Sejarah Lisan Tajuk 2

A

Credit To : Hazman Azhar (IPDA) Dalam tajuk ke-2 sejarah lisan ini membahaskan mengenai keperluan dan kepentingan serta kesukaran memperoleh bahan-bahan bertulis. Oleh hal yang demikian, sejarah lisan menjadi bahan untuk mengisi kekosongan yang ada dalam sumber bertulis.

1
Nota SJH3104
Sejarah Lisan dan Pendokumentasian
hazmanazhar_ipda© 2013
BAB DUA:
SEJARAH LISAN DI MALAYSIA
1. SUMBER LISAN SEBAGAI BAHAN SEJARAH TEMPATAN
 Penggunaan sumber lisan sebagai sumber sejarah di Malaysia masih dianggap baru
dan masih belum diterima sepenuhnya sebagai satu kaedah penyelidikan sejarah.
(Rahilah Omar, 2012)
 Menurut Mohd Amin Hassan (1974), ketika beliau menulis jurnalnya pada ketika itu,
sejarah lisan dilihat masih setahun jagung dan baru bertapak di Malaysia pada ketika
itu.
 Malah di peringkat dunia sekali pun, penggunaan sumber lisan hanya dimulakan oleh
Allan Navins di Amerika Syarikat pada tahun 1948.
 Hanya pada tahun 1960-an dan 1970-an bidang sejarah lisan berkembang pesat di
United Kingdom akibat gerakan aliran oralist yang diketuai oleh Thomson dan rakan-
rakannya.
 Di Malaysia, universiti-universiti tempatan telah mula menunjukkan kecenderungan
terhadap sejarah lisan. Paling konsisten dan terkehadapan adalah Universiti
Kebangsaan Malaysia (UKM) yang telah menubuhkan Pusat Kajian Sejarah Lisan di
bawah Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan.
 Sejarah lisan sebagai satu kursus yang ditawarkan di Universiti Kebangsaan
Malaysia pula telah ditawarkan pada tahun 1981.
Bab ini berfokus kepada:
1. Sumber lisan sebagai bahan sejarah tempatan;
2. Kesukaran memperoleh bahan-bahan bertulis;
3. Cerita yang benar-benar dilalui oleh individu dan kumpulan;
4. Kekuatan sejarah lisan sebagai pengukuh kepada pelbagai bahan bertulis;
5. Memperbanyakkan penulisan sejarah tempatan dalam pelbagai tema;
6. Memperkaya tradisi sejarah
2
Nota SJH3104
Sejarah Lisan dan Pendokumentasian
hazmanazhar_ipda© 2013
 Selain itu, Persatuan Sejarah Lisan Malaysia turut ditubuhkan bagi menggerakkan
perkembangan sejarah lisan di Malaysia.
 Penggunaan sumber lisan sebagai bahan sejarah tempatan di Malaysia juga
semakin mendapat tempat. Antara projek sejarah lisan yang telah berjaya
dilaksanakan di Malaysia termasuklah:
1. Projek golongan nasionalis kiri Melayu dan sejarah pergerakan Rejimen
Kesepuluh Parti Komunis Malaya di Lubuk Kawah;
2. Projek peristiwa Memali;
3. Projek peristiwa di zaman Jepun dan pentadbiran BMA;
4. Projek 69 Komando;
5. Projek UMNO Negeri Sembilan;
6. Projek biografi tokoh
 Penggunaan sumber lisan sebagai sumber sejarah di negara ini dipelopori oleh
Abdullah Munsyi melalui bukunya “Kisah Pelayaran Abdullah”. Melalui wawancara
beliau dengan masyarakat tempatan di negeri-negeri Pantai Timur, beliau
kemudiannya menulis semula gambaran berkenaan masyarakat di Pantai Timur
berdasarkan apa yang telah diberitahu kepadanya.
 Selain itu, jurnal-jurnal berkaitan sejarah yang ditulis oleh para pegawai British di
Tanah Melayu juga cenderung untuk menggunakan keterangan lisan sebagai
sumber sejarah mereka.
 Sebagai contoh, W.E. Maxwell ketika menulis mengenai sejarah negeri Perak turut
mendapatkan maklumat daripada masyarakat Orang Asli di Perak.
 Selepas era pasca merdeka, usaha ke arah pendokumentasian sejarah lisan
sebagai satu sumber sejarah hanya dimulakan secara serius apabila Arkib Negara
Malaysia mengambil inisiatif menjalankan beberapa projek bagi mengisi bahagian
Arkib Perdana Menteri.
3
Nota SJH3104
Sejarah Lisan dan Pendokumentasian
hazmanazhar_ipda© 2013
2. KESUKARAN MEMPEROLEHI BAHAN BERTULIS
 Menurut Nadzan Haron (2012), penyelidik sejarah di Malaysia kini menghadapi
kesukaran untuk mendapatkan sumber sejarah yang lengkap bagi kajian peristiwa
sejarah yang berlaku terutamanya pada zaman sebelum kemerdekaan negara
terutamanya disebabkan oleh beberapa faktor.
 Antaranya, masyarakat di Malaysia bukanlah masyarakat yang minat menulis.
Kebanyakan rekod-rekod bertulis yang wujud di negara ini hanyalah rekod-rekod
rasmi kerajaan dan rekod-rekod istana.
 Hal ini adalah berbeza dengan tradisi Bugis di Istana Johor-Riau yang menjadikan
penulisan catatan harian sebagai satu tradisi para pembesar Bugis.
 Faktor kurangnya penulisan yang berbentuk catatan, diari harian atau surat-
menyurat dalam kalangan masyarakat di Malaysia baik sebelum merdeka dan
selepas merdeka dipengaruhi oleh banyak faktor. Antaranya:
1. Tidak menjadi suatu kebiasaan atau budaya masyarakat;
2. Kekangan waktu dan kesibukan harian;
3. Kurangnya kesedaran tentang kepentingan catatan sebagai rekod
sejarah;
4. Perkembangan teknologi perhubungan
 Sedar atau tidak, perkembangan teknologi perhubungan terutamanya telefon telah
membawa kesan negatif kepada sumber bertulis sebagai sumber sejarah di negara
kita.
 Proses surat-menyurat telah dianggap ketinggalan zaman, lambat dan hanya
digunakan untuk tujuan-tujuan rasmi sahaja.
 Hubungan dan komunikasi antara individu telah dipermudahkan menggunakan
medium seperti telefon atau internet yang lebih pantas untuk perkara yang lebih
mustahak.
 Akhirnya, banyak peristiwa atau perkara sejarah yang penting hanya kekal dalam
memori ingatan pelaku (actor) tanpa didokumentasikan secara bertulis.
4
Nota SJH3104
Sejarah Lisan dan Pendokumentasian
hazmanazhar_ipda© 2013
 Perkara ini sering kali terjadi kepada para pemimpin dan pegawai atasan yang
sepatutnya mampu memberikan sumber bertulis yang sangat banyak kepada
sumber sejarah di negara ini.
 Disebabkan kemajuan teknologi perhubungan, para pemimpin dan pegawai lebih
cenderung untuk berhubung menggunakan alat komunikasi moden yang akhirnya
tidak direkodkan kembali secara bertulis.
 Oleh itu, sejarah lisan menjadi semakin penting terutamanya dalam mendekati para
pemimpin atau pegawai kerajaan dalam pelbagai isu. Melalui wawancara oleh para
pengkaji sejarah dengan tokoh-tokoh, peristiwa dan fakta sejarah yang penting yang
selama ini hanya berlegar dan tersimpan dalam memori tokoh dapat dirakam dan
dijadikan sebagai sumber bertulis (transkrip).
 Selain itu, apabila sesuatu peristiwa sejarah itu melibatkan masyarakat kebanyakan,
tiada rekod bertulis yang diperoleh berkaitan dengannya.
 Misalnya, seseorang pengkaji sejarah yang cuba untuk mengkaji sejarah
perkembangan permainan wau atau dikir barat dalam kalangan masyarakat di Pantai
Timur akan menghadapi kekangan kerana amat jarang perkara-perkara yang bernilai
sejarah yang berkaitan dengan perkembangan permainan ini didokumentasikan,
malah hampir tiada.
 Oleh itu, para pengkaji yang berminat untuk mengkaji sejarah seperti ini perlu turun
ke dalam masyarakat dan mendapatkan keterangan lisan daripada penggiat dan
peminat permainan ini.
 Kesukaran mendapatkan rekod bertulis juga berlaku dalam konteks Malaysia
terutamanya rekod-rekod pentadbiran Zaman Jepun dan rekod-rekod tentera British
