Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

پاسخ نامه ی تست های فصل 1 جزوه ی سال سوم

1 932 vues

Publié le

پاسخ نامه ی تست های فصل 1 جزوه ی سال سوم

Publié dans : Santé & Médecine
  • Soyez le premier à commenter

پاسخ نامه ی تست های فصل 1 جزوه ی سال سوم

  1. 1. ) فصل 1 : ایمنی بدن هرگونه کپی برداری از این مجموعه ممنوع است! علی کرامت )ویژه کنکور 49 Keramat A. 1 -1 »3« گزينه ي زهت زاقت ثبقيس هب طً كٍبغ يي ؾل لَ ثبكت اؾت زيبپسظ سًاضز. 1 آ عًين ليع ظٍين: ترطيت زي اَض ي ؾل لَي ثب تًطي بّ - 2 پط تٍئيي بّي ه وٌل اظ ؾل لَ بّي پ قَكي ض زٍ جًس; ايجبز ه بٌكص زض ؿكبي هي طٌ ةٍ بّي زاذل ذ ىَ - 3 يّؿتبهيي اظ ؾل لَ بّي پ قَكي آؾيت زيس ي پ ؾَت; تـييط هغط ض بٍّي ذ يًَ - -2 »4« گزينه ي الت بْة ػًَي پبؾد ه ضَؼي اؾت ث ز جًبل ذطاـ، ثطيسگي يب طّ عًَ آؾيت ثبكتي زيگط ثط ظٍ هي سًٌ ث ز جًبل كؼبليت هب طً كٍبغ بّ، هحل آؾيت زيس ،ُ هطهع، هت ضَم گطم تط اظ وًبط اعطاف آى اؾت. تكطيح ؾبيط گعي بّ: 1( ثب ضٍ زٍ هي طٌ ةٍ ث زض ىٍ ثسى هو يٌ اؾت پبؾد زهبيي ضخ ز سّ. 2( ثؿيبضي اظ ػ اَهل ثيوبضي ظا زض گطهبي حبنل اظ تت وًي ت اَ سًٌ ث ذ ثَي ضقس سًٌٌ. 3( تت ثيف تط ث زليل ضٍ زٍ ػ اَهل ثيوبضي ظا يب ػ اَهل هكبث آى ث ثسى ضخ هي ز سّ. -3 »3« گزينه ي ليع ظٍين هبزض ث ترطيت زي اَض ي ؾل لَي ثب تًطي بّ پط تٍئيي ه وٌل هبزض ث ترطيت ؿكبي ؾل لَي ثب تًطي )ثب ايجبز ه لٌص زضؿكبي ؾل لَي هي طٌ ةٍ( هي ثبقس ليع ظٍين زض لاي بّ ي هربعي يًع جٍ زَ زاضز هجبضي ت لٌؿي هػ زاض ؿّت سٌ لاي ي هربعي زاض سً. ثطضؾي ؾبيطگعي بّ: ليع ظٍين زض ثي ه طْگبى جٍ زَ زاضز. :»1« گعي ي پط تٍئيي ه وٌل ت ؾَظ هب طً كٍبغ يًع ت لَيس هي ق زَ هب طً كٍبغ زض ذ ىَ جٍ زَ سًاضز. :»2« گعي ي پط تٍئيي ه وٌل ت ؾَظ ؾل لَ بّي پ قَكي ض زٍ ؾبذت هي ق زَ ل لَ ي گ اَضقي لاي ي هربعي زاضز. :»4« گعي ي -4 »4« گزينه ي زيبپسظ زض اضتجبط ثب گلج لَ بّي ؾليس اؾت وّ ي ؾل لَ بّي ذ يًَ. زض پبؾد الت بْثي ثب تطقح يّؿتبهيي ؾبيط ه اَز قيويبيي، 2 ضخ هي ز سّ. زض ه ضَز گعي ي 3 يًع هي ت اَى اي تٌطكط ىٍ ضا هثبل ظز. ه اَضز 1 -5 »3« گزينه ي ا سًاهي ليع ظٍ مٍ آ عًين ليع ظٍين زض زكبع ؿيطاذتهبني ه طْ زاضاى ثي ه طْگبى زذبلت زاض سً. ليع ظٍ مٍ زض ز هٍيي ذظ زكبع ؿيطاذتهبني زذبلت زاضز آ عًين بّي آى وّب سًٌ آ عًين ليع ظٍين هي ت اَ سًٌ ثب تًطي بّ ضا اظ ثيي ثجط سً. -6 »3« گزينه ي اضيتط پٍ يَتيي ثط اثط بً فّ ا ؿًيػى ضؾبيً ث ثبكت بّ اظ لًي بّ جًس تطقح هي ق زَ ثط ؾل لَ بّي ظاي سٌ ي هـع اؾتر اَى اثط هي سًٌ ت لَيس گلج لَ بّي هطهع ضا اكعايف هي ز سّ. ضز ؾبيط گعي بّ: پّبضيي اظ ثبظ كٍيل بّ تطقح هي ق زَ اظ ؾل لَ بّي ث يٌبزي زض هـع