persoalan-malaysia-sentrikBab-6-persoalan-malaysia-sentrik
Bab-6-persoalan-malaysia-sentrikfiro HAR
13.4K vues26 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Sulalatus Salatin/Wacana Sejarah Melayu par
Sulalatus Salatin/Wacana Sejarah MelayuSulalatus Salatin/Wacana Sejarah Melayu
Sulalatus Salatin/Wacana Sejarah MelayuAlif Akram
7K vues24 diapositives
Pensejarahan malaysia ( Corak Penulisan Koloniah Bersifat Euro-Centric ) par
Pensejarahan malaysia ( Corak Penulisan Koloniah Bersifat Euro-Centric )Pensejarahan malaysia ( Corak Penulisan Koloniah Bersifat Euro-Centric )
Pensejarahan malaysia ( Corak Penulisan Koloniah Bersifat Euro-Centric )FaFai S.
1.8K vues11 diapositives
Filologi Dalam Sejarah par
Filologi Dalam SejarahFilologi Dalam Sejarah
Filologi Dalam SejarahAlif Akram
2K vues16 diapositives
Tuhfat al nafis par
Tuhfat al nafisTuhfat al nafis
Tuhfat al nafisAlif Akram
2.8K vues26 diapositives
Sejarah Lisan Tajuk 1 par
Sejarah Lisan Tajuk 1Sejarah Lisan Tajuk 1
Sejarah Lisan Tajuk 1Alif Akram
3.6K vues25 diapositives
Sejarah Lisan Tajuk 2 par
Sejarah Lisan Tajuk 2Sejarah Lisan Tajuk 2
Sejarah Lisan Tajuk 2Alif Akram
2.7K vues9 diapositives

Tendances(20)

Sulalatus Salatin/Wacana Sejarah Melayu par Alif Akram
Sulalatus Salatin/Wacana Sejarah MelayuSulalatus Salatin/Wacana Sejarah Melayu
Sulalatus Salatin/Wacana Sejarah Melayu
Alif Akram7K vues
Pensejarahan malaysia ( Corak Penulisan Koloniah Bersifat Euro-Centric ) par FaFai S.
Pensejarahan malaysia ( Corak Penulisan Koloniah Bersifat Euro-Centric )Pensejarahan malaysia ( Corak Penulisan Koloniah Bersifat Euro-Centric )
Pensejarahan malaysia ( Corak Penulisan Koloniah Bersifat Euro-Centric )
FaFai S.1.8K vues
Filologi Dalam Sejarah par Alif Akram
Filologi Dalam SejarahFilologi Dalam Sejarah
Filologi Dalam Sejarah
Alif Akram2K vues
Tuhfat al nafis par Alif Akram
Tuhfat al nafisTuhfat al nafis
Tuhfat al nafis
Alif Akram2.8K vues
Sejarah Lisan Tajuk 1 par Alif Akram
Sejarah Lisan Tajuk 1Sejarah Lisan Tajuk 1
Sejarah Lisan Tajuk 1
Alif Akram3.6K vues
Sejarah Lisan Tajuk 2 par Alif Akram
Sejarah Lisan Tajuk 2Sejarah Lisan Tajuk 2
Sejarah Lisan Tajuk 2
Alif Akram2.7K vues
Nota Sejarah Lisan dan Pendokumentasian (Bab 1 : Kaedah dan Sumber Sejarah) (... par FaFai S.
Nota Sejarah Lisan dan Pendokumentasian (Bab 1 : Kaedah dan Sumber Sejarah) (...Nota Sejarah Lisan dan Pendokumentasian (Bab 1 : Kaedah dan Sumber Sejarah) (...
Nota Sejarah Lisan dan Pendokumentasian (Bab 1 : Kaedah dan Sumber Sejarah) (...
FaFai S.30.3K vues
Penggunaan bahasa melayu dalam hikayat abdullah par Fadhilah Atikah
Penggunaan bahasa melayu dalam hikayat abdullahPenggunaan bahasa melayu dalam hikayat abdullah
Penggunaan bahasa melayu dalam hikayat abdullah
Fadhilah Atikah14.1K vues
Bm(abdullah munsyi) par aisya97
Bm(abdullah munsyi)Bm(abdullah munsyi)
Bm(abdullah munsyi)
aisya977.1K vues
ISU DAN CABARAN DALAM PENGUASAAN LITERASI (KUMPULAN 1).pdf par AnibintiMisran
ISU DAN CABARAN DALAM PENGUASAAN LITERASI (KUMPULAN 1).pdfISU DAN CABARAN DALAM PENGUASAAN LITERASI (KUMPULAN 1).pdf
ISU DAN CABARAN DALAM PENGUASAAN LITERASI (KUMPULAN 1).pdf
AnibintiMisran2.9K vues
182764707 nota-sjh3104-sejarah-lisan-dan-pendokumentasian-bab-1-docx par firo HAR
182764707 nota-sjh3104-sejarah-lisan-dan-pendokumentasian-bab-1-docx182764707 nota-sjh3104-sejarah-lisan-dan-pendokumentasian-bab-1-docx
182764707 nota-sjh3104-sejarah-lisan-dan-pendokumentasian-bab-1-docx
firo HAR14.9K vues
KPS SEJARAH par zerat88
KPS SEJARAHKPS SEJARAH
KPS SEJARAH
zerat8814.2K vues
PERJUANGAN DOL SAID MENENTANG BRITISH DI NANING par Muhammad Fateh
PERJUANGAN DOL SAID MENENTANG BRITISH DI NANINGPERJUANGAN DOL SAID MENENTANG BRITISH DI NANING
PERJUANGAN DOL SAID MENENTANG BRITISH DI NANING
Muhammad Fateh1.7K vues
Sejarah lisan par firo HAR
Sejarah lisanSejarah lisan
Sejarah lisan
firo HAR2.2K vues
2. Fungsi Sastera Melayu.pptx par IPG
2. Fungsi Sastera Melayu.pptx2. Fungsi Sastera Melayu.pptx
2. Fungsi Sastera Melayu.pptx
IPG1.8K vues
Karya sastera kanak kanak,remaja,dewasa & popular par Antasha Kamaruzzaman
Karya sastera kanak kanak,remaja,dewasa & popular Karya sastera kanak kanak,remaja,dewasa & popular
Karya sastera kanak kanak,remaja,dewasa & popular
182896208 nota-sjh3104-sejarah-lisan-dan-pendokumentasian-bab-2-docx par firo HAR
182896208 nota-sjh3104-sejarah-lisan-dan-pendokumentasian-bab-2-docx182896208 nota-sjh3104-sejarah-lisan-dan-pendokumentasian-bab-2-docx
182896208 nota-sjh3104-sejarah-lisan-dan-pendokumentasian-bab-2-docx
firo HAR5K vues
KESAN EKONOMI TERHADAP PENDAPATAN NEGARA DAN PERBELANJAAN PENDIDIKAN DI MALA... par faizzuddinz
KESAN EKONOMI TERHADAP PENDAPATAN NEGARA DAN PERBELANJAAN PENDIDIKAN DI MALA...KESAN EKONOMI TERHADAP PENDAPATAN NEGARA DAN PERBELANJAAN PENDIDIKAN DI MALA...
KESAN EKONOMI TERHADAP PENDAPATAN NEGARA DAN PERBELANJAAN PENDIDIKAN DI MALA...
faizzuddinz25.3K vues

En vedette

Bab-2- Sinopsis-karya-agung par
Bab-2- Sinopsis-karya-agungBab-2- Sinopsis-karya-agung
Bab-2- Sinopsis-karya-agungfiro HAR
6.4K vues48 diapositives
Bahasa melayu moden (2) par
Bahasa melayu moden (2)Bahasa melayu moden (2)
Bahasa melayu moden (2)Eda Saayah Bakarim
24.3K vues54 diapositives
Sinopsis hikayat abdullah munsyi par
Sinopsis hikayat abdullah munsyiSinopsis hikayat abdullah munsyi
Sinopsis hikayat abdullah munsyiDvya Selvakumar
6.7K vues57 diapositives
Tutorial 1 par
Tutorial 1Tutorial 1
Tutorial 1firo HAR
1.7K vues5 diapositives
Bab-4- Pensejarahan-berbentuk-undang-undang par
Bab-4- Pensejarahan-berbentuk-undang-undangBab-4- Pensejarahan-berbentuk-undang-undang
Bab-4- Pensejarahan-berbentuk-undang-undangfiro HAR
102.4K vues23 diapositives
Estetik dalam karya agung melayu par
Estetik dalam karya agung melayuEstetik dalam karya agung melayu
Estetik dalam karya agung melayuLauraMarchella
11.7K vues12 diapositives

En vedette(20)

