کتاب چیزها از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی

A
alireza behbahaniRestaurant Manager at Biffens à Biffens

عرفان انسان کامل امام زمان فلسفه ظهور سیر و سلوک عرفانی فلسفه ازدواج و زناشوئی لقاءالله تشیّع وحدت وجود عشق عرفانی تأویل قرآن معرفت نفس خودشناسی دجال خلق جدید قیامت آدم و حوا عرفان درمانی امامت شفاعت کرامت عرفان شیعی هرمنوتیک اشراق حکمت فلسفه نجات فمینیزم اگزیستانسیالیزم علم توحید اسلام شناسی ظهور امام زمان ناجی موعود دکتر علی شریعتی نیچه هایدگر صادق هدایت فلسفه سینما فلسفه عشق فلسفه دین فلسفه زندگی خودکشی فلسفه طلاق ولایت وجودی شناخت شناسی معرفت شناسی فلسفه ملاصدرا طب اسلامی حکمت الاشراق معراج مهدی موعود فاطمه شناسی علی شناسی امام شناسی شیطان شناسی خداشناسی تئوسوفی حافظ مولانا روزبهان بقلی مولوی ابن عربی رجعت حسینی فلسفه مرگ ابرانسان زرتشت عرفان حلقه اوشو کریشنامورتی فلسفه نماز اسرار صلوة فلسفه گناه بهشت جهنم برزخ عذاب فلسفه بیماری ایدز امراض لاعلاج عرفان اسلامی تناسخ حکومت اسلامی متافیزیک ماورای طبیعت پدیده شناسی خاتمیت غیبت بوبر یاسپرس ادگار آلن پور علائم ظهور حلاج آفرینش جدید عرفانی زایش عرفانی حقیقت محمدی وجه الله آخرالزمان علی اکبر خانجانی