اؾتر اَى ه كٌبء هي گيط سً. : »1« گعي ي تط هٍج پَلاؾتيي اظ ثبكت بّي آؾيت زيس ي جساض ض بّ يب اظ پلا تً بّ آظاز هي ق زَ پلا تً بّ ت ؾَظ ؾل لَ بّي :»2« گعي ي ث يٌبزي هـع اؾتر اَى ت لَيس هي ق سًَ. يّؿتبهيي اظ ؾل لَ بّي آؾيت زيس ، ثبظ كٍيل بّ هبؾت ؾَيت بّ تطقح هي ق زَ ثبظ كٍيل بّ اظ ؾل لَ بّي ث يٌبزي زض :»4« گعي ي هـع اؾتر اَى ه كٌبء هي گيط سً. -7 »3« گزينه ي يّؿتبهيي ت ؾَظ هبؾت ؾَيت بّي ؿيطذ يًَ ثبظ كٍيل بّي ذ يًَ تطقح هي ق زَ. ثطاي بً فّ ػلاين آلطغي اظ زاض بٍّي آ تًي يّؿتبهي يٌ اؾتلبز هي ق زَ. -8 »2« گزينه ي ق لٌ زض اضتجبط ثب پط تٍئيي ه وٌل اؾت. ايي پط تٍئيي بّ ت ؾَظ ؾل لَ بّي هب طً كٍبغ )زض ذبضج اظ ذ ىَ(، ؾل لَ بّي جًس پ قَكي ض زٍ ؾبذت هي ق سًَ بًض ثؼضي اظ اجعاي زؾتگب ايو يٌ ضا ت وٌيل هي سًٌٌ. ايي پط تٍئيي بّ پؽ اظ ثطذ ضَز ثب هي طٌ ةٍ بّ كؼبل هي ق سًَ. تطقحبت ؾل لَ بّي پ قَكي
  2. 2. 2 علی کرامت )ویژه کنکور 49 ( هرگونه کپی برداری از این مجموعه ممنوع است! فصل 1: مولکول هاي زیستی Keramat A. -9 »2« گزينه ي ه نْ تطيي ثرف ز هٍيي ذظ زكبع ؿيطاذتهبني ثسى زض ثطاثط هي طٌ ةٍ بّ هطث طَ ث كبگ ؾَيت بّ )هب طً كٍبغ بّ تًَط كٍيل بّ( اؾت زاضاي آ عًين بّي ليع ظٍ هٍي ا سً. هب طً كٍبغ بّ ذبضج اظ ذ ىَ ا سً ، زيبپسظ سًاض سً ثب ت لَيس پط تٍئيي بّي ه وٌل يًع هي ت اَ سًٌ ه جَت ؾط ةًَ هي طٌ ةٍ بّ ق سًَ. -11 »2« گزينه ي اي تٌطكط ىٍ ضا ؾل لَ بّي آل زَ ث يٍط ؼٍ ت لَيس هي سًٌٌ. اگط چ ايي ؾل لَ بّ ؾطا جًبم ث ػلت حول ي يٍط ؼٍ هي هيط سً، اهب اي تٌطكط ىٍ حبنل اظ آى بّ اظ ت ثٌيط يٍط ؼٍ زض ؾبيط ؾل لَ بّ جل گَيطي هي سًٌ ه جَت هوب هٍت ؾل لَ بّي ؾبلن زض ثطاثط يٍط ؼٍ هي ق زَ. اي تٌطكط يًٍ زض پبؾد ث يي عًَ يٍط ؼٍ ت لَيس هي ق زَ، ؾجت ثط ظٍ هوب هٍت تًَب هست زض ثطاثط ثؿيبضي اظ يٍط ؼٍ بّ يًع هي ق زَ. -11 »2« گزينه ي هب طً كٍبغ بّ جعء ؾل لَ بّي كبگ ؾَيت سًٌٌ ؿّت سٌ زض ىٍ ثبكت بّ حض ضَ زاض سً زض ىٍ ذ ىَ هكب سّ وًي ق سًَ لٍي ثب ت لَيس پط تٍئيي بّي ه وٌل زض هجبضظ ثب هي طٌ ةٍ بّي ذ ىَ وًف زاض سً. ايي ؾل لَ بّ جعء ه نْ تطيي ه بٌ يًؿن ز هٍيي ذظ زكبع ؿيطاذتهبني ؿّت سٌ اظ آى جب زكبع ؿيطاذتهبني رًؿتيي ذظ زكبع ثسى زض ثطاثط جّ مَ هي طٌ ةٍ بّ اؾت، پؽ ايي ؾل لَ بّ جعء رًؿتيي ذظ زكبػي ثسى هحؿ ةَ هي ق سًَ. هب طً كٍبغ بّ زض گط بّي ل لٌي ، عحبل ، ل ظَ بّ آپب سًيؽ زض بًث زَي ػ اَهل ثيگب ث ل لٌ ؾَيت بّ وًي هي سًٌٌ زض پبؾد الت بْثي ػلا ثط كبگ ؾَيت ظَ هي طٌ ةٍ بّي ه بْجن، ثسى ضا اظ ؾل لَ بّي هطز اجعاي ؾل لَي كطؾ زَ ،ُ پبى ؾبظي هي سًٌٌ. -12 »2« گزينه ي پط تٍئيي بّي ه وٌل هجل اظ ضٍ زٍ هي طٌ ةٍ زض ذ ىَ جٍ زَ زاض سً پؽ اظ ثطذ ضَز ثب هي طٌ ةٍ بّ كؼبل هي ق