Bab-2- Sinopsis-karya-agung par firo HAR
Bab-2- Sinopsis-karya-agungBab-2- Sinopsis-karya-agung
Bab-2- Sinopsis-karya-agung
firo HAR6.4K vues
Tutorial 1 par firo HAR
Tutorial 1Tutorial 1
Tutorial 1
firo HAR1.7K vues
Bab-4- Pensejarahan-berbentuk-undang-undang par firo HAR
Bab-4- Pensejarahan-berbentuk-undang-undangBab-4- Pensejarahan-berbentuk-undang-undang
Bab-4- Pensejarahan-berbentuk-undang-undang
firo HAR102.4K vues
Estetik dalam karya agung melayu par LauraMarchella
Estetik dalam karya agung melayuEstetik dalam karya agung melayu
Estetik dalam karya agung melayu
LauraMarchella11.7K vues
Kumpulan 30 puisi tentang wanita par Dikha Wijanarko
Kumpulan 30 puisi tentang wanitaKumpulan 30 puisi tentang wanita
Kumpulan 30 puisi tentang wanita
Dikha Wijanarko164.6K vues
Pengetahuan asas pendidikan seni visual par Sue Suraiza
Pengetahuan asas pendidikan seni visualPengetahuan asas pendidikan seni visual
Pengetahuan asas pendidikan seni visual
Sue Suraiza2.1K vues
TPACK In Education par Alif Akram
TPACK In EducationTPACK In Education
TPACK In Education
Alif Akram1.5K vues
Tutorial 2 par firo HAR
Tutorial 2Tutorial 2
Tutorial 2
firo HAR1.2K vues
Tutorial 3 par firo HAR
Tutorial 3Tutorial 3
Tutorial 3
firo HAR1.1K vues
Document 15533 version-16326-application-pdf_0 par firo HAR
Document 15533 version-16326-application-pdf_0Document 15533 version-16326-application-pdf_0
Document 15533 version-16326-application-pdf_0
firo HAR981 vues
Rujukan-sjh-3102 par firo HAR
Rujukan-sjh-3102Rujukan-sjh-3102
Rujukan-sjh-3102
firo HAR1.8K vues
SJHK 3013 Perlembagaan British di Tanah Melayu par Alif Akram
SJHK 3013 Perlembagaan British di Tanah MelayuSJHK 3013 Perlembagaan British di Tanah Melayu
SJHK 3013 Perlembagaan British di Tanah Melayu
Alif Akram586 vues
Tutorial 4 par firo HAR
Tutorial 4Tutorial 4
Tutorial 4
firo HAR1.3K vues
Pensejarahan Malaysia bab 4 par Alif Akram
Pensejarahan Malaysia bab 4Pensejarahan Malaysia bab 4
Pensejarahan Malaysia bab 4
Alif Akram919 vues
Istilah dan pengertian kssr tahun 3 par Zuraiedah Ad
Istilah dan pengertian kssr tahun 3Istilah dan pengertian kssr tahun 3
Istilah dan pengertian kssr tahun 3
Zuraiedah Ad3.2K vues
Metodologi Sejarah - pengantar ilmu sejarah par Hazman Azhar
Metodologi Sejarah - pengantar ilmu sejarahMetodologi Sejarah - pengantar ilmu sejarah
Metodologi Sejarah - pengantar ilmu sejarah
Hazman Azhar4.4K vues
Definasi dan Aktiviti Dunia Seni Visual par Hui Chew
Definasi dan Aktiviti Dunia Seni VisualDefinasi dan Aktiviti Dunia Seni Visual
Definasi dan Aktiviti Dunia Seni Visual
Hui Chew4.4K vues

Similaire à Pensejarahan Malaysia Bab 5

Historiografi par
HistoriografiHistoriografi
Historiografijunna pratama
11.6K vues18 diapositives
historiografi-151126045138-lva1-app6891.pptx par
historiografi-151126045138-lva1-app6891.pptxhistoriografi-151126045138-lva1-app6891.pptx
historiografi-151126045138-lva1-app6891.pptxMuhammadIswin3
4 vues18 diapositives
Historiografi par
HistoriografiHistoriografi
Historiografimunir ikhwan
1.9K vues17 diapositives
Perkembangan Historiografi Indonesia par
Perkembangan Historiografi IndonesiaPerkembangan Historiografi Indonesia
Perkembangan Historiografi Indonesiaaswansetiawan
7.7K vues17 diapositives
PENELITIAN SEJARAH.pptx par
PENELITIAN SEJARAH.pptxPENELITIAN SEJARAH.pptx
PENELITIAN SEJARAH.pptxrnoviandani
40 vues20 diapositives
2. historiografi kolonial par
2. historiografi kolonial2. historiografi kolonial
2. historiografi kolonialGungun Misbah Gunawan
2.1K vues11 diapositives

Similaire à Pensejarahan Malaysia Bab 5(20)

historiografi-151126045138-lva1-app6891.pptx par MuhammadIswin3
historiografi-151126045138-lva1-app6891.pptxhistoriografi-151126045138-lva1-app6891.pptx
historiografi-151126045138-lva1-app6891.pptx
Perkembangan Historiografi Indonesia par aswansetiawan
Perkembangan Historiografi IndonesiaPerkembangan Historiografi Indonesia
Perkembangan Historiografi Indonesia
aswansetiawan7.7K vues
Strukturalisme dalam perkembangan ilmu sejarah par Oktari Aneliya
Strukturalisme dalam perkembangan ilmu sejarahStrukturalisme dalam perkembangan ilmu sejarah
Strukturalisme dalam perkembangan ilmu sejarah
Oktari Aneliya1.8K vues
sejarah perkembangan ilmu sejarah par Lu'lu Almaknuna
sejarah perkembangan ilmu sejarahsejarah perkembangan ilmu sejarah
sejarah perkembangan ilmu sejarah
Lu'lu Almaknuna25.8K vues
Perkembangan penulisan sejarah di indonesia par Muthii Orisinil
Perkembangan penulisan sejarah di indonesiaPerkembangan penulisan sejarah di indonesia
Perkembangan penulisan sejarah di indonesia
Muthii Orisinil9K vues
Keagungan Karya Agung Melayu par murni mohamat
Keagungan Karya Agung MelayuKeagungan Karya Agung Melayu
Keagungan Karya Agung Melayu
murni mohamat1.8K vues
Kemanunggalan Militer dan Sipil di Palembang Masa Kerajaan Sampai Kesultanan:... par DivRisSriwijayaIusIn
Kemanunggalan Militer dan Sipil di Palembang Masa Kerajaan Sampai Kesultanan:...Kemanunggalan Militer dan Sipil di Palembang Masa Kerajaan Sampai Kesultanan:...
Kemanunggalan Militer dan Sipil di Palembang Masa Kerajaan Sampai Kesultanan:...
Periodisasi Sastra Indonesia par Dedi Irawan
Periodisasi Sastra IndonesiaPeriodisasi Sastra Indonesia
Periodisasi Sastra Indonesia
Dedi Irawan13.8K vues

Plus de Alif Akram

kelebihan Menggunakan Flash Card Dalam Sejarah par
kelebihan Menggunakan Flash Card Dalam Sejarahkelebihan Menggunakan Flash Card Dalam Sejarah
kelebihan Menggunakan Flash Card Dalam SejarahAlif Akram
924 vues4 diapositives
Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran par
Teknologi Dalam Pengajaran dan PembelajaranTeknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran
Teknologi Dalam Pengajaran dan PembelajaranAlif Akram
10.3K vues22 diapositives
Pengenalan Keusahawanan - RBT par
Pengenalan Keusahawanan - RBTPengenalan Keusahawanan - RBT
Pengenalan Keusahawanan - RBTAlif Akram
1.1K vues39 diapositives
Pengeluaran dan Pengurusan Inventori Dalam Perniagaan par
Pengeluaran dan Pengurusan Inventori Dalam PerniagaanPengeluaran dan Pengurusan Inventori Dalam Perniagaan
Pengeluaran dan Pengurusan Inventori Dalam PerniagaanAlif Akram
14.2K vues15 diapositives
Campuran Pemasaran - Promosi Perniagaan par
Campuran Pemasaran - Promosi PerniagaanCampuran Pemasaran - Promosi Perniagaan
Campuran Pemasaran - Promosi PerniagaanAlif Akram
1.3K vues29 diapositives
Kepentingan Pemasaran Dalam Perniagaan (4P) par
Kepentingan Pemasaran Dalam Perniagaan (4P)Kepentingan Pemasaran Dalam Perniagaan (4P)
Kepentingan Pemasaran Dalam Perniagaan (4P)Alif Akram
10.4K vues23 diapositives