sebelum Perang Dunia Kedua.
 Hal ini kerana, kebanyakan rekod-rekod ini telah dimusnahkan untuk tujuan
keselamatan akibat perang.
 Selain itu, akses rekod bertulis pada masa kini juga bukanlah sesuatu yang mudah.
Kebanyakan rekod-rekod kerajaan diklasifikasikan sebagai sulit, rahsia besar dan
tertakluk di bawah Akta Rahsia Rasmi (OSA).
5
Nota SJH3104
Sejarah Lisan dan Pendokumentasian
hazmanazhar_ipda© 2013
3. CERITA YANG BENAR-BENAR DILALUI OLEH SESUATU KUMPULAN
 Antara pandangan golongan sejarawan Aliran Lisan (oralist) adalah untuk
mengangkat “sejarah dari bawah” seperti yang diperjuangkan oleh sejarawan Aliran
Annales.
 Untuk tujuan itu, tema-tema sejarah yang berkaitan dengan pergerakan sekerja,
wanita, golongan minoriti dan rakyat kebanyakan diangkat sebagai satu ruang
lingkup sejarah yang baharu dan tidak hanya berlegar dalam ruang lingkup sejarah
negara semata-mata.
 Kebiasaannya, sejarah berkaitan golongan kebanyakan ini tidak direkodkan secara
bertulis dan kajian para pengkaji kebanyakannya cenderung kepada menemuramah
golongan-golongan sasar dalam sesebuah kajian sejarah.
 Golongan yang ditemuramah kebiasaannya adalah sumber proto dan saksi mata
iaitu mereka yang benar-benar melalui atau mengalami sesuatu peristiwa sejarah.
 Dalam hal ini, para pengkaji sejarah akan cuba untuk mendapatkan gambaran
berkenaan peristiwa daripada sumber proto, sebab-sebab yang mencetus kepada
tindakan mereka dan kesan daripada tindakan mereka.
 Di Malaysia misalnya, golongan yang benar-benar mengalami sesuatu peristiwa
sejarah telah didekati dan diwawancara bagi mendapatkan keterangan lisan
daripada mereka.
 Antaranya, pengkaji-pengkaji sejarah dari Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
telah menemui bekas anggota komunis Melayu daripada Rejimen Kesepuluh Parti
Komunis Malaya di Kampung Lubuk Kawah, Temerloh, Pahang bagi mendapatkan
maklumat daripada mereka berkenaan sejarah perjuangan mereka dalam rejimen
tersebut.
 Selain itu, penduduk-penduduk kampung di Kampung Memali, Mukim Siong, Baling
yang mengalami Peristiwa Berdarah di Memali sekitar tahun 1986 turut diwawancara
bagi mendapatkan keterangan lisan daripada mereka berkenaan peristiwa tersebut.
6
Nota SJH3104
Sejarah Lisan dan Pendokumentasian
hazmanazhar_ipda© 2013
4. KEKUATAN SEJARAH LISAN SEBAGAI PENGUKUH KEPADA PELBAGAI
PERISTIWA BERTULIS
 Menurut Nadzan Haron (2012), dua masalah yang biasa dihadapi oleh seseorang
pengkaji sejarah termasuklah:
1. Terlalu kurang sumber bertulis;
2. Sumber bertulis yang kurang lengkap dan menimbulkan banyak
persoalan tentang kandungannya.
 Selain itu, terdapat juga sumber bertulis yang ditulis tidak menyeluruh dan dicatatkan
apa yang difikirkan perlu sahaja oleh pencatatnya sedangkan peristiwa sebenar
sesuatu peristiwa adalah lebih daripada apa yang dicatatkan.
 Sebagai contoh, laporan bertulis pada zaman British mengenai beberapa peristiwa
seperti penentangan terhadap Malayan Union dan peristiwa rusuhan kaum di Batu
Kikir, Batu Pahat dan Sungai Manik tidak dilaporkan secara menyeluruh dan tepat
dan sebahagiannya bagi menyembunyikan fakta.
 Malah, terdapat rekod bertulis yang dimusnahkan oleh tentera setelah kalah perang
termasuklah rekod-rekod tentera British dan Jepun ketika mereka terpaksa
menyerah kalah dalam peperangan.
 Selain itu, terdapat rekod-rekod bertulis yang dianggap sebagai propaganda dan
dikawal oleh pemerintah pada sesuatu masa. Dalam hal ini, laporan terhadap para
penentang dan golongan kiri dibuat secara berat sebelah.
 Justeru, penggunaan sumber lisan dalam kajian sejarah adalah penting bagi
mendapatkan sudut pandang yang lebih adil bagi kedua-dua belah pihak dan
mengatasi kekurangan yang terdapat dalam sumber bertulis.
 Kebanyakan sumber bertulis negara yang bersifat rahsia, sulit dan tertakluk kepada
Akta Rahsia Rasmi (OSA) menyebabkan penggunaan sumber bertulis sebagai
sumber sejarah menjadi terhad dan memerlukan penggunaan sumber lisan sebagai
alternatifnya.
 Dalam hal ini, sumber lisan tidak akan menggantikan sumber bertulis akan tetapi
sebaliknya bertindak sebagai pelengkap kepada kekurangan sesebuah sumber
bertulis. (Mohd Amin Hassan, 1974: 38)
7
Nota SJH3104
Sejarah Lisan dan Pendokumentasian
hazmanazhar_ipda© 2013
 Dalam hal ini, peranan sumber lisan ke atas sumber bertulis termasuklah:
 Tidak semua peristiwa penting dan bersejarah itu direkodkan secara bertulis,
justeru sumber lisan digunakan dalam merakamkan peristiwa tersebut.
 Terdapat keraguan tertentu dalam sumber bertulis terutamanya yang dilihat
berat sebelah, propagandik, dan dilihat menyembunyikan fakta.
 Tidak semua rekod bertulis mengandungi maklumat yang diperlukan sebagai
bahan rujukan kajian disebabkan oleh tindakan pencatat rekod yang
melakukan pencatatan terpilih (selective recording)
8
Nota SJH3104
Sejarah Lisan dan Pendokumentasian
hazmanazhar_ipda© 2013
5. MEMPERBANYAKKAN PENULISAN SEJARAH TEMPATAN DALAM PELBAGAI
TEMA
 Perdebatan di antara para sejarawan berkenaan ruang lingkup sejarah telah
membawa kepada kemunculan pelbagai aliran termasuklah aliran yang
berpandangan bahawa ruang lingkup sejarah adalah meliputi pelbagai ruang lingkup
kehidupan dan tidak hanya terhad kepada sejarah berkenaan negara semata-mata.
 Di Malaysia sendiri, para pengkaji sejarah masih dilihat cenderung untuk melakukan
kajian sejarah yang berkait dengan politik dan negara dan tema-tema berkait dengan
sejarah rakyat, sejarah sosial, sejarah budaya, sukan dan sebagainya masihh
terbuka luas dan kurang diterokai.
 Dalam hal ini, sumber lisan telah memainkan peranan penting kepada para pengkaji
sejarah dalam melakukan kajian sejarah ke atas pelbagai tema sejarah terutamanya
sejarah yang berkait dengan masyarakat, budaya dan sosial.
9
Nota SJH3104
Sejarah Lisan dan Pendokumentasian
hazmanazhar_ipda© 2013
6. MEMPERKAYA TRADISI LISAN
 Penulisan sejarah tidak semestinya hanya berlegar kepada tokoh ternama dan
peristiwa sezaman yang menggunakan sumber bertulis dan sumber lisan semata-
mata.
 Dalam hal ini, tradisi lisan (yang terkawal) perlu digunakan untuk dijadikan sumber
penting dalam mengkaji sejarah politik, sosial, ekonomi dan perundangan tradisional
dahulu kala seperti yang terkandung dalam perbilangan adat.
 Antaranya termasuklah perbilangan adat yang dipegang secara tradisi oleh ketua-
ketua adat dalam Masyarakat Minangkabau dan ketua-ketua suku dan adat dalam
pelbagai suku di Sabah dan Sarawak.
 Disebabkan peredaran zaman dan arus kemodenan, kebanyakan tradisi lisan ini
semakin hilang disebabkan tidak ramai ahli masyarakat yang berminat untuk
mendalami dan meneruskan tradisi lisan yang diperturunkan sejak zaman berzaman
ini.
 Oleh itu, pendokumentasian tradisi lisan ini adalah penting dalam memastikan
sejarah lisan ini dapat dikekalkan untuk generasi akan datang.