١
‫ﭼﯿﺰﻫﺎ‬ ‫ﮐﺘﺎب‬
‫)ﻓ‬‫اﺳﻼ‬ ‫وﺟﻮدي‬ ‫ﻠﺴﻔﻪ‬(‫م‬
*****
The book of things
‫اﺳﺘﺎد‬‫اﮐﺒﺮﺧﺎﻧﺠﺎﻧﯽ‬ ‫ﻋﻠﯽ‬
٢
‫اﻟﺮﺣﯿﻢ‬ ‫اﻟﺮﺣﻤﻦ‬ ‫اﷲ‬ ‫ﺑﺴﻢ‬
: ‫ﮐﺘﺎب‬ ‫ﻋﻨﻮان‬‫ﭼﯿﺰﻫﺎ‬ ‫ﮐﺘﺎب‬(‫اﺳﻼم‬ ‫وﺟﻮدي‬ ‫)ﻓﻠﺴﻔﻪ‬
: ‫ﻣﺆﻟﻒ‬‫اﺳﺘﺎد‬‫ﺧﺎﻧﺠﺎﻧﯽ‬ ‫اﮐﺒﺮ‬ ‫ﻋﻠﯽ‬
: ‫ﺗﺄﻟﯿﻒ‬ ‫ﺗﺎرﯾﺦ‬1370‫ه.ش‬
:‫ﺻﻔﺤﻪ‬ ‫ﺗﻌﺪاد‬26
٣
‫ﻣﻄ‬ ‫ﻓﻬﺮﺳﺖ‬‫ﺎﻟﺐ‬
١‫ل‬ّ‫او‬ ‫ﺑﺎب‬ ‫ـ‬..............................................................................................................۴
٢‫م‬ّ‫دو‬ ‫ﺑﺎب‬ ‫ـ‬.............................................................................................................۵
٣‫ـ‬‫م‬ّ‫ﺳو‬ ‫ﺑﺎب‬............................................................................................................۶
۴‫م‬ّ‫ﭼﮭﺎر‬ ‫ﺑﺎب‬ ‫ـ‬..........................................................................................................٧
۵‫ﭘﻧﺟم‬ ‫ﺑﺎب‬ ‫ـ‬.............................................................................................................٨
۶‫ﺷﺷم‬ ‫ﺑﺎب‬ ‫ـ‬............................................................................................................٩
٧‫ھﻔﺗم‬ ‫ﺑﺎب‬ ‫ـ‬...........................................................................................................١٠
٨‫ھﺷﺗم‬ ‫ﺑﺎب‬ ‫ـ‬..........................................................................................................١١
٩‫ﻧﮭم‬ ‫ﺑﺎب‬ ‫ـ‬.............................................................................................................١٢
١٠‫دھم‬ ‫ﺑﺎب‬ ‫ـ‬.........................................................................................................١٣
١١‫ﯾﺎزدھم‬ ‫ﺑﺎب‬ ‫ـ‬......................................................................................................١۴
١٢‫دوازدھم‬ ‫ﺑﺎب‬ ‫ـ‬.....................................................................................................١۵
١٣‫ﺳﯾزدھم‬ ‫ﺑﺎب‬ ‫ـ‬....................................................................................................١۵
١۴‫ﭼﮭﺎردھم‬ ‫ﺑﺎب‬ ‫ـ‬...................................................................................................١۶
١۵‫ﭘﺎﻧزدھم‬ ‫ﺑﺎب‬ ‫ـ‬.....................................................................................................١٧
١۶‫ﺷﺎﻧزدھم‬ ‫ﺑﺎب‬ ‫ـ‬....................................................................................................١٨
١٧‫ھﻔدھم‬ ‫ﺑﺎب‬ ‫ـ‬......................................................................................................١٩
١٨‫ھﺟدھم‬ ‫ﺑﺎب‬ ‫ـ‬......................................................................................................٢١
١٩‫ﻧوزدھم‬ ‫ﺑﺎب‬ ‫ـ‬.....................................................................................................٢٢
٢٠‫ﺑﯾﺳﺗم‬ ‫ﺑﺎب‬ ‫ـ‬.......................................................................................................٢٣
٢١-‫ﯾﮑم‬ ‫و‬ ‫ﺑﯾﺳت‬ ‫ﺑﺎب‬...............................................................................................٢۴
٤
: ‫ل‬ّ‫و‬‫ا‬ ‫ﺑﺎب‬‫دوﺳ‬‫و‬ ‫ﺷدن‬ ‫داﺷﺗﮫ‬ ‫دوﺳت‬ ‫و‬ ‫داﺷﺗن‬ ‫دوﺳت‬ ‫و‬ ‫ﺗﯽ‬»‫دوﺳت‬«.‫دوﺳت‬ ‫و‬ ‫ﺷدن‬
١‫و‬ ‫ﮔﯾرد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫دوﺳﺗﯽ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫را‬ ‫ﻣوﺿوﻋﯽ‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫و‬ ‫را‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ﮐﺳﯽ‬ ‫دﻧﯾﺎ‬ ‫اﯾن‬ ‫در‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ھر‬ ‫ـ‬‫ا‬‫اﺳت‬ ‫ﺣﺗﻣﯽ‬ ‫و‬ ‫ﻧﺎﭘذﯾر‬ ‫اﺟﺗﻧﺎب‬ ‫اﻣری‬ ‫ﯾن‬
‫ﯽ‬‫ﻣ‬ ‫ﯽ‬‫ﮐﺷ‬ ‫ود‬‫ﺧ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ ‫و‬ ‫ﺷود‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﮐﺷﺗﮫ‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫و‬ ‫ﻣﯾرد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻣﻣﮑن‬ ‫ﻏﯾر‬ ‫آدﻣﯾزاد‬ ‫ﺑرای‬ ‫زﻧدﮔﯽ‬ ‫اداﻣﮫ‬ ‫دوﺳﺗﯽ‬ ‫اﯾن‬ ‫ﺑدون‬‫و‬ ‫د‬‫ﮐﻧ‬
‫ﺎ‬‫ﺑ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ھم‬ ‫ﮐﺳﯽ‬ ‫آن‬ ‫ﯾﻌﻧﯽ‬ . ‫ﺷود‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻧﺎﺑود‬ ‫ﺣﺎل‬ ‫ھر‬ ‫ﺑﮫ‬ ، ‫ﺷود‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ّﺎر‬‫ﮭ‬‫ﻗ‬ ‫آدﻣﮑﺷﯽ‬ ‫و‬ ‫ﺟﻧﺎﯾﺗﮑﺎر‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ّل‬‫د‬‫ﻣﺑ‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ﮔرددو‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫دﯾواﻧﮫ‬ ‫ﯾﺎ‬
. ‫ﮐﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫دوﺳﺗﯽ‬ ‫ﺧﺻوﻣت‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫واﻗﻊ‬ ‫در‬ ‫ﭘس‬ ‫ﮐﻧد‬ ‫ﻧﻣﯽ‬ ‫دوﺳﺗﯽ‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ﮐﺳﯽ‬
٢‫ﯽ‬‫ﯾﮑ‬ . ‫را‬ ‫ﻧﺎﻣرﺋﯽ‬ ‫ﯾﮑﯽ‬ ‫را‬ ‫ﻣﻌﻠوم‬ ‫ﯾﮑﯽ‬ . ‫را‬ ‫ﻧﺳﯾﮫ‬ ‫ﯾﮑﯽ‬ ‫ﮔﯾرد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫دوﺳﺗﯽ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫را‬ ‫ﻧﻘد‬ ‫ﯾﮑﯽ‬ ‫ـ‬. ‫را‬ ‫روض‬‫ﻣﻔ‬ ‫ﯽ‬‫ﯾﮑ‬ ‫را‬ ‫وس‬‫ﻣﻠﻣ‬
. ‫را‬ ‫دﺷﻣن‬ ‫ﯾﮑﯽ‬ ‫را‬ ‫دوﺳت‬ ‫ﯾﮑﯽ‬ . ‫را‬ ‫ﺑﺎطﻧﯽ‬ ‫ﯾﮑﯽ‬ ‫و‬ ‫ظﺎھری‬ ‫ﯾﮑﯽ‬
٣‫وﯾﮑﯽ‬ . ‫ﺗﻣﺎﺷﺎ‬ ‫و‬ ‫ﻧﺷﯾﻧﯽ‬ ‫ﮔوﺷﮫ‬ ‫و‬ ‫اﻧﺗظﺎر‬ ‫و‬ ‫اﻧﻔﻌﺎل‬ ‫روش‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﯾﮑﯽ‬ ‫و‬ ‫ﮐﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫دوﺳﺗﯽ‬ ، ‫ﺧﺻوﻣت‬ ‫و‬ ‫ﺳﺗﯾزه‬ ‫روش‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﯾﮑﯽ‬ ‫ـ‬
. ‫ﺧدﻣت‬ ‫و‬ ‫اطﺎﻋت‬ ‫و‬ ‫ارادت‬ ‫و‬ ‫ﺗﺳﻠﯾم‬ ‫روش‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ھم‬
۴‫ﺑ‬ ‫و‬ ‫درﺑﺳت‬ ‫را‬ ‫دوﺳﺗش‬ ‫ﺧواھد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﯾﮑﯽ‬ ‫ـ‬‫ﮏ‬‫ﻣﺎﻟ‬ ً‫ﻼ‬‫ﺎﻣ‬‫ﮐ‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫ﺗش‬‫دوﺳ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﺧواھد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ھم‬ ‫ﯾﮑﯽ‬ . ‫ﺷود‬ ‫ﻣﺎﻟﮏ‬ ‫ﮐﺎﻣل‬ ‫طور‬ ‫ﮫ‬
‫و‬ ‫ود‬‫ﺷ‬ ‫ﺎ‬‫ﻓﻧ‬ ‫ﺗش‬‫دوﺳ‬ ‫در‬ ‫ﯽ‬ّ‫ﻠ‬‫ﮐ‬ ‫ﮫ‬‫ﺑ‬ ‫د‬‫ﺧواھ‬ ‫ﯽ‬‫ﻣ‬ ‫م‬‫ھ‬ ‫ﯽ‬‫ﯾﮑ‬ ‫و‬ . ‫ت‬‫اﺳ‬ ‫راﺿﯽ‬ ‫ﻧﺻف‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻧﺻف‬ ‫ﻣﺗﻘﺎﺑل‬ ‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫ﻣﺎﻟﮑ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ھم‬ ‫ﯾﮑﯽ‬ . ‫ﺷود‬
‫ﺑﻣﺎﻧد‬ ‫دوﺳﺗش‬‫ﺧواھ‬ ‫ﯽ‬‫ﻣ‬ ‫م‬‫ھ‬ ‫ﯽ‬‫وﯾﮑ‬ . ‫س‬‫ﺑ‬ ‫و‬ ‫د‬‫ﺑﻣﺎﻧ‬ ‫او‬ ‫و‬ ‫ود‬‫ﺷ‬ ‫ﺎ‬‫ﻓﻧ‬ ‫او‬ ‫در‬ ‫ﺗش‬‫دوﺳ‬ ‫ﮫ‬‫ﮐ‬ ‫د‬‫ﺧواھ‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ھم‬ ‫ﯾﮑﯽ‬ ‫و‬ . ‫ﺑس‬ ‫و‬‫ﮫ‬‫ﮐ‬ ‫د‬
‫در‬ ‫دو‬ ‫ھر‬ ‫ودوﺳﺗش‬ ‫ﺧود‬‫دوﺳت‬‫ﺳو‬ّ‫ﻣ‬. ‫ﺷوﻧد‬ ‫ﻓﻧﺎ‬ ِ‫ﯽ‬
۵‫آﻧ‬ ‫وﻟﯽ‬ ‫ـ‬‫اﺳت‬ ‫اﯾن‬ ‫ﺷود‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫واﻗﻊ‬ ً‫ﻼ‬‫ﻋﻣ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﭼﮫ‬‫دوﺳﺗ‬ ‫ﯾﺎ‬ :‫ﻣﯾ‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫دوﺳﺗش‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫و‬ ‫ﻣﯾﮑﺷد‬ ‫را‬ ‫ش‬‫ﯾ‬ ‫و‬ ‫ﮑﺷد‬‫طﮥ‬‫واﺳ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫دو‬ ‫ھر‬ ‫ﺎ‬
‫ﻣﯾ‬ ‫ﮐﺷﺗﮫ‬ ‫ﯾﮑدﯾﮕر‬‫دوﺑ‬ ‫ھر‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫و‬ ‫ﺷوﻧد‬‫ﺑ‬ ‫ت‬‫اﺳ‬ ‫دن‬‫ﺷ‬ ‫ﺗﮫ‬‫ﮐﺷ‬ ‫ﺳر‬ ‫ﺑر‬ ‫ﺻﺣﺑت‬ .‫ﺷوﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﮐﺷﺗﮫ‬ ‫ﻣﯽ‬ ّ‫ﺳو‬ ‫دوﺳت‬ ‫واﺳطﮫ‬ ‫ﮫ‬‫و‬ ‫طﮫ‬‫واﺳ‬
‫دوﺳﺗ‬ ‫ت‬ّ‫ﻠ‬‫ﻋ‬‫ھم‬ ‫آن‬ ‫ﺷود‬ ‫ﮐﺷﺗﮫ‬ ‫ﺧودش‬ ‫دﺳت‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻣﻣﮑن‬ ‫ﺑﻠﮑﮫ‬ ‫ﺷود‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﮐﺷﺗﮫ‬ ‫دوﺳت‬ ‫دﺳت‬ ‫ﺑﮫ‬ ً‫ﺎ‬‫ﻟزوﻣ‬ ‫و‬ ً‫ﺎ‬‫ﺣﺗﻣ‬ ‫اﯾﻧﮑﮫ‬ ‫ﻧﮫ‬ ‫ﯽ‬
. ‫ﻧﻔﺳﺎﻧﯽ‬ ‫ھم‬ ‫و‬ ‫ﺑﺎﺷد‬ ‫ﺟﺳﻣﺎﻧﯽ‬ ‫ﺗواﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ھم‬ ‫ﺷدن‬ ‫ﮐﺷﺗﮫ‬ ‫اﯾن‬ . ‫اﺳت‬ ‫دوﺳت‬ ‫ھم‬ ‫او‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ‬ ً‫ا‬‫ظﺎھر‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫دوﺳت‬
۶‫ﺎﻻت‬ ‫واﻧﻔﻌ‬ ‫ل‬ ‫ﻓﻌ‬ ‫ﺎﻣﯽ‬ ‫ﺗﻣ‬ ‫در‬ ‫ﮫ‬ ‫ﮐ‬ ‫ت‬ ‫اﺳ‬ ‫وع‬ ‫ﻣوﺿ‬ ‫ﮏ‬ ‫ﯾ‬ ‫و‬ ‫ﺎﻧون‬ ‫ﻗ‬ ‫ﮏ‬ ‫ﯾ‬ ‫ط‬ ‫وﻓﻘ‬ ‫ط‬ ‫ﻓﻘ‬ ‫ـ‬‫آن‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫اﺳ‬ ‫ﺎﮐم‬ ‫ﺣ‬ ‫ﺎن‬ ‫اﻧﺳ‬ ‫ﺎطن‬ ‫ﺑ‬ ‫و‬ ‫ﺎھر‬ ‫ظ‬
‫ﻌﯽ‬‫ﺳ‬ ً‫ﺎ‬‫ﻣرﺗﺑ‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫د‬‫روﻧ‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫طﻔره‬ ‫ﻗﺎﻧون‬ ‫اﯾن‬ ‫اﺟرای‬ ‫در‬ ‫ﺑرﺧﯽ‬ ‫ﻣﻧﺗﮭﯽ‬ . ‫اﺳت‬ ‫داﺷﺗن‬ ‫دوﺳت‬ ‫و‬ ‫دوﺳﺗﯽ‬ ‫ﻗﺎﻧون‬ ‫و‬ ‫ﻣوﺿوع‬
‫اﻧداز‬ ‫ﺗﺄﺧﯾر‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﮐﻧﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬‫ﻧ‬‫و‬ ‫د‬‫ﮐﻧ‬ ‫ﺧﺎﻟﯽ‬ ‫ﺷﺎﻧﮫ‬ ‫آن‬ ‫اﺟرای‬ ‫از‬ ‫ﺗواﻧد‬ ‫ﻧﻣﯽ‬ ‫ﮐﺳﯽ‬ ‫و‬ ‫ﺷود‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫اﺟرا‬ ‫اﻧدک‬ ‫اﻧدک‬ ‫و‬ ‫ﺗدرﯾﺟﯽ‬ ‫ﻗﺎﻧون‬ ‫و‬ ‫د‬
‫ﻗ‬ ‫اﺟرای‬ ‫ھم‬ ‫ﺑرﺧﯽ‬. ‫ﮐﻧﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺗﺳرﯾﻊ‬ ‫را‬ ‫ﺎﻧون‬
٧‫ﻗﺎﻧون‬ ‫و‬ ‫ﻣوﺿوع‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫دوﺳﺗﯽ‬ ‫ـ‬ِ‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫ﻣﺎﻟﮑ‬ ‫ر‬‫ﺳ‬ ‫ر‬‫ﺑ‬ ‫وﺗو‬ ‫ﻣن‬ ‫ﺑﯾن‬ ‫ﻧﺑرد‬ ‫از‬ ‫ﻋﺑﺎرﺗﺳت‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫ﻧدارد‬ ‫ﺑﯾﺷﺗر‬»‫او‬«.‫و‬‫وﺗ‬ ‫ن‬‫ﻣ‬ ‫ن‬‫اﯾ‬
‫ﯾ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ ‫و‬ ‫ﻧد‬‫ﺑﺎﺷ‬ ‫ﺎن‬‫اﻧﺳ‬ ‫دو‬ ‫ھر‬ ‫ﺗواﻧﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ھم‬‫وﻋﺎت‬‫ﻣوﺿ‬ ،‫ﯾﺎء‬‫)اﺷ‬ ‫ﺎن‬‫اﻧﺳ‬ ‫ر‬‫ﻏﯾ‬ ‫ﯽ‬‫ﯾﮑ‬ ‫و‬ ‫ﺎن‬‫اﻧﺳ‬ ‫ﯽ‬‫ﮑ‬‫ر‬‫ﻏﯾ‬ ‫ﺎ‬‫ﺗ‬ ‫دو‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ ‫و‬ (‫ﺎت‬‫ﻣﻘﺎﻣ‬ ،
‫اﺳت‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫ھﻣﯾﺷﮫ‬ ‫او‬ ‫و‬ . ‫اﻧﺳﺎن‬‫ﺑ‬ ‫ﻣوﺟب‬ ‫و‬ ‫دھد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫اداﻣﮫ‬ ‫را‬ ‫وﺗو‬ ‫ﻣن‬ ‫ﮐﮫ‬‫ﺟﺎود‬ ‫ﻘﺎی‬‫و‬‫وﺗ‬ ‫ﻣن‬ ‫اﻧﮥ‬‫ﺎل‬‫ﮐﻣ‬ ‫و‬ ‫ﺗﻣرار‬‫اﺳ‬ ‫و‬ ‫ت‬‫اﺳ‬
‫اﺳت‬ ‫وﺗو‬ ‫ﻣن‬.»‫او‬«‫ﺑ‬ ‫رﺳﯾده‬ ‫ﻣﺣض‬ ‫دوﺳﺗﯽ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫وﺗوﺋﯽ‬ ‫ﻣن‬ ‫ﻣظﮭر‬.‫ﺎﺷد‬»‫او‬«‫اﺳت‬ ‫وﺗو‬ ‫ﻣن‬ ‫وﺣدت‬ ‫ﻣظﮭر‬.
٨‫ھﻣﺎن‬ ‫ﺧواھد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﯾﮑﯽ‬ ‫ـ‬»‫او‬«‫ﺻﺎﺣب‬ ‫ﺧواھد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﯾﮑﯽ‬ ، ‫ﺑﺎﺷد‬»‫او‬«‫ﺧواھد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﯾﮑﯽ‬ ، ‫ﺑﺎﺷد‬»‫او‬«‫را‬ ‫وﺟودش‬‫ﺗﺻﺎﺣب‬
‫م‬‫ھ‬ ‫و‬ ‫د‬‫ﺑﺎﺷ‬ ‫ودش‬‫ﺧ‬ ‫ھم‬ ‫ﺧواھد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﯾﮑﯽ‬ ‫و‬ ‫ﮐﻧد‬»‫او‬. «‫و‬ ‫ل‬‫ﮐ‬ ‫در‬ ‫ﺎت‬‫ﮐﺎﺋﻧ‬ . ‫او‬ ‫م‬‫ھ‬ ‫و‬ ‫و‬‫ﺗ‬ ‫م‬‫ھ‬ ‫د‬‫ﺑﺎﺷ‬ ‫ن‬‫ﻣ‬ ‫م‬‫ھ‬ ‫د‬‫ﺧواھ‬ ‫ﯽ‬‫ﻣ‬ ‫ﯽ‬‫ﯾﮑ‬
٥
‫در‬ ‫اﻣر‬ ‫اﯾن‬ . ‫دﯾﮕر‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫ھر‬ ‫دوﺳﺗﯽ‬ . ‫ﺧودش‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫ھر‬ ‫دوﺳﺗﯽ‬ . ‫اﺳﺗوارﻧد‬ ‫دوﺳﺗﯽ‬ ‫ﺑر‬ ‫آن‬ ‫ات‬ّ‫ذر‬ ‫و‬ ‫آن‬ ‫اﺟزاء‬
‫ﻧﮕﺎھﯽ‬ ‫ﺑﺎ‬ . ‫اﺳت‬ ‫ﻣوﺟود‬ ‫دو‬ ‫ھر‬ ‫وﺑﺎطن‬ ‫ظﺎھر‬ ‫ﻋﻠوم‬‫ﺑﮫ‬‫ھ‬‫را‬ ‫ر‬‫اﻣ‬ ‫ن‬‫اﯾ‬ ‫وان‬‫ﺗ‬ ‫ﯽ‬‫ﻣ‬ ‫ری‬‫ﻧظ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ ‫ﯽ‬‫ﺗﺟرﺑ‬ ‫از‬ ّ‫م‬‫اﻋ‬ ‫ری‬‫ﻓﮑ‬ ‫و‬ ‫ﻋﻠﻣﯽ‬ ‫ر‬
. ‫ﺟﮭﺎن‬ ّ‫ل‬‫ﮐ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫و‬ ‫ﺧودش‬ ِ ّ‫ل‬‫ﮐ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫و‬ ‫ﺧودش‬ ‫ﻏﯾر‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫ﺧودش‬ ‫در‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫ھر‬ ‫دوﺳﺗﯽ‬ . ‫دﯾد‬
‫ﮫ‬‫ﺑ‬ ‫ﺎ‬‫ﺗ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺣرﮐت‬ ‫در‬ ‫دوﺳﺗﯽ‬ ‫ﺳﻣت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫ﮐﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫زﯾﺳت‬ ‫دوﺳﺗﯽ‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫آﯾد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫دوﺳت‬ ‫از‬ ‫اﺳت‬ ‫دوﺳﺗﯽ‬ ‫ﺑﻘﺎی‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺑﺎﻗﯽ‬ ‫ﺟﮭﺎن‬
‫دا‬ ‫دوﺳت‬ . ‫ﺑرﺳد‬ ‫دوﺳت‬. ‫اﺳت‬ ‫ﻓﻧﺎ‬ ‫و‬ ‫ﺑﻘﺎ‬ ‫و‬ ‫ﺣرﮐت‬ ‫و‬ ‫ﺣﺎﻻت‬ ‫و‬ ‫اﻓﻌﺎل‬ ‫و‬ ‫ﺻﻔﺎت‬ ِ ‫ذات‬ ‫ﺷﺗن‬
: ‫م‬ّ‫و‬‫د‬ ‫ﺑﺎب‬‫و‬ ‫ت‬‫ھﯾﺑ‬ ‫و‬ ‫ّت‬‫د‬‫ﺷ‬ ‫و‬ ‫رﻋت‬‫ﺳ‬ ‫و‬ ‫ر‬‫اﺛ‬ ‫و‬ ‫ر‬‫ﻋﻣ‬ ‫و‬ ‫درت‬‫ﻗ‬ ‫و‬ ‫ﮫ‬‫ﻣرﺗﺑ‬ ‫و‬ ‫ت‬‫ﻟطﺎﻓ‬ ‫و‬ ‫ﻗدر‬
. ‫ﭼﯾزی‬ ‫ھر‬ ِ ‫وﺣدت‬
١‫ﺷ‬ ‫)ھر‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫ھر‬ ‫ـ‬‫ﯾ‬...‫و‬ ‫اﻧﺳﺎﻧﯽ‬ ،‫ای‬ ‫ذره‬ ،‫ﺋﯽ‬‫دارد‬ ‫وﯾژﮔﯾﮭﺎﺋﯽ‬ (‫ﻣﯾ‬ ‫وﺻف‬ ‫ﺻﻔﺎﺗﯽ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫وﯾژﮔﯾﮭﺎ‬ ‫اﯾن‬ ‫ﮐﮫ‬‫زی‬‫ﭼﯾ‬ ‫ر‬‫ھ‬ . ‫ﺷوﻧد‬
‫ھ‬ ‫و‬‫ط‬‫ﻓﻘ‬ ‫و‬ ‫د‬‫ﺑﺎﺷ‬ ‫ﯽ‬‫ﻣ‬ ‫دارا‬ ‫ود‬‫ﺧ‬ ‫ردی‬‫ﻓ‬ ‫ود‬‫وﺟ‬ ‫در‬ ً‫ﺎ‬‫ﻣﺟﻣوﻋ‬ ‫را‬ ‫ﺻﻔﺎت‬ ‫ھﻣﮫ‬ ‫ﺟﮭﺎن‬ ‫در‬ ‫ﻧﺎﻣرﺋﯽ‬ ‫و‬ ‫ﻣرﺋﯽ‬ ‫ﻣوﺟودات‬ ‫و‬ ‫ﭼﯾزھﺎ‬ ‫ﻣﮫ‬
‫و‬ ‫ر‬‫اﺛ‬ ‫و‬ ‫ر‬‫ﻋﻣ‬ ‫و‬ ‫وزن‬ ‫و‬ ‫در‬‫ﻗ‬ ِ ‫زان‬‫ﻣﯾ‬ ‫ت‬‫اﺳ‬ ‫ﺎوت‬‫ﻣﺗﻔ‬ ، ‫ر‬‫دﯾﮕ‬ ‫ز‬‫ﭼﯾ‬ ‫در‬ ‫ﻔت‬‫ﺻ‬ ‫ھﻣﺎن‬ ‫ﻣﯾزان‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫ھر‬ ‫در‬ ‫ﺻﻔﺗﯽ‬ ‫ھر‬ ‫ﻣﯾزان‬
ً‫ﻼ‬‫ﮐ‬ ‫اﮔر‬ ً‫ﻼ‬‫ﻣﺛ‬ . ‫دارﻧد‬ ‫ﻓرق‬ ‫ﯾﮑدﯾﮕر‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﭼﯾزھﺎ‬ ‫در‬ ‫ﺻﻔﺎت‬ ... ‫و‬ ‫ّت‬‫د‬‫ﺷ‬‫در‬ . ‫د‬‫ﺑﺎﺷ‬ ‫ﺗﮫ‬‫داﺷ‬ ‫ود‬‫وﺟ‬ ‫ﺗﯽ‬‫ھﺳ‬ ‫ﻋﺎﻟم‬ ّ‫ل‬‫ﮐ‬ ‫در‬ ‫ﺻﻔت‬ ‫ھزار‬
‫ﺎدﯾر‬‫ﻣﻘ‬ ‫در‬ ‫ﻔت‬‫ﺻ‬ ‫زار‬‫ھ‬ ‫ن‬‫اﯾ‬ ‫ﮥ‬‫ھﻣ‬ ‫ره‬‫ﻏﯾ‬ ‫و‬ ‫داﻧﯽ‬‫وﺟ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ ‫ﯽ‬‫ﻋﻘﻼﻧ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ ‫ﺎﻧﯽ‬‫اﻧﺳ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ ‫ﺣﯾواﻧﯽ‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫وﻧﺑﺎﺗﯽ‬ ‫ﺟﻣﺎدی‬ ‫ﻣوﺟودی‬ ‫و‬ ‫ه‬ّ‫ذر‬ ‫ھر‬
‫ﺎﺑﻘﯽ‬‫ﻣ‬ ‫ﺎ‬‫ﺑ‬ ‫زی‬‫ﭼﯾ‬ ‫ر‬‫ھ‬ ‫در‬ ‫ﻔﺗﯽ‬‫ﺻ‬ ‫ر‬‫ھ‬ ‫ﻣﯾزان‬ . ‫دارد‬ ‫وﺟود‬ ‫ﻣﺗﻔﺎوﺗﯽ‬٩٩٩‫زی‬‫ﭼﯾ‬ ‫ر‬‫ھ‬ ‫ﯽ‬‫ﯾﻌﻧ‬ . ‫ود‬‫ﺷ‬ ‫ﯽ‬‫ﻣ‬ ‫ﻧﺟﯾده‬‫ﺳ‬ ‫ر‬‫دﯾﮕ‬ ‫ﻔت‬‫ﺻ‬
‫دارای‬‫ﺑﺎ‬ ‫ﺑﺎز‬ ‫ﺻﻔﺗﯽ‬ ‫ھر‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺻﻔت‬ ‫ھزار‬٩٩٩‫ﺎ‬‫ﺑ‬ ‫ﺎز‬‫ﺑ‬ ‫ﯽ‬‫ﺳﻧﺟﺷ‬ ‫ر‬‫ھ‬ ‫در‬‫ﻗ‬ ‫و‬ ‫ول‬‫ﻣﺣﺻ‬ ‫و‬ ‫ود‬‫ﺷ‬ ‫ﯽ‬‫ﻣ‬ ‫ﻧﺟﯾده‬‫ﺳ‬ ‫ر‬‫دﯾﮕ‬ ‫ﺻﻔت‬
٩٩٩‫ﺑﺳﯾﺎر‬ ‫ﯽ‬‫رﯾﺎﺿ‬ ‫ﺎب‬‫ﺣﺳ‬ ‫ﮏ‬‫ﯾ‬ ‫ﺎ‬‫ﺑ‬ ‫زی‬‫ﭼﯾ‬ ‫ر‬‫ھ‬ ‫ن‬‫اﯾ‬ ‫ﺎﺑر‬‫ﺑﻧ‬ . ‫ﻧﮭﺎﯾت‬ ‫ﺑﯽ‬ ‫ﺗﺎ‬ ّ‫ﻻ‬‫ا‬ ‫و‬ ‫ﺻﻔت‬‫ﺎده‬‫ﺳ‬‫ارزش‬ ‫ت‬‫ﻧﮭﺎﯾ‬ ‫ﯽ‬‫ﺑ‬ ‫دارای‬‫و‬‫در‬‫ﻗ‬
‫ﺳﻠﺳﻠﮫ‬ ‫در‬ ‫اﺳت‬... ‫و‬ ‫درت‬‫ﻗ‬ ‫و‬ ‫ﻟطﺎﻓت‬ ‫و‬ ‫وزن‬ ‫و‬ ‫ّت‬‫د‬‫ﺷ‬ ‫و‬ ‫ﻣراﺗب‬٩٩٩‫ﻧ‬ ‫ر‬‫ﻓﮑ‬ . ‫ﻔت‬‫ﺻ‬‫رض‬‫ﻓ‬ ‫ﺎل‬‫ﻣﺛ‬ ‫ور‬‫ط‬ ‫ﮫ‬‫ﺑ‬ ‫ون‬‫ﭼ‬ ‫ﮫ‬‫ﮐ‬ ‫د‬‫ﮑﻧﯾ‬
‫ﮐر‬‫د‬‫رض‬‫ﻓ‬ ‫ر‬‫ﺑ‬ ‫ﯽ‬ّ‫ﺗ‬‫وﺣ‬ ‫ﯽ‬ّ‫ﺗ‬‫ﺣ‬ ‫ﺑﻠﮑﮫ‬ . ‫رﺳﯾد‬ ‫ﻧﮭﺎﯾت‬ ‫ﺑﯽ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫ﻣﺣﺎﺳﺑﮥ‬ ‫و‬ ‫ﻣﺑﻠﻎ‬ ‫ﭘس‬ . ‫ﺑﺎﺷد‬ ‫ﻣوﺟود‬ ‫ﻋﺎﻟم‬ ‫در‬ ‫ﺻﻔت‬ ‫ھزار‬ ‫اﮔر‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﯾم‬
‫ﺑﺳﻧﺟﯾم‬ ‫ﻣذﮐور‬ ‫راﺑطﮥ‬ ‫و‬ ‫ﻧﺳﺑت‬ ‫ھﻣﯾن‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫و‬ ‫ﺑﺑﯾﻧﯾم‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫ھر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ﺻﻔت‬ ‫دو‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫ﺑﺎﺷد‬ ‫ﻋﺎﻟم‬ ّ‫ل‬‫ﮐ‬ ‫در‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ھم‬ ‫ﺻﻔت‬ ‫دو‬ ‫ﻣﺣﺎل‬
‫ﺑﯽ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺣﺳﺎب‬ ‫ھم‬ ‫ﺑﺎز‬‫ر‬‫ھ‬ ‫ﮫ‬‫ﮐ‬ ‫ود‬‫ﺷ‬ ‫ﯽ‬‫ﻣ‬ ‫ﺎد‬‫اﯾﺟ‬ ‫ب‬‫ﻣراﺗ‬ ‫ﻠﮫ‬‫ﺳﻠﺳ‬ ‫ت‬‫ﻧﮭﺎﯾ‬ ‫ﯽ‬‫ﺑ‬ ‫ﻔت‬‫ﺻ‬ ‫دو‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫ود‬‫ﺧ‬ ‫ﮫ‬‫ﺑ‬ ‫ود‬‫ﺧ‬ ‫و‬ ‫د‬‫رﺳ‬ ‫ﯽ‬‫ﻣ‬ ‫ﻧﮭﺎﯾت‬
. ‫ذھﻧﯽ‬ ‫ﺳرﮔرﻣﯽ‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﻋﻧوان‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﯽ‬ّ‫ﺗ‬‫ﺣ‬ ‫ﯾﺎﻓت‬ ‫ﺧواھﯾد‬ ‫در‬ ‫ﮐﻧﯾد‬ ‫اﻣﺗﺣﺎن‬ ‫را‬ ‫ﮐﺎر‬ ‫اﯾن‬ . ‫اﺳت‬ ‫ل‬ّ‫ﻘ‬‫ﻣﺳﺗ‬ ‫ﺻﻔﺗﯽ‬ ‫ﺧود‬ ‫ای‬ ‫ﻣرﺗﺑﮫ‬
٢‫ﻔ‬ ‫ﺻ‬ ‫ﮫ‬ ‫ھﻣ‬ ‫ای‬ ‫ه‬ّ‫ذر‬ ‫ر‬ ‫ھ‬ ‫ﮫ‬ ‫ﮐ‬ ‫ن‬ ‫اﯾ‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫ﻧﮭﺎﯾ‬ ‫ﯽ‬ ‫ﺑ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺗ‬ ‫ﻔﺎت‬ ‫ﺻ‬ ‫در‬ ِ ‫ﻔﺎت‬ ‫ﺻ‬ ‫ن‬ ‫دراﯾ‬ ‫ر‬ ‫اﻣ‬ ‫رت‬ ‫ﺣﯾ‬ ‫ﯽ‬ ‫وﻟ‬ ‫ـ‬‫ب‬ ‫ﻣراﺗ‬ ‫ﻠﮫ‬ ‫ﺳﻠﺳ‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ﺎت‬
، ‫دارد‬ ‫ﺧود‬ ‫در‬ ‫ﮔوﻧﺎﮔوﻧﯽ‬‫ﺑﻠﮑﮫ‬ ‫ﻧﯾﺳت‬‫ﮫ‬‫ﭼ‬ ‫ﺎس‬‫اﺳ‬ ‫ﺑر‬ ‫و‬ ‫ﻗﯾﺎﺳﯽ‬ ‫و‬ ‫ﻣﯾزان‬ ‫ﭼﮫ‬ ‫ﺑر‬ ‫ﺻﻔﺎت‬ ‫اﯾن‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫آن‬ ‫آورﺗر‬ ‫ﺣﯾرت‬ ‫اﯾن‬ ‫از‬
‫و‬ ‫ﺷوﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫زده‬ ‫ﻣﺣﮏ‬ ‫ھم‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺷﺑﺎھﺗﯽ‬‫ﻣدام‬‫ر‬‫ھ‬ ‫و‬ ‫ت‬‫ﻧﮭﺎﯾ‬ ‫ﯽ‬‫ﺑ‬ ‫ﺎ‬‫ﺗ‬ ‫د‬‫روﻧ‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺑﺎﻻ‬ ‫و‬ ‫ﺷوﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫زاﺋﯾده‬ ‫ھم‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫ﺷوﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺗوﻟﯾد‬
‫و‬ ‫ﺗر‬ ‫ﻟطﯾف‬ ‫روﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺑﺎﻻﺗر‬ ‫ﭼﮫ‬ً‫ﻼ‬‫ﻣﺛ‬ . ‫ﺷوﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺗر‬ ‫ﻋظﯾم‬»‫ﺧوﺑﯽ‬«‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺷﺑﺎھﺗﯽ‬ ‫ﭼﮫ‬ ‫اﺳﺎس‬ ‫ﺑر‬‫ر‬‫ﺑ‬ ‫دی‬‫ﺑ‬ ‫و‬ ‫ت‬‫اﺳ‬ ‫ﺧوب‬
‫ﺗﺷﺎﺑﮭ‬ ‫اﺳﺎس‬ ‫ﭼﮫ‬‫وھره‬‫ﺟ‬ ‫ود‬‫ﺧ‬ ‫ودن‬‫ﺑ‬ ‫ﺎﺑﮫ‬‫ﻣﺷ‬ ‫و‬ ‫ﺑﯾﮫ‬‫ﺗﺷ‬ ‫ﻔت‬‫ﺻ‬ ‫ﯾن‬‫ھﻣ‬ ‫ﺧود‬ . ‫اﺳت‬ ‫ﺑد‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﯽ‬‫ذات‬ ‫و‬‫و‬ ‫ت‬‫اﺳ‬ ‫ﻔﺎت‬‫ﺻ‬ ‫ﮫ‬‫ھﻣ‬
‫ﺑﯽ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫و‬ ‫دھﯾم‬ ‫ﻗرار‬ ‫ﺻﻔﺎت‬ ‫ﺳﺎﯾر‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻗﯾﺎس‬ ‫ﻣراﺗب‬ ‫ﺳﻠﺳﻠﮫ‬ ‫در‬ ‫ﺑﺎز‬ ‫را‬ ‫ﺻﻔت‬ ‫ھﻣﯾن‬ ‫اﮔر‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺻﻔﺎت‬ ‫ﺳرﭼﺷﻣﮫ‬‫ﺑرﺳﯾم‬ ‫ﻧﮭﺎﯾت‬
‫ﺗﺷﺎﺑﮭﯽ‬ ‫ﺑﯽ‬ ‫ﺑﮫ‬‫ﺷﺑﺎھﺗﯽ‬ ‫وﺑﯽ‬. ‫رﺳﯾم‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻣﺣض‬
٦
٣‫ﺎﻟﮫ‬‫رﺳ‬ ‫ن‬‫اﯾ‬ ‫در‬ ‫ﺎ‬‫ﻣ‬ ‫ﮫ‬‫اﯾﻧﮑ‬ ‫رای‬‫ﺑ‬ ‫؟‬ ‫د‬‫رﺳ‬ ‫ﯽ‬‫ﻣ‬ ‫ر‬‫ﻧظ‬ ‫ﮫ‬‫ﺑ‬ ‫د‬ّ‫ﻣﺟر‬ ‫و‬ ‫ﻣﺑﮭم‬ ‫اﯾﻧﻘدر‬ ‫دﻟﯾل‬ ‫ﭼﮫ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺳﺎدﮔﯽ‬ ‫اﯾن‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺑﺣث‬ ‫داﻧﯾد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫آﯾﺎ‬ ‫ـ‬
‫ﻣرﺟﻊ‬ ‫ھﯾﭻ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﮔرﻓﺗﯾم‬ ‫ﺗﺻﻣﯾم‬ِ‫ﺑ‬ ‫ﻗﺑول‬ ‫ﻗﺎﺑل‬‫ﻌﺿﯽ‬‫ﺎی‬‫ﻣﻧﮭ‬ ‫ﮥ‬‫ﺗﺟرﺑ‬ ‫ﺎس‬‫اﺳ‬ ‫ر‬‫ﺑ‬ ‫و‬ ‫ود‬‫ﺧ‬ ‫ودی‬‫ﺧ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫و‬ . ‫ﻧﮑﻧﯾم‬ ‫رﺟوع‬ ‫ھﺎ‬‫ذ‬‫ﻣﺄﺧ‬
‫رای‬‫ﺑ‬ ‫م‬‫ھ‬ ‫و‬ ‫ﻧده‬‫ﻧوﯾﺳ‬ ‫رای‬‫ﺑ‬ ‫م‬‫ھ‬ ‫ود‬‫ﺑ‬ ‫ر‬‫ﺗ‬ ‫ت‬‫راﺣ‬ ‫ﯽ‬‫ﺧﯾﻠ‬ ‫وﮔرﻧﮫ‬ . ‫ﮐﻧﯾم‬ ‫ﺻﺣﺑت‬ ‫اﻟﮕوﺋﯽ‬ ‫و‬ ‫ﻓرھﻧﮕﯽ‬ ‫و‬ ‫ﮐﺗﺎﺑﯽ‬ ‫و‬ ‫آﮐﺎدﻣﯾﮏ‬‫ﻣﺎی‬‫ﺷ‬
‫ورد‬‫ﻣ‬ ‫در‬ ً‫ﻼ‬‫ﻣﺛ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﺧواﻧﻧده‬٢‫وع‬‫رﺟ‬ ‫را‬ ‫ﻣﺎ‬‫ﺷ‬ ‫ﺎب‬‫ﺑ‬ ‫ﯾن‬‫ھﻣ‬ ‫در‬‫د‬ َ‫ﺣ‬َ‫ا‬ ً‫ا‬‫و‬‫ﮐﻔ‬ ُ‫ﮫ‬َ‫ﻟ‬ ‫ن‬‫ﯾﮑ‬ ‫م‬‫ﻟ‬ ‫و‬ :‫ﮫ‬‫ﮐ‬ ‫ﮫ‬‫آﯾ‬ ‫ن‬‫اﯾ‬ ‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫ﮐﯾﻔ‬ ‫و‬ ‫ﺎ‬‫ﻣﻌﻧ‬ ‫ﮫ‬‫ﺑ‬ ‫م‬‫دھ‬.
‫ا‬‫ﻣﯾ‬ ‫ﻗﯾﺎس‬ ‫ﻗﺎﺑل‬ ‫ﺗر‬ ‫راﺣت‬ ‫ﺧﯾﻠﯽ‬ ‫ﯾﻧطور‬‫ﺷﻣ‬ ‫ﭼﮫ‬ ‫ﺷد‬ً‫ﻼ‬‫اﺻ‬ ‫ﺎ‬‫ﻣﺳﻠﻣﺎن‬‫ﺑﺎ‬‫وﻟﺗر‬‫وﺻ‬ ‫ل‬‫ﻗﺎﺑ‬ ‫ﺎوت‬‫ﻗﺿ‬ ‫زار‬‫اﺑ‬ ‫ﺣﺎل‬ ‫ھر‬ ‫ﺑﮫ‬ ،‫ﻧﺑﺎﺷﯾد‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ﺷﯾد‬
‫ﻣﯾﺷد‬.
۴‫د‬‫ﮐﻧ‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻓﮭم‬ ‫و‬ ‫درﯾﺎﻓت‬ ‫ﺗر‬ ‫راﺣت‬ ‫را‬ ‫ﺧودش‬ ‫ﯾﻌﻧﯽ‬ . ‫ﺧودش‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻧﺳﺑت‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺗر‬ ‫وﺻول‬ ‫ﻗﺎﺑل‬ ‫دﯾﮕر‬ ‫ﭼﯾز‬ ‫ﻣﻧﮭﺎی‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫ھر‬ ‫ـ‬
‫ود‬ ‫ﺧ‬ ‫از‬ ‫ﺎن‬ ‫اﻧﺳ‬ ‫ﮫ‬ ‫ﮐ‬ ‫ت‬ ‫اﺳ‬ ‫ﯾن‬ ‫ھﻣ‬ ‫رای‬ ‫ﺑ‬ . ‫ت‬ ‫اﺳ‬ ‫روش‬ ‫و‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫ﺎر‬ ‫ﮐ‬ ‫رﯾن‬ ‫ﺗ‬ ‫ﺧت‬ ‫ﺳ‬ ‫ﺎن‬ ‫اﻧﺳ‬ ‫رای‬ ‫ﺑ‬ ‫ﺎر‬ ‫ﮐ‬ ‫ن‬ ‫اﯾ‬ ‫ﯽ‬ ‫وﻟ‬‫رﯾن‬ ‫ﺗ‬ ‫ﮫ‬ ‫ﺑﯾﮕﺎﻧ‬
‫ﻧﺳ‬ ‫ﻣوﺟود‬ ‫ﺗرﯾن‬ ‫دﺳﺗرس‬ ‫ﻗﺎﺑل‬ ‫ﻏﯾر‬ ‫ﯾﻌﻧﯽ‬ . ‫اﺳت‬ ‫ﻣوﺟودات‬‫ﺑ‬‫ﺧو‬ ‫دﺳت‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ت‬. ‫رﺳد‬ ‫ﻧﻣﯽ‬ ‫ﺧودش‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫دﺳﺗش‬ . ‫اﺳت‬ ‫ﯾش‬
: ‫م‬ّ‫ﻮ‬‫ﺳ‬ ‫ﺑﺎب‬‫دﯾﮕر‬ ‫ﭼﯾز‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫ھر‬ ‫راﺑطﮥ‬‫ر‬‫ھ‬ ‫ﮥ‬‫راﺑط‬ ، ‫ﭼﯾزھﺎ‬ ‫ھﻣﮫ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫ھر‬ ‫راﺑطﮫ‬ ،
. ‫راﺑطﮫ‬ ‫ﻋدم‬ ‫و‬ ‫ﺧودش‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﭼﯾزی‬
١‫ﺑ‬ ‫ﻣﮕر‬ ‫ﻧدارد‬ ‫ای‬ ‫راﺑطﮫ‬ ‫دﯾﮕری‬ ‫ﭼﯾز‬ ‫ھﯾﭻ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫ھﯾﭻ‬ ‫ـ‬‫ﺑﻘ‬ ‫ﺗﻣرار‬‫اﺳ‬ ‫و‬ ‫ﺣﻔظ‬ ِ ‫ﻣﺑرم‬ ‫ﻧﯾﺎز‬ ‫اﺳﺎس‬ ‫ر‬‫ﮫ‬‫ھﻣ‬ ‫ﺎ‬‫ھ‬ ‫ﮫ‬‫راﺑط‬ ‫س‬‫ﭘ‬ .‫ﺎ‬
‫ھﺳﺗﻧد‬ ‫ﺑﻘﺎﺋﯽ‬‫دار‬ ‫ای‬ ‫راﺑطﮫ‬ ‫ھم‬ ‫اﮔر‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫راﺑطﮫ‬ ‫ھر‬ ‫از‬ ‫ﻧﯾﺎز‬ ‫ﺑﯽ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻣطﻠﻖ‬ ِ ‫ﻓﺎﻧﯽ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫آن‬ ‫و‬ .‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻓﻧﺎ‬ ‫اﺳﺎس‬ ‫ﺑر‬ ‫د‬
‫ﻓﻧﺎ‬ ‫اﺳﺗﻣرار‬‫ﻓﻧ‬ ‫راﺑطﮥ‬ ‫ﯾﻌﻧﯽ‬ .‫ﻓﻧﺎﺋﯽ‬ ‫و‬ ‫ﺑﻘﺎﺋﯽ‬ :‫اﺳت‬ ‫ﻧوع‬ ‫دو‬ ‫ﺑر‬ ‫ھﺎ‬ ‫راﺑطﮫ‬ ‫ﭘس‬ .‫ﺎﺋﯽ‬.
٢‫ط‬‫ﻓﻘ‬ ‫ﮫ‬‫ﮐ‬ ‫ﻧﮑﻧﯾم‬ ‫ﺧﯾﺎل‬ ‫ـ‬‫ﺑ‬ ‫و‬ ‫د‬‫دارﻧ‬ ‫راﺗﯽ‬ّ‫و‬‫ﺗﺻ‬ ‫ﺎ‬‫ﻓﻧ‬ ‫و‬ ‫ﺎ‬‫ﺑﻘ‬ ‫از‬ ‫ﮫ‬‫ﮐ‬ ‫ﺗﻧد‬‫ھﺳ‬ ‫د‬‫ﻣﺎﻧﻧ‬ ‫ری‬‫ﺑﺷ‬ ‫ﺎی‬‫ﭼﯾزھ‬‫ﺎر‬‫وﮐ‬ ‫ر‬‫ﺳ‬ ‫آن‬ ‫ﺎ‬‫ﺑ‬ ‫و‬ ‫ﺎه‬‫آﮔ‬ ‫آن‬ ‫ر‬
‫ﺧﯾر‬ .‫دارﻧد‬‫ﺑﮫ‬ ‫ﺑﻘﺎ‬ ‫و‬ ‫ﻓﻧﺎ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫راﺑطﮫ‬ ‫در‬ ‫ﺑﺷر‬ ‫ﺑﻠﮑﮫ‬ .،‫ﻧﯾﺳت‬ ‫آن‬ ‫ﺗﺳﻠﯾم‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫اﻓﺗﺎده‬ ‫ھراس‬‫ﺑ‬ ‫ﮫ‬‫ﺑ‬ ‫ﻧﮫ‬‫و‬ ‫ﻠﯾم‬‫ﺗﺳ‬ ‫ﻔﺗﯽ‬‫ﺻ‬ ‫و‬ ‫د‬‫ﻧﻘ‬ ‫ﺎی‬‫ﻘ‬
.‫ﺑﻌدی‬ ‫ﻓﻧﺎی‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻧﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫راﺿﯽ‬.‫اﻧد‬ ‫دو‬ ‫ھر‬ ‫ﺗﺳﻠﯾم‬ ‫ﭼﯾزھﺎ‬ ‫ﻣﺎﺑﻘﯽ‬ ‫و‬
٣‫ـ‬‫ھر‬ ‫ﺗﻧﮭﺎ‬ ‫ﻧﮫ‬ ‫ﭘس‬) ‫ﻓﻧﺎ‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ﺑﻘﺎ‬ ‫ﺟوھرۀ‬ ‫ﺑر‬ ‫ای‬ ‫راﺑطﮫ‬‫آن‬ ‫ﺎ‬‫ﺑ‬ ‫ﺎ‬‫ﭼﯾزھ‬ ‫ﮫ‬‫ﮐ‬ ‫ﺎﺋﯽ‬‫ﭼﯾزھ‬ ‫ﮫ‬‫ھﻣ‬ ‫ﺎدر‬‫ﻣ‬ ‫ﮫ‬‫ﺑﻠﮑ‬ ‫ت‬‫اﺳ‬ ‫ﺗوار‬‫اﺳ‬ (‫دو‬ ‫ر‬‫ھ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬
‫راﺑ‬‫ﺑﻘﺎ‬ ‫و‬ ‫ﻓﻧﺎ‬ :‫اﺳت‬ ‫ﭼﯾز‬ ‫دو‬ ‫دارﻧد‬ ‫طﮫ‬‫و‬ ‫ﺗﺎر‬ ‫و‬ ‫ﻣوﺗور‬ ‫و‬ ‫ﭼﺷﻣﮫ‬ ‫ﺳر‬ ‫و‬ .‫ﺑ‬ ‫ارﺗﺑﺎط‬ ‫از‬ ‫ارﺗﺑﺎطﯽ‬ ‫ھر‬ ‫ﭘود‬‫ﺑودن‬ :‫اﺳت‬ ‫ﻓﻧﺎ‬ ‫و‬ ‫ﺑﻘﺎ‬ ‫ﯾن‬
‫ﻧﺑودن‬ ‫و‬.
۴‫ﮐﻧ‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫اﻧﺗﺧﺎب‬ ‫را‬ ‫ﺑﻘﺎ‬ ‫ﭼﯾزھﺎ‬ ‫ﺑﻌﺿﯽ‬ ‫ـ‬‫ر‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻓﻧﺎ‬ ‫ﺳوی‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺑﻘﺎ‬ ‫ﺑر‬ ‫ﺳوار‬ ‫و‬ ‫ﻧد‬‫د‬‫ﮐﻧﻧ‬ ‫رار‬‫ﺑرﻗ‬ ‫ﺎط‬‫ارﺗﺑ‬ ‫آن‬ ‫ﺎ‬‫ﺑ‬ ‫ﺎ‬‫ﺗ‬ ‫وﻧد‬‫و‬ .‫ﺎ‬‫ﻓﻧ‬ ‫ﯽ‬‫ﺑرﺧ‬
‫ﻣﯾ‬ ‫اﻧﺗﺧﺎب‬ ‫را‬‫و‬ ‫ر‬ّ‫ﯾ‬‫ﻣﺗﺣ‬ ‫ﯽ‬‫ﺑرﺧ‬ ‫و‬ ‫وﻧد‬‫ﺷ‬ ‫ل‬‫ﺻ‬ّ‫ﺗ‬‫ﻣ‬ ‫ﺎ‬‫ﺑﻘ‬ ‫ﮫ‬‫ﺑ‬ ‫ﻓﻧﺎ‬ ‫ﺑر‬ ‫ﺳوار‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫ﮑﻧﻧد‬‫ﺗﻧد‬‫ھﺳ‬ ‫ﺎﮐش‬‫درﮐﺷ‬ ‫دو‬ ‫ن‬‫اﯾ‬ ‫ﯾن‬‫ﺑ‬ ‫طرب‬‫ﻣﺿ‬‫ﺎ‬‫اﯾﻧﮭ‬ .
‫ﻧﮫ‬ ‫و‬ ‫دارﻧد‬ ‫ﺑﻘﺎ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻧﮫ‬ ‫ای‬ ‫راﺑطﮫ‬ ‫و‬ ‫ھﺳﺗﻧد‬ ‫ﻧﺎﻣرﺑوط‬ ‫ﭼﯾزھﺎﺋﯽ‬‫ﻓﻧﺎ‬ ‫ﺑﺎ‬‫ﭼﯾ‬ ‫ﯾﭻ‬‫ھ‬ ‫ﺎ‬‫ﺑ‬ ‫ﯾﻌﻧﯽ‬ .‫وده‬‫ﺑﯾﮭ‬ ‫ﺎ‬‫ﭼﯾزھ‬ ‫ن‬‫اﯾ‬ .‫د‬‫ﻧدارﻧ‬ ‫ﮫ‬‫راﺑط‬ ‫زی‬
.‫د‬ ‫ﮔﺎﻧﻧ‬‫ﯽ‬ ‫ﻣرﺋ‬ ‫ﮫ‬ ‫ﭼ‬ ‫د‬ ‫ﻣوﺟودﻧ‬ ‫ﺎﻟم‬ ‫ﻋ‬ ‫ﮥ‬ ‫ھﻣ‬ ‫در‬ ‫وده‬ ‫ﺑﯾﮭ‬ ‫ﺎی‬ ‫ﭼﯾزھ‬ ‫ن‬ ‫اﯾ‬‫ر‬ ‫ﺑﺷ‬ ‫ر‬ ‫ﻏﯾ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﯾ‬ ‫ر‬ ‫ﺑﺷ‬ ‫ﮫ‬ ‫ﭼ‬ ،‫ﺎﻣرﺋﯽ‬ ‫ﻧ‬ ‫ﮫ‬ ‫ﭼ‬ ‫و‬‫ﺷ‬ ‫ﮫ‬ ‫ﭼ‬ ،‫ﯾ‬‫ﮫ‬ ‫ﭼ‬ ‫ﺋﯽ‬
‫وده‬‫ﺑﯾﮭ‬ ‫و‬ ‫ﺎﻣرﺑوط‬‫ﻧ‬ ‫ﺎی‬‫ﭼﯾزھ‬ ‫ن‬‫اﯾ‬ ‫ﺎ‬‫ﺑ‬ ‫ﮫ‬‫ﮐ‬ ‫ﺗﻧد‬‫ھﺳ‬ ‫ﺎ‬‫ﭼﯾزھ‬ ‫ﯽ‬‫ﺑرﺧ‬ ‫ﯽ‬‫وﻟ‬ ‫ھﺳﺗﻧد‬ ‫راﺑطﮫ‬ ‫ﺑﯽ‬ ‫ﭼﯾزھﺎ‬ ‫ھﻣﮥ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﺑﯾﮭودﮔﺎن‬ . ‫ﻣوﺿوﻋﯽ‬
‫ﯾﮏ‬ ‫ارﺗﺑﺎطﯽ‬ . ‫دارﻧد‬ ‫ارﺗﺑﺎط‬‫ﮫ‬‫ﺟرﮔ‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫د‬‫روﻧ‬ ‫ﯽ‬‫ﻣ‬ ‫ودﮔﯽ‬‫ﺑﯾﮭ‬ ‫و‬ ‫ﺎن‬‫ﺟﮭ‬ ‫ﺎ‬‫ﺑ‬ ‫ﺎطﯽ‬‫ارﺗﺑ‬ ‫ﯽ‬‫ﺑ‬ ‫وی‬‫ﺳ‬ ‫ﮫ‬‫ﺑ‬ ‫درﯾﺞ‬‫ﺗ‬ ‫ﮫ‬‫ﺑ‬ ‫ھﺎ‬ ‫اﯾن‬ ‫و‬ ‫طرﻓﮫ‬
. ‫ﻧﯾﺳت‬ ‫ﺑﯾﮭوده‬ ‫ﻧﯾز‬ ‫ﺑﯾﮭودﮔﯽ‬ ‫ﭘس‬ . ‫آﯾﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫در‬ ‫ﺑﯾﮭودﮔﺎن‬
٧
۵‫ﯽ‬ّ‫ﻠ‬‫ﮐ‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ه‬ّ‫ذر‬ ‫)ھر‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫ھر‬ ‫ـ‬‫ﺷ‬ ‫ھر‬ ،‫ذھﻧﯽ‬ ‫ﻣوﺿوﻋﯽ‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ﯾﺋﯽ‬‫ﻣر‬ ‫ﻣوﺟود‬ ‫ھر‬ ،‫ﺎن‬‫ﺟ‬ ‫ﯽ‬‫ﺑ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ ‫دار‬‫ﺟﺎﻧ‬ ،‫ﻧﺎﻣرﺋﯽ‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ﺋﯽ‬،‫ﺎ‬‫ﯾ‬ ‫ﺎن‬‫اﻧﺳ‬
‫ﻏﯾره‬‫ﺑﺎ‬ (‫ﯾﺎ‬ ‫ﻧﯾز‬ ‫ﺧود‬‫ﻧﺎﻣرﺑوط‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻣرﺑوط‬‫ﺧ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ارﺗﺑﺎط‬ ‫در‬ ‫و‬ .‫وﻧده‬‫ﺷ‬ ‫ﺎﻧﯽ‬‫ﻓ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺑﺎﻗﯽ‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ودش‬‫ودش‬‫ﺧ‬ ‫ﺎ‬‫ﺑ‬ ‫م‬‫ھ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ ‫و‬ .
‫ﭼﯾزھﺎ‬ ‫ﺟﻣﻠﮥ‬ ‫از‬ ‫ﺧودش‬ ‫ﯾﻌﻧﯽ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺑﯾﮭودﮔﯽ‬ ‫دﭼﺎر‬ ‫ﯾﻌﻧﯽ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻧﺎﻣرﺑوط‬‫ی‬‫اﺳت‬ ‫ﻋﻘﯾم‬ ‫و‬ ‫ﺑﯾﮭوده‬ ‫و‬ ‫ﻧﺎﻣرﺑوط‬.
۶. ‫ﻧﺎﻣرﺑوط‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫و‬ ‫ﻣرﺑوطﻧد‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ﭘس‬ ‫ﭼﯾزھﺎ‬ ‫ـ‬ّ‫ذر‬‫ﻣر‬ ‫ات‬‫دارﯾم‬ ‫ﻧﺎﻣرﺑوط‬ ‫و‬ ‫ﺑوط‬.‫ﻣرﺑ‬ ‫ھﺎی‬ ّ‫ل‬‫ﮐ‬ ‫و‬‫دارﯾم‬ ‫ﻧﺎﻣرﺑوط‬ ‫و‬ ‫وط‬‫و‬ ‫ﺎ‬‫ﻣﮑﺎﻧﮭ‬ ،
‫وط‬‫ﻣرﺑ‬ ‫ﺎی‬‫زﻣﺎﻧﮭ‬‫ﺎﻣرﺑوط‬‫وﻧ‬‫ﺎﻣرﺑوط‬‫ﻧ‬ ‫و‬ ‫وط‬‫ﻣرﺑ‬ ‫ﺎﻧﮭﺎی‬‫ﮐﮭﮑﺷ‬ ،‫ا‬ .‫ﻟ‬‫ﺎ‬‫ﮑﺗروﻧﮭ‬،‫ﮐﺎﺗﯾ‬‫ﺎ‬‫وﻧﮭ‬‫ﺎ‬‫اﺗﻣﮭ‬ ،‫و‬ ‫وط‬‫ﻣرﺑ‬ ‫ﺎی‬‫ﺟﺎﻧﮭ‬ ‫و‬ ‫ﯾﺎء‬‫اﺷ‬ ،
‫ﻧﺎﻣرﺑوط‬‫ﻧ‬ ‫و‬ ‫ﻣرﺑوط‬ ‫ﮐرات‬ ،‫ﻧﺎﻣرﺑوط‬ ‫و‬ ‫ﻣرﺑوط‬ ‫ﺟﺎﻧﮭﺎی‬ ‫و‬ ‫ﺎﻣرﺑوط‬.
٧‫ﺎﻣرﺑو‬‫ﻧ‬ . ‫ﺑﮭﺷﺗﯽ‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫اﺳت‬ ‫دوزﺧﯽ‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ارﺗﺑﺎطﯽ‬ ‫ھر‬ ‫ـ‬‫و‬ ‫ﺗﻧد‬‫ھﺳ‬ ‫رزخ‬‫ﺑ‬ ‫ﺎن‬‫ھﻣ‬ ‫ﺎ‬‫ھ‬ ‫ط‬‫ﺎ‬‫ھ‬ ‫ﯽ‬‫ﺑرزﺧ‬‫ﺎی‬‫دوزﺧﮭ‬ ‫ن‬‫اﯾ‬ ‫ر‬‫ﺑ‬ ‫ﻼوه‬‫ﻋ‬ ‫و‬ .
‫د‬ ‫ﺎﻣرﺑوط‬‫ﻧ‬ ‫و‬ ‫وط‬‫ﻣرﺑ‬‫ﺎﻣرﺑوط‬‫ﻧ‬ ‫و‬ ‫وط‬‫ﻣرﺑ‬ ‫ﺎی‬‫ھ‬ ‫ت‬‫ﺑﮭﺷ‬ ‫و‬ ‫م‬‫ارﯾ‬‫دوزﺧ‬ ‫ﯽ‬‫ﯾﻌﻧ‬ .‫ﯽ‬‫در‬ ‫ﮫ‬‫ﮐ‬ ‫ﺎﺋﯽ‬‫ھ‬‫در‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ ‫و‬ ‫ت‬‫ﺑﮭﺷ‬ ‫در‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ ‫دو‬‫دوزﺧﻧ‬
‫ﺑرزخ‬‫ﺗ‬‫ﺑﮭﺷ‬ ‫و‬ .‫ﯽ‬‫ﯽ‬‫ﺑرزﺧ‬ ‫و‬ ‫ﺗﯽ‬‫ﺑﮭﺷ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ ‫و‬ ‫ﯽ‬‫دوزﺧ‬ ‫ﺎﺋﯽ‬‫ھ‬‫ﮫ‬‫ﮐ‬ ‫ﯽ‬‫ﺑرزﺧ‬ ‫ﺎی‬‫ھ‬ ‫رزخ‬‫ﺑ‬ ‫ز‬‫ﻧﯾ‬ ‫و‬ ‫ﺗﯽ‬‫ﺑﮭﺷ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ ‫ﯽ‬‫دوزﺧ‬ ‫ﺎی‬‫ھ‬ ‫رزخ‬‫ﺑ‬ ‫و‬ .
‫و‬ . ‫ھﺎﺳت‬ ‫ارﺗﺑﺎط‬ ‫ﺗرﯾن‬ ‫ﻧﺎﻣرﺑوط‬‫واﻟ‬ . ‫ﻧﺎﻣرﺑوط‬ ‫و‬ ‫ﺑﯾﮭوده‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﺑرزخ‬ ‫و‬ . ‫ﻓﺎﻧﯽ‬ ‫ھﺎی‬ ‫دوزخ‬ ‫و‬ ‫ﺑﺎﻗﯽ‬ ‫ھﺎی‬ ‫دوزخ‬‫ﯽ‬. ‫آﺧر‬
:‫م‬ّ‫ر‬‫ﭼﮫــﺎ‬ ‫ﺑــﺎب‬‫ﺣﺟﻣ‬ ،‫ﮭﺎ‬ ‫ﻋرﺿ‬ ،‫ﺎ‬ ‫طوﻟﮭ‬ ،‫ﺎ‬ ‫ھ‬ ‫زه‬ ‫ﻣ‬ ،‫داھﺎ‬ ‫ﺻ‬ ،‫ﺎ‬ ‫ﺑوھ‬ ،‫ﺎ‬ ‫ھ‬ ‫ﮓ‬ ‫رﻧ‬،‫ﺎ‬ ‫ﮭ‬،‫ﺎ‬ ‫وزﻧﮭ‬
‫ﺗﺟزﯾﮫ‬ ،‫ﻓراﻣوﺷﯽ‬ ،‫ﺧﻣوﺷﯽ‬.
١‫ﯾﺎ‬ ‫ﻣرﺋﯽ‬ ‫از‬ ّ‫م‬‫)اﻋ‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫ھر‬ ‫ـ‬‫ﻧﺎﻣرﺋﯽ‬‫رﻧ‬ (‫ﺑﯾﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ھم‬ ‫رﻧﮕﮭﺎﺋﯽ‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫ﮕﮭﺎﺋﯽ‬‫ﺻ‬ ،‫د‬‫ﺻد‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫اھﺎﺋﯽ‬‫ﻧود‬‫ﺷ‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ھم‬ ‫اھﺎﺋﯽ‬،
‫ﻣزه‬‫د‬‫ﭼﺷ‬ ‫ﯽ‬‫ﻣ‬ ‫م‬‫ھ‬ ‫ﺎﺋﯽ‬‫ھ‬ ‫زه‬‫ﻣ‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫ﺎﺋﯽ‬‫ھ‬‫وز‬ ،‫ﺣﺟﻣ‬ ،‫د‬‫ﺷ‬ِ‫ﮐ‬ ‫ﯽ‬‫ﻣ‬ ‫م‬‫ھ‬ ‫ﺎﺋﯽ‬‫وزﻧﮭ‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫ﺎﺋﯽ‬‫ﻧﮭ‬‫ﺎﺋﯽ‬‫ﮭ‬‫در‬ ‫م‬‫ھ‬ ‫ﺎﺋﯽ‬‫ﺣﺟﻣﮭ‬ ‫و‬ ‫دارد‬
‫و‬ ‫ﻣﯾﯾﺎﺑد‬...
٢‫ﺎ‬‫ﺑ‬ ‫ﮫ‬‫ﮐ‬ ‫د‬‫ﯾﺎﺑ‬ ‫ﯽ‬‫ﻣ‬ ‫در‬ ‫م‬‫ھ‬ ... ‫داﺋﯽ‬‫ﺻ‬ ‫و‬ ‫وﺋﯽ‬‫ﺑ‬ ‫و‬ ‫ﯽ‬‫رﻧﮕ‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ... ‫داﺋﯽ‬‫ﺻ‬ ‫و‬ ‫وﺋﯽ‬‫ﺑ‬ ‫و‬ ‫ﯽ‬‫رﻧﮕ‬ ‫ای‬ ‫ﮫ‬‫ﻟﺣظ‬ ‫ر‬‫ھ‬ ‫در‬ ‫زی‬‫ﭼﯾ‬ ‫ھر‬ ‫ـ‬
‫ﻣﺗﻔﺎوت‬ ‫ﺑﻌد‬ ‫و‬ ‫ﻗﺑل‬ ‫ای‬ ‫ﻟﺣظﮫ‬. ‫اﺳت‬
٣‫ودش‬‫ﺧ‬ ‫ر‬‫ﺑ‬ ‫ﻼوه‬‫ﻋ‬ ‫ای‬ ‫ﻟﺣظﮫ‬ ‫ھر‬ ‫و‬ . ‫ﺑﺣث‬ ‫ﻣورد‬ ‫ﭼﯾزھﺎی‬ ‫ﺟﻣﻠﮫ‬ ‫از‬ ‫ھﺳت‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫ﺧود‬ ‫و‬ ‫ھﺳت‬ ‫ﺧودش‬ ‫ھم‬ ‫ای‬ ‫ﻟﺣظﮫ‬ ‫ھر‬ ‫ـ‬
‫از‬ ‫س‬‫ﭘ‬ ‫ت‬‫ﻧﮭﺎﯾ‬ ‫ﯽ‬‫ﺑ‬ ِ ‫ﺎت‬‫ﻟﺣظ‬ ‫ﮫ‬‫ﺑ‬ ‫ﺎﯾﻼﺗﯽ‬‫ﺗﻣ‬ ‫و‬ ‫ت‬‫اﺳ‬ ‫ود‬‫ﺧ‬ ‫از‬ ‫ﻗﺑل‬ ‫ﻧﮭﺎﯾت‬ ‫ﺑﯽ‬ ِ ‫ﻟﺣظﺎت‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫ﺧﺎطره‬ ‫و‬ ‫ﯾﺎدﮔﺎر‬ ‫و‬ ‫وراﺛت‬ ‫و‬ ‫ﺳﺎﺑﻘﮫ‬
‫ﭼﯾزی‬ ‫وھر‬ . ‫ﺧودش‬‫ﻧﯾز‬‫ا‬ ‫ﯾن‬‫ﭼﻧ‬ ‫ﻟﺣظﺎت‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ای‬ ‫ﻟﺣظﮫ‬ ‫ھر‬ ‫در‬‫ز‬‫ﭼﯾ‬ ‫ﮏ‬‫ﯾ‬ ‫ط‬‫وﻓﻘ‬ ‫ط‬‫ﻓﻘ‬ ‫ای‬ ‫ﮫ‬‫ﻟﺣظ‬ ‫ر‬‫ھ‬ ‫در‬ ‫زی‬‫ﭼﯾ‬ ‫ر‬‫ھ‬ ‫ﯽ‬‫وﻟ‬ . ‫ت‬‫ﺳ‬
... ‫و‬ ‫ﺣﺟم‬ ‫و‬ ‫وزن‬ ‫و‬ ‫ﺻدا‬ ‫و‬ ‫ﺑو‬ ‫و‬ ‫رﻧﮓ‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ّ‫ﺧﺎص‬‫و‬...‫و‬ ‫ﺎ‬‫ھ‬ ‫وزن‬ ‫و‬ ‫داھﺎ‬‫ﺻ‬ ‫و‬ ‫ﺎ‬‫رﻧﮕﮭ‬ ‫ﻧﮭﺎﯾت‬ ‫ﺑﯽ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫دارد‬ ‫واﺣدی‬
‫ﻼوه‬‫ﻋ‬ ‫د‬‫واﺣ‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫ﮫ‬‫ﻟﺣظ‬ ‫ر‬‫ھ‬ ‫و‬ . ‫ﺗﻧد‬‫ھﺳ‬ ‫ﮫ‬‫ﻟﺣظ‬ ‫در‬ ‫ﻣﺣﺻور‬ ‫ﮐﻧﻧدﮔﺎﻧش‬ ‫ﻣﺣﺎﺻره‬ ‫و‬ ‫ﭼﯾز‬ ‫اﯾن‬ ّ‫ل‬‫ﮐ‬ ‫و‬ . ‫اﻧد‬ ‫ﮐرده‬ ‫اﺣﺎطﮫ‬ ‫را‬ ‫او‬
‫ﻣ‬ ‫ﺑر‬.. ‫و‬ ‫وزن‬ ‫و‬ ‫وﺻدا‬ ‫ﺑو‬ ‫و‬ ‫رﻧﮓ‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﺧود‬ ، ‫ﻣﺎﺑﻌدش‬ ‫و‬ ‫ﻣﺎﻗﺑل‬ ‫ﻟﺣظﺎت‬ ‫ﺣﺎﺻره‬‫اﺳت‬ ‫ﻣﺧﺻوص‬ ‫و‬ ‫واﺣد‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫دارد‬ ‫ﺣﺟﻣﯽ‬ ..
۴...‫و‬ ‫ﺎ‬‫ھ‬ ‫وزن‬ ‫و‬ ‫ﺎ‬‫ﺑوھ‬ ‫و‬ ‫ﺎ‬‫رﻧﮕﮭ‬ ‫ﮫ‬‫ھﻣ‬ ‫ر‬‫ﺑ‬ ‫ﻼوه‬‫ﻋ‬ ‫و‬ ‫ﮫ‬‫ﺑرﮔرﻓﺗ‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫ودش‬‫ﺧ‬ ‫وﯾژﮔﯽ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ای‬ ‫ﻟﺣظﮫ‬ ‫ﻣﻧﮭﺎی‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫ھر‬ ‫ـ‬
‫ﻣﻧﮭﺎی‬ ‫ﭼﯾز‬ ‫آن‬ ‫اﺻل‬ ‫ﭼﯾز‬ ‫آن‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫ﺧود‬ ، ‫ﺻداھﺎ‬‫آ‬‫اﺳت‬ ‫ﻟﺣظﮫ‬ ‫ن‬‫ﮫ‬‫ﮐ‬ . ‫دارد‬ ‫داﺋﯽ‬‫ﺻ‬ ... ‫و‬ ‫وﺋﯽ‬‫ﺑ‬ ‫و‬ ‫ﯽ‬‫رﻧﮕ‬ ‫ﺎز‬‫ﺑ‬ ‫ﮫ‬‫ﮐ‬
٨
‫ﮫ‬‫ﮐ‬ ‫ت‬‫اﺳ‬ ‫زی‬‫ﭼﯾ‬ ‫ﺎز‬‫ﺑ‬ ، ‫ﺎ‬‫ھ‬ ‫م‬‫ﺣﺟ‬ ‫و‬ ‫داھﺎ‬‫ﺻ‬ ‫و‬ ‫ﺎ‬‫ورﻧﮕﮭ‬ ‫ﺎ‬‫ﺑوھ‬ ‫آن‬ ‫ﺎی‬‫ﻣﻧﮭ‬‫آ‬‫ول‬‫ط‬ ‫و‬ ‫داﺋﯽ‬‫ﺻ‬ ‫ﮫ‬‫ﻧ‬ ، ‫وﺋﯽ‬‫ﺑ‬ ‫ﮫ‬‫ﻧ‬ ، ‫ﯽ‬‫رﻧﮕ‬ ‫ﮫ‬‫ﻧ‬ ‫ز‬‫ﭼﯾ‬ ‫ن‬
‫ﻧﮫ‬ ‫و‬ ‫وﻋرﺿﯽ‬‫ﭘس‬ . ‫اﺳت‬ ‫ﺧﻣوﺷﯽ‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫ﺣﺟﻣﯽ‬ ‫ﻧﮫ‬ ‫و‬ ‫وزﻧﯽ‬»‫ﺧﻣوش‬«. ‫اﺳت‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫ھر‬ ِ ‫ﻣﺎدر‬ ‫و‬ ‫اﺻل‬
۵‫ﺧﻣوﺷ‬ . ‫دارد‬ ‫ﺣﺎل‬ ‫دو‬ ‫ﺑﺎز‬ ‫ﺧﻣوﺷﯽ‬ ‫ـ‬‫رق‬‫ﻏ‬ ‫و‬ ‫ده‬‫ﺷ‬ ‫ﺎﻣوش‬‫ﺧ‬ ‫ود‬‫ﺧ‬ ‫در‬ ‫ﮫ‬‫ﮐ‬ ‫ﯽ‬‫ﺧﻣوﺷ‬ ‫و‬ ‫ت‬‫اﺳ‬ ‫ﻊ‬‫ﻠ‬ّ‫ط‬‫ﻣ‬ ‫ود‬‫ﺧ‬ ‫ﯽ‬‫ﺧﻣوﺷ‬ ‫ﺑر‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﯽ‬
‫آن‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻣﺣض‬ ِ ‫ﺧﻣوﺷﯽ‬»‫ﻓراﻣوﺷﯽ‬«. ‫اﺳت‬
۶‫و‬ ‫ﺎ‬‫ھ‬ ‫زه‬‫ﻣ‬ ‫و‬ ‫ﺎ‬‫ﺑوھ‬ ‫و‬ ‫ﺎ‬‫ھ‬ ‫ﮓ‬‫رﻧ‬ ‫درﯾﺞ‬‫ﺗ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫و‬ ‫روﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺗﺣﻠﯾل‬ ‫و‬ ‫ﺷوﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺗﺟزﯾﮫ‬ ‫ﺗدرﯾﺞ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺷده‬ ‫ﻓراﻣوش‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﺧﺎﻣوﺷﯽ‬ ‫ـ‬
‫ﺳرا‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫و‬ ‫ﺷوﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ودﻓﻊ‬ ‫رود‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫آﻧﮭﺎ‬ ‫از‬ ‫ﺣﺟم‬ ‫و‬ ‫وزن‬ ‫و‬ ‫ھﺎ‬ ‫ﺻدا‬‫ﺎن‬‫ھﻣ‬ ‫اﯾن‬ ‫و‬ . ‫روﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻧﺷده‬ ‫ﻓراﻣوش‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﺧﺎﻣوﺷﯽ‬ ‫غ‬
. ‫اﺳت‬ ‫ﺷده‬ ‫ﻓراﻣوش‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﺧﺎﻣوﺷﯽ‬ ‫ﻣﯾراث‬
: ‫ـﻨﺠﻢ‬‫ـ‬‫ﭘ‬ ‫ـﺎب‬‫ـ‬‫ﺑ‬‫و‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻣﻌﻧ‬ ‫و‬ ‫ّه‬‫د‬‫ﺎ‬ ‫ﻣ‬ ،‫ﺎ‬ ‫ھ‬ ‫ﮫ‬ ‫اﻧدﯾﺷ‬ ،‫وم‬ ‫ﻋﻠ‬ ،‫ﻼت‬ ‫ﺟﻣ‬ ،‫ﺑﺎت‬ ‫ﻣﺣﺎﺳ‬ ،‫روف‬ ‫ﺣ‬ ،‫داد‬ ‫اﻋ‬
‫آﺷﻧﺎﺋﯽ‬.
١‫وﯾم‬‫ﺷ‬ ‫ر‬‫ﺗ‬ ‫ﻧﺎ‬‫آﺷ‬ ‫و‬ ‫ﺗر‬ ‫ﻣرﺑوط‬ ‫ﭼﯾز‬ ‫آن‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﭼﮫ‬ ‫ھر‬ . ‫اﺳت‬ ‫ﭼﯾز‬ ‫آن‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﺷدن‬ ‫آﺷﻧﺎ‬ ‫و‬ ‫راﺑطﮫ‬ ‫آﻏﺎز‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫ھر‬ ‫ﺷﻣﺎرش‬ ‫ـ‬‫ز‬‫ﭼﯾ‬ ‫آن‬
‫ﮏ‬‫ﯾ‬ ‫ﮫ‬‫ﮐ‬ ‫ﮫ‬ّ‫ﯾ‬‫ﻟ‬ّ‫او‬ ‫ز‬‫ﭼﯾ‬ ‫آن‬ ‫ﺎ‬‫ﺑ‬ ‫ت‬‫ﻣﺎﺳ‬ ‫ﻧﺎﺋﯽ‬‫آﺷ‬ ‫طﮫ‬‫واﺳ‬ ‫ن‬‫اﯾ‬ ‫و‬ . ‫ود‬‫ﺷ‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﭼﯾزھﺎ‬ ‫ﻧﮭﺎﯾت‬ ‫ﺑﯽ‬ ‫ﺗﺎ‬ ّ‫ﻻ‬‫ا‬ ‫رود‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺑﺎﻻ‬ ‫و‬ ‫ﺷود‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺗﮑﺛﯾر‬
‫آن‬ ‫ﺎ‬‫ﺑ‬ ‫ﺎ‬‫ﻣ‬ ‫ﮫ‬‫اﯾﻧﮑ‬ ‫از‬ ‫ل‬‫ﻗﺑ‬ ‫ز‬‫ﭼﯾ‬ ‫آن‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﺑود‬ ‫آن‬ ‫واﺳطﮫ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫واﯾن‬ . ‫ﺷدن‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﮐرد‬ ‫ﺷروع‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫آﺷﻧﺎﺋﯽ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫و‬ ‫ﻧﺑود‬ ً‫ﻼ‬‫اﺻ‬ ‫روزی‬
‫ﻧﺑودﯾم‬ ‫ﭼﯾز‬ ‫آن‬ ‫ھم‬ ‫ﺧودﻣﺎن‬ ‫ﺷوﯾم‬ ‫آﺷﻧﺎ‬‫آن‬ ‫ﮫ‬‫ﮐ‬ ‫ردن‬‫ﮐ‬ ‫زی‬‫ﭼﯾ‬ ‫وع‬‫ﻣﺟﻣ‬ ‫در‬ ‫م‬‫ھ‬ ‫را‬ ‫ﺎ‬‫ﻣ‬ ‫رد‬‫ﮐ‬ ‫روع‬‫ﺷ‬ ‫ھﺎ‬ ‫ﭼﯾز‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫آﺷﻧﺎﺋﯽ‬ ‫ﭘس‬ .
‫زی‬‫ﭼﯾ‬ ‫ﮫ‬‫ﮐ‬ ‫ت‬‫اﺳ‬ ‫دﯾﮕر‬‫ھﻣ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫راﺑطﮥ‬ ‫در‬ ‫ﭼﯾزھﺎ‬ ‫ﭘس‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺷﻣﺎرش‬ ‫ﻗﺎﺑل‬ ‫ﻣﺟﻣوﻋﮫ‬ ‫آن‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﺑود‬ ‫ﭼﯾزھﺎ‬ ‫از‬ ‫ّﯽ‬‫ﺻ‬‫ﺧﺎ‬ ‫ﻣﺟﻣوﻋﮥ‬ ‫ﭼﯾز‬
‫ھﻣدﯾﮕر‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﮔﺎم‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﮔﺎم‬ ‫و‬ ‫ھﻣزﻣﺎن‬ ‫و‬ ‫ﺷوﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬‫ﻣدام‬‫ﻣﯾ‬ ‫آﺷﻧﺎﺗر‬‫و‬ ‫ﺷوﻧد‬‫ﻣدام‬‫ﻣﯾ‬ ‫ﺗر‬ ‫ﺗﺎزه‬ ‫ﭼﯾزھﺎی‬‫و‬ ‫ﺷوﻧد‬‫ﻣدام‬‫ﻣﯾ‬ ‫ﺧﻠﻖ‬. ‫ﺷوﻧد‬
٢‫ﺎز‬‫آﻏ‬ ‫ن‬‫اﯾ‬ ‫و‬ ‫وﻧد‬‫ﺷ‬ ‫ﯽ‬‫ﻣ‬ ‫ﯽ‬‫ﻓ‬ّ‫ﻣﻌر‬ ‫دﯾﮕر‬‫ھﻣ‬ ‫ﮫ‬‫ﺑ‬ ً‫ﺎ‬‫ﻣ‬ّ‫ﻠ‬‫ﻣﺳ‬ ‫ﻧﺎﺋﯽ‬‫آﺷ‬ ‫ﮫ‬‫ﻟﺣظ‬ ‫ﯾن‬‫ﻟ‬ّ‫او‬ ‫ﺎز‬‫آﻏ‬ ‫در‬ ‫و‬ ، ‫دﯾﮕر‬‫ھﻣ‬ ‫ﺎ‬‫ﺑ‬ ‫ﺎ‬‫ﭼﯾزھ‬ ‫ﻧﺎﺋﯽ‬‫آﺷ‬ ‫در‬ ‫ـ‬
‫ﻣﺣﺎﺳﺑﺎت‬ ً‫ﻼ‬‫ﻣﺗﻘﺎﺑ‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺟﻣﻼت‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫ﮐﻠﻣﺎت‬ ‫و‬ ‫ھﺎ‬ ‫ﺻوت‬ ‫و‬ ‫ھﺎ‬ ‫ﺣروف‬. ‫وﻣﻌﻧﺎ‬ ‫ّه‬‫د‬‫ﻣﺎ‬ ‫و‬ ‫ﻋﻠوم‬ ‫و‬ ‫ھﺎ‬ ‫اﻧدﯾﺷﮫ‬ ‫و‬
٣‫اﻋداد‬ ‫ـ‬،‫ﺿ‬ ‫ﺣروف‬ ‫و‬ ‫ﭼﯾزھﺎ‬ ‫ّی‬‫د‬‫ﻣﺎ‬ ‫ﺿﻣﯾﻣﮥ‬‫ﯾﮑدﯾﮕر‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫راﺑطﮫ‬ ‫در‬ ‫ﭼﯾزھﺎ‬ ‫و‬ ‫ﺳت‬ ‫ﭼﯾزھﺎ‬ ‫ﻣﻌﻧوی‬ ‫ﻣﯾﻣﮥ‬‫اﺳت‬‫ﻣﯾ‬ ‫ﺧﻠﻖ‬ ‫ﮐﮫ‬‫ﺷوﻧد‬
‫و‬ ‫ﺷوﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺧﻠﻖ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫آﺷﻧﺎﺋﯽ‬ ‫اﯾن‬ ‫ﺑرای‬ ‫و‬‫ﻣدام‬‫وﻧد‬‫ﺷ‬ ‫ﯽ‬‫ﻣ‬ ‫ر‬‫ﺗ‬ ‫ف‬‫ﻟطﯾ‬ ‫و‬ ‫ر‬‫ﺗ‬ ‫ﺣﺟﯾم‬ ‫و‬ ‫ﺷوﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺗر‬ ‫ﺗﮑﻣﯾل‬ ‫و‬ ‫ﺗﮑﺛﯾر‬‫دام‬‫ﻣ‬
‫ﻣ‬‫آن‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ھﻣزﻣﺎن‬ ‫و‬ ‫ﺗر‬ ‫ّی‬‫د‬‫ﺎ‬ً‫ﺎ‬‫داﺋﻣ‬. ‫ﺷوﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺗر‬ ‫ﻣﻌﻧوی‬
۴‫ﭼﯾزھﺎ‬ ‫ﮥ‬‫راﺑط‬ ‫ﺎز‬‫آﻏ‬ ‫و‬ ‫ﺎ‬‫ﭼﯾزھ‬ ‫ﺎز‬‫آﻏ‬ ‫ّه‬‫د‬‫ﺎ‬‫ﻣ‬ ‫ـ‬‫ﻖ‬‫طرﯾ‬ ‫از‬ ، ‫م‬‫ھ‬ ‫ﺎ‬‫ﺑ‬ ‫اش‬ ‫ﮫ‬‫راﺑط‬ ‫ّه‬‫د‬‫ﺎ‬‫وﻣ‬ . ‫ت‬‫ﭼﯾزھﺎﺳ‬ ‫ﮥ‬‫راﺑط‬ ِ ‫ﺎن‬‫ﭘﺎﯾ‬ ‫ﺎ‬‫ﻣﻌﻧ‬ ‫و‬ ‫ت‬‫ﺳ‬
. ‫ﮐﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻓﯽ‬ّ‫ﻣﻌر‬ ‫را‬ ‫ّه‬‫د‬‫ﻣﺎ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﭼﯾزھﺎﺳت‬ ‫ﺷدن‬ ‫آﺷﻧﺎ‬ ‫واﺳطﮫ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻣﻌﻧﺎ‬ ‫و‬ ‫ﻣﻌﻧﺎﺳت‬
۵‫ﭼﯾزھﺎ‬ ‫آﺷﻧﺎﺋﯽ‬ ‫ﺑرای‬ ‫ﺟز‬ ‫ﻧﯾﺳت‬ ‫ھﯾﭻ‬ ‫ﺟﮭﺎن‬ ‫ـ‬‫ﺑﺎ‬‫ت‬‫ھﺳ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫آﺷﻧﺎﺋﯽ‬ ‫اﯾن‬ ‫دﻟﯾل‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻣﮕر‬ ‫ﻧﯾﺳﺗﻧد‬ ‫ھﯾﭻ‬ ‫ﭼﯾزھﺎ‬ ‫و‬ . ‫ھﻣدﯾﮕر‬
‫ﺑﺎ‬ ‫ﭼﯾزھﺎ‬ . ‫ھﺳﺗﻧد‬‫ﺗﺎ‬ ‫ﺷوﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫آﺷﻧﺎ‬ ‫ھم‬»‫آﺷﻧﺎﺋﯽ‬«‫ده‬‫ﺷ‬ ‫آﺷﻧﺎ‬ ‫ھم‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﭼﮫ‬ ‫ﺑرای‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫درﯾﺎﺑﻧد‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫ﺷوﻧد‬ ‫آﺷﻧﺎ‬ ‫آن‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫و‬ ‫ﮐﻧﻧد‬ ‫ﭘﯾدا‬ ‫را‬
