Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

091 c~1

705 vues

Publié le

سش

Publié dans : Santé & Médecine
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

091 c~1

 1. 1. ‫فعالیت بدنی ناکافی و بروز‬ ‫بیماری های قلبی عروقی‬
 2. 2. ‫اهداف رفتاری این بخش‬ ‫•‬ ‫: انتظار می رود با مطالعه این بخش ؛ مخاطبان بتوانند‬ ‫•‬ ‫. حداقل فعالیت بدنی برای حفظ و ارتقای سلمت را بیان کنند – 1‬ ‫. اثرات مثبت فعالیت بدنی بر دستگاه قلب و عروق را توضیح دهند – 2‬ ‫مرحله ای را که در هر جلسه ورزش یا فعالیت بدنی باید رعایت 3 – 3‬ ‫. شود را نام ببرید‬ ‫. ویژگی های فعالیت بدنی در جوانان را توضیح دهید – 4‬ ‫فعالیت بدنی مناسب برای گروههای مختلف سنی را بر اساس تعداد – 5‬ ‫. قدم ها در طول روز بیان کند‬
 3. 3. ‫نتیجه پیشرفت علمی و فناوری در جهان امروز گسترش‬ ‫مدرنیته و شهر نشینی در جوامع انسانی است که‬ ‫ارزشمندترین گوهر وجود او یعنی سلمت را با خطر‬ ‫. جدی مواجه کرده است‬ ‫شهر نشینی و ویژگیهای همراه آن: ترافیک ؛ آلودگی •‬ ‫هوا ؛ مسیر طولنی تا مقصد ؛ افزایش تراکم جمعیت ؛‬ ‫افزایش فقر و جنایت ؛ نبود پارک و فضاهای سبز‬ ‫کافی ؛ کمبود فضاهای ورزشی و خدمات ورزشی ارزان‬ ‫و در دسترس از جمله عوامل مسبب کم تحرکی در‬ ‫. جوامع خصوصا شهرها هستند‬ ‫•‬
 4. 4. ‫فعالیت بدنی مناسب و ورزش یکی از •‬ ‫کم هزینه ترین راهها برای حفظ‬ ‫سلمت و پیشگیری از بیماری های غیر‬ ‫واگیر است و موجب تندرستی ؛ نشاط‬ ‫. و شادابی انسان می شود‬
 5. 5. ‫تعریف فعالیت بدنی و ورزش‬ ‫فعالیت بدنی : هرگونه حرکت بدن که در اثر انقباض و انبساط عضلت •‬ ‫.اسکلتی بدن ایجاد می شود و نیازمند صرف انرژی است‬ ‫ورزش : نوعی فعالیت بدنی سازماندهی شده است که با هدف بازی و •‬ ‫سبرگرمی ؛ توانایبی بیشتبر ؛ تندرسبتی و یبا تناسبب بدنبی و ببه صورت‬ ‫. حرکات منظم ؛ مکرر و یا برنامه ریزی شده انجام می شود‬ ‫فعال یت بد نی با شدت متو سط و به صورت من ظم حداقل 03 •‬ ‫دقی قه در روز و حدا قل 5 بار در هفته موجب بیشترین فایده‬ ‫. برای قلب و عروق می شود‬
 6. 6. ‫اثرات سودمند فعالیت بدنی و ورزش بر بدن‬ ‫اثرات بر قلب و عروق‬ ‫•‬ ‫اثرات بر دستگاه گوارش‬ ‫•‬ ‫اثرات بر دستگاه اسکتی عضلنی‬ ‫اثرات بر حالت روحی و روانی‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫اثرات مثبت در به تاخیر انداختن پدیده پیر شدن •‬ ‫: سایر اثرات مثبت‬ ‫•‬ ‫بدلیل افزایش قدرت سیستم ایمنی و اثرات مفید روانی •‬ ‫. سبب کاهش علمئم و عوارض بیماری ها می شود‬