سًَ. -13 »1« گزينه ي ؾل لَ بّي ؾبظ سً ي پط تٍئيي ه وٌل قبهل هب طً كٍبغ بّ، ؾل لَ بّي پ قَكي ض زٍ جًس ؿّت سٌ. ؾل لَ بّي پ قَكي ض زٍ هبزض ث ت لَيس تطقح ليع ظٍين ؾل لَ بّي جًسي هبزض ث ت لَيس تطقح اضيتط پٍ پَتيي هي ثبق سٌ. پبزتي ت ؾَظ پلاؾو ؾَيت بّ اؾتيل لًَيي ت ؾَظ ضًَ ىٍ بّ )ؾل لَ بّي ػهجي( ت لَيس تطقح هي ق سًَ. -14 »1« گزينه ي ػبهل ا ضٍي ىَ بّضي يٍط ؼٍ اؾت ؾل لَ بّي آل زَ ث ايي يٍط ؼٍ بّ، اي تٌطكط ىٍ ت لَيس هي سًٌٌ. -15 »2« گزينه ي الق( بًزضؾت، يّؿتبهيي ت لَيس قس ت ؾَظ هبؾت ؾَيت بّ پؽ اظ اتهبل آلطغى ث پبزتي بّي ه جَ زَ زض ؾغح هبؾت ؾَيت آظاز هي ق زَ. زض اثط اتهبل پبزتي ث ؾغح ؾل لَ. ة( زضؾت، زض هتي تًبة قًَت قس ػلا ثط يّؿتبهيي، ه اَز زيگطي زض هحل ظذن آظاز هي ق زَ ثطذي اظ ايي ه اَز گلج لَ بّي ؾليس ذ يًَ ضا ث ذ زَ جصة هي سًٌٌ پؽ يّؿتبهيي وًكي زض جصة ؾل لَ بّ سًاضز. ج( بًزضؾت، يّؿتبهيي ثبػث گكبزي ض بٍّ هي ق زَ لٍي ه يَط بٍّ زض زي اَض ي، ذ زَ يّچ هب يّچ اي سًاض سً پؽ اگط گكبز ق سًَ، ايي ػول ثس ىٍ زذبلت، هب يّچ ث زَ اؾت. ز( زضؾت، يّؿتبهيي هتطقح زض هبؾت ؾَيت بّ ث گٌّبم آؾن ) ػًَي آلطغي( ثبػث ػلائن آؾن يؼ يٌ ت گٌي بًيػى بّ هي ق زَ. ـّ( بًزضؾت، يّؿتبهيي ثبػث گكبزي ض زض تًيج بً فّ ككبض ذ ىَ زض هحل تطقح هي ق زَ. -16 »1« گزينه ي طّ هبز اي ؾجت ثط ظٍ پبؾد ايو يٌ ق زَ آ تًي غى بًم زاضز. اؿلت آ تًي غى بّ ه لَ لٌَ بّي پط تٍئي يٌ يب پلي ؾب بًضيسي ؿّت سٌ. ه لَ لٌَ بّي ه جَ زَ زض ؾغح ؾل لَ بّي ؾطعب يً، ؾن ثب تًطي بّ زا بّي گطز ا اًَػي اظ آ تًي غى بّ ؿّت سٌ. -17 »3« گزينه ي زض ايو يٌ هَّ ضَال، پلاؾو ؾَيت بّ پبزتي ت لَيس هي سًٌٌ پبزتي بّ ثب اتهبل ث آ تًي غى بّ ػول كبگ ؾَيت ظَ شض ذ اَض بّ )هثل هب طً كٍبغ بّ( ضا اكعايف هي ز سٌّ.
  3. 3. ) فصل 1 : ایمنی بدن هرگونه کپی برداری از این مجموعه ممنوع است! علی کرامت )ویژه کنکور 49 Keramat A. 3 »3« -18 گزينه ي ثط ض يٍ ؿكبء گلج لَ بّي هطهع، قرم كبهس طّ گ آ تًي ثبزي B A ث ػلت جٍ زَ آ تًي غى بّي ،AB زض كطز ثب گط ذ يًَ A زض پلاؾوبي ذ ىَ ذ زَ اؾت، اهب اظ آى جبيي چ سٌيي ثبض ذ ىَ )گلج لَ بّي هطهع( اظ كطزي ثب گط ذ يًَ B A ) )پبزتي ،Rh (Rh ) كطز ز سٌّ ث ذ ىَ كطز گيط سً ي كبهس آ تًي غى (Rh ) Rh زضيبكت طًز اؾت ث ػلت ضٍ زٍ آ تًي غى بّي ذبعط ي هطث طَ ث ايي پبزتي زض ثسى كطز گيط سً ت لَيس هي ق سًَ. زضيبكت چ سٌيي ثبض ي چ يٌي B ؾل لَ بّي Rh پبزتي ضس زض Rh ذبعط اي ثيف تط يًع هوبزيط ثؿيبض ظيبزي پلاؾو ؾَيت بّي تطقح سًٌٌ پبزتي ضس B ذ يًَ ه جَت ت لَيس ؾل لَ بّي كطز زضيبكت سًٌٌ هي ق زَ ه جٌط ث اٍ فًٌ آگل تَي بٌؾي ىَ قسيس ذ ىَ كطز ز سٌّ زض ثسى قرم زضيبكت سًٌٌ هي ق زَ. »1« -19 گزينه ي ضا