. ‫اﺳت‬ ‫ﮐرده‬ ‫آﺷﻧﺎ‬ ‫ﭼﮫ‬ ‫ﺑرای‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫ﮐرده‬ ‫آﺷﻧﺎ‬ ‫ھم‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫را‬ ‫آﻧﮭﺎ‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫ﭼﮫ‬ ‫و‬ ‫اﻧد‬
٩
۶‫ھﻣز‬ ، ‫ت‬ ‫اﺳ‬ ‫ﻧﺎﺋﯽ‬ ‫آﺷ‬ ‫ول‬ ‫ﻣﺣﺻ‬ ‫ﮫ‬ ‫ھﻣ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻣﻌﻧ‬ ‫و‬ ‫ّه‬‫د‬‫ﺎ‬ ‫ﻣ‬ ‫و‬ ‫ﮫ‬ ‫واﻧدﯾﺷ‬ ‫وم‬ ‫ﻋﻠ‬ ‫و‬ ‫ﻼت‬ ‫ﺟﻣ‬ ‫و‬ ‫ﺑﺎت‬ ‫ﻣﺣﺎﺳ‬ ‫و‬ ‫روف‬ ‫ﺣ‬ ‫و‬ ‫داد‬ ‫اﻋ‬ ‫ـ‬ِ ‫ﺎﻧﯽ‬ ‫ﺑ‬
‫در‬ ّ‫ﻻ‬‫ا‬ ‫دارد‬‫ﻧ‬ ‫ود‬‫وﺟ‬ ‫زی‬‫ﭼﯾ‬ ‫ﯾﭻ‬‫ھ‬ ‫ﮫ‬‫ﮐ‬ ‫اﺳت‬ ‫ھﻣﯾن‬ ‫ﺑرای‬ . ‫ﺷوﻧد‬ ‫آﺷﻧﺎ‬ ، ‫آﺷﻧﺎﺋﯽ‬ ‫اﯾن‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫روﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺷده‬ ‫آﺷﻧﺎ‬ ‫ﭼﯾزھﺎی‬
. ‫دﯾﮕر‬ ‫ﭼﯾز‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﺣداﻗل‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫آﺷﻧﺎﺋﯽ‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫راﺑطﮫ‬
٧‫ط‬ ‫ﻓﻘ‬ ‫س‬‫ﭘ‬ ‫ـ‬»‫ﻧﺎﺋﯽ‬‫آﺷ‬«‫و‬ ‫ﮫ‬ ‫اﻧدﯾﺷ‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫وﻋﻠ‬ . ‫ت‬‫اﺳ‬ ‫آورده‬ ‫ود‬ ‫وﺟ‬ ‫ﮫ‬ ‫ﺑ‬ ‫را‬ ‫ﺎ‬‫ﭼﯾزھ‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫ود‬ ‫وﺟ‬ ‫ﮫ‬ ‫ﮐ‬ ‫ت‬ ‫اﺳ‬‫وی‬ ‫ﺳ‬ ‫ﮫ‬ ‫ﺑ‬ ‫ﺎن‬ ‫ﺟﮭ‬
»‫آﺷﻧ‬‫ﺎﺋﯽ‬«‫ھﻣﺎﻧﺎ‬ ‫ﭼﯾزھﺎ‬ ‫ھﻣﮫ‬ ‫ﻏﺎﯾت‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺣرﮐت‬ ‫در‬»‫آﺷﻧﺎﺋﯽ‬«‫ﻧﺎم‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﺷدن‬ ‫آﺷﻧﺎ‬ . ‫اﺳت‬»‫آﺷﻧﺎﺋﯽ‬. «
٨‫ﻋﻠم‬ ‫آﺧر‬ ‫و‬ ‫ل‬ّ‫او‬ ِ ‫ﻋﻠم‬ ‫ﭘس‬ ‫ـ‬»‫آﺷﻧﺎﺋﯽ‬«. ‫اﺳت‬
:‫ـﻢ‬‫ـ‬‫ﺷﺸ‬ ‫ـﺎب‬‫ـ‬‫ﺑ‬‫ﺧ‬ ‫و‬ ‫ﺎ‬‫ﭼﯾزھ‬‫و‬ ‫ﺎ‬‫ﻣﻘﯾﻣﮭ‬ ‫و‬ ‫ﺎ‬‫ھ‬ ‫ﮫ‬‫رﻓﺗ‬ ‫و‬ ‫ﺎ‬‫ﻧﺎﻣﻌﻠوﻣﮭ‬ ‫و‬ ‫ﺎ‬‫ﻣﻌﻠوﻣﮭ‬ ‫و‬ ‫ﺎ‬‫آدﻣﮭ‬ ‫و‬ ‫دا‬
‫دﻟﮭﺎ‬ ‫و‬ ‫ھﺎ‬ ‫ﻧﯾﺎﻣده‬.
١‫اﺳت‬ ‫ﭼﯾز‬ ‫آن‬ ‫ﺧدای‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫ھر‬ ‫ـ‬‫ھر‬ .‫ﻧﺎﺑودﮐﻧﻧدۀ‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺧودش‬ ‫ﺧﺎﻟﻖ‬ ‫ﭼﯾزی‬‫اﺳت‬ ‫ﺧودش‬ ‫ﮐﻧﻧده‬ ‫ﺟﺎوﯾد‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺧودش‬.
٢. ‫ﻧﺑﺎﺷد‬ ‫و‬ ‫ﺑﺎﺷد‬ ‫ﭼﯾزھﺎ‬ ‫ﺑﺳﯾﺎر‬ ‫ﺗواﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫واﺣد‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫ھر‬ ‫ﭘس‬ . ‫ﯾﺎﺑﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫ھﺎ‬ ‫آدم‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ھﻣﺎن‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫ھر‬ ‫ـ‬
٣‫ﺗﻧﮭ‬ . ‫ﮐﻣﺗرﻧد‬ ‫وﻧﮫ‬ ‫ﺑﯾﺷﺗر‬ ‫ﻧﮫ‬ ‫ﭼﯾزھﺎ‬ ‫ﻗﺎﻧون‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫ھﺳﺗﻧد‬ ‫ﭼﯾز‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﻣوردی‬ ‫ھر‬ ‫در‬ ‫ھم‬ ‫ھﺎ‬ ‫آدم‬ ‫ـ‬‫ﺎ‬‫ﭼﯾزھ‬ ‫ﺳﺎﯾر‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫آﻧﮭﺎ‬ ‫ﺗﻔﺎوت‬ ‫ﺎ‬
‫را‬ ‫ود‬‫ﺧ‬ ‫دای‬‫ﺧ‬ ‫ز‬‫ﭼﯾ‬ ‫ﮏ‬‫ﯾ‬ ‫در‬ ‫ﯽ‬‫آدﻣ‬ ‫ر‬‫ھ‬ ‫و‬ ‫د‬‫ﮐﻧﻧ‬ ‫ﯽ‬‫ﻣ‬ ‫ﺗﺟو‬‫ﺟﺳ‬ ‫را‬ ‫ﺧدا‬ ‫دﯾﮕر‬ ‫ﭼﯾزھﺎی‬ ‫در‬ ‫ﺑﻠﮑﮫ‬ ‫ﻧﯾﺳﺗﻧد‬ ‫ﺧود‬ ‫ﺧدای‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫اﯾن‬
. ‫ﺷود‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ھﻣﺎن‬ ‫و‬ ‫ﯾﺎﺑد‬ ‫ﻣﯽ‬
۴‫د‬‫واﺣ‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫ﮫ‬‫ﮐ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫آدم‬ ‫ﯾﻌﻧﯽ‬ . ‫اﺳت‬ ‫ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ‬ ‫ﺧود‬ ‫ﺧدای‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﯾﻌﻧﯽ‬ ‫ﻧﯾﺳت‬ ‫او‬ ‫ﺧدا‬ ‫آن‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺧداﺋﯽ‬ ‫آدﻣﯽ‬ ‫ھر‬ ‫ـ‬‫دو‬
‫ود‬‫ﺷ‬ ‫ودش‬‫ﺧ‬ ‫و‬ ‫ود‬‫ﺷ‬ ‫ﯽ‬‫ﯾﮑ‬ ‫او‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﺧواھد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫اﯾن‬ ‫ﺧداﯾش‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ارﺗﺑﺎطش‬ ‫در‬ ‫وﺗﻧﮭﺎ‬ . ‫اﺳت‬ ‫ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ‬ ‫و‬ ‫ﻣﺳﺗﻘل‬ ً‫ﻼ‬‫ﮐﺎﻣ‬ ‫ﭼﯾز‬
‫او‬ ‫ر‬‫دﯾﮕ‬ ‫ت‬‫آﻧوﻗ‬ . ‫ﺷود‬ ‫ﻣﺣو‬ ‫و‬ ‫ﮔردد‬ ‫وﺑﯾﮭوده‬ ‫ﻧﺎﭼﯾز‬ ‫و‬ ‫ﺑﮕذرد‬ ‫ﺧودش‬ ‫ﺑودن‬ ‫ﭼﯾز‬ ‫از‬ ‫اﯾﻧﮑﮫ‬ ‫ﻣﮕر‬ ‫ﺷود‬ ‫ﻧﻣﯽ‬ ‫ﻖ‬ّ‫ﻓ‬‫ﻣو‬ ‫ھرﮔز‬ ‫وﻟﯽ‬
. ‫ﺧداﺳت‬ ‫ﭼﯾز‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫دﯾﮕری‬ ‫ﭼﯾز‬ ‫ﺑﻠﮑﮫ‬ ‫ﻧﯾﺳت‬ ‫آدم‬
۵‫ـ‬‫ﺧد‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫ھر‬‫اﺳت‬ ‫ﺧداﺋﯽ‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫ھر‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺧودش‬ ‫ای‬‫ﭼ‬ ‫ﺧود‬ ‫وﺧدا‬ .‫دارﯾم‬ ‫ﺧدا‬ ‫ﻧﮭﺎﯾت‬ ‫ﺑﯽ‬ ‫ﭘس‬ .‫اﺳت‬ ‫ﯾزی‬.
۶‫ـ‬‫دارﯾم‬ ‫ﺧداﯾﺎن‬ ‫ﭼﯾزھﺎ‬ ‫ﺗﻌداد‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﭘس‬‫و‬ ‫ھﺳﺗﻧد‬ ‫دوﺳت‬ ‫ھم‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﺧداھﺎ‬ ‫اﯾن‬ ‫و‬ .‫اﺳت‬ ‫ﭼﯾزھﺎ‬ ‫اﺳﺎس‬ ‫و‬ ‫ت‬ّ‫ﻠ‬‫ﻋ‬ ‫دوﺳﺗﯽ‬ ‫اﯾن‬.
٧‫دﯾ‬ ‫ﺎی‬‫ﭼﯾزھ‬ ‫ھﻣﮫ‬ ‫)ﻣﺛل‬ ‫ﺷود‬ ‫ﺧدا‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﺷد‬ ‫ﻖ‬ّ‫ﻓ‬‫ﻣو‬ ‫آدم‬ ‫ﻧﺎم‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫وﻗﺗﯽ‬ ‫ھر‬ ‫ـ‬‫ﯽ‬‫ﯾﮑ‬ ‫م‬‫ھ‬ ، ‫ت‬‫ﻧﮭﺎﯾ‬ ‫ﯽ‬‫ﺑ‬ ‫داﯾﺎن‬‫ﺧ‬ ‫ﺎه‬‫آﻧﮕ‬ (‫ر‬‫ﮕ‬
‫ﺋول‬‫ﻣﺳ‬ ‫دا‬‫ﺧ‬ ‫ن‬‫واﯾ‬ . ‫اﺳت‬ ‫ﺷده‬ ‫ﺧدا‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺷده‬ ‫وﺑﯾﮭوده‬ ‫ﻧﺎﭼﯾز‬ ‫ﺧود‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫از‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫آدﻣﯽ‬ ‫ھﻣﺎن‬ ‫ﯾﮑﯽ‬ ‫آن‬ ‫و‬ . ‫ﺷوﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬
‫و‬ ‫ﭼﯾزھﺎ‬ ‫ﺧﺎﻟﻖ‬ ‫و‬‫و‬ ‫ﭼﯾزھﺎ‬ ‫ﻧﮫ‬. ‫اﺳت‬ ‫ﻧﯾﺎﻣده‬ ‫و‬ ‫رﻓﺗﮫ‬ ‫ﭼﯾزھﺎی‬ ‫و‬ ‫ﻧﺎﻣﻌﻠوم‬ ‫و‬ ‫ﻣﻌﻠوم‬ ‫ﭼﯾزھﺎی‬
١٠
٨‫دارد‬ ‫ﻧﺎم‬ ‫دل‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ھﺳت‬ ‫ھم‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫و‬ ‫ـ‬‫ﭼﯾز‬ ‫اﯾن‬ .‫ر‬‫ھ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫آدم‬ ‫ﺧدای‬ ‫ھﻣﺎن‬‫د‬‫ﻣﺎﻧ‬ ‫دل‬ ‫ط‬‫ﻓﻘ‬ ‫و‬ ‫د‬‫ﺷ‬ ‫ﺎﭼﯾز‬‫ﻧ‬ ‫آدم‬ ‫ت‬‫وﻗ‬‫دل‬ ‫آن‬ ،
‫ز‬‫ﺟ‬ ‫و‬ ‫د‬‫ﮐﻧ‬ ‫ﯽ‬‫ﻣ‬ ‫ﺧدا‬ ‫را‬ ‫ﭼﯾز‬ ‫ھﻣﮫ‬ ‫و‬ ‫ﮐﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﭼﯾز‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫و‬ ‫ﭼﯾز‬ ‫ھﻣﮫ‬ ‫و‬ ‫ﮐﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﯾﮑﯽ‬ ‫را‬ ‫ﭼﯾزھﺎ‬ ‫ﺧداﯾﺎن‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﯾﮑﺗﺎﺳت‬ ‫و‬ ‫اﺣد‬ ‫ﺧدای‬
. ‫ﻣﺎﻧد‬ ‫ﻧﻣﯽ‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫ﺧدا‬
٩‫ﭼﯾ‬ ‫ھر‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺟﺳﺗﺟو‬ ‫اﯾن‬ ‫در‬ ‫ﻓﻘط‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺧوﯾش‬ ‫ﺧدای‬ ‫ﺟﺳﺗﺟوی‬ ‫در‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫ھر‬ ‫ﭘس‬ ‫ـ‬‫ھ‬ ‫زی‬‫ود‬‫ﻣﯾﺷ‬ ‫و‬‫ﻧ‬ ‫ﮫ‬‫ﺑ‬ ‫و‬‫ﻧ‬ ‫و‬ ‫ت‬‫ﺳ‬
‫ﻣﯾ‬ ‫ﭼﯾزھﺎ‬ ‫و‬‫داﯾ‬‫ﺧ‬ ‫ﺎ‬‫ﺗ‬ ‫د‬‫ﯾﺎﺑ‬ ‫ﯽ‬‫ﻣ‬ ‫ﺎط‬‫ارﺗﺑ‬ ‫ﺎ‬‫ﭼﯾزھ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫و‬ ‫ﺷود‬‫ﻣﯾ‬ ‫ﺄﯾوس‬‫ﻣ‬ ‫ر‬‫آﺧ‬ ‫ت‬‫دﺳ‬ ‫ﯽ‬‫وﻟ‬ ‫د‬‫ﺑﯾﺎﺑ‬ ‫را‬ ‫ش‬‫ﮔرﯾ‬ ‫در‬ ‫ر‬‫ﺳ‬ ‫و‬ ‫ود‬‫ﺷ‬‫ود‬‫ﺧ‬ ‫ﺎن‬‫ﺑ‬
‫ﻣﯾ‬. ‫ﺷود‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺧدا‬ ‫و‬ ‫ﺷده‬ ‫رھﺎ‬ ‫ﭼﯾز‬ ‫ﻋﺎﻟم‬ ‫از‬ ‫آﻧﮕﺎه‬ ‫و‬ ‫ﯾﺎﺑد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫را‬ ‫ﺧداﯾش‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﯾﻧﺟﺎﺳت‬ ‫و‬ ‫ﮑﻧد‬
: ‫ھﻔﺘﻢ‬ ‫ﺑﺎب‬‫ﺧدا‬ ‫و‬ ‫ھﺎ‬ ‫ﻣرزی‬ ‫ﺑﯽ‬ ‫و‬ ‫ﻣرز‬ ‫و‬ ‫روﺷﻧﯽ‬ ، ‫ﺗﺎرﯾﮑﯽ‬.
١‫روﺷن‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺗﺎرﯾﮏ‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫ھر‬ ‫ـ‬. ‫دارد‬ ‫ﻗرار‬ ‫روﺷﻧﺎﺋﯽ‬ ‫و‬ ‫ﺗﺎرﯾﮑﯽ‬ ‫ﺑﯾن‬ ‫ﻣرز‬ ‫در‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫و‬
٢. ‫ﺷوﻧد‬ ‫ﺗﺎرﯾﮏ‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫روﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫روﺷن‬ ‫ﭼﯾزھﺎی‬ ‫و‬ ‫ﺷوﻧد‬ ‫روﺷن‬ ‫ﺧواھﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺗﺎرﯾﮏ‬ ‫ﭼﯾزھﺎی‬ ‫ـ‬
٣. ‫ﻧﺑودن‬ ‫و‬ ‫ﭼﯾزھﺎﺳت‬ ‫آن‬ ‫ردن‬ُ‫ﻣ‬ ‫ﭼﯾزھﺎ‬ ‫روﺷﻧﺎﺋﯽ‬ ‫و‬ ‫ﺗﺎرﯾﮑﯽ‬ ‫ﺑﯾن‬ ‫ﻣرز‬ ‫ـ‬
۴‫ﺗﺎ‬ ‫دو‬ ‫ﻧﯾز‬ ‫روﺷﻧﺎﺋﯽ‬ ‫و‬ ‫ﺗﺎرﯾﮑﯽ‬ ‫و‬ ‫ـ‬‫ﭼﯾز‬‫اﺳت‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫ﺧود‬ ‫ھم‬ ‫ﻣرز‬ ‫و‬ ‫ھﺳﺗﻧد‬‫و‬ ‫ن‬‫روﺷ‬ ‫ﮫ‬‫ﻧ‬ ‫و‬ ‫ت‬‫اﺳ‬ ‫ﺗﺎرﯾﮏ‬ ‫ﻧﮫ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫و‬ .
‫ﻧﮫ‬‫ﺧداﺳت‬ ،‫اﺳت‬ ‫ﻣرز‬‫اﺳت‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫ﺧدا‬ ‫و‬ .‫ﮐ‬‫اﺳت‬ ‫ﭼﯾز‬ ‫ﺳﮫ‬ ‫اﯾن‬ ‫ﻣوﺟﺑﺎت‬ ‫ﮫ‬. ‫ﻣرز‬ ‫و‬ ‫روﺷﻧﺎﺋﯽ‬ ‫و‬ ‫ﺗﺎرﯾﮑﯽ‬ :
۵‫ﺎی‬‫ﭼﯾزھ‬ ‫و‬ ‫ﺎرﯾﮑﯽ‬‫ﺗ‬ ‫و‬ ‫ﻧﺎﺋﯽ‬‫روﺷ‬ ‫رز‬‫ﻣ‬ ‫ر‬‫ﺳ‬ ‫ر‬‫ﺑ‬ ‫ﺎه‬‫ﮔ‬ ‫و‬ ‫ﻧﺎﺋﯽ‬‫روﺷ‬ ‫در‬ ‫ﺎه‬‫ﮔ‬ ‫و‬ ‫ﺗﻧد‬‫ھﺳ‬ ‫ﺎرﯾﮑﯽ‬‫ﺗ‬ ‫در‬ ‫ﺎه‬‫ﮔ‬ ‫ﮏ‬‫ﺗﺎرﯾ‬ ‫ﭼﯾزھﺎی‬ ‫ﭘس‬ ‫ـ‬
‫ھم‬ ‫روﺷن‬‫ﺗﺎرﯾﮑﯽ‬ ‫ﻣرز‬ ‫و‬ . ‫ﻣرز‬ ‫ﺳر‬ ‫ﺑر‬ ‫ﮔﺎه‬ ‫و‬ ‫روﺷﻧﺎﺋﯽ‬ ‫در‬ ‫ﮔﺎه‬ ‫و‬ ‫ﺗﺎرﯾﮑﯽ‬ ‫در‬ ‫ﮔﺎه‬‫در‬ ‫ﺎه‬‫ﮔ‬ ‫و‬ ‫ﺎرﯾﮑﯽ‬‫ﺗ‬ ‫در‬ ‫ﮔﺎه‬ ‫ھم‬ ‫روﺷﻧﺎﺋﯽ‬ ‫و‬
. ‫دارد‬ ‫ﻗرار‬ ‫ﻣرز‬ ‫در‬ ‫ﮔﺎه‬ ‫و‬ ‫روﺷﻧﺎﺋﯽ‬
۶. ‫ھﻣﯾﻧطور‬ ‫ھم‬ ‫روﺷﻧﺎﺋﯽ‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫واﻗﻊ‬ ‫ﻣرز‬ ‫در‬ ‫ﮔﺎه‬ ‫و‬ ‫روﺷﻧﺎﺋﯽ‬ ‫در‬ ‫ﮔﺎه‬ ‫و‬ ‫ﺗﺎرﯾﮑﯽ‬ ‫در‬ ‫ﮔﺎه‬ ‫ﺗﺎرﯾﮑﯽ‬ ‫ـ‬
٧‫رو‬ ‫در‬ ‫ﮔﺎه‬ ‫و‬ ‫ﺗﺎرﯾﮑﯽ‬ ‫در‬ ‫ﮔﺎه‬ ‫ھم‬ ‫ﺧدا‬ ‫ـ‬‫ﻧﮫ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫دارد‬ ‫ﻗرار‬ ‫ﺧود‬ ‫ﺧداﺋﯽ‬ ‫در‬ ‫ﻓﻘط‬ ‫ھم‬ ‫ﮔﺎه‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫واﻗﻊ‬ ‫ﻣرز‬ ‫ﺳر‬ ‫ﺑر‬ ‫ﮔﺎه‬ ‫و‬ ‫ﺷﻧﺎﺋﯽ‬
. ‫اﺳت‬ ‫ﻣرزی‬ ‫ﻧﮫ‬ ‫و‬ ‫روﺷن‬ ‫ﻧﮫ‬ ‫و‬ ‫ﺗﺎرﯾﮏ‬
٨‫راغ‬ ‫ﺳ‬ ‫در‬ ‫واره‬ ‫ھﻣ‬ ‫ﯽ‬ ‫وﻟ‬ ‫رود‬ ‫ﯽ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﭼﯾزھ‬ ‫راغ‬ ‫ﺳ‬ ‫ﮫ‬ ‫ﺑ‬ ‫رزی‬ ‫ﻣ‬ ‫ت‬ ‫ﺣﺎﻟ‬ ‫در‬ ‫ﺎه‬ ‫ﮔ‬ ‫و‬ ‫ﻧﺎﺋﯽ‬ ‫روﺷ‬ ‫در‬ ‫ﺎه‬ ‫ﮔ‬ ‫و‬ ‫ﺎرﯾﮑﯽ‬ ‫ﺗ‬ ‫در‬ ‫ﺎه‬ ‫ﮔ‬ ‫دا‬ ‫ﺧ‬ ‫ـ‬
‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫ﭼﯾز‬ ‫آن‬ ‫ﺧود‬ ‫ﮔﺎه‬ ‫و‬ ‫ھﺳت‬ ‫ھم‬ ‫ﭼﯾزھﺎ‬ ‫ھﻣﮫ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫و‬ ‫ﭼﯾزھﺎﺳت‬. ‫اﺳت‬ ‫ﺑﯾﮭوده‬ ‫و‬ ‫ﻧﺎﭼﯾز‬ ‫ﮔﺎه‬
٩‫ﮏ‬‫ﯾ‬ ‫ط‬‫ﻓﻘ‬ ‫ﺎن‬‫ﺟﮭ‬ ّ‫ل‬‫ﮐ‬ ‫ﺎه‬‫آﻧﮕ‬ ‫د‬‫ﺷ‬ ‫دا‬‫ﺧ‬ ‫ز‬‫ﭼﯾ‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫د‬‫ﺷ‬ ‫ز‬‫ﭼﯾ‬ ‫ھﻣﺎن‬ ‫ھم‬ ‫ﺧدا‬ ‫و‬ ‫ﺷد‬ ‫واﻗﻊ‬ ‫روﺷﻧﺎﺋﯽ‬ ‫در‬ ‫روﺷن‬ ‫ﭼﯾز‬ ‫ھﻧﮕﺎﻣﯾﮑﮫ‬ ‫ـ‬
. ‫اﺳت‬ ‫واﺣد‬ ‫ﭼﯾز‬
١١
‫ھﺸﺘﻢ‬ ‫ﺑﺎب‬:‫ﯽ‬‫ﺑ‬ ‫و‬ .‫ت‬ّ‫ﺑ‬‫ﻣﺣ‬ ‫و‬ .‫ﮏ‬‫ﯾ‬ ‫ﻔرھﺎ،و‬‫ﺻ‬ ،‫ﺎ‬‫ھ‬ ‫ﺳﺟده‬ ،‫ﺗﻘﺻﯾرھﺎ‬ ،‫ﺗدﺑﯾرھﺎ‬ ،‫ﺗﺻوﯾرھﺎ‬
‫ﯾﮏ‬ ‫ﻧﮭﺎﯾت‬.
١) ‫ﻋدد‬ ‫ﮔﺎه‬ ‫ھر‬ ‫ـ‬١(‫ﺳﻣ‬ ‫طرف‬ ‫دو‬ ‫از‬‫ﺎﺋﯽ‬‫ﻓﺿ‬ ‫ھﻧدﺳﯽ‬ ‫ﺟﮭﺎت‬ ‫ھﻣﮥ‬ ‫و‬ ‫وﻋﻘب‬ ‫ﺟﻠو‬ ‫و‬ ‫ﺟﻧوب‬ ‫و‬ ‫ﺷﻣﺎل‬ ‫و‬ ‫ﭼپ‬ ‫ﺳﻣت‬ ‫و‬ ‫راﺳت‬ ‫ت‬
‫ﯾﺎﻓﺗ‬ ‫ﺗوﺳﻌﮫ‬ ‫ﻧﮭﺎﯾت‬ ‫ﺑﯽ‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫اش‬‫ﮫ‬. ‫ﻧﺎﻣﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻧﮭﺎﯾت‬ ‫ﺑﯽ‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﻋددی‬ ‫و‬ ‫ﺷود‬ ‫ﻣﯽ‬
٢‫ذرۀ‬ ‫و‬ ‫ر‬‫ﺑﺷ‬ ‫ر‬‫ھ‬ ... ‫و‬ ‫ت‬‫ﻟطﺎﻓ‬ ‫و‬ ‫رﻋت‬‫ﺳ‬ ‫و‬ ‫ّت‬‫د‬‫ﺷ‬ ‫ﻣﯾزان‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫و‬ ‫طرف‬ ‫ھر‬ ‫از‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﻋدد‬ ‫ﺗوﺳﻌﮥ‬ ِ ‫زﻣﺎﻧﯽ‬ ‫و‬ ‫ﻣﮑﺎﻧﯽ‬ ‫ﻣﺳﯾر‬ ‫در‬ ‫ـ‬
‫وﺟود‬ ‫از‬ ‫ﯾﺎﺑﻧدۀ‬ ‫ﺗوﺳﻌﮫ‬. ‫اﺳت‬ ‫ﺷدن‬ ‫ﺧﻠﻖ‬ ‫ﺣﺎل‬ ‫در‬ ‫ﺟﮭﺎن‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﻋدد‬
٣‫و‬ ‫ﮓ‬‫رﻧ‬ ‫و‬ ‫ﻟطﺎﻓت‬ ‫ﺗﻐﯾﯾر‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ّت‬‫د‬‫ﺷ‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ﺳرﻋت‬ ‫ﺗﻐﯾﯾر‬ ‫ﮔﺎه‬ ‫و‬ ‫اﻧدﯾﺷد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺧود‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﮫ‬ّ‫ﯾ‬‫ﻟ‬ّ‫او‬ ِ ‫ﯾﮏ‬ ‫آن‬ ‫ھﻣواره‬ ‫ﺗوﺳﻌﮫ‬ ‫اﯾن‬ ‫ﻣﺳﯾر‬ ‫در‬ ‫ـ‬
‫و‬ ‫ﺎ‬‫ھ‬ ‫ﺟده‬‫ﺳ‬ ‫و‬ ‫ﯾرھﺎ‬‫ﺗﻘﺻ‬ ‫و‬ ‫دﺑﯾرھﺎ‬‫ﺗ‬ ‫و‬ ‫وﯾرھﺎ‬‫ﺗﺻ‬ ‫ﮫ‬‫ﮐ‬ ‫ت‬‫اﺳ‬ ‫ﮫ‬‫اﯾﻧﮕوﻧ‬ ‫و‬ ‫د‬‫اﻓزاﯾ‬ ‫ﯽ‬‫ﻣ‬ ‫ت‬‫ھﺳ‬ ‫ﮫ‬‫ﮐ‬ ‫ﮫ‬‫آﻧﭼ‬ ‫ر‬‫ﺑ‬ ‫ﺎه‬‫ﮔ‬ ‫و‬ ‫دھد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺣﺎﻟت‬
‫ﻋﺑﺎ‬ ‫و‬ ‫ﺷﮑرھﺎ‬ّ‫ﺣ‬‫ﻣ‬ ‫و‬ ‫ھﺎ‬ ‫دت‬‫آﯾﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺑوﺟود‬ ‫ھﺎ‬ ‫ﺑت‬‫ﺟﻧ‬ ‫ﺎه‬‫ﮔ‬ ‫رد‬‫ﮔﯾ‬ ‫ﯽ‬‫ﻣ‬ ‫اوج‬ ‫ﯽ‬‫ﺗ‬ّ‫ﯾ‬‫اﻣﻧ‬ ‫داﺑﯾر‬‫ﺗ‬ ‫ﺎه‬‫ﮔ‬ ‫ﮫ‬‫ﮐ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻣﺳﯾر‬ ‫اﯾن‬ ‫در‬ ‫و‬ .‫و‬ ‫ﮓ‬
‫ﻣﯾ‬ ‫زﻟزﻟﮫ‬ ‫ﮔﺎه‬ ‫ﻣﯾﺷود‬ ‫ﺻﻠﺢ‬ ‫ﮔﺎه‬‫ﺑ‬ ‫ﮔﺎه‬ ‫و‬ ‫طوﻓﺎن‬ ‫ﮔﺎه‬ ‫ﺷود‬‫ﮫ‬‫ود‬‫ﺷ‬ ‫ﯽ‬‫ﻣ‬ ‫ﯽ‬‫ﻣﺗﻼﺷ‬ ‫ای‬ ‫ره‬‫ﮐ‬ ‫ﻧﺎﮔﺎه‬‫دم‬‫ﻣﻧﮭ‬ ‫ل‬‫ﮐ‬ ‫ﮫ‬‫ﺑ‬ ‫ﺗﯽ‬‫ھﺳ‬ ‫ﺎﻟم‬‫ﻋ‬ ‫ﺎه‬‫ﮔ‬ ‫و‬
‫ﻣﯾ‬. ‫ﮕردد‬
۴‫اﯾﻧﺎن‬ ‫ﻣواﻓﻘﻧد‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﺗوﺳﻌﮥ‬ ‫اﯾن‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ھﺎ‬ ‫آدم‬ ‫از‬ ‫ﺑرﺧﯽ‬ ‫ـ‬‫ت‬‫اﺳ‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫ﺳﮫ‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫و‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫دو‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ﯾﮑﯽ‬ ‫ای‬ ‫دوره‬ ‫ھر‬ ‫در‬ ‫ﺗﻌدادﺷﺎن‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﻋﺎﺷﻘﻧد‬
‫زﺣﻣت‬ ‫و‬ ‫ﮐﺷﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫زﺟر‬ ‫و‬ ‫ﻓﺎﺳﻘﻧد‬ ‫اﯾﻧﮭﺎ‬ ‫و‬ ‫ﻣﺧﺎﻟﻔﻧد‬ ‫ھﻣﮫ‬ ‫ﻣﺎﺑﻘﯽ‬ ‫و‬‫ﮫ‬‫ﺑ‬ ‫ﮏ‬‫ﯾ‬ ‫و‬ ‫د‬‫ﺑرﻧ‬ ‫ﯽ‬‫ﻧﻣ‬ ‫ﯾش‬‫ﭘ‬ ‫از‬ ‫ﺎری‬‫ﮐ‬ ‫ﯽ‬‫وﻟ‬ ‫ﻧد‬‫ﮐﺷ‬ ‫ﯽ‬‫ﻣ‬ ‫ﺎد‬‫زﯾ‬
. ‫اﺳت‬ ‫ﻣﺷﻐول‬ ‫ﺧود‬ ‫ﮐﺎر‬
۵‫ﮏ‬‫ﯾ‬ ‫و‬ ‫ﮔﯾرد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻗرار‬ ‫ﻣﻘﺎﺑﻠش‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫ﺷده‬ ‫ﺟدا‬ ‫او‬ ‫از‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫وﺟود‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫ﻗطﻌﮫ‬ ‫ﮔﺎه‬ ‫و‬ ‫ـ‬‫ﺎ‬‫ﯾ‬‫ده‬‫ر‬‫ﺑراﺑ‬ ‫ﺎرد‬‫ﻣﯾﻠﯾ‬ ‫زار‬‫ھ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ ‫د‬‫ﺻ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬
‫ﻣﯾ‬. ‫ﮐﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ارزش‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫و‬ ‫ﺑرد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺑﺎﻻ‬ ‫را‬ ‫ﺧود‬ ‫ھم‬ ‫و‬ ‫را‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ھم‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫روﺑروی‬ ‫ﮔرﻓﺗن‬ ‫ﻗرار‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺻﻔر‬ ‫ﻗطﻌﮫ‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫ﮑﻧد‬
۶‫ﺎن‬‫ھﻣ‬ ‫ﮏ‬‫ﯾ‬ ‫واره‬‫ھﻣ‬ ‫ﯽ‬‫وﻟ‬ ‫د‬‫ﺑﺎﺷ‬ ‫ﮫ‬‫ﮐ‬ ‫دی‬‫ﻌ‬ُ‫ﺑ‬ ‫ر‬‫ھ‬ ‫در‬ ‫ﺳرﻋﺗﯽ‬ ‫و‬ ‫ّت‬‫د‬‫ﺷ‬ ‫ھر‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﺗوﺳﻌﮫ‬ ‫اﯾن‬ ‫و‬ ‫ﮐﻧد‬ ‫ﭘﯾدا‬ ‫ﺗوﺳﻌﮫ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﭼﮫ‬ ‫ھر‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ـ‬
‫د‬ ‫را‬ ‫ﺧود‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﻧﻣﺎی‬. ‫زﻣﺎﻧﯽ‬ ‫ھر‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫آن‬ ‫ﯾﺎﻓﺗﮫ‬ ‫ﺗوﺳﻌﮫ‬ ‫ﺣﺎل‬ ‫در‬ ‫ﯽ‬ّ‫ﺗ‬‫ﺣ‬ ‫ارد‬
٧‫ﻗطﻌ‬ ‫آن‬ ‫ـ‬‫ﻣﯾ‬ ‫رار‬‫ﻗ‬ ‫ﮏ‬ ‫ﯾ‬ ‫روی‬‫روﺑ‬ ‫در‬ ‫ﮫ‬ ‫ﮐ‬ ‫ﻔری‬‫ﺻ‬ ‫ﺎت‬‫ود‬‫وﺟ‬ ‫از‬ ‫ﯽ‬ ّ‫ﺻ‬‫ﺧﺎ‬ ‫ش‬‫ﺑﺧ‬ ‫د‬ ‫ﮕﯾرﻧ‬‫رون‬ ‫ﺑ‬ ‫ﮫ‬ ‫ﺑ‬ ‫ﮏ‬ ‫ﯾ‬ ‫دل‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫ﺗﻧد‬‫ھﺳ‬ ‫ﮏ‬ ‫ﯾ‬
‫ﻣﯾ‬. ‫اﺳت‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ت‬ّ‫ﺑ‬‫ﻣﺣ‬ ‫ﺣﺎﺻل‬ ‫و‬ ‫ﺟﮭﻧد‬
٨‫ﭘﺎﯾﯾ‬ ‫و‬ ‫ﺑﺎﻻ‬ ‫طرف‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺻﻔرھﺎ‬ ‫اﯾن‬ ‫از‬ ‫ﺑرﺧﯽ‬ ‫ﮔﺎه‬ ‫ـ‬‫ﻣﯾ‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺗﺑدﯾل‬ ‫و‬ ‫ﮐﻧﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺣرﮐت‬ ‫ن‬‫اﯾن‬ ‫و‬ ‫ﺷوﻧد‬‫ﺣﺎﻟ‬ ‫در‬‫ﯽ‬‫د‬‫اﻓﺗ‬ ‫ﯽ‬‫ﻣ‬ ‫ﻔﺎق‬ّ‫ﺗ‬‫ا‬
‫ﺗد‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ل‬ّ‫او‬ ‫ﯾﮑﯽ‬ ‫آن‬ ‫ﮐﮫ‬‫ر‬‫را‬ ‫دﯾم‬‫ﻗ‬ ‫ﯾﺎﻓﺗﮫ‬ ‫ﺗوﺳﻌﮫ‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﺟﺎی‬ ‫و‬ ‫ﮐﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺷروع‬ ‫ﺟدﯾد‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫و‬ ‫دھد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺟدﯾد‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫را‬ ‫ﺧود‬ ‫ﺟﺎی‬ ‫ﯾﺞ‬
. ‫ﮐﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ر‬ُ‫ﭘ‬
‫اﯾن‬ ‫ﮔﺎه‬ ‫و‬‫ﯾﮏ‬‫ﻣﯾ‬ ‫ﻣﺗﺻﺎﻋد‬ ‫ﺧود‬ ‫از‬ ‫ﺻﻔری‬ ‫ﻗطﻌﺎت‬ ‫ﺑﺎز‬‫ﭼﻧدﯾن‬ ‫واﺣد‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫ﮔﺎه‬ ‫و‬ ‫ﮑﻧد‬‫ﮏ‬‫ﯾ‬ ‫ت‬‫ﻧﮭﺎﯾ‬ ‫ﯽ‬‫ﺑ‬ ‫و‬ ‫د‬‫آﯾ‬ ‫ﯽ‬‫ﻣ‬ ‫ل‬‫ﺣﺎﺻ‬ ‫ﮏ‬‫ﯾ‬
‫ﻣﯾ‬. ‫ﺷود‬
١٢
٩‫ﻋد‬ ‫ـ‬)‫ﯾﮏ‬ ‫ﻓﻘط‬ ‫ﺣﻘﯾﻘﯽ‬ ‫د‬١‫اﻋداد‬ ‫ﻣﺎﺑﻘﯽ‬ ‫اﺳت‬ (٢‫و‬٣‫و‬ ‫و‬۴‫و‬۵٠‫و‬١٠٠٠‫و‬ ‫د‬‫ﮐﺎذﺑﻧ‬ ‫و‬ ‫ﻧوﻋﯽ‬‫ﻣﺻ‬ ‫داد‬‫اﻋ‬ ‫ﮫ‬‫ھﻣ‬ ‫ﺎﺑﻘﯽ‬‫ﻣ‬ ‫و‬
. ‫ﺑﺎﺷﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ھﺎ‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫اﯾن‬ ‫ﺷﻣﺎرش‬ ‫ﺣﺎﺻل‬ ‫ﺑﻠﮑﮫ‬ ‫ﻧﯾﺳﺗﻧد‬ ‫واﻗﻌﯽ‬
١٠‫ﺗﺎ‬ ‫دو‬ ‫ﺣداﻗل‬ ‫ھﻣواره‬ ‫وﻟﯽ‬ ‫ـ‬١. ‫ھم‬ ‫روی‬ ‫در‬ ‫رو‬ ‫دارد‬ ‫وﺟود‬
‫ﻧﮫﻢ‬ ‫ﺑﺎب‬:‫اﺟﺳﺎم‬ ،‫ھﺎ‬ ‫ﻏول‬ ‫و‬ ‫ﯽ‬ّ‫ﻠ‬‫ﮐ‬ ِ‫ت‬‫ﻣوﺟودا‬‫ﮔﯾﺎھ‬ ،‫ﺎت‬‫ﺣﯾواﻧ‬ ،‫ﺎن‬‫رات‬‫ﮐ‬ ،‫ﺎ‬‫درﯾﺎھ‬ ،‫ﺎ‬‫ﮐوھﮭ‬ ،،
‫ﮐﮭﮑﺷﺎ‬‫ات‬ّ‫ذر‬ ‫و‬ ‫ھﺎ‬ ‫آدم‬ ،‫ﻧﮭﺎ‬.
١‫د‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫ھر‬ ‫ـ‬‫و‬‫و‬ . ‫ﺎﻣرﺋﯽ‬‫ﻧ‬ ‫ﯽ‬‫ﯾﮑ‬ ‫و‬ ‫ﻣرﺋﯽ‬ ‫ﯾﮑﯽ‬ ‫دارد‬ ‫ﺣﺎﻟت‬ ‫دو‬ ‫وﺟودی‬ ‫ھر‬ ‫و‬ . ‫ﯽ‬ّ‫ﻠ‬‫ﮐ‬ ‫وﺟود‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫و‬ ‫ای‬ ‫ه‬ّ‫ذر‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫دارد‬ ‫وﺟود‬
. ‫ﻣؤﻧث‬ ‫و‬ ‫ّر‬‫ﮐ‬‫ﻣذ‬ : ‫ﺳﺎزد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫آﺷﮑﺎر‬ ‫را‬ ‫ﺗﺟرﺑﮫ‬ ‫دو‬ ‫ﺑﺎز‬ ‫ﺣﺎﻟﺗﯽ‬ ‫ھر‬
٢‫ﻏول‬ ، ‫ﻧﺎﻣرﺋﯽ‬ ‫ات‬ّ‫ذر‬ ‫و‬ ‫دارﯾم‬ ‫ﻣرﺋﯽ‬ ‫ات‬ّ‫ذر‬ ‫ﭘس‬ ‫ـ‬‫ھ‬‫ﺎ‬‫ی‬‫و‬ ‫ﯽ‬‫ﻣرﺋ‬ ‫ﺎی‬‫ھ‬ ‫وﻣؤﻧث‬ ‫ھﺎ‬ ‫ّر‬‫ﮐ‬‫ﻣذ‬ ، ‫ﻧﺎﻣرﺋﯽ‬ ‫و‬ ‫ﻣرﺋﯽ‬ ( ‫ﯽ‬ّ‫ﻠ‬‫ﮐ‬ ‫)وﺟودھﺎی‬
‫و‬ ‫ﻧﺎﻣرﺋﯽ‬‫و‬ ‫ﻣذﮐر‬‫ﯽ‬ّ‫ﻠ‬‫ﮐ‬ ‫و‬ ‫ای‬ ‫ه‬ّ‫ذر‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﻣؤﻧث‬. ‫وﻣؤﻧث‬ ‫ّر‬‫ﮐ‬‫ﻣذ‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﮐل‬ ، ‫وﻣؤﻧث‬ ‫ّر‬‫ﮐ‬‫ﻣذ‬ ‫ات‬ّ‫ذر‬ ،
٣‫ای‬ ‫ه‬ّ‫ذر‬ ‫ﺑر‬ ‫ﻋﻼوه‬ ‫وﺟودی‬ ‫ھر‬ ‫ﺑﺎز‬ ‫و‬ ‫ـ‬‫ﯾﺎ‬‫ت‬‫ﺗﺎاﺳ‬ ‫دو‬ ‫ﺎز‬‫ﺑ‬ ، ‫ودﻧش‬‫ﺑ‬ ‫ث‬‫ﻣؤﻧ‬ ‫و‬ ‫ّر‬‫ﮐ‬‫ذ‬‫ﻣ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ ‫و‬ ‫ﺎﻣرﺋﯽ‬‫ﻧ‬ ‫و‬ ‫ﯽ‬‫ﻣرﺋ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ ‫و‬ ‫ودن‬‫ﺑ‬ ‫ﯽ‬ّ‫ﻠ‬‫ﮐ‬
‫د‬ ‫ﯾﻌﻧﯽ‬‫از‬ ‫و‬ ‫ت‬‫ھﺳ‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫دو‬ ‫ﻣؤﻧث‬ ‫ﻣرﺋﯽ‬ ‫ای‬ ‫ه‬ّ‫ذر‬ ‫وﺟود‬ ‫ھر‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫ھﺳت‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫دو‬ ‫ّر‬‫ﮐ‬‫ﻣذ‬ ‫ﻣرﺋﯽ‬ ‫ای‬ ‫ه‬ّ‫ذر‬ ‫وﺟود‬ ‫ھر‬ ‫ﯾﻌﻧﯽ‬ . ‫اﺳت‬ ‫ﻗﻠو‬ ‫و‬
‫اﻟ‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫دو‬ ‫وﻣؤﻧث‬ ‫ّر‬‫ﮐ‬‫ﻣذ‬ ‫ﻧﺎﻣرﺋﯽ‬ ِ ‫ای‬ ‫ه‬ّ‫ذر‬ ‫وﺟود‬ ‫ھر‬‫ﯽ‬. ‫آﺧر‬
۴‫در‬ ‫ﮫ‬‫ھﻣ‬ ‫اش‬ ‫وﺋﯽ‬‫ﻗﻠ‬ ‫دو‬ ‫و‬ ‫ث‬‫ﻣؤﻧ‬ ‫و‬ ‫ّر‬‫ﮐ‬‫ذ‬‫ﻣ‬ ‫و‬ ‫ﺎﻣرﺋﯽ‬‫ﻧ‬ ‫و‬ ‫ﻣرﺋﯽ‬ ‫و‬ ‫ﯽ‬ّ‫ﻠ‬‫ﮐ‬ ‫و‬ ‫ای‬ ‫ه‬ّ‫ذر‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ھﺳﺗﻧد‬ ‫ھﺎﯾﯽ‬ ‫وﺟود‬ ‫ﮔﺎه‬ ‫و‬ ‫ـ‬‫ود‬‫وﺟ‬ ‫ﮏ‬‫ﯾ‬
‫و‬ ‫د‬‫واﺣ‬ ‫ری‬‫اﻣ‬ ‫ود‬‫ﺧ‬ ‫ﯽ‬‫وﻟ‬ ‫دارد‬ ‫را‬ ‫ﮫ‬‫دوﮔﺎﻧ‬ ‫ﺎت‬ّ‫ﯾ‬‫ﺗﺟرﺑ‬ ‫و‬ ‫ﺎﻻت‬‫ﺣ‬ ‫و‬ ‫ﺎ‬‫ھ‬ ‫ود‬‫وﺟ‬ ‫ن‬‫اﯾ‬ ‫ﮫ‬‫ھﻣ‬ ‫ﮫ‬‫ﭼ‬ ‫ﮔر‬ ‫وﺟود‬ ‫اﯾن‬ . ‫اﺳت‬ ‫ﯾﮑﯽ‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬
. ‫وﻣؤﻧث‬ ‫ّر‬‫ﮐ‬‫ﻣذ‬ ‫و‬ ‫ﻧﺎﻣرﺋﯽ‬ ‫و‬ ‫ﻣرﺋﯽ‬ ، ‫ﯽ‬ّ‫ﻠ‬‫وﮐ‬ ‫ای‬ ‫ه‬ّ‫ذر‬ : ‫ﺗﺎﺳت‬ ‫دو‬ ‫واﺣد‬ ‫ﻣوﺟود‬ ‫اﯾن‬ ‫ﺑﺎز‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫واﺣد‬ ‫ﻣوﺟودی‬
۵‫ﭼﯾزھﺎ‬ ‫ﮫ‬‫ھﻣ‬ ‫از‬ ِّ‫ﺎص‬‫ﺧ‬ ‫ﺟﻣﻊ‬ ‫وﺟودش‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ھﺳت‬ ‫ﻣوﺟودی‬ ‫ﮔﺎه‬ ‫و‬ ‫ـ‬‫و‬ ‫ﺎﻣرﺋﯽ‬‫وﻧ‬ ‫ﯽ‬‫ﻣرﺋ‬ ‫و‬ ‫ﯽ‬ّ‫ﻠ‬‫ﮐ‬ ‫و‬ ‫ای‬ ‫ه‬ّ‫ذر‬ ‫ﺎی‬‫ﭼﯾزھ‬ ‫ﮥ‬‫ھﻣ‬ ‫ت‬‫ﺳ‬
‫ﻣذﮐ‬‫ر‬ّ‫ذر‬ ‫و‬ ‫ﮐرات‬ ‫و‬ ‫ھﺎ‬ ‫آدم‬ ‫و‬ ‫ﺣﯾواﻧﺎت‬ ‫و‬ ‫ﮔﯾﺎھﺎن‬ ‫و‬ ‫اﺟﺳﺎم‬ ِ ‫ﻣؤﻧث‬ ‫و‬‫ا‬‫و‬ . ‫ت‬‫اﺳ‬ ‫ﻣوﺟودات‬ ‫ﺣﺎﻻت‬ ‫ھﻣﮫ‬ ‫ﺟﻣﯾﻊ‬ ‫ﺟﺎﻣﻊ‬ ‫ﯾﻌﻧﯽ‬ . ‫ت‬
‫ﻧﺎﻣرﺋﯽ‬ ‫و‬ ‫ﻣرﺋﯽ‬ ، ‫ﯽ‬ّ‫ﻠ‬‫ﮐ‬ ‫و‬ ‫ای‬ ‫ه‬ّ‫ذر‬ : ‫ﺗﺎﺳت‬ ‫دو‬ ‫ﻣوﺟود‬ ‫اﯾن‬ ‫ﺑﺎز‬. ‫وﻣؤﻧث‬ ‫ّر‬‫ﮐ‬‫ﻣذ‬ ،
۶‫ھﻣﮫ‬ ‫ﺷﺎﻣل‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫دارد‬ ‫وﺟود‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫و‬ ‫ـ‬‫ﺷﻣﺎرۀ‬ ‫ﻣوﺟود‬ ‫ﺷراﯾط‬۵‫واﺣ‬ ‫ﮏ‬‫ﯾ‬ ‫و‬ ‫دارد‬‫ﻧ‬ ‫ﺎﺋﯽ‬‫دوﺗ‬ ‫ت‬‫ﺣﺎﻟ‬ ‫ر‬‫دﯾﮕ‬ ‫ﯽ‬‫وﻟ‬ ‫ﺑﺎﺷد‬ ‫ﻣﯽ‬‫و‬ ‫د‬
. ‫ﺷود‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﮔرﻓﺗﮫ‬ ‫ﻧﺎدﯾده‬ ‫وﺟودش‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﯾﮕﺎﻧﮫ‬ ‫آﻧﻘدر‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫ﯾﮑﯽ‬ ً‫ﺎ‬‫ﻣطﻠﻘ‬
٧‫ﮫ‬‫ﻧ‬ ‫و‬ ‫ﺎﻣرﺋﯽ‬‫ﻧ‬ ‫و‬ ‫ﯽ‬‫ﻣرﺋ‬ ‫ﮫ‬‫ﻧ‬ ، ‫ﯽ‬ّ‫ﻠ‬‫ﮐ‬ ‫ﻧﮫ‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫ای‬ ‫ه‬ّ‫ذر‬ ‫ﻧﮫ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫دارد‬ ‫وﺟود‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫ﻧﯾز‬ ‫و‬ ‫ـ‬‫ﮫ‬‫ﻧ‬ ‫و‬ ‫ﮫ‬‫ﯾﮕﺎﻧ‬ ‫ﮫ‬‫ﻧ‬ ‫ث‬‫ﻣؤﻧ‬ ‫ﮫ‬‫ﻧ‬ ‫و‬ ‫ّر‬‫ﮐ‬‫ذ‬‫ﻣ‬
‫ﭼ‬ ‫ﭼﻧﯾن‬ . ‫دوﮔﺎﻧﮫ‬‫دو‬ ‫ز‬‫ﭼﯾ‬ ‫ن‬‫اﯾ‬ . ‫د‬‫اﻧ‬ ‫ده‬‫ﺷ‬ ‫ﻊ‬‫واﻗ‬ ‫ز‬‫ﭼﯾ‬ ‫ن‬‫اﯾ‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫راﯾن‬‫ﺑ‬ ‫ﺎﻻت‬‫ﺣ‬ ‫ﮫ‬‫ھﻣ‬ ‫در‬ ‫ﺎ‬‫ﭼﯾزھ‬ ‫ﮫ‬‫ھﻣ‬ ‫ﮫ‬‫ﮐ‬ ‫دارد‬ ‫ود‬‫وﺟ‬ ‫ھم‬ ‫ﯾزی‬
‫ﻗ‬‫ﻠ‬‫ﺷﻣﺎرۀ‬ ‫ﭼﯾز‬ ‫وی‬۶. ‫ﺷود‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﮔرﻓﺗﮫ‬ ‫ﻧﺎدﯾده‬ ‫ﯽ‬ّ‫ﻠ‬‫ﮐ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫اﯾن‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬
١٣
٨‫ﺷﻣﺎرۀ‬ ‫ﭼﯾز‬ ‫ـ‬۶‫ﺷﻣﺎره‬ ‫ﻣوﺿوع‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫واﺣد‬ ‫و‬ ‫ﻣﺣض‬ ِ ‫ﭼﯾز‬ ‫ھﻣﮫ‬٧ِ ‫ز‬‫ﭼﯾ‬ ‫ﮫ‬‫ھﻣ‬ ‫دو‬ ‫ن‬‫اﯾ‬ ‫و‬ . ‫د‬‫واﺣ‬ ‫و‬ ‫ض‬‫ﻣﺣ‬ ‫ز‬‫ﭼﯾ‬ ‫ﯾﭻ‬‫ھ‬
‫ﭼﯾز‬ ‫ھﯾﭻ‬ ‫و‬ ‫ﻣﺣض‬. ‫ھﺳﺗﻧد‬ ‫ﻗﻠو‬ ‫دو‬ ‫وﺟودی‬ ‫ﻣﺣض‬
: ‫دھﻢ‬ ‫ﺑﺎب‬. ‫ھﺎ‬ ‫ﺻورت‬ ‫و‬ ‫ھﺎ‬ ‫ﻗﻠب‬
١. ‫دارد‬ ‫ﺻورﺗﯽ‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫ﻗﻠﺑﯽ‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫ھر‬ ‫ـ‬
٢‫آن‬ ‫ﻗﻠب‬ ‫ﺻورت‬ ‫ھﻣﺎن‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫ھر‬ ‫ﺻورت‬ ‫ـ‬. ‫اﺳت‬ ‫ﭼﯾز‬ ‫آن‬ ‫ﺻورت‬ ‫ﻗﻠب‬ ‫ھﻣﺎن‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫ھر‬ ‫ﻗﻠب‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫ﭼﯾز‬
٣. ‫اﺳت‬ ‫دﯾﮕر‬ ‫ﭼﯾزھﺎی‬ ‫ﻧظر‬ ‫ﻣورد‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﭼﯾز‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫ﺟﺎﺋﯽ‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫ھر‬ ‫ﺻورت‬ ‫ـ‬
۴‫ﭼﯾزی‬ ‫ھر‬ ‫ـ‬‫ﺑر‬‫ﻧﮕرد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﭼﯾزھﺎ‬ ‫از‬ ‫ﻣﺧﺻوص‬ ‫ﺟﺎی‬‫آن‬ ‫ب‬‫ﻗﻠ‬ ‫ورت‬‫ﺻ‬ ‫ﮫ‬‫ﮐ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻧظر‬ ‫ﻣورد‬ ‫ﭼﯾز‬ ‫آن‬ ‫ﺻورت‬ ‫ھﻣﺎن‬ ‫ﺟﺎ‬ ‫وآن‬ .
. ‫اﺳت‬ ‫ﭼﯾز‬
۵‫د‬‫ﺑﺎﺷ‬ ‫ودش‬‫ﺧ‬ ‫ورت‬‫ﺻ‬ ‫ﯾن‬‫ﻋ‬ ً‫ﻼ‬‫اﺻ‬ ‫و‬ ‫ﺑﺎﺷد‬ ‫ﺧودش‬ ‫ﺻورت‬ ‫ﺷﺑﯾﮫ‬ ‫ﺟﺎ‬ ‫آن‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﮐﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻧظر‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫از‬ ‫ﺟﺎﺋﯽ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻓﻘط‬ ‫ﭼﯾز‬ ‫ھر‬ ‫ـ‬
‫اﯾﻧﮕوﻧﮫ‬ ‫و‬ ‫ﻧﮕرد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫دﯾﮕر‬ ‫ﭼﯾزھﺎی‬ ‫در‬ ‫ﺧودش‬ ِ ‫دل‬ ‫ﺻورت‬ ‫ﺑر‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫ھر‬ ‫ﯾﻌﻧﯽ‬. ‫ﺷﻧﺎﺳد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬
۶‫آن‬ ، ‫ز‬‫ﭼﯾ‬ ‫ر‬‫ھ‬ ‫ﺎی‬‫ھ‬ ‫ب‬‫ﻗﻠ‬ ‫و‬ ‫ورت‬‫ﺻ‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫ﯽ‬‫ﯾﮑ‬ ‫ط‬‫ﻓﻘ‬ ‫ﮫ‬‫ﮐ‬ . ‫دارد‬ ‫ب‬‫ﻗﻠ‬ ‫ت‬‫ﻧﮭﺎﯾ‬ ‫ﯽ‬‫ﺑ‬ ‫و‬ ‫ورت‬‫ﺻ‬ ‫ت‬‫ﻧﮭﺎﯾ‬ ‫ﯽ‬‫ﺑ‬ ‫زی‬‫ﭼﯾ‬ ‫ر‬‫ھ‬ ‫س‬‫ﭘ‬ ‫ـ‬
. ‫ﺧودش‬ ‫ﻧظر‬ ‫از‬ ‫اﺳت‬ ‫ﭼﯾز‬ ‫آن‬ ‫ﺧود‬ ‫ﻧظر‬ ‫ﻣورد‬ ‫ﻗﻠب‬ ‫و‬ ‫ﺻورت‬
٧ّ‫ل‬‫ﮐ‬ ‫و‬ . ‫ت‬‫اﺳ‬ ‫ﺎن‬‫ﺟﮭ‬ ّ‫ل‬‫ﮐ‬ ‫و‬ ‫ﭼﯾزھﺎ‬ ّ‫ل‬‫ﮐ‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﻗﻠب‬ ‫و‬ ‫ھﺎ‬ ‫ﺻورت‬ ‫ﺟﻣﯾﻊ‬ ‫ﺟﺎﻣﻊ‬ ‫ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫ھر‬ ‫ﭘس‬ ‫ـ‬‫زی‬‫ﭼﯾ‬ ‫ود‬‫ﺧ‬ ‫ﺎن‬‫ﺟﮭ‬
‫در‬ ‫ﺟﮭﺎن‬ ‫در‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫ھر‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻗﻠﺑﯽ‬ ‫و‬ ‫ﺻورت‬ ‫ھﻣﺎن‬ ‫واﺣد‬ ‫و‬ ‫ﯽ‬ّ‫ﻠ‬‫ﮐ‬ ‫وﻗﻠب‬ ‫ﺻورت‬ ‫اﯾن‬ . ‫دارد‬ ‫ﻗﻠﺑﯽ‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫ﺻورﺗﯽ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬
‫ودش‬‫ﺧ‬ ‫در‬ ‫ﺎﺋﯽ‬‫ﺗﻧﮭ‬ ‫ﮫ‬‫ﺑ‬ ‫زی‬‫ﭼﯾ‬ ‫ر‬‫ھ‬ ‫ﮫ‬‫ﮐ‬ ‫ﯽ‬‫ﻗﻠﺑ‬ ‫و‬ ‫ورت‬‫ﺻ‬ ‫آن‬ ‫س‬‫ﭘ‬ . ‫داﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺧودش‬ ‫ﻗﻠب‬ ‫و‬ ‫ﺻورت‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫ﻧظر‬ ‫ﻣورد‬ ‫ﺧودش‬
، ‫د‬‫داﻧ‬ ‫ﯽ‬‫ﻣ‬ ‫ودش‬‫ﺧ‬ ‫ب‬‫وﻗﻠ‬ ‫ورت‬‫ﺻ‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫ر‬‫ﻧظ‬ ‫ورد‬‫ﻣ‬‫ت‬‫اﺳ‬ ‫د‬‫واﺣ‬ ‫ب‬‫ﻗﻠ‬ ‫و‬ ‫ورت‬‫ﺻ‬ ‫و‬ ‫ت‬‫اﺳ‬ ‫د‬‫واﺣ‬ ‫زی‬‫ﭼﯾ‬‫ﺎن‬‫ھﻣ‬ ‫آن‬ ‫و‬
. ‫اﺳت‬ ‫ﺟﮭﺎن‬ ّ‫ل‬‫ﮐ‬ ‫ﻗﻠب‬ ‫و‬ ‫ﺻورت‬
٨. ‫اﺳت‬ ‫ﯾﮑﯽ‬ ‫دو‬ ‫ھر‬ ‫ﻗﻠب‬ ‫و‬ ‫ﺻورت‬ ‫اﯾن‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻗﻠب‬ ‫و‬ ‫ﺻورت‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫از‬ ‫ﺟﮭﺎن‬ ّ‫ل‬‫ﮐ‬ ‫و‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫ھر‬ ‫ﭘس‬ ‫ـ‬
٩‫ر‬‫ھ‬ ‫ون‬‫وﭼ‬ . ‫د‬‫ﺑﺎﺷ‬ ‫ﯽ‬‫ﻣ‬ ‫ودش‬‫ﺧ‬ ‫ر‬‫ﻧظ‬ ‫از‬ ‫ودش‬‫ﺧ‬ ‫ورت‬‫ﺻ‬ ‫ﻋﯾن‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﻧﮕرد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﭼﯾزھﺎ‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫ﺟﻧﺑﮫ‬ ‫و‬ ‫ﺟﺎ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫ھر‬ ‫ﭘس‬ ‫ـ‬
‫ﭼﯾزی‬‫از‬ ‫و‬ ‫رد‬‫ﻧﮕ‬ ‫ﯽ‬‫ﻣ‬ ‫ورت‬‫ﺻ‬ ‫ﮏ‬‫ﯾ‬ ‫ﮫ‬‫ﺑ‬ ‫ط‬‫ﻓﻘ‬ ‫ﭼﯾزھﺎ‬ ‫ھﻣﮥ‬ ‫ﻟذا‬ ‫ﺑﺎﺷد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺧودش‬ ‫ﻧظر‬ ‫در‬ ‫دﯾﮕری‬ ‫ﭼﯾز‬ ‫ھر‬ ‫ﻣﺛل‬ ‫ﺧودش‬ ‫ﻧظر‬ ‫در‬
. ‫ھﺳﺗﻧد‬ ‫دل‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫دارای‬ . ‫ھﺳﺗﻧد‬ ‫ﺻورت‬ ‫ﯾﮏ‬
١٤
: ‫ﯾﺎزدھﻢ‬ ‫ﺑﺎب‬‫و‬ ‫ز‬‫ﭼﯾ‬ .‫دﮔﯽ‬‫زﻧ‬ ،‫رگ‬‫ﻣ‬ ،‫ﻼب‬‫اﻧﻘ‬ ،‫دﯾل‬‫ﺗﺑ‬ ،‫ب‬‫ﺗرﮐﯾ‬ ،‫داﺧل‬‫ﺗ‬ ،‫ﮫ‬‫راﺑط‬ ،‫راوده‬‫ﻣ‬
‫ﻧﺎﭼﯾز‬.
١‫ﺗر‬ ‫و‬ ‫ﺗداﺧل‬ ‫و‬ ‫ﻣراوده‬ ‫و‬ ‫راﺑطﮫ‬ ‫در‬ ‫ھﻣواره‬ ‫ﭼﯾزھﺎ‬ ‫ـ‬‫در‬ ‫دن‬‫ﺷ‬ ‫ده‬‫زﻧ‬ ‫و‬ ‫ردن‬‫ﻣ‬ ‫ﺣﺎل‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫ﯾﮑدﯾﮕر‬ ‫در‬ ‫اﻧﻘﻼب‬ ‫و‬ ‫ﺗﺑدﯾل‬ ‫و‬ ‫ﮐﯾب‬
. ‫اﺳت‬ ‫ﻣﺣﺎل‬ ‫ﭼﯾزھﺎ‬ ‫ﺑودن‬ ً‫ﻼ‬‫اﺻ‬ ‫و‬ ‫ﺑودن‬ ‫ﭼﯾز‬ ‫ﯾﮑدﯾﮕر‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ارﺗﺑﺎطﯽ‬ ‫ﭼﻧﯾن‬ ‫ﺑدون‬ ‫و‬ ‫ﯾﮑدﯾﮕرﻧد‬
٢‫و‬ ‫ردن‬‫ﻣ‬ ‫و‬ ‫دﯾل‬‫ﺗﺑ‬ ‫و‬ ‫ب‬‫ﺗرﮐﯾ‬ ‫و‬ ‫داﺧل‬‫ﺗ‬ ‫ﺎل‬‫ﺣ‬ ‫در‬ ‫ﺎ‬‫ﭼﯾزھ‬ ‫ﺎﺋر‬‫ﺳ‬ ‫ﺎ‬‫ﺑ‬ ‫ﺎن‬‫وﺟودﺷ‬ ‫از‬ ‫ﺎﺋﯽ‬‫ھ‬ ‫ﺑﺧش‬ ‫و‬ ‫ھﺎ‬ ‫ﺟﻧﺑﮫ‬ ‫در‬ ‫ھﻣواره‬ ‫ﭼﯾزھﺎ‬ ‫ـ‬
‫وﺟد‬ ‫ﺟدﯾد‬ ‫ﺷدن‬ ‫زﻧده‬. ‫ﭼﯾزھﺎ‬ ‫ﺑﻘﺎی‬ ‫راز‬ ‫اﺳت‬ ‫واﯾن‬ . ‫ھﺳﺗﻧد‬ ‫ﺗر‬ ‫ﯾد‬
٣‫ز‬‫ﭼﯾ‬ ‫آن‬ ‫ﺎی‬‫ﺑﻘ‬ ‫ت‬‫ھﯾﺑ‬ ‫و‬ ‫ّت‬‫د‬‫وﺷ‬ ‫درت‬‫ﻗ‬ ‫د‬‫ﺑﺎﺷ‬ ‫ﺗر‬‫ﺑﯾﺷ‬ ‫ﺎ‬‫ﭼﯾزھ‬ ‫ﺑﯾن‬ ‫ﺗرﮐﯾب‬ ‫و‬ ‫ﺗداﺧل‬ ‫اﯾن‬ ‫ﻋﻣﻖ‬ ‫و‬ ‫ﺳرﻋت‬ ‫و‬ ‫ّت‬‫د‬‫ﺷ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﭼﮫ‬ ‫ھر‬ ‫ـ‬
‫ز‬‫ﭼﯾ‬ ‫آن‬ ‫ﺑﺎﺷد‬ ‫ﺗر‬ ‫وﺿﻌﯾف‬ ‫ﮐﻣﺗر‬ ‫ﭼﯾزھﺎ‬ ‫ﺳﺎﺋر‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫ﺗرﮐﯾب‬ ‫و‬ ‫ارﺗﺑﺎط‬ ‫اﯾن‬ ‫ﭼﮫ‬ ‫وھر‬ . ‫اﺳت‬ ‫ﭼﯾزﺗر‬ ، ‫ﭼﯾز‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺑﯾﺷﺗر‬
‫ﻧزدﯾﮑ‬ ‫ﻣرگ‬ ‫ﺑﮫ‬‫ﺎﭼﯾز‬‫ﻧ‬ ‫و‬ ‫رد‬‫ﻣﯾ‬ ‫ﯽ‬‫ﻣ‬ ‫ز‬‫ﭼﯾ‬ ‫آن‬ ‫ﺎه‬‫آﻧﮕ‬ ‫و‬ ‫د‬‫رﺳ‬ ‫ﯽ‬‫ﻣ‬ ‫ﯾﭻ‬‫ھ‬ ‫ﮫ‬‫ﺑ‬ ‫ﺎط‬‫ارﺗﺑ‬ ‫ن‬‫اﯾ‬ ‫ﮫ‬‫اﯾﻧﮑ‬ ‫ﺎ‬‫ﺗ‬ ‫ود‬‫ﺷ‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺗر‬ ‫ﻧﺎﭼﯾز‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺗر‬
‫راﺑطﮫ‬ ‫و‬ ‫ﻣراوده‬ ‫آﻏﺎز‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﮐﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺷروع‬ ‫ﻋوض‬ ‫در‬ ‫وﻟﯽ‬ ‫ﭼﯾزھﺎ‬ ‫ﻧظر‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫ﺷود‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻓراﻣوش‬ ‫ﯽ‬ّ‫ﻠ‬‫ﮐ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫ﺷود‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺗر‬ ‫وﻧﺎﭼﯾز‬
‫ت‬‫اﺳ‬ ‫ﺗﮫ‬‫ﻧداﺷ‬ ‫ای‬ ‫راﺑطﮫ‬ ‫ھﯾﭻ‬ ‫آن‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﺗﺎﮐﻧون‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﺟدﯾدی‬ ً‫ﻼ‬‫ﮐﺎﻣ‬ ‫ﭼﯾز‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﺑﺎ‬‫د‬‫ﺟدﯾ‬ ‫ز‬‫ﭼﯾ‬ ‫ن‬‫اﯾ‬ ‫ﺎ‬‫ﺑ‬ ‫ﮫ‬‫راﺑط‬ ‫در‬ .‫ﮫ‬‫ﺑ‬ ‫د‬‫ﮐﻧ‬ ‫ﯽ‬‫ﻣ‬ ‫روع‬‫ﺷ‬
. ‫ﺷدن‬ ‫ﺟدﯾدﺗر‬ ً‫ﻼ‬‫ﮐﺎﻣ‬ ‫ﭼﯾزی‬
۴‫ﮫ‬‫ﮐ‬ ‫دارد‬ ‫ود‬‫وﺟ‬ ‫م‬‫ھ‬ ‫زی‬‫ﭼﯾ‬ ‫س‬‫ﭘ‬ . ‫ﺗﻧد‬‫ھﺳ‬ ‫ﯾﭻ‬‫ھ‬ ‫و‬ ‫ﺎﭼﯾز‬‫ﻧ‬ ‫ود‬‫ﺧ‬ ‫ﺧودی‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ھﺳﺗﻧد‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﻧد‬ ‫راﺑطﮫ‬ ‫در‬ ‫ﻓﻘط‬ ‫ﭼﯾزھﺎ‬ ‫ﭘس‬ ‫ـ‬
‫ﭼﯾزھ‬ ‫ط‬‫ﻓﻘ‬ ‫و‬ ‫دارد‬‫ﻧ‬ ‫وﺟود‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﻧﯾﺳت‬ ‫ﭼﯾز‬ ‫ﻗدری‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫ﯾﻌﻧﯽ‬ . ‫اﺳت‬ ‫ﭼﯾز‬ ‫ھﯾﭻ‬ ‫و‬ ‫ﻧﺎﭼﯾز‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫و‬ ‫ﭼﯾز‬ ّ‫د‬‫ﺿ‬‫ﺎﺑﯾش‬‫ﮐﻣ‬ ‫ﮫ‬‫ﮐ‬ ‫ﺎﺋﯽ‬
. ‫ﮐﻧﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺑرﻗرار‬ ‫راﺑطﮫ‬ ‫آن‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫و‬ ‫آﺷﻧﺎ‬ ‫ﭼﯾز‬ ‫ھﯾﭻ‬ ‫و‬ ‫ﻧﺎﭼﯾز‬ ِ ‫ﭼﯾز‬ ‫اﯾن‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﺷوﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻧﺎﭼﯾز‬
۵‫ﺎﭼﯾز‬‫ﻧ‬ ‫وی‬‫ﺳ‬ ‫ﮫ‬‫ﺑ‬ ‫ﺎز‬‫ﺑ‬ ‫و‬ ‫وﻧد‬‫ﺷ‬ ‫ﯽ‬‫ﻣ‬ ‫ز‬‫ﭼﯾ‬ ‫و‬ ‫وﻧد‬‫ﺷ‬ ‫ﯽ‬‫ﻣ‬ ‫روع‬‫ﺷ‬ ‫ﺎﭼﯾزی‬‫ﻧ‬ ‫از‬ ‫ﺎ‬‫ﭼﯾزھ‬ ‫ﮫ‬‫ھﻣ‬ ً‫ﻼ‬‫ﮐ‬ ‫ـ‬‫ی‬‫ﮫ‬ّ‫ﯾ‬‫ﻟ‬ّ‫او‬ ‫ﺎﭼﯾزی‬‫ﻧ‬ . ‫د‬‫روﻧ‬ ‫ﯽ‬‫ﻣ‬
. ‫اﺳت‬ ‫ﭼﯾز‬ ‫از‬ ‫ﺑﻌد‬ ‫ﻧﺎﭼﯾزی‬ ‫آﺧرﺷﺎن‬ ‫ﻧﺎﭼﯾزی‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫ﭼﯾز‬ ‫از‬ ‫ﻗﺑل‬ ‫ﻧﺎﭼﯾزی‬
۶‫ﺎﭼﯾز‬‫ﻧ‬ ‫د‬‫داﻧ‬ ‫ﯽ‬‫ﻣ‬ ‫ﮫ‬‫ﮐ‬ ‫ﺎﭼﯾزی‬‫ﻧ‬ ‫و‬ ‫ت‬‫اﺳ‬ ‫ﺎﭼﯾز‬‫ﻧ‬ ‫د‬‫داﻧ‬ ‫ﯽ‬‫ﻧﻣ‬ ‫ﮫ‬‫ﮐ‬ ‫ﺎﭼﯾزی‬‫ﻧ‬ : ‫ﺗﻧد‬‫ھﺳ‬ ‫وع‬‫ﻧ‬ ‫دو‬ ‫ﭼﯾز‬ ‫ھﯾﭻ‬ ‫و‬ ‫ﻧﺎﭼﯾز‬ ‫ﻣوﺟودات‬ ‫ﭘس‬ ‫ـ‬
‫ﮫ‬‫ﮐ‬ ‫د‬‫داﻧ‬ ‫ﯽ‬‫ﻣ‬ ‫ﮫ‬‫ﮐ‬ ‫ﯽ‬‫ھﯾﭼ‬ ‫و‬ . ‫ت‬‫ﻧﯾﺳ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ ‫ت‬‫اﺳ‬ ‫زی‬‫ﭼﯾ‬ ‫ﮫ‬‫ﮐ‬ ‫د‬‫داﻧ‬ ‫ﻧﻣﯽ‬ ً‫ﻼ‬‫اﺻ‬ ‫و‬ ‫ﻧﯾﺳت‬ ‫ﻠﻊ‬ّ‫ط‬‫ﻣ‬ ‫اش‬ ‫ھﯾﭼﯽ‬ ‫ﺑر‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ھﯾﭼﯽ‬ ‫ﯾﻌﻧﯽ‬ . ‫اﺳت‬
. ‫اﺳت‬ ‫ﻠﻊ‬ّ‫ط‬‫ﻣ‬ ‫ﭼﯾزھﺎ‬ ‫ھﻣﮫ‬ ‫ﺑر‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫ھﯾﭻ‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫ھﯾﭻ‬
٧‫ﻧﺎﭼﯾز‬ ‫ﭘس‬ ‫ـ‬‫ھﺎ‬‫ﺗﻧد‬‫ھﺳ‬ ‫دن‬‫ﺷ‬ ‫ﻧﺎﭼﯾز‬ ‫ﺣﺎل‬ ‫در‬ ‫ﯾﮑدﯾﮕر‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫راﺑطﮫ‬ ‫در‬ ‫ھﻣواره‬ ‫ﭼﯾزھﺎ‬ ‫ﭼون‬ ‫و‬ . ‫ھﺳﺗﻧد‬ ‫ﭼﯾزھﺎ‬ ‫ﻣؤﺧرۀ‬ ‫و‬ ‫ﻣﻘدﻣﮫ‬
‫س‬‫ﭘ‬ . ‫ت‬‫اﺳ‬ ‫ﺎﭼﯾزی‬‫ﻧ‬ ‫و‬ . ‫اﺳت‬ ‫ھﯾﭼﯽ‬ ‫ھﻣﺎن‬ ‫ﭼﯾزھﺎ‬ ‫ﭼﯾزﺗرﯾن‬ ‫ﭘس‬ . ‫ھﺳﺗﻧد‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻧﺎﭼﯾزی‬ ‫ﺑﺳﺗر‬ ‫در‬ ‫ھم‬ ‫ﭼﯾزھﺎ‬ ‫ﭘس‬
. ‫اﺳت‬ ‫ﻧﺎﭼﯾزی‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫ھﯾﭻ‬ ‫ھﻣﺎن‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫ھر‬ ‫وﺳط‬ ‫و‬ ‫آﺧر‬ ‫و‬ ‫ل‬ّ‫او‬
١٥
‫دوازدھﻢ‬ ‫ﺑﺎب‬:‫ھﺎ‬ ‫ﻏﻠﺑﮫ‬ ‫و‬ ‫ھﺎ‬ ‫ﻣﻐﻠوب‬ ‫و‬ ‫ھﺎ‬ ‫ﻏﺎﻟب‬.
١‫و‬ ‫ر‬‫دﯾﮕ‬ ‫زی‬‫ﭼﯾ‬ ‫در‬ ‫ت‬‫اﺳ‬ ‫ده‬‫ﺷ‬ ‫واﻗﻊ‬ ‫ﺧود‬ ‫اﺳت‬ ‫وﻗوع‬ ّ‫ل‬‫ﻣﺣ‬ ‫و‬ ‫ﻏﺎﻟب‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﭼﯾز‬ ‫وآن‬ . ‫اﺳت‬ ‫ﺷده‬ ‫واﻗﻊ‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫در‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫ھر‬ ‫ـ‬
. ‫دﯾﮕر‬ ‫ﭼﯾزھﺎی‬ ‫در‬ ‫ﭼﯾزھﺎﺋﯽ‬ ‫ﻧﮭﺎﯾت‬ ‫ﺑﯽ‬ ‫ﺗﺎ‬
٢‫ﭼﯾ‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫وﻧﯾز‬ . ‫اﺳت‬ ‫ﺗو‬ ‫در‬ ‫ﺗو‬ ‫ﭼﯾزھﺎی‬ ‫ﻧﮭﺎﯾت‬ ‫ﺑﯽ‬ ‫ﺑﻠﮑﮫ‬ ‫ﻧﯾﺳت‬ ‫ﭼﯾز‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫ھر‬ ‫ﭘس‬ ‫ـ‬‫ﺎی‬‫ﭼﯾزھ‬ ِ ّ‫ل‬‫ﮐ‬ ‫ﮫ‬‫ﮐ‬ ‫ت‬‫ھﺳ‬ ‫م‬‫ھ‬ ‫زی‬
‫ﯽ‬ّ‫ﻠ‬‫ﮐ‬ ‫ﭼﯾز‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺷده‬ ‫واﻗﻊ‬ ‫ﭼﯾز‬ ‫اﯾن‬ ‫در‬ ‫ﺑﺎز‬ ‫واﺣد‬ ‫ﭼﯾز‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﺗوی‬ ‫در‬ ‫ﺗو‬‫و‬ ‫ﯽ‬ّ‫ﻠ‬‫ﮐ‬ ‫ز‬‫ﭼﯾ‬ ‫در‬ ‫ﺑﺎز‬ ‫ﯽ‬ّ‫ﻠ‬‫ﮐ‬ ‫ﭼﯾز‬ ‫اﯾن‬ ‫و‬ . ‫اﺳت‬ ‫ﺣﺟﯾم‬ ‫و‬
. ‫ﺗر‬ ‫ﺣﺟﯾم‬ ‫و‬ ‫وﻋظﯾم‬ ‫ﺗر‬ ّ‫ل‬‫ﮐ‬ ‫و‬ ‫ﯽ‬ّ‫ﻠ‬‫ﮐ‬ ‫ﭼﯾزھﺎی‬ ِ ‫ﻧﮭﺎﯾت‬ ‫ﺑﯽ‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫ﻗرار‬ ‫ﺧودش‬ ‫از‬ ‫ﺑزرﮔﺗر‬
٣‫ز‬‫ﭼﯾ‬ ‫آن‬ ‫دام‬‫اﻧ‬ ‫زی‬‫ﭼﯾ‬ ‫ر‬‫ھ‬ ‫ز‬‫ﭼﯾ‬ ‫رﯾن‬‫ﺗ‬ ‫ﺑروﻧﯽ‬ ‫و‬ ‫ﺑزرﮔﺗرﯾن‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫ﭼﯾز‬ ‫آن‬ ‫دل‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫ھر‬ ‫ﭼﯾز‬ ‫ﺗرﯾن‬ ‫دروﻧﯽ‬ ‫و‬ ‫ﮐوﭼﮑﺗرﯾن‬ ‫ـ‬
. ‫اﺳت‬
۴‫ﻻﯾﮫ‬ ‫ﻧﮭﺎﯾت‬ ‫ﺑﯽ‬ ‫ﭼﯾز‬ ‫ھر‬ ‫ﯾﻌﻧﯽ‬ . ‫ﺑﯾﻧﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﭼﯾزھﺎ‬ ‫درون‬ ‫را‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫ھر‬ ‫درون‬ ‫و‬ ‫ﺑﯾﻧﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﭼﯾزھﺎ‬ ‫ﺑرون‬ ‫را‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫ھر‬ ‫ﺑرون‬ ‫ـ‬
‫ﻣرﺑ‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫ھر‬ ‫از‬ ‫ﺻﯽ‬ّ‫ﺧ‬‫ﻣﺷ‬ ‫ﻻﯾﮫ‬ ‫ﮐﮫ‬ . ‫اﺳت‬ ‫طﺑﻘﮫ‬ ‫و‬‫ﻣﺎره‬‫ﺷ‬ ‫طﺑﻘﮫ‬ ‫و‬ ‫ﻻﯾﮫ‬ ً‫ﻼ‬‫ﻣﺛ‬ . ‫دﯾﮕر‬ ‫ﭼﯾزھﺎی‬ ‫از‬ ‫ﻻﯾﮫ‬ ‫ھﻣﺎن‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺷود‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫وط‬
۵. ‫اﺳت‬ ‫ﯾﮑﺳﺎن‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺻل‬ّ‫ﺗ‬‫ﻣ‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻣرﺑوط‬ ‫ھم‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﭼﯾزھﺎ‬ ‫ھﻣﮫ‬
۵‫م‬‫ھ‬ ‫و‬ ‫د‬‫اﻧ‬ ‫ﯽ‬‫دروﻧ‬ ‫م‬‫ھ‬ ‫ﺎ‬‫ھ‬ ‫ﮫ‬‫ﻻﯾ‬ ‫ن‬‫اﯾ‬ ‫و‬ . ‫ت‬‫ﻧﮭﺎﯾ‬ ‫ﯽ‬‫ﺑ‬ ‫ﺎی‬‫ھ‬ ‫ﮫ‬‫طﺑﻘ‬ ‫و‬ ‫و‬‫ﺗ‬ ‫در‬ ‫ﺗو‬ ‫ھﺎی‬ ‫درﻻﯾﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫واﺣد‬ ‫ﭼﯾز‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﺟﮭﺎن‬ ‫ﭘس‬ ‫ـ‬
‫ﻧﮭﺎﯾ‬ ‫ﺑﯽ‬ ‫ﺧود‬ ‫ای‬ ‫ﻻﯾﮫ‬ ‫ھر‬ ‫ﯾﻌﻧﯽ‬ . ‫ﺑروﻧﯽ‬. ‫آﺧر‬ ‫اﻟﯽ‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫ﺑروﻧﯽ‬ ‫و‬ ‫دروﻧﯽ‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﻻﯾﮫ‬ ‫ت‬
۶. ‫آﺧر‬ ‫اﻟﯽ‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺷده‬ ‫واﻗﻊ‬ ‫ﭼﯾز‬ ‫آن‬ ‫ﺗودر‬ ‫در‬ ‫ﺗو‬ ِ ‫واﺣد‬ ‫ﺟﮭﺎن‬ ‫اﯾن‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫دارد‬ ‫وﺟود‬ ‫ﭼﯾز‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﺑﺎز‬ ‫و‬ ‫ـ‬
٧‫و‬ ‫ت‬‫اﺳ‬ ‫ﻊ‬‫واﻗ‬ ‫آن‬ ‫ر‬‫زﯾ‬ ‫در‬ ‫ﮫ‬‫ﮐ‬ ‫ت‬‫اﺳ‬ ‫ﯾم‬‫ﻋظ‬ ‫ت‬‫ﻧﮭﺎﯾ‬ ‫ﯽ‬‫ﺑ‬ ‫ز‬‫ﭼﯾ‬ ‫ن‬‫اﯾ‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫ﯽ‬ّ‫ﻠ‬‫ﮐ‬ ‫ﺟﮭﺎن‬ ‫اﯾن‬ ‫ﺳﺎﯾﮥ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫دارد‬ ‫وﺟود‬ ‫ﭼﯾز‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫و‬ ‫ـ‬
‫ﮐﮫ‬ ‫دارد‬ ‫وﺟود‬ ‫ھم‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫ﯾﮏ‬‫ن‬‫اﯾ‬ ‫ﮫ‬‫ﮐ‬ ‫ت‬‫اﺳ‬ ‫زی‬‫ﭼﯾ‬ ‫ﺎب‬‫آﻓﺗ‬ ‫اﯾن‬ ‫و‬ . ‫دارد‬ ‫ﻗرار‬ ‫ﻋظﯾم‬ ‫ﻧﮭﺎﯾت‬ ‫ﺑﯽ‬ ‫ﭼﯾز‬ ‫اﯾن‬ ‫ﺑﺎﻻی‬ ‫ﺑر‬ ‫آﻓﺗﺎﺑﯽ‬ ‫ﻣﺛل‬
. ‫ﺷود‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫دﯾده‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺷده‬ ‫روﺷن‬ ‫آن‬ ‫ﻧور‬ ‫از‬ ‫ﺗو‬ ‫در‬ ‫ﺗو‬ ‫ﻋظﯾم‬ ِ ‫ﻧﮭﺎﯾت‬ ‫ﺑﯽ‬ ‫ﭼﯾز‬
٨. ‫روﺷن‬ ‫طرف‬ ‫و‬ ‫ﺳﺎﯾﮫ‬ ‫طرف‬ ‫دارد‬ ‫طرف‬ ‫دو‬ ‫ﺟﮭﺎن‬ ‫اﯾن‬ ّ‫ل‬‫ﮐ‬ ‫ﭘس‬ ‫ـ‬
: ‫ﺳﯿﺰدھﻢ‬ ‫ﺑﺎب‬‫ھﺎ‬ ‫ﺟدل‬ ‫و‬ ‫آرزوھﺎ‬ ،‫ھﺎ‬ ‫داﻧﺎﺋﯽ‬ ،‫ﭼﯾزھﺎ‬‫و‬. ‫ﺑﯾﻧﺎﺋﯽ‬
١‫واﺣد‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫ھر‬ ‫ـ‬۵‫د‬‫داﻧ‬ ‫ﯽ‬‫ﻧﻣ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫آن‬ ‫ھم‬ ‫ﯾﮑﯽ‬ ‫و‬ ‫ﭼﯾﺳت‬ ‫داﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫آن‬ ‫ﯾﮑﯽ‬ . ‫اﺳت‬ ‫ﭼﯾز‬
‫ﯾ‬ ‫و‬ ‫ﺷود‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫دارد‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫آن‬ ‫ﯾﮑﯽ‬ ‫ﭼﯾﺳت‬‫ﻣﯾ‬ ‫دﺳت‬ ‫از‬ ‫دارد‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫آن‬ ‫ھم‬ ‫ﮑﯽ‬‫ﺎر‬‫ﭼﮭ‬ ‫ن‬‫اﯾ‬ ‫وع‬‫ﻣﺟﻣ‬ ‫ھم‬ ‫ﯾﮑﯽ‬ ‫و‬ ‫رود‬
‫ھﻣﺎن‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫ﭼﯾز‬‫ﭼﯾﺳ‬ ‫داﻧد‬ ‫ﻧﻣﯽ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﭼﯾز‬ ‫آن‬ ّ‫ل‬‫ﮐ‬‫ت‬‫ﭘﻧ‬ ‫ﭼﯾز‬ ‫اﯾن‬ ‫ﯾﻌﻧﯽ‬ .‫اﺳت‬ ‫ﭼﯾز‬ ‫ﭼﮭﺎر‬ ‫آن‬ ‫ﺑﺳﺗر‬ ‫و‬ ‫ﻏﺎﻟب‬ ‫ﺟﻣﯽ‬.
 کتاب چیزها از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
 کتاب چیزها از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
 کتاب چیزها از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
 کتاب چیزها از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
 کتاب چیزها از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
 کتاب چیزها از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
 کتاب چیزها از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
 کتاب چیزها از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
 کتاب چیزها از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
 کتاب چیزها از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
 کتاب چیزها از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی

Recommandé

شطحیات از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par
شطحیات از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیشطحیات از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
شطحیات از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیalireza behbahani
85 vues47 diapositives
فلسفه ارتباطات از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par
 فلسفه ارتباطات از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی فلسفه ارتباطات از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
فلسفه ارتباطات از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیalireza behbahani
290 vues23 diapositives
نقد اندیشه مطلق از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par
نقد اندیشه مطلق از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانینقد اندیشه مطلق از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
نقد اندیشه مطلق از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیalireza behbahani
220 vues28 diapositives
مذهب اصالت عشق جلد ششم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par
مذهب اصالت عشق جلد ششم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیمذهب اصالت عشق جلد ششم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
مذهب اصالت عشق جلد ششم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیalireza behbahani
75 vues72 diapositives
خلقت دوباره از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par
خلقت دوباره از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیخلقت دوباره از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
خلقت دوباره از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیalireza behbahani
302 vues50 diapositives
در جستجوی عقل از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par
 در جستجوی عقل از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی در جستجوی عقل از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
در جستجوی عقل از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیalireza behbahani
71 vues103 diapositives

Contenu connexe

Tendances

ناگفته ها و ناشنیده های عصر ما از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par
ناگفته ها و ناشنیده های عصر ما از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیناگفته ها و ناشنیده های عصر ما از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
ناگفته ها و ناشنیده های عصر ما از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیalireza behbahani
113 vues65 diapositives
Lastday2 par
Lastday2Lastday2
Lastday2AsadHoseiny
59 vues73 diapositives
افسانه پسامدرنیزم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par
افسانه پسامدرنیزم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیافسانه پسامدرنیزم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
افسانه پسامدرنیزم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیalireza behbahani
321 vues35 diapositives
Fmsg2 par
Fmsg2Fmsg2
Fmsg2AsadHoseiny
54 vues31 diapositives
شیطان شناسی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par
 شیطان شناسی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی شیطان شناسی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
شیطان شناسی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیalireza behbahani
93 vues78 diapositives
علم فلسفه عرفان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par
 علم فلسفه عرفان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی علم فلسفه عرفان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
علم فلسفه عرفان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیalireza behbahani
249 vues43 diapositives

Tendances(20)

ناگفته ها و ناشنیده های عصر ما از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
ناگفته ها و ناشنیده های عصر ما از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیناگفته ها و ناشنیده های عصر ما از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
ناگفته ها و ناشنیده های عصر ما از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
افسانه پسامدرنیزم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
افسانه پسامدرنیزم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیافسانه پسامدرنیزم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
افسانه پسامدرنیزم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
شیطان شناسی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
 شیطان شناسی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی شیطان شناسی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
شیطان شناسی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
علم فلسفه عرفان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
 علم فلسفه عرفان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی علم فلسفه عرفان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
علم فلسفه عرفان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
انسان کامل۱ از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
انسان کامل۱ از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیانسان کامل۱ از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
انسان کامل۱ از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
786 the message of god to iran part 2 par AsadHoseiny
786 the message of god to iran part 2786 the message of god to iran part 2
786 the message of god to iran part 2
AsadHoseiny16 vues
فلسفه غرایز از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
فلسفه غرایز از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیفلسفه غرایز از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
فلسفه غرایز از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
دائرة المعارف عرفاني جلد پنجم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
دائرة المعارف عرفاني جلد پنجم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیدائرة المعارف عرفاني جلد پنجم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
دائرة المعارف عرفاني جلد پنجم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
شوکران حقیقت از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
شوکران حقیقت از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیشوکران حقیقت از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
شوکران حقیقت از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
علم رحمت مطلقه از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
علم رحمت مطلقه از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیعلم رحمت مطلقه از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
علم رحمت مطلقه از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
مادیت آدمی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
مادیت آدمی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیمادیت آدمی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
مادیت آدمی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
عین الیقین از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
عین الیقین از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیعین الیقین از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
عین الیقین از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
مهدی نامه از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
مهدی نامه از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیمهدی نامه از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
مهدی نامه از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
حقیقت چیست از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
حقیقت چیست از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیحقیقت چیست از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
حقیقت چیست از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
فلسفۀ وجودی زن از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
فلسفۀ وجودی زن از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیفلسفۀ وجودی زن از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
فلسفۀ وجودی زن از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
مذهب اصالت عشق جلد چهارم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
مذهب اصالت عشق جلد چهارم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیمذهب اصالت عشق جلد چهارم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
مذهب اصالت عشق جلد چهارم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
عقيده اهل سنت و جماعت par Islamhouse.com
عقيده اهل سنت و جماعتعقيده اهل سنت و جماعت
عقيده اهل سنت و جماعت
Islamhouse.com75 vues

En vedette

دائرة المعارف عرفاني جلد اول- از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par
دائرة المعارف عرفاني جلد اول- از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیدائرة المعارف عرفاني جلد اول- از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
دائرة المعارف عرفاني جلد اول- از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیalireza behbahani
620 vues214 diapositives
ن و القلم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par
 ن و القلم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی ن و القلم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
ن و القلم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیalireza behbahani
307 vues121 diapositives
خداشناسی امامیه جلد هفتم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par
خداشناسی امامیه جلد هفتم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیخداشناسی امامیه جلد هفتم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
خداشناسی امامیه جلد هفتم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیalireza behbahani
246 vues155 diapositives
بود و نبود از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par
بود و نبود از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیبود و نبود از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
بود و نبود از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیalireza behbahani
147 vues144 diapositives
اسرار صلواة عرفانی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par
 اسرار صلواة عرفانی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی اسرار صلواة عرفانی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
اسرار صلواة عرفانی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیalireza behbahani
112 vues19 diapositives
چه باید کرد از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par
چه باید کرد از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیچه باید کرد از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
چه باید کرد از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیalireza behbahani
247 vues83 diapositives

