کتاب های علی خویه،مدرسه باز fce،تدریس و ارایه سمینار با ه www.khooyeh.com گروه مشاوره تحقیق مدرس مهندسی فروش، مدرس فروش مدرسه بازاریابی و فروش،مدر مشاوره بازاریابی و فروش،مش سخنران بازاریابی، مدرس باز
Tout plus