 7. 7. ‫پیشگیری از پوکی استخوان خصوصا در زنان •‬ ‫پیشگیری از ابتل به دیابت نوع 2 ؛ کنترل بهتر میزان قند •‬ ‫خون ؛کم کردن نیاز به انسولین و سایر داروهای ضد‬ ‫قند خوراکی‬ ‫‪ HDL‬ونیز افزایش ‪ LDL‬و ‪ TG‬کاهش •‬ ‫پیشگیری از اضطراب و افسردگی و بهبود کیفیت •‬ ‫زندگی‬ ‫پیشگیری از ابتل به سرطان سینه و رحم •‬
 8. 8. ‫گروه بندی فعالیت بدنی‬ ‫فعالیت بدنی برحسب میزان انرژی مصرف شده در ضمن فعالیت •‬ ‫. به انواع سبک ؛ متوسط و شدید گروه بندی می شوند‬ ‫فعالیت بدنی با شدت متوسط فعالیتی است که منجر به افزایش •‬ ‫تعداد ضربان قلب و دفعات تنفس می شود ولی این افزایش به‬ ‫حدی نیست که مانع از صحبت کردن فرد شود . بیشترین نتایج‬ ‫سلمت قلبی عروقی از این نوع فعالیت که به شکل منظم و‬ ‫حداقل 03 دقیقه در روز و حداقل 5 بار در هفته انجام شود‬ ‫. حاصل می شود‬
 9. 9. ‫فعالیت بدنی شدید ؛ فعالیتی است که در حین انجام آن فرد به علت‬ ‫افزایش تعداد دفعات تنفس و نفس نفس زدن نمی تواند به راحتی‬ ‫. صحبت کند‬ ‫. روش دیگر دسته بندی به هوازی و بی هوازی است‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫فعالیتهای هوازی ؛ فعالیتهای با شدت متوسط و مدت نسبتا طولنی‬ ‫هستند که عضلت بزرگ را فعال می کنند و برای انجام ان ها نیاز به‬ ‫. مصرف اکسیژن توسط عضلت بدن است‬ ‫•‬ ‫مثال : دویدن ؛ طناب زدن ؛ پیاده روی تند ؛ شنا ؛ دو آرام و دوچرخه‬ ‫سواری با سرعت کم و متوسط‬ ‫•‬ ‫در بیماران مبتل به نارسایی قلبی باید با احتیاط و زیر نظر پزشک انجام •‬ ‫شود. در این افراد پیاده روی ؛ شنا ؛دویدن آهسته و دوچرخه سواری‬ ‫. آرام مناسب است‬
 10. 10. ‫فعالیت های غیر هوازی ؛ فعالیتهایی هستند که مصرف •‬ ‫. انرژی بدون دخالت اکسیژن انجام می شود‬ ‫. این فعالیتها مناسب بیماران مبتل به نارسایی قلبی نیست •‬ ‫در فعالیتهایی که نیاز به سرعت عمل و واکنش سریع و •‬ ‫قدرت بال دارند و نیاز به کارایی لحظه ای یا حداکثر طی 2‬ ‫. تا 3 دقیقه وجود دارد این مسیر طی می شود‬
 11. 11. ‫میزان توصیه شده فعالیت بدنی برای سلمت‬ ‫؛ 03 دقیقه فعالیت بدنی با شدت متوسط ‪ WHO‬بر اساس نظر •‬ ‫و به صورت منظم حداقل 03 دقیقه در روز و حداقل 5 بار در‬ ‫هفته ) حدود 051 دقیقه ورزش با شدت متوسط ( و یا 52‬ ‫دقیقه فعالیت شدید حداقل 3 بار در هفته ) 57 دقیقه با شدت‬ ‫. زیاد یا شدید ( برای بزرگسالن توصیه می شود‬ ‫در صورت عدم امکان فعالیت بر اساس تعاریف فوق ؛ رعایت •‬ ‫توالی 03 دقیقه به صورت 3 دوره 01 دقیقه ای فعالیت بدنی در‬ ‫. طول روز نیز تقریبا همان اثر را دارد‬
 12. 12. ‫در برنامه های ورزشی همراه با ورزش های هوازی •‬ ‫باید برای ورزش های مقاومتی و قدرتی ) مانند حرکاتی‬ ‫که سبب انقباض با قدرت عضله می شوند ( نیز زمانی‬ ‫اختصاص داد . این حرکات سبب تقویت ساختمان اسکلتی‬ ‫عضلنی شده و به میزان 2 یا 3 بار در هفته مطلوب می‬ ‫.باشد‬ ‫در ورزش های قدرتی ؛ عضلت بزرگ شامل عضلت جلو •‬ ‫و پشت ران و ساق؛ عضلت سینه ای ؛ شانه ای و زیر‬ ‫بغل و بازو به صورت آگاهانه و به منظور افزایش قدرت‬ ‫. آنها منقبض می شوند‬