En vedette(17)

دائرة المعارف عرفاني جلد اول- از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
دائرة المعارف عرفاني جلد اول- از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیدائرة المعارف عرفاني جلد اول- از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
دائرة المعارف عرفاني جلد اول- از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
ن و القلم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
 ن و القلم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی ن و القلم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
ن و القلم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
خداشناسی امامیه جلد هفتم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
خداشناسی امامیه جلد هفتم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیخداشناسی امامیه جلد هفتم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
خداشناسی امامیه جلد هفتم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
بود و نبود از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
بود و نبود از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیبود و نبود از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
بود و نبود از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
اسرار صلواة عرفانی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
 اسرار صلواة عرفانی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی اسرار صلواة عرفانی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
اسرار صلواة عرفانی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
چه باید کرد از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
چه باید کرد از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیچه باید کرد از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
چه باید کرد از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
خداشناسی امامیه جلد چهارم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
خداشناسی امامیه جلد چهارم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیخداشناسی امامیه جلد چهارم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
خداشناسی امامیه جلد چهارم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
حکمت نوری از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
حکمت نوری از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیحکمت نوری از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
حکمت نوری از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
نيستی شناسی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
نيستی شناسی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانینيستی شناسی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
نيستی شناسی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
الممنوع از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
الممنوع از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیالممنوع از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
الممنوع از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
Chapter 12 unit 2. have you been to... par iSpeakvietnam
Chapter 12  unit 2. have you been to...Chapter 12  unit 2. have you been to...
Chapter 12 unit 2. have you been to...
iSpeakvietnam96 vues
Entrevista en Expansión a Jorge Bautista, director general Alphabet España par Alphabet España
Entrevista en Expansión a Jorge Bautista, director general Alphabet EspañaEntrevista en Expansión a Jorge Bautista, director general Alphabet España
Entrevista en Expansión a Jorge Bautista, director general Alphabet España
Alphabet España389 vues
Why top level executives attend conferences par Raj Anand
Why top level executives attend conferences Why top level executives attend conferences
Why top level executives attend conferences
Raj Anand300 vues
10 Tips for using Content Marketing in Recruitment par Raj Anand
10 Tips for using Content Marketing in Recruitment10 Tips for using Content Marketing in Recruitment
10 Tips for using Content Marketing in Recruitment
Raj Anand1.1K vues

Plus de alireza behbahani

آیا است است از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par
آیا است است از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیآیا است است از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
آیا است است از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیalireza behbahani
364 vues31 diapositives
غزل هستی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par
غزل هستی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیغزل هستی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
غزل هستی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیalireza behbahani
367 vues63 diapositives
غزل عشق از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par
غزل عشق از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیغزل عشق از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
غزل عشق از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیalireza behbahani
398 vues100 diapositives
گزاش آخرین وضعیّت بشری از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par
گزاش آخرین وضعیّت بشری از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیگزاش آخرین وضعیّت بشری از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
گزاش آخرین وضعیّت بشری از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیalireza behbahani
402 vues211 diapositives
مبانی ریاضیات عرفانی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par
مبانی ریاضیات عرفانی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیمبانی ریاضیات عرفانی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
مبانی ریاضیات عرفانی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیalireza behbahani
314 vues13 diapositives
حق الیقین از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par
حق الیقین از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیحق الیقین از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
حق الیقین از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیalireza behbahani
287 vues86 diapositives

Plus de alireza behbahani(20)

آیا است است از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
آیا است است از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیآیا است است از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
آیا است است از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
غزل هستی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
غزل هستی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیغزل هستی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
غزل هستی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
غزل عشق از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
غزل عشق از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیغزل عشق از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
غزل عشق از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
گزاش آخرین وضعیّت بشری از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
گزاش آخرین وضعیّت بشری از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیگزاش آخرین وضعیّت بشری از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
گزاش آخرین وضعیّت بشری از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
مبانی ریاضیات عرفانی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
مبانی ریاضیات عرفانی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیمبانی ریاضیات عرفانی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
مبانی ریاضیات عرفانی از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
حق الیقین از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
حق الیقین از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیحق الیقین از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
حق الیقین از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
قرآن الساعّه از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
 قرآن الساعّه از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی قرآن الساعّه از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
قرآن الساعّه از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
جانشین خدا از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
جانشین خدا از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیجانشین خدا از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
جانشین خدا از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
غزلی ز دگر سو- برگزیده اشعار ادگار آلن پو-از آثار منتشر نشده استاد علی اکب... par alireza behbahani
 غزلی ز دگر سو- برگزیده اشعار ادگار آلن پو-از آثار منتشر نشده استاد علی اکب... غزلی ز دگر سو- برگزیده اشعار ادگار آلن پو-از آثار منتشر نشده استاد علی اکب...
غزلی ز دگر سو- برگزیده اشعار ادگار آلن پو-از آثار منتشر نشده استاد علی اکب...
alireza behbahani2.5K vues
هزار لب لباب از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
هزار لب لباب از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیهزار لب لباب از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
هزار لب لباب از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
حضور و فنا ناپذیری از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
حضور و فنا ناپذیری از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیحضور و فنا ناپذیری از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
حضور و فنا ناپذیری از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
کندوکاوی در اصول جلد اول از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
کندوکاوی در اصول جلد اول از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیکندوکاوی در اصول جلد اول از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
کندوکاوی در اصول جلد اول از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
کندوکاوی در اصول جلد دوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
کندوکاوی در اصول جلد دوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیکندوکاوی در اصول جلد دوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
کندوکاوی در اصول جلد دوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
کندوکاوی در اصول جلد سوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
کندوکاوی در اصول جلد سوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیکندوکاوی در اصول جلد سوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
کندوکاوی در اصول جلد سوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
کندوکاوی در اصول جلد چهارم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
کندوکاوی در اصول جلد چهارم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیکندوکاوی در اصول جلد چهارم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
کندوکاوی در اصول جلد چهارم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
کاتاچوو از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
کاتاچوو از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیکاتاچوو از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
کاتاچوو از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
پدیده شناسی ایمان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
پدیده شناسی ایمان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیپدیده شناسی ایمان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
پدیده شناسی ایمان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
اینست انسان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
اینست انسان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیاینست انسان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
اینست انسان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
من وتو از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
من وتو از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیمن وتو از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
من وتو از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
فلسفه زمان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی par alireza behbahani
فلسفه زمان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیفلسفه زمان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
فلسفه زمان از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی

کتاب چیزها از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی

 • 1. ١ ‫ﭼﯿﺰﻫﺎ‬ ‫ﮐﺘﺎب‬ ‫)ﻓ‬‫اﺳﻼ‬ ‫وﺟﻮدي‬ ‫ﻠﺴﻔﻪ‬(‫م‬ ***** The book of things ‫اﺳﺘﺎد‬‫اﮐﺒﺮﺧﺎﻧﺠﺎﻧﯽ‬ ‫ﻋﻠﯽ‬
 • 2. ٢ ‫اﻟﺮﺣﯿﻢ‬ ‫اﻟﺮﺣﻤﻦ‬ ‫اﷲ‬ ‫ﺑﺴﻢ‬ : ‫ﮐﺘﺎب‬ ‫ﻋﻨﻮان‬‫ﭼﯿﺰﻫﺎ‬ ‫ﮐﺘﺎب‬(‫اﺳﻼم‬ ‫وﺟﻮدي‬ ‫)ﻓﻠﺴﻔﻪ‬ : ‫ﻣﺆﻟﻒ‬‫اﺳﺘﺎد‬‫ﺧﺎﻧﺠﺎﻧﯽ‬ ‫اﮐﺒﺮ‬ ‫ﻋﻠﯽ‬ : ‫ﺗﺄﻟﯿﻒ‬ ‫ﺗﺎرﯾﺦ‬1370‫ه.ش‬ :‫ﺻﻔﺤﻪ‬ ‫ﺗﻌﺪاد‬26
 • 3. ٣ ‫ﻣﻄ‬ ‫ﻓﻬﺮﺳﺖ‬‫ﺎﻟﺐ‬ ١‫ل‬ّ‫او‬ ‫ﺑﺎب‬ ‫ـ‬..............................................................................................................۴ ٢‫م‬ّ‫دو‬ ‫ﺑﺎب‬ ‫ـ‬.............................................................................................................۵ ٣‫ـ‬‫م‬ّ‫ﺳو‬ ‫ﺑﺎب‬............................................................................................................۶ ۴‫م‬ّ‫ﭼﮭﺎر‬ ‫ﺑﺎب‬ ‫ـ‬..........................................................................................................٧ ۵‫ﭘﻧﺟم‬ ‫ﺑﺎب‬ ‫ـ‬.............................................................................................................٨ ۶‫ﺷﺷم‬ ‫ﺑﺎب‬ ‫ـ‬............................................................................................................٩ ٧‫ھﻔﺗم‬ ‫ﺑﺎب‬ ‫ـ‬...........................................................................................................١٠ ٨‫ھﺷﺗم‬ ‫ﺑﺎب‬ ‫ـ‬..........................................................................................................١١ ٩‫ﻧﮭم‬ ‫ﺑﺎب‬ ‫ـ‬.............................................................................................................١٢ ١٠‫دھم‬ ‫ﺑﺎب‬ ‫ـ‬.........................................................................................................١٣ ١١‫ﯾﺎزدھم‬ ‫ﺑﺎب‬ ‫ـ‬......................................................................................................١۴ ١٢‫دوازدھم‬ ‫ﺑﺎب‬ ‫ـ‬.....................................................................................................١۵ ١٣‫ﺳﯾزدھم‬ ‫ﺑﺎب‬ ‫ـ‬....................................................................................................١۵ ١۴‫ﭼﮭﺎردھم‬ ‫ﺑﺎب‬ ‫ـ‬...................................................................................................١۶ ١۵‫ﭘﺎﻧزدھم‬ ‫ﺑﺎب‬ ‫ـ‬.....................................................................................................١٧ ١۶‫ﺷﺎﻧزدھم‬ ‫ﺑﺎب‬ ‫ـ‬....................................................................................................١٨ ١٧‫ھﻔدھم‬ ‫ﺑﺎب‬ ‫ـ‬......................................................................................................١٩ ١٨‫ھﺟدھم‬ ‫ﺑﺎب‬ ‫ـ‬......................................................................................................٢١ ١٩‫ﻧوزدھم‬ ‫ﺑﺎب‬ ‫ـ‬.....................................................................................................٢٢ ٢٠‫ﺑﯾﺳﺗم‬ ‫ﺑﺎب‬ ‫ـ‬.......................................................................................................٢٣ ٢١-‫ﯾﮑم‬ ‫و‬ ‫ﺑﯾﺳت‬ ‫ﺑﺎب‬...............................................................................................٢۴
 • 4. ٤ : ‫ل‬ّ‫و‬‫ا‬ ‫ﺑﺎب‬‫دوﺳ‬‫و‬ ‫ﺷدن‬ ‫داﺷﺗﮫ‬ ‫دوﺳت‬ ‫و‬ ‫داﺷﺗن‬ ‫دوﺳت‬ ‫و‬ ‫ﺗﯽ‬»‫دوﺳت‬«.‫دوﺳت‬ ‫و‬ ‫ﺷدن‬ ١‫و‬ ‫ﮔﯾرد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫دوﺳﺗﯽ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫را‬ ‫ﻣوﺿوﻋﯽ‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫و‬ ‫را‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ﮐﺳﯽ‬ ‫دﻧﯾﺎ‬ ‫اﯾن‬ ‫در‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ھر‬ ‫ـ‬‫ا‬‫اﺳت‬ ‫ﺣﺗﻣﯽ‬ ‫و‬ ‫ﻧﺎﭘذﯾر‬ ‫اﺟﺗﻧﺎب‬ ‫اﻣری‬ ‫ﯾن‬ ‫ﯽ‬‫ﻣ‬ ‫ﯽ‬‫ﮐﺷ‬ ‫ود‬‫ﺧ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ ‫و‬ ‫ﺷود‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﮐﺷﺗﮫ‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫و‬ ‫ﻣﯾرد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻣﻣﮑن‬ ‫ﻏﯾر‬ ‫آدﻣﯾزاد‬ ‫ﺑرای‬ ‫زﻧدﮔﯽ‬ ‫اداﻣﮫ‬ ‫دوﺳﺗﯽ‬ ‫اﯾن‬ ‫ﺑدون‬‫و‬ ‫د‬‫ﮐﻧ‬ ‫ﺎ‬‫ﺑ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ھم‬ ‫ﮐﺳﯽ‬ ‫آن‬ ‫ﯾﻌﻧﯽ‬ . ‫ﺷود‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻧﺎﺑود‬ ‫ﺣﺎل‬ ‫ھر‬ ‫ﺑﮫ‬ ، ‫ﺷود‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ّﺎر‬‫ﮭ‬‫ﻗ‬ ‫آدﻣﮑﺷﯽ‬ ‫و‬ ‫ﺟﻧﺎﯾﺗﮑﺎر‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ّل‬‫د‬‫ﻣﺑ‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ﮔرددو‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫دﯾواﻧﮫ‬ ‫ﯾﺎ‬ . ‫ﮐﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫دوﺳﺗﯽ‬ ‫ﺧﺻوﻣت‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫واﻗﻊ‬ ‫در‬ ‫ﭘس‬ ‫ﮐﻧد‬ ‫ﻧﻣﯽ‬ ‫دوﺳﺗﯽ‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ﮐﺳﯽ‬ ٢‫ﯽ‬‫ﯾﮑ‬ . ‫را‬ ‫ﻧﺎﻣرﺋﯽ‬ ‫ﯾﮑﯽ‬ ‫را‬ ‫ﻣﻌﻠوم‬ ‫ﯾﮑﯽ‬ . ‫را‬ ‫ﻧﺳﯾﮫ‬ ‫ﯾﮑﯽ‬ ‫ﮔﯾرد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫دوﺳﺗﯽ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫را‬ ‫ﻧﻘد‬ ‫ﯾﮑﯽ‬ ‫ـ‬. ‫را‬ ‫روض‬‫ﻣﻔ‬ ‫ﯽ‬‫ﯾﮑ‬ ‫را‬ ‫وس‬‫ﻣﻠﻣ‬ . ‫را‬ ‫دﺷﻣن‬ ‫ﯾﮑﯽ‬ ‫را‬ ‫دوﺳت‬ ‫ﯾﮑﯽ‬ . ‫را‬ ‫ﺑﺎطﻧﯽ‬ ‫ﯾﮑﯽ‬ ‫و‬ ‫ظﺎھری‬ ‫ﯾﮑﯽ‬ ٣‫وﯾﮑﯽ‬ . ‫ﺗﻣﺎﺷﺎ‬ ‫و‬ ‫ﻧﺷﯾﻧﯽ‬ ‫ﮔوﺷﮫ‬ ‫و‬ ‫اﻧﺗظﺎر‬ ‫و‬ ‫اﻧﻔﻌﺎل‬ ‫روش‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﯾﮑﯽ‬ ‫و‬ ‫ﮐﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫دوﺳﺗﯽ‬ ، ‫ﺧﺻوﻣت‬ ‫و‬ ‫ﺳﺗﯾزه‬ ‫روش‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﯾﮑﯽ‬ ‫ـ‬ . ‫ﺧدﻣت‬ ‫و‬ ‫اطﺎﻋت‬ ‫و‬ ‫ارادت‬ ‫و‬ ‫ﺗﺳﻠﯾم‬ ‫روش‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ھم‬ ۴‫ﺑ‬ ‫و‬ ‫درﺑﺳت‬ ‫را‬ ‫دوﺳﺗش‬ ‫ﺧواھد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﯾﮑﯽ‬ ‫ـ‬‫ﮏ‬‫ﻣﺎﻟ‬ ً‫ﻼ‬‫ﺎﻣ‬‫ﮐ‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫ﺗش‬‫دوﺳ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﺧواھد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ھم‬ ‫ﯾﮑﯽ‬ . ‫ﺷود‬ ‫ﻣﺎﻟﮏ‬ ‫ﮐﺎﻣل‬ ‫طور‬ ‫ﮫ‬ ‫و‬ ‫ود‬‫ﺷ‬ ‫ﺎ‬‫ﻓﻧ‬ ‫ﺗش‬‫دوﺳ‬ ‫در‬ ‫ﯽ‬ّ‫ﻠ‬‫ﮐ‬ ‫ﮫ‬‫ﺑ‬ ‫د‬‫ﺧواھ‬ ‫ﯽ‬‫ﻣ‬ ‫م‬‫ھ‬ ‫ﯽ‬‫ﯾﮑ‬ ‫و‬ . ‫ت‬‫اﺳ‬ ‫راﺿﯽ‬ ‫ﻧﺻف‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻧﺻف‬ ‫ﻣﺗﻘﺎﺑل‬ ‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫ﻣﺎﻟﮑ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ھم‬ ‫ﯾﮑﯽ‬ . ‫ﺷود‬ ‫ﺑﻣﺎﻧد‬ ‫دوﺳﺗش‬‫ﺧواھ‬ ‫ﯽ‬‫ﻣ‬ ‫م‬‫ھ‬ ‫ﯽ‬‫وﯾﮑ‬ . ‫س‬‫ﺑ‬ ‫و‬ ‫د‬‫ﺑﻣﺎﻧ‬ ‫او‬ ‫و‬ ‫ود‬‫ﺷ‬ ‫ﺎ‬‫ﻓﻧ‬ ‫او‬ ‫در‬ ‫ﺗش‬‫دوﺳ‬ ‫ﮫ‬‫ﮐ‬ ‫د‬‫ﺧواھ‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ھم‬ ‫ﯾﮑﯽ‬ ‫و‬ . ‫ﺑس‬ ‫و‬‫ﮫ‬‫ﮐ‬ ‫د‬ ‫در‬ ‫دو‬ ‫ھر‬ ‫ودوﺳﺗش‬ ‫ﺧود‬‫دوﺳت‬‫ﺳو‬ّ‫ﻣ‬. ‫ﺷوﻧد‬ ‫ﻓﻧﺎ‬ ِ‫ﯽ‬ ۵‫آﻧ‬ ‫وﻟﯽ‬ ‫ـ‬‫اﺳت‬ ‫اﯾن‬ ‫ﺷود‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫واﻗﻊ‬ ً‫ﻼ‬‫ﻋﻣ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﭼﮫ‬‫دوﺳﺗ‬ ‫ﯾﺎ‬ :‫ﻣﯾ‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫دوﺳﺗش‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫و‬ ‫ﻣﯾﮑﺷد‬ ‫را‬ ‫ش‬‫ﯾ‬ ‫و‬ ‫ﮑﺷد‬‫طﮥ‬‫واﺳ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫دو‬ ‫ھر‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻣﯾ‬ ‫ﮐﺷﺗﮫ‬ ‫ﯾﮑدﯾﮕر‬‫دوﺑ‬ ‫ھر‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫و‬ ‫ﺷوﻧد‬‫ﺑ‬ ‫ت‬‫اﺳ‬ ‫دن‬‫ﺷ‬ ‫ﺗﮫ‬‫ﮐﺷ‬ ‫ﺳر‬ ‫ﺑر‬ ‫ﺻﺣﺑت‬ .‫ﺷوﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﮐﺷﺗﮫ‬ ‫ﻣﯽ‬ ّ‫ﺳو‬ ‫دوﺳت‬ ‫واﺳطﮫ‬ ‫ﮫ‬‫و‬ ‫طﮫ‬‫واﺳ‬ ‫دوﺳﺗ‬ ‫ت‬ّ‫ﻠ‬‫ﻋ‬‫ھم‬ ‫آن‬ ‫ﺷود‬ ‫ﮐﺷﺗﮫ‬ ‫ﺧودش‬ ‫دﺳت‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻣﻣﮑن‬ ‫ﺑﻠﮑﮫ‬ ‫ﺷود‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﮐﺷﺗﮫ‬ ‫دوﺳت‬ ‫دﺳت‬ ‫ﺑﮫ‬ ً‫ﺎ‬‫ﻟزوﻣ‬ ‫و‬ ً‫ﺎ‬‫ﺣﺗﻣ‬ ‫اﯾﻧﮑﮫ‬ ‫ﻧﮫ‬ ‫ﯽ‬ . ‫ﻧﻔﺳﺎﻧﯽ‬ ‫ھم‬ ‫و‬ ‫ﺑﺎﺷد‬ ‫ﺟﺳﻣﺎﻧﯽ‬ ‫ﺗواﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ھم‬ ‫ﺷدن‬ ‫ﮐﺷﺗﮫ‬ ‫اﯾن‬ . ‫اﺳت‬ ‫دوﺳت‬ ‫ھم‬ ‫او‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ‬ ً‫ا‬‫ظﺎھر‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫دوﺳت‬ ۶‫ﺎﻻت‬ ‫واﻧﻔﻌ‬ ‫ل‬ ‫ﻓﻌ‬ ‫ﺎﻣﯽ‬ ‫ﺗﻣ‬ ‫در‬ ‫ﮫ‬ ‫ﮐ‬ ‫ت‬ ‫اﺳ‬ ‫وع‬ ‫ﻣوﺿ‬ ‫ﮏ‬ ‫ﯾ‬ ‫و‬ ‫ﺎﻧون‬ ‫ﻗ‬ ‫ﮏ‬ ‫ﯾ‬ ‫ط‬ ‫وﻓﻘ‬ ‫ط‬ ‫ﻓﻘ‬ ‫ـ‬‫آن‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫اﺳ‬ ‫ﺎﮐم‬ ‫ﺣ‬ ‫ﺎن‬ ‫اﻧﺳ‬ ‫ﺎطن‬ ‫ﺑ‬ ‫و‬ ‫ﺎھر‬ ‫ظ‬ ‫ﻌﯽ‬‫ﺳ‬ ً‫ﺎ‬‫ﻣرﺗﺑ‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫د‬‫روﻧ‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫طﻔره‬ ‫ﻗﺎﻧون‬ ‫اﯾن‬ ‫اﺟرای‬ ‫در‬ ‫ﺑرﺧﯽ‬ ‫ﻣﻧﺗﮭﯽ‬ . ‫اﺳت‬ ‫داﺷﺗن‬ ‫دوﺳت‬ ‫و‬ ‫دوﺳﺗﯽ‬ ‫ﻗﺎﻧون‬ ‫و‬ ‫ﻣوﺿوع‬ ‫اﻧداز‬ ‫ﺗﺄﺧﯾر‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﮐﻧﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬‫ﻧ‬‫و‬ ‫د‬‫ﮐﻧ‬ ‫ﺧﺎﻟﯽ‬ ‫ﺷﺎﻧﮫ‬ ‫آن‬ ‫اﺟرای‬ ‫از‬ ‫ﺗواﻧد‬ ‫ﻧﻣﯽ‬ ‫ﮐﺳﯽ‬ ‫و‬ ‫ﺷود‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫اﺟرا‬ ‫اﻧدک‬ ‫اﻧدک‬ ‫و‬ ‫ﺗدرﯾﺟﯽ‬ ‫ﻗﺎﻧون‬ ‫و‬ ‫د‬ ‫ﻗ‬ ‫اﺟرای‬ ‫ھم‬ ‫ﺑرﺧﯽ‬. ‫ﮐﻧﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺗﺳرﯾﻊ‬ ‫را‬ ‫ﺎﻧون‬ ٧‫ﻗﺎﻧون‬ ‫و‬ ‫ﻣوﺿوع‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫دوﺳﺗﯽ‬ ‫ـ‬ِ‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫ﻣﺎﻟﮑ‬ ‫ر‬‫ﺳ‬ ‫ر‬‫ﺑ‬ ‫وﺗو‬ ‫ﻣن‬ ‫ﺑﯾن‬ ‫ﻧﺑرد‬ ‫از‬ ‫ﻋﺑﺎرﺗﺳت‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫ﻧدارد‬ ‫ﺑﯾﺷﺗر‬»‫او‬«.‫و‬‫وﺗ‬ ‫ن‬‫ﻣ‬ ‫ن‬‫اﯾ‬ ‫ﯾ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ ‫و‬ ‫ﻧد‬‫ﺑﺎﺷ‬ ‫ﺎن‬‫اﻧﺳ‬ ‫دو‬ ‫ھر‬ ‫ﺗواﻧﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ھم‬‫وﻋﺎت‬‫ﻣوﺿ‬ ،‫ﯾﺎء‬‫)اﺷ‬ ‫ﺎن‬‫اﻧﺳ‬ ‫ر‬‫ﻏﯾ‬ ‫ﯽ‬‫ﯾﮑ‬ ‫و‬ ‫ﺎن‬‫اﻧﺳ‬ ‫ﯽ‬‫ﮑ‬‫ر‬‫ﻏﯾ‬ ‫ﺎ‬‫ﺗ‬ ‫دو‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ ‫و‬ (‫ﺎت‬‫ﻣﻘﺎﻣ‬ ، ‫اﺳت‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫ھﻣﯾﺷﮫ‬ ‫او‬ ‫و‬ . ‫اﻧﺳﺎن‬‫ﺑ‬ ‫ﻣوﺟب‬ ‫و‬ ‫دھد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫اداﻣﮫ‬ ‫را‬ ‫وﺗو‬ ‫ﻣن‬ ‫ﮐﮫ‬‫ﺟﺎود‬ ‫ﻘﺎی‬‫و‬‫وﺗ‬ ‫ﻣن‬ ‫اﻧﮥ‬‫ﺎل‬‫ﮐﻣ‬ ‫و‬ ‫ﺗﻣرار‬‫اﺳ‬ ‫و‬ ‫ت‬‫اﺳ‬ ‫اﺳت‬ ‫وﺗو‬ ‫ﻣن‬.»‫او‬«‫ﺑ‬ ‫رﺳﯾده‬ ‫ﻣﺣض‬ ‫دوﺳﺗﯽ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫وﺗوﺋﯽ‬ ‫ﻣن‬ ‫ﻣظﮭر‬.‫ﺎﺷد‬»‫او‬«‫اﺳت‬ ‫وﺗو‬ ‫ﻣن‬ ‫وﺣدت‬ ‫ﻣظﮭر‬. ٨‫ھﻣﺎن‬ ‫ﺧواھد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﯾﮑﯽ‬ ‫ـ‬»‫او‬«‫ﺻﺎﺣب‬ ‫ﺧواھد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﯾﮑﯽ‬ ، ‫ﺑﺎﺷد‬»‫او‬«‫ﺧواھد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﯾﮑﯽ‬ ، ‫ﺑﺎﺷد‬»‫او‬«‫را‬ ‫وﺟودش‬‫ﺗﺻﺎﺣب‬ ‫م‬‫ھ‬ ‫و‬ ‫د‬‫ﺑﺎﺷ‬ ‫ودش‬‫ﺧ‬ ‫ھم‬ ‫ﺧواھد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﯾﮑﯽ‬ ‫و‬ ‫ﮐﻧد‬»‫او‬. «‫و‬ ‫ل‬‫ﮐ‬ ‫در‬ ‫ﺎت‬‫ﮐﺎﺋﻧ‬ . ‫او‬ ‫م‬‫ھ‬ ‫و‬ ‫و‬‫ﺗ‬ ‫م‬‫ھ‬ ‫د‬‫ﺑﺎﺷ‬ ‫ن‬‫ﻣ‬ ‫م‬‫ھ‬ ‫د‬‫ﺧواھ‬ ‫ﯽ‬‫ﻣ‬ ‫ﯽ‬‫ﯾﮑ‬
 • 5. ٥ ‫در‬ ‫اﻣر‬ ‫اﯾن‬ . ‫دﯾﮕر‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫ھر‬ ‫دوﺳﺗﯽ‬ . ‫ﺧودش‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫ھر‬ ‫دوﺳﺗﯽ‬ . ‫اﺳﺗوارﻧد‬ ‫دوﺳﺗﯽ‬ ‫ﺑر‬ ‫آن‬ ‫ات‬ّ‫ذر‬ ‫و‬ ‫آن‬ ‫اﺟزاء‬ ‫ﻧﮕﺎھﯽ‬ ‫ﺑﺎ‬ . ‫اﺳت‬ ‫ﻣوﺟود‬ ‫دو‬ ‫ھر‬ ‫وﺑﺎطن‬ ‫ظﺎھر‬ ‫ﻋﻠوم‬‫ﺑﮫ‬‫ھ‬‫را‬ ‫ر‬‫اﻣ‬ ‫ن‬‫اﯾ‬ ‫وان‬‫ﺗ‬ ‫ﯽ‬‫ﻣ‬ ‫ری‬‫ﻧظ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ ‫ﯽ‬‫ﺗﺟرﺑ‬ ‫از‬ ّ‫م‬‫اﻋ‬ ‫ری‬‫ﻓﮑ‬ ‫و‬ ‫ﻋﻠﻣﯽ‬ ‫ر‬ . ‫ﺟﮭﺎن‬ ّ‫ل‬‫ﮐ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫و‬ ‫ﺧودش‬ ِ ّ‫ل‬‫ﮐ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫و‬ ‫ﺧودش‬ ‫ﻏﯾر‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫ﺧودش‬ ‫در‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫ھر‬ ‫دوﺳﺗﯽ‬ . ‫دﯾد‬ ‫ﮫ‬‫ﺑ‬ ‫ﺎ‬‫ﺗ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺣرﮐت‬ ‫در‬ ‫دوﺳﺗﯽ‬ ‫ﺳﻣت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫ﮐﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫زﯾﺳت‬ ‫دوﺳﺗﯽ‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫آﯾد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫دوﺳت‬ ‫از‬ ‫اﺳت‬ ‫دوﺳﺗﯽ‬ ‫ﺑﻘﺎی‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺑﺎﻗﯽ‬ ‫ﺟﮭﺎن‬ ‫دا‬ ‫دوﺳت‬ . ‫ﺑرﺳد‬ ‫دوﺳت‬. ‫اﺳت‬ ‫ﻓﻧﺎ‬ ‫و‬ ‫ﺑﻘﺎ‬ ‫و‬ ‫ﺣرﮐت‬ ‫و‬ ‫ﺣﺎﻻت‬ ‫و‬ ‫اﻓﻌﺎل‬ ‫و‬ ‫ﺻﻔﺎت‬ ِ ‫ذات‬ ‫ﺷﺗن‬ : ‫م‬ّ‫و‬‫د‬ ‫ﺑﺎب‬‫و‬ ‫ت‬‫ھﯾﺑ‬ ‫و‬ ‫ّت‬‫د‬‫ﺷ‬ ‫و‬ ‫رﻋت‬‫ﺳ‬ ‫و‬ ‫ر‬‫اﺛ‬ ‫و‬ ‫ر‬‫ﻋﻣ‬ ‫و‬ ‫درت‬‫ﻗ‬ ‫و‬ ‫ﮫ‬‫ﻣرﺗﺑ‬ ‫و‬ ‫ت‬‫ﻟطﺎﻓ‬ ‫و‬ ‫ﻗدر‬ . ‫ﭼﯾزی‬ ‫ھر‬ ِ ‫وﺣدت‬ ١‫ﺷ‬ ‫)ھر‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫ھر‬ ‫ـ‬‫ﯾ‬...‫و‬ ‫اﻧﺳﺎﻧﯽ‬ ،‫ای‬ ‫ذره‬ ،‫ﺋﯽ‬‫دارد‬ ‫وﯾژﮔﯾﮭﺎﺋﯽ‬ (‫ﻣﯾ‬ ‫وﺻف‬ ‫ﺻﻔﺎﺗﯽ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫وﯾژﮔﯾﮭﺎ‬ ‫اﯾن‬ ‫ﮐﮫ‬‫زی‬‫ﭼﯾ‬ ‫ر‬‫ھ‬ . ‫ﺷوﻧد‬ ‫ھ‬ ‫و‬‫ط‬‫ﻓﻘ‬ ‫و‬ ‫د‬‫ﺑﺎﺷ‬ ‫ﯽ‬‫ﻣ‬ ‫دارا‬ ‫ود‬‫ﺧ‬ ‫ردی‬‫ﻓ‬ ‫ود‬‫وﺟ‬ ‫در‬ ً‫ﺎ‬‫ﻣﺟﻣوﻋ‬ ‫را‬ ‫ﺻﻔﺎت‬ ‫ھﻣﮫ‬ ‫ﺟﮭﺎن‬ ‫در‬ ‫ﻧﺎﻣرﺋﯽ‬ ‫و‬ ‫ﻣرﺋﯽ‬ ‫ﻣوﺟودات‬ ‫و‬ ‫ﭼﯾزھﺎ‬ ‫ﻣﮫ‬ ‫و‬ ‫ر‬‫اﺛ‬ ‫و‬ ‫ر‬‫ﻋﻣ‬ ‫و‬ ‫وزن‬ ‫و‬ ‫در‬‫ﻗ‬ ِ ‫زان‬‫ﻣﯾ‬ ‫ت‬‫اﺳ‬ ‫ﺎوت‬‫ﻣﺗﻔ‬ ، ‫ر‬‫دﯾﮕ‬ ‫ز‬‫ﭼﯾ‬ ‫در‬ ‫ﻔت‬‫ﺻ‬ ‫ھﻣﺎن‬ ‫ﻣﯾزان‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫ھر‬ ‫در‬ ‫ﺻﻔﺗﯽ‬ ‫ھر‬ ‫ﻣﯾزان‬ ً‫ﻼ‬‫ﮐ‬ ‫اﮔر‬ ً‫ﻼ‬‫ﻣﺛ‬ . ‫دارﻧد‬ ‫ﻓرق‬ ‫ﯾﮑدﯾﮕر‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﭼﯾزھﺎ‬ ‫در‬ ‫ﺻﻔﺎت‬ ... ‫و‬ ‫ّت‬‫د‬‫ﺷ‬‫در‬ . ‫د‬‫ﺑﺎﺷ‬ ‫ﺗﮫ‬‫داﺷ‬ ‫ود‬‫وﺟ‬ ‫ﺗﯽ‬‫ھﺳ‬ ‫ﻋﺎﻟم‬ ّ‫ل‬‫ﮐ‬ ‫در‬ ‫ﺻﻔت‬ ‫ھزار‬ ‫ﺎدﯾر‬‫ﻣﻘ‬ ‫در‬ ‫ﻔت‬‫ﺻ‬ ‫زار‬‫ھ‬ ‫ن‬‫اﯾ‬ ‫ﮥ‬‫ھﻣ‬ ‫ره‬‫ﻏﯾ‬ ‫و‬ ‫داﻧﯽ‬‫وﺟ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ ‫ﯽ‬‫ﻋﻘﻼﻧ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ ‫ﺎﻧﯽ‬‫اﻧﺳ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ ‫ﺣﯾواﻧﯽ‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫وﻧﺑﺎﺗﯽ‬ ‫ﺟﻣﺎدی‬ ‫ﻣوﺟودی‬ ‫و‬ ‫ه‬ّ‫ذر‬ ‫ھر‬ ‫ﺎﺑﻘﯽ‬‫ﻣ‬ ‫ﺎ‬‫ﺑ‬ ‫زی‬‫ﭼﯾ‬ ‫ر‬‫ھ‬ ‫در‬ ‫ﻔﺗﯽ‬‫ﺻ‬ ‫ر‬‫ھ‬ ‫ﻣﯾزان‬ . ‫دارد‬ ‫وﺟود‬ ‫ﻣﺗﻔﺎوﺗﯽ‬٩٩٩‫زی‬‫ﭼﯾ‬ ‫ر‬‫ھ‬ ‫ﯽ‬‫ﯾﻌﻧ‬ . ‫ود‬‫ﺷ‬ ‫ﯽ‬‫ﻣ‬ ‫ﻧﺟﯾده‬‫ﺳ‬ ‫ر‬‫دﯾﮕ‬ ‫ﻔت‬‫ﺻ‬ ‫دارای‬‫ﺑﺎ‬ ‫ﺑﺎز‬ ‫ﺻﻔﺗﯽ‬ ‫ھر‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺻﻔت‬ ‫ھزار‬٩٩٩‫ﺎ‬‫ﺑ‬ ‫ﺎز‬‫ﺑ‬ ‫ﯽ‬‫ﺳﻧﺟﺷ‬ ‫ر‬‫ھ‬ ‫در‬‫ﻗ‬ ‫و‬ ‫ول‬‫ﻣﺣﺻ‬ ‫و‬ ‫ود‬‫ﺷ‬ ‫ﯽ‬‫ﻣ‬ ‫ﻧﺟﯾده‬‫ﺳ‬ ‫ر‬‫دﯾﮕ‬ ‫ﺻﻔت‬ ٩٩٩‫ﺑﺳﯾﺎر‬ ‫ﯽ‬‫رﯾﺎﺿ‬ ‫ﺎب‬‫ﺣﺳ‬ ‫ﮏ‬‫ﯾ‬ ‫ﺎ‬‫ﺑ‬ ‫زی‬‫ﭼﯾ‬ ‫ر‬‫ھ‬ ‫ن‬‫اﯾ‬ ‫ﺎﺑر‬‫ﺑﻧ‬ . ‫ﻧﮭﺎﯾت‬ ‫ﺑﯽ‬ ‫ﺗﺎ‬ ّ‫ﻻ‬‫ا‬ ‫و‬ ‫ﺻﻔت‬‫ﺎده‬‫ﺳ‬‫ارزش‬ ‫ت‬‫ﻧﮭﺎﯾ‬ ‫ﯽ‬‫ﺑ‬ ‫دارای‬‫و‬‫در‬‫ﻗ‬ ‫ﺳﻠﺳﻠﮫ‬ ‫در‬ ‫اﺳت‬... ‫و‬ ‫درت‬‫ﻗ‬ ‫و‬ ‫ﻟطﺎﻓت‬ ‫و‬ ‫وزن‬ ‫و‬ ‫ّت‬‫د‬‫ﺷ‬ ‫و‬ ‫ﻣراﺗب‬٩٩٩‫ﻧ‬ ‫ر‬‫ﻓﮑ‬ . ‫ﻔت‬‫ﺻ‬‫رض‬‫ﻓ‬ ‫ﺎل‬‫ﻣﺛ‬ ‫ور‬‫ط‬ ‫ﮫ‬‫ﺑ‬ ‫ون‬‫ﭼ‬ ‫ﮫ‬‫ﮐ‬ ‫د‬‫ﮑﻧﯾ‬ ‫ﮐر‬‫د‬‫رض‬‫ﻓ‬ ‫ر‬‫ﺑ‬ ‫ﯽ‬ّ‫ﺗ‬‫وﺣ‬ ‫ﯽ‬ّ‫ﺗ‬‫ﺣ‬ ‫ﺑﻠﮑﮫ‬ . ‫رﺳﯾد‬ ‫ﻧﮭﺎﯾت‬ ‫ﺑﯽ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫ﻣﺣﺎﺳﺑﮥ‬ ‫و‬ ‫ﻣﺑﻠﻎ‬ ‫ﭘس‬ . ‫ﺑﺎﺷد‬ ‫ﻣوﺟود‬ ‫ﻋﺎﻟم‬ ‫در‬ ‫ﺻﻔت‬ ‫ھزار‬ ‫اﮔر‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﯾم‬ ‫ﺑﺳﻧﺟﯾم‬ ‫ﻣذﮐور‬ ‫راﺑطﮥ‬ ‫و‬ ‫ﻧﺳﺑت‬ ‫ھﻣﯾن‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫و‬ ‫ﺑﺑﯾﻧﯾم‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫ھر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ﺻﻔت‬ ‫دو‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫ﺑﺎﺷد‬ ‫ﻋﺎﻟم‬ ّ‫ل‬‫ﮐ‬ ‫در‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ھم‬ ‫ﺻﻔت‬ ‫دو‬ ‫ﻣﺣﺎل‬ ‫ﺑﯽ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺣﺳﺎب‬ ‫ھم‬ ‫ﺑﺎز‬‫ر‬‫ھ‬ ‫ﮫ‬‫ﮐ‬ ‫ود‬‫ﺷ‬ ‫ﯽ‬‫ﻣ‬ ‫ﺎد‬‫اﯾﺟ‬ ‫ب‬‫ﻣراﺗ‬ ‫ﻠﮫ‬‫ﺳﻠﺳ‬ ‫ت‬‫ﻧﮭﺎﯾ‬ ‫ﯽ‬‫ﺑ‬ ‫ﻔت‬‫ﺻ‬ ‫دو‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫ود‬‫ﺧ‬ ‫ﮫ‬‫ﺑ‬ ‫ود‬‫ﺧ‬ ‫و‬ ‫د‬‫رﺳ‬ ‫ﯽ‬‫ﻣ‬ ‫ﻧﮭﺎﯾت‬ . ‫ذھﻧﯽ‬ ‫ﺳرﮔرﻣﯽ‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﻋﻧوان‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﯽ‬ّ‫ﺗ‬‫ﺣ‬ ‫ﯾﺎﻓت‬ ‫ﺧواھﯾد‬ ‫در‬ ‫ﮐﻧﯾد‬ ‫اﻣﺗﺣﺎن‬ ‫را‬ ‫ﮐﺎر‬ ‫اﯾن‬ . ‫اﺳت‬ ‫ل‬ّ‫ﻘ‬‫ﻣﺳﺗ‬ ‫ﺻﻔﺗﯽ‬ ‫ﺧود‬ ‫ای‬ ‫ﻣرﺗﺑﮫ‬ ٢‫ﻔ‬ ‫ﺻ‬ ‫ﮫ‬ ‫ھﻣ‬ ‫ای‬ ‫ه‬ّ‫ذر‬ ‫ر‬ ‫ھ‬ ‫ﮫ‬ ‫ﮐ‬ ‫ن‬ ‫اﯾ‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫ﻧﮭﺎﯾ‬ ‫ﯽ‬ ‫ﺑ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺗ‬ ‫ﻔﺎت‬ ‫ﺻ‬ ‫در‬ ِ ‫ﻔﺎت‬ ‫ﺻ‬ ‫ن‬ ‫دراﯾ‬ ‫ر‬ ‫اﻣ‬ ‫رت‬ ‫ﺣﯾ‬ ‫ﯽ‬ ‫وﻟ‬ ‫ـ‬‫ب‬ ‫ﻣراﺗ‬ ‫ﻠﮫ‬ ‫ﺳﻠﺳ‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ﺎت‬ ، ‫دارد‬ ‫ﺧود‬ ‫در‬ ‫ﮔوﻧﺎﮔوﻧﯽ‬‫ﺑﻠﮑﮫ‬ ‫ﻧﯾﺳت‬‫ﮫ‬‫ﭼ‬ ‫ﺎس‬‫اﺳ‬ ‫ﺑر‬ ‫و‬ ‫ﻗﯾﺎﺳﯽ‬ ‫و‬ ‫ﻣﯾزان‬ ‫ﭼﮫ‬ ‫ﺑر‬ ‫ﺻﻔﺎت‬ ‫اﯾن‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫آن‬ ‫آورﺗر‬ ‫ﺣﯾرت‬ ‫اﯾن‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫ﺷوﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫زده‬ ‫ﻣﺣﮏ‬ ‫ھم‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺷﺑﺎھﺗﯽ‬‫ﻣدام‬‫ر‬‫ھ‬ ‫و‬ ‫ت‬‫ﻧﮭﺎﯾ‬ ‫ﯽ‬‫ﺑ‬ ‫ﺎ‬‫ﺗ‬ ‫د‬‫روﻧ‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺑﺎﻻ‬ ‫و‬ ‫ﺷوﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫زاﺋﯾده‬ ‫ھم‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫ﺷوﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺗوﻟﯾد‬ ‫و‬ ‫ﺗر‬ ‫ﻟطﯾف‬ ‫روﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺑﺎﻻﺗر‬ ‫ﭼﮫ‬ً‫ﻼ‬‫ﻣﺛ‬ . ‫ﺷوﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺗر‬ ‫ﻋظﯾم‬»‫ﺧوﺑﯽ‬«‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺷﺑﺎھﺗﯽ‬ ‫ﭼﮫ‬ ‫اﺳﺎس‬ ‫ﺑر‬‫ر‬‫ﺑ‬ ‫دی‬‫ﺑ‬ ‫و‬ ‫ت‬‫اﺳ‬ ‫ﺧوب‬ ‫ﺗﺷﺎﺑﮭ‬ ‫اﺳﺎس‬ ‫ﭼﮫ‬‫وھره‬‫ﺟ‬ ‫ود‬‫ﺧ‬ ‫ودن‬‫ﺑ‬ ‫ﺎﺑﮫ‬‫ﻣﺷ‬ ‫و‬ ‫ﺑﯾﮫ‬‫ﺗﺷ‬ ‫ﻔت‬‫ﺻ‬ ‫ﯾن‬‫ھﻣ‬ ‫ﺧود‬ . ‫اﺳت‬ ‫ﺑد‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﯽ‬‫ذات‬ ‫و‬‫و‬ ‫ت‬‫اﺳ‬ ‫ﻔﺎت‬‫ﺻ‬ ‫ﮫ‬‫ھﻣ‬ ‫ﺑﯽ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫و‬ ‫دھﯾم‬ ‫ﻗرار‬ ‫ﺻﻔﺎت‬ ‫ﺳﺎﯾر‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻗﯾﺎس‬ ‫ﻣراﺗب‬ ‫ﺳﻠﺳﻠﮫ‬ ‫در‬ ‫ﺑﺎز‬ ‫را‬ ‫ﺻﻔت‬ ‫ھﻣﯾن‬ ‫اﮔر‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺻﻔﺎت‬ ‫ﺳرﭼﺷﻣﮫ‬‫ﺑرﺳﯾم‬ ‫ﻧﮭﺎﯾت‬ ‫ﺗﺷﺎﺑﮭﯽ‬ ‫ﺑﯽ‬ ‫ﺑﮫ‬‫ﺷﺑﺎھﺗﯽ‬ ‫وﺑﯽ‬. ‫رﺳﯾم‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻣﺣض‬
 • 6. ٦ ٣‫ﺎﻟﮫ‬‫رﺳ‬ ‫ن‬‫اﯾ‬ ‫در‬ ‫ﺎ‬‫ﻣ‬ ‫ﮫ‬‫اﯾﻧﮑ‬ ‫رای‬‫ﺑ‬ ‫؟‬ ‫د‬‫رﺳ‬ ‫ﯽ‬‫ﻣ‬ ‫ر‬‫ﻧظ‬ ‫ﮫ‬‫ﺑ‬ ‫د‬ّ‫ﻣﺟر‬ ‫و‬ ‫ﻣﺑﮭم‬ ‫اﯾﻧﻘدر‬ ‫دﻟﯾل‬ ‫ﭼﮫ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺳﺎدﮔﯽ‬ ‫اﯾن‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺑﺣث‬ ‫داﻧﯾد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫آﯾﺎ‬ ‫ـ‬ ‫ﻣرﺟﻊ‬ ‫ھﯾﭻ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﮔرﻓﺗﯾم‬ ‫ﺗﺻﻣﯾم‬ِ‫ﺑ‬ ‫ﻗﺑول‬ ‫ﻗﺎﺑل‬‫ﻌﺿﯽ‬‫ﺎی‬‫ﻣﻧﮭ‬ ‫ﮥ‬‫ﺗﺟرﺑ‬ ‫ﺎس‬‫اﺳ‬ ‫ر‬‫ﺑ‬ ‫و‬ ‫ود‬‫ﺧ‬ ‫ودی‬‫ﺧ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫و‬ . ‫ﻧﮑﻧﯾم‬ ‫رﺟوع‬ ‫ھﺎ‬‫ذ‬‫ﻣﺄﺧ‬ ‫رای‬‫ﺑ‬ ‫م‬‫ھ‬ ‫و‬ ‫ﻧده‬‫ﻧوﯾﺳ‬ ‫رای‬‫ﺑ‬ ‫م‬‫ھ‬ ‫ود‬‫ﺑ‬ ‫ر‬‫ﺗ‬ ‫ت‬‫راﺣ‬ ‫ﯽ‬‫ﺧﯾﻠ‬ ‫وﮔرﻧﮫ‬ . ‫ﮐﻧﯾم‬ ‫ﺻﺣﺑت‬ ‫اﻟﮕوﺋﯽ‬ ‫و‬ ‫ﻓرھﻧﮕﯽ‬ ‫و‬ ‫ﮐﺗﺎﺑﯽ‬ ‫و‬ ‫آﮐﺎدﻣﯾﮏ‬‫ﻣﺎی‬‫ﺷ‬ ‫ورد‬‫ﻣ‬ ‫در‬ ً‫ﻼ‬‫ﻣﺛ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﺧواﻧﻧده‬٢‫وع‬‫رﺟ‬ ‫را‬ ‫ﻣﺎ‬‫ﺷ‬ ‫ﺎب‬‫ﺑ‬ ‫ﯾن‬‫ھﻣ‬ ‫در‬‫د‬ َ‫ﺣ‬َ‫ا‬ ً‫ا‬‫و‬‫ﮐﻔ‬ ُ‫ﮫ‬َ‫ﻟ‬ ‫ن‬‫ﯾﮑ‬ ‫م‬‫ﻟ‬ ‫و‬ :‫ﮫ‬‫ﮐ‬ ‫ﮫ‬‫آﯾ‬ ‫ن‬‫اﯾ‬ ‫ت‬ّ‫ﯾ‬‫ﮐﯾﻔ‬ ‫و‬ ‫ﺎ‬‫ﻣﻌﻧ‬ ‫ﮫ‬‫ﺑ‬ ‫م‬‫دھ‬. ‫ا‬‫ﻣﯾ‬ ‫ﻗﯾﺎس‬ ‫ﻗﺎﺑل‬ ‫ﺗر‬ ‫راﺣت‬ ‫ﺧﯾﻠﯽ‬ ‫ﯾﻧطور‬‫ﺷﻣ‬ ‫ﭼﮫ‬ ‫ﺷد‬ً‫ﻼ‬‫اﺻ‬ ‫ﺎ‬‫ﻣﺳﻠﻣﺎن‬‫ﺑﺎ‬‫وﻟﺗر‬‫وﺻ‬ ‫ل‬‫ﻗﺎﺑ‬ ‫ﺎوت‬‫ﻗﺿ‬ ‫زار‬‫اﺑ‬ ‫ﺣﺎل‬ ‫ھر‬ ‫ﺑﮫ‬ ،‫ﻧﺑﺎﺷﯾد‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ﺷﯾد‬ ‫ﻣﯾﺷد‬. ۴‫د‬‫ﮐﻧ‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻓﮭم‬ ‫و‬ ‫درﯾﺎﻓت‬ ‫ﺗر‬ ‫راﺣت‬ ‫را‬ ‫ﺧودش‬ ‫ﯾﻌﻧﯽ‬ . ‫ﺧودش‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻧﺳﺑت‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺗر‬ ‫وﺻول‬ ‫ﻗﺎﺑل‬ ‫دﯾﮕر‬ ‫ﭼﯾز‬ ‫ﻣﻧﮭﺎی‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫ھر‬ ‫ـ‬ ‫ود‬ ‫ﺧ‬ ‫از‬ ‫ﺎن‬ ‫اﻧﺳ‬ ‫ﮫ‬ ‫ﮐ‬ ‫ت‬ ‫اﺳ‬ ‫ﯾن‬ ‫ھﻣ‬ ‫رای‬ ‫ﺑ‬ . ‫ت‬ ‫اﺳ‬ ‫روش‬ ‫و‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫ﺎر‬ ‫ﮐ‬ ‫رﯾن‬ ‫ﺗ‬ ‫ﺧت‬ ‫ﺳ‬ ‫ﺎن‬ ‫اﻧﺳ‬ ‫رای‬ ‫ﺑ‬ ‫ﺎر‬ ‫ﮐ‬ ‫ن‬ ‫اﯾ‬ ‫ﯽ‬ ‫وﻟ‬‫رﯾن‬ ‫ﺗ‬ ‫ﮫ‬ ‫ﺑﯾﮕﺎﻧ‬ ‫ﻧﺳ‬ ‫ﻣوﺟود‬ ‫ﺗرﯾن‬ ‫دﺳﺗرس‬ ‫ﻗﺎﺑل‬ ‫ﻏﯾر‬ ‫ﯾﻌﻧﯽ‬ . ‫اﺳت‬ ‫ﻣوﺟودات‬‫ﺑ‬‫ﺧو‬ ‫دﺳت‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ت‬. ‫رﺳد‬ ‫ﻧﻣﯽ‬ ‫ﺧودش‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫دﺳﺗش‬ . ‫اﺳت‬ ‫ﯾش‬ : ‫م‬ّ‫ﻮ‬‫ﺳ‬ ‫ﺑﺎب‬‫دﯾﮕر‬ ‫ﭼﯾز‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫ھر‬ ‫راﺑطﮥ‬‫ر‬‫ھ‬ ‫ﮥ‬‫راﺑط‬ ، ‫ﭼﯾزھﺎ‬ ‫ھﻣﮫ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫ھر‬ ‫راﺑطﮫ‬ ، . ‫راﺑطﮫ‬ ‫ﻋدم‬ ‫و‬ ‫ﺧودش‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﭼﯾزی‬ ١‫ﺑ‬ ‫ﻣﮕر‬ ‫ﻧدارد‬ ‫ای‬ ‫راﺑطﮫ‬ ‫دﯾﮕری‬ ‫ﭼﯾز‬ ‫ھﯾﭻ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫ھﯾﭻ‬ ‫ـ‬‫ﺑﻘ‬ ‫ﺗﻣرار‬‫اﺳ‬ ‫و‬ ‫ﺣﻔظ‬ ِ ‫ﻣﺑرم‬ ‫ﻧﯾﺎز‬ ‫اﺳﺎس‬ ‫ر‬‫ﮫ‬‫ھﻣ‬ ‫ﺎ‬‫ھ‬ ‫ﮫ‬‫راﺑط‬ ‫س‬‫ﭘ‬ .‫ﺎ‬ ‫ھﺳﺗﻧد‬ ‫ﺑﻘﺎﺋﯽ‬‫دار‬ ‫ای‬ ‫راﺑطﮫ‬ ‫ھم‬ ‫اﮔر‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫راﺑطﮫ‬ ‫ھر‬ ‫از‬ ‫ﻧﯾﺎز‬ ‫ﺑﯽ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻣطﻠﻖ‬ ِ ‫ﻓﺎﻧﯽ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫آن‬ ‫و‬ .‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻓﻧﺎ‬ ‫اﺳﺎس‬ ‫ﺑر‬ ‫د‬ ‫ﻓﻧﺎ‬ ‫اﺳﺗﻣرار‬‫ﻓﻧ‬ ‫راﺑطﮥ‬ ‫ﯾﻌﻧﯽ‬ .‫ﻓﻧﺎﺋﯽ‬ ‫و‬ ‫ﺑﻘﺎﺋﯽ‬ :‫اﺳت‬ ‫ﻧوع‬ ‫دو‬ ‫ﺑر‬ ‫ھﺎ‬ ‫راﺑطﮫ‬ ‫ﭘس‬ .‫ﺎﺋﯽ‬. ٢‫ط‬‫ﻓﻘ‬ ‫ﮫ‬‫ﮐ‬ ‫ﻧﮑﻧﯾم‬ ‫ﺧﯾﺎل‬ ‫ـ‬‫ﺑ‬ ‫و‬ ‫د‬‫دارﻧ‬ ‫راﺗﯽ‬ّ‫و‬‫ﺗﺻ‬ ‫ﺎ‬‫ﻓﻧ‬ ‫و‬ ‫ﺎ‬‫ﺑﻘ‬ ‫از‬ ‫ﮫ‬‫ﮐ‬ ‫ﺗﻧد‬‫ھﺳ‬ ‫د‬‫ﻣﺎﻧﻧ‬ ‫ری‬‫ﺑﺷ‬ ‫ﺎی‬‫ﭼﯾزھ‬‫ﺎر‬‫وﮐ‬ ‫ر‬‫ﺳ‬ ‫آن‬ ‫ﺎ‬‫ﺑ‬ ‫و‬ ‫ﺎه‬‫آﮔ‬ ‫آن‬ ‫ر‬ ‫ﺧﯾر‬ .‫دارﻧد‬‫ﺑﮫ‬ ‫ﺑﻘﺎ‬ ‫و‬ ‫ﻓﻧﺎ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫راﺑطﮫ‬ ‫در‬ ‫ﺑﺷر‬ ‫ﺑﻠﮑﮫ‬ .،‫ﻧﯾﺳت‬ ‫آن‬ ‫ﺗﺳﻠﯾم‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫اﻓﺗﺎده‬ ‫ھراس‬‫ﺑ‬ ‫ﮫ‬‫ﺑ‬ ‫ﻧﮫ‬‫و‬ ‫ﻠﯾم‬‫ﺗﺳ‬ ‫ﻔﺗﯽ‬‫ﺻ‬ ‫و‬ ‫د‬‫ﻧﻘ‬ ‫ﺎی‬‫ﻘ‬ .‫ﺑﻌدی‬ ‫ﻓﻧﺎی‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻧﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫راﺿﯽ‬.‫اﻧد‬ ‫دو‬ ‫ھر‬ ‫ﺗﺳﻠﯾم‬ ‫ﭼﯾزھﺎ‬ ‫ﻣﺎﺑﻘﯽ‬ ‫و‬ ٣‫ـ‬‫ھر‬ ‫ﺗﻧﮭﺎ‬ ‫ﻧﮫ‬ ‫ﭘس‬) ‫ﻓﻧﺎ‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ﺑﻘﺎ‬ ‫ﺟوھرۀ‬ ‫ﺑر‬ ‫ای‬ ‫راﺑطﮫ‬‫آن‬ ‫ﺎ‬‫ﺑ‬ ‫ﺎ‬‫ﭼﯾزھ‬ ‫ﮫ‬‫ﮐ‬ ‫ﺎﺋﯽ‬‫ﭼﯾزھ‬ ‫ﮫ‬‫ھﻣ‬ ‫ﺎدر‬‫ﻣ‬ ‫ﮫ‬‫ﺑﻠﮑ‬ ‫ت‬‫اﺳ‬ ‫ﺗوار‬‫اﺳ‬ (‫دو‬ ‫ر‬‫ھ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ ‫راﺑ‬‫ﺑﻘﺎ‬ ‫و‬ ‫ﻓﻧﺎ‬ :‫اﺳت‬ ‫ﭼﯾز‬ ‫دو‬ ‫دارﻧد‬ ‫طﮫ‬‫و‬ ‫ﺗﺎر‬ ‫و‬ ‫ﻣوﺗور‬ ‫و‬ ‫ﭼﺷﻣﮫ‬ ‫ﺳر‬ ‫و‬ .‫ﺑ‬ ‫ارﺗﺑﺎط‬ ‫از‬ ‫ارﺗﺑﺎطﯽ‬ ‫ھر‬ ‫ﭘود‬‫ﺑودن‬ :‫اﺳت‬ ‫ﻓﻧﺎ‬ ‫و‬ ‫ﺑﻘﺎ‬ ‫ﯾن‬ ‫ﻧﺑودن‬ ‫و‬. ۴‫ﮐﻧ‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫اﻧﺗﺧﺎب‬ ‫را‬ ‫ﺑﻘﺎ‬ ‫ﭼﯾزھﺎ‬ ‫ﺑﻌﺿﯽ‬ ‫ـ‬‫ر‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻓﻧﺎ‬ ‫ﺳوی‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺑﻘﺎ‬ ‫ﺑر‬ ‫ﺳوار‬ ‫و‬ ‫ﻧد‬‫د‬‫ﮐﻧﻧ‬ ‫رار‬‫ﺑرﻗ‬ ‫ﺎط‬‫ارﺗﺑ‬ ‫آن‬ ‫ﺎ‬‫ﺑ‬ ‫ﺎ‬‫ﺗ‬ ‫وﻧد‬‫و‬ .‫ﺎ‬‫ﻓﻧ‬ ‫ﯽ‬‫ﺑرﺧ‬ ‫ﻣﯾ‬ ‫اﻧﺗﺧﺎب‬ ‫را‬‫و‬ ‫ر‬ّ‫ﯾ‬‫ﻣﺗﺣ‬ ‫ﯽ‬‫ﺑرﺧ‬ ‫و‬ ‫وﻧد‬‫ﺷ‬ ‫ل‬‫ﺻ‬ّ‫ﺗ‬‫ﻣ‬ ‫ﺎ‬‫ﺑﻘ‬ ‫ﮫ‬‫ﺑ‬ ‫ﻓﻧﺎ‬ ‫ﺑر‬ ‫ﺳوار‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫ﮑﻧﻧد‬‫ﺗﻧد‬‫ھﺳ‬ ‫ﺎﮐش‬‫درﮐﺷ‬ ‫دو‬ ‫ن‬‫اﯾ‬ ‫ﯾن‬‫ﺑ‬ ‫طرب‬‫ﻣﺿ‬‫ﺎ‬‫اﯾﻧﮭ‬ . ‫ﻧﮫ‬ ‫و‬ ‫دارﻧد‬ ‫ﺑﻘﺎ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻧﮫ‬ ‫ای‬ ‫راﺑطﮫ‬ ‫و‬ ‫ھﺳﺗﻧد‬ ‫ﻧﺎﻣرﺑوط‬ ‫ﭼﯾزھﺎﺋﯽ‬‫ﻓﻧﺎ‬ ‫ﺑﺎ‬‫ﭼﯾ‬ ‫ﯾﭻ‬‫ھ‬ ‫ﺎ‬‫ﺑ‬ ‫ﯾﻌﻧﯽ‬ .‫وده‬‫ﺑﯾﮭ‬ ‫ﺎ‬‫ﭼﯾزھ‬ ‫ن‬‫اﯾ‬ .‫د‬‫ﻧدارﻧ‬ ‫ﮫ‬‫راﺑط‬ ‫زی‬ .‫د‬ ‫ﮔﺎﻧﻧ‬‫ﯽ‬ ‫ﻣرﺋ‬ ‫ﮫ‬ ‫ﭼ‬ ‫د‬ ‫ﻣوﺟودﻧ‬ ‫ﺎﻟم‬ ‫ﻋ‬ ‫ﮥ‬ ‫ھﻣ‬ ‫در‬ ‫وده‬ ‫ﺑﯾﮭ‬ ‫ﺎی‬ ‫ﭼﯾزھ‬ ‫ن‬ ‫اﯾ‬‫ر‬ ‫ﺑﺷ‬ ‫ر‬ ‫ﻏﯾ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﯾ‬ ‫ر‬ ‫ﺑﺷ‬ ‫ﮫ‬ ‫ﭼ‬ ،‫ﺎﻣرﺋﯽ‬ ‫ﻧ‬ ‫ﮫ‬ ‫ﭼ‬ ‫و‬‫ﺷ‬ ‫ﮫ‬ ‫ﭼ‬ ،‫ﯾ‬‫ﮫ‬ ‫ﭼ‬ ‫ﺋﯽ‬ ‫وده‬‫ﺑﯾﮭ‬ ‫و‬ ‫ﺎﻣرﺑوط‬‫ﻧ‬ ‫ﺎی‬‫ﭼﯾزھ‬ ‫ن‬‫اﯾ‬ ‫ﺎ‬‫ﺑ‬ ‫ﮫ‬‫ﮐ‬ ‫ﺗﻧد‬‫ھﺳ‬ ‫ﺎ‬‫ﭼﯾزھ‬ ‫ﯽ‬‫ﺑرﺧ‬ ‫ﯽ‬‫وﻟ‬ ‫ھﺳﺗﻧد‬ ‫راﺑطﮫ‬ ‫ﺑﯽ‬ ‫ﭼﯾزھﺎ‬ ‫ھﻣﮥ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﺑﯾﮭودﮔﺎن‬ . ‫ﻣوﺿوﻋﯽ‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ارﺗﺑﺎطﯽ‬ . ‫دارﻧد‬ ‫ارﺗﺑﺎط‬‫ﮫ‬‫ﺟرﮔ‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫د‬‫روﻧ‬ ‫ﯽ‬‫ﻣ‬ ‫ودﮔﯽ‬‫ﺑﯾﮭ‬ ‫و‬ ‫ﺎن‬‫ﺟﮭ‬ ‫ﺎ‬‫ﺑ‬ ‫ﺎطﯽ‬‫ارﺗﺑ‬ ‫ﯽ‬‫ﺑ‬ ‫وی‬‫ﺳ‬ ‫ﮫ‬‫ﺑ‬ ‫درﯾﺞ‬‫ﺗ‬ ‫ﮫ‬‫ﺑ‬ ‫ھﺎ‬ ‫اﯾن‬ ‫و‬ ‫طرﻓﮫ‬ . ‫ﻧﯾﺳت‬ ‫ﺑﯾﮭوده‬ ‫ﻧﯾز‬ ‫ﺑﯾﮭودﮔﯽ‬ ‫ﭘس‬ . ‫آﯾﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫در‬ ‫ﺑﯾﮭودﮔﺎن‬