Plus de Alif Akram(20)

kelebihan Menggunakan Flash Card Dalam Sejarah par Alif Akram
kelebihan Menggunakan Flash Card Dalam Sejarahkelebihan Menggunakan Flash Card Dalam Sejarah
kelebihan Menggunakan Flash Card Dalam Sejarah
Alif Akram924 vues
Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran par Alif Akram
Teknologi Dalam Pengajaran dan PembelajaranTeknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran
Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran
Alif Akram10.3K vues
Pengenalan Keusahawanan - RBT par Alif Akram
Pengenalan Keusahawanan - RBTPengenalan Keusahawanan - RBT
Pengenalan Keusahawanan - RBT
Alif Akram1.1K vues
Pengeluaran dan Pengurusan Inventori Dalam Perniagaan par Alif Akram
Pengeluaran dan Pengurusan Inventori Dalam PerniagaanPengeluaran dan Pengurusan Inventori Dalam Perniagaan
Pengeluaran dan Pengurusan Inventori Dalam Perniagaan
Alif Akram14.2K vues
Campuran Pemasaran - Promosi Perniagaan par Alif Akram
Campuran Pemasaran - Promosi PerniagaanCampuran Pemasaran - Promosi Perniagaan
Campuran Pemasaran - Promosi Perniagaan
Alif Akram1.3K vues
Kepentingan Pemasaran Dalam Perniagaan (4P) par Alif Akram
Kepentingan Pemasaran Dalam Perniagaan (4P)Kepentingan Pemasaran Dalam Perniagaan (4P)
Kepentingan Pemasaran Dalam Perniagaan (4P)
Alif Akram10.4K vues
Fungsi Pengurusan Dalam Perniagaan RBT1054 par Alif Akram
Fungsi Pengurusan Dalam Perniagaan RBT1054Fungsi Pengurusan Dalam Perniagaan RBT1054
Fungsi Pengurusan Dalam Perniagaan RBT1054
Alif Akram1.7K vues
Aktiviti Perniagaan RBT 1054 par Alif Akram
Aktiviti Perniagaan RBT 1054Aktiviti Perniagaan RBT 1054
Aktiviti Perniagaan RBT 1054
Alif Akram3.9K vues
Entiti Perniagaan par Alif Akram
Entiti PerniagaanEntiti Perniagaan
Entiti Perniagaan
Alif Akram197 vues
Perniagaan Dan Persekitaran par Alif Akram
Perniagaan Dan Persekitaran Perniagaan Dan Persekitaran
Perniagaan Dan Persekitaran
Alif Akram545 vues
Asas Perniagaan Dan Keusahawanan par Alif Akram
Asas Perniagaan Dan KeusahawananAsas Perniagaan Dan Keusahawanan
Asas Perniagaan Dan Keusahawanan
Alif Akram5.4K vues
Interpersonal dan Intrapersonal par Alif Akram
Interpersonal dan IntrapersonalInterpersonal dan Intrapersonal
Interpersonal dan Intrapersonal
Alif Akram1.6K vues
Wacana Penulisan par Alif Akram
Wacana Penulisan Wacana Penulisan
Wacana Penulisan
Alif Akram6.8K vues
Perjanjian Perdagangan par Alif Akram
Perjanjian PerdaganganPerjanjian Perdagangan
Perjanjian Perdagangan
Alif Akram1.5K vues
Undang undang kedah par Alif Akram
Undang undang kedahUndang undang kedah
Undang undang kedah
Alif Akram13K vues
Hikayat Abdullah par Alif Akram
Hikayat Abdullah Hikayat Abdullah
Hikayat Abdullah
Alif Akram2.5K vues
Sulalatus Salatin/Wacana Sejarah Melayu par Alif Akram
Sulalatus Salatin/Wacana Sejarah MelayuSulalatus Salatin/Wacana Sejarah Melayu
Sulalatus Salatin/Wacana Sejarah Melayu
Alif Akram2.3K vues
Industri kecil dan sederhana par Alif Akram
Industri kecil dan sederhanaIndustri kecil dan sederhana
Industri kecil dan sederhana
Alif Akram7.2K vues

Dernier

LATIHAN6_WINDA NISPIANI_E1G022037.pptx par
LATIHAN6_WINDA NISPIANI_E1G022037.pptxLATIHAN6_WINDA NISPIANI_E1G022037.pptx
LATIHAN6_WINDA NISPIANI_E1G022037.pptxwinda25112022
14 vues9 diapositives
Latihan 6 PPT_Dwi Maulidini _E1G022094.pptx par
Latihan 6 PPT_Dwi Maulidini _E1G022094.pptxLatihan 6 PPT_Dwi Maulidini _E1G022094.pptx
Latihan 6 PPT_Dwi Maulidini _E1G022094.pptxrdsnfgzhgj
9 vues9 diapositives
Tugas PPT 6_Fahmi Muzakkii_E1G022105.pptx par
Tugas PPT 6_Fahmi Muzakkii_E1G022105.pptxTugas PPT 6_Fahmi Muzakkii_E1G022105.pptx
Tugas PPT 6_Fahmi Muzakkii_E1G022105.pptxFahmiMuzakkii
9 vues9 diapositives
Salinan_UU_Nomor_12_Tahun_2022 TPKS.pdf par
Salinan_UU_Nomor_12_Tahun_2022 TPKS.pdfSalinan_UU_Nomor_12_Tahun_2022 TPKS.pdf
Salinan_UU_Nomor_12_Tahun_2022 TPKS.pdfIrawan Setyabudi
38 vues84 diapositives
Fajar Saputra (E1G022057).pptx par
Fajar Saputra (E1G022057).pptxFajar Saputra (E1G022057).pptx
Fajar Saputra (E1G022057).pptxFajarSaputra57
15 vues8 diapositives
SEJARAH HIJRAH NABI KE MADINAH.pptx par
SEJARAH HIJRAH NABI KE MADINAH.pptxSEJARAH HIJRAH NABI KE MADINAH.pptx
SEJARAH HIJRAH NABI KE MADINAH.pptxirpandialbantani1
8 vues12 diapositives

Dernier(20)

LATIHAN6_WINDA NISPIANI_E1G022037.pptx par winda25112022
LATIHAN6_WINDA NISPIANI_E1G022037.pptxLATIHAN6_WINDA NISPIANI_E1G022037.pptx
LATIHAN6_WINDA NISPIANI_E1G022037.pptx
winda2511202214 vues
Latihan 6 PPT_Dwi Maulidini _E1G022094.pptx par rdsnfgzhgj
Latihan 6 PPT_Dwi Maulidini _E1G022094.pptxLatihan 6 PPT_Dwi Maulidini _E1G022094.pptx
Latihan 6 PPT_Dwi Maulidini _E1G022094.pptx
rdsnfgzhgj9 vues
Tugas PPT 6_Fahmi Muzakkii_E1G022105.pptx par FahmiMuzakkii
Tugas PPT 6_Fahmi Muzakkii_E1G022105.pptxTugas PPT 6_Fahmi Muzakkii_E1G022105.pptx
Tugas PPT 6_Fahmi Muzakkii_E1G022105.pptx
FahmiMuzakkii9 vues
Edukasi dan Peran Aktif dalam Pencegahan.pdf par Irawan Setyabudi
Edukasi dan Peran Aktif dalam Pencegahan.pdfEdukasi dan Peran Aktif dalam Pencegahan.pdf
Edukasi dan Peran Aktif dalam Pencegahan.pdf
Royyan A. Dzakiy - Be an Inspiring Student Leader in The Digital Era [22 Aug ... par razakroy
Royyan A. Dzakiy - Be an Inspiring Student Leader in The Digital Era [22 Aug ...Royyan A. Dzakiy - Be an Inspiring Student Leader in The Digital Era [22 Aug ...
Royyan A. Dzakiy - Be an Inspiring Student Leader in The Digital Era [22 Aug ...
razakroy22 vues
tugas PPT_Chita putri_E1G022007.pptx par chitaputrir30
tugas PPT_Chita putri_E1G022007.pptxtugas PPT_Chita putri_E1G022007.pptx
tugas PPT_Chita putri_E1G022007.pptx
chitaputrir3018 vues
Capacity Building Kekerasan Seksual dan Peranan kampus.pdf par Irawan Setyabudi
Capacity Building Kekerasan Seksual dan Peranan kampus.pdfCapacity Building Kekerasan Seksual dan Peranan kampus.pdf
Capacity Building Kekerasan Seksual dan Peranan kampus.pdf
Latihan 7_M.Ilham Raditya_E1G020017..pptx par MIlhamRaditya
Latihan 7_M.Ilham Raditya_E1G020017..pptxLatihan 7_M.Ilham Raditya_E1G020017..pptx
Latihan 7_M.Ilham Raditya_E1G020017..pptx
MIlhamRaditya38 vues