Recommandé

Sejarah Lisan dan Pendokumentasian (Bab 2) par
Sejarah Lisan dan Pendokumentasian (Bab 2)Sejarah Lisan dan Pendokumentasian (Bab 2)
Sejarah Lisan dan Pendokumentasian (Bab 2)FaFai S.
2.3K vues23 diapositives
Bab-3- Keunikan-karya-agung par
Bab-3- Keunikan-karya-agungBab-3- Keunikan-karya-agung
Bab-3- Keunikan-karya-agungfiro HAR
9K vues39 diapositives
Karya Agung Melayu (Misa Melayu) par
Karya Agung Melayu (Misa Melayu)Karya Agung Melayu (Misa Melayu)
Karya Agung Melayu (Misa Melayu)zaidatol zulkiflly
13.8K vues60 diapositives
182764707 nota-sjh3104-sejarah-lisan-dan-pendokumentasian-bab-1-docx par
182764707 nota-sjh3104-sejarah-lisan-dan-pendokumentasian-bab-1-docx182764707 nota-sjh3104-sejarah-lisan-dan-pendokumentasian-bab-1-docx
182764707 nota-sjh3104-sejarah-lisan-dan-pendokumentasian-bab-1-docxfiro HAR
14.9K vues25 diapositives
Bab 5 -pensejarahan-perspektif-kolonial par
Bab 5 -pensejarahan-perspektif-kolonialBab 5 -pensejarahan-perspektif-kolonial
Bab 5 -pensejarahan-perspektif-kolonialfiro HAR
19.1K vues25 diapositives
Sejarah Lisan Tajuk 1 par
Sejarah Lisan Tajuk 1Sejarah Lisan Tajuk 1
Sejarah Lisan Tajuk 1Alif Akram
3.6K vues25 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Pensejarahan Malaysia Bab 6 par
Pensejarahan Malaysia Bab 6Pensejarahan Malaysia Bab 6
Pensejarahan Malaysia Bab 6Alif Akram
6K vues26 diapositives
Sulalatus Salatin/Wacana Sejarah Melayu par
Sulalatus Salatin/Wacana Sejarah MelayuSulalatus Salatin/Wacana Sejarah Melayu
Sulalatus Salatin/Wacana Sejarah MelayuAlif Akram
7K vues24 diapositives
Tuhfat al nafis par
Tuhfat al nafisTuhfat al nafis
Tuhfat al nafisAlif Akram
2.8K vues26 diapositives
Nota Sejarah Lisan dan Pendokumentasian (Bab 1 : Kaedah dan Sumber Sejarah) (... par
Nota Sejarah Lisan dan Pendokumentasian (Bab 1 : Kaedah dan Sumber Sejarah) (...Nota Sejarah Lisan dan Pendokumentasian (Bab 1 : Kaedah dan Sumber Sejarah) (...
Nota Sejarah Lisan dan Pendokumentasian (Bab 1 : Kaedah dan Sumber Sejarah) (...FaFai S.
30.3K vues46 diapositives
Bab-1-Pengenalan-pensejarahan-msia par
Bab-1-Pengenalan-pensejarahan-msiaBab-1-Pengenalan-pensejarahan-msia
Bab-1-Pengenalan-pensejarahan-msiafiro HAR
22.7K vues26 diapositives
Filologi Dalam Sejarah par
Filologi Dalam SejarahFilologi Dalam Sejarah
Filologi Dalam SejarahAlif Akram
2K vues16 diapositives

Tendances(20)

