Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Pasokh fasl 6_sevom

1 761 vues

Publié le

Pasokh fasl 6_sevom

Publié dans : Santé & Médecine
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Pasokh fasl 6_sevom

 1. 1. ) فصل 6: کروموزومها و میتوز هرگونه کپی برداری از این مجموعه ممنوع است! علی کرامت )ویژه کنکور 49 Keramat A. 1 »3« -1 گزينه ي ايٛضي ضٚي ثبوتطي اؾتطپتٛوٛوٛؼ ٛ٘ ٛٔ ي٘ب غٔب ؼِٝ ٕٛ٘ز. ثبوتطي ٞب تمؿي زٚتبيي $ؾبزٜ تطي ٛ٘ع تمؿي #ٓ ضا زاض س٘ ٚ وطٚ ٛٔظٚ ح مّٛي قب ٞبي ح مّٛي ؼٔ ٕٛلا زاضاي زٚ زٚضاٞي ٞ بٕ ٙ٘سؾبظي ٞؿتٙس ٚ ٞ بٕ ٙ٘سؾبظي آ ٞب اظ يه م٘غٝ آغبظ DNA . ثٝ غكبي پلاؾ بٕيي تٔص اؾت ئ قٛز. »4« -2 گزينه ي ؾبزٜ تطي ٛ٘ع تمؿي ؾ ّٛ زض ثبوتطي زيسٜ ئ قٛز. تمؿي زٚتبيي ٛ٘ػي تٛ يِس ثٔ غيطخٙؿي اؾت وٝ ثٝ تٛ يِس ظازٜ ٞبيي يىؿب ٙٔدط ئ قٛز. زض تٛ يِس ثٔ غيطخٙؿي فمظ يه ٚا سِ قطوت زاضز. زض ض زيٛاضٜ ي ؾ ّٛ ثبوتطي فطٚضفت يٍ س٘اضز ٚ تٟٙب زض حٔ فطٚضفت يٍ ؾبذتٝ ئ قٛز. »3« -3 گزينه ي لطاض زاضز، ا د٘ب ئ يٌطز. غكب پؽ اظ DNA تمؿي ثبوتطي ثب اضبفٝ قس غكبي ؾ ّٛ يِ خسيس ثٝ م٘غٝ اي اظ غكب وٝ ثي زٚ ٛٔ ىِٛ ؾبذتٝ قس ،ٖ اظ ٚؾظ ثٝ زضٚ ؾ ّٛ فطٚ ئ ضٚز تب ؾطا د٘ب آ ضٖا ثٝ زٚ ي٘ تمؿي وٙس. ٞ ظٓ بٔ ثب فطٚضفت يٍ غكب، زيٛاضٜ ي ؾ ّٛ زض حٔ اي زٚ ؾ ّٛ خسيس ي٘ع تكىي ئ قٛز. »3« -4 گزينه ي 4 اؾت. n  زض قى ؾؤا ،َ 3 ٛ٘ع وطٚ ٛٔظٚ كٔبٞسٜ ئ قٛز وٝ زٟبض تب، زٟبض تب قجيٝ ٞ ٞؿتٙس ٚ ؾ ّٛ ٛٔضز ظ٘ط، 12 »1« -5 گزينه ي 38 اتٛظٚ  1 خٙؿي n  39 2ذطٚؼ n  78 ٚ 23 اتٛظْٚ  1 خٙؿي n  24 ٚ 2 48 n  قب پٔب عٜ٘ 22 اتٛظْٚ  2 خٙؿي 2n  24  دّٔ بٔزٜ 6اتٛظْٚ  2 خٙؿي 2n  8  ؽٍٔ ؾطوٝ »3« -6 گزينه ي ثطاي پبؾد ثٝ ؾؤا تؼساز وطٚ ٛٔظٚ ٞبي اتٛظٚ زض ٞط ٛٔضز ضا كٔرص ئ وٙي .ٓ ؾ ّٛ پيىطي دّٔ بٔزٜ زاضاي 24 وطٚ ٛٔظٚ اؾت وٝ 22 زاضز. X اتٛظٚ ٚ زٚ وطٚ ٛٔظٚ خٙؿي بٌ تٔ قب پٔب عٜ٘ زاضاي 24 وطٚ ٛٔظٚ اؾت وٝ 23 تبي آ اتٛظٚ ٚ يىي وطٚ ٛٔظٚ خٙؿي اؾت. اؾت. (Z) اؾپط ذطٚؼ زاضاي 39 وطٚ ٛٔظٚ اؾت وٝ 38 تبي آ اتٛظٚ ٚ يىي خٙؿي اؾت (X) تر هٕ ا ؿ٘ب 23 وطٚ ٛٔظٚ زاضز وٝ 22 تبي آ اتٛظٚ ٚ يىي خٙؿي