 • 7. ٧ ۵‫ﯽ‬ّ‫ﻠ‬‫ﮐ‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ه‬ّ‫ذر‬ ‫)ھر‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫ھر‬ ‫ـ‬‫ﺷ‬ ‫ھر‬ ،‫ذھﻧﯽ‬ ‫ﻣوﺿوﻋﯽ‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ﯾﺋﯽ‬‫ﻣر‬ ‫ﻣوﺟود‬ ‫ھر‬ ،‫ﺎن‬‫ﺟ‬ ‫ﯽ‬‫ﺑ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ ‫دار‬‫ﺟﺎﻧ‬ ،‫ﻧﺎﻣرﺋﯽ‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ﺋﯽ‬،‫ﺎ‬‫ﯾ‬ ‫ﺎن‬‫اﻧﺳ‬ ‫ﻏﯾره‬‫ﺑﺎ‬ (‫ﯾﺎ‬ ‫ﻧﯾز‬ ‫ﺧود‬‫ﻧﺎﻣرﺑوط‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻣرﺑوط‬‫ﺧ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ارﺗﺑﺎط‬ ‫در‬ ‫و‬ .‫وﻧده‬‫ﺷ‬ ‫ﺎﻧﯽ‬‫ﻓ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺑﺎﻗﯽ‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ودش‬‫ودش‬‫ﺧ‬ ‫ﺎ‬‫ﺑ‬ ‫م‬‫ھ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ ‫و‬ . ‫ﭼﯾزھﺎ‬ ‫ﺟﻣﻠﮥ‬ ‫از‬ ‫ﺧودش‬ ‫ﯾﻌﻧﯽ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺑﯾﮭودﮔﯽ‬ ‫دﭼﺎر‬ ‫ﯾﻌﻧﯽ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻧﺎﻣرﺑوط‬‫ی‬‫اﺳت‬ ‫ﻋﻘﯾم‬ ‫و‬ ‫ﺑﯾﮭوده‬ ‫و‬ ‫ﻧﺎﻣرﺑوط‬. ۶. ‫ﻧﺎﻣرﺑوط‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫و‬ ‫ﻣرﺑوطﻧد‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ﭘس‬ ‫ﭼﯾزھﺎ‬ ‫ـ‬ّ‫ذر‬‫ﻣر‬ ‫ات‬‫دارﯾم‬ ‫ﻧﺎﻣرﺑوط‬ ‫و‬ ‫ﺑوط‬.‫ﻣرﺑ‬ ‫ھﺎی‬ ّ‫ل‬‫ﮐ‬ ‫و‬‫دارﯾم‬ ‫ﻧﺎﻣرﺑوط‬ ‫و‬ ‫وط‬‫و‬ ‫ﺎ‬‫ﻣﮑﺎﻧﮭ‬ ، ‫وط‬‫ﻣرﺑ‬ ‫ﺎی‬‫زﻣﺎﻧﮭ‬‫ﺎﻣرﺑوط‬‫وﻧ‬‫ﺎﻣرﺑوط‬‫ﻧ‬ ‫و‬ ‫وط‬‫ﻣرﺑ‬ ‫ﺎﻧﮭﺎی‬‫ﮐﮭﮑﺷ‬ ،‫ا‬ .‫ﻟ‬‫ﺎ‬‫ﮑﺗروﻧﮭ‬،‫ﮐﺎﺗﯾ‬‫ﺎ‬‫وﻧﮭ‬‫ﺎ‬‫اﺗﻣﮭ‬ ،‫و‬ ‫وط‬‫ﻣرﺑ‬ ‫ﺎی‬‫ﺟﺎﻧﮭ‬ ‫و‬ ‫ﯾﺎء‬‫اﺷ‬ ، ‫ﻧﺎﻣرﺑوط‬‫ﻧ‬ ‫و‬ ‫ﻣرﺑوط‬ ‫ﮐرات‬ ،‫ﻧﺎﻣرﺑوط‬ ‫و‬ ‫ﻣرﺑوط‬ ‫ﺟﺎﻧﮭﺎی‬ ‫و‬ ‫ﺎﻣرﺑوط‬. ٧‫ﺎﻣرﺑو‬‫ﻧ‬ . ‫ﺑﮭﺷﺗﯽ‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫اﺳت‬ ‫دوزﺧﯽ‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ارﺗﺑﺎطﯽ‬ ‫ھر‬ ‫ـ‬‫و‬ ‫ﺗﻧد‬‫ھﺳ‬ ‫رزخ‬‫ﺑ‬ ‫ﺎن‬‫ھﻣ‬ ‫ﺎ‬‫ھ‬ ‫ط‬‫ﺎ‬‫ھ‬ ‫ﯽ‬‫ﺑرزﺧ‬‫ﺎی‬‫دوزﺧﮭ‬ ‫ن‬‫اﯾ‬ ‫ر‬‫ﺑ‬ ‫ﻼوه‬‫ﻋ‬ ‫و‬ . ‫د‬ ‫ﺎﻣرﺑوط‬‫ﻧ‬ ‫و‬ ‫وط‬‫ﻣرﺑ‬‫ﺎﻣرﺑوط‬‫ﻧ‬ ‫و‬ ‫وط‬‫ﻣرﺑ‬ ‫ﺎی‬‫ھ‬ ‫ت‬‫ﺑﮭﺷ‬ ‫و‬ ‫م‬‫ارﯾ‬‫دوزﺧ‬ ‫ﯽ‬‫ﯾﻌﻧ‬ .‫ﯽ‬‫در‬ ‫ﮫ‬‫ﮐ‬ ‫ﺎﺋﯽ‬‫ھ‬‫در‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ ‫و‬ ‫ت‬‫ﺑﮭﺷ‬ ‫در‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ ‫دو‬‫دوزﺧﻧ‬ ‫ﺑرزخ‬‫ﺗ‬‫ﺑﮭﺷ‬ ‫و‬ .‫ﯽ‬‫ﯽ‬‫ﺑرزﺧ‬ ‫و‬ ‫ﺗﯽ‬‫ﺑﮭﺷ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ ‫و‬ ‫ﯽ‬‫دوزﺧ‬ ‫ﺎﺋﯽ‬‫ھ‬‫ﮫ‬‫ﮐ‬ ‫ﯽ‬‫ﺑرزﺧ‬ ‫ﺎی‬‫ھ‬ ‫رزخ‬‫ﺑ‬ ‫ز‬‫ﻧﯾ‬ ‫و‬ ‫ﺗﯽ‬‫ﺑﮭﺷ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ ‫ﯽ‬‫دوزﺧ‬ ‫ﺎی‬‫ھ‬ ‫رزخ‬‫ﺑ‬ ‫و‬ . ‫و‬ . ‫ھﺎﺳت‬ ‫ارﺗﺑﺎط‬ ‫ﺗرﯾن‬ ‫ﻧﺎﻣرﺑوط‬‫واﻟ‬ . ‫ﻧﺎﻣرﺑوط‬ ‫و‬ ‫ﺑﯾﮭوده‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﺑرزخ‬ ‫و‬ . ‫ﻓﺎﻧﯽ‬ ‫ھﺎی‬ ‫دوزخ‬ ‫و‬ ‫ﺑﺎﻗﯽ‬ ‫ھﺎی‬ ‫دوزخ‬‫ﯽ‬. ‫آﺧر‬ :‫م‬ّ‫ر‬‫ﭼﮫــﺎ‬ ‫ﺑــﺎب‬‫ﺣﺟﻣ‬ ،‫ﮭﺎ‬ ‫ﻋرﺿ‬ ،‫ﺎ‬ ‫طوﻟﮭ‬ ،‫ﺎ‬ ‫ھ‬ ‫زه‬ ‫ﻣ‬ ،‫داھﺎ‬ ‫ﺻ‬ ،‫ﺎ‬ ‫ﺑوھ‬ ،‫ﺎ‬ ‫ھ‬ ‫ﮓ‬ ‫رﻧ‬،‫ﺎ‬ ‫ﮭ‬،‫ﺎ‬ ‫وزﻧﮭ‬ ‫ﺗﺟزﯾﮫ‬ ،‫ﻓراﻣوﺷﯽ‬ ،‫ﺧﻣوﺷﯽ‬. ١‫ﯾﺎ‬ ‫ﻣرﺋﯽ‬ ‫از‬ ّ‫م‬‫)اﻋ‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫ھر‬ ‫ـ‬‫ﻧﺎﻣرﺋﯽ‬‫رﻧ‬ (‫ﺑﯾﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ھم‬ ‫رﻧﮕﮭﺎﺋﯽ‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫ﮕﮭﺎﺋﯽ‬‫ﺻ‬ ،‫د‬‫ﺻد‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫اھﺎﺋﯽ‬‫ﻧود‬‫ﺷ‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ھم‬ ‫اھﺎﺋﯽ‬، ‫ﻣزه‬‫د‬‫ﭼﺷ‬ ‫ﯽ‬‫ﻣ‬ ‫م‬‫ھ‬ ‫ﺎﺋﯽ‬‫ھ‬ ‫زه‬‫ﻣ‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫ﺎﺋﯽ‬‫ھ‬‫وز‬ ،‫ﺣﺟﻣ‬ ،‫د‬‫ﺷ‬ِ‫ﮐ‬ ‫ﯽ‬‫ﻣ‬ ‫م‬‫ھ‬ ‫ﺎﺋﯽ‬‫وزﻧﮭ‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫ﺎﺋﯽ‬‫ﻧﮭ‬‫ﺎﺋﯽ‬‫ﮭ‬‫در‬ ‫م‬‫ھ‬ ‫ﺎﺋﯽ‬‫ﺣﺟﻣﮭ‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫و‬ ‫ﻣﯾﯾﺎﺑد‬... ٢‫ﺎ‬‫ﺑ‬ ‫ﮫ‬‫ﮐ‬ ‫د‬‫ﯾﺎﺑ‬ ‫ﯽ‬‫ﻣ‬ ‫در‬ ‫م‬‫ھ‬ ... ‫داﺋﯽ‬‫ﺻ‬ ‫و‬ ‫وﺋﯽ‬‫ﺑ‬ ‫و‬ ‫ﯽ‬‫رﻧﮕ‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ... ‫داﺋﯽ‬‫ﺻ‬ ‫و‬ ‫وﺋﯽ‬‫ﺑ‬ ‫و‬ ‫ﯽ‬‫رﻧﮕ‬ ‫ای‬ ‫ﮫ‬‫ﻟﺣظ‬ ‫ر‬‫ھ‬ ‫در‬ ‫زی‬‫ﭼﯾ‬ ‫ھر‬ ‫ـ‬ ‫ﻣﺗﻔﺎوت‬ ‫ﺑﻌد‬ ‫و‬ ‫ﻗﺑل‬ ‫ای‬ ‫ﻟﺣظﮫ‬. ‫اﺳت‬ ٣‫ودش‬‫ﺧ‬ ‫ر‬‫ﺑ‬ ‫ﻼوه‬‫ﻋ‬ ‫ای‬ ‫ﻟﺣظﮫ‬ ‫ھر‬ ‫و‬ . ‫ﺑﺣث‬ ‫ﻣورد‬ ‫ﭼﯾزھﺎی‬ ‫ﺟﻣﻠﮫ‬ ‫از‬ ‫ھﺳت‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫ﺧود‬ ‫و‬ ‫ھﺳت‬ ‫ﺧودش‬ ‫ھم‬ ‫ای‬ ‫ﻟﺣظﮫ‬ ‫ھر‬ ‫ـ‬ ‫از‬ ‫س‬‫ﭘ‬ ‫ت‬‫ﻧﮭﺎﯾ‬ ‫ﯽ‬‫ﺑ‬ ِ ‫ﺎت‬‫ﻟﺣظ‬ ‫ﮫ‬‫ﺑ‬ ‫ﺎﯾﻼﺗﯽ‬‫ﺗﻣ‬ ‫و‬ ‫ت‬‫اﺳ‬ ‫ود‬‫ﺧ‬ ‫از‬ ‫ﻗﺑل‬ ‫ﻧﮭﺎﯾت‬ ‫ﺑﯽ‬ ِ ‫ﻟﺣظﺎت‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫ﺧﺎطره‬ ‫و‬ ‫ﯾﺎدﮔﺎر‬ ‫و‬ ‫وراﺛت‬ ‫و‬ ‫ﺳﺎﺑﻘﮫ‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫وھر‬ . ‫ﺧودش‬‫ﻧﯾز‬‫ا‬ ‫ﯾن‬‫ﭼﻧ‬ ‫ﻟﺣظﺎت‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ای‬ ‫ﻟﺣظﮫ‬ ‫ھر‬ ‫در‬‫ز‬‫ﭼﯾ‬ ‫ﮏ‬‫ﯾ‬ ‫ط‬‫وﻓﻘ‬ ‫ط‬‫ﻓﻘ‬ ‫ای‬ ‫ﮫ‬‫ﻟﺣظ‬ ‫ر‬‫ھ‬ ‫در‬ ‫زی‬‫ﭼﯾ‬ ‫ر‬‫ھ‬ ‫ﯽ‬‫وﻟ‬ . ‫ت‬‫ﺳ‬ ... ‫و‬ ‫ﺣﺟم‬ ‫و‬ ‫وزن‬ ‫و‬ ‫ﺻدا‬ ‫و‬ ‫ﺑو‬ ‫و‬ ‫رﻧﮓ‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ّ‫ﺧﺎص‬‫و‬...‫و‬ ‫ﺎ‬‫ھ‬ ‫وزن‬ ‫و‬ ‫داھﺎ‬‫ﺻ‬ ‫و‬ ‫ﺎ‬‫رﻧﮕﮭ‬ ‫ﻧﮭﺎﯾت‬ ‫ﺑﯽ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫دارد‬ ‫واﺣدی‬ ‫ﻼوه‬‫ﻋ‬ ‫د‬‫واﺣ‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫ﮫ‬‫ﻟﺣظ‬ ‫ر‬‫ھ‬ ‫و‬ . ‫ﺗﻧد‬‫ھﺳ‬ ‫ﮫ‬‫ﻟﺣظ‬ ‫در‬ ‫ﻣﺣﺻور‬ ‫ﮐﻧﻧدﮔﺎﻧش‬ ‫ﻣﺣﺎﺻره‬ ‫و‬ ‫ﭼﯾز‬ ‫اﯾن‬ ّ‫ل‬‫ﮐ‬ ‫و‬ . ‫اﻧد‬ ‫ﮐرده‬ ‫اﺣﺎطﮫ‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫ﻣ‬ ‫ﺑر‬.. ‫و‬ ‫وزن‬ ‫و‬ ‫وﺻدا‬ ‫ﺑو‬ ‫و‬ ‫رﻧﮓ‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﺧود‬ ، ‫ﻣﺎﺑﻌدش‬ ‫و‬ ‫ﻣﺎﻗﺑل‬ ‫ﻟﺣظﺎت‬ ‫ﺣﺎﺻره‬‫اﺳت‬ ‫ﻣﺧﺻوص‬ ‫و‬ ‫واﺣد‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫دارد‬ ‫ﺣﺟﻣﯽ‬ .. ۴...‫و‬ ‫ﺎ‬‫ھ‬ ‫وزن‬ ‫و‬ ‫ﺎ‬‫ﺑوھ‬ ‫و‬ ‫ﺎ‬‫رﻧﮕﮭ‬ ‫ﮫ‬‫ھﻣ‬ ‫ر‬‫ﺑ‬ ‫ﻼوه‬‫ﻋ‬ ‫و‬ ‫ﮫ‬‫ﺑرﮔرﻓﺗ‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫ودش‬‫ﺧ‬ ‫وﯾژﮔﯽ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ای‬ ‫ﻟﺣظﮫ‬ ‫ﻣﻧﮭﺎی‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫ھر‬ ‫ـ‬ ‫ﻣﻧﮭﺎی‬ ‫ﭼﯾز‬ ‫آن‬ ‫اﺻل‬ ‫ﭼﯾز‬ ‫آن‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫ﺧود‬ ، ‫ﺻداھﺎ‬‫آ‬‫اﺳت‬ ‫ﻟﺣظﮫ‬ ‫ن‬‫ﮫ‬‫ﮐ‬ . ‫دارد‬ ‫داﺋﯽ‬‫ﺻ‬ ... ‫و‬ ‫وﺋﯽ‬‫ﺑ‬ ‫و‬ ‫ﯽ‬‫رﻧﮕ‬ ‫ﺎز‬‫ﺑ‬ ‫ﮫ‬‫ﮐ‬
 • 8. ٨ ‫ﮫ‬‫ﮐ‬ ‫ت‬‫اﺳ‬ ‫زی‬‫ﭼﯾ‬ ‫ﺎز‬‫ﺑ‬ ، ‫ﺎ‬‫ھ‬ ‫م‬‫ﺣﺟ‬ ‫و‬ ‫داھﺎ‬‫ﺻ‬ ‫و‬ ‫ﺎ‬‫ورﻧﮕﮭ‬ ‫ﺎ‬‫ﺑوھ‬ ‫آن‬ ‫ﺎی‬‫ﻣﻧﮭ‬‫آ‬‫ول‬‫ط‬ ‫و‬ ‫داﺋﯽ‬‫ﺻ‬ ‫ﮫ‬‫ﻧ‬ ، ‫وﺋﯽ‬‫ﺑ‬ ‫ﮫ‬‫ﻧ‬ ، ‫ﯽ‬‫رﻧﮕ‬ ‫ﮫ‬‫ﻧ‬ ‫ز‬‫ﭼﯾ‬ ‫ن‬ ‫ﻧﮫ‬ ‫و‬ ‫وﻋرﺿﯽ‬‫ﭘس‬ . ‫اﺳت‬ ‫ﺧﻣوﺷﯽ‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫ﺣﺟﻣﯽ‬ ‫ﻧﮫ‬ ‫و‬ ‫وزﻧﯽ‬»‫ﺧﻣوش‬«. ‫اﺳت‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫ھر‬ ِ ‫ﻣﺎدر‬ ‫و‬ ‫اﺻل‬ ۵‫ﺧﻣوﺷ‬ . ‫دارد‬ ‫ﺣﺎل‬ ‫دو‬ ‫ﺑﺎز‬ ‫ﺧﻣوﺷﯽ‬ ‫ـ‬‫رق‬‫ﻏ‬ ‫و‬ ‫ده‬‫ﺷ‬ ‫ﺎﻣوش‬‫ﺧ‬ ‫ود‬‫ﺧ‬ ‫در‬ ‫ﮫ‬‫ﮐ‬ ‫ﯽ‬‫ﺧﻣوﺷ‬ ‫و‬ ‫ت‬‫اﺳ‬ ‫ﻊ‬‫ﻠ‬ّ‫ط‬‫ﻣ‬ ‫ود‬‫ﺧ‬ ‫ﯽ‬‫ﺧﻣوﺷ‬ ‫ﺑر‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﯽ‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻣﺣض‬ ِ ‫ﺧﻣوﺷﯽ‬»‫ﻓراﻣوﺷﯽ‬«. ‫اﺳت‬ ۶‫و‬ ‫ﺎ‬‫ھ‬ ‫زه‬‫ﻣ‬ ‫و‬ ‫ﺎ‬‫ﺑوھ‬ ‫و‬ ‫ﺎ‬‫ھ‬ ‫ﮓ‬‫رﻧ‬ ‫درﯾﺞ‬‫ﺗ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫و‬ ‫روﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺗﺣﻠﯾل‬ ‫و‬ ‫ﺷوﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺗﺟزﯾﮫ‬ ‫ﺗدرﯾﺞ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺷده‬ ‫ﻓراﻣوش‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﺧﺎﻣوﺷﯽ‬ ‫ـ‬ ‫ﺳرا‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫و‬ ‫ﺷوﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ودﻓﻊ‬ ‫رود‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫آﻧﮭﺎ‬ ‫از‬ ‫ﺣﺟم‬ ‫و‬ ‫وزن‬ ‫و‬ ‫ھﺎ‬ ‫ﺻدا‬‫ﺎن‬‫ھﻣ‬ ‫اﯾن‬ ‫و‬ . ‫روﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻧﺷده‬ ‫ﻓراﻣوش‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﺧﺎﻣوﺷﯽ‬ ‫غ‬ . ‫اﺳت‬ ‫ﺷده‬ ‫ﻓراﻣوش‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﺧﺎﻣوﺷﯽ‬ ‫ﻣﯾراث‬ : ‫ـﻨﺠﻢ‬‫ـ‬‫ﭘ‬ ‫ـﺎب‬‫ـ‬‫ﺑ‬‫و‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻣﻌﻧ‬ ‫و‬ ‫ّه‬‫د‬‫ﺎ‬ ‫ﻣ‬ ،‫ﺎ‬ ‫ھ‬ ‫ﮫ‬ ‫اﻧدﯾﺷ‬ ،‫وم‬ ‫ﻋﻠ‬ ،‫ﻼت‬ ‫ﺟﻣ‬ ،‫ﺑﺎت‬ ‫ﻣﺣﺎﺳ‬ ،‫روف‬ ‫ﺣ‬ ،‫داد‬ ‫اﻋ‬ ‫آﺷﻧﺎﺋﯽ‬. ١‫وﯾم‬‫ﺷ‬ ‫ر‬‫ﺗ‬ ‫ﻧﺎ‬‫آﺷ‬ ‫و‬ ‫ﺗر‬ ‫ﻣرﺑوط‬ ‫ﭼﯾز‬ ‫آن‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﭼﮫ‬ ‫ھر‬ . ‫اﺳت‬ ‫ﭼﯾز‬ ‫آن‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﺷدن‬ ‫آﺷﻧﺎ‬ ‫و‬ ‫راﺑطﮫ‬ ‫آﻏﺎز‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫ھر‬ ‫ﺷﻣﺎرش‬ ‫ـ‬‫ز‬‫ﭼﯾ‬ ‫آن‬ ‫ﮏ‬‫ﯾ‬ ‫ﮫ‬‫ﮐ‬ ‫ﮫ‬ّ‫ﯾ‬‫ﻟ‬ّ‫او‬ ‫ز‬‫ﭼﯾ‬ ‫آن‬ ‫ﺎ‬‫ﺑ‬ ‫ت‬‫ﻣﺎﺳ‬ ‫ﻧﺎﺋﯽ‬‫آﺷ‬ ‫طﮫ‬‫واﺳ‬ ‫ن‬‫اﯾ‬ ‫و‬ . ‫ود‬‫ﺷ‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﭼﯾزھﺎ‬ ‫ﻧﮭﺎﯾت‬ ‫ﺑﯽ‬ ‫ﺗﺎ‬ ّ‫ﻻ‬‫ا‬ ‫رود‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺑﺎﻻ‬ ‫و‬ ‫ﺷود‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺗﮑﺛﯾر‬ ‫آن‬ ‫ﺎ‬‫ﺑ‬ ‫ﺎ‬‫ﻣ‬ ‫ﮫ‬‫اﯾﻧﮑ‬ ‫از‬ ‫ل‬‫ﻗﺑ‬ ‫ز‬‫ﭼﯾ‬ ‫آن‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﺑود‬ ‫آن‬ ‫واﺳطﮫ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫واﯾن‬ . ‫ﺷدن‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﮐرد‬ ‫ﺷروع‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫آﺷﻧﺎﺋﯽ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫و‬ ‫ﻧﺑود‬ ً‫ﻼ‬‫اﺻ‬ ‫روزی‬ ‫ﻧﺑودﯾم‬ ‫ﭼﯾز‬ ‫آن‬ ‫ھم‬ ‫ﺧودﻣﺎن‬ ‫ﺷوﯾم‬ ‫آﺷﻧﺎ‬‫آن‬ ‫ﮫ‬‫ﮐ‬ ‫ردن‬‫ﮐ‬ ‫زی‬‫ﭼﯾ‬ ‫وع‬‫ﻣﺟﻣ‬ ‫در‬ ‫م‬‫ھ‬ ‫را‬ ‫ﺎ‬‫ﻣ‬ ‫رد‬‫ﮐ‬ ‫روع‬‫ﺷ‬ ‫ھﺎ‬ ‫ﭼﯾز‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫آﺷﻧﺎﺋﯽ‬ ‫ﭘس‬ . ‫زی‬‫ﭼﯾ‬ ‫ﮫ‬‫ﮐ‬ ‫ت‬‫اﺳ‬ ‫دﯾﮕر‬‫ھﻣ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫راﺑطﮥ‬ ‫در‬ ‫ﭼﯾزھﺎ‬ ‫ﭘس‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺷﻣﺎرش‬ ‫ﻗﺎﺑل‬ ‫ﻣﺟﻣوﻋﮫ‬ ‫آن‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﺑود‬ ‫ﭼﯾزھﺎ‬ ‫از‬ ‫ّﯽ‬‫ﺻ‬‫ﺧﺎ‬ ‫ﻣﺟﻣوﻋﮥ‬ ‫ﭼﯾز‬ ‫ھﻣدﯾﮕر‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﮔﺎم‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﮔﺎم‬ ‫و‬ ‫ھﻣزﻣﺎن‬ ‫و‬ ‫ﺷوﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬‫ﻣدام‬‫ﻣﯾ‬ ‫آﺷﻧﺎﺗر‬‫و‬ ‫ﺷوﻧد‬‫ﻣدام‬‫ﻣﯾ‬ ‫ﺗر‬ ‫ﺗﺎزه‬ ‫ﭼﯾزھﺎی‬‫و‬ ‫ﺷوﻧد‬‫ﻣدام‬‫ﻣﯾ‬ ‫ﺧﻠﻖ‬. ‫ﺷوﻧد‬ ٢‫ﺎز‬‫آﻏ‬ ‫ن‬‫اﯾ‬ ‫و‬ ‫وﻧد‬‫ﺷ‬ ‫ﯽ‬‫ﻣ‬ ‫ﯽ‬‫ﻓ‬ّ‫ﻣﻌر‬ ‫دﯾﮕر‬‫ھﻣ‬ ‫ﮫ‬‫ﺑ‬ ً‫ﺎ‬‫ﻣ‬ّ‫ﻠ‬‫ﻣﺳ‬ ‫ﻧﺎﺋﯽ‬‫آﺷ‬ ‫ﮫ‬‫ﻟﺣظ‬ ‫ﯾن‬‫ﻟ‬ّ‫او‬ ‫ﺎز‬‫آﻏ‬ ‫در‬ ‫و‬ ، ‫دﯾﮕر‬‫ھﻣ‬ ‫ﺎ‬‫ﺑ‬ ‫ﺎ‬‫ﭼﯾزھ‬ ‫ﻧﺎﺋﯽ‬‫آﺷ‬ ‫در‬ ‫ـ‬ ‫ﻣﺣﺎﺳﺑﺎت‬ ً‫ﻼ‬‫ﻣﺗﻘﺎﺑ‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺟﻣﻼت‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫ﮐﻠﻣﺎت‬ ‫و‬ ‫ھﺎ‬ ‫ﺻوت‬ ‫و‬ ‫ھﺎ‬ ‫ﺣروف‬. ‫وﻣﻌﻧﺎ‬ ‫ّه‬‫د‬‫ﻣﺎ‬ ‫و‬ ‫ﻋﻠوم‬ ‫و‬ ‫ھﺎ‬ ‫اﻧدﯾﺷﮫ‬ ‫و‬ ٣‫اﻋداد‬ ‫ـ‬،‫ﺿ‬ ‫ﺣروف‬ ‫و‬ ‫ﭼﯾزھﺎ‬ ‫ّی‬‫د‬‫ﻣﺎ‬ ‫ﺿﻣﯾﻣﮥ‬‫ﯾﮑدﯾﮕر‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫راﺑطﮫ‬ ‫در‬ ‫ﭼﯾزھﺎ‬ ‫و‬ ‫ﺳت‬ ‫ﭼﯾزھﺎ‬ ‫ﻣﻌﻧوی‬ ‫ﻣﯾﻣﮥ‬‫اﺳت‬‫ﻣﯾ‬ ‫ﺧﻠﻖ‬ ‫ﮐﮫ‬‫ﺷوﻧد‬ ‫و‬ ‫ﺷوﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺧﻠﻖ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫آﺷﻧﺎﺋﯽ‬ ‫اﯾن‬ ‫ﺑرای‬ ‫و‬‫ﻣدام‬‫وﻧد‬‫ﺷ‬ ‫ﯽ‬‫ﻣ‬ ‫ر‬‫ﺗ‬ ‫ف‬‫ﻟطﯾ‬ ‫و‬ ‫ر‬‫ﺗ‬ ‫ﺣﺟﯾم‬ ‫و‬ ‫ﺷوﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺗر‬ ‫ﺗﮑﻣﯾل‬ ‫و‬ ‫ﺗﮑﺛﯾر‬‫دام‬‫ﻣ‬ ‫ﻣ‬‫آن‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ھﻣزﻣﺎن‬ ‫و‬ ‫ﺗر‬ ‫ّی‬‫د‬‫ﺎ‬ً‫ﺎ‬‫داﺋﻣ‬. ‫ﺷوﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺗر‬ ‫ﻣﻌﻧوی‬ ۴‫ﭼﯾزھﺎ‬ ‫ﮥ‬‫راﺑط‬ ‫ﺎز‬‫آﻏ‬ ‫و‬ ‫ﺎ‬‫ﭼﯾزھ‬ ‫ﺎز‬‫آﻏ‬ ‫ّه‬‫د‬‫ﺎ‬‫ﻣ‬ ‫ـ‬‫ﻖ‬‫طرﯾ‬ ‫از‬ ، ‫م‬‫ھ‬ ‫ﺎ‬‫ﺑ‬ ‫اش‬ ‫ﮫ‬‫راﺑط‬ ‫ّه‬‫د‬‫ﺎ‬‫وﻣ‬ . ‫ت‬‫ﭼﯾزھﺎﺳ‬ ‫ﮥ‬‫راﺑط‬ ِ ‫ﺎن‬‫ﭘﺎﯾ‬ ‫ﺎ‬‫ﻣﻌﻧ‬ ‫و‬ ‫ت‬‫ﺳ‬ . ‫ﮐﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻓﯽ‬ّ‫ﻣﻌر‬ ‫را‬ ‫ّه‬‫د‬‫ﻣﺎ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﭼﯾزھﺎﺳت‬ ‫ﺷدن‬ ‫آﺷﻧﺎ‬ ‫واﺳطﮫ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻣﻌﻧﺎ‬ ‫و‬ ‫ﻣﻌﻧﺎﺳت‬ ۵‫ﭼﯾزھﺎ‬ ‫آﺷﻧﺎﺋﯽ‬ ‫ﺑرای‬ ‫ﺟز‬ ‫ﻧﯾﺳت‬ ‫ھﯾﭻ‬ ‫ﺟﮭﺎن‬ ‫ـ‬‫ﺑﺎ‬‫ت‬‫ھﺳ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫آﺷﻧﺎﺋﯽ‬ ‫اﯾن‬ ‫دﻟﯾل‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻣﮕر‬ ‫ﻧﯾﺳﺗﻧد‬ ‫ھﯾﭻ‬ ‫ﭼﯾزھﺎ‬ ‫و‬ . ‫ھﻣدﯾﮕر‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﭼﯾزھﺎ‬ . ‫ھﺳﺗﻧد‬‫ﺗﺎ‬ ‫ﺷوﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫آﺷﻧﺎ‬ ‫ھم‬»‫آﺷﻧﺎﺋﯽ‬«‫ده‬‫ﺷ‬ ‫آﺷﻧﺎ‬ ‫ھم‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﭼﮫ‬ ‫ﺑرای‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫درﯾﺎﺑﻧد‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫ﺷوﻧد‬ ‫آﺷﻧﺎ‬ ‫آن‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫و‬ ‫ﮐﻧﻧد‬ ‫ﭘﯾدا‬ ‫را‬ . ‫اﺳت‬ ‫ﮐرده‬ ‫آﺷﻧﺎ‬ ‫ﭼﮫ‬ ‫ﺑرای‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫ﮐرده‬ ‫آﺷﻧﺎ‬ ‫ھم‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫را‬ ‫آﻧﮭﺎ‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫ﭼﮫ‬ ‫و‬ ‫اﻧد‬
 • 9. ٩ ۶‫ھﻣز‬ ، ‫ت‬ ‫اﺳ‬ ‫ﻧﺎﺋﯽ‬ ‫آﺷ‬ ‫ول‬ ‫ﻣﺣﺻ‬ ‫ﮫ‬ ‫ھﻣ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻣﻌﻧ‬ ‫و‬ ‫ّه‬‫د‬‫ﺎ‬ ‫ﻣ‬ ‫و‬ ‫ﮫ‬ ‫واﻧدﯾﺷ‬ ‫وم‬ ‫ﻋﻠ‬ ‫و‬ ‫ﻼت‬ ‫ﺟﻣ‬ ‫و‬ ‫ﺑﺎت‬ ‫ﻣﺣﺎﺳ‬ ‫و‬ ‫روف‬ ‫ﺣ‬ ‫و‬ ‫داد‬ ‫اﻋ‬ ‫ـ‬ِ ‫ﺎﻧﯽ‬ ‫ﺑ‬ ‫در‬ ّ‫ﻻ‬‫ا‬ ‫دارد‬‫ﻧ‬ ‫ود‬‫وﺟ‬ ‫زی‬‫ﭼﯾ‬ ‫ﯾﭻ‬‫ھ‬ ‫ﮫ‬‫ﮐ‬ ‫اﺳت‬ ‫ھﻣﯾن‬ ‫ﺑرای‬ . ‫ﺷوﻧد‬ ‫آﺷﻧﺎ‬ ، ‫آﺷﻧﺎﺋﯽ‬ ‫اﯾن‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫روﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺷده‬ ‫آﺷﻧﺎ‬ ‫ﭼﯾزھﺎی‬ . ‫دﯾﮕر‬ ‫ﭼﯾز‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﺣداﻗل‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫آﺷﻧﺎﺋﯽ‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫راﺑطﮫ‬ ٧‫ط‬ ‫ﻓﻘ‬ ‫س‬‫ﭘ‬ ‫ـ‬»‫ﻧﺎﺋﯽ‬‫آﺷ‬«‫و‬ ‫ﮫ‬ ‫اﻧدﯾﺷ‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫وﻋﻠ‬ . ‫ت‬‫اﺳ‬ ‫آورده‬ ‫ود‬ ‫وﺟ‬ ‫ﮫ‬ ‫ﺑ‬ ‫را‬ ‫ﺎ‬‫ﭼﯾزھ‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫ود‬ ‫وﺟ‬ ‫ﮫ‬ ‫ﮐ‬ ‫ت‬ ‫اﺳ‬‫وی‬ ‫ﺳ‬ ‫ﮫ‬ ‫ﺑ‬ ‫ﺎن‬ ‫ﺟﮭ‬ »‫آﺷﻧ‬‫ﺎﺋﯽ‬«‫ھﻣﺎﻧﺎ‬ ‫ﭼﯾزھﺎ‬ ‫ھﻣﮫ‬ ‫ﻏﺎﯾت‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺣرﮐت‬ ‫در‬»‫آﺷﻧﺎﺋﯽ‬«‫ﻧﺎم‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﺷدن‬ ‫آﺷﻧﺎ‬ . ‫اﺳت‬»‫آﺷﻧﺎﺋﯽ‬. « ٨‫ﻋﻠم‬ ‫آﺧر‬ ‫و‬ ‫ل‬ّ‫او‬ ِ ‫ﻋﻠم‬ ‫ﭘس‬ ‫ـ‬»‫آﺷﻧﺎﺋﯽ‬«. ‫اﺳت‬ :‫ـﻢ‬‫ـ‬‫ﺷﺸ‬ ‫ـﺎب‬‫ـ‬‫ﺑ‬‫ﺧ‬ ‫و‬ ‫ﺎ‬‫ﭼﯾزھ‬‫و‬ ‫ﺎ‬‫ﻣﻘﯾﻣﮭ‬ ‫و‬ ‫ﺎ‬‫ھ‬ ‫ﮫ‬‫رﻓﺗ‬ ‫و‬ ‫ﺎ‬‫ﻧﺎﻣﻌﻠوﻣﮭ‬ ‫و‬ ‫ﺎ‬‫ﻣﻌﻠوﻣﮭ‬ ‫و‬ ‫ﺎ‬‫آدﻣﮭ‬ ‫و‬ ‫دا‬ ‫دﻟﮭﺎ‬ ‫و‬ ‫ھﺎ‬ ‫ﻧﯾﺎﻣده‬. ١‫اﺳت‬ ‫ﭼﯾز‬ ‫آن‬ ‫ﺧدای‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫ھر‬ ‫ـ‬‫ھر‬ .‫ﻧﺎﺑودﮐﻧﻧدۀ‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺧودش‬ ‫ﺧﺎﻟﻖ‬ ‫ﭼﯾزی‬‫اﺳت‬ ‫ﺧودش‬ ‫ﮐﻧﻧده‬ ‫ﺟﺎوﯾد‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺧودش‬. ٢. ‫ﻧﺑﺎﺷد‬ ‫و‬ ‫ﺑﺎﺷد‬ ‫ﭼﯾزھﺎ‬ ‫ﺑﺳﯾﺎر‬ ‫ﺗواﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫واﺣد‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫ھر‬ ‫ﭘس‬ . ‫ﯾﺎﺑﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫ھﺎ‬ ‫آدم‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ھﻣﺎن‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫ھر‬ ‫ـ‬ ٣‫ﺗﻧﮭ‬ . ‫ﮐﻣﺗرﻧد‬ ‫وﻧﮫ‬ ‫ﺑﯾﺷﺗر‬ ‫ﻧﮫ‬ ‫ﭼﯾزھﺎ‬ ‫ﻗﺎﻧون‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫ھﺳﺗﻧد‬ ‫ﭼﯾز‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﻣوردی‬ ‫ھر‬ ‫در‬ ‫ھم‬ ‫ھﺎ‬ ‫آدم‬ ‫ـ‬‫ﺎ‬‫ﭼﯾزھ‬ ‫ﺳﺎﯾر‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫آﻧﮭﺎ‬ ‫ﺗﻔﺎوت‬ ‫ﺎ‬ ‫را‬ ‫ود‬‫ﺧ‬ ‫دای‬‫ﺧ‬ ‫ز‬‫ﭼﯾ‬ ‫ﮏ‬‫ﯾ‬ ‫در‬ ‫ﯽ‬‫آدﻣ‬ ‫ر‬‫ھ‬ ‫و‬ ‫د‬‫ﮐﻧﻧ‬ ‫ﯽ‬‫ﻣ‬ ‫ﺗﺟو‬‫ﺟﺳ‬ ‫را‬ ‫ﺧدا‬ ‫دﯾﮕر‬ ‫ﭼﯾزھﺎی‬ ‫در‬ ‫ﺑﻠﮑﮫ‬ ‫ﻧﯾﺳﺗﻧد‬ ‫ﺧود‬ ‫ﺧدای‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫اﯾن‬ . ‫ﺷود‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ھﻣﺎن‬ ‫و‬ ‫ﯾﺎﺑد‬ ‫ﻣﯽ‬ ۴‫د‬‫واﺣ‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫ﮫ‬‫ﮐ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫آدم‬ ‫ﯾﻌﻧﯽ‬ . ‫اﺳت‬ ‫ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ‬ ‫ﺧود‬ ‫ﺧدای‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﯾﻌﻧﯽ‬ ‫ﻧﯾﺳت‬ ‫او‬ ‫ﺧدا‬ ‫آن‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺧداﺋﯽ‬ ‫آدﻣﯽ‬ ‫ھر‬ ‫ـ‬‫دو‬ ‫ود‬‫ﺷ‬ ‫ودش‬‫ﺧ‬ ‫و‬ ‫ود‬‫ﺷ‬ ‫ﯽ‬‫ﯾﮑ‬ ‫او‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﺧواھد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫اﯾن‬ ‫ﺧداﯾش‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ارﺗﺑﺎطش‬ ‫در‬ ‫وﺗﻧﮭﺎ‬ . ‫اﺳت‬ ‫ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ‬ ‫و‬ ‫ﻣﺳﺗﻘل‬ ً‫ﻼ‬‫ﮐﺎﻣ‬ ‫ﭼﯾز‬ ‫او‬ ‫ر‬‫دﯾﮕ‬ ‫ت‬‫آﻧوﻗ‬ . ‫ﺷود‬ ‫ﻣﺣو‬ ‫و‬ ‫ﮔردد‬ ‫وﺑﯾﮭوده‬ ‫ﻧﺎﭼﯾز‬ ‫و‬ ‫ﺑﮕذرد‬ ‫ﺧودش‬ ‫ﺑودن‬ ‫ﭼﯾز‬ ‫از‬ ‫اﯾﻧﮑﮫ‬ ‫ﻣﮕر‬ ‫ﺷود‬ ‫ﻧﻣﯽ‬ ‫ﻖ‬ّ‫ﻓ‬‫ﻣو‬ ‫ھرﮔز‬ ‫وﻟﯽ‬ . ‫ﺧداﺳت‬ ‫ﭼﯾز‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫دﯾﮕری‬ ‫ﭼﯾز‬ ‫ﺑﻠﮑﮫ‬ ‫ﻧﯾﺳت‬ ‫آدم‬ ۵‫ـ‬‫ﺧد‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫ھر‬‫اﺳت‬ ‫ﺧداﺋﯽ‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫ھر‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺧودش‬ ‫ای‬‫ﭼ‬ ‫ﺧود‬ ‫وﺧدا‬ .‫دارﯾم‬ ‫ﺧدا‬ ‫ﻧﮭﺎﯾت‬ ‫ﺑﯽ‬ ‫ﭘس‬ .‫اﺳت‬ ‫ﯾزی‬. ۶‫ـ‬‫دارﯾم‬ ‫ﺧداﯾﺎن‬ ‫ﭼﯾزھﺎ‬ ‫ﺗﻌداد‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﭘس‬‫و‬ ‫ھﺳﺗﻧد‬ ‫دوﺳت‬ ‫ھم‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﺧداھﺎ‬ ‫اﯾن‬ ‫و‬ .‫اﺳت‬ ‫ﭼﯾزھﺎ‬ ‫اﺳﺎس‬ ‫و‬ ‫ت‬ّ‫ﻠ‬‫ﻋ‬ ‫دوﺳﺗﯽ‬ ‫اﯾن‬. ٧‫دﯾ‬ ‫ﺎی‬‫ﭼﯾزھ‬ ‫ھﻣﮫ‬ ‫)ﻣﺛل‬ ‫ﺷود‬ ‫ﺧدا‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﺷد‬ ‫ﻖ‬ّ‫ﻓ‬‫ﻣو‬ ‫آدم‬ ‫ﻧﺎم‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫وﻗﺗﯽ‬ ‫ھر‬ ‫ـ‬‫ﯽ‬‫ﯾﮑ‬ ‫م‬‫ھ‬ ، ‫ت‬‫ﻧﮭﺎﯾ‬ ‫ﯽ‬‫ﺑ‬ ‫داﯾﺎن‬‫ﺧ‬ ‫ﺎه‬‫آﻧﮕ‬ (‫ر‬‫ﮕ‬ ‫ﺋول‬‫ﻣﺳ‬ ‫دا‬‫ﺧ‬ ‫ن‬‫واﯾ‬ . ‫اﺳت‬ ‫ﺷده‬ ‫ﺧدا‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺷده‬ ‫وﺑﯾﮭوده‬ ‫ﻧﺎﭼﯾز‬ ‫ﺧود‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫از‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫آدﻣﯽ‬ ‫ھﻣﺎن‬ ‫ﯾﮑﯽ‬ ‫آن‬ ‫و‬ . ‫ﺷوﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫و‬ ‫ﭼﯾزھﺎ‬ ‫ﺧﺎﻟﻖ‬ ‫و‬‫و‬ ‫ﭼﯾزھﺎ‬ ‫ﻧﮫ‬. ‫اﺳت‬ ‫ﻧﯾﺎﻣده‬ ‫و‬ ‫رﻓﺗﮫ‬ ‫ﭼﯾزھﺎی‬ ‫و‬ ‫ﻧﺎﻣﻌﻠوم‬ ‫و‬ ‫ﻣﻌﻠوم‬ ‫ﭼﯾزھﺎی‬
 • 10. ١٠ ٨‫دارد‬ ‫ﻧﺎم‬ ‫دل‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ھﺳت‬ ‫ھم‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫و‬ ‫ـ‬‫ﭼﯾز‬ ‫اﯾن‬ .‫ر‬‫ھ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫آدم‬ ‫ﺧدای‬ ‫ھﻣﺎن‬‫د‬‫ﻣﺎﻧ‬ ‫دل‬ ‫ط‬‫ﻓﻘ‬ ‫و‬ ‫د‬‫ﺷ‬ ‫ﺎﭼﯾز‬‫ﻧ‬ ‫آدم‬ ‫ت‬‫وﻗ‬‫دل‬ ‫آن‬ ، ‫ز‬‫ﺟ‬ ‫و‬ ‫د‬‫ﮐﻧ‬ ‫ﯽ‬‫ﻣ‬ ‫ﺧدا‬ ‫را‬ ‫ﭼﯾز‬ ‫ھﻣﮫ‬ ‫و‬ ‫ﮐﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﭼﯾز‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫و‬ ‫ﭼﯾز‬ ‫ھﻣﮫ‬ ‫و‬ ‫ﮐﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﯾﮑﯽ‬ ‫را‬ ‫ﭼﯾزھﺎ‬ ‫ﺧداﯾﺎن‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﯾﮑﺗﺎﺳت‬ ‫و‬ ‫اﺣد‬ ‫ﺧدای‬ . ‫ﻣﺎﻧد‬ ‫ﻧﻣﯽ‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫ﺧدا‬ ٩‫ﭼﯾ‬ ‫ھر‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺟﺳﺗﺟو‬ ‫اﯾن‬ ‫در‬ ‫ﻓﻘط‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺧوﯾش‬ ‫ﺧدای‬ ‫ﺟﺳﺗﺟوی‬ ‫در‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫ھر‬ ‫ﭘس‬ ‫ـ‬‫ھ‬ ‫زی‬‫ود‬‫ﻣﯾﺷ‬ ‫و‬‫ﻧ‬ ‫ﮫ‬‫ﺑ‬ ‫و‬‫ﻧ‬ ‫و‬ ‫ت‬‫ﺳ‬ ‫ﻣﯾ‬ ‫ﭼﯾزھﺎ‬ ‫و‬‫داﯾ‬‫ﺧ‬ ‫ﺎ‬‫ﺗ‬ ‫د‬‫ﯾﺎﺑ‬ ‫ﯽ‬‫ﻣ‬ ‫ﺎط‬‫ارﺗﺑ‬ ‫ﺎ‬‫ﭼﯾزھ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫و‬ ‫ﺷود‬‫ﻣﯾ‬ ‫ﺄﯾوس‬‫ﻣ‬ ‫ر‬‫آﺧ‬ ‫ت‬‫دﺳ‬ ‫ﯽ‬‫وﻟ‬ ‫د‬‫ﺑﯾﺎﺑ‬ ‫را‬ ‫ش‬‫ﮔرﯾ‬ ‫در‬ ‫ر‬‫ﺳ‬ ‫و‬ ‫ود‬‫ﺷ‬‫ود‬‫ﺧ‬ ‫ﺎن‬‫ﺑ‬ ‫ﻣﯾ‬. ‫ﺷود‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺧدا‬ ‫و‬ ‫ﺷده‬ ‫رھﺎ‬ ‫ﭼﯾز‬ ‫ﻋﺎﻟم‬ ‫از‬ ‫آﻧﮕﺎه‬ ‫و‬ ‫ﯾﺎﺑد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫را‬ ‫ﺧداﯾش‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﯾﻧﺟﺎﺳت‬ ‫و‬ ‫ﮑﻧد‬ : ‫ھﻔﺘﻢ‬ ‫ﺑﺎب‬‫ﺧدا‬ ‫و‬ ‫ھﺎ‬ ‫ﻣرزی‬ ‫ﺑﯽ‬ ‫و‬ ‫ﻣرز‬ ‫و‬ ‫روﺷﻧﯽ‬ ، ‫ﺗﺎرﯾﮑﯽ‬. ١‫روﺷن‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺗﺎرﯾﮏ‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫ھر‬ ‫ـ‬. ‫دارد‬ ‫ﻗرار‬ ‫روﺷﻧﺎﺋﯽ‬ ‫و‬ ‫ﺗﺎرﯾﮑﯽ‬ ‫ﺑﯾن‬ ‫ﻣرز‬ ‫در‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫و‬ ٢. ‫ﺷوﻧد‬ ‫ﺗﺎرﯾﮏ‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫روﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫روﺷن‬ ‫ﭼﯾزھﺎی‬ ‫و‬ ‫ﺷوﻧد‬ ‫روﺷن‬ ‫ﺧواھﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺗﺎرﯾﮏ‬ ‫ﭼﯾزھﺎی‬ ‫ـ‬ ٣. ‫ﻧﺑودن‬ ‫و‬ ‫ﭼﯾزھﺎﺳت‬ ‫آن‬ ‫ردن‬ُ‫ﻣ‬ ‫ﭼﯾزھﺎ‬ ‫روﺷﻧﺎﺋﯽ‬ ‫و‬ ‫ﺗﺎرﯾﮑﯽ‬ ‫ﺑﯾن‬ ‫ﻣرز‬ ‫ـ‬ ۴‫ﺗﺎ‬ ‫دو‬ ‫ﻧﯾز‬ ‫روﺷﻧﺎﺋﯽ‬ ‫و‬ ‫ﺗﺎرﯾﮑﯽ‬ ‫و‬ ‫ـ‬‫ﭼﯾز‬‫اﺳت‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫ﺧود‬ ‫ھم‬ ‫ﻣرز‬ ‫و‬ ‫ھﺳﺗﻧد‬‫و‬ ‫ن‬‫روﺷ‬ ‫ﮫ‬‫ﻧ‬ ‫و‬ ‫ت‬‫اﺳ‬ ‫ﺗﺎرﯾﮏ‬ ‫ﻧﮫ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫و‬ . ‫ﻧﮫ‬‫ﺧداﺳت‬ ،‫اﺳت‬ ‫ﻣرز‬‫اﺳت‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫ﺧدا‬ ‫و‬ .‫ﮐ‬‫اﺳت‬ ‫ﭼﯾز‬ ‫ﺳﮫ‬ ‫اﯾن‬ ‫ﻣوﺟﺑﺎت‬ ‫ﮫ‬. ‫ﻣرز‬ ‫و‬ ‫روﺷﻧﺎﺋﯽ‬ ‫و‬ ‫ﺗﺎرﯾﮑﯽ‬ : ۵‫ﺎی‬‫ﭼﯾزھ‬ ‫و‬ ‫ﺎرﯾﮑﯽ‬‫ﺗ‬ ‫و‬ ‫ﻧﺎﺋﯽ‬‫روﺷ‬ ‫رز‬‫ﻣ‬ ‫ر‬‫ﺳ‬ ‫ر‬‫ﺑ‬ ‫ﺎه‬‫ﮔ‬ ‫و‬ ‫ﻧﺎﺋﯽ‬‫روﺷ‬ ‫در‬ ‫ﺎه‬‫ﮔ‬ ‫و‬ ‫ﺗﻧد‬‫ھﺳ‬ ‫ﺎرﯾﮑﯽ‬‫ﺗ‬ ‫در‬ ‫ﺎه‬‫ﮔ‬ ‫ﮏ‬‫ﺗﺎرﯾ‬ ‫ﭼﯾزھﺎی‬ ‫ﭘس‬ ‫ـ‬ ‫ھم‬ ‫روﺷن‬‫ﺗﺎرﯾﮑﯽ‬ ‫ﻣرز‬ ‫و‬ . ‫ﻣرز‬ ‫ﺳر‬ ‫ﺑر‬ ‫ﮔﺎه‬ ‫و‬ ‫روﺷﻧﺎﺋﯽ‬ ‫در‬ ‫ﮔﺎه‬ ‫و‬ ‫ﺗﺎرﯾﮑﯽ‬ ‫در‬ ‫ﮔﺎه‬‫در‬ ‫ﺎه‬‫ﮔ‬ ‫و‬ ‫ﺎرﯾﮑﯽ‬‫ﺗ‬ ‫در‬ ‫ﮔﺎه‬ ‫ھم‬ ‫روﺷﻧﺎﺋﯽ‬ ‫و‬ . ‫دارد‬ ‫ﻗرار‬ ‫ﻣرز‬ ‫در‬ ‫ﮔﺎه‬ ‫و‬ ‫روﺷﻧﺎﺋﯽ‬ ۶. ‫ھﻣﯾﻧطور‬ ‫ھم‬ ‫روﺷﻧﺎﺋﯽ‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫واﻗﻊ‬ ‫ﻣرز‬ ‫در‬ ‫ﮔﺎه‬ ‫و‬ ‫روﺷﻧﺎﺋﯽ‬ ‫در‬ ‫ﮔﺎه‬ ‫و‬ ‫ﺗﺎرﯾﮑﯽ‬ ‫در‬ ‫ﮔﺎه‬ ‫ﺗﺎرﯾﮑﯽ‬ ‫ـ‬ ٧‫رو‬ ‫در‬ ‫ﮔﺎه‬ ‫و‬ ‫ﺗﺎرﯾﮑﯽ‬ ‫در‬ ‫ﮔﺎه‬ ‫ھم‬ ‫ﺧدا‬ ‫ـ‬‫ﻧﮫ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫دارد‬ ‫ﻗرار‬ ‫ﺧود‬ ‫ﺧداﺋﯽ‬ ‫در‬ ‫ﻓﻘط‬ ‫ھم‬ ‫ﮔﺎه‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫واﻗﻊ‬ ‫ﻣرز‬ ‫ﺳر‬ ‫ﺑر‬ ‫ﮔﺎه‬ ‫و‬ ‫ﺷﻧﺎﺋﯽ‬ . ‫اﺳت‬ ‫ﻣرزی‬ ‫ﻧﮫ‬ ‫و‬ ‫روﺷن‬ ‫ﻧﮫ‬ ‫و‬ ‫ﺗﺎرﯾﮏ‬ ٨‫راغ‬ ‫ﺳ‬ ‫در‬ ‫واره‬ ‫ھﻣ‬ ‫ﯽ‬ ‫وﻟ‬ ‫رود‬ ‫ﯽ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﭼﯾزھ‬ ‫راغ‬ ‫ﺳ‬ ‫ﮫ‬ ‫ﺑ‬ ‫رزی‬ ‫ﻣ‬ ‫ت‬ ‫ﺣﺎﻟ‬ ‫در‬ ‫ﺎه‬ ‫ﮔ‬ ‫و‬ ‫ﻧﺎﺋﯽ‬ ‫روﺷ‬ ‫در‬ ‫ﺎه‬ ‫ﮔ‬ ‫و‬ ‫ﺎرﯾﮑﯽ‬ ‫ﺗ‬ ‫در‬ ‫ﺎه‬ ‫ﮔ‬ ‫دا‬ ‫ﺧ‬ ‫ـ‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫ﭼﯾز‬ ‫آن‬ ‫ﺧود‬ ‫ﮔﺎه‬ ‫و‬ ‫ھﺳت‬ ‫ھم‬ ‫ﭼﯾزھﺎ‬ ‫ھﻣﮫ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫و‬ ‫ﭼﯾزھﺎﺳت‬. ‫اﺳت‬ ‫ﺑﯾﮭوده‬ ‫و‬ ‫ﻧﺎﭼﯾز‬ ‫ﮔﺎه‬ ٩‫ﮏ‬‫ﯾ‬ ‫ط‬‫ﻓﻘ‬ ‫ﺎن‬‫ﺟﮭ‬ ّ‫ل‬‫ﮐ‬ ‫ﺎه‬‫آﻧﮕ‬ ‫د‬‫ﺷ‬ ‫دا‬‫ﺧ‬ ‫ز‬‫ﭼﯾ‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫د‬‫ﺷ‬ ‫ز‬‫ﭼﯾ‬ ‫ھﻣﺎن‬ ‫ھم‬ ‫ﺧدا‬ ‫و‬ ‫ﺷد‬ ‫واﻗﻊ‬ ‫روﺷﻧﺎﺋﯽ‬ ‫در‬ ‫روﺷن‬ ‫ﭼﯾز‬ ‫ھﻧﮕﺎﻣﯾﮑﮫ‬ ‫ـ‬ . ‫اﺳت‬ ‫واﺣد‬ ‫ﭼﯾز‬