Pensejarahan Malaysia Bab 5

 • 1. 1 Nota Pensejarahan Malaysia (SJH3102) hazmanazhar© 2013 BAHAGIAN LIMA: PENSEJARAHAN MALAYSIA DARIPADA PERSPEKTIF PENULISAN KOLONIAL 5.1 KONSEP PENSEJARAHAN BARAT  Pensejarahan Barat dalam konteks pensejarahan Malaysia merujuk kepada penulisan sejarah negara ini yang dilakukan oleh para penulis Barat.  Penulis Barat tersebut merujuk kepada para pegawai berbangsa Eropah dari kalangan negara yang pernah menjajah Tanah Melayu seperti Portugis, Belanda dan British.  Di pihak Portugis misalnya, setelah menakluk Melaka pada tahun 1511, terdapat beberapa orang pegawai Portugis di Melaka pada ketika itu yang menulis mengenai Tanah Melayu seperti Tome Pires dalam bukunya, Suma Oriental.  Selain itu, Muhammad Yusoff Hashim (1986) turut memperincikan para pegawai Portugis yang membuat catatan mengenai Melaka dan alam Melayu termasuklah: 1. Joao de Barros dalam bukunya de Asia; 2. Alfonso de Alburquerque Jr. dalam bukunya The Commentaries of the Great Alfonso Dalboquerque Second Viceroy of India; 3. Dua karya Manuel Godinho de Eredia - 1. Report on Golden Chersonese dan 2. Description of Malacca, Meridional India and Cathay 4. Diogo do Couto - Decada  Seterusnya, kemunculan kuasa kolonial British di Tanah Melayu telah merancakkan lagi penulisan pensejarahan Barat di Tanah Melayu.  Para pegawai British di Tanah Melayu, bukan sahaja hadir sebagai seorang pentadbir ke Tanah Melayu, akan tetapi turut bertindak sebagai seorang orientalis.
 • 2. 2 Nota Pensejarahan Malaysia (SJH3102) hazmanazhar© 2013  Menurut Kamaruddin Md. Said, minda orientalis dalam kalangan masyarakat kulit putih Eropah dan Amerika Utara dibentuk oleh sistem pemikiran, kepercayaan dan ideologi Barat ketika mereka menjajah kawasan “oriental” - iaitu satu jolokan untuk kawasan Asia termasuklah alam Melayu.  Para orientalis Barat dalam kalangan pegawai kolonial di Tanah Melayu telah memainkan peranan penting mereka dalam mengkaji dan menyelidik mengenai masyarakat tempatan yang dijajah mereka dari segi budaya, bahasa, kesusasteraan, cara hidup dan segala macam yang berkait dengan masyarakat tempatan.  Antara pegawai kolonial British yang memainkan peranan penting dalam mengkaji dan melakukan penyelidikan mengenai masyarakat tempatan di Tanah Melayu termasuklah Stamford Raffles, R.O Winstedt, R.J. Wilkinson, J.M. Gullick, , J.Rigby dll.  Selain itu, terdapat juga mubaligh-mubaligh Kristian yang memainkan peranan penting dalam menulis hal berkaitan pensejarahan Malaysia seperti W.G Shellabear yang banyak mengkaji naskhah-naskhah kesusasteraan Melayu seperti Hikayat Hang Tuah, Sejarah Melayu, Hikayat Seri Rama dll.  Kemunculan tokoh penulis Barat yang menulis berkaitan pensejarahan Malaysia ini telah mewujudkan satu penulisan sejarah yang bercorak euro-centric dalam pensejarahan Malaysia.  Seterusnya, era selepas kemerdekaan negara juga menyaksikan ramai ahli akademik Barat yang cenderung untuk melakukan kajian ke atas sejarah Malaysia yang bersifat ilmiah. Antaranya termasuklah: 1. A.C Milner (1982) dalam kajiannya iaitu Kerajaan: Malay Politics on the Eve of Colonial Rule; 2. Carl. A.Trocki dalam penulisannya iaitu Prince of Pirates: the Temenggong Development of Johor and Singapore 1784-1885; 3. R. Bonney (1974) dalam penulisannya iaitu Kedah 1771-1821: The Search for Security and Independence; 4. Andaya & Andaya (1982) dalam penulisan mereka iaitu A History of Malaysia.
 • 3. 3 Nota Pensejarahan Malaysia (SJH3102) hazmanazhar© 2013 Kepentingan Fakta dalam Pensejarahan Barat  Berbanding dengan hasil pensejarahan tradisional Melayu seperti Hikayat Raja-raja Pasai, Sejarah Melayu dan lain-lain yang dilihat menyimpang daripada penulisan sejarah yang berbentuk ilmiah, penulisan pensejarahan Barat di Tanah Melayu dilihat lebih mementing keabsahan dan penggunaan sumber dalam penulisan sejarah.  Hal ini kerana, zaman Rennaisance di Eropah telah banyak membantu perkembangan ilmu pengetahuan termasuklah dalam bidang sejarah.  Pada abad ke-19 misalnya, Leopold Von Ranke, seorang profesor sejarah dari Universiti Berlin, Jerman telah memainkan peranan penting dalam perkembangan pensejarahan moden di Barat di mana sejarah dianggap sebagai satu bidang ilmu yang mempunyai disiplin pengkajiannya yang tersendiri.  Menerusi pensejarahan moden yang diperkenalkan Von Ranke, beliau menganjurkan supaya sejarah haruslah “ditulis seperti yang sebenarnya terjadi” dan setiap fakta sejarah perlulah bersandar kepada penggunaan sumber yang asli.  Kaedah pensejarahan moden yang dipelopori oleh Leopold Von Ranke telah merebak ke seluruh Eropah dan menjadi asas kepada pensejarahan Barat pada masa tersebut.  Disebabkan konsep pensejarahan Barat yang dilihat mementingkan sumber dan fakta dalam pensejarahan, para pegawai British yang melakukan kajian dan penulisan ke atas pensejarahan Malaysia telah menulis berdasarkan kaedah pensejarahan moden yang dikemukakan oleh Leopold Von Ranke.  Kebergantungan para penulis kolonial terhadap fakta dalam penulisan mereka dapat dilihat melalui penolakan peristiwa yang bersifat lagenda dan mitos dalam sebahagian besar karya pensejarahan Melayu tradisional.  Kepentingan fakta dalam penulisan dapat dilihat melalui R.O Winstedt misalnya yang telah membaca dan mengkaji teks Hikayat Hang Tuah sebelum memuatkan analisisnya mengenai hikayat tersebut dalam bukunya A History of Malay Literature (1939) dan membuat perbandingan dan mendapati hikayat tersebut mempunyai pengaruh epik Ramayana.
 • 4. 4 Nota Pensejarahan Malaysia (SJH3102) hazmanazhar© 2013 Perbandingan Konsep Pensejarahan Barat dan Alam Melayu 1. Fakta VS Mitis-Legendaris  Menurut R.Roolvink, pensejarahan tradisional Melayu terpecah kepada dua bahagian iaitu bahagian pertama yang penuh dengan mitis-legendaris iaitu hal-hal berkait dengan mitos dan lagenda dan bahagian kedua yang lebih bersifat sejarah.  Oleh itu, pensejarahan tradisional Melayu dilihat bercampur baur di antara perkara mitos dan lagenda yang tidak diterima dalam sejarah serta fakta sejarah yang terselindung di sebalik hal-hal yang bersifat mitos dan lagenda tersebut.  Berbeza pula dengan konsep pensejarahan Barat, penulisan pensejarahannya dilihat lebih berfokus dan berpandu kepada fakta sejarah dan pembuktiannya.  Pensejarahan Barat menolak penulisan yang berbentuk lagenda dan mitos dalam penulisan seseorang sejarawan. 2. Genre Penulisan:  Antara sumber pensejarahan Melayu tradisional yang penting adalah karya kesusasteraan Melayu tradisional yang meliputi pelbagai genre penulisan seperti sastera kitab (keagamaan), undang-undang Melayu lama, epik, pelbagai bentuk puisi, pelbagai cabang sastera rakyat (penglipur lara, cerita jenaka, teladan dll) serta sastera istana.  Penulisan pensejarahan Barat pula dibuat dalam bentuk penulisan naratif dan deskriptif yang bercorak ilmiah. 3. Tema Penulisan:  Tema penulisan dalam penulisan pensejarahan tradisional Melayu tidak lari daripada membicarakan soal salasilah keturunan raja-raja, naratif berkaitan dengan jatuh bangun sesebuah kerajaan serta aturan dan perjalanan sesebuah kerajaan.
 • 5. 5 Nota Pensejarahan Malaysia (SJH3102) hazmanazhar© 2013  Apabila pengaruh kolonial Inggeris mula menguasai Tanah Melayu, tema penulisan sejarah kolonial mulai meluas. Tema penulisan sejarah di Tanah Melayu pada ketika itu termasuklah sejarah pentadbiran British di Tanah Melayu, sejarah yang berkait dengan masyarakat, budaya, bahasa dsb.  Para pegawai kolonial mengkaji hal-hal berkaitan teks kesusasteraan Melayu, bahasa dan ilmu-ilmu dalam bahasa Melayu, kepercayaan, adat-resam, agama dan corak kehidupan masyarakat di Tanah Melayu. 4. Penggunaan Tarikh dan Kronologi:  Karya pensejarahan tradisional Melayu tidak mementingkan penggunaan tarikh dan kronologi dalam penulisan mereka.  Hanya karya pensejarahan Melayu seperti Tuhfat al-Nafis, Misa Melayu dan Undang- undang Kedah yang mencatitkan penggunaan tarikh dalam penulisan mereka.  Dalam penulisan sejarah kolonial, penggunaan tarikh adalah amat penting dan tarikh adalah merupakan sebahagian daripada fakta sejarah. 5. Bersifat Kajian dan Penggunaan Sumber:  Karya-karya pensejarahan tradisional Melayu dibuat tanpa kajian dan lebih berpandukan kepada pemikiran dan intelek para penulisnya.  Walaupun sebahagian penulisan pensejarahan Melayu dilihat mengambil sumber- sumber daripada penulisan lain untuk dimuatkan dalam penulisan mereka, pernyataan sumber tidak dinyatakan dalam penulisan mereka.  Sebagai contoh, penulisan Bustanus Salatin yang menggalurkan kembali sejarah raja-raja Melayu semestinya merujuk sumber seperti Sejarah Melayu atau sumber Pahang dalam penulisannya, akan tetapi penulisnya, Syeikh Nuruddin al-Raniri tidak menjelaskan mengenai sumber penulisannya.