آگل تَي هي سًٌ. Rh اظ جلت ػج ضَ طًز ذ ىَ ج يٌي Rh زض بًؾبظگبضي ذ يًَ هبزض ج يٌي پبزتي ثسى هبزض پبزتي بّ زض عي ايو يٌ هَّ ضَال تطقح هي ق سًَ. »1« -21 گزينه ي كً سٌ (ُ اؾت. وّبى ع ضَ هي زا يًس، ل لٌ ؾَيت بّ زض هـع اؾتر اَى ت لَيس T ق لٌ زض اضتجبط ثب ايو يٌ ؾل لَي)ل لٌ ؾَيت بّي ثطذي زيگط ث ن ضَت بًثبلؾ اٍضز ذ ىَ هي ق سًَ ث )B هي ق سًَ، ثطذي اظ آى بّ زض هـع اؾتر اَى ثبلؾ هي ق سًَ )ل لٌ ؾَيت .)T ؿس ي تيو ؼَ هي ض سًٍ تب زض آى جب ثبلؾ ق سًَ )ل لٌ ؾَيت »1« -21 گزينه ي اؾت زض ايو يٌ ؾل لَي قط تً زاض سً اگط ث ع ضَ هبزضظازي جٍ زَ سًاقت ثبقس، T ؿس ي تيو ؼَ هحل ثل ؽَ ل لٌ ؾَيت بّي ثبلؾ جٍ زَ رً اَ سٌّ زاقت، لصا وًم زض ايو يٌ ؾل لَي زيس هي ق زَ. T ل لٌ ؾَيت بّي »3« -22 گزينه ي كً سٌ ث ع ضَ هؿتوين ث ؾل لَ بّي آل زَ ث يٍط ؼٍ ؾل لَ بّي ؾطعب يً حول هي سًٌٌ ثب ت لَيس پط تٍئي يٌ ذبل، T ؾل لَ بّي ث بًم پطك ضَيي ه بٌكصي زض ايي ؾل لَ بّ ث جَ زَ هي آ ضٍ سً. »3« -23 گزينه ي تعضين اٍ ؿًي ه جَت كؼبل قسى ل لٌ ؾَيت بّ زض ذ ىَ هي ق زَ. ثب تعضين ؾطم يًع كؼبليت هب طً كٍبغ بّ ظيبز هي ق زَ لٍي هب طً كٍبغ بّ زض ذ ىَ حض ضَ سًاض سً. »4« -24 گزينه ي ؾطم پبزتي آهبز اؾت ايو يٌ ه هَت ايجبز هي سًٌ. زض حبلي اٍ ؿًي بّ زاضاي هي طٌ ةٍ بّي ضؼيق قس يب ؾن ذ ثٌي قس ي هي طٌ ةٍ ث زَ زض ثيف تط ه اَضز ايو يٌ زائوي ايجبز هي سًٌٌ. نّ چ يٌي پبزتي بّ ت ؾَظ پلاؾو ؾَيت بّ ت لَيس هي ق زَ، .B ل لٌ ؾَيت »3« -25 گزينه ي اگط غى بّي ؾبظ سً ي آ تًي غى بّي كطز ز سٌّ گيط سً قجب تّ زاقت ثبق سٌ، هي ت اَى تًيج گطكت پط تٍئيي بّي آ تًي غ يً كطز ز سٌّ گيط سً قجب تّ زاض سً، ظيطا پط تٍئيي اظ ض يٍ غى، ؾبذت هي ق زَ. ثطاي جل گَيطي اظ پؽ ظزى پي سًَ ثبيس ث ز ػبهل ت جَ ق زَ: الق- ث وًي زاض بٍّيي كؼبليت زؾتگب ايو يٌ كطز گيط سً ي ػض ضا تب حسي بً فّ هي ز سٌّ اكعايف يب بً فّ كؼبليت .)2 زؾتگب ايو يٌ كطز ز سٌّ ي ػض تأثيطي زض ضز پي سًَ سًاضز. )حصف گعي بّي 1 ة- اظ كطزي ػض زضيبكت ق زَ پط تٍئيي بّي ؾغح ؾل لَ بّي يٍ قجب تّ ثيكتطي ث پط تٍئيي بّي ؾغح ؾل لَ بّي .) كطزگيط سً زاقت ثبقس )حصف گعي ي 4 »4« -26 گزينه ي كً سٌ هب طً كٍبغ، وًف T زض اكطاز ؾيگبضي احتوبل ؾطعبى پب طًٌاؼ جٍ زَ زاضز زض هجبضظ ثب ؾل لَ بّي ؾطعب يً ل لٌ ؾَيت كً سٌ تطقح سًٌٌ ي پطك ضَيي هب طً كٍبغ ؾبظ سً ي ثيلي ض ثٍيي اؾت. T انلي ضا زاض سً. ل لٌ ؾَيت »4« -27 گزينه ي هبز ي حؿبؾيت ظا وّبى هبز ي آلطغى اؾت زض ثطذ ضَز ا لٍ ثب تحطيي ايو يٌ هَّ ضَال، ػلي آى بّ عًَ ذبني اظ پبزتي تطقح هي ق زَ زض ثطذ ضَز ثؼسي ثب وّبى آلطغى، آلطغى ث پبزتي بّي ؾغح هبؾت ؾَيت بّ هتهل هي ق زَ ه اَزي اظ هجيل يّؿتبهيي اظ ايي ؾل لَ بّ تطقح هي ق زَ.
