Publicité
Publicité

Yeni microsoft power point presentation

 1. Sosyoloji Yöntemleri Ve Araştırma Teknikleri
 2. Metot:Bir konuda amaca ulaşabilmek için izlenen sistemli yoldur. • Arasştırma Tekniği:Bir alanda veri elde etmek amacıyla uygulanan araç ve gereçlerdir. • Sosyoloji hem tüm bilimlerde uygulanan bazı genel metotları benimser, hemde konusu gereği özel teknikleri kullanır. • Metot genel bir yolu ifade eder, Teknik daha özeldir. • Diger bilimlerle ortak kullanılan metotlara GENEL METOT denir.Bunlar; •1)Tümevarım 2)Tümdengelim
 3. 1) Tümevarım • Bir düşünme biçimide olan tüme varım tek tek olaylardan yola çıkarak genele ulaşmak ,Olaylardan olgulara ulaşmak demektir. • Bu metodu sosyolojıde ılk kez uygulayan E.Durkheim olmuştur. Tek tek intiharların inceleyip sebeb-sonuç ilişkısı olarak açıklamaya çalışmıştırbunu yaparken araştırma teknıgı olarakta İstatistiği kullanmıştır.İntiharların sosyal nedeni olduğunu göstermiştir.
 4. 2)Tümdengelim • Daha önce yapılan çalışmalar ile elde edilmiş genel ilkelere dayanarak tek tek olayların açıklanmasına çalışmaktır. Burada genelden özele bir akıl yürtme esastır.Örneğin «PİYASALARDA FİYATLAR ARZ- TALEP DENGESİ İLE OLUŞUR.»genel düşündeşinden hareketle piyasaya olaylarını anlamaya çalışmak Tümdengelimçi yaklaşımdır.
 5. Araştırma Teknikleri •1)Gözlem: Sosyal olayların araştırmacı tarfında izlenmesidir.Veri toplanması amacını taşır, iki biçimde uygulanır.
 6. a)Dogal Gözlem (olguları dışarıdan izleme) •Olayların doğal oluşumuna hiç etki etmeden olayın dışında kalarak olayı izlemektir. Araştırmacı kimliğini ve amacını açıkça ortaya koyar. Bu gözlemin olumsuz yanı kişilerin izlendiklerini bilmelerinden olayı olayın doğallığını kayıp etmesidir .ÖRNEĞİN Bir sosyolog köy düğününü bu şekilde izleyebilir.
 7. b)Katılımlı Gözlem(olgulara katılarak yappılan) •Araştırmacının araştıracagı alanda kimliğini gizleyip, grubun bir üyesi gibi olaya katılarak yaptığı gözlemdir. Olayın doğallığını bozulmaz ancak bu türde de araştırmacının gruptan etkilenerek nesnelliğini yitirme kaygısı vardır.
 8. 2)Anket •Kişilerin belirli konularda ki duygu, düşünce ve tutumlarını öğrenmek amacıyla geliştirilmiş soru formlarıdır.Bireye ya da gruba uygulana bilen anket testi, yazılı veya sözlü biçimde biçimde yapılabilir.
 9. 3)Monografi •Dar alanda derinlemesine inceleme imkanı veren belirli bir plana göre özel bir gözlem yoludur.İlk kez F. Le Play tarafından uygulanıp geliştırılmiştır.
 10. 4)Sosyometri • İlk kez Amerika'da Moreno tarafından uygulanmıştır. Küçük gruplardaki bireysel yönelişleri tespit etmek amacıyla kullanılır. • Grup bireyler arasındaki ilişkilerin yönünü, gurubu nelerin ve kimlerin etkileyip yönlendirdiğini açıklama amacı taşır. Uygulanan bu test sonucunda grubun bir haritası çıkarılır .Buna sosyogram denir
 11. 5)İstatistik •Sayılıp ölçüle bilen olayların değerlendirilip karşılaştırılması, yorumlanıp bir anlam ifade etmesini sağlayan tekniktir. TOPLUMUN yakından tanınmasını sağlaması ve olaylar arasındaki neden-sonuç ilişkilerini göstermesi bakımından önemli bit araştırma tekniğidir.
 12. 6)Tarihsel İnceleme •Tarihin verilerinden yararlanma esasına dayanır. Toplumu inceleyen sosyoloji diğer bilim dalları gibi laboratuvar imkanına sahip değildir. Bu yüzden yaşanılan olay tekrar edilemez sadece örneklerini tarih kaynaklarından bularak karşılaştırma yapmakla yetinir.
Publicité