 • 6. 6 Nota Pensejarahan Malaysia (SJH3102) hazmanazhar© 2013  Berbeza dengan penulisan kolonial, penggunaan sumber dinyatakan secara jelas seperti penulisan Frank Swettenham (1907) dalam bukunya British Malaya yang menceritakan mengenai kemasukan pengaruh kolonial dan pentadbirannya di Tanah Melayu yang diambil daripada rekod-rekod kerajaan Negeri-negeri Selat dan Negeri- negeri Melayu Bersekutu sesuai dengan kedudukannya sebagai Gabenor NNMB sebelumnya.  Selain itu, dalam melakukan kajian terhadap amalan dan kepercayaan tertentu masyarakat Melayu, para pengkaji kolonial sanggup menemui orang-orang sumber bagi mendapatkan fakta penulisan yang tepat seperti R.O Winstedt yang melakukan kajian terhadap amalan perbomohan dan upacara keramat dalam kalangan masyarakat Melayu.  Beliau telah melihat sendiri ritual-ritual perbomohan di Tanah Melayu pada masa tersebut sebelum menulis hasil kajiannya iaitu Shaman, Saiva and Sufi: A Study of the Evolution of Malay Magic yang diterbitkan pada tahun 1925.  Dalam membantu memahami budaya dan bahasa masyarakat tempatan juga, para penulis kolonial turut mendapatkan bantuan daripada para pemikir tempatan.  Contohnya, W.G Shellabear telah mendapatkan bantuan daripada Sulaiman bin Muhammed Nur dalam mengkaji hikayat Melayu seperti Hikayat Hang Tuah dan Hikayat Seri Rama, selain berkerjasama menerbitkan Kitab Kiliran Budi, kitab pepatah Melayu pada tahun 1909. 6. Perbezaan Sentrik dan Bias:  Dalam pensejarahan Melayu tradisional, kecenderungan penulisannya dilihat berlegar ke arah golongan pemerintah dan istana.  Sebagai contoh, Bustanus Salatin karangan Syeikh Nuruddin ar-Raniri dilihat cenderung untuk mengagung-agungkan Sultan Acheh pada ketika itu, Sultan Iskandar Thani manakala Tuhfat al-Nafis pula terlalu mengagungkan suku Bugis dalam istana Riau pada ketika itu.
 • 7. 7 Nota Pensejarahan Malaysia (SJH3102) hazmanazhar© 2013  Kecenderungan ini berlaku disebabkan oleh keterikatan para penulis dan pujangga istana terhadap titah dan perintah diraja ke atas mereka yang dititahkan untuk menulis kitab-kitab sejarah tersebut.  Misalnya, Tun Seri Lanang telah menyelenggara dan melengkapkan kitab Sulalatus Salatin (Sejarah Melayu) atas perintah Yang diPertuan Raja di Hilir Sultan Abdullah Mu'ayat Syah ibni'l Sultan Abdul Jalil Syah setelah dibawa oleh Orang Kaya Suguh dari Goa/Gowa.  Dalam kalangan penulis kolonial pula, kecenderungan mereka menulis pula dapat dilihat melalui penulisan mereka yang bersifat euro-centric.  Euro-centric merujuk kepada perspektif dan pemikiran yang melihat semua perkara di dalam dunia ini menerusi perspektif Eropah.  Menurut Kamaruddin Md. Said (2007), doktrin euro-centric dalam kalangan pegawai kolonial adalah disebabkan oleh sistem latihan pegawai dan institut pendidikan di Eropah yang menanamkan doktrin bahawa bangsa Eropah adalah bertamadun dan mempunyai martabat yang tinggi berbanding negara-negara jajahan mereka.  Sebagai contoh, ketika menulis mengenai penentangan pahlawan tempatan terhadap pentadbiran British di Tanah Melayu seperti Tok Janggut, Mat Kilau, Haji Abdul Rahman Limbong dll, British menganggap mereka sebagai penderhaka sedangkan para penulis tempatan kemudiannya menganggap mereka sebagai seorang pejuang.
 • 8. 8 Nota Pensejarahan Malaysia (SJH3102) hazmanazhar© 2013 5.2 TUJUAN PENULISAN KOLONIAL Tujuan penulisan kolonial di Tanah Melayu dilihat mempunyai beberapa tujuan yang utama. Antaranya termasuklah: 1. Mengangkat Martabat Penjajahan Kolonial di Tanah Melayu:  Penjajahan Eropah ke Timur seringkali berselindung di sebalik usaha mentamadunkan manusia di Timur.  Oleh itu, adalah penting kepada penjajah kolonial dalam membuktikan kegiatan pentadbiran mereka di Tanah Melayu yang dianggap mampu membawa kemodenan dan ketamadunan di Tanah Melayu dari segi kemajuan ekonomi, pendidikan, infrastruktur dan sebagainya.  Bagi membuktikan kejayaan pentadbiran mereka, penulisan sejarah adalah penting dalam memperincikan segala pencapaian yang telah dilaksanakan oleh pentadbiran mereka di Tanah Melayu sekaligus mengangkat martabat bangsa Inggeris sebagai bangsa yang dianggap paling bertamadun dan berkuasa di dunia pada ketika itu.  Penulisan Frank Swettenham (1907) dalam buku British Malaya telah menggambarkan bagaimana beliau cuba menunjukkan kemampuan pentadbiran kolonial di bawah beliau sebagai Gabenor di NNMB pada waktu tersebut. 2. Laporan dan Tujuan Rasmi:  Sebahagian daripada penulisan terhadap peristiwa sejarah dibuat atas tujuan rasmi iaitu untuk melaporkan sesuatu peristiwa kepada pihak pentadbiran kolonial British.  Pegawai kolonial British yang berhubung terus dengan Pejabat Tanah Jajahan British di London memerlukan mereka untuk melaporkan sesuatu peristiwa kepada pegawai atasan.  Sebagai contoh, peristiwa penentangan Tok Janggut di Kelantan telah dilaporkan oleh pegawai British dan beliau dianggap sebagai seorang penderhaka.
 • 9. 9 Nota Pensejarahan Malaysia (SJH3102) hazmanazhar© 2013 3. Kajian terhadap Masyarakat Tempatan:  Tidak dinafikan, para pegawai kolonial dilihat sangat membantu perkembangan pensejarahan di Malaysia dalam mencakupi pelbagai aspek yang tidak ditekankan oleh pensejarahan tradisional Melayu seperti kebudayaan, amalan, adat-resam dan cara hidup masyarakat di Tanah Melayu pada ketika itu.  Sejak tahun 1887, para pegawai kolonial di Tanah Melayu menyumbang kepada penulisan jurnal dalam pelbagai aspek berkaitan masyarakat di Tanah Melayu dari segi bahasa, budaya, sejarah dsb dalam jurnal keluaran khas yang dikenali sebagai Journal of the Royal Asiatic Society.  Antara pegawai kolonial yang banyak menyumbang kepada kajian terhadap masyarakat tempatan termasuklah: 1. Stamford Raffles yang banyak mengkaji mengenai naskhah undang- undang Melayu; 2. R.O Winstedt yang mengkaji mengenai masyarakat Melayu berkenaan kegiatan ekonomi mereka, hikayat penglipurlara dan tatabahasa Melayu; 3. R.J Wilkilson yang mengkaji masyarakat Sakai, masyarakat Perak dan Undang-undang 99 Perak; 4. J.M Gullick yang banyak menulis tentang masyarakat tempatan ketika era perjuangan kemerdekaan; 5. Dan lain-lain. 4. Memahami Masyarakat Tempatan:  Antara tujuan lain para pegawai kolonial mengkaji dan menulis berkaitan dengan penduduk tempatan adalah disebabkan keinginan mereka untuk lebih memahami tentang masyarakat tempatan di Tanah Melayu pada ketika itu.  Sebagai contoh, R.O Winstedt telah melakukan pelbagai kajian sesuai dengan kedudukannya sebagai seorang pegawai pendidikan di Tanah Melayu pada ketika itu dalam memahami kebudayaan dan adat resam masyarakat Melayu di Perak termasuklah yang melibatkan ritual seperti perbomohan.