 2. 2. 2 علی کرامت )ویژه کنکور 49 ( هرگونه کپی برداری از این مجموعه ممنوع است! فصل 6: کروموزوم ومیتوز Keramat A. - »3« 7 گزينه ي ; ػسز ٞبپ ّٛئيس زض آ ِٛ 24$ n # اؾت ٚيِ زض ؽٍٔ ؾطوٝ ػسز تطيپ ّٛئيس $ 12 ; 3n # اؾت. - »4« 8 گزينه ي ٞط ؾ ّٛ يِ وٝ ٞيؿتٛ زاضز، يٛوبضيٛت اؾت ٚ ٞ ٕٝ ي ؾ ّٛ َٞبي يٛوبضيٛتي زض وطٚ ٛٔظٚ ٞبيكب ؾب ت٘طٚ طٔ زاض س٘. ثطضؾي ؾبيط عٌيٙٝ ٞب: ؾ ّٛ َٞبي دّٔ ط٘ 23 وطٚ ٛٔظٚ ئ ا س٘ ٚ يِ زيپ ّٛئيس ٞؿتٙس. :»1« عٌيٙٝ ي بٌ تٔ ٞبي قب پٔب عٜ٘ 24 وطٚ ٛٔظٚ ئ ا س٘ ٚ يِ ٞبپ ّٛئيس ٞؿتٙس. :»2« عٌيٙٝ ي ٞط ؾ ّٛ زاضاي ؾب ت٘طيٛ تمؿي يٕ٘ قٛز، فمظ ؾ ّٛ َٞبيي تمؿي ئ قٛ س٘ وٝ ثٝ زٚ طٔح ّٝ ي آذط زطذٝ ي ؾ ّٛ ٚاضز :»3« عٌيٙٝ ي قسٜ ا س٘. - »3« 9 گزينه ي بٔٞيسٝ ٞبي رٔغظ ا ؿ٘ب ،ٖ ثؼس اظ زٚضا خٙيٙي، ؾيتٛويٙع ا د٘ب يٕ٘ زٞٙس، ثٝ ٞ يٕ ز يِ زٙس ٞؿتٝ اي ٞؿتٙس ٚ زض ٞط ٞؿتٝ ٞ زٚ وطٚ ٛٔظٚ خٙؿي زاض س٘. ؾ ّٛ َٞبي شوط قسٜ زض ؾبيط عٌيٙٝ ٞب، ٞ يٍٕ ته ٞؿتٝ اي ا س٘. - »1« 11 گزينه ي بٌ تٔ ٞب زض خب ٛ٘ضا وطٚ ٛٔظٚ اتٛظٚ زاض س٘ ٚ يِ ؾبيط عٌيٙٝ ٞب ثطاي بٌ تٔ ٞبي دّٔ ط٘ صبزق ي٘ؿت. - »2« 11 گزينه ي - »2« 12 گزينه ي ا طٌ ثٝ قى ثبلا بٍٜ٘ وٙيس ٞ زض ؾ ّٛ َٞبي پيىطي ٚ ٞ زض بٌ تٔ ٞب ا طٌ ؾ ّٛ يِ زاضاي وطٚ ٛٔظٚ X ثبقس ، 22 ٛ٘ع وطٚ ٛٔظٚ اتٛظٚ ٞ زاضز. - »3« 13 گزينه ي خٟف ضٔبػف قس ،ٖ خٟكي اؾت وٝ زض آ لغؼٝ اي اظ وطٚ ٛٔظٚ زض اثط قىؿتٝ قس خسا قسٜ ٚ ثٝ وطٚ ٛٔظٚ ٞ تٕب تٔص ئ قٛز زض حب يِ وٝ زض طٔز ٚ دّٔ ط٘، وطٚ ٛٔظٚ ٞبي خٙؿي ٞ تٕب ٚخٛز س٘اضز.
 3. 3. ) فصل 6: کروموزومها و میتوز هرگونه کپی برداری از این مجموعه ممنوع است! علی کرامت )ویژه کنکور 49 Keramat A. 3 »1« -14 گزينه ي ا طٌ خٟف ضٔبػف قس ثطاي ٞ ٕٝ ي ثرف ٞبي وطٚ ٛٔظٚ ٞبي ؾ ّٛ َٞبي پيىطي يه خب س٘اض ا ىٔب پٖصيط ثبقس ، ثسي ؼٔٙي اؾت وٝ ٞ ٕٝ ي وطٚ ٛٔظٚ ٞبي آ خب س٘اض ثبيس زٚ ثٝ زٚ ٞ تٕب ثبقٙس، زض ثي اي زٟبض عٌيٙٝ، فمظ ذطٚؼ اي ٚيػ يٌ ضا زاضز. »2« -15 گزينه ي خٟف ٞبي تغييط زض ؾبذتبض وطٚ ٛٔظٚ ٞب قب زٟبض ٛ٘ع خٟف حصف، ضٔبػف قس ،ٖ ٚاغ ٌٛ ي٘ ٚ خبثٝ خبيي ئ ثبقٙس وٝ زض ٞ ٕٝ ي آ لغؼٝ اي اظ وطٚ ٛٔظٚ قىؿتٝ ئ قٛز. يؼٙي پيٛ س٘ فؿفٛزي اؾتط قىؿتٝ ئ قٛز. ثطضؾي ؾبيط عٌيٙٝ ٞب: ثطاي خٟف ٚاغ ٌٛ ي٘ ئ تٛا س٘ صبزق ج٘بقس. :»1« عٌيٙٝ ي ثطاي خٟف حصف صبزق ي٘ؿت. :»3« عٌيٙٝ ي ثطاي خٟف ٞبي حصف ٚ ٚاغ ٌٛ ي٘ صبزق ي٘ؿت :»4« عٌيٙٝ ي »4« -16 گزينه ي G2 G ي خب س٘اض 1 DNA تؼساز ٛٔ ىِٛ َٞبي 96 آ ِٛ ٚ قب پٔب عٜ٘ 48 16 ؽٍٔ ؾطوٝ 8 92 ا ؿ٘ب 46 46 دّٔ ط٘ 23 48 دّٔ بٔزٜ 24 156 طٔؽ ذب يٍ٘ 78 »1« -17 گزينه ي پ يّ طٔاظ، وطٚ ٛٔظٚ اص يّ ؾ ّٛ ٞ بٕ ٙ٘سؾبظي ئ وٙس ٚ مٔساض بٔزٜ ي DNA زطذٝ ي ؾ ّٛ يِ، ثٝ و هٕ آ ع٘ي ٞٓبي ٞ يّىبظ ٚ S عي طٔح ّٝ ي ا س٘ا هٔ ٞبي ؾ ّٛ ي٘ع ضٔبػف ئ قٛ س٘ ٚ ئتٛوٙسضي ٚ G ٚضاثتي ٞؿتٝ ي ؾ ّٛ زٚ ثطاثط ئ قٛز. زلت بٕ٘ييس وٝ عي طٔح ّٝ ي 2 ي ؾيتٛپلاؾ يٕ DNA ثطاي تىثيط G ي ح مّٛي ئ ثبقٙس، ثٙبثطاي فؼب يِت آ ع٘ي ٞٓبي ٞ بٕ ٙ٘سؾبظي زض طٔح ّٝ ي 2 DNA و طّٚپلاؾت حبٚي ازا ٝٔ ئ يبثس.
 4. 4. 4 علی کرامت )ویژه کنکور 49 ( هرگونه کپی برداری از این مجموعه ممنوع است! فصل 6: کروموزوم ومیتوز Keramat A. »1« -18 گزينه ي ئتٛوٙسضي ٚ و طّٚپلاؾت اظ عطيك ، G ر٘ٛز فط يٍ٘ يه يٌبٜ ػب يِ $پيكطفتٝ# اؾت ٚ ؾب ت٘طيٛ س٘اضز$ عٌيٙٝ ي 2#. زض عي طٔح ّٝ ي 2 تمؿي زٚتبيي تمؿي ئ قٛ س٘ $ عٌيٙٝ ي 1#. زض ض زض ؾ ّٛ َٞبي پيىطي، عي آ ب٘فبظ ئتٛظ وطٚ بٔتيسٞبي ذٛاٞطي اظ يه زي طٍ خسا ئ قٛ س٘. ٞ زٙي عي ؾيتٛويٙع، ٞط ؾ ّٛ زذتط حسٚز ي٘ يٕ اظ ؾيتٛپلاؾ $ٓٚ ا س٘ا هٔ ٞبي ؾيتٛپلاؾ يٕ# بٔزض ضا زضيبفت ئ وٙس. »3« -19 گزينه ي ضا DNA اؾت ا طٌ ؾ ّٛ تطيپ ّٛئيس ٚاضز طٔح ّٝ ي تٔبفبظ قٛز ٞ يٕ تؼساز ٛٔ ىِٛ G زض طٔح ّٝ ي 2 DNA 72 ضقتٝ ؼٔبز 36 ٛٔ ىِٛ ذٛاٞس زاقت. DNA 36 ، ٛٔ ىِٛ ÷ ذٛاٞس زاقت صِا زض ٞط دٔ ٕٛػٝ ي وطٚ ٛٔظٚ ئ ذٛز 3;12 »2« -21 گزينه ي ثطاؾيىب اٚ طِاؾٝ يه يٌبٜ زُاض اؾت، ثٙبثطاي ؾب ت٘طيٛ س٘اضز، پؽ زٚثطاثط قس ؾب ت٘طيٛ ي٘ع زض آ زيسٜ يٕ٘ قٛز. زض عي آ ب٘فبظ ئتٛظ وٝ وطٚ ٛٔظٚ ٞب زٚ ثطاثط ئ قٛ س٘، ؾب ت٘طٚ طٔٞب ي٘ع زٚ ثطاثط ئ قٛ س٘. زض يٌبٞب ،ٖ عي ؾيتٛويٙع و طٕثٙس پطٚتئيٙي ايدبز يٕ٘ قٛز، يٌبٞب زا ٝ٘ زاض ثب آ وٖٝ ؾب ت٘طيٛ س٘اض س٘، ا بّٔ زٚن تمؿي ايدبز ئ وٙٙس. »2« -21 عٌيٙٝ ي ب٘زضؾت اؾت: زٛ ٞط ؾ ّٛ ا عِا بًٔ ؾب ت٘طيٛ س٘اضز. » افِ « ثٝ ثطضؾي ٛٔضز ثٝ ٛٔضز ػجبضت ٞب تٛخٝ وٙيس: ٛٔضز زضؾت اؾت: اي خ ّٕٝ ػي خ ّٕٝ ي وتبة زضؾي زض صفحٝ ي 126 اؾت. » ة« ٛٔضز ب٘زضؾت اؾت: ثركي اظ حٔتٛاي غ ت٘يىي ؾ ّٛ َٞبي يٛوبضيٛتي زض ا س٘ا هٔ ٞبي ئتٛوٙسضي ٚ و طّٚپلاؾت لطاض زاضز وٝ زض طٔح ّٝ » ج« ٛٔضز زٚ ثطاثط ئ قٛز ٝ٘ ؾ ّٛ .