 • 11. ١١ ‫ھﺸﺘﻢ‬ ‫ﺑﺎب‬:‫ﯽ‬‫ﺑ‬ ‫و‬ .‫ت‬ّ‫ﺑ‬‫ﻣﺣ‬ ‫و‬ .‫ﮏ‬‫ﯾ‬ ‫ﻔرھﺎ،و‬‫ﺻ‬ ،‫ﺎ‬‫ھ‬ ‫ﺳﺟده‬ ،‫ﺗﻘﺻﯾرھﺎ‬ ،‫ﺗدﺑﯾرھﺎ‬ ،‫ﺗﺻوﯾرھﺎ‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﻧﮭﺎﯾت‬. ١) ‫ﻋدد‬ ‫ﮔﺎه‬ ‫ھر‬ ‫ـ‬١(‫ﺳﻣ‬ ‫طرف‬ ‫دو‬ ‫از‬‫ﺎﺋﯽ‬‫ﻓﺿ‬ ‫ھﻧدﺳﯽ‬ ‫ﺟﮭﺎت‬ ‫ھﻣﮥ‬ ‫و‬ ‫وﻋﻘب‬ ‫ﺟﻠو‬ ‫و‬ ‫ﺟﻧوب‬ ‫و‬ ‫ﺷﻣﺎل‬ ‫و‬ ‫ﭼپ‬ ‫ﺳﻣت‬ ‫و‬ ‫راﺳت‬ ‫ت‬ ‫ﯾﺎﻓﺗ‬ ‫ﺗوﺳﻌﮫ‬ ‫ﻧﮭﺎﯾت‬ ‫ﺑﯽ‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫اش‬‫ﮫ‬. ‫ﻧﺎﻣﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻧﮭﺎﯾت‬ ‫ﺑﯽ‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﻋددی‬ ‫و‬ ‫ﺷود‬ ‫ﻣﯽ‬ ٢‫ذرۀ‬ ‫و‬ ‫ر‬‫ﺑﺷ‬ ‫ر‬‫ھ‬ ... ‫و‬ ‫ت‬‫ﻟطﺎﻓ‬ ‫و‬ ‫رﻋت‬‫ﺳ‬ ‫و‬ ‫ّت‬‫د‬‫ﺷ‬ ‫ﻣﯾزان‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫و‬ ‫طرف‬ ‫ھر‬ ‫از‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﻋدد‬ ‫ﺗوﺳﻌﮥ‬ ِ ‫زﻣﺎﻧﯽ‬ ‫و‬ ‫ﻣﮑﺎﻧﯽ‬ ‫ﻣﺳﯾر‬ ‫در‬ ‫ـ‬ ‫وﺟود‬ ‫از‬ ‫ﯾﺎﺑﻧدۀ‬ ‫ﺗوﺳﻌﮫ‬. ‫اﺳت‬ ‫ﺷدن‬ ‫ﺧﻠﻖ‬ ‫ﺣﺎل‬ ‫در‬ ‫ﺟﮭﺎن‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﻋدد‬ ٣‫و‬ ‫ﮓ‬‫رﻧ‬ ‫و‬ ‫ﻟطﺎﻓت‬ ‫ﺗﻐﯾﯾر‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ّت‬‫د‬‫ﺷ‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ﺳرﻋت‬ ‫ﺗﻐﯾﯾر‬ ‫ﮔﺎه‬ ‫و‬ ‫اﻧدﯾﺷد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺧود‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﮫ‬ّ‫ﯾ‬‫ﻟ‬ّ‫او‬ ِ ‫ﯾﮏ‬ ‫آن‬ ‫ھﻣواره‬ ‫ﺗوﺳﻌﮫ‬ ‫اﯾن‬ ‫ﻣﺳﯾر‬ ‫در‬ ‫ـ‬ ‫و‬ ‫ﺎ‬‫ھ‬ ‫ﺟده‬‫ﺳ‬ ‫و‬ ‫ﯾرھﺎ‬‫ﺗﻘﺻ‬ ‫و‬ ‫دﺑﯾرھﺎ‬‫ﺗ‬ ‫و‬ ‫وﯾرھﺎ‬‫ﺗﺻ‬ ‫ﮫ‬‫ﮐ‬ ‫ت‬‫اﺳ‬ ‫ﮫ‬‫اﯾﻧﮕوﻧ‬ ‫و‬ ‫د‬‫اﻓزاﯾ‬ ‫ﯽ‬‫ﻣ‬ ‫ت‬‫ھﺳ‬ ‫ﮫ‬‫ﮐ‬ ‫ﮫ‬‫آﻧﭼ‬ ‫ر‬‫ﺑ‬ ‫ﺎه‬‫ﮔ‬ ‫و‬ ‫دھد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺣﺎﻟت‬ ‫ﻋﺑﺎ‬ ‫و‬ ‫ﺷﮑرھﺎ‬ّ‫ﺣ‬‫ﻣ‬ ‫و‬ ‫ھﺎ‬ ‫دت‬‫آﯾﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺑوﺟود‬ ‫ھﺎ‬ ‫ﺑت‬‫ﺟﻧ‬ ‫ﺎه‬‫ﮔ‬ ‫رد‬‫ﮔﯾ‬ ‫ﯽ‬‫ﻣ‬ ‫اوج‬ ‫ﯽ‬‫ﺗ‬ّ‫ﯾ‬‫اﻣﻧ‬ ‫داﺑﯾر‬‫ﺗ‬ ‫ﺎه‬‫ﮔ‬ ‫ﮫ‬‫ﮐ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻣﺳﯾر‬ ‫اﯾن‬ ‫در‬ ‫و‬ .‫و‬ ‫ﮓ‬ ‫ﻣﯾ‬ ‫زﻟزﻟﮫ‬ ‫ﮔﺎه‬ ‫ﻣﯾﺷود‬ ‫ﺻﻠﺢ‬ ‫ﮔﺎه‬‫ﺑ‬ ‫ﮔﺎه‬ ‫و‬ ‫طوﻓﺎن‬ ‫ﮔﺎه‬ ‫ﺷود‬‫ﮫ‬‫ود‬‫ﺷ‬ ‫ﯽ‬‫ﻣ‬ ‫ﯽ‬‫ﻣﺗﻼﺷ‬ ‫ای‬ ‫ره‬‫ﮐ‬ ‫ﻧﺎﮔﺎه‬‫دم‬‫ﻣﻧﮭ‬ ‫ل‬‫ﮐ‬ ‫ﮫ‬‫ﺑ‬ ‫ﺗﯽ‬‫ھﺳ‬ ‫ﺎﻟم‬‫ﻋ‬ ‫ﺎه‬‫ﮔ‬ ‫و‬ ‫ﻣﯾ‬. ‫ﮕردد‬ ۴‫اﯾﻧﺎن‬ ‫ﻣواﻓﻘﻧد‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﺗوﺳﻌﮥ‬ ‫اﯾن‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ھﺎ‬ ‫آدم‬ ‫از‬ ‫ﺑرﺧﯽ‬ ‫ـ‬‫ت‬‫اﺳ‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫ﺳﮫ‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫و‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫دو‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫ﯾﮑﯽ‬ ‫ای‬ ‫دوره‬ ‫ھر‬ ‫در‬ ‫ﺗﻌدادﺷﺎن‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﻋﺎﺷﻘﻧد‬ ‫زﺣﻣت‬ ‫و‬ ‫ﮐﺷﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫زﺟر‬ ‫و‬ ‫ﻓﺎﺳﻘﻧد‬ ‫اﯾﻧﮭﺎ‬ ‫و‬ ‫ﻣﺧﺎﻟﻔﻧد‬ ‫ھﻣﮫ‬ ‫ﻣﺎﺑﻘﯽ‬ ‫و‬‫ﮫ‬‫ﺑ‬ ‫ﮏ‬‫ﯾ‬ ‫و‬ ‫د‬‫ﺑرﻧ‬ ‫ﯽ‬‫ﻧﻣ‬ ‫ﯾش‬‫ﭘ‬ ‫از‬ ‫ﺎری‬‫ﮐ‬ ‫ﯽ‬‫وﻟ‬ ‫ﻧد‬‫ﮐﺷ‬ ‫ﯽ‬‫ﻣ‬ ‫ﺎد‬‫زﯾ‬ . ‫اﺳت‬ ‫ﻣﺷﻐول‬ ‫ﺧود‬ ‫ﮐﺎر‬ ۵‫ﮏ‬‫ﯾ‬ ‫و‬ ‫ﮔﯾرد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻗرار‬ ‫ﻣﻘﺎﺑﻠش‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫ﺷده‬ ‫ﺟدا‬ ‫او‬ ‫از‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫وﺟود‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫ﻗطﻌﮫ‬ ‫ﮔﺎه‬ ‫و‬ ‫ـ‬‫ﺎ‬‫ﯾ‬‫ده‬‫ر‬‫ﺑراﺑ‬ ‫ﺎرد‬‫ﻣﯾﻠﯾ‬ ‫زار‬‫ھ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ ‫د‬‫ﺻ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ ‫ﻣﯾ‬. ‫ﮐﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ارزش‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫و‬ ‫ﺑرد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺑﺎﻻ‬ ‫را‬ ‫ﺧود‬ ‫ھم‬ ‫و‬ ‫را‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ھم‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫روﺑروی‬ ‫ﮔرﻓﺗن‬ ‫ﻗرار‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺻﻔر‬ ‫ﻗطﻌﮫ‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫ﮑﻧد‬ ۶‫ﺎن‬‫ھﻣ‬ ‫ﮏ‬‫ﯾ‬ ‫واره‬‫ھﻣ‬ ‫ﯽ‬‫وﻟ‬ ‫د‬‫ﺑﺎﺷ‬ ‫ﮫ‬‫ﮐ‬ ‫دی‬‫ﻌ‬ُ‫ﺑ‬ ‫ر‬‫ھ‬ ‫در‬ ‫ﺳرﻋﺗﯽ‬ ‫و‬ ‫ّت‬‫د‬‫ﺷ‬ ‫ھر‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﺗوﺳﻌﮫ‬ ‫اﯾن‬ ‫و‬ ‫ﮐﻧد‬ ‫ﭘﯾدا‬ ‫ﺗوﺳﻌﮫ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﭼﮫ‬ ‫ھر‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ـ‬ ‫د‬ ‫را‬ ‫ﺧود‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﻧﻣﺎی‬. ‫زﻣﺎﻧﯽ‬ ‫ھر‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫آن‬ ‫ﯾﺎﻓﺗﮫ‬ ‫ﺗوﺳﻌﮫ‬ ‫ﺣﺎل‬ ‫در‬ ‫ﯽ‬ّ‫ﺗ‬‫ﺣ‬ ‫ارد‬ ٧‫ﻗطﻌ‬ ‫آن‬ ‫ـ‬‫ﻣﯾ‬ ‫رار‬‫ﻗ‬ ‫ﮏ‬ ‫ﯾ‬ ‫روی‬‫روﺑ‬ ‫در‬ ‫ﮫ‬ ‫ﮐ‬ ‫ﻔری‬‫ﺻ‬ ‫ﺎت‬‫ود‬‫وﺟ‬ ‫از‬ ‫ﯽ‬ ّ‫ﺻ‬‫ﺧﺎ‬ ‫ش‬‫ﺑﺧ‬ ‫د‬ ‫ﮕﯾرﻧ‬‫رون‬ ‫ﺑ‬ ‫ﮫ‬ ‫ﺑ‬ ‫ﮏ‬ ‫ﯾ‬ ‫دل‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫ﺗﻧد‬‫ھﺳ‬ ‫ﮏ‬ ‫ﯾ‬ ‫ﻣﯾ‬. ‫اﺳت‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ت‬ّ‫ﺑ‬‫ﻣﺣ‬ ‫ﺣﺎﺻل‬ ‫و‬ ‫ﺟﮭﻧد‬ ٨‫ﭘﺎﯾﯾ‬ ‫و‬ ‫ﺑﺎﻻ‬ ‫طرف‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺻﻔرھﺎ‬ ‫اﯾن‬ ‫از‬ ‫ﺑرﺧﯽ‬ ‫ﮔﺎه‬ ‫ـ‬‫ﻣﯾ‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺗﺑدﯾل‬ ‫و‬ ‫ﮐﻧﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺣرﮐت‬ ‫ن‬‫اﯾن‬ ‫و‬ ‫ﺷوﻧد‬‫ﺣﺎﻟ‬ ‫در‬‫ﯽ‬‫د‬‫اﻓﺗ‬ ‫ﯽ‬‫ﻣ‬ ‫ﻔﺎق‬ّ‫ﺗ‬‫ا‬ ‫ﺗد‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ل‬ّ‫او‬ ‫ﯾﮑﯽ‬ ‫آن‬ ‫ﮐﮫ‬‫ر‬‫را‬ ‫دﯾم‬‫ﻗ‬ ‫ﯾﺎﻓﺗﮫ‬ ‫ﺗوﺳﻌﮫ‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﺟﺎی‬ ‫و‬ ‫ﮐﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺷروع‬ ‫ﺟدﯾد‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫و‬ ‫دھد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺟدﯾد‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫را‬ ‫ﺧود‬ ‫ﺟﺎی‬ ‫ﯾﺞ‬ . ‫ﮐﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ر‬ُ‫ﭘ‬ ‫اﯾن‬ ‫ﮔﺎه‬ ‫و‬‫ﯾﮏ‬‫ﻣﯾ‬ ‫ﻣﺗﺻﺎﻋد‬ ‫ﺧود‬ ‫از‬ ‫ﺻﻔری‬ ‫ﻗطﻌﺎت‬ ‫ﺑﺎز‬‫ﭼﻧدﯾن‬ ‫واﺣد‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫ﮔﺎه‬ ‫و‬ ‫ﮑﻧد‬‫ﮏ‬‫ﯾ‬ ‫ت‬‫ﻧﮭﺎﯾ‬ ‫ﯽ‬‫ﺑ‬ ‫و‬ ‫د‬‫آﯾ‬ ‫ﯽ‬‫ﻣ‬ ‫ل‬‫ﺣﺎﺻ‬ ‫ﮏ‬‫ﯾ‬ ‫ﻣﯾ‬. ‫ﺷود‬
 • 12. ١٢ ٩‫ﻋد‬ ‫ـ‬)‫ﯾﮏ‬ ‫ﻓﻘط‬ ‫ﺣﻘﯾﻘﯽ‬ ‫د‬١‫اﻋداد‬ ‫ﻣﺎﺑﻘﯽ‬ ‫اﺳت‬ (٢‫و‬٣‫و‬ ‫و‬۴‫و‬۵٠‫و‬١٠٠٠‫و‬ ‫د‬‫ﮐﺎذﺑﻧ‬ ‫و‬ ‫ﻧوﻋﯽ‬‫ﻣﺻ‬ ‫داد‬‫اﻋ‬ ‫ﮫ‬‫ھﻣ‬ ‫ﺎﺑﻘﯽ‬‫ﻣ‬ ‫و‬ . ‫ﺑﺎﺷﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ھﺎ‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫اﯾن‬ ‫ﺷﻣﺎرش‬ ‫ﺣﺎﺻل‬ ‫ﺑﻠﮑﮫ‬ ‫ﻧﯾﺳﺗﻧد‬ ‫واﻗﻌﯽ‬ ١٠‫ﺗﺎ‬ ‫دو‬ ‫ﺣداﻗل‬ ‫ھﻣواره‬ ‫وﻟﯽ‬ ‫ـ‬١. ‫ھم‬ ‫روی‬ ‫در‬ ‫رو‬ ‫دارد‬ ‫وﺟود‬ ‫ﻧﮫﻢ‬ ‫ﺑﺎب‬:‫اﺟﺳﺎم‬ ،‫ھﺎ‬ ‫ﻏول‬ ‫و‬ ‫ﯽ‬ّ‫ﻠ‬‫ﮐ‬ ِ‫ت‬‫ﻣوﺟودا‬‫ﮔﯾﺎھ‬ ،‫ﺎت‬‫ﺣﯾواﻧ‬ ،‫ﺎن‬‫رات‬‫ﮐ‬ ،‫ﺎ‬‫درﯾﺎھ‬ ،‫ﺎ‬‫ﮐوھﮭ‬ ،، ‫ﮐﮭﮑﺷﺎ‬‫ات‬ّ‫ذر‬ ‫و‬ ‫ھﺎ‬ ‫آدم‬ ،‫ﻧﮭﺎ‬. ١‫د‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫ھر‬ ‫ـ‬‫و‬‫و‬ . ‫ﺎﻣرﺋﯽ‬‫ﻧ‬ ‫ﯽ‬‫ﯾﮑ‬ ‫و‬ ‫ﻣرﺋﯽ‬ ‫ﯾﮑﯽ‬ ‫دارد‬ ‫ﺣﺎﻟت‬ ‫دو‬ ‫وﺟودی‬ ‫ھر‬ ‫و‬ . ‫ﯽ‬ّ‫ﻠ‬‫ﮐ‬ ‫وﺟود‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫و‬ ‫ای‬ ‫ه‬ّ‫ذر‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫دارد‬ ‫وﺟود‬ . ‫ﻣؤﻧث‬ ‫و‬ ‫ّر‬‫ﮐ‬‫ﻣذ‬ : ‫ﺳﺎزد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫آﺷﮑﺎر‬ ‫را‬ ‫ﺗﺟرﺑﮫ‬ ‫دو‬ ‫ﺑﺎز‬ ‫ﺣﺎﻟﺗﯽ‬ ‫ھر‬ ٢‫ﻏول‬ ، ‫ﻧﺎﻣرﺋﯽ‬ ‫ات‬ّ‫ذر‬ ‫و‬ ‫دارﯾم‬ ‫ﻣرﺋﯽ‬ ‫ات‬ّ‫ذر‬ ‫ﭘس‬ ‫ـ‬‫ھ‬‫ﺎ‬‫ی‬‫و‬ ‫ﯽ‬‫ﻣرﺋ‬ ‫ﺎی‬‫ھ‬ ‫وﻣؤﻧث‬ ‫ھﺎ‬ ‫ّر‬‫ﮐ‬‫ﻣذ‬ ، ‫ﻧﺎﻣرﺋﯽ‬ ‫و‬ ‫ﻣرﺋﯽ‬ ( ‫ﯽ‬ّ‫ﻠ‬‫ﮐ‬ ‫)وﺟودھﺎی‬ ‫و‬ ‫ﻧﺎﻣرﺋﯽ‬‫و‬ ‫ﻣذﮐر‬‫ﯽ‬ّ‫ﻠ‬‫ﮐ‬ ‫و‬ ‫ای‬ ‫ه‬ّ‫ذر‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﻣؤﻧث‬. ‫وﻣؤﻧث‬ ‫ّر‬‫ﮐ‬‫ﻣذ‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﮐل‬ ، ‫وﻣؤﻧث‬ ‫ّر‬‫ﮐ‬‫ﻣذ‬ ‫ات‬ّ‫ذر‬ ، ٣‫ای‬ ‫ه‬ّ‫ذر‬ ‫ﺑر‬ ‫ﻋﻼوه‬ ‫وﺟودی‬ ‫ھر‬ ‫ﺑﺎز‬ ‫و‬ ‫ـ‬‫ﯾﺎ‬‫ت‬‫ﺗﺎاﺳ‬ ‫دو‬ ‫ﺎز‬‫ﺑ‬ ، ‫ودﻧش‬‫ﺑ‬ ‫ث‬‫ﻣؤﻧ‬ ‫و‬ ‫ّر‬‫ﮐ‬‫ذ‬‫ﻣ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ ‫و‬ ‫ﺎﻣرﺋﯽ‬‫ﻧ‬ ‫و‬ ‫ﯽ‬‫ﻣرﺋ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ ‫و‬ ‫ودن‬‫ﺑ‬ ‫ﯽ‬ّ‫ﻠ‬‫ﮐ‬ ‫د‬ ‫ﯾﻌﻧﯽ‬‫از‬ ‫و‬ ‫ت‬‫ھﺳ‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫دو‬ ‫ﻣؤﻧث‬ ‫ﻣرﺋﯽ‬ ‫ای‬ ‫ه‬ّ‫ذر‬ ‫وﺟود‬ ‫ھر‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫ھﺳت‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫دو‬ ‫ّر‬‫ﮐ‬‫ﻣذ‬ ‫ﻣرﺋﯽ‬ ‫ای‬ ‫ه‬ّ‫ذر‬ ‫وﺟود‬ ‫ھر‬ ‫ﯾﻌﻧﯽ‬ . ‫اﺳت‬ ‫ﻗﻠو‬ ‫و‬ ‫اﻟ‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫دو‬ ‫وﻣؤﻧث‬ ‫ّر‬‫ﮐ‬‫ﻣذ‬ ‫ﻧﺎﻣرﺋﯽ‬ ِ ‫ای‬ ‫ه‬ّ‫ذر‬ ‫وﺟود‬ ‫ھر‬‫ﯽ‬. ‫آﺧر‬ ۴‫در‬ ‫ﮫ‬‫ھﻣ‬ ‫اش‬ ‫وﺋﯽ‬‫ﻗﻠ‬ ‫دو‬ ‫و‬ ‫ث‬‫ﻣؤﻧ‬ ‫و‬ ‫ّر‬‫ﮐ‬‫ذ‬‫ﻣ‬ ‫و‬ ‫ﺎﻣرﺋﯽ‬‫ﻧ‬ ‫و‬ ‫ﻣرﺋﯽ‬ ‫و‬ ‫ﯽ‬ّ‫ﻠ‬‫ﮐ‬ ‫و‬ ‫ای‬ ‫ه‬ّ‫ذر‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ھﺳﺗﻧد‬ ‫ھﺎﯾﯽ‬ ‫وﺟود‬ ‫ﮔﺎه‬ ‫و‬ ‫ـ‬‫ود‬‫وﺟ‬ ‫ﮏ‬‫ﯾ‬ ‫و‬ ‫د‬‫واﺣ‬ ‫ری‬‫اﻣ‬ ‫ود‬‫ﺧ‬ ‫ﯽ‬‫وﻟ‬ ‫دارد‬ ‫را‬ ‫ﮫ‬‫دوﮔﺎﻧ‬ ‫ﺎت‬ّ‫ﯾ‬‫ﺗﺟرﺑ‬ ‫و‬ ‫ﺎﻻت‬‫ﺣ‬ ‫و‬ ‫ﺎ‬‫ھ‬ ‫ود‬‫وﺟ‬ ‫ن‬‫اﯾ‬ ‫ﮫ‬‫ھﻣ‬ ‫ﮫ‬‫ﭼ‬ ‫ﮔر‬ ‫وﺟود‬ ‫اﯾن‬ . ‫اﺳت‬ ‫ﯾﮑﯽ‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ . ‫وﻣؤﻧث‬ ‫ّر‬‫ﮐ‬‫ﻣذ‬ ‫و‬ ‫ﻧﺎﻣرﺋﯽ‬ ‫و‬ ‫ﻣرﺋﯽ‬ ، ‫ﯽ‬ّ‫ﻠ‬‫وﮐ‬ ‫ای‬ ‫ه‬ّ‫ذر‬ : ‫ﺗﺎﺳت‬ ‫دو‬ ‫واﺣد‬ ‫ﻣوﺟود‬ ‫اﯾن‬ ‫ﺑﺎز‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫واﺣد‬ ‫ﻣوﺟودی‬ ۵‫ﭼﯾزھﺎ‬ ‫ﮫ‬‫ھﻣ‬ ‫از‬ ِّ‫ﺎص‬‫ﺧ‬ ‫ﺟﻣﻊ‬ ‫وﺟودش‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ھﺳت‬ ‫ﻣوﺟودی‬ ‫ﮔﺎه‬ ‫و‬ ‫ـ‬‫و‬ ‫ﺎﻣرﺋﯽ‬‫وﻧ‬ ‫ﯽ‬‫ﻣرﺋ‬ ‫و‬ ‫ﯽ‬ّ‫ﻠ‬‫ﮐ‬ ‫و‬ ‫ای‬ ‫ه‬ّ‫ذر‬ ‫ﺎی‬‫ﭼﯾزھ‬ ‫ﮥ‬‫ھﻣ‬ ‫ت‬‫ﺳ‬ ‫ﻣذﮐ‬‫ر‬ّ‫ذر‬ ‫و‬ ‫ﮐرات‬ ‫و‬ ‫ھﺎ‬ ‫آدم‬ ‫و‬ ‫ﺣﯾواﻧﺎت‬ ‫و‬ ‫ﮔﯾﺎھﺎن‬ ‫و‬ ‫اﺟﺳﺎم‬ ِ ‫ﻣؤﻧث‬ ‫و‬‫ا‬‫و‬ . ‫ت‬‫اﺳ‬ ‫ﻣوﺟودات‬ ‫ﺣﺎﻻت‬ ‫ھﻣﮫ‬ ‫ﺟﻣﯾﻊ‬ ‫ﺟﺎﻣﻊ‬ ‫ﯾﻌﻧﯽ‬ . ‫ت‬ ‫ﻧﺎﻣرﺋﯽ‬ ‫و‬ ‫ﻣرﺋﯽ‬ ، ‫ﯽ‬ّ‫ﻠ‬‫ﮐ‬ ‫و‬ ‫ای‬ ‫ه‬ّ‫ذر‬ : ‫ﺗﺎﺳت‬ ‫دو‬ ‫ﻣوﺟود‬ ‫اﯾن‬ ‫ﺑﺎز‬. ‫وﻣؤﻧث‬ ‫ّر‬‫ﮐ‬‫ﻣذ‬ ، ۶‫ھﻣﮫ‬ ‫ﺷﺎﻣل‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫دارد‬ ‫وﺟود‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫و‬ ‫ـ‬‫ﺷﻣﺎرۀ‬ ‫ﻣوﺟود‬ ‫ﺷراﯾط‬۵‫واﺣ‬ ‫ﮏ‬‫ﯾ‬ ‫و‬ ‫دارد‬‫ﻧ‬ ‫ﺎﺋﯽ‬‫دوﺗ‬ ‫ت‬‫ﺣﺎﻟ‬ ‫ر‬‫دﯾﮕ‬ ‫ﯽ‬‫وﻟ‬ ‫ﺑﺎﺷد‬ ‫ﻣﯽ‬‫و‬ ‫د‬ . ‫ﺷود‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﮔرﻓﺗﮫ‬ ‫ﻧﺎدﯾده‬ ‫وﺟودش‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﯾﮕﺎﻧﮫ‬ ‫آﻧﻘدر‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫ﯾﮑﯽ‬ ً‫ﺎ‬‫ﻣطﻠﻘ‬ ٧‫ﮫ‬‫ﻧ‬ ‫و‬ ‫ﺎﻣرﺋﯽ‬‫ﻧ‬ ‫و‬ ‫ﯽ‬‫ﻣرﺋ‬ ‫ﮫ‬‫ﻧ‬ ، ‫ﯽ‬ّ‫ﻠ‬‫ﮐ‬ ‫ﻧﮫ‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫ای‬ ‫ه‬ّ‫ذر‬ ‫ﻧﮫ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫دارد‬ ‫وﺟود‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫ﻧﯾز‬ ‫و‬ ‫ـ‬‫ﮫ‬‫ﻧ‬ ‫و‬ ‫ﮫ‬‫ﯾﮕﺎﻧ‬ ‫ﮫ‬‫ﻧ‬ ‫ث‬‫ﻣؤﻧ‬ ‫ﮫ‬‫ﻧ‬ ‫و‬ ‫ّر‬‫ﮐ‬‫ذ‬‫ﻣ‬ ‫ﭼ‬ ‫ﭼﻧﯾن‬ . ‫دوﮔﺎﻧﮫ‬‫دو‬ ‫ز‬‫ﭼﯾ‬ ‫ن‬‫اﯾ‬ . ‫د‬‫اﻧ‬ ‫ده‬‫ﺷ‬ ‫ﻊ‬‫واﻗ‬ ‫ز‬‫ﭼﯾ‬ ‫ن‬‫اﯾ‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫راﯾن‬‫ﺑ‬ ‫ﺎﻻت‬‫ﺣ‬ ‫ﮫ‬‫ھﻣ‬ ‫در‬ ‫ﺎ‬‫ﭼﯾزھ‬ ‫ﮫ‬‫ھﻣ‬ ‫ﮫ‬‫ﮐ‬ ‫دارد‬ ‫ود‬‫وﺟ‬ ‫ھم‬ ‫ﯾزی‬ ‫ﻗ‬‫ﻠ‬‫ﺷﻣﺎرۀ‬ ‫ﭼﯾز‬ ‫وی‬۶. ‫ﺷود‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﮔرﻓﺗﮫ‬ ‫ﻧﺎدﯾده‬ ‫ﯽ‬ّ‫ﻠ‬‫ﮐ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫اﯾن‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬
 • 13. ١٣ ٨‫ﺷﻣﺎرۀ‬ ‫ﭼﯾز‬ ‫ـ‬۶‫ﺷﻣﺎره‬ ‫ﻣوﺿوع‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫واﺣد‬ ‫و‬ ‫ﻣﺣض‬ ِ ‫ﭼﯾز‬ ‫ھﻣﮫ‬٧ِ ‫ز‬‫ﭼﯾ‬ ‫ﮫ‬‫ھﻣ‬ ‫دو‬ ‫ن‬‫اﯾ‬ ‫و‬ . ‫د‬‫واﺣ‬ ‫و‬ ‫ض‬‫ﻣﺣ‬ ‫ز‬‫ﭼﯾ‬ ‫ﯾﭻ‬‫ھ‬ ‫ﭼﯾز‬ ‫ھﯾﭻ‬ ‫و‬ ‫ﻣﺣض‬. ‫ھﺳﺗﻧد‬ ‫ﻗﻠو‬ ‫دو‬ ‫وﺟودی‬ ‫ﻣﺣض‬ : ‫دھﻢ‬ ‫ﺑﺎب‬. ‫ھﺎ‬ ‫ﺻورت‬ ‫و‬ ‫ھﺎ‬ ‫ﻗﻠب‬ ١. ‫دارد‬ ‫ﺻورﺗﯽ‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫ﻗﻠﺑﯽ‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫ھر‬ ‫ـ‬ ٢‫آن‬ ‫ﻗﻠب‬ ‫ﺻورت‬ ‫ھﻣﺎن‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫ھر‬ ‫ﺻورت‬ ‫ـ‬. ‫اﺳت‬ ‫ﭼﯾز‬ ‫آن‬ ‫ﺻورت‬ ‫ﻗﻠب‬ ‫ھﻣﺎن‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫ھر‬ ‫ﻗﻠب‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫ﭼﯾز‬ ٣. ‫اﺳت‬ ‫دﯾﮕر‬ ‫ﭼﯾزھﺎی‬ ‫ﻧظر‬ ‫ﻣورد‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﭼﯾز‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫ﺟﺎﺋﯽ‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫ھر‬ ‫ﺻورت‬ ‫ـ‬ ۴‫ﭼﯾزی‬ ‫ھر‬ ‫ـ‬‫ﺑر‬‫ﻧﮕرد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﭼﯾزھﺎ‬ ‫از‬ ‫ﻣﺧﺻوص‬ ‫ﺟﺎی‬‫آن‬ ‫ب‬‫ﻗﻠ‬ ‫ورت‬‫ﺻ‬ ‫ﮫ‬‫ﮐ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻧظر‬ ‫ﻣورد‬ ‫ﭼﯾز‬ ‫آن‬ ‫ﺻورت‬ ‫ھﻣﺎن‬ ‫ﺟﺎ‬ ‫وآن‬ . . ‫اﺳت‬ ‫ﭼﯾز‬ ۵‫د‬‫ﺑﺎﺷ‬ ‫ودش‬‫ﺧ‬ ‫ورت‬‫ﺻ‬ ‫ﯾن‬‫ﻋ‬ ً‫ﻼ‬‫اﺻ‬ ‫و‬ ‫ﺑﺎﺷد‬ ‫ﺧودش‬ ‫ﺻورت‬ ‫ﺷﺑﯾﮫ‬ ‫ﺟﺎ‬ ‫آن‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﮐﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻧظر‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫از‬ ‫ﺟﺎﺋﯽ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﻓﻘط‬ ‫ﭼﯾز‬ ‫ھر‬ ‫ـ‬ ‫اﯾﻧﮕوﻧﮫ‬ ‫و‬ ‫ﻧﮕرد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫دﯾﮕر‬ ‫ﭼﯾزھﺎی‬ ‫در‬ ‫ﺧودش‬ ِ ‫دل‬ ‫ﺻورت‬ ‫ﺑر‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫ھر‬ ‫ﯾﻌﻧﯽ‬. ‫ﺷﻧﺎﺳد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ۶‫آن‬ ، ‫ز‬‫ﭼﯾ‬ ‫ر‬‫ھ‬ ‫ﺎی‬‫ھ‬ ‫ب‬‫ﻗﻠ‬ ‫و‬ ‫ورت‬‫ﺻ‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫ﯽ‬‫ﯾﮑ‬ ‫ط‬‫ﻓﻘ‬ ‫ﮫ‬‫ﮐ‬ . ‫دارد‬ ‫ب‬‫ﻗﻠ‬ ‫ت‬‫ﻧﮭﺎﯾ‬ ‫ﯽ‬‫ﺑ‬ ‫و‬ ‫ورت‬‫ﺻ‬ ‫ت‬‫ﻧﮭﺎﯾ‬ ‫ﯽ‬‫ﺑ‬ ‫زی‬‫ﭼﯾ‬ ‫ر‬‫ھ‬ ‫س‬‫ﭘ‬ ‫ـ‬ . ‫ﺧودش‬ ‫ﻧظر‬ ‫از‬ ‫اﺳت‬ ‫ﭼﯾز‬ ‫آن‬ ‫ﺧود‬ ‫ﻧظر‬ ‫ﻣورد‬ ‫ﻗﻠب‬ ‫و‬ ‫ﺻورت‬ ٧ّ‫ل‬‫ﮐ‬ ‫و‬ . ‫ت‬‫اﺳ‬ ‫ﺎن‬‫ﺟﮭ‬ ّ‫ل‬‫ﮐ‬ ‫و‬ ‫ﭼﯾزھﺎ‬ ّ‫ل‬‫ﮐ‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﻗﻠب‬ ‫و‬ ‫ھﺎ‬ ‫ﺻورت‬ ‫ﺟﻣﯾﻊ‬ ‫ﺟﺎﻣﻊ‬ ‫ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫ھر‬ ‫ﭘس‬ ‫ـ‬‫زی‬‫ﭼﯾ‬ ‫ود‬‫ﺧ‬ ‫ﺎن‬‫ﺟﮭ‬ ‫در‬ ‫ﺟﮭﺎن‬ ‫در‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫ھر‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻗﻠﺑﯽ‬ ‫و‬ ‫ﺻورت‬ ‫ھﻣﺎن‬ ‫واﺣد‬ ‫و‬ ‫ﯽ‬ّ‫ﻠ‬‫ﮐ‬ ‫وﻗﻠب‬ ‫ﺻورت‬ ‫اﯾن‬ . ‫دارد‬ ‫ﻗﻠﺑﯽ‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫ﺻورﺗﯽ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ودش‬‫ﺧ‬ ‫در‬ ‫ﺎﺋﯽ‬‫ﺗﻧﮭ‬ ‫ﮫ‬‫ﺑ‬ ‫زی‬‫ﭼﯾ‬ ‫ر‬‫ھ‬ ‫ﮫ‬‫ﮐ‬ ‫ﯽ‬‫ﻗﻠﺑ‬ ‫و‬ ‫ورت‬‫ﺻ‬ ‫آن‬ ‫س‬‫ﭘ‬ . ‫داﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺧودش‬ ‫ﻗﻠب‬ ‫و‬ ‫ﺻورت‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫ﻧظر‬ ‫ﻣورد‬ ‫ﺧودش‬ ، ‫د‬‫داﻧ‬ ‫ﯽ‬‫ﻣ‬ ‫ودش‬‫ﺧ‬ ‫ب‬‫وﻗﻠ‬ ‫ورت‬‫ﺻ‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫ر‬‫ﻧظ‬ ‫ورد‬‫ﻣ‬‫ت‬‫اﺳ‬ ‫د‬‫واﺣ‬ ‫ب‬‫ﻗﻠ‬ ‫و‬ ‫ورت‬‫ﺻ‬ ‫و‬ ‫ت‬‫اﺳ‬ ‫د‬‫واﺣ‬ ‫زی‬‫ﭼﯾ‬‫ﺎن‬‫ھﻣ‬ ‫آن‬ ‫و‬ . ‫اﺳت‬ ‫ﺟﮭﺎن‬ ّ‫ل‬‫ﮐ‬ ‫ﻗﻠب‬ ‫و‬ ‫ﺻورت‬ ٨. ‫اﺳت‬ ‫ﯾﮑﯽ‬ ‫دو‬ ‫ھر‬ ‫ﻗﻠب‬ ‫و‬ ‫ﺻورت‬ ‫اﯾن‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻗﻠب‬ ‫و‬ ‫ﺻورت‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫از‬ ‫ﺟﮭﺎن‬ ّ‫ل‬‫ﮐ‬ ‫و‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫ھر‬ ‫ﭘس‬ ‫ـ‬ ٩‫ر‬‫ھ‬ ‫ون‬‫وﭼ‬ . ‫د‬‫ﺑﺎﺷ‬ ‫ﯽ‬‫ﻣ‬ ‫ودش‬‫ﺧ‬ ‫ر‬‫ﻧظ‬ ‫از‬ ‫ودش‬‫ﺧ‬ ‫ورت‬‫ﺻ‬ ‫ﻋﯾن‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﻧﮕرد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﭼﯾزھﺎ‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫ﺟﻧﺑﮫ‬ ‫و‬ ‫ﺟﺎ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫ھر‬ ‫ﭘس‬ ‫ـ‬ ‫ﭼﯾزی‬‫از‬ ‫و‬ ‫رد‬‫ﻧﮕ‬ ‫ﯽ‬‫ﻣ‬ ‫ورت‬‫ﺻ‬ ‫ﮏ‬‫ﯾ‬ ‫ﮫ‬‫ﺑ‬ ‫ط‬‫ﻓﻘ‬ ‫ﭼﯾزھﺎ‬ ‫ھﻣﮥ‬ ‫ﻟذا‬ ‫ﺑﺎﺷد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺧودش‬ ‫ﻧظر‬ ‫در‬ ‫دﯾﮕری‬ ‫ﭼﯾز‬ ‫ھر‬ ‫ﻣﺛل‬ ‫ﺧودش‬ ‫ﻧظر‬ ‫در‬ . ‫ھﺳﺗﻧد‬ ‫دل‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫دارای‬ . ‫ھﺳﺗﻧد‬ ‫ﺻورت‬ ‫ﯾﮏ‬
 • 14. ١٤ : ‫ﯾﺎزدھﻢ‬ ‫ﺑﺎب‬‫و‬ ‫ز‬‫ﭼﯾ‬ .‫دﮔﯽ‬‫زﻧ‬ ،‫رگ‬‫ﻣ‬ ،‫ﻼب‬‫اﻧﻘ‬ ،‫دﯾل‬‫ﺗﺑ‬ ،‫ب‬‫ﺗرﮐﯾ‬ ،‫داﺧل‬‫ﺗ‬ ،‫ﮫ‬‫راﺑط‬ ،‫راوده‬‫ﻣ‬ ‫ﻧﺎﭼﯾز‬. ١‫ﺗر‬ ‫و‬ ‫ﺗداﺧل‬ ‫و‬ ‫ﻣراوده‬ ‫و‬ ‫راﺑطﮫ‬ ‫در‬ ‫ھﻣواره‬ ‫ﭼﯾزھﺎ‬ ‫ـ‬‫در‬ ‫دن‬‫ﺷ‬ ‫ده‬‫زﻧ‬ ‫و‬ ‫ردن‬‫ﻣ‬ ‫ﺣﺎل‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫ﯾﮑدﯾﮕر‬ ‫در‬ ‫اﻧﻘﻼب‬ ‫و‬ ‫ﺗﺑدﯾل‬ ‫و‬ ‫ﮐﯾب‬ . ‫اﺳت‬ ‫ﻣﺣﺎل‬ ‫ﭼﯾزھﺎ‬ ‫ﺑودن‬ ً‫ﻼ‬‫اﺻ‬ ‫و‬ ‫ﺑودن‬ ‫ﭼﯾز‬ ‫ﯾﮑدﯾﮕر‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ارﺗﺑﺎطﯽ‬ ‫ﭼﻧﯾن‬ ‫ﺑدون‬ ‫و‬ ‫ﯾﮑدﯾﮕرﻧد‬ ٢‫و‬ ‫ردن‬‫ﻣ‬ ‫و‬ ‫دﯾل‬‫ﺗﺑ‬ ‫و‬ ‫ب‬‫ﺗرﮐﯾ‬ ‫و‬ ‫داﺧل‬‫ﺗ‬ ‫ﺎل‬‫ﺣ‬ ‫در‬ ‫ﺎ‬‫ﭼﯾزھ‬ ‫ﺎﺋر‬‫ﺳ‬ ‫ﺎ‬‫ﺑ‬ ‫ﺎن‬‫وﺟودﺷ‬ ‫از‬ ‫ﺎﺋﯽ‬‫ھ‬ ‫ﺑﺧش‬ ‫و‬ ‫ھﺎ‬ ‫ﺟﻧﺑﮫ‬ ‫در‬ ‫ھﻣواره‬ ‫ﭼﯾزھﺎ‬ ‫ـ‬ ‫وﺟد‬ ‫ﺟدﯾد‬ ‫ﺷدن‬ ‫زﻧده‬. ‫ﭼﯾزھﺎ‬ ‫ﺑﻘﺎی‬ ‫راز‬ ‫اﺳت‬ ‫واﯾن‬ . ‫ھﺳﺗﻧد‬ ‫ﺗر‬ ‫ﯾد‬ ٣‫ز‬‫ﭼﯾ‬ ‫آن‬ ‫ﺎی‬‫ﺑﻘ‬ ‫ت‬‫ھﯾﺑ‬ ‫و‬ ‫ّت‬‫د‬‫وﺷ‬ ‫درت‬‫ﻗ‬ ‫د‬‫ﺑﺎﺷ‬ ‫ﺗر‬‫ﺑﯾﺷ‬ ‫ﺎ‬‫ﭼﯾزھ‬ ‫ﺑﯾن‬ ‫ﺗرﮐﯾب‬ ‫و‬ ‫ﺗداﺧل‬ ‫اﯾن‬ ‫ﻋﻣﻖ‬ ‫و‬ ‫ﺳرﻋت‬ ‫و‬ ‫ّت‬‫د‬‫ﺷ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﭼﮫ‬ ‫ھر‬ ‫ـ‬ ‫ز‬‫ﭼﯾ‬ ‫آن‬ ‫ﺑﺎﺷد‬ ‫ﺗر‬ ‫وﺿﻌﯾف‬ ‫ﮐﻣﺗر‬ ‫ﭼﯾزھﺎ‬ ‫ﺳﺎﺋر‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫ﺗرﮐﯾب‬ ‫و‬ ‫ارﺗﺑﺎط‬ ‫اﯾن‬ ‫ﭼﮫ‬ ‫وھر‬ . ‫اﺳت‬ ‫ﭼﯾزﺗر‬ ، ‫ﭼﯾز‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺑﯾﺷﺗر‬ ‫ﻧزدﯾﮑ‬ ‫ﻣرگ‬ ‫ﺑﮫ‬‫ﺎﭼﯾز‬‫ﻧ‬ ‫و‬ ‫رد‬‫ﻣﯾ‬ ‫ﯽ‬‫ﻣ‬ ‫ز‬‫ﭼﯾ‬ ‫آن‬ ‫ﺎه‬‫آﻧﮕ‬ ‫و‬ ‫د‬‫رﺳ‬ ‫ﯽ‬‫ﻣ‬ ‫ﯾﭻ‬‫ھ‬ ‫ﮫ‬‫ﺑ‬ ‫ﺎط‬‫ارﺗﺑ‬ ‫ن‬‫اﯾ‬ ‫ﮫ‬‫اﯾﻧﮑ‬ ‫ﺎ‬‫ﺗ‬ ‫ود‬‫ﺷ‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺗر‬ ‫ﻧﺎﭼﯾز‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺗر‬ ‫راﺑطﮫ‬ ‫و‬ ‫ﻣراوده‬ ‫آﻏﺎز‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﮐﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺷروع‬ ‫ﻋوض‬ ‫در‬ ‫وﻟﯽ‬ ‫ﭼﯾزھﺎ‬ ‫ﻧظر‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫ﺷود‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻓراﻣوش‬ ‫ﯽ‬ّ‫ﻠ‬‫ﮐ‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫ﺷود‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺗر‬ ‫وﻧﺎﭼﯾز‬ ‫ت‬‫اﺳ‬ ‫ﺗﮫ‬‫ﻧداﺷ‬ ‫ای‬ ‫راﺑطﮫ‬ ‫ھﯾﭻ‬ ‫آن‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﺗﺎﮐﻧون‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﺟدﯾدی‬ ً‫ﻼ‬‫ﮐﺎﻣ‬ ‫ﭼﯾز‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﺑﺎ‬‫د‬‫ﺟدﯾ‬ ‫ز‬‫ﭼﯾ‬ ‫ن‬‫اﯾ‬ ‫ﺎ‬‫ﺑ‬ ‫ﮫ‬‫راﺑط‬ ‫در‬ .‫ﮫ‬‫ﺑ‬ ‫د‬‫ﮐﻧ‬ ‫ﯽ‬‫ﻣ‬ ‫روع‬‫ﺷ‬ . ‫ﺷدن‬ ‫ﺟدﯾدﺗر‬ ً‫ﻼ‬‫ﮐﺎﻣ‬ ‫ﭼﯾزی‬ ۴‫ﮫ‬‫ﮐ‬ ‫دارد‬ ‫ود‬‫وﺟ‬ ‫م‬‫ھ‬ ‫زی‬‫ﭼﯾ‬ ‫س‬‫ﭘ‬ . ‫ﺗﻧد‬‫ھﺳ‬ ‫ﯾﭻ‬‫ھ‬ ‫و‬ ‫ﺎﭼﯾز‬‫ﻧ‬ ‫ود‬‫ﺧ‬ ‫ﺧودی‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ھﺳﺗﻧد‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﻧد‬ ‫راﺑطﮫ‬ ‫در‬ ‫ﻓﻘط‬ ‫ﭼﯾزھﺎ‬ ‫ﭘس‬ ‫ـ‬ ‫ﭼﯾزھ‬ ‫ط‬‫ﻓﻘ‬ ‫و‬ ‫دارد‬‫ﻧ‬ ‫وﺟود‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﻧﯾﺳت‬ ‫ﭼﯾز‬ ‫ﻗدری‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫ﯾﻌﻧﯽ‬ . ‫اﺳت‬ ‫ﭼﯾز‬ ‫ھﯾﭻ‬ ‫و‬ ‫ﻧﺎﭼﯾز‬ ‫ﯾﺎ‬ ‫و‬ ‫ﭼﯾز‬ ّ‫د‬‫ﺿ‬‫ﺎﺑﯾش‬‫ﮐﻣ‬ ‫ﮫ‬‫ﮐ‬ ‫ﺎﺋﯽ‬ . ‫ﮐﻧﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺑرﻗرار‬ ‫راﺑطﮫ‬ ‫آن‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫و‬ ‫آﺷﻧﺎ‬ ‫ﭼﯾز‬ ‫ھﯾﭻ‬ ‫و‬ ‫ﻧﺎﭼﯾز‬ ِ ‫ﭼﯾز‬ ‫اﯾن‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﺷوﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻧﺎﭼﯾز‬ ۵‫ﺎﭼﯾز‬‫ﻧ‬ ‫وی‬‫ﺳ‬ ‫ﮫ‬‫ﺑ‬ ‫ﺎز‬‫ﺑ‬ ‫و‬ ‫وﻧد‬‫ﺷ‬ ‫ﯽ‬‫ﻣ‬ ‫ز‬‫ﭼﯾ‬ ‫و‬ ‫وﻧد‬‫ﺷ‬ ‫ﯽ‬‫ﻣ‬ ‫روع‬‫ﺷ‬ ‫ﺎﭼﯾزی‬‫ﻧ‬ ‫از‬ ‫ﺎ‬‫ﭼﯾزھ‬ ‫ﮫ‬‫ھﻣ‬ ً‫ﻼ‬‫ﮐ‬ ‫ـ‬‫ی‬‫ﮫ‬ّ‫ﯾ‬‫ﻟ‬ّ‫او‬ ‫ﺎﭼﯾزی‬‫ﻧ‬ . ‫د‬‫روﻧ‬ ‫ﯽ‬‫ﻣ‬ . ‫اﺳت‬ ‫ﭼﯾز‬ ‫از‬ ‫ﺑﻌد‬ ‫ﻧﺎﭼﯾزی‬ ‫آﺧرﺷﺎن‬ ‫ﻧﺎﭼﯾزی‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫ﭼﯾز‬ ‫از‬ ‫ﻗﺑل‬ ‫ﻧﺎﭼﯾزی‬ ۶‫ﺎﭼﯾز‬‫ﻧ‬ ‫د‬‫داﻧ‬ ‫ﯽ‬‫ﻣ‬ ‫ﮫ‬‫ﮐ‬ ‫ﺎﭼﯾزی‬‫ﻧ‬ ‫و‬ ‫ت‬‫اﺳ‬ ‫ﺎﭼﯾز‬‫ﻧ‬ ‫د‬‫داﻧ‬ ‫ﯽ‬‫ﻧﻣ‬ ‫ﮫ‬‫ﮐ‬ ‫ﺎﭼﯾزی‬‫ﻧ‬ : ‫ﺗﻧد‬‫ھﺳ‬ ‫وع‬‫ﻧ‬ ‫دو‬ ‫ﭼﯾز‬ ‫ھﯾﭻ‬ ‫و‬ ‫ﻧﺎﭼﯾز‬ ‫ﻣوﺟودات‬ ‫ﭘس‬ ‫ـ‬ ‫ﮫ‬‫ﮐ‬ ‫د‬‫داﻧ‬ ‫ﯽ‬‫ﻣ‬ ‫ﮫ‬‫ﮐ‬ ‫ﯽ‬‫ھﯾﭼ‬ ‫و‬ . ‫ت‬‫ﻧﯾﺳ‬ ‫ﺎ‬‫ﯾ‬ ‫ت‬‫اﺳ‬ ‫زی‬‫ﭼﯾ‬ ‫ﮫ‬‫ﮐ‬ ‫د‬‫داﻧ‬ ‫ﻧﻣﯽ‬ ً‫ﻼ‬‫اﺻ‬ ‫و‬ ‫ﻧﯾﺳت‬ ‫ﻠﻊ‬ّ‫ط‬‫ﻣ‬ ‫اش‬ ‫ھﯾﭼﯽ‬ ‫ﺑر‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ھﯾﭼﯽ‬ ‫ﯾﻌﻧﯽ‬ . ‫اﺳت‬ . ‫اﺳت‬ ‫ﻠﻊ‬ّ‫ط‬‫ﻣ‬ ‫ﭼﯾزھﺎ‬ ‫ھﻣﮫ‬ ‫ﺑر‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫ھﯾﭻ‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫ھﯾﭻ‬ ٧‫ﻧﺎﭼﯾز‬ ‫ﭘس‬ ‫ـ‬‫ھﺎ‬‫ﺗﻧد‬‫ھﺳ‬ ‫دن‬‫ﺷ‬ ‫ﻧﺎﭼﯾز‬ ‫ﺣﺎل‬ ‫در‬ ‫ﯾﮑدﯾﮕر‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫راﺑطﮫ‬ ‫در‬ ‫ھﻣواره‬ ‫ﭼﯾزھﺎ‬ ‫ﭼون‬ ‫و‬ . ‫ھﺳﺗﻧد‬ ‫ﭼﯾزھﺎ‬ ‫ﻣؤﺧرۀ‬ ‫و‬ ‫ﻣﻘدﻣﮫ‬ ‫س‬‫ﭘ‬ . ‫ت‬‫اﺳ‬ ‫ﺎﭼﯾزی‬‫ﻧ‬ ‫و‬ . ‫اﺳت‬ ‫ھﯾﭼﯽ‬ ‫ھﻣﺎن‬ ‫ﭼﯾزھﺎ‬ ‫ﭼﯾزﺗرﯾن‬ ‫ﭘس‬ . ‫ھﺳﺗﻧد‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻧﺎﭼﯾزی‬ ‫ﺑﺳﺗر‬ ‫در‬ ‫ھم‬ ‫ﭼﯾزھﺎ‬ ‫ﭘس‬ . ‫اﺳت‬ ‫ﻧﺎﭼﯾزی‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫ھﯾﭻ‬ ‫ھﻣﺎن‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫ھر‬ ‫وﺳط‬ ‫و‬ ‫آﺧر‬ ‫و‬ ‫ل‬ّ‫او‬
 • 15. ١٥ ‫دوازدھﻢ‬ ‫ﺑﺎب‬:‫ھﺎ‬ ‫ﻏﻠﺑﮫ‬ ‫و‬ ‫ھﺎ‬ ‫ﻣﻐﻠوب‬ ‫و‬ ‫ھﺎ‬ ‫ﻏﺎﻟب‬. ١‫و‬ ‫ر‬‫دﯾﮕ‬ ‫زی‬‫ﭼﯾ‬ ‫در‬ ‫ت‬‫اﺳ‬ ‫ده‬‫ﺷ‬ ‫واﻗﻊ‬ ‫ﺧود‬ ‫اﺳت‬ ‫وﻗوع‬ ّ‫ل‬‫ﻣﺣ‬ ‫و‬ ‫ﻏﺎﻟب‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﭼﯾز‬ ‫وآن‬ . ‫اﺳت‬ ‫ﺷده‬ ‫واﻗﻊ‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫در‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫ھر‬ ‫ـ‬ . ‫دﯾﮕر‬ ‫ﭼﯾزھﺎی‬ ‫در‬ ‫ﭼﯾزھﺎﺋﯽ‬ ‫ﻧﮭﺎﯾت‬ ‫ﺑﯽ‬ ‫ﺗﺎ‬ ٢‫ﭼﯾ‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫وﻧﯾز‬ . ‫اﺳت‬ ‫ﺗو‬ ‫در‬ ‫ﺗو‬ ‫ﭼﯾزھﺎی‬ ‫ﻧﮭﺎﯾت‬ ‫ﺑﯽ‬ ‫ﺑﻠﮑﮫ‬ ‫ﻧﯾﺳت‬ ‫ﭼﯾز‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫ھر‬ ‫ﭘس‬ ‫ـ‬‫ﺎی‬‫ﭼﯾزھ‬ ِ ّ‫ل‬‫ﮐ‬ ‫ﮫ‬‫ﮐ‬ ‫ت‬‫ھﺳ‬ ‫م‬‫ھ‬ ‫زی‬ ‫ﯽ‬ّ‫ﻠ‬‫ﮐ‬ ‫ﭼﯾز‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺷده‬ ‫واﻗﻊ‬ ‫ﭼﯾز‬ ‫اﯾن‬ ‫در‬ ‫ﺑﺎز‬ ‫واﺣد‬ ‫ﭼﯾز‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﺗوی‬ ‫در‬ ‫ﺗو‬‫و‬ ‫ﯽ‬ّ‫ﻠ‬‫ﮐ‬ ‫ز‬‫ﭼﯾ‬ ‫در‬ ‫ﺑﺎز‬ ‫ﯽ‬ّ‫ﻠ‬‫ﮐ‬ ‫ﭼﯾز‬ ‫اﯾن‬ ‫و‬ . ‫اﺳت‬ ‫ﺣﺟﯾم‬ ‫و‬ . ‫ﺗر‬ ‫ﺣﺟﯾم‬ ‫و‬ ‫وﻋظﯾم‬ ‫ﺗر‬ ّ‫ل‬‫ﮐ‬ ‫و‬ ‫ﯽ‬ّ‫ﻠ‬‫ﮐ‬ ‫ﭼﯾزھﺎی‬ ِ ‫ﻧﮭﺎﯾت‬ ‫ﺑﯽ‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫ﻗرار‬ ‫ﺧودش‬ ‫از‬ ‫ﺑزرﮔﺗر‬ ٣‫ز‬‫ﭼﯾ‬ ‫آن‬ ‫دام‬‫اﻧ‬ ‫زی‬‫ﭼﯾ‬ ‫ر‬‫ھ‬ ‫ز‬‫ﭼﯾ‬ ‫رﯾن‬‫ﺗ‬ ‫ﺑروﻧﯽ‬ ‫و‬ ‫ﺑزرﮔﺗرﯾن‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫ﭼﯾز‬ ‫آن‬ ‫دل‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫ھر‬ ‫ﭼﯾز‬ ‫ﺗرﯾن‬ ‫دروﻧﯽ‬ ‫و‬ ‫ﮐوﭼﮑﺗرﯾن‬ ‫ـ‬ . ‫اﺳت‬ ۴‫ﻻﯾﮫ‬ ‫ﻧﮭﺎﯾت‬ ‫ﺑﯽ‬ ‫ﭼﯾز‬ ‫ھر‬ ‫ﯾﻌﻧﯽ‬ . ‫ﺑﯾﻧﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﭼﯾزھﺎ‬ ‫درون‬ ‫را‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫ھر‬ ‫درون‬ ‫و‬ ‫ﺑﯾﻧﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﭼﯾزھﺎ‬ ‫ﺑرون‬ ‫را‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫ھر‬ ‫ﺑرون‬ ‫ـ‬ ‫ﻣرﺑ‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫ھر‬ ‫از‬ ‫ﺻﯽ‬ّ‫ﺧ‬‫ﻣﺷ‬ ‫ﻻﯾﮫ‬ ‫ﮐﮫ‬ . ‫اﺳت‬ ‫طﺑﻘﮫ‬ ‫و‬‫ﻣﺎره‬‫ﺷ‬ ‫طﺑﻘﮫ‬ ‫و‬ ‫ﻻﯾﮫ‬ ً‫ﻼ‬‫ﻣﺛ‬ . ‫دﯾﮕر‬ ‫ﭼﯾزھﺎی‬ ‫از‬ ‫ﻻﯾﮫ‬ ‫ھﻣﺎن‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﺷود‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫وط‬ ۵. ‫اﺳت‬ ‫ﯾﮑﺳﺎن‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺻل‬ّ‫ﺗ‬‫ﻣ‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻣرﺑوط‬ ‫ھم‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﭼﯾزھﺎ‬ ‫ھﻣﮫ‬ ۵‫م‬‫ھ‬ ‫و‬ ‫د‬‫اﻧ‬ ‫ﯽ‬‫دروﻧ‬ ‫م‬‫ھ‬ ‫ﺎ‬‫ھ‬ ‫ﮫ‬‫ﻻﯾ‬ ‫ن‬‫اﯾ‬ ‫و‬ . ‫ت‬‫ﻧﮭﺎﯾ‬ ‫ﯽ‬‫ﺑ‬ ‫ﺎی‬‫ھ‬ ‫ﮫ‬‫طﺑﻘ‬ ‫و‬ ‫و‬‫ﺗ‬ ‫در‬ ‫ﺗو‬ ‫ھﺎی‬ ‫درﻻﯾﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫واﺣد‬ ‫ﭼﯾز‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﺟﮭﺎن‬ ‫ﭘس‬ ‫ـ‬ ‫ﻧﮭﺎﯾ‬ ‫ﺑﯽ‬ ‫ﺧود‬ ‫ای‬ ‫ﻻﯾﮫ‬ ‫ھر‬ ‫ﯾﻌﻧﯽ‬ . ‫ﺑروﻧﯽ‬. ‫آﺧر‬ ‫اﻟﯽ‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫ﺑروﻧﯽ‬ ‫و‬ ‫دروﻧﯽ‬ ‫ھﺎی‬ ‫ﻻﯾﮫ‬ ‫ت‬ ۶. ‫آﺧر‬ ‫اﻟﯽ‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺷده‬ ‫واﻗﻊ‬ ‫ﭼﯾز‬ ‫آن‬ ‫ﺗودر‬ ‫در‬ ‫ﺗو‬ ِ ‫واﺣد‬ ‫ﺟﮭﺎن‬ ‫اﯾن‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫دارد‬ ‫وﺟود‬ ‫ﭼﯾز‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫ﺑﺎز‬ ‫و‬ ‫ـ‬ ٧‫و‬ ‫ت‬‫اﺳ‬ ‫ﻊ‬‫واﻗ‬ ‫آن‬ ‫ر‬‫زﯾ‬ ‫در‬ ‫ﮫ‬‫ﮐ‬ ‫ت‬‫اﺳ‬ ‫ﯾم‬‫ﻋظ‬ ‫ت‬‫ﻧﮭﺎﯾ‬ ‫ﯽ‬‫ﺑ‬ ‫ز‬‫ﭼﯾ‬ ‫ن‬‫اﯾ‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫ﯽ‬ّ‫ﻠ‬‫ﮐ‬ ‫ﺟﮭﺎن‬ ‫اﯾن‬ ‫ﺳﺎﯾﮥ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫دارد‬ ‫وﺟود‬ ‫ﭼﯾز‬ ‫ﯾﮏ‬ ‫و‬ ‫ـ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫دارد‬ ‫وﺟود‬ ‫ھم‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫ﯾﮏ‬‫ن‬‫اﯾ‬ ‫ﮫ‬‫ﮐ‬ ‫ت‬‫اﺳ‬ ‫زی‬‫ﭼﯾ‬ ‫ﺎب‬‫آﻓﺗ‬ ‫اﯾن‬ ‫و‬ . ‫دارد‬ ‫ﻗرار‬ ‫ﻋظﯾم‬ ‫ﻧﮭﺎﯾت‬ ‫ﺑﯽ‬ ‫ﭼﯾز‬ ‫اﯾن‬ ‫ﺑﺎﻻی‬ ‫ﺑر‬ ‫آﻓﺗﺎﺑﯽ‬ ‫ﻣﺛل‬ . ‫ﺷود‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫دﯾده‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫ﺷده‬ ‫روﺷن‬ ‫آن‬ ‫ﻧور‬ ‫از‬ ‫ﺗو‬ ‫در‬ ‫ﺗو‬ ‫ﻋظﯾم‬ ِ ‫ﻧﮭﺎﯾت‬ ‫ﺑﯽ‬ ‫ﭼﯾز‬ ٨. ‫روﺷن‬ ‫طرف‬ ‫و‬ ‫ﺳﺎﯾﮫ‬ ‫طرف‬ ‫دارد‬ ‫طرف‬ ‫دو‬ ‫ﺟﮭﺎن‬ ‫اﯾن‬ ّ‫ل‬‫ﮐ‬ ‫ﭘس‬ ‫ـ‬ : ‫ﺳﯿﺰدھﻢ‬ ‫ﺑﺎب‬‫ھﺎ‬ ‫ﺟدل‬ ‫و‬ ‫آرزوھﺎ‬ ،‫ھﺎ‬ ‫داﻧﺎﺋﯽ‬ ،‫ﭼﯾزھﺎ‬‫و‬. ‫ﺑﯾﻧﺎﺋﯽ‬ ١‫واﺣد‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫ھر‬ ‫ـ‬۵‫د‬‫داﻧ‬ ‫ﯽ‬‫ﻧﻣ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫آن‬ ‫ھم‬ ‫ﯾﮑﯽ‬ ‫و‬ ‫ﭼﯾﺳت‬ ‫داﻧد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫آن‬ ‫ﯾﮑﯽ‬ . ‫اﺳت‬ ‫ﭼﯾز‬ ‫ﯾ‬ ‫و‬ ‫ﺷود‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫دارد‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫آن‬ ‫ﯾﮑﯽ‬ ‫ﭼﯾﺳت‬‫ﻣﯾ‬ ‫دﺳت‬ ‫از‬ ‫دارد‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫ﭼﯾزی‬ ‫آن‬ ‫ھم‬ ‫ﮑﯽ‬‫ﺎر‬‫ﭼﮭ‬ ‫ن‬‫اﯾ‬ ‫وع‬‫ﻣﺟﻣ‬ ‫ھم‬ ‫ﯾﮑﯽ‬ ‫و‬ ‫رود‬ ‫ھﻣﺎن‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫اﺳت‬ ‫ﭼﯾز‬‫ﭼﯾﺳ‬ ‫داﻧد‬ ‫ﻧﻣﯽ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﭼﯾز‬ ‫آن‬ ّ‫ل‬‫ﮐ‬‫ت‬‫ﭘﻧ‬ ‫ﭼﯾز‬ ‫اﯾن‬ ‫ﯾﻌﻧﯽ‬ .‫اﺳت‬ ‫ﭼﯾز‬ ‫ﭼﮭﺎر‬ ‫آن‬ ‫ﺑﺳﺗر‬ ‫و‬ ‫ﻏﺎﻟب‬ ‫ﺟﻣﯽ‬.