 13. 13. ‫میزان فعالیت فیزیکی مطلوب برای گروههای‬ ‫سنی مختلف‬ ‫این فعالیت در قالب تعداد قدم هایی که باید در طول یک روز •‬ ‫: برداشته شود عبات است‬ ‫افراد جوان سالم 0007 تا 00031 قدم در روز‬ ‫افراد مسن سالم 0006 تا 0058 قدم در روز‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫افرادی که به دنبال کاهش وزن هستند 00021 تا 00051 قدم •‬ ‫در روز‬ ‫افرادی که دچار ناتوانی یا بیماریهای مزمن هستند 0053 تا •‬ ‫0055 قدم درروز‬
 14. 14. ‫میزان فعالیت بدنی توصیه شده از نظر مقدار‬ ‫) مصرف انرژی ) هرم انرژی‬ ‫قاعده هرم که بیشترین میزان صرف وقت در طول روز یا •‬ ‫هفته را شامل می شود : انجام کارهای روزمره با تشویق‬ ‫و التزام به فعالیت بدنی بیشتر) استفاده از پله ؛ دوچرخه یا‬ ‫) .... پیاده روی ؛ باغبانی ؛ شستن ماشین یا‬ ‫در سشطح بالتشر هرم ؛ فعالیتهای ورزششی و برنامه ریزی •‬ ‫شده هوازی است که سبب افزایش تعداد ضربان قلب و‬ ‫) تنفس می شود ) ورزشهای ایروبیک‬
 15. 15. ‫سطح سوم هرم فعالیتی ورز های تفریحی است که در آنها •‬ ‫کشش عضلت و میزان قدرت و استقامت عضلت بدن باید تامین‬ ‫و بکار گرفته شود . لذا یک رفتار بهداشتی جهت حفظ کارایی‬ ‫عضلت انجام حداقل 2 بار در هفته کشش عضلت به میزان 01‬ ‫. تا 03 ثانیه در آخرین حد حرکت مفاصل می باشد‬ ‫برای تقویت عضلت ؛ میزان بار مناسب وارد بر یک عضله به •‬ ‫نسبت توانمندی عضله ؛ مقداری است که شخص بتواند 8 تا 21‬ ‫مرتبه آن بار یا وزنه را در تمام طول محور حرکتی مفصلی که آن‬ ‫عضله مربوط به آن است جابجا کند . با تداوم این کار یعنی تا‬ ‫21 بار انقباض عضله پشت سر هم بتدریج عضله قوی شده‬ ‫طوری که وزنه ظاهرا سبک بنظر می رسد . در این مرحله میزان‬ ‫. بار یا سنگینی وزنه را به میزان 01 درصد بیشتر می کنند‬
 16. 16. ‫قله یا نوک هرم فعالیتی که منظور کمترین زمان صرف •‬ ‫شده در طول هفته برای این فعالیتها است ؛ کم تحرکی یا‬ ‫فعالیتهایی مثل دیدن تلویزیون ؛کار با کامپیوتر ؛ شطرنج‬ ‫و ...ات . اینگونه فعالیتها باید در کمترین مقدار بطور مثال‬ ‫. حداکثر 2 ساعت در روز باشد‬
 17. 17. ‫مراحل یک جلسه ورزش یا تمرین‬ ‫: شامل 3 مرحله‬ ‫•‬ ‫گرم کردن : 5 تا 01 دقیقه‬ ‫•‬ ‫مرحله اصلی : 03 تا 04 دقیقه‬ ‫سرد کردن :5 تا 01 دقیقه‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫تعیین میزان و شدت فعالیت بدنی مناسب برای هر فرد‬ ‫•‬ ‫. بکی از راهها بررسی تعداد ضربان قلب حین فعالیت است‬ ‫واژه » ضربان قلب ماکزیموم » برای هر فرد عبارت است از‬ ‫بیشترین توان‬ ‫•‬ ‫•‬