  4. 4. 4 علی کرامت )ویژه کنکور 49 ( هرگونه کپی برداری از این مجموعه ممنوع است! فصل 1: مولکول هاي زیستی Keramat A. -28 »2« گزينه ي اگط آلطغ يً ثطاي رًؿتيي ثبض اٍضز ثسى ق زَ ثب اتهبل ث گيط سً بّي اذتهبني ثبػث ايجبز پلاؾو ؾَيت ت لَيس پبزتي ت ؾَظ پلاؾو ؾَيت هي گطزز پبزتي بّ ض يٍ ؾغح هبؾت ؾَيت هطاض هي گيط سً. -29 »4« گزينه ي زض آلطغي ت ؾَظ پلاؾو ؾَيت بّ زض ايو يٌ هَّ ضَال وًف زاض سً عًَ ذبني پبزتي ؾبذت هي ق زَ ث هبؾت ؾَيت بّ ) ػًَي ؾل لَ ؿيطذ يًَ( هتهل هي ق سًَ زض اثط اتهبل آلطغى ث پبزتي بّي ؾغح ايي ؾل لَ بّ ه اَزي اظ هجيل يّؿتبهيي ) ه اَزي قيويبيي ؿّت سٌ( آظاز هي ق زَ. -31 »1« گزينه ي زض ثطذ ضَز ز مٍ ثب يي آلطغى ذبل ظٍي لٌَ بّي حب يٍ ه اَز هرتلق ثب ؿكبي ؾل لَ هبؾت ؾَيت ازؿبم هي ق سًَ ه اَزي اظ هجيل يّؿتبهيي آظاز هي ق زَ. ثطضؾي ؾبيط گعي بّ: قج ي آ سً پٍلاؾوي ظثط پلاؾو ؾَيت بّ ) هبؾت ؾَيت بّ( ث هوساض ظيبز پبزتي هي ؾبظ سً. :»2« گعي ي ؾل لَ بّي ؿيطذ يًَ ) ذ يًَ( هكبث ثبظ كٍيل بّ ثب تطقح يّؿتبهيي ؾجت ثط ظٍ ػلائن آلطغي هي ق سًَ. :»3« گعي ي وّب سًٌ ثطذ ضَز ا لٍ ثب وّبى آلطغى، پبزتي بّ ض يٍ ؾغح هبؾت ؾَيت بّ ) پلاؾو ؾَيت بّ(، هطاض هي گيط سً. :»4« گعي ي -31 »3« گزينه ي آظاز قسى يّؿتبهيي اظ ظٍي لٌَ بّ، اظ عطين اگع ؾٍيت ظَ ا جًبم هي ق زَ هكبث ذط جٍ ا تًوبل ز سٌّ ي ػهجي هي ثبقس، زض حبلي ضٍ زٍ ؾسين ذط جٍ پتبؾين اظ ؾل لَ اظ عطين ا تًكبض تؿ يْل قس ذط جٍ ؾسين اظ ضًَ ىٍ، ا تًوبل كؼبل اؾت. -32 »2« گزينه ي هبؾت ؾَيت بّ ؾل لَ بّي ؿيطذ يًَ ؿّت سٌ، لٍي وّب سًٌ ائ ظَي كٌَيل بّ ثبظ كٍيل بّ زض آلطغي قط تً زاض سً. -33 »1« گزينه ي تؼساز ائ ظَي كٌَيل بّ زض كطز هجتلا ث آلطغي اكعايف هي يبثس. هبؾت ؾَيت بّ ؾل لَ بّي ؿيط ذ يًَ ؿّت سٌ )ضز گعي ي 2(. زض ؾغح پلاؾو ؾَيت بّ پبزتي جٍ زَ سًاضز )ضز گعي ي 3(. زض ثطذ ضَز ز مٍ ثب آلطغى، تؼساز هبؾت ؾَيت بّ اكعايف وًي يبثس. .) )ضز گعي ي 4 -34 »1« گزينه ي ثب ت جَ ث ه حٌ يٌ، ثؼس اظ ثط ظٍ ػلائن ثيوبضي ايسظ)هب 54 (، تؼساز ل لٌ ؾَيت بّ هجسزاً وًي ظيبز هي ق سًَ ؾپؽ بً فّ هي يبث سٌ. -35 »1« گزينه ي پؽ اظ ضٍ زٍ HIV ث ثسى چ سٌ لّت ع لَ هي كًس تب آظهبيف پبزتي هثجت ق زَ. ثطضؾي ؾبيط گعي بّ: هسضت زكبػي ثسى ث هط ضٍ نً هي ق زَ ثط ظٍ ػلائن ثيوبضي هو يٌ اؾت 6 هب تب 11 ؾبل يب ثيف تط ع لَ :»2« گعي ي ث كٌس. گط ذبني اظ ل لٌ ؾَيت بّي :»3« گعي ي T زض زكبع وًف زاض سً، ه ضَز ت بْجن هطاض هي گيط سً. اگط كطز ثبضزاض ق زَ هو يٌ اؾت زض ز ضٍاى ثبضزاضي، ث گٌّبم ظايوبى قيطزازى، ظًَاز ذ زَ ضا آل زَ سًٌ. :»4« گعي ي