 • 10. 10 Nota Pensejarahan Malaysia (SJH3102) hazmanazhar© 2013 5. Tujuan Ilmiah:  Sejak era Rennaisance, kemunculan universiti-universiti di Eropah telah menggalakkan lagi kegiatan keilmuan di Eropah.  Kemunculan Universiti dengan keilmuan moden menyebabkan masyarakat Eropah menjadi sebuah masyarakat yang berilmu.  Oleh itu, maka tidak hairanlah sekiranya tujuan penulisan oleh sebahagian tokoh kolonial di Tanah Melayu adalah untuk memenuhi keperluan ilmiah di negara mereka.  Sebagai contoh, menurut Kamaruddin Md. Said (2007), kajian dan penulisan R.O Winstedt berkaitan adat perbomohan di Tanah Melayu pada masa itu adalah untuk memenuhi tesisnya yang bertajuk Shaman, Saiva and Sufi: A Study of the Evolution of Malay Magic.  Beliau kemudiannya telah berjaya dianugerahkan Ijazah DLitt. daripada Universiti Oxford pada tahun 1920. 6. SBRAS:  Ketika menguasai Negeri-negeri Selat, pentadbiran kolonial di Singapura pada ketika itu telah menubuhkan satu Pertubuhan yang bernama Straits Branch of Royal Asiatic Society yang dianggotai oleh para pegawai kolonial di NNS.  Tujuan penubuhan pertubuhan ini adalah untuk mengumpul segala maklumat yang berkait dengan Negeri-negeri Selat dan negeri-negeri Melayu sekitarnya sebagai dokumentasi dan penyelidikan terhadap masyarakat dan segala hal yang berkait dengan Tanah Melayu.  Sehingga kini, SBRAS muncul antara pertubuhan yang aktif menerbitkan jurnal berkaitan sejarah dan informasi berkait dengan Malaysia dan kini dikenali sebagai MBRAS.
 • 11. 11 Nota Pensejarahan Malaysia (SJH3102) hazmanazhar© 2013 5.3 CORAK PENULISAN PENSEJARAHAN KOLONIAL  Corak penulisan kolonial di Tanah Melayu adalah bersifat euro-centric.  Sebagai contoh, para penulis pensejarahan kolonial di Tanah Melayu cenderung untuk melakukan penulisan yang dilihat bias terhadap pentadbiran kolonial yang dianggap sebagai membawa pelbagai perubahan di Tanah Melayu.  Menurut Khoo Kay Kim, hal ini terjadi kerana kebanyakan pegawai British telah muncul sebagai pegawai merangkap penyelidik dan penulis kepada pensejarahan kolonial di Tanah Melayu.  Para pegawai British ini pula telah didoktrinkan dengan satu bentuk pemikiran, pandangan, penulisan, pemikiran dan penelitian yang direka bentuk oleh pelbagai institusi pendidikan dan latihan bagi pegawai awam (dan swasta) kolonial yang telah membina tanggapan rasmi, formal dan peribadi tentang betapa rendahnya martabat masyarakat dan budaya peribumi berbanding ketinggian dan martabat masyarakat dan budaya Barat. (Kamaruddin Md. Said, 2007)  Indoktrinasi ke atas para pegawai kolonial di tanah jajahan mereka ini telah menyebabkan segala penelitian dan tulisan mereka dengan sendirinya akan mewakili sudut pandang dan kepentingan kuasa kolonial, dan mereka tidak perlu sensitif pada sudut pandang dan kepentingan masyarakat tempatan.  Corak penulisan yang bersifat euro-centric ini jelas dalam kebanyakan daripada penulisan mereka.  Sebagai contoh, J.Rigby yang mengkaji Undang-undang 99 Perak dan R.J Wilkinson yang mengkaji Undang-undang Adat Perpatih dan Temenggung menolak undang- undang Melayu seperti Undang-undang 99 Perak dan beberapa yang lain sebagai sebuah undang-undang lengkap seperti legal code dalam perundangan Barat.  Mereka berpendapat, undang-undang adat di Tanah Melayu sebaliknya hanya bersifat digest iaitu hanya bersifat intisari terhadap sebuah perundangan yang boleh diterima pakai seperti di Barat.
 • 12. 12 Nota Pensejarahan Malaysia (SJH3102) hazmanazhar© 2013  Hal ini jelas menunjukkan bagaimana para penulis kolonial cuba melihat undang- undang adat di Tanah Melayu dari sudut perundangan kolonial sedangkan perkara ini adalah berbeza sama sekali. (Jelani Harun, 2008)  Penulisan yang bercorak euro-centric dalam pensejarahan kolonial di Tanah Melayu juga dapat dilihat melalui penulisan para pegawai British yang dilihat mengangkat kejayaan pentadbiran kolonial di Tanah Melayu.  Sebagai contoh, Frank Swettenham (1907) dalam bukunya British Malaya secara jelas menceritakan sebahagian pengalamannya sebagai pegawai dan Gabenor di NNMB serta kejayaan campurtangan British di negeri-negeri Melayu.  Selain itu, penulisan euro-centric dalam kalangan pegawai British dapat dilihat melalui ulasan R.O Winstedt terhadap Hikayat Hang Tuah. Beliau menolak kewujudan Hang Tuah sebagai seorang Laksamana di Istana Melaka kerana beranggapan kewujudan pengaruh sastera panji (epik Jawa) dalam Hikayat Hang Tuah menjadikan watak Hang Tuah tidak lebih daripada sekadar mitos seperti epik- epik Hindu-Jawa yang lainnya.  Penulisan yang bercorak euro-centric dalam pensejarahan kolonial di Tanah Melayu telah mewujudkan sikap bias mereka dalam melakukan pengadilan moral ke atas tokoh-tokoh tertentu dalam penulisan mereka.  Para pejuang tempatan yang menentang pentadbiran kolonial British di Tanah Melayu seperti Tok Janggut di Kelantan, Haji Abdul Rahman Limbong di Terengganu, Mat Kilau di Pahang dan lain-lain dianggap sebagai penderhaka kerana kononnya menentang Sultan mereka sendiri walhal para pejuang tersebut menentang British dan bukannya Sultan mereka.  Hanya apabila munculnya penulisan sejarah yang bersentrikkan tempatan, baharulah para penentang British ini diangkat sebagai para pejuang.
 • 13. 13 Nota Pensejarahan Malaysia (SJH3102) hazmanazhar© 2013 5.4 KEBOLEHPERCAYAAN PENSEJARAHAN KOLONIAL  Kebolehpercayaan merujuk kepada kemampuan untuk mempercayai atau mengakui akan benarnya sesuatu penulisan itu.  Dalam konteks pensejarahan kolonial di Tanah Melayu, tahap kebolehpercayaan terhadap pensejarahan kolonial sebenarnya bergantung kepada keobjektifan seseorang penulis itu sendiri dalam melakukan penulisannya.  Walaupun kebanyakan penulis kolonial bersifat euro-centric, hal ini tidaklah bermakna segala pandangan dan hasil penulisan mereka harus ditolak bulat-bulat. Malah, persoalan sentrik ini sebenarnya telah menimbulkan banyak pertikaian dan perdebatan.  Walaupun pensejarahan bersifat euro-centric mempunyai biasnya yang tersendiri dalam hal tertentu, John Bastin melihat pengenalan penulisan pensejarahan yang bersentrik tempatan hanya akan menjadikan penulisan sejarah ditulis dalam semangat nasionalisme yang sempit.  Malah, John Bastin menolak dakwaan bahawa penulisan sejarah kolonial yang bersifat euro-centric menyebabkan penulisan sejarah menjadi bias dan tidak objektif.  Menurut pendapat J.M Gullick pula, persoalan sentrik bukanlah sesuatu yang penting dalam penulisan sejarah.  Dalam hal yang berkait dengan kebolehpercayaan terhadap pensejarahan kolonial ini, hasil perdebatan berkenaan sentrik penulisan sejarah di Malaysia merumuskan bahawa kebanyakan daripada penulisan kolonial diterima dan dihargai dalam membantu menambah rujukan terhadap pensejarahan Malaysia.  Walaubagaimanapun, sebahagian pendapat dan pandangan para penulis kolonial yang dilihat sinikal dan terlampau objektif dalam meneliti sumber pensejarahan tradisional Melayu seperti yang dilakukan oleh R.J Wilkinson.  Para sejarawan tempatan menolak pandangan para pengkaji kolonial yang dilihat cuba untuk menidakkan karya-karya pensejarahan tradisional Melayu dengan berpandangan bahawa para pengkaji kolonial itu tidak layak untuk mengkaji sebuah karya tempatan dengan berpandu kepada euro-centric.