Pensejarahan Malaysia Bab 6 par Alif Akram
Pensejarahan Malaysia Bab 6Pensejarahan Malaysia Bab 6
Pensejarahan Malaysia Bab 6
Alif Akram6K vues
Sulalatus Salatin/Wacana Sejarah Melayu par Alif Akram
Sulalatus Salatin/Wacana Sejarah MelayuSulalatus Salatin/Wacana Sejarah Melayu
Sulalatus Salatin/Wacana Sejarah Melayu
Alif Akram7K vues
Tuhfat al nafis par Alif Akram
Tuhfat al nafisTuhfat al nafis
Tuhfat al nafis
Alif Akram2.8K vues
Nota Sejarah Lisan dan Pendokumentasian (Bab 1 : Kaedah dan Sumber Sejarah) (... par FaFai S.
Nota Sejarah Lisan dan Pendokumentasian (Bab 1 : Kaedah dan Sumber Sejarah) (...Nota Sejarah Lisan dan Pendokumentasian (Bab 1 : Kaedah dan Sumber Sejarah) (...
Nota Sejarah Lisan dan Pendokumentasian (Bab 1 : Kaedah dan Sumber Sejarah) (...
FaFai S.30.3K vues
Bab-1-Pengenalan-pensejarahan-msia par firo HAR
Bab-1-Pengenalan-pensejarahan-msiaBab-1-Pengenalan-pensejarahan-msia
Bab-1-Pengenalan-pensejarahan-msia
firo HAR22.7K vues
Filologi Dalam Sejarah par Alif Akram
Filologi Dalam SejarahFilologi Dalam Sejarah
Filologi Dalam Sejarah
Alif Akram2K vues
Undang undang kedah par Alif Akram
Undang undang kedahUndang undang kedah
Undang undang kedah
Alif Akram13K vues
Pensejarahan malaysia ( Corak Penulisan Koloniah Bersifat Euro-Centric ) par FaFai S.
Pensejarahan malaysia ( Corak Penulisan Koloniah Bersifat Euro-Centric )Pensejarahan malaysia ( Corak Penulisan Koloniah Bersifat Euro-Centric )
Pensejarahan malaysia ( Corak Penulisan Koloniah Bersifat Euro-Centric )
FaFai S.1.8K vues
Sulalatus Salatin/Wacana Sejarah Melayu par Alif Akram
Sulalatus Salatin/Wacana Sejarah MelayuSulalatus Salatin/Wacana Sejarah Melayu
Sulalatus Salatin/Wacana Sejarah Melayu
Alif Akram2.3K vues
Implikasi perkembangan kognitif dan bahasa par NurSyahirahSyaza
Implikasi perkembangan kognitif dan bahasaImplikasi perkembangan kognitif dan bahasa
Implikasi perkembangan kognitif dan bahasa
NurSyahirahSyaza5.4K vues
KESAN EKONOMI TERHADAP PENDAPATAN NEGARA DAN PERBELANJAAN PENDIDIKAN DI MALA... par faizzuddinz
KESAN EKONOMI TERHADAP PENDAPATAN NEGARA DAN PERBELANJAAN PENDIDIKAN DI MALA...KESAN EKONOMI TERHADAP PENDAPATAN NEGARA DAN PERBELANJAAN PENDIDIKAN DI MALA...
KESAN EKONOMI TERHADAP PENDAPATAN NEGARA DAN PERBELANJAAN PENDIDIKAN DI MALA...
faizzuddinz25.3K vues
Karya sastera kanak kanak,remaja,dewasa & popular par Antasha Kamaruzzaman
Karya sastera kanak kanak,remaja,dewasa & popular Karya sastera kanak kanak,remaja,dewasa & popular
Karya sastera kanak kanak,remaja,dewasa & popular
Bab-2- Sinopsis-karya-agung par firo HAR
Bab-2- Sinopsis-karya-agungBab-2- Sinopsis-karya-agung
Bab-2- Sinopsis-karya-agung
firo HAR6.4K vues
182896208 nota-sjh3104-sejarah-lisan-dan-pendokumentasian-bab-2-docx par firo HAR
182896208 nota-sjh3104-sejarah-lisan-dan-pendokumentasian-bab-2-docx182896208 nota-sjh3104-sejarah-lisan-dan-pendokumentasian-bab-2-docx
182896208 nota-sjh3104-sejarah-lisan-dan-pendokumentasian-bab-2-docx
firo HAR5K vues
PENGURUSAN KURIKULUM SEJARAH SEKOLAH RENDAH YANG BERKESAN par Santa Barbara
PENGURUSAN KURIKULUM SEJARAH SEKOLAH RENDAH YANG BERKESANPENGURUSAN KURIKULUM SEJARAH SEKOLAH RENDAH YANG BERKESAN
PENGURUSAN KURIKULUM SEJARAH SEKOLAH RENDAH YANG BERKESAN
Santa Barbara3.4K vues
Faktor faktor mempengaruhi perubahan kurikulum par Xiaoling Lew
Faktor faktor mempengaruhi perubahan kurikulumFaktor faktor mempengaruhi perubahan kurikulum
Faktor faktor mempengaruhi perubahan kurikulum
Xiaoling Lew22.5K vues
Unit 1 Erti Dan Matlamat Pendidikan par 一世 一生
Unit 1 Erti Dan Matlamat PendidikanUnit 1 Erti Dan Matlamat Pendidikan
Unit 1 Erti Dan Matlamat Pendidikan
一世 一生11.2K vues
FONETIK DAN FONOLOGI (VOKAL & KONSONAN) par murni mohamat
FONETIK DAN FONOLOGI (VOKAL & KONSONAN)FONETIK DAN FONOLOGI (VOKAL & KONSONAN)
FONETIK DAN FONOLOGI (VOKAL & KONSONAN)
murni mohamat127.4K vues

En vedette

Sejarah lisan dan pendokumentasian (sjhk3043 ) par
Sejarah lisan dan pendokumentasian (sjhk3043 )Sejarah lisan dan pendokumentasian (sjhk3043 )
Sejarah lisan dan pendokumentasian (sjhk3043 )Hannan Ismail
863 vues17 diapositives
Sejarah lisan par
Sejarah lisanSejarah lisan
Sejarah lisanfiro HAR
2.2K vues3 diapositives
Nota 3 par
Nota 3Nota 3
Nota 3firo HAR
3K vues3 diapositives
TPACK In Education par
TPACK In EducationTPACK In Education
TPACK In EducationAlif Akram
1.5K vues8 diapositives
Powerpoint sejarah par
Powerpoint sejarahPowerpoint sejarah
Powerpoint sejarahScarlette Crystal Nadia
408 vues7 diapositives
Sejarah bersifat kajian par
Sejarah bersifat kajianSejarah bersifat kajian
Sejarah bersifat kajianbaskaran.subramaniam
2K vues19 diapositives

En vedette(20)

Sejarah lisan dan pendokumentasian (sjhk3043 ) par Hannan Ismail
Sejarah lisan dan pendokumentasian (sjhk3043 )Sejarah lisan dan pendokumentasian (sjhk3043 )
Sejarah lisan dan pendokumentasian (sjhk3043 )
Hannan Ismail863 vues
Sejarah lisan par firo HAR
Sejarah lisanSejarah lisan
Sejarah lisan
firo HAR2.2K vues
TPACK In Education par Alif Akram
TPACK In EducationTPACK In Education
TPACK In Education
Alif Akram1.5K vues
SJHK 3013 Perlembagaan British di Tanah Melayu par Alif Akram
SJHK 3013 Perlembagaan British di Tanah MelayuSJHK 3013 Perlembagaan British di Tanah Melayu
SJHK 3013 Perlembagaan British di Tanah Melayu
Alif Akram586 vues
Tugasan 2 qgj 3053 prinsip latihan par Ahmad NazRi
Tugasan 2 qgj 3053  prinsip latihanTugasan 2 qgj 3053  prinsip latihan
Tugasan 2 qgj 3053 prinsip latihan
Ahmad NazRi2.3K vues
Pensejarahan Malaysia bab 4 par Alif Akram
Pensejarahan Malaysia bab 4Pensejarahan Malaysia bab 4
Pensejarahan Malaysia bab 4
Alif Akram919 vues
Bahan-Bahan Sumber Untuk Penulisan par nursoleha tulus
Bahan-Bahan Sumber Untuk PenulisanBahan-Bahan Sumber Untuk Penulisan
Bahan-Bahan Sumber Untuk Penulisan
nursoleha tulus1.8K vues
Sejarah Perkembangan Wacana di Malaysia par analisis wacana
Sejarah Perkembangan Wacana di MalaysiaSejarah Perkembangan Wacana di Malaysia
Sejarah Perkembangan Wacana di Malaysia
analisis wacana740 vues
Sejarah - Pengertian Sumber, Bukti & Fakta Sejarah par Ramadhani Sardiman
Sejarah - Pengertian Sumber, Bukti & Fakta SejarahSejarah - Pengertian Sumber, Bukti & Fakta Sejarah
Sejarah - Pengertian Sumber, Bukti & Fakta Sejarah
Ramadhani Sardiman16.6K vues
Nota 2 par firo HAR
Nota 2Nota 2
Nota 2
firo HAR1.9K vues
Lampiran pro forma kursus par firo HAR
Lampiran pro forma kursusLampiran pro forma kursus
Lampiran pro forma kursus
firo HAR2.9K vues
Pensejarahan Malaysia Bab 5 par Alif Akram
Pensejarahan Malaysia Bab 5Pensejarahan Malaysia Bab 5
Pensejarahan Malaysia Bab 5
Alif Akram1.3K vues
Nota ringkas kajian tindakan par Kmk Ktk
Nota ringkas kajian tindakanNota ringkas kajian tindakan
Nota ringkas kajian tindakan
Kmk Ktk15.7K vues