  5. 5. ) فصل 1 : ایمنی بدن هرگونه کپی برداری از این مجموعه ممنوع است! علی کرامت )ویژه کنکور 49 Keramat A. 5 - 36 »4« گزينه ي ؾطم پبزتي آهبز اؾت زض زكبع اذتهبني زذبلت زاضز، زضحبلي زكبع اذتهبني زض ثي ه طْگبى جٍ زَ سًاضز. -37 »1« گزينه ي ت لَيس ( »ٍ « ) ق بٌؾبيي آ تًي غى بّي هرتلق اظ نّ ( » ج« زكبع اذتهبني اؾبؾبً زض ه طْ زاضاى جٍ زَ زاضز، لصا ه اَضز پبزتي( هطث طَ ث زكبع اذتهبني اؾت، زض ثي ه طْگبى زيس وًي ق زَ. -38 »3« گزينه ي ق لٌ هطث طَ ث قج ي آ سً پٍلاؾوي نبف اؾت. ي يٌ اظ بًض بّي انلي قج ي آ سً پٍلاؾوي نبف ؾبذت ليپيس اؾت، هثل اًَض بًؾپبضي )اظ ج ؽٌ هبز ي ه هَي( ، تًَي لٌَ )پلي هطي اظ اؾيس بّي چطة ع يَل( تط يًجبت ثب يًَ ض ؿٍي ذطزل زض تيط ي قت ث ،َ ػبهل زكبػي ضس هبضچي زض ي جًَ پپتيس بّي چًَي ؿ يٌ اظ گ گَطز سً ت ؾَظ قج ي آ سً پٍلاؾوي ظثط ؾبذت هي ق سًَ. -39 »4« گزينه ي ه طْ زاضاى زكبع اذتهبني زاض سً. ايي ه طْ زاض هي ت اَ سً هب يّ ؿضط كٍي ثبقس زكبع اذتهبني زاضز، اهب اؾ لٌت اؾتر اَ يً سًاضز. طًم ذب يً زاضاي گطزـ ذ ىَ ثؿت اؾت لٍي پبزتي سًاضز. -41 »2« گزينه ي ه اَضز ة ج جول ضا ث بًزضؾتي بًهل هي سًٌٌ. طّ جب ضًَ زاضاي زكبع اذتهبني، ه طْ زاض اؾت. ثطضؾي ه اَضز: الق( گطزـ ذ ىَ ثؿت زض وّ ي ه طْ زاضاى جٍ زَ زاضز. ة( اؾتر اَى ؾرت تطيي ثبكت پي سًَي اؾت، زض ه طْ زاضا يً ظًيط هب يّبى ؿضط كٍي جٍ زَ سًاضز. ج( پطز ي 3 لاي ي ه ػٌٌ هرتم پؿتب سًاضاى اؾت وّ ي ه طْ زاضاى. ز( زض وّ ي ه طْ زاضاى چ بْض عًَ ثبكت انلي جٍ زَ زاضز. -41 »2« گزينه ي پبزتي هطث طَ ث زكبع اذتهبني اؾت زكبع اذتهبني اؾبؾبً زض ه طْ زاضاى جٍ زَ زاضز. -1 »2« گزينه ي تًَط كٍيل بّ جعء كبگ ؾَيت بّ )شض ذ اَض بّ( ث زَ زض زكبع ؿيط اذتهبني زذبلت زاض سً، زض حبلي ل لٌ ؾَيت بّ، ؾل لَ بّيي ؿّت سٌ زض زكبع اذتهبني ثسى وًف زاض سً. -2 »4« گزينه ي ثؿيبضي اظ ػ اَهل ثيوبضي ظا زض گطهبي حبنل اظ تت وًي ت اَ سًٌ ث ذ ثَي ضقس سًٌٌ. تت كًب ي هجبضظ ي ثسى ثب ػ اَهل ثيوبضي ظا اؾت. تكطيح گعي بّي زيگط: زض گٌّبم پي سًَ ثبكت ايي حبلت، بًهغل ةَ اؾت. :»1« گعي ي طّ ل لٌ ؾَيت گيط سً ي ذبني زاضز كوظ يي عًَ آ تًي غى ذبل ضا ق بٌؾبيي هي سًٌ. :»2« گعي ي ه بٌ يًؿن بّي زكبع ؿيطاذتهبني زض ثطاثط اؿلت هي طٌ ةٍ بّ ث ع ضَ ي ؿٌبى ػول هي سًٌٌ. :»3« گعي ي -3 »4« گزينه ي زض هجبضظ ثب ؾل لَ بّي ؾطعب يً، ؾل لَ بّي T كً سٌ ث ايي ؾل لَ بّ حول طًز ثب تطقح پطك ضَيي آى بّ ضا اظ ثيي هي ثط سً. ايي زض حبلي اؾت ليع ظٍين ه جَ زَ زض ػطم، زي اَض ي ؾل لَي ثب تًطي بّ ضا اظ ثيي هي ثطز. ل لٌ ؾَيت شض ذ اَضي وًي سًٌ. ايسظ زض اثط يٍط ؾٍي ث بًم HIV ث جٍ زَ هي آيس. -4 »3« گزينه ي پطك ضَيي ت ؾَظ ؾل لَ بّي T كً سٌ ت لَيس هي ق زَ. هب طً كٍبغ بّ زض عحبل اؾتوطاض زاض سً. اگطچ هب طً كٍبغ بّ زض ذ ىَ حض ضَ سًاض سً لٍي هي ت اَ سًٌ ثب ت لَيس پط تٍئيي بّي ه وٌل ؾجت ؾط ةًَ هي طٌ ةٍ بّي زض ىٍ ذ ىَ ق سًَ. اتهبل پبزتي ث آ تًي غى بّي ؾغح هي طٌ ةٍ ه جَت هي ق زَ هب طً كٍبغ بّ ضاحت تط آ تًي غى ضا ثجلؼ سٌ.
  6. 6. 6 علی کرامت )ویژه کنکور 49 ( هرگونه کپی برداری از این مجموعه ممنوع است! فصل 1: مولکول هاي زیستی Keramat A. »2« -5 گزينه ي تكطيح ؾبيط گعي بّ: طّ ل لٌ ؾَيت زض ثطذ ضَز ثب آ تًي غى ذبني، ضقس هي سًٌ ؾپؽ توؿين هي ق زَ. :»1« گعي ي نبزم يًؿت. T زض ه ضَز ل لٌ ؾَيت بّي :»3« گعي ي طّ ل لٌ ؾَيت پؽ اظ ثطذ ضَز ثب طّ آ تًي غى، العاهبً ؾل لَ ذبعط ت لَيس وًي سًٌ، زض ضوي ؾل لَ ذبعط زض :»4« گعي ثطذ ضَز ثب طّ آ تًي غ يً توؿين وًي ق زَ. »4« -6 گزينه ي اي تٌطكط ىٍ هبزض ث ايجبز ه لٌص زض ؿكبي ؾل لَ بّي آل زَ ث يٍط ؼٍ يًؿت. پطك ضَيي پط تٍئي يٌ اؾت ه جَت ايجبز ه لٌص زض ؿكبي ؾل لَ آل زَ ث يٍط ؼٍ هي ق زَ ذ زَِ يٍط ؼٍ. ثطػ ؽٌ، پط تٍئيي ه وٌل ه جَت ايجبز ه لٌص زض ؿكبي هي طٌ ةٍ هي ق زَ. »2« -7 گزينه ي كً سٌ پؽ اظ اتهبل آ تًي غى هي طٌ ةٍ ث گيط سً ي آ تًي غى زض ذ ىَ ت لَيس Tٍ ذبعط پلاؾو ؾَيت Tٍ B ؾل لَ بّي كً سٌ ،ُ پطك ضَيي تطقح هي سًٌ. T . هي ق سًَ زض هـع اؾتر اَى ت لَيس وًي ق سًَ »2« -8 گزينه ي ت لَيس پلاؾو ؾَيت پبزتي، ايي هبز اظ ذ ىَ ذبضج B پؽ اظ ضٍ زٍ آلطغى ث ذ ىَ اتهبل آى ث گيط سً ي ل لٌ ؾَيت هي ق زَ ث ؿكبي هبؾت ؾَيت هتهل هي ق زَ زض ثطذ ضَز ز مٍ، آلطغى ث پبزتي ه جَ زَ زض ؾغح هبؾت ؾَيت هتهل هي ق زَ. »2« -9 گزينه ي اي تٌطكط ىٍ زض ؾل لَ آل زَ ث يٍط ؼٍ ت لَيس هيق زَ. ثطضؾي ؾبيط گعي بّ: -1 يّؿتبهيي ت ؾَظ هبؾت ؾَيت ثبظ كٍيل يًع ت لَيس هي ق زَ. كً سٌ ت لَيس هي ق زَ. T -3 پطك ضَيي ت ؾَظ ؾل لَ -4 پط تٍئيي ه وٌل ت ؾَظ هب طً كٍبغ ؾل لَ بّي پ قَكي ض زٍ جًس ت لَيس هي ق زَ. »3« -11 گزينه ي ػبهل ا ضٍي ىَ ايسظ، ػًَي يٍط ؼٍ ؿّت سٌ ثسى ا ؿًبى ػلي آى بّ پطك ضَيي، پبزتي اي تٌطكط ىٍ ت لَيس هي سًٌ. ػبهل عًاظ، ػًَي ثب تًطي اؾت ثسى ا ؿًبى ػلي آى بّ، پبزتي ت لَيس هي سًٌ. »1« -11 گزينه ي آؾن، ػًَي ثيوبضي آلطغيي اؾت. آلطغي، پبؾد ثيف اظ حس زؾتگب ايو يٌ زض ثطاثط ثطذي آ تًي غى بّؾت. ثطضؾي ؾبيط گعي بّ: پ قَف اعطاف ؾل لَ بّي ػهجي هـع رًبع ه ضَز حول هطاض هي گيط سً. MS -2 زض ثيوبضي ا جًبم هي ق زَ پك ل لٌ ؾَيت سًاضز. T زض گط ذبني اظ ل لٌ ؾَيت بّي HIV -3 ت ثٌيط ث نً تط اظ 211 ػسز زض طّ هيلي ليتط ذ ىَ هي ضؾس. T -4 زض كطز هجتلا ث ايسظ، تؼساز گط ذبني اظ ل لٌ ؾَيت بّي
  7. 7. ) فصل 1 : ایمنی بدن هرگونه کپی برداری از این مجموعه ممنوع است! علی کرامت )ویژه کنکور 49 Keramat A. 7 - 12 »4« گزينه ي ا اًَع ؾل لَ بّي ذبعط اي قبهل ؾل لَ بّي Bذبعط T ذبعط ؿّت سٌ ث تطتيت زض ايو يٌ هَّ ضَال ايو يٌ ؾل لَي قط تً زاض سً نطكبً جعء زكبع اذتهبني ؿّت سٌ. زض اضتجبط ثب گعي ي 3 يؼ يٌ ا سًام بّ هي ت اَى آپب سًيؽ، ل ظَ ،ُ عحبل گط بّي ل لٌي ضا هثبل ظز نّ جبيگب اؾتوطاض ل لٌ ؾَيت بّ )زكبع اذتهبني( نّ جبيگب حض ضَ هب طً كٍبغ بّ )زكبع ؿيطاذتهبني( ؿّت سٌ. -13 »4« گزينه ي زض زؾتگب ايو يٌ ا ؿًبى ، ؾل لَ بّي ؿيطذ يًَ وًي ت اَ سًٌ اٍضز ذ ىَ قس ؾپؽ اظ ذ ىَ ذبضج ق سًَ. تكطيح گعي بّي