 • 14. 14 Nota Pensejarahan Malaysia (SJH3102) hazmanazhar© 2013  Sebaliknya, walaupun karya pensejarahan tradisional Melayu seperti Sejarah Melayu dilihat bercampur di antara persoalan sejarah, mitos dan lagenda, namun para penulis kolonial tidak patut menidakkan sumber pensejarahan ini kerana berdasarkan perbandingan dengan sumber sezaman dari Siam, China dll ternyata kebanyakan peristiwa sejarah yang dicatat dalam Sejarah Melayu ada asasnya.  Oleh itu, para sejarawan tempatan melihat bahawa penulisan dan pengadilan para penulis kolonial terhadap sesuatu isu atau perkara yang dilihat terlalu bias dan bersentrik Eropah harus ditolak dan dilakukan semula berdasarkan disiplin ilmu sejarah yang moden.  Selain itu, sikap pengadilan para penulis Barat yang dilihat bukan sahaja terlalu bias akan tetapi sampai ke tahap memperlekeh pensejarahan tradisional Melayu juga ditolak dan tidak diterima. Antaranya termasuklah pandangan J.C Bottoms terhadap pensejarahan tradisional Melayu yang agak tidak rasional. Menurut beliau, “Sejarah bagi orang Melayu bukan satu ilmu atau seni. Apa yang paling digemari ialah lagenda, fantasi dan omong kosong”.  Walaubagaimanapun, kebanyakan penulisan kolonial masih boleh dipercayai dan diterima sebagai salah satu sumber pensejarahan Malaysia terutamanya hal-hal berkaitan kajian mereka mengenai cara hidup dan amalan masyarakat serta hal-hal berkait dengan ekonomi dan pentadbiran British ketika di Tanah Melayu.  Selain itu, Tregonning dalam bukunya, “Malayan History” mengulas akan kelemahan pensejarahan Barat yang dilihat beliau seolah-olah lebih kepada penceritaan hal berkenaan sejarah bangsa Eropah di Tanah Melayu setelah berlegar-legar dalam soal pentadbiran British, Stamford Raffles dan Francis Light sedangkan banyak lagi tema pensejarahan tempatan lain yang perlu diangkat.  Pun begitu, terdapat beberapa penulis Barat yang cuba diangkat sebagai penulisan yang bersederhana dan boleh dipercayai sebagai satu sumber pensejarahan kepada Malaysia.  Antaranya termasuklah J.M Gullick iaitu Indigenous Political System of Western Malaya serta Rupert Emerson dalam Malaysia: A Study In Direct and Indirect Rule yang dilihat tidak terlalu menonjolkan sikap bias terhadap kolonial British secara keterlaluan walaupun kajian masih berlegar mengenai pentadbiran kolonial di Tanah Melayu sebelum merdeka.
 • 15. 15 Nota Pensejarahan Malaysia (SJH3102) hazmanazhar© 2013  Kesimpulannya, kebolehpercayaan terhadap pensejarahan kolonial bergantung kepada cara penulisan seseorang penulis kolonial itu supaya tidak terlalu bias dan tidak juga terlalu menulis dari luar ruang lingkup tempatan.  Di samping itu juga, penulisan kolonial dan penulisan euro-centric dalam pensejarahan Malaysia juga penting dan perlu dikekalkan berbanding penggunaan penulisan yang bersentrik tempatan sepenuhnya bagi mendapatkan satu sudut pandang yang berimbang dan tidak terlalu dicengkam oleh pensejarahan yang bersifat nasionalisme semata-mata.  Malah, hingga kini kebanyakan kajian dan penyelenggaraan para pegawai kolonial terhadap sumber pensejarahan tradisional tempatan masih menjadi sumber rujukan terutamanya penyelenggaraan W.G. Shellabear dalam Sejarah Melayu.
 • 16. 16 Nota Pensejarahan Malaysia (SJH3102) hazmanazhar© 2013 5.5 TOKOH PENULIS BARAT DI MALAYSIA 1. Stamford Raffles:  Thomas Stamford Raffles (1781-1826) merupakan seorang pegawai kolonial British di Tanah Melayu yang pernah menjadi Gabenor-Jeneral British di Bangkahulu dan Gabenor Sumatera sebelum memainkan peranan penting dalam pertapakan British di Singapura.  Kefasihan beliau berbahasa Melayu menyebabkan Gabenor British di India, Lord Minto menghantar beliau ke Tanah Melayu bermula di Melaka sebagai salah seorang pegawai kolonial British.  Dalam bidang penulisan sejarah, beliau menerbitkan beberapa buah tulisan termasuklah: 1. History of Java, menerangkan tentang sejarah di Pulau Jawa sejak zaman purbakala; 2. The Malay Annal, menerangkan tentang kajian beliau terhadap Sejarah Melayu; 3. Penulisan Jurnal beliau dalam Royal Asiatic Association (1816) yang bertajuk “On the Melayu Nation, with a Translation of its Maritime Institutions” yang berkait dengan kajian beliau terhadap Undang-undang Laut Melaka  Selain itu, pandangan-pandangan beliau terhadap pensejarahan di Malaysia dapat diteliti sehingga ke hari ini. Antara pandangan beliau termasuklah: i. Pandangan Raffles terhadap Pensejarahan Malaysia:  Raffles berpendapat, pensejarahan di alam Melayu adalah merupakan satu kajian yang menyeluruh terhadap naskhah atau undang-undang Melayu pada zaman dahulu yang mana ianya saling berkaitan dengan unsur tradisi seperti adat dan undang-undang Melayu pada ketika itu.
 • 17. 17 Nota Pensejarahan Malaysia (SJH3102) hazmanazhar© 2013 ii. Pandangan Raffles terhadap Naskhah Perundangan Melayu:  Raffles turut mencatatkan beberapa usaha yang telah dilakukannya bagi mengumpul manuskrip Melayu untuk dijadikan bahan kajian tentang kewujudan undang-undang kesultanan Melayu.  Antara manuskrip undang-undang yang telah diperolehinya adalah Undang-Undang Kedah, Undang-Undang Melaka, Undang-Undang Johor dan Undang-Undang Laut Melaka.  Melalui pengumpulan ini, beliau berharap akan dapat membentuk sebuah Digest of the Malay Laws.  Yang lebih menarik perhatian pada ketika itu ialah Raffles sudah memikirkan perlunya suatu kajian yang menyeluruh terhadap naskhah undang-undang Melayu dan hubungannya dengan teks serta budaya tradisi kehidupan yang lain bagi memerikan undang-undang adat Melayu secara keseluruhannya. iii. Pandangan Raffles terhadap Masyarakat Melayu:  Raffles berpendapat, masyarakat Melayu yang dilihatnya pada ketika itu merupakan sebuah masyarakat Islam yang tidak terlalu mengikut ajaran agama secara mendalam dan mereka hidup dalam kesederhanaan.  Mereka bergaul tanpa diskriminasi dalam masyarakat pada ketika itu tanpa memiliki pengetahuan tentang pembahagian kasta seperti di India yang pernah dilihatnya sebelum itu.  Masyarakat Melayu pada masa itu dilihat sangat menghormati keturunan seseorang terutamanya golongan bangsawan, di mana golongan bangsawan sangat berpengaruh dalam masyarakatnya.
 • 18. 18 Nota Pensejarahan Malaysia (SJH3102) hazmanazhar© 2013 iv. Pandangan Raffles terhadap Ekonomi:  Beliau berpandangan bahawa Semenanjung Tanah Melayu dan kepulauan sekitarnya mampu memenuhi keperluan perdagangan dari India dan Eropah pada ketika itu.  Walaubagaimanapun, ketersediaan sumber ekonomi untuk dibekalkan adalah terhad untuk kegunaan tempatan semata-mata sedangkan bumi Tanah Melayu sangat subur untuk pertanian dan kaya dengan hasil bumi dan perlombongan yang tidak mudah susut.  Raffles berpandangan bahawa Tanah Melayu menjanjikan satu peluang ekonomi dan pulangan kepada sesiapa yang menguasai persaingan di alam Melayu. 2. R.O. Winstedt:  Sir Richard Olaf Winstedt (1878-1966) merupakan seorang pegawai kolonial British di Tanah Melayu di samping merupakan seorang orientalis Barat yang terkemuka.  Sepanjang di Tanah Melayu, beliau memulakan karier sebagai pegawai permulaan di Perak (1902), pegawai Daerah Kuala Pilah (1912), pegawai Pejabat Pelajaran (1916), Pengarah Pelajaran bagi NNS dan NNMB (1924) serta Presiden kepada Raffles College, Singapura (1928) sebelum dilantik menjadi Penasihat Johor (1931).  Dalam bidang pensejarahan Malaysia, beliau merupakan salah seorang daripada pegawai kolonial British yang memainkan peranan penting dalam kajian dan tulisannya berkait dengan Tanah Melayu.  Ternyata sepanjang perkhidmatannya di Tanah Melayu, beliau merupakan seorang orientalis yang sangat prolifik dengan menerbitkan sembilan buah kamus, lapan buah buku nahu bahasa Melayu, enam buah buku sejarah, sebelas buah teks hikayat dan sastera lisan Melayu, sebuah buku analisis ilmiah evolusi sastera Melayu, 23 buah rencana etnografi dan ratusan tulisan lain berkait dengan mitos, magis, lagenda, kraftangan dan Melayu.
 • 19. 19 Nota Pensejarahan Malaysia (SJH3102) hazmanazhar© 2013  Winstedt dianggap sebagai seorang orientalis yang begitu berminat meneliti dan menulis tentang masyarakat dan budaya yang didampinginya selama tiga dekad itu.  Antara kajian dan tulisan yang pernah dihasilkan beliau termasuklah: 1. Menyelenggara Misa Melayu karangan Raja Chulan (1919) yang merupakan antara sumber pensejarahan tradisional Melayu Perak; 2. Malaya: the Straits Settlements and the Federated and Undefederated Malay States (1923) berkait dengan NNS, NNMB dan NNMTB; 3. Shaman, Saiva and Sufi: A Study of the Evolution of Malay Magic (1925) yang merupakan tesis beliau berkait dengan ritual perbomohan di Tanah Melayu; 4. A History of Perak (1934) berkait dengan sejarah negeri Perak; 5. Menjadi Editor kepada penerbitan Paper on Malay Subjects sejak zaman awalnya sebagai pegawai pendidikan di Perak; 6. Menulis ringkasan terhadap Hikayat Hang Tuah dalam Jurnal SBRAS (1921); 7. A History of Johore (1932); 8. A History of Malaya (1935); 9. Menulis analisis beliau mengenai kesusasteraan Melayu dalam A History of Classical Malay Literature; 10. dan banyak lagi.  Selain itu, pandangan-pandangan beliau terhadap pensejarahan di Malaysia dapat diteliti sehingga ke hari ini. Antara pandangan beliau termasuklah: i. Pandangan Winstedt terhadap Pensejarahan Malaysia:  Berkenaan Sejarah Melayu yang menjadi antara sumber pensejarahan tradisional Melayu, Winstedt berpandangan bahawa pengarangnya telah mengasimilasikan semasa pada ketika itu dengan unsur-unsur dongeng seperti cerita dewa-dewi.  Winstedt mengenalpasti perbezaan salinan dalam beberapa naskhah Sejarah Melayu yang menampakkan bagaimana Winstedt berpendapat bahawa penyalin membuang jalan cerita yang tidak sesuai dengan zamannya.