Similaire à Sejarah Lisan Tajuk 2

Jenis - jenis sejarah dan prinsip dasar dalam penelitian sejarah lisan. Sejar... par
Jenis - jenis sejarah dan prinsip dasar dalam penelitian sejarah lisan. Sejar...Jenis - jenis sejarah dan prinsip dasar dalam penelitian sejarah lisan. Sejar...
Jenis - jenis sejarah dan prinsip dasar dalam penelitian sejarah lisan. Sejar...SLS
8.4K vues17 diapositives
prinsip dasar penelitian sejarah lisan par
prinsip dasar penelitian sejarah lisanprinsip dasar penelitian sejarah lisan
prinsip dasar penelitian sejarah lisanAlfiyakinbisa Ayunina
448 vues9 diapositives
prinsip dasar penelitian sejarah lisan par
prinsip dasar penelitian sejarah lisanprinsip dasar penelitian sejarah lisan
prinsip dasar penelitian sejarah lisanAlfiyakinbisa Ayunina
2.1K vues9 diapositives
Asal usul bahasa dan bangsa melayu (artikel) par
Asal usul bahasa dan bangsa melayu (artikel)Asal usul bahasa dan bangsa melayu (artikel)
Asal usul bahasa dan bangsa melayu (artikel)ShirleyEu1
373 vues26 diapositives
Identifikasi jurnal sarah jappie par
Identifikasi jurnal sarah jappieIdentifikasi jurnal sarah jappie
Identifikasi jurnal sarah jappieWidi100
3.2K vues6 diapositives
Pembahasan soal par
Pembahasan soalPembahasan soal
Pembahasan soalgalih ikhlasul
11 vues36 diapositives

Similaire à Sejarah Lisan Tajuk 2(20)

Jenis - jenis sejarah dan prinsip dasar dalam penelitian sejarah lisan. Sejar... par SLS
Jenis - jenis sejarah dan prinsip dasar dalam penelitian sejarah lisan. Sejar...Jenis - jenis sejarah dan prinsip dasar dalam penelitian sejarah lisan. Sejar...
Jenis - jenis sejarah dan prinsip dasar dalam penelitian sejarah lisan. Sejar...
SLS 8.4K vues
Asal usul bahasa dan bangsa melayu (artikel) par ShirleyEu1
Asal usul bahasa dan bangsa melayu (artikel)Asal usul bahasa dan bangsa melayu (artikel)
Asal usul bahasa dan bangsa melayu (artikel)
ShirleyEu1373 vues
Identifikasi jurnal sarah jappie par Widi100
Identifikasi jurnal sarah jappieIdentifikasi jurnal sarah jappie
Identifikasi jurnal sarah jappie
Widi1003.2K vues
Bab 1 sejarah dan kita par SMJK
Bab 1 sejarah dan kitaBab 1 sejarah dan kita
Bab 1 sejarah dan kita
SMJK449 vues
KEARSIPAN & DOKUMENTASI : BUKU “RAKYAT DAN NEGARA” par Armadira Enno
KEARSIPAN & DOKUMENTASI : BUKU “RAKYAT DAN NEGARA”KEARSIPAN & DOKUMENTASI : BUKU “RAKYAT DAN NEGARA”
KEARSIPAN & DOKUMENTASI : BUKU “RAKYAT DAN NEGARA”
Armadira Enno45 vues
Syarifudin, proposal pergerakan dakwah imam rijali par Syarifudin Amq
Syarifudin, proposal pergerakan dakwah imam rijaliSyarifudin, proposal pergerakan dakwah imam rijali
Syarifudin, proposal pergerakan dakwah imam rijali
Syarifudin Amq388 vues
Syarifudin, proposal pergerakan dakwah imam rijali par Syarifudin Amq
Syarifudin, proposal pergerakan dakwah imam rijaliSyarifudin, proposal pergerakan dakwah imam rijali
Syarifudin, proposal pergerakan dakwah imam rijali
Syarifudin Amq326 vues
Sejarah, Fungsi, Kedudukan Ragam Bahasa Indonesia (2).pptx par sastraindonesia3
Sejarah, Fungsi, Kedudukan Ragam Bahasa Indonesia (2).pptxSejarah, Fungsi, Kedudukan Ragam Bahasa Indonesia (2).pptx
Sejarah, Fungsi, Kedudukan Ragam Bahasa Indonesia (2).pptx
Makalah penelusuran dan pengumpulan sumber sejarah par Sayyidina Ali
Makalah penelusuran dan pengumpulan sumber sejarahMakalah penelusuran dan pengumpulan sumber sejarah
Makalah penelusuran dan pengumpulan sumber sejarah
Sayyidina Ali16.8K vues

Plus de Alif Akram

kelebihan Menggunakan Flash Card Dalam Sejarah par
kelebihan Menggunakan Flash Card Dalam Sejarahkelebihan Menggunakan Flash Card Dalam Sejarah
kelebihan Menggunakan Flash Card Dalam SejarahAlif Akram
924 vues4 diapositives
Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran par
Teknologi Dalam Pengajaran dan PembelajaranTeknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran
Teknologi Dalam Pengajaran dan PembelajaranAlif Akram
10.3K vues22 diapositives
Pengenalan Keusahawanan - RBT par
Pengenalan Keusahawanan - RBTPengenalan Keusahawanan - RBT
Pengenalan Keusahawanan - RBTAlif Akram
1.1K vues39 diapositives
Pengeluaran dan Pengurusan Inventori Dalam Perniagaan par
Pengeluaran dan Pengurusan Inventori Dalam PerniagaanPengeluaran dan Pengurusan Inventori Dalam Perniagaan
Pengeluaran dan Pengurusan Inventori Dalam PerniagaanAlif Akram
14.2K vues15 diapositives
Campuran Pemasaran - Promosi Perniagaan par
Campuran Pemasaran - Promosi PerniagaanCampuran Pemasaran - Promosi Perniagaan
Campuran Pemasaran - Promosi PerniagaanAlif Akram
1.3K vues29 diapositives
Kepentingan Pemasaran Dalam Perniagaan (4P) par
Kepentingan Pemasaran Dalam Perniagaan (4P)Kepentingan Pemasaran Dalam Perniagaan (4P)
Kepentingan Pemasaran Dalam Perniagaan (4P)Alif Akram
10.4K vues23 diapositives

Plus de Alif Akram(18)