زيگط: گعي ي 1 : هثبل پط تٍئيي بّي ه وٌل ه جَ زَ زض ذ ىَ اظ هب طً كٍبغ بّ، ؾل لَ بّي پ قَكي ض زٍ جًس ت لَيس هي ق سًَ. گعي ي 2 : هثبل پبزتي بّ اظ پلاؾو ؾَيت بّ ت لَيس هي ق سًَ ػلا ثط ذ ىَ، زض ل قٌ هبيغ هيبى ثبكتي نّ جٍ زَ زاض سً)هحيظ هَّ ضَال(. گعي ي 3 : هثبل ل لٌ ؾَيت بّ ثيي ذ ىَ ل قٌ زض گطزـ ا سً. -14 »2« گزينه ي گيط سً ي آلطغى ،ثط ض يٍ هبؾت ؾَيت، پبزتي اؾت ت ؾَظ پلاؾو ؾَيت تطقح هي ق زَ.پطك ضَيي نّ كوظ زض ل لٌ ؾَيت T ت لَيس هي گطزز. يّؿتبهيي ػلا ثط ت لَيس زض ثبظ كٍيل هبؾت ؾَيت،ت ؾَظ ؾل لَ بّي آؾيت زيس نّ هي ت اَ سً تطقح ق زَ. -15 »1« گزينه ي ث ؿيط اظ يّؿتبهيي،ه اَز قيويبيي زيگطي يًع زض هحل آؾيت آظاز هي ق سًَ ثطذي اظ آ بًْ، گلج لَ بّي ؾليس ث يٍػ تًَط كٍيل بّ ضا ث هحل ػل تًَ هي كًب سًٌ. -16 »2« گزينه ي هحل ت بٌهل ل لٌ ؾَيت بّي T زض تيو ؼَ زض جل يَ بًي پكت اؾتر اَى ج بٌؽ اؾت. زكبع ؿيطاذتهبني رًؿتيي ذظ زكبػي زض ثطاثط جّ مَ هي طٌ ةٍ بّ ث ثسى اؾت. كبگ ؾَيت بّ پط تٍئيي بّي ه وٌل )ه جَ زَ زض Humors ( ... جعء زكبع ؿيطاذتهبني ؿّت سٌ. -17 »1« گزينه ي پط تٍئيي بّي ه وٌل ت ؾَظ ؾل لَ بّي پ قَكي ض زٍ ،ُ جًسي هب طً كٍبغ ت لَيس هي ق سًَ. -18 »1« گزينه ي هربط ض زٍ ي ا ؿًبى زض ز هٍيي ذظ زكبع ؿيطاذتهبني وًف زاضز ظيطا پط تٍئيي بّي ه وٌل ضا هي ؾبظز. اگط آ تًي غ يً ث ل لٌ ؾَيت ثبلـي زض گط ل لٌي يب ذ ىَ جٍ زَ زاضز، ثطذ ضَز وًبيس ايي ل لٌ ؾَيت زض بًْيت توؿين هي ق زَ ؾل لَ بّي حبنل ثب آى ل لٌ ؾَيت ؿّت سٌ اهب زض هـع اؾتر اَى ؾبذت كًس ا سً. ل لٌ ؾَيت بّيي اظ هـع اؾتر اَى، ثطاي ثل ؽَ اظ ذ ىَ ث تيو ؼَ هي ض سًٍ كبهس ت اَ بًيي ق بٌؾبيي ػ اَهل ثيگب ؿّت سٌ اهب زض ىٍ ذ ىَ يبكت هي ق سًَ. زض هجبضظ ثب ؾل لَ بّي ؾطعب يً، هب طً كٍبغ بّ يًع زذبلت زاض سً ايي ؾل لَ بّ ت اَ بًيي ؾبذت پط تٍئيي ه وٌل ضا يًع زاض سً. -19 »4« گزينه ي ه ؾًََيت بّ تًَط كٍيل بّ هبزض ث ا جًبم زيبپسظ ؿّت سٌ اهب ه ؾًََيت بّيي زض ثبكت ث هب طً كٍبغ تجسيل قس ا سً ثب ت لَيس پط تٍئيي بّي ه وٌل هي ت اَ سًٌ ثب ايجبز ه بٌكصي زض ؿكبي هي طٌ ةٍ ه جَت هط آى ق سًَ. پط تٍئيي بّي ه وٌل پؽ اظ ت لَيس ت ؾَظ ؾل لَ بّي زض ىٍ ثبكت ظًيط هب طً كٍبغ اثتسا اٍضز آة هيبى ثبكتي ؾپؽ اٍضز ذ ىَ هي ق سًَ. يٍط ؼٍ پّبتيت ثب آل زَ طًزى ؾل لَ جًسي ثبػث ؾبذت قسى اي تٌطكط ىٍ زض آى هي ق زَ. زض ض سًٍ الت بْة يّؿتبهيي آظاز هي ق زَ ه جَت گكبزي ض اكعايف ذ ىَ زض هحل آؾيت زيس هي ق زَ. -21 »4« گزينه ي ه ؾًََيت بّ ه كٌأ هب طً كٍبغ بّ ؿّت سٌ زض يي كطز ثبلؾ ه ؾًََيت بّ زض هـع هطهع اؾتر اَى ؾبذت هي ق زَ. ل لٌ ؾَيت بّي T كً سٌ پؽ اظ ثطذ ضَز آ تًي غى ث ل لٌ ؾَيت T زض ذبضج اظ هـع اؾتر اَى ؾبذت هي ق سًَ. پلاؾو ؾَيت بّ پبزتي تطقح هي سًٌٌ زض ذبضج اظ هـع اؾتر اَى اظ توؿين توبيع ل لٌ ؾَيت B زض ذ ىَ ث جٍ زَ هي آي سٌ. زض اٍ فًٌ بّي آلطغي ػلا ثط ائ ظَي كٌَيل بّ، هبؾت ؾَيت بّ زض ثبكت بّ جٍ زَ زاض سً يًع قط تً هي سًٌٌ.

×