 18. 18. ‫قلب در ایجاد ضربان منظم به منظور خون رسانی به اعضای بدن و واحد ان تعداد در‬ ‫دقیقه است . و آن عبارتست از عددی که از کم کردن سن شخص از عدد 022 بدست‬ ‫می آید . تحقیقات نشان می دهند فعالیتهایی که منجر به افزایش ضربان قلب در‬ ‫محدوده 55 تا 07 درصد ضربان قلب ماکزیمم شوند در صورتی که بطور منظم انجام‬ ‫. شوند اثرات مفید و پیشگیری کننده ای در ابتلی افراد به بیماریهلی قلبی عروقی دارند‬ ‫مثال : برای یک آقای 02 ساله این مقدار بین 011 تا 041 ضربان در دقیقه‬ ‫«‬ ‫« برای یک آقای 04 ساله بین 99 تا 621‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫لزم به ذکر است این محدوده 55 تا 07 درصد ضربان قلب ماکزیمم همان فعالیت‬ ‫. توصیه شده است ‪ WHO‬بدنی متوسط است که توسط‬ ‫•‬ ‫•‬
 19. 19. ‫فعالیت بدنی در افراد جوان : جوانان و نوجوانان در سنین •‬ ‫مدرسه حداقل 06 دقیقه فعالیت بدنی متئسط تا شدید‬ ‫. داشته باشند‬ ‫فعالیت بدنی درسالمندان : فعالیت بدنی منظم به میزان •‬ ‫حداقل 03 دقیقه فعالیت فیزیکی با شدت متوسط در 5‬ ‫. روز هفته توصیه می شود‬
 20. 20. ‫نکات ضروری در ترویج فعالیت بدنی در جامعه‬ ‫پیاده روی در سطح صاف راحت ترین ؛ کم هزینه ترین و در •‬ ‫. دسترس ترین فعالیت فیزیکی برای سلمتی می باشد‬ ‫یک شخص بزرگسال باید بطور متوسط روزانه 00001 قدم •‬ ‫. بردارد . برای پایش آن می توان از قدم شمار استفاده کرد‬ ‫شرکت در فعالیتها ی گروهی و دسته جمعی و خانوادگی و •‬ ‫ورزشی در پارک ها یا برنامه های فدراسیون ورزشهای‬ ‫. همگانی در استمرار این ورزشها موثر است‬
 21. 21. ‫‪ CD‬در صورت عدم امکان شرکت در فعالیتهای گروهی ؛ استفاده از‬ ‫. های آموزشی ورزش های ایروبیک تایید شده نیز بسیار مناسب است‬ ‫•‬ ‫در طول شبانه روز حداقل 2 بار مفاصل خود را در تمام طول دامنه‬ ‫.حرکتی آنها به حرکت درآورید‬ ‫•‬ ‫لباس نخی و کفش مناسب ) حداقل 3 سانتی متر پاشنه و دارای پاشنه •‬ ‫). نسبتا نرم در داخل و پاشنه یکپارچه و محکم در خارج داشته باشد‬ ‫روزانه 03 دقیقه ورزش با شدت متوسط و یا 3 دوره 01 دقیقه ای در •‬ ‫5 تا 7 روز هفته‬
 22. 22. ‫مراحل گرم کردن ؛ مرحله اصلی و مرحله سرد کردن در •‬ ‫. فعالیتهای بدنی مراعات شود‬ ‫ورزش های مقاومتی )ورزشهایی که عضله برای غلبه بر یک •‬ ‫مقاومت مثل تراباند یا کش و یا نیروی وزن یک شیء مثل‬ ‫وزنه باید منقبض شود( و استقامتی ) در صورت تکرار‬ ‫انقباضات ( برای حفظ قدرت عضله لزم است و بهتر است 2‬ ‫. بار در هفته حداقل با فاصله 84 ساعت انجام گردد‬ ‫برای بیماران قلبی علمت دار مقدار ورزش توصیه شده باید •‬ ‫. توسط پزشک متخصص و آگاه تجویز شود‬

×