kelebihan Menggunakan Flash Card Dalam Sejarah par Alif Akram
kelebihan Menggunakan Flash Card Dalam Sejarahkelebihan Menggunakan Flash Card Dalam Sejarah
kelebihan Menggunakan Flash Card Dalam Sejarah
Alif Akram924 vues
Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran par Alif Akram
Teknologi Dalam Pengajaran dan PembelajaranTeknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran
Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran
Alif Akram10.3K vues
Pengenalan Keusahawanan - RBT par Alif Akram
Pengenalan Keusahawanan - RBTPengenalan Keusahawanan - RBT
Pengenalan Keusahawanan - RBT
Alif Akram1.1K vues
Pengeluaran dan Pengurusan Inventori Dalam Perniagaan par Alif Akram
Pengeluaran dan Pengurusan Inventori Dalam PerniagaanPengeluaran dan Pengurusan Inventori Dalam Perniagaan
Pengeluaran dan Pengurusan Inventori Dalam Perniagaan
Alif Akram14.2K vues
Campuran Pemasaran - Promosi Perniagaan par Alif Akram
Campuran Pemasaran - Promosi PerniagaanCampuran Pemasaran - Promosi Perniagaan
Campuran Pemasaran - Promosi Perniagaan
Alif Akram1.3K vues
Kepentingan Pemasaran Dalam Perniagaan (4P) par Alif Akram
Kepentingan Pemasaran Dalam Perniagaan (4P)Kepentingan Pemasaran Dalam Perniagaan (4P)
Kepentingan Pemasaran Dalam Perniagaan (4P)
Alif Akram10.4K vues
Fungsi Pengurusan Dalam Perniagaan RBT1054 par Alif Akram
Fungsi Pengurusan Dalam Perniagaan RBT1054Fungsi Pengurusan Dalam Perniagaan RBT1054
Fungsi Pengurusan Dalam Perniagaan RBT1054
Alif Akram1.7K vues
Aktiviti Perniagaan RBT 1054 par Alif Akram
Aktiviti Perniagaan RBT 1054Aktiviti Perniagaan RBT 1054
Aktiviti Perniagaan RBT 1054
Alif Akram3.9K vues
Entiti Perniagaan par Alif Akram
Entiti PerniagaanEntiti Perniagaan
Entiti Perniagaan
Alif Akram197 vues
Perniagaan Dan Persekitaran par Alif Akram
Perniagaan Dan Persekitaran Perniagaan Dan Persekitaran
Perniagaan Dan Persekitaran
Alif Akram545 vues
Asas Perniagaan Dan Keusahawanan par Alif Akram
Asas Perniagaan Dan KeusahawananAsas Perniagaan Dan Keusahawanan
Asas Perniagaan Dan Keusahawanan
Alif Akram5.4K vues
Interpersonal dan Intrapersonal par Alif Akram
Interpersonal dan IntrapersonalInterpersonal dan Intrapersonal
Interpersonal dan Intrapersonal
Alif Akram1.6K vues
Wacana Penulisan par Alif Akram
Wacana Penulisan Wacana Penulisan
Wacana Penulisan
Alif Akram6.8K vues
Perjanjian Perdagangan par Alif Akram
Perjanjian PerdaganganPerjanjian Perdagangan
Perjanjian Perdagangan
Alif Akram1.5K vues
Hikayat Abdullah par Alif Akram
Hikayat Abdullah Hikayat Abdullah
Hikayat Abdullah
Alif Akram2.5K vues
Industri kecil dan sederhana par Alif Akram
Industri kecil dan sederhanaIndustri kecil dan sederhana
Industri kecil dan sederhana
Alif Akram7.2K vues

Dernier

1. Adab Terhadap Tetangga par
1. Adab Terhadap Tetangga1. Adab Terhadap Tetangga
1. Adab Terhadap Tetanggaagreenlife5
23 vues2 diapositives
SK PENGAWAS UJIAN SEKOLAH.doc par
SK PENGAWAS UJIAN SEKOLAH.docSK PENGAWAS UJIAN SEKOLAH.doc
SK PENGAWAS UJIAN SEKOLAH.docEMILAANGGRAINI1
39 vues3 diapositives
Salinan_UU_Nomor_12_Tahun_2022 TPKS.pdf par
Salinan_UU_Nomor_12_Tahun_2022 TPKS.pdfSalinan_UU_Nomor_12_Tahun_2022 TPKS.pdf
Salinan_UU_Nomor_12_Tahun_2022 TPKS.pdfIrawan Setyabudi
38 vues84 diapositives
Capacity Building Kekerasan Seksual dan Peranan kampus.pdf par
Capacity Building Kekerasan Seksual dan Peranan kampus.pdfCapacity Building Kekerasan Seksual dan Peranan kampus.pdf
Capacity Building Kekerasan Seksual dan Peranan kampus.pdfIrawan Setyabudi
28 vues35 diapositives
PELAKSANAAN & Link2 MATERI Training _"TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE (TPM)". par
PELAKSANAAN & Link2 MATERI Training _"TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE (TPM)".PELAKSANAAN & Link2 MATERI Training _"TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE (TPM)".
PELAKSANAAN & Link2 MATERI Training _"TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE (TPM)".Kanaidi ken
16 vues71 diapositives
Public Relations - Menentukan Masalah par
Public Relations - Menentukan MasalahPublic Relations - Menentukan Masalah
Public Relations - Menentukan MasalahAdePutraTunggali
97 vues23 diapositives

Dernier(20)

1. Adab Terhadap Tetangga par agreenlife5
1. Adab Terhadap Tetangga1. Adab Terhadap Tetangga
1. Adab Terhadap Tetangga
agreenlife523 vues
Capacity Building Kekerasan Seksual dan Peranan kampus.pdf par Irawan Setyabudi
Capacity Building Kekerasan Seksual dan Peranan kampus.pdfCapacity Building Kekerasan Seksual dan Peranan kampus.pdf
Capacity Building Kekerasan Seksual dan Peranan kampus.pdf
PELAKSANAAN & Link2 MATERI Training _"TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE (TPM)". par Kanaidi ken
PELAKSANAAN & Link2 MATERI Training _"TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE (TPM)".PELAKSANAAN & Link2 MATERI Training _"TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE (TPM)".
PELAKSANAAN & Link2 MATERI Training _"TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE (TPM)".
Kanaidi ken16 vues
Info Session Bangkit Academy "Empowering Through Bangkit: Unveiling the Essen... par pmgdscunsri
Info Session Bangkit Academy "Empowering Through Bangkit: Unveiling the Essen...Info Session Bangkit Academy "Empowering Through Bangkit: Unveiling the Essen...
Info Session Bangkit Academy "Empowering Through Bangkit: Unveiling the Essen...
pmgdscunsri7 vues
PELAKSANAAN & Link2 MATERI Workshop _"Pembangunan SDM_INDONESIA EMAS 2045". par Kanaidi ken
PELAKSANAAN & Link2 MATERI Workshop _"Pembangunan SDM_INDONESIA EMAS 2045".PELAKSANAAN & Link2 MATERI Workshop _"Pembangunan SDM_INDONESIA EMAS 2045".
PELAKSANAAN & Link2 MATERI Workshop _"Pembangunan SDM_INDONESIA EMAS 2045".
Kanaidi ken83 vues
tugas PPT_Chita putri_E1G022007.pptx par chitaputrir30
tugas PPT_Chita putri_E1G022007.pptxtugas PPT_Chita putri_E1G022007.pptx
tugas PPT_Chita putri_E1G022007.pptx
chitaputrir3018 vues
Bimtek Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga.pdf par Irawan Setyabudi
Bimtek Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga.pdfBimtek Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga.pdf
Bimtek Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga.pdf
Latihan 6 PPT_Dwi Maulidini _E1G022094.pptx par rdsnfgzhgj
Latihan 6 PPT_Dwi Maulidini _E1G022094.pptxLatihan 6 PPT_Dwi Maulidini _E1G022094.pptx
Latihan 6 PPT_Dwi Maulidini _E1G022094.pptx
rdsnfgzhgj9 vues