 • 20. 20 Nota Pensejarahan Malaysia (SJH3102) hazmanazhar© 2013 ii. Pandangan Winstedt terhadap Pensejarahan Berbentuk Undang- undang:  Winstedt melakukan kajian terhadap beberapa teks pensejarahan berbentuk undang-undang termasuklah Undang-undang Kedah (1928), Hukum Kanun Pahang (1948), Undang-undang Minangkabau dari Perak (1953) berserta dua kajiannya bersama Josselin den Jong iaitu Undang-undang Sungai Ujong (1954) dan Undang-undang Laut Melaka (1956).  Pandangan Rigby dan Wilkinson yang menganggap undang-undang tradisional Melayu hanya bersifat digest semata-mata ditolak oleh Winstedt dan beliau berpandangan kedudukan undang-undang adalah setaraf dengan legal code di Eropah disebabkan penurunan authoriti ke atas perundangan tersebut. iii. Pandangan Winstedt terhadap Kesusasteraan Melayu:  Winstedt menghasilkan sebuah kajian berkenaan analisis kesusasteraan Melayu yang bertajuk “A History of Classical Malay Literature”.  Beliau mengkelaskan kesemua sastera Melayu kepada beberapa kumpulan tertentu iaitu: i. Sastera rakyat; ii. Sastera Melayu zaman Hindu; iii. Sastera Melayu berunsur Jawa; iv. Sastera Melayu transisi Hindu kepada Islam; v. Sastera lagenda Muslim; vi. Cerita-cerita bersumberkan Muslim; vii. Hukum Kanun; viii. Puisi Melayu (bahasa berirama, syair dan pantun)
 • 21. 21 Nota Pensejarahan Malaysia (SJH3102) hazmanazhar© 2013  Beliau juga berpandangan bahawa Hikayat Hang Tuah dipengaruhi oleh unsur-unsur Jawa-Hindu yang bersifat sastera Panji yang mirip Hikayat Seri Rama. iv. Pandangan Winstedt terhadap Masyarakat:  Dalam pendidikan kepada masyarakat Melayu, beliau berpandangan bahawa orang Melayu tidak patut diberi pendidikan di peringkat yang terlampau tinggi kerana beliau beranggapan bahawa pendidikan untuk golongan petani Melayu tidak harus melampaui darjat hidup mereka yang rendah itu.  Sebagai Pengarah Pelajaran di NNS dan NNMB pandangan Winstedt itu sangat mempengaruhi tahap pendidikan terhadap masyarakat Melayu yang sangat ketinggalan pada ketika itu sedangkan pada ketika itu munculnya gerakan kesedaran dan desakan dari Kaum Muda dan nasionalis Melayu. v. Pandangan Winstedt terhadap Nasionalisme Melayu:  Usaha O.T Dussek, Pengetua MPSI yang menubuhkan Jabatan Karang-Mengarang yang menggalakkan kegiatan pemikiran dan penulisan dalam kalangan pensyarah dan pelajar tidak begitu dipersetujui Winstedt.  Beliau beranggapan tindakan Dussek hanya akan menyemarakkan nasionalisme Melayu dan keadaan ini berbahaya selaras dengan pergerakan anti-penjajahan pada waktu itu. Walaubagaimanapun, Winstedt tidak pernah mengarahkan supaya jabatan tersebut ditutup.
 • 22. 22 Nota Pensejarahan Malaysia (SJH3102) hazmanazhar© 2013 3. R.J. Wilkinson:  Richard James Wilkinson (1867-1941) merupakan seorang pegawai kolonial British di Tanah Melayu dan pernah menjawat jawatan sebagai Pengarah Pelajaran di Pulau Pinang, Ketua Jemaah Nazir Sekolah NNS, Residen British di Negeri Sembilan dan jawatan terakhir di Tanah Melayu sebagai Setiausaha Kolonial bagi NNS sebelum menjadi Gabenor British di Sierra Leone pada tahun 1916.  Antara sumbangan terbesar beliau sehingga kini kepada pendidikan di Malaysia termasuklah merintis penubuhan Maktab Perguruan Melaka (1900) dan Maktab Perguruan Sultan Idris di Tanjung Malim, Perak pada tahun 1922.  Beliau juga banyak membantu kepada pensejarahan Malaysia melalui kajian dan penulisan yang telah dilaksanakan oleh beliau. Antara tulisan beliau yang pernah diterbitkan termasuklah: 1. A Vocabulary of Central Sakai (1915), buku yang berkait dengan Dialek Suku Sakai; 2. The Achehnese (1906) berkait dengan Acheh; 3. A History of Perak (1908); 4. A History of Peninsular Malays (1920) yang mengandungi bab mengenai Perak dan Selangor; 5. Penulisan mengenai Undang-undang 99 Perak dalam Papers on Malay Subject; 6. Membantu penerbitan Kisah Pelayaran Abdullah (1907)  Selain itu, pandangan-pandangan beliau terhadap pensejarahan di Malaysia dapat diteliti sehingga ke hari ini. Antara pandangan beliau termasuklah: i. Pandangan Wilkinson terhadap Pensejarahan Malaysia:  Wilkinson menyatakan pensejarahan Malaysia adalah undang-undang adat Melayu yang tidak sepatutnya terpengaruh dengan maksud „code‟ dalam undang-undang moden Inggeris yang telah melalui proses legislatif (perundangan). Beliau menambah undang-undang Melayu lebih bercorak ikhtisar (adat resam).
 • 23. 23 Nota Pensejarahan Malaysia (SJH3102) hazmanazhar© 2013 ii. Pandangan Wilkinson tentang Politik Perak:  Wilkinson berpendapat, Raja Ismail (yang hanya ditulisnya sebagai Ismail) sebagai pemerintah Perak yang sah dalam krisis perebutan takhta di Perak manakala Raja Abdullah hanyalah seorang pewaris.  Beliau menolak permintaan Raja Abdullah yang memohon pas senjata untuk baginda dan orang-orang baginda daripada Leftenan Gabenor. iii. Pandangan Wilkinson tentang Perang Larut:  Wilkinson berpendapat adalah sukar untuk menentukan punca sebenar kepada persengketaan Ghee Hin dan Hai San di Larut.  Wilkinson juga berpandangan bahawa pentadbiran British di Pulau Pinang berada dalam dilema kerana walaupun golongan Hai San (Tao Peh Kong) mempunyai jumlah ahli yang kurang berbanding Ghee Hin di Pulau Pinang, akan tetapi kebanyakan pedagang kaya, pembuat dan pengedar senjata dan peluru di Pulau Pinang dikuasai oleh golongan Hai San. 4. J.M. Gullick:  J.M Gullick merupakan seorang pegawai kolonial British di Tanah Melayu pada era pra-kemerdekaan di Tanah Melayu.  Merupakan seorang pegawai tentera British, beliau kemudiannya pernah menjadi pegawai kepada Dato‟ Onn Jaafar yang menjadi Pengerusi RIDA pada ketika itu. Beliau juga pernah dilantik sebagai Setiausaha dalam Sistem Ahli yang diperkenalkan British ke arah kemerdekaan.
 • 24. 24 Nota Pensejarahan Malaysia (SJH3102) hazmanazhar© 2013  Antara kajian dan penulisan Gullick yang berkait dengan pensejarahan Malaysia termasuklah: 1. Penulisan Jurnal beliau dalam JSBRAS bertajuk Captain Speedy of Larut; 2. Malaysia and Its Neighbours; 3. Malaya; 4. Rulers and Residents: Influence and Powers in Malayan States 1870-1920; 5. Indigenous Political Systems of Western Malaya; 6. Malaya through Four Centuries: An Anthology 1500-1900; 7. Malaysia: It’s Political and Economic Developement; 8. Glimpses of Selangor; 9. A History of Negri Sembilan; 10. The Story of Kuala Lumpur: 1857 - 1939.  Selain itu, pandangan-pandangan beliau terhadap pensejarahan di Malaysia dapat diteliti sehingga ke hari ini. Antara pandangan beliau termasuklah: i. Pandangan Gullick tentang Pensejarahan Malaysia:  Gullick menjelaskan bahawa soal sentrik bukanlah asas dalam penulisan sejarah.  Gullick mengambil pendekatan yang tidak begitu bias (terlalu euro- centric) dalam penulisannya walaupun kajiannya masih berkisar tentang kolonial. ii. Pandangan Gullick tentang Politik Tempatan:  Gullick berpendapat tiada keraguan lagi kedudukan Raja sebagai pemerintah di alam Melayu sejak sekian lama dan menyokong pemerintahan beraja berperlembagaan untuk Malaya yang merdeka.
 • 25. 25 Nota Pensejarahan Malaysia (SJH3102) hazmanazhar© 2013 iii. Pandangan Gullick tentang Masyarakat:  Kesan penjajahan kolonial ke atas Tanah Melayu telah mewujudkan masyarakat Melayu berbilang suku termasuklah Kerinchi, Mandaling, Acheh dan Banjar melalui penempatan mereka di Selangor dan Perak.