َ S تمؿي ئ قٛ س٘ پؽ فمظ حٔتٛاي غ ت٘يىي ٞؿتٝ زض عي طٔح ّٝ G2 زضؾت اؾت: ثط اؾبؼ خ ّٕٝ وتبة زضؾي زض صفحٝ 116 زضٚ ٞؿتٝ ي ؾ ّٛ َٞبي يٛوبضيٛتي معمولا زٙسي وطٚ ٛٔظٚ لطاض » ز« ٛٔضز زاضز. پؽ ىٕٔ اؾت زض ٞؿتٝ فمظ يه وطٚ ٛٔظٚ ٛٔخٛز ثبقس. $ثب ايٙىٝ ثٔب ؿٔتمي يٕ زض اي ٛٔضز زض وتبة زضؾي شوط ك٘سٜ اؾت ٚ يِ افطاز ط٘ ٌٛ ٝ٘ اي اظ ٛٔضزٝ ٞب زض ؾ ّٛ َٞبي ذٛز فمظ يه وطٚ ٛٔظٚ ٞؿتٝ اي زاض س٘.# »4« -22 گزينه ي ثطضؾي عٌيٙٝ ٞب: DNA تفبٚت تؼساز زض ٛٔ ىِٛ G زض 2 DNA تؼساز ٛٔ ىِٛ G زض 1 DNA تؼساز ٛٔ ىِٛ 18 $ و تٓطي تفبٚت# 1 ذطٚؼ: 78 ؾيت ظ ئٙي: 96 38 2 ؽٍٔ ؾطوٝ: 8 دّٔ ط٘: 46 31 3 ا ؿ٘ب :ٖ 46 ؽٍٔ ؾطوٝ: 16 44 $ ثيف تطي تفبٚت# 4 قب پٔب عٜ٘: 48 ا ؿ٘ب :ٖ 92
 5. 5. ) فصل 6: کروموزومها و میتوز هرگونه کپی برداری از این مجموعه ممنوع است! علی کرامت )ویژه کنکور 49 Keramat A. 5 »1« -23 گزينه ي ٚ ٞ زٓٙي ضٔبػف قس # S ٚالغ اؾت ٚ ئ تٛا س٘ زٚ وطٚ بٔتيسي قس وطٚ ٛٔظٚ ٞب$زض طٔح ّٝ ي G م٘غٝ ي ٚاضؾي زٚ ،ْ زض اٚاذط 2 ضا لج اظ ٚضٚز ثٝ طٔح ّٝ ي تمؿي ئتٛظ وٙتط وٙس. #G ا س٘ا هٔ ٞب $ طٔح ّٝ ي 2 »2« -24 گزينه ي م٘غٝ ي ٚاضؾي زض طٔاح ايٙتطفبظ ٚ پبيب ئتٛظ ضخ ئ زٞس ، زض حب يِ وٝ تكىي ِٛ ِٝ ي طٌزٜ ثركي اظ طٔاح ضقس ؾ ّٛ ضٚيكي اؾت. »1« -25 گزينه ي طٔثٛط ثٝ طٔح ّٝ ي DNA ضخ ئ زٞس، زض حبيِ وٝ تكىي ضقتٝ ٞبي زٚن ٚ ازا ٝٔ ي فكطز يٌ G ٞ بٕ ٙ٘سؾبظي ؾب ت٘طيٛ َٞب زض طٔح ّٝ ي 2 ايٙتطفبظ، ؾ ّٛ ٚاضز طٔاح ثؼسي يؼٙي G ئتٛظ ٚ تكىي ح مّٝ ي ا م٘جبضي طٔثٛط ثٝ ؾيتٛويٙع اؾت. ثب تٛلف ؾ ّٛ زض ا تٟ٘بي طٔح ّٝ ي 2 ئتٛظ ٚ ؾيتٛويٙع يٕ٘ قٛز. »1« -26 گزينه ي ٞير وسا اظ ٛٔاضز صحيح ي٘ؿتٙس. ثطضؾي عٌيٙٝ ٞب: افِ: طٌٚٞي اظ ضقتٝ ٞبي زٚن اظ يه ؾٛ ثٝ لغت ٚ اظ ؾٛي زي طٍ ثٝ ؾب ت٘طٚ طٔ وطٚ ٛٔظٚ ٞب تٔص قسٜ ا س٘ ٝ٘ ٞ ٕٝ ي آ ٖٞب. ة: ؾ ّٛ َٞبي ثؿيبضي اظ يٌبٞب ا طٌزٝ ؾب ت٘طيٛ س٘اض س٘، ا بٔ زٚن ضا ئ ؾبظ س٘. ج: ٞط يه اظ ضقتٝ ٞبي زٚن اظ يه ِٛ ِٝ ي تٛذبيِ اظ خٙؽ پطٚتئي ثٝ ب٘ ئىطٚتٛثٛ ؾبذتٝ قسٜ اؾت. »4« -27 گزينه ي عي تٔبفبظ، وطٚ ٛٔظٚ ٞبي ضٔبػف قسٜ ثٝ ؾ تٕ ٚؾظ ؾ ّٛ حطوت ئ وٙٙس ٚ زض ؾغح اؾتٛايي ؾ ّٛ ضزيف ئ قٛ س٘. زض تٔبفبظ ئتٛظ، زٚ وطٚ بٔتيس ٞط وطٚ ٛٔظٚ ،ْ حساوثط فكطز يٌ ضا پيسا ئ وٙٙس. »2« -28 گزينه ي اظ زٚ ظ د٘يطٜ ي پ يّ ٛ٘و ئّٛتيسي ؾبذتٝ قسٜ اؾت، پؽ اي ؾ ّٛ زض ٞط لغت ذٛز، 24 وطٚ ٛٔظٚ ته وطٚ بٔتيسي زض DNA ٞط ٛٔ ىِٛ طٔح ّٝ ي آ ب٘فبظ ئتٛظ زاضز. ئ زا ي٘ وٝ زض طٔح ّٝ ي آ ب٘فبظ ئتٛظ زٚوطٚ بٔتيس ذٛاٞطي ٞط وطٚ ٛٔظٚ ضٔبػف قسٜ، اظ حٔ ؾب ت٘طٚ طٔ اظ يه زي طٍ خسا ئ قٛ س٘. پؽ ؾ ّٛ اٚ يِٝ وٝ تمؿي ضا آغبظ وطزٜ، 24 وطٚ ٛٔظٚ زاقتٝ اؾت. دّٔ بٔزٜ، 24 وطٚ ٛٔظٚ زض ٞط ؾ ّٛ پيىطي ذٛز زاضز. »3« -29 گزينه ي ؾ ّٛ َٞبي يٌبٞب ػب يِ، ؾب ت٘طيٛ س٘اض س٘. زض ض زٙب زٖٝ ؾ ّٛ يِ وٝ ئتٛظ آغبظ ئ وٙس ٞبپ ّٛئيس، زيپ ّٛئيس، تطيپ ّٛئيس ٚ ... ثبقٙس، ؾ ّٛ َٞبي حبص ي٘ع ٞبپ ّٛئيس، زيپ ّٛئيس، تطيپ ّٛئيس ٚ ... ئ قٛ س٘. ٞ زٓٙي ؾ ّٛ َٞبي بٔٞيسٝ ي رٔغظ ثؼس اظ زٚضا خٙيٙي، ؾيتٛويٙع س٘اض س٘.
 6. 6. 6 علی کرامت )ویژه کنکور 49 ( هرگونه کپی برداری از این مجموعه ممنوع است! فصل 6: کروموزوم ومیتوز Keramat A. »4« -31 گزينه ي زض عي ئتٛظ، ٞؿتٝ ي ؾ ّٛ ثسٚ وبٞف ػسز وطٚ ٛٔظٚ ئ تمؿي ئ قٛز. ثٙبثطاي ؾ ّٛ َٞبي حبص حبٚي 6 دٔ ٕٛػٝ ي وطٚ ٛٔظٚ ئ ٞؿتٙس ٚ وطٚ ٛٔظٚ ْٞب 6 ثٝ 6 ٞ تٕب ٞؿتٙس. »4« -31 گزينه ي زض عي ئتٛظ ايدبز ضقتٝ ٞبي زٚن زض طٔح ّٝ ي پطٚفبظ صٛضت ئ يٌطز وٝ ثب زٚض قس خفت ؾب ت٘طيٛ َٞب اظ يه زي طٍ ثي آ ٖٞب ضقتٝ ٞبي پطٚتئيٙي زٚن ثٝ ٚخٛز ئ آيس. زض اثتساي پطٚفبظ زضٚ ٞؿتٝ ضقتٝ ٞبي زضاظ ٚ زضٞ تٙيسٜ ي وطٚ بٔتيٙي ٚخٛز زاضز وٝ ثٝ تسضيح وٛتبٜ ٚ ضري قسٜ ٚ لبث ضؤيت ئ طٌز س٘. »3« -32 گزينه ي صٛضت S زض طٔح ّٝ ي DNA زض طٔح ّٝ ي آ ب٘فبظ، تؼساز وطٚ ٛٔظٚ ٞبي ؾ ّٛ زٚ ثطاثط ئ قٛز، زض حب يِ وٝ زٚ ثطاثط قس تؼساز ٛٔ ىِٛ َٞبي ئ يٌطز. »2« -33 گزينه ي فكطزٜ قس وطٚ بٔتيسٞبي ذٛاٞطي زض طٔح ّٝ ي پطٚفبظ ٚ تٔبفبظ صٛضت ئ يٌطز، ٚ يِ ضقتٝ ٞبي زٚن زض طٔح ّٝ ي آ ب٘فبظ وٛتبٜ ئ قٛ س٘. »3« -34 گزينه ي زض تمؿي ئتٛظِ ؾ ّٛ پٛؾت ا ؿ٘ب ، طٔح ّٝ اي وٝ ضقتٝ ٞبي زٚن ثٝ ؾب ت٘طٚ طٔٞب تٔص اُ س٘ طٔاح تٔبفبظ ٚ آ ب٘فبظ اؾت زض اي طٔاح پٛقف ٞؿتٝ ٚخٛز س٘اضز! »3« -35 گزينه ي ٚ 4 ضقتٝ ي پ يّ ٛ٘و ئّٛتيسي ؾبذتٝ قسٜ اؾت ، صِا يه ؾ ّٛ #DNA زض طٔح ّٝ ي پطٚفبظ ئتٛظ ٞط وطٚ ٛٔظٚ اظ 2 وطٚ بٔتيس $ ٛٔ ىِٛ 44 ضقتٝ ي پ يّ ٛ٘و ئّٛتيسي زاضز. 4  ِٙفٛؾيت ا ؿ٘ب ي٘ وٝ زاضاي 44 وطٚ ٛٔظٚ اتٛظٚ اؾت 176 #" زضصس پبؾد ٌٛيي $ 25 »2« -36 گزينه ي ايدبز حساوثط فكطز يٌ زض وطٚ بٔتيسٞبي ٞط وطٚ ٛٔظٚ ،ْ طٔثٛط ثٝ طٔح ّٝ ي تٔبفبظ اؾت. ضز ؾبيط عٌيٙٝ ٞب : طٔثٛط ثٝ طٔح ّٝ ي آ ب٘فبظ اؾت. : » 1 « عٌيٙٝ ي بُ٘ظ يه يٌبٜ پيكطفتٝ اؾت ٚ ؾب ت٘طيٛ س٘اضز. : » 3 « عٌيٙٝ ي ضيع ِٛ ِٝ $ ئىطٚتٛثٛ #َ ثٝ ؾب ت٘طٚ طٔ تٔص ئ قٛز ٝ٘ ضيع ضقتٝ . : » 4 « عٌيٙٝ ي
 7. 7. ) فصل 6: کروموزومها و میتوز هرگونه کپی برداری از این مجموعه ممنوع است! علی کرامت )ویژه کنکور 49 Keramat A. 7 - »2« 37 گزينه ي ؾ ّٛ ٛٔضز ظ٘ط ظي ٍٛت اؾت وٝ تمؿي ئتٛظ ا د٘ب ئزٞس. ثبتٛخٝ ثٝ قى 6 11 ؾ ّٛ زض طٔاح آ ب٘فبظ ئتٛظ ٚ ت ّٛفبظ ئتٛظ، وطٚ ٛٔظٚ -ْ - ٞبي ته وطٚ بٔتيسي زاضز ٚ تؼساز وطٚ ٛٔظٚ ْٞب ثب وطٚ بٔتيسٞب، ثطاثط س٘، ٚيِ زض تٔبفبظ ٚ پطٚفبظ وطٚ ٛٔظٚ ضٔبػف ٞؿتٙس ٚ تؼساز وطٚ بٔتيسٞب، زٚثطاثط تؼساز وطٚ ٛٔظٚ ْٞب ئثبقس. ثطضؾي عٌيٙٝٞب: 1 زضآ ب٘فبظ ئتٛظ، وطٚ ٛٔظٚ ٞب ته وطٚ بٔتيسي ا س٘ ٚ يِ غكبي ٞؿتٝ ٚخٛز س٘اضز. - 2 وطٚ ٛٔظٚ ْٞبي ضٔبػف زض تٔبفبظ ئتٛظ زضؾغح اؾتٛايي لطاض زاض س٘. - 3 زضپطٚفبظ، غكبي ٞؿتٝ قطٚع ثٝ تدعيٝ قس ئوٙس ٚ زٚ خفت ؾب ت٘طيٛ قطٚع ثٝ زٚض قس ئوٙٙس ٚ يِ ٞٙٛظ زض زٚ لغت ؾ ّٛ لطاض - س٘اض س٘. 4 زضت ّٛفبظ پيسيس يٌ ٚ تبثيس يٌٞبي وطٚ ٛٔظٚ ثبظ ئقٛ س٘ ٚ وطٚ ٛٔظٚ ْٞب زضاي طٔح ّٝ ته وطٚ بٔتيسي ا س٘. - - »1« 38 عٌيٙٝ ي غكبي ٞؿتٝ زض طٔح ّٝي ت ّٛفبظ زض حب تكىي اؾت، زض اي طٔح ّٝ وطٚ ٛٔظٚ ْٞب ته وطٚ بٔتيسيا س٘. - ) سراسري 22 ( »4« 39 عٌيٙٝ ي زض يٌبٞب اٚ يِ تمؿي يٕ وٝ ظي ٍٛت پؽ اظ تكىي ا د٘ب ئ زٞس، ئتٛظ اؾت. زض تمؿي ئتٛظ زض تٔبفبظ وطٚ ٛٔظٚ ٞب حساوثط فكطز يٌ ضا پيسا ئ وٙٙس؛ پؽ اظ تٔبفبظ طٔح ّٝ ي آ ب٘فبظ اؾت وٝ زض آ ضقتٝ ٞبي زٚن وٝ ضقتٝ ٞبي پطٚتئيٙي ضيعي ٞؿتٙس وٛتبٜ ئ قٛ س٘ ٚ وطٚ بٔتيس ٞبي ذٛاٞطي ضا اظ ٞ خسا ئ وٙٙس. تٛخٝ: ضقتٝ ٞبي پطٚتئيٙي اصغلاحي اؾت وٝ زض صفحٝ ي 129 وتبة زضؾي ؾب ؾٛ ،ْ زض تٛصيف ضقتٝ ٞبي زٚن ثٝ وبض ضفتٝ اؾت ٚ ج٘بيس ثب ضيع ضقتٝ ٞب اقتجبٜ طٌفتٝ قٛز! - »1« 41 گزينه ي زض طٔاح تمؿي ئتٛظ ؾيت ظ ئٙي، وطٚ ٛٔظٚ ٞب زض طٔح ّٝ ي پطٚفبظ لبث ضٚيت ئ قٛ س٘ ٚ زض طٔح ّٝ ي آ ب٘فبظ ٚ تٔبفبظ لبث ضٚيت ٞؿتٙس. زض طٔح ّٝ ي آ ب٘فبظ اظ آ خٖب وٝ وطٚ بٔتيسٞبي ذٛاٞطي اظ ٞ خسا ئ قٛ س٘ تؼساز وطٚ ٛٔظٚ ٞب ثب وطٚ بٔتيسٞب ثطاثط اؾت. ثطضؾي ؾبيط عٌيٙٝ ٞب: زض قطٚع ئتٛظ پٛقف ٞؿتٝ ب٘پسيس ئ قٛز. :»2« عٌيٙٝ ي ؾيت ظ ئٙي، يٌبٞي ػب يِ اؾت پؽ ؾب ت٘طيٛ س٘اضز. :»3« عٌيٙٝ ي ثطاي ؾيتٛويٙع ؾ ّٛ َٞبي يٌبٞي و طٕثٙسي اظ خٙؽ پطٚتئي زذبتِ س٘اضز. :»4« عٌيٙٝ ي
 8. 8. 8 علی کرامت )ویژه کنکور 49 ( هرگونه کپی برداری از این مجموعه ممنوع است! فصل 6: کروموزوم ومیتوز Keramat A. »3« -41 گزينه ي زض ؾ ّٛ َٞبي خب ٛ٘ضي ٚ ؾبيط ؾ ّٛ َٞبيي وٝ زيٛاضٜ س٘اض س٘، عي ؾيتٛويٙع و طٕثٙسي اظ ضقتٝ ٞبي پطٚتئيٙي زض ئب ٝ٘ ي ؾ ّٛ ايدبز ئ قٛز. زض ض ٛ٘ضٚؾپٛضا ٚ ؾبوبضٚ ئؿعؾطٚيعيٝ ا ٛ٘اػي اظ لبضذ ٞب ٚ ؾطذؽ، يه يٌبٜ اثتسايي اؾت ٚ ٞ يٍٕ زيٛاضٜ ي ؾ ّٛ يِ زاض س٘. وكتي- زؿت اظ ؾرتپٛؾتب اؾت. »3« -42 گزينه ي زض ؾ ّٛ َٞبي خب ٛ٘ضي ٚ زي طٍ ؾ ّٛ َٞبيي وٝ زيٛاضٜ س٘اض س٘، عي ؾيتٛويٙع، و طٕثٙسي اظ ضقتٝ ٞبي پطٚتئيٙي زض ئب ٝ٘ ي ؾ ّٛ ايدبز ئ قٛز وٝ ثب تٙ قس آ ،ٖ ؾ ّٛ ثٝ زٚ ي٘ تمؿي ئ قٛز. عٌيٙٝ ي 1: ثطاي ثبوتطي ٞب صبزق ي٘ؿت. عٌيٙٝ ي 2: زض ثطذي ٛٔاضز ثٝ ز ج٘ب ئتٛظ ، ؾيتٛويٙع ضخ يٕ٘ زٞس. عٌيٙٝ ي 4: تكىي صفحٝ ي ؾ ّٛ يِ ثٝ ؼٔٙي ؾيتٛويٙع اؾت. »2« -43 گزينه ي خٟف وطٚ ٛٔظٚ ئ ضٔبػف قس ثي وطٚ ٛٔظٚ ٞبي ٞ تٕب ضٚي ئ زٞس ٚ ؾ ّٛ َٞبي ٞبپ ّٛئيس وطٚ ٛٔظٚ ٞبي ٞ تٕب س٘اض س٘. »2« -44 گزينه ي زٚن تمؿي زض طٔح ّٝ ي پطٚفبظ تكىي ٚ زض طٔح ّٝ ي ت ّٛفبظ ب٘پسيس ئ قٛز. ضز ؾبيط عٌيٙٝ ٞب : ي ح مّٛي ا س٘ وٝ زض زضٚ ئتٛوٙسضي ٚ و طّٚپلاؾت اؾت ا طٌزٝ اي ا س٘ا هٔ ٞب DNA ؾ ّٛ َٞبي يٛوبضيٛتي ٞ ، زاضاي : » 1 « عٌيٙٝ ي زاضاي تمؿي زٚتبيي ا س٘ ٚ يِ ؾ ّٛ يٛوبضيٛتي تمؿي زٚتبيي س٘اضز. ؾ ّٛ وطٚ ٛٔظٚ زٚ وطٚ بٔتيسي زاضز ٚ يِ G زٚوطٚ بٔتيسي ئ قٛ س٘ . زض اي طٔح ّٝ ٚ طٔح ّٝ ي 2 S وطٚ ٛٔظٚ ٞب زض طٔح ّٝ ي :» 3 « عٌيٙٝ ي فبلس زٚن اؾت.زضض ،ٕٗ فمظ ؾ ّٛ َٞبيي ثب وطٚ ٛٔظٚ زٚ وطٚ بٔتيسي زاضاي ضقتٝ ي زٚن ٞؿتٙس وٝ ٚاضز زٚ طٔح ّٝ ي آذط زطذٝ ي ؾ ّٛ يِ قٛ س٘ ٚ اي ٛٔضٛع ثطاي ٞط ؾ ّٛ يِ صبزق ي٘ؿت. ح مّٛي زض ا س٘ا هٔ ٞبي ئتٛوٙسضي ٚ و طّٚپلاؾت ٞؿتٙس. DNA ؾ ّٛ َٞبي يٛوبضيٛتي وٝ تمؿي ئتٛظ زاض س٘ ، زاضاي : » 4 « عٌيٙٝ ي »1« -45 عٌيٙٝ ي زض DNA اظ لبضذ پٙيؾي يّٛ ،ْ آ ت٘يثيٛتيه پٙيؾي يّ ثٝ زؾت ئ آيس. ثيف تط بٔزٜ ي غ ت٘يه اي خب س٘اض زض ٞؿتٝ لطاض زاض س٘ ٚ مٔساض و يٕ ئتٛوٙسضي لطاض زاضز.
 9. 9. ) فصل 6: کروموزومها و میتوز هرگونه کپی برداری از این مجموعه ممنوع است! علی کرامت )ویژه کنکور 49 Keramat A. 9 - »3« 46 گزينه ي قى ؾؤا ،َ ؾ ّٛ يِ زض طٔح ّٝ ي آ ب٘فبظ ئٛظ I ضا بٕ٘يف ئ زٞس. ؾ ّٛ َٞبي ظ سٜ٘ ي حبص اظ ئٛظ زض يٌبٞب ٞبي ب٘ زاضز وٝ ثب تمؿي ئتٛظ بٌ تٔٛفيت ضا ثٝ ٚخٛز ئ آٚضز. زض وبج ؾ ّٛ بٔزض ٞبي ط٘ $ :»1« عٌيٙٝ ي 2n وطٚ ٛٔظٚ ئ#، زضٚ ويؿٝ ي طٌزٜ ئٛظ ا د٘ب ئ زٞس ٚ ثٝ 4 ٞبي ط٘ يب زا ٝ٘ ي طٌزٜ ي ب٘ضؼ تجسي ئ قٛ س٘ وٝ ٞط يه اظ ٞبي ٞب ثب ا د٘ب زٚ طٔح ّٝ تمؿي ئتٛظ ثٝ زا ٝ٘ طٌزٜ ي ضؾيسٜ $ بٌ تٔٛفيت ط٘# تجسي ئ قٛ س٘. زض ثرف بٔزٜ ي٘ع يىي اظ ؾ ّٛ َٞبي ثبفت پبضا ك٘ي ذٛضـ زضٚ تر هٕ ئٛظ ا د٘ب ئ زٞس ٚ يِ يه ٞبي بٔزٜ ٚ ؾٝ ؾ ّٛ :»2« عٌيٙٝ ي وٛزه ثٝ ٚخٛز ئ آٚض س٘ وٝ فمظ ٞ بٕ يه ٞبي بٔزٜ ثب تمؿي بٕت ئتٛظي تٔٛا يِ آ س٘ٚؾپط $ بٌ تٔٛفيت بٔزٜ# ضا ثٝ ٚخٛز ئ آٚضز. بٌ تٔٛفيت ط٘ ٚ بٔزٜ زض يٌبٞب ػب يِ بٔ ٙ٘س وبج فبلس تٛا ب٘يي فتٛؾٙتع ئ ثبقٙس. :»4« عٌيٙٝ ي - »1« 47 گزينه ي زض تمؿي ؾ ّٛ َٞبي يٛوبضيٛتي ثسٚ زيٛاضٜ ظ٘يط ِٙفٛؾيت B ٚ ي٘ع زض تمؿي ؾ ّٛ َٞبي پطٚوبضيٛتي $تمؿي زٚتبيي# غكبي ؾ ّٛ ثٝ زضٚ فطٚ ئ ضٚز تب ؾطا د٘ب آ ضا ثٝ زٚ ي٘ تمؿي وٙس. - »4« 48 گزينه ي زض حبتِ عجيؼي زض طٔح ّٝ ي آ ب٘فبظ ٞط تمؿي ئتٛظي زٚ وطٚ بٔتيس ذٛاٞطي ٞط وطٚ ٛٔظٚ ضٔبػف قسٜ اظ حٔ ؾب ت٘طٚ طٔ اظ يه زي طٍ خسا زض تمؿي ئتٛظي لبضذ ٞب زيسٜ »3« ٚ »1« ئ قٛ س٘ ٚ ثط اثط وٛتبٜ قس ضقتٝ ٞبي زٚن ثٝ ؾٛي لغت ٞب وكيسٜ ئ قٛ س٘. عٌيٙٝ ٞبي ي٘ع زض تمؿي يٌبٞب پيكطفتٝ $زا ٝ٘ زاض# ضخ يٕ٘ زٞس. »2« يٕ٘ قٛز ٚ عٌيٙٝ ي

×