Sejarah Lisan Tajuk 2

 • 1. 1 Nota SJH3104 Sejarah Lisan dan Pendokumentasian hazmanazhar_ipda© 2013 BAB DUA: SEJARAH LISAN DI MALAYSIA 1. SUMBER LISAN SEBAGAI BAHAN SEJARAH TEMPATAN  Penggunaan sumber lisan sebagai sumber sejarah di Malaysia masih dianggap baru dan masih belum diterima sepenuhnya sebagai satu kaedah penyelidikan sejarah. (Rahilah Omar, 2012)  Menurut Mohd Amin Hassan (1974), ketika beliau menulis jurnalnya pada ketika itu, sejarah lisan dilihat masih setahun jagung dan baru bertapak di Malaysia pada ketika itu.  Malah di peringkat dunia sekali pun, penggunaan sumber lisan hanya dimulakan oleh Allan Navins di Amerika Syarikat pada tahun 1948.  Hanya pada tahun 1960-an dan 1970-an bidang sejarah lisan berkembang pesat di United Kingdom akibat gerakan aliran oralist yang diketuai oleh Thomson dan rakan- rakannya.  Di Malaysia, universiti-universiti tempatan telah mula menunjukkan kecenderungan terhadap sejarah lisan. Paling konsisten dan terkehadapan adalah Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) yang telah menubuhkan Pusat Kajian Sejarah Lisan di bawah Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan.  Sejarah lisan sebagai satu kursus yang ditawarkan di Universiti Kebangsaan Malaysia pula telah ditawarkan pada tahun 1981. Bab ini berfokus kepada: 1. Sumber lisan sebagai bahan sejarah tempatan; 2. Kesukaran memperoleh bahan-bahan bertulis; 3. Cerita yang benar-benar dilalui oleh individu dan kumpulan; 4. Kekuatan sejarah lisan sebagai pengukuh kepada pelbagai bahan bertulis; 5. Memperbanyakkan penulisan sejarah tempatan dalam pelbagai tema; 6. Memperkaya tradisi sejarah
 • 2. 2 Nota SJH3104 Sejarah Lisan dan Pendokumentasian hazmanazhar_ipda© 2013  Selain itu, Persatuan Sejarah Lisan Malaysia turut ditubuhkan bagi menggerakkan perkembangan sejarah lisan di Malaysia.  Penggunaan sumber lisan sebagai bahan sejarah tempatan di Malaysia juga semakin mendapat tempat. Antara projek sejarah lisan yang telah berjaya dilaksanakan di Malaysia termasuklah: 1. Projek golongan nasionalis kiri Melayu dan sejarah pergerakan Rejimen Kesepuluh Parti Komunis Malaya di Lubuk Kawah; 2. Projek peristiwa Memali; 3. Projek peristiwa di zaman Jepun dan pentadbiran BMA; 4. Projek 69 Komando; 5. Projek UMNO Negeri Sembilan; 6. Projek biografi tokoh  Penggunaan sumber lisan sebagai sumber sejarah di negara ini dipelopori oleh Abdullah Munsyi melalui bukunya “Kisah Pelayaran Abdullah”. Melalui wawancara beliau dengan masyarakat tempatan di negeri-negeri Pantai Timur, beliau kemudiannya menulis semula gambaran berkenaan masyarakat di Pantai Timur berdasarkan apa yang telah diberitahu kepadanya.  Selain itu, jurnal-jurnal berkaitan sejarah yang ditulis oleh para pegawai British di Tanah Melayu juga cenderung untuk menggunakan keterangan lisan sebagai sumber sejarah mereka.  Sebagai contoh, W.E. Maxwell ketika menulis mengenai sejarah negeri Perak turut mendapatkan maklumat daripada masyarakat Orang Asli di Perak.  Selepas era pasca merdeka, usaha ke arah pendokumentasian sejarah lisan sebagai satu sumber sejarah hanya dimulakan secara serius apabila Arkib Negara Malaysia mengambil inisiatif menjalankan beberapa projek bagi mengisi bahagian Arkib Perdana Menteri.
 • 3. 3 Nota SJH3104 Sejarah Lisan dan Pendokumentasian hazmanazhar_ipda© 2013 2. KESUKARAN MEMPEROLEHI BAHAN BERTULIS  Menurut Nadzan Haron (2012), penyelidik sejarah di Malaysia kini menghadapi kesukaran untuk mendapatkan sumber sejarah yang lengkap bagi kajian peristiwa sejarah yang berlaku terutamanya pada zaman sebelum kemerdekaan negara terutamanya disebabkan oleh beberapa faktor.  Antaranya, masyarakat di Malaysia bukanlah masyarakat yang minat menulis. Kebanyakan rekod-rekod bertulis yang wujud di negara ini hanyalah rekod-rekod rasmi kerajaan dan rekod-rekod istana.  Hal ini adalah berbeza dengan tradisi Bugis di Istana Johor-Riau yang menjadikan penulisan catatan harian sebagai satu tradisi para pembesar Bugis.  Faktor kurangnya penulisan yang berbentuk catatan, diari harian atau surat- menyurat dalam kalangan masyarakat di Malaysia baik sebelum merdeka dan selepas merdeka dipengaruhi oleh banyak faktor. Antaranya: 1. Tidak menjadi suatu kebiasaan atau budaya masyarakat; 2. Kekangan waktu dan kesibukan harian; 3. Kurangnya kesedaran tentang kepentingan catatan sebagai rekod sejarah; 4. Perkembangan teknologi perhubungan  Sedar atau tidak, perkembangan teknologi perhubungan terutamanya telefon telah membawa kesan negatif kepada sumber bertulis sebagai sumber sejarah di negara kita.  Proses surat-menyurat telah dianggap ketinggalan zaman, lambat dan hanya digunakan untuk tujuan-tujuan rasmi sahaja.  Hubungan dan komunikasi antara individu telah dipermudahkan menggunakan medium seperti telefon atau internet yang lebih pantas untuk perkara yang lebih mustahak.  Akhirnya, banyak peristiwa atau perkara sejarah yang penting hanya kekal dalam memori ingatan pelaku (actor) tanpa didokumentasikan secara bertulis.
 • 4. 4 Nota SJH3104 Sejarah Lisan dan Pendokumentasian hazmanazhar_ipda© 2013  Perkara ini sering kali terjadi kepada para pemimpin dan pegawai atasan yang sepatutnya mampu memberikan sumber bertulis yang sangat banyak kepada sumber sejarah di negara ini.  Disebabkan kemajuan teknologi perhubungan, para pemimpin dan pegawai lebih cenderung untuk berhubung menggunakan alat komunikasi moden yang akhirnya tidak direkodkan kembali secara bertulis.  Oleh itu, sejarah lisan menjadi semakin penting terutamanya dalam mendekati para pemimpin atau pegawai kerajaan dalam pelbagai isu. Melalui wawancara oleh para pengkaji sejarah dengan tokoh-tokoh, peristiwa dan fakta sejarah yang penting yang selama ini hanya berlegar dan tersimpan dalam memori tokoh dapat dirakam dan dijadikan sebagai sumber bertulis (transkrip).  Selain itu, apabila sesuatu peristiwa sejarah itu melibatkan masyarakat kebanyakan, tiada rekod bertulis yang diperoleh berkaitan dengannya.  Misalnya, seseorang pengkaji sejarah yang cuba untuk mengkaji sejarah perkembangan permainan wau atau dikir barat dalam kalangan masyarakat di Pantai Timur akan menghadapi kekangan kerana amat jarang perkara-perkara yang bernilai sejarah yang berkaitan dengan perkembangan permainan ini didokumentasikan, malah hampir tiada.  Oleh itu, para pengkaji yang berminat untuk mengkaji sejarah seperti ini perlu turun ke dalam masyarakat dan mendapatkan keterangan lisan daripada penggiat dan peminat permainan ini.  Kesukaran mendapatkan rekod bertulis juga berlaku dalam konteks Malaysia terutamanya rekod-rekod pentadbiran Zaman Jepun dan rekod-rekod tentera British sebelum Perang Dunia Kedua.  Hal ini kerana, kebanyakan rekod-rekod ini telah dimusnahkan untuk tujuan keselamatan akibat perang.  Selain itu, akses rekod bertulis pada masa kini juga bukanlah sesuatu yang mudah. Kebanyakan rekod-rekod kerajaan diklasifikasikan sebagai sulit, rahsia besar dan tertakluk di bawah Akta Rahsia Rasmi (OSA).
 • 5. 5 Nota SJH3104 Sejarah Lisan dan Pendokumentasian hazmanazhar_ipda© 2013 3. CERITA YANG BENAR-BENAR DILALUI OLEH SESUATU KUMPULAN  Antara pandangan golongan sejarawan Aliran Lisan (oralist) adalah untuk mengangkat “sejarah dari bawah” seperti yang diperjuangkan oleh sejarawan Aliran Annales.  Untuk tujuan itu, tema-tema sejarah yang berkaitan dengan pergerakan sekerja, wanita, golongan minoriti dan rakyat kebanyakan diangkat sebagai satu ruang lingkup sejarah yang baharu dan tidak hanya berlegar dalam ruang lingkup sejarah negara semata-mata.  Kebiasaannya, sejarah berkaitan golongan kebanyakan ini tidak direkodkan secara bertulis dan kajian para pengkaji kebanyakannya cenderung kepada menemuramah golongan-golongan sasar dalam sesebuah kajian sejarah.  Golongan yang ditemuramah kebiasaannya adalah sumber proto dan saksi mata iaitu mereka yang benar-benar melalui atau mengalami sesuatu peristiwa sejarah.  Dalam hal ini, para pengkaji sejarah akan cuba untuk mendapatkan gambaran berkenaan peristiwa daripada sumber proto, sebab-sebab yang mencetus kepada tindakan mereka dan kesan daripada tindakan mereka.  Di Malaysia misalnya, golongan yang benar-benar mengalami sesuatu peristiwa sejarah telah didekati dan diwawancara bagi mendapatkan keterangan lisan daripada mereka.  Antaranya, pengkaji-pengkaji sejarah dari Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) telah menemui bekas anggota komunis Melayu daripada Rejimen Kesepuluh Parti Komunis Malaya di Kampung Lubuk Kawah, Temerloh, Pahang bagi mendapatkan maklumat daripada mereka berkenaan sejarah perjuangan mereka dalam rejimen tersebut.  Selain itu, penduduk-penduduk kampung di Kampung Memali, Mukim Siong, Baling yang mengalami Peristiwa Berdarah di Memali sekitar tahun 1986 turut diwawancara bagi mendapatkan keterangan lisan daripada mereka berkenaan peristiwa tersebut.
 • 6. 6 Nota SJH3104 Sejarah Lisan dan Pendokumentasian hazmanazhar_ipda© 2013 4. KEKUATAN SEJARAH LISAN SEBAGAI PENGUKUH KEPADA PELBAGAI PERISTIWA BERTULIS  Menurut Nadzan Haron (2012), dua masalah yang biasa dihadapi oleh seseorang pengkaji sejarah termasuklah: 1. Terlalu kurang sumber bertulis; 2. Sumber bertulis yang kurang lengkap dan menimbulkan banyak persoalan tentang kandungannya.  Selain itu, terdapat juga sumber bertulis yang ditulis tidak menyeluruh dan dicatatkan apa yang difikirkan perlu sahaja oleh pencatatnya sedangkan peristiwa sebenar sesuatu peristiwa adalah lebih daripada apa yang dicatatkan.  Sebagai contoh, laporan bertulis pada zaman British mengenai beberapa peristiwa seperti penentangan terhadap Malayan Union dan peristiwa rusuhan kaum di Batu Kikir, Batu Pahat dan Sungai Manik tidak dilaporkan secara menyeluruh dan tepat dan sebahagiannya bagi menyembunyikan fakta.  Malah, terdapat rekod bertulis yang dimusnahkan oleh tentera setelah kalah perang termasuklah rekod-rekod tentera British dan Jepun ketika mereka terpaksa menyerah kalah dalam peperangan.  Selain itu, terdapat rekod-rekod bertulis yang dianggap sebagai propaganda dan dikawal oleh pemerintah pada sesuatu masa. Dalam hal ini, laporan terhadap para penentang dan golongan kiri dibuat secara berat sebelah.  Justeru, penggunaan sumber lisan dalam kajian sejarah adalah penting bagi mendapatkan sudut pandang yang lebih adil bagi kedua-dua belah pihak dan mengatasi kekurangan yang terdapat dalam sumber bertulis.  Kebanyakan sumber bertulis negara yang bersifat rahsia, sulit dan tertakluk kepada Akta Rahsia Rasmi (OSA) menyebabkan penggunaan sumber bertulis sebagai sumber sejarah menjadi terhad dan memerlukan penggunaan sumber lisan sebagai alternatifnya.  Dalam hal ini, sumber lisan tidak akan menggantikan sumber bertulis akan tetapi sebaliknya bertindak sebagai pelengkap kepada kekurangan sesebuah sumber bertulis. (Mohd Amin Hassan, 1974: 38)
 • 7. 7 Nota SJH3104 Sejarah Lisan dan Pendokumentasian hazmanazhar_ipda© 2013  Dalam hal ini, peranan sumber lisan ke atas sumber bertulis termasuklah:  Tidak semua peristiwa penting dan bersejarah itu direkodkan secara bertulis, justeru sumber lisan digunakan dalam merakamkan peristiwa tersebut.  Terdapat keraguan tertentu dalam sumber bertulis terutamanya yang dilihat berat sebelah, propagandik, dan dilihat menyembunyikan fakta.  Tidak semua rekod bertulis mengandungi maklumat yang diperlukan sebagai bahan rujukan kajian disebabkan oleh tindakan pencatat rekod yang melakukan pencatatan terpilih (selective recording)
 • 8. 8 Nota SJH3104 Sejarah Lisan dan Pendokumentasian hazmanazhar_ipda© 2013 5. MEMPERBANYAKKAN PENULISAN SEJARAH TEMPATAN DALAM PELBAGAI TEMA  Perdebatan di antara para sejarawan berkenaan ruang lingkup sejarah telah membawa kepada kemunculan pelbagai aliran termasuklah aliran yang berpandangan bahawa ruang lingkup sejarah adalah meliputi pelbagai ruang lingkup kehidupan dan tidak hanya terhad kepada sejarah berkenaan negara semata-mata.  Di Malaysia sendiri, para pengkaji sejarah masih dilihat cenderung untuk melakukan kajian sejarah yang berkait dengan politik dan negara dan tema-tema berkait dengan sejarah rakyat, sejarah sosial, sejarah budaya, sukan dan sebagainya masihh terbuka luas dan kurang diterokai.  Dalam hal ini, sumber lisan telah memainkan peranan penting kepada para pengkaji sejarah dalam melakukan kajian sejarah ke atas pelbagai tema sejarah terutamanya sejarah yang berkait dengan masyarakat, budaya dan sosial.
 • 9. 9 Nota SJH3104 Sejarah Lisan dan Pendokumentasian hazmanazhar_ipda© 2013 6. MEMPERKAYA TRADISI LISAN  Penulisan sejarah tidak semestinya hanya berlegar kepada tokoh ternama dan peristiwa sezaman yang menggunakan sumber bertulis dan sumber lisan semata- mata.  Dalam hal ini, tradisi lisan (yang terkawal) perlu digunakan untuk dijadikan sumber penting dalam mengkaji sejarah politik, sosial, ekonomi dan perundangan tradisional dahulu kala seperti yang terkandung dalam perbilangan adat.  Antaranya termasuklah perbilangan adat yang dipegang secara tradisi oleh ketua- ketua adat dalam Masyarakat Minangkabau dan ketua-ketua suku dan adat dalam pelbagai suku di Sabah dan Sarawak.  Disebabkan peredaran zaman dan arus kemodenan, kebanyakan tradisi lisan ini semakin hilang disebabkan tidak ramai ahli masyarakat yang berminat untuk mendalami dan meneruskan tradisi lisan yang diperturunkan sejak zaman berzaman ini.  Oleh itu, pendokumentasian tradisi lisan ini adalah penting dalam memastikan sejarah lisan ini dapat dikekalkan